« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Tracer plugin - ruian update

Vlákno 26.1. - 10.2.2014, počet zpráv: 68


26.1.2014 10:48:02 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, Tak jsem se trochu vrtal v Tracer pluginu. Nejprve jsem cht?l jen zm?nit natvrdo zadr?tovanou adresu serveru, abych se dok?zal p?ipojit na ruian server od Petra Vejsady. To se povedlo, tak?e jsem uva?oval nad forkem, ale nakonec jsem se rozhodl pro ?pravu p?vodn?ho Tracer pluginu (z?suvn?ho modulu :-D ). P?edes?l?m, ?e nejsem java program?tor, ve skute?nosti jsem se jav? zat?m ?sp??n? vyh?bal. O to to pak bylo hor?? :-D V?sledn? ?e?en? je inspirov?no n?kolika pluginy a r?zn?mi p??klady na webu. _Tak?e co se zm?nilo:_ *) P?vodn? funkcionalita z?stala zachov?na (kl?vesov? zkratka "T") *) P?idal jsem "RUIAN" re?im - dostupn? z menu, nebo pod kl?vesovou zkratou "Ctrl+T" *) Z Tracer2 pluginu jsem pou?il vylep?enou t??du ConnectWays, kter? um? aktualizovat tvar sou?asn? budovy. Pros?m nezneu??vat - Petr m? ohledn? t?to funkce obavy :-D *) P?i tracov?n? z RUIAN se p?id? ruian id a pokud je zn?m, tak i typ budovy. (pouze pokud je building=yes). P?evod na OSM typy budov bude asi pot?eba je?t? trochu doladit. *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi ka?dou budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-( _Zn?m? chyby:_ *) U dom? nalepen?ch na sob? nebo t?eba ?ad? gar??? se generuj? duplicitn? body. Ty je pot?eba ru?n? slou?it. Pokus?m se to n?jak opravit, ale a? tak tomu k?du zase nerozum?m :-D *) Na rovn?ch ?ar?ch se objevuj? nadbyte?n? body, zpravidla v m?stech, kde je v KM napojen? dal?? ??ry, kter? nen? sou??st? budovy. Takhle to je u? v RUIAN - s Petrem to pl?nujeme n?jak odfiltrovat. *) Plugin neukazuje verzi - probl?m testovac?ho buildu, po nahr?n? do repozit??e JOSM by m?lo b?t v pohod?. Mo?n? to jde i jinak, ale s ANTem si zat?m netyk?m. *) Zat?m chyb? p?eklad - i18n.pl m? s m?m .po souborem n?jak? probl?m :-( P?i pr?ci s pluginem doporu?uji jako podkladovou vrstvu Bing (pokud je v dan?m m?st? dostate?n? rozli?en?, pak RUIAN vrstvu od Petra ( tms:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png ) a nahoru KM. Bohu?el data v RUIAN nejsou a? tak p?esn?. N?kde budova chyb?, jinde p?eb?v?, p??padn? m? jin? tvar. Je t?eba kontrolovat oproti KM a podez?el? p??pady pak ov??it i jinak. Plugin je ke sta?en? zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer.jar Zdroj?ky tady: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian A na z?v?r p?r screenshot?: Budova p?ed: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_before.png Menu: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_menu.png Trasov?n?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_trace.png V?sledek: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_result.png Nastaven?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_prefs.png Na v?sledku je vid?t, ruian ID i zm?na typu budovy z "building=yes" nad "building=house". Upozor?uji, ?e v p??kladu pou??v?m posun. tvar budovy je z?sk?n z RUIANu (fialov? ??ra), ale byl posunut na pozici dle KM (zelen? ??ra). Pros?m o otestov?n?, kontrolu zdroj?k?, nahl??en? chyb, zasl?n? patch?, zasl?n? p?kn?j?? ikony ;-). Pokud nebudou v?hrady, r?d bych tuto zm?nu dostal v dohledn? dob? do josm svn. Mari?n

26.1.2014 11:22:14 (#2)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 26.1.2014 22:48, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a > p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v > Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to > mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi ka?dou > budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-(
Ahoj, jen k tomu posunu - ur?it? je na serveru spr?vn? nastavena projekce? Pou??v?m n?sleduj?c? nastaven? u? celkem dlouho a co jsem koukal, tak sed?: bin?rka gridu: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75839328/proj/czech sql pro postgis: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75839328/proj/krovak.sql P?vodn? (ascii) zdroj gridu http://git.zcu.cz/grid/czech.lla se zd? moment?ln? mrtv?... Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

27.1.2014 07:20:53 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 26.1.2014 23:22, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal: zobrazit citaci
> Dne 26.1.2014 22:48, Mari?n Kyral napsal(a): >> *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a >> p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v >> Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to >> mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi ka?dou >> budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-( > > Ahoj, > > jen k tomu posunu - ur?it? je na serveru spr?vn? nastavena projekce? > > Pou??v?m n?sleduj?c? nastaven? u? celkem dlouho a co jsem koukal, tak > sed?: > bin?rka gridu: > https://dl.dropboxusercontent.com/u/75839328/proj/czech > sql pro postgis: > https://dl.dropboxusercontent.com/u/75839328/proj/krovak.sql > > P?vodn? (ascii) zdroj gridu http://git.zcu.cz/grid/czech.lla se zd? > moment?ln? mrtv?... >
To bohu?el nev?m. O server se star? Petr. J? o t?chhle v?c?ch nev?m v?bec nic (na rozd?l od javy). Ned?vno tu prob?hly t?i odkazy, kter?m jsem v?bec nerozum?li. T?eba se te? Petr chyt?. Mari?n

27.1.2014 10:40:19 (#4)
gravatar

Pavel Kwiecien

<pavel.kwiecien at seznam.cz>
48 4991
Ahoj, tuto verzi gridu jsem vyukou?el, ale nefunguje p?esn?, pou?il jsem nastaven? ogr2ogr -s_srs "+proj=krovak +ellps=bessel +nadgrids=czech +wktext" ... D?vod nep?esnosti je napsan? na: http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK-Grid P??e se tam: "Tato verze je vytvo?ena pro variantu ETRS89(ETRF1989) tj. platn? do 2.1.2011.[1] (http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/S-JTSK-Grid#cite_note-1) Vzhledem k posunu sou?adnic od t? doby platn? ETRS89(ETRF2000) neposkytuje n??e popsan? ?e?en? deklarovanou p?esnost. Aktualizovan? varianta je p?edm?tem diplomov? pr?ce ?e?en? na Z?U (p?edpokl?dan? dokon?en? bude v l?t? 2013)" Zdrav? Pavel Kwiecien
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 27. 1. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer plugin - ruian update "Dne 26.1.2014 23:22, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal: zobrazit citaci
> Dne 26.1.2014 22:48, Mari?n Kyral napsal(a): >> *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a >> p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v >> Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to >> mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi ka?dou >> budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-( > > Ahoj, > > jen k tomu posunu - ur?it? je na serveru spr?vn? nastavena projekce? > > Pou??v?m n?sleduj?c? nastaven? u? celkem dlouho a co jsem koukal, tak > sed?: > bin?rka gridu: > https://dl.dropboxusercontent.com/u/75839328/proj/czech > sql pro postgis: > https://dl.dropboxusercontent.com/u/75839328/proj/krovak.sql > > P?vodn? (ascii) zdroj gridu http://git.zcu.cz/grid/czech.lla se zd? > moment?ln? mrtv?... >
To bohu?el nev?m. O server se star? Petr. J? o t?chhle v?c?ch nev?m v?bec nic (na rozd?l od javy). Ned?vno tu prob?hly t?i odkazy, kter?m jsem v?bec nerozum?li. T?eba se te? Petr chyt?. Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140127/1b232d5b/attachment-0001.html>

3.2.2014 04:08:53 (#5)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, tak jsem se kone?n? dostal k otestov?n? RUIAN Traceru a dovolil bych si p?r poz?mek a dotaz?. Za prv? - l?b?, moc l?b?, bude to m?j kamar?d. ;-) Pro zaj?mavost bych r?d v?d?l, co je p???inou, ?e to tak ?pln? nesed? na obr?zek z katastr?ln? mapy. Rozd?ly jsou, tam kde jsem to zkou?el, asi jen v centimetrech, ale pro? to nen? ?pln? p?esn?? Je to chyba digitalizace KM do RUIAN, nebo je to drobou?k? chybi?ka p?i p?epo?tu do jin? kartografick? projekce? (Posun, co m?? v Nastaven? tomu nepom??e, proto?e ten objekt je prost? jinak velkej.) Navrhoval bych, aby kdy? m?n?? tag source u ji? existuj?c?ho domu a pokud tam je cuzk:km, tak to vynechat a d?t tam jen cuzk:ruian. P?ece jen t?m, ?e domem pohne? na nov? sou?adnice, tak u? tam ta vazba na cuzk:km nen?. Mo?n? by obecn? ten tag source m?l b?t nahrazen jen cuzk:ruian, proto?e nedok??u vymyslet n?jak? d?vod, kdy by m?lo smysl p?vodn? source zachov?vat. N?kdo jin? v?? V Nastaven? m?? p?eklep, m?lo by tam b?t behaviour. A objects by asi m?lo b?t object's nebo objects'. To jsou nejv?t?? chyby, co jsem na?el. ;-) Mysl?m si, jak u? v?? z priv?tn?ch mail?, ?e by bylo fajn otagovat ty budovy podle RUIAN mnohem v?ce. ;-) - building=type - nena?el jsem, p?? jsem ne?ikovnej, ve zdroj?c?ch n?jakou tabulku, jak se rozhoduje? pro hodnotu tagu building. M??e? m? nasm?rovat, kde to je? Mohlo by se p?id?vat i - building:levels (po?et podla?? z RUIAN) - building:flats (po?et byt?, je-li v RUIAN) - klidn? bych p?idal i p??m? URL na http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/25286358 - a dokonce, mo?n? pro n?koho kontroverzn?, bych p?idal i adresn? tagy (addr:country, addr:city, addr:place, addr:*number ) Tady bych to asi m?l od?vodnit. P?vodn? jsem byl skaln?m zast?ncem teorie, ?e adresn? body by m?ly b?t jen v bodech. Vych?zel jsem z toho, ?e jsem byl p?esv?d?en, ?e jejich hlavn? zdroj, tedy KM a RUIAN, je jako body maj? a proto budoucnost je v "bodech". Te? ale vid?m, ?e ??slo popisn?/eviden?n? je vlastnost domu, tedy t? cesty. Je to koneckonc? logick?, proto?e to ??slo je p?id?lov?no domu, ne bodu. A taky je vedeno v RUIAN jako vlastnost stavebn?ho objektu. Adresn? bod z RUIAN je pak opravdu bod, kter? nav?c obsahuje PS? a ??slo orienta?n? (je-li p?id?leno). Tak?e by se mi zd?lo vhodn? i logick?, aby se ta informace vlastn? zad?vala dvakr?t. Jednou k cest? domu jen ??slo popisn?/eviden?n? a to k cel?mu domu. A pak, jsou-li definovan? adresn? body, tak znovu na body, kter? by bylo ide?ln? m?t ru?n? posunut? nad vchody, kter? jsou t?mi ??sly orienta?n? ozna?en?. Je mi jasn?, ?e je se t?m vn??? do OSM n?jak? data nav?c, ale nemysl?m, ?e by to m?lo n?jak z?sadn? vadit. Nav?c se m??e st?t, a st?v? se, ?e existuje adresn? bod s jin?m ??slem popisn?m, ne? m? v RUIAN budova. Pak nev?m, co m?m vlastn? tagovat a takhle bych tam otagovat oboje i s p??slu?n?m odkazem ref na RUIAN datab?zi. Co mysl?te? N?co jsem p?ehl?dl? Zdrav?, Dalibor

3.2.2014 10:11:03 (#6)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 3.2.2014 16:08, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > tak jsem se kone?n? dostal k otestov?n? RUIAN Traceru > a dovolil bych si p?r poz?mek a dotaz?. > > Za prv? - l?b?, moc l?b?, bude to m?j kamar?d. ;-) > > Pro zaj?mavost bych r?d v?d?l, co je p???inou, ?e to tak ?pln? > nesed? na obr?zek z katastr?ln? mapy. Rozd?ly jsou, tam kde jsem to zkou?el, > asi jen v centimetrech, ale pro? to nen? ?pln? p?esn?? > Je to chyba digitalizace KM do RUIAN, nebo je to drobou?k? > chybi?ka p?i p?epo?tu do jin? kartografick? projekce? > (Posun, co m?? v Nastaven? tomu nepom??e, proto?e ten objekt > je prost? jinak velkej.)
Viz http://permalink.gmane.org/gmane.comp.gis.openstreetmap.region.cz/9057 Kter? m?sto edituje?? Tady u n?s (FM) mi to sed?. A je ?pln? jedno, jak velk? ta budova je. zobrazit citaci
> Navrhoval bych, aby kdy? m?n?? tag source u ji? existuj?c?ho domu > a pokud tam je cuzk:km, tak to vynechat a d?t tam jen cuzk:ruian. > P?ece jen t?m, ?e domem pohne? na nov? sou?adnice, tak u? tam > ta vazba na cuzk:km nen?. > Mo?n? by obecn? ten tag source m?l b?t nahrazen jen cuzk:ruian, > proto?e nedok??u vymyslet n?jak? d?vod, kdy by m?lo smysl p?vodn? > source zachov?vat. N?kdo jin? v??
Nev?m, p?i?lo mi vhodn?. Ale klidn? zm?n?m. zobrazit citaci
> > V Nastaven? m?? p?eklep, m?lo by tam b?t behaviour. > A objects by asi m?lo b?t object's nebo objects'. > To jsou nejv?t?? chyby, co jsem na?el. ;-)
OK, oprav?m. zobrazit citaci
> > Mysl?m si, jak u? v?? z priv?tn?ch mail?, ?e by bylo fajn otagovat ty budovy > podle RUIAN mnohem v?ce. ;-) > - building=type - nena?el jsem, p?? jsem ne?ikovnej, ve zdroj?c?ch n?jakou tabulku, jak se rozhoduje? pro hodnotu tagu building. > M??e? m? nasm?rovat, kde to je?
Tam to ani nenajde?. To je v datab?zi: nazev | osmtag_k | osmtag_v ------------------------------------------------------------+----------+---------------- pr?myslov? objekt | building | industrial zem?d?lsk? usedlost | building | farm_auxiliary objekt k bydlen? | building | residential objekt lesn?ho hospod??stv? | | objekt ob?ansk? vybavenosti | building | civic bytov? d?m | building | residential rodinn? d?m | building | house stavba pro rodinnou rekreaci | | stavba pro shroma??ov?n? v?t??ho po?tu osob | building | civic stavba pro obchod | building | commercial stavba ubytovac?ho za??zen? | building | hotel stavba pro v?robu a skladov?n? | building | warehouse zem?d?lsk? stavba | building | barn stavba pro administrativu | building | commercial stavba ob?ansk?ho vybaven? | building | civic stavba technick?ho vybaven? | building | industrial stavba pro dopravu | building | transportation gar?? | building | garage jin? stavba | | v?ce??elov? stavba | | sklen?k | building | greenhouse p?ehrada | waterway | dam hr?z p?ehrazuj?c? vodn? tok nebo ?dol? | waterway | dam hr?z k ochran? nemovitost? p?ed zaplaven?m p?i povodni | barrier | wall hr?z ohrazuj?c? um?lou vodn? n?dr? | barrier | wall jez | waterway | weir stavba k plaveb.??el?m v korytech nebo na b?ez?ch vod.tok? | building | transportation stavba k vyu?it? vodn? energie (vodn? elektr?rna) | building | industrial stavba odkali?t? | | (29 rows) zobrazit citaci
> Mohlo by se p?id?vat i > - building:levels (po?et podla?? z RUIAN) > - building:flats (po?et byt?, je-li v RUIAN) > - klidn? bych p?idal i p??m? URL na http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/25286358 > - a dokonce, mo?n? pro n?koho kontroverzn?, bych p?idal i adresn? tagy (addr:country, addr:city, addr:place, addr:*number ) > > Tady bych to asi m?l od?vodnit. P?vodn? jsem byl skaln?m zast?ncem teorie, > ?e adresn? body by m?ly b?t jen v bodech. Vych?zel jsem z toho, ?e jsem byl > p?esv?d?en, ?e jejich hlavn? zdroj, tedy KM a RUIAN, je jako body maj? > a proto budoucnost je v "bodech". > Te? ale vid?m, ?e ??slo popisn?/eviden?n? je vlastnost domu, tedy t? cesty. > Je to koneckonc? logick?, proto?e to ??slo je p?id?lov?no domu, ne bodu. > A taky je vedeno v RUIAN jako vlastnost stavebn?ho objektu. > Adresn? bod z RUIAN je pak opravdu bod, kter? nav?c obsahuje PS? > a ??slo orienta?n? (je-li p?id?leno). > Tak?e by se mi zd?lo vhodn? i logick?, aby se ta informace vlastn? zad?vala > dvakr?t. Jednou k cest? domu jen ??slo popisn?/eviden?n? a to k cel?mu domu. > A pak, jsou-li definovan? adresn? body, tak znovu na body, kter? by bylo ide?ln? > m?t ru?n? posunut? nad vchody, kter? jsou t?mi ??sly orienta?n? ozna?en?. > Je mi jasn?, ?e je se t?m vn??? do OSM n?jak? data nav?c, ale nemysl?m, ?e by > to m?lo n?jak z?sadn? vadit. Nav?c se m??e st?t, a st?v? se, ?e existuje > adresn? bod s jin?m ??slem popisn?m, ne? m? v RUIAN budova. Pak nev?m, > co m?m vlastn? tagovat a takhle bych tam otagovat oboje i s p??slu?n?m > odkazem ref na RUIAN datab?zi. > Co mysl?te? N?co jsem p?ehl?dl?
Jen pozn?mka, ?e se pak to ??slo zobrazuje dvakr?t. V?m, ?e se nem?me ohl??et na render, ale tohle by mi asi hodn? vadilo. Mari?n zobrazit citaci
> > Zdrav?, > Dalibor > > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

3.2.2014 10:26:19 (#7)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne Po 3. ?nora 2014 16:08:53, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Pro zaj?mavost bych r?d v?d?l, co je p???inou, ?e to tak ?pln? > nesed? na obr?zek z katastr?ln? mapy. Rozd?ly jsou, tam kde jsem to zkou?el, > asi jen v centimetrech, ale pro? to nen? ?pln? p?esn?? > Je to chyba digitalizace KM do RUIAN, nebo je to drobou?k? > chybi?ka p?i p?epo?tu do jin? kartografick? projekce? > (Posun, co m?? v Nastaven? tomu nepom??e, proto?e ten objekt > je prost? jinak velkej.)
To j? bych taky r?d v?d?l, proto?e ty fialovo-r??ov? dla?dice m?m na sv?dom?. Je dost mo?n?, ?e je to chyba v transformaci, proto?e jsem je?t? nevid?l dv? stejn? definice srid 5514. Co ?lov?k, to jin? definice ;-). Tak? i v t?to konferenci se do??t?m, ?e p?esn? transformace nen? mo?n?. OK, pokud nen? mo?n?, tak ji m? nep?esn? i CUZK, ov?em mohl by ji m?t nep?esn? stejn? jako v?ichni, co? nem?. Nev?m, co je "spr?vn?". Mohu ?asem ud?lat je?t? jednu experiment?ln? vrstvu t?eba s modr?mi budovami, do DB mohu nahr?vat jednu testovac? obec a m??eme zkou?et, kter? definice bude vyhovovat. M??ete mi za??t pos?lat sv? +proj pro K?ov?ka. Za?nu: +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=0 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +units=m +no_defs Xificurk m? jinou alfu. K ?emu alfa slou??? zobrazit citaci
> - building=type - nena?el jsem, p?? jsem ne?ikovnej, ve zdroj?c?ch n?jakou > tabulku, jak se rozhoduje? pro hodnotu tagu building. M??e? m? nasm?rovat, > kde to je?
Tabulka je v postgreSQL, live verze k vid?n? na http://pedro.poloha.net/osm/zpusob_vyuziti_objektu/ Kde je NULL, d?v? se building=yes zobrazit citaci
> Mohlo by se p?id?vat i > - building:levels (po?et podla?? z RUIAN) > - building:flats (po?et byt?, je-li v RUIAN) > - klidn? bych p?idal i p??m? URL na > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/25286358 - a dokonce, mo?n? > pro n?koho kontroverzn?, bych p?idal i adresn? tagy (addr:country, > addr:city, addr:place, addr:*number )
Nesta?? to RUIANID? Tedy ne ?e by se ?asto p?istavovalo k domu patro, ale pokud by se n?co obdobn?ho stalo, bude to aktu?ln? sp?? v RUIAN ne? v OSM. zobrazit citaci
> Tady bych to asi m?l od?vodnit. P?vodn? jsem byl skaln?m zast?ncem teorie, > ?e adresn? body by m?ly b?t jen v bodech. Vych?zel jsem z toho, ?e jsem byl > p?esv?d?en, ?e jejich hlavn? zdroj, tedy KM a RUIAN, je jako body maj? > a proto budoucnost je v "bodech". > Te? ale vid?m, ?e ??slo popisn?/eviden?n? je vlastnost domu, tedy t? cesty. > Je to koneckonc? logick?, proto?e to ??slo je p?id?lov?no domu, ne bodu. > A taky je vedeno v RUIAN jako vlastnost stavebn?ho objektu. > Adresn? bod z RUIAN je pak opravdu bod, kter? nav?c obsahuje PS? > a ??slo orienta?n? (je-li p?id?leno).
N?kter? d?m m? t?eba 80 metr? na d?lku a 10 vchod?. M?l by po???k proj?t v?echny vchody? zobrazit citaci
> Tak?e by se mi zd?lo vhodn? i logick?, aby se ta informace vlastn? zad?vala > dvakr?t. Jednou k cest? domu jen ??slo popisn?/eviden?n? a to k cel?mu domu. > A pak, jsou-li definovan? adresn? body, tak znovu na body, kter? by bylo > ide?ln? m?t ru?n? posunut? nad vchody, kter? jsou t?mi ??sly orienta?n? > ozna?en?. Je mi jasn?, ?e je se t?m vn??? do OSM n?jak? data nav?c, ale > nemysl?m, ?e by to m?lo n?jak z?sadn? vadit. Nav?c se m??e st?t, a st?v? > se, ?e existuje adresn? bod s jin?m ??slem popisn?m, ne? m? v RUIAN budova. > Pak nev?m, co m?m vlastn? tagovat a takhle bych tam otagovat oboje i s > p??slu?n?m odkazem ref na RUIAN datab?zi.
jedna budova m??e m?t nula a? n ??sel. Adresn? bod v RUIAN se sice v??e na budovu, ale nikde nen? ps?no, ?e budova sm? m?t jen jedno ??slo. select kod,array_length(cisla_domovni,1) from ruian.rn_stavebni_objekt where cisla_domovni is not NULL order by array_length(cisla_domovni,1) desc limit 10; kod | array_length ----------+-------------- 30615437 | 43 30474591 | 38 30615411 | 31 18983626 | 29 30615500 | 27 22358676 | 25 22354875 | 25 22354395 | 25 22356215 | 25 22356690 | 25 (10 ??dek) Tak?e na jednom stavebn?m objektu 43 ??sel. zobrazit citaci
> Co mysl?te? N?co jsem p?ehl?dl?
Asi ano ;-). Mnoho dom?, mo?n? i v?t?ina, m? jedno ??slo. Ov?em zdaleka ne v?echny. Jde o ??sla popisn?, ne orienta?n?. -- Petr

3.2.2014 10:36:55 (#8)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 3.2.2014 16:08, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> - a dokonce, mo?n? pro n?koho kontroverzn?, bych p?idal i adresn? tagy (addr:country, addr:city, addr:place, addr:*number ) > > Tady bych to asi m?l od?vodnit. P?vodn? jsem byl skaln?m zast?ncem teorie, > ?e adresn? body by m?ly b?t jen v bodech. Vych?zel jsem z toho, ?e jsem byl > p?esv?d?en, ?e jejich hlavn? zdroj, tedy KM a RUIAN, je jako body maj? > a proto budoucnost je v "bodech". > Te? ale vid?m, ?e ??slo popisn?/eviden?n? je vlastnost domu, tedy t? cesty. > Je to koneckonc? logick?, proto?e to ??slo je p?id?lov?no domu, ne bodu. > A taky je vedeno v RUIAN jako vlastnost stavebn?ho objektu. > Adresn? bod z RUIAN je pak opravdu bod, kter? nav?c obsahuje PS? > a ??slo orienta?n? (je-li p?id?leno). > Tak?e by se mi zd?lo vhodn? i logick?, aby se ta informace vlastn? zad?vala > dvakr?t. Jednou k cest? domu jen ??slo popisn?/eviden?n? a to k cel?mu domu. > A pak, jsou-li definovan? adresn? body, tak znovu na body, kter? by bylo ide?ln? > m?t ru?n? posunut? nad vchody, kter? jsou t?mi ??sly orienta?n? ozna?en?. > Je mi jasn?, ?e je se t?m vn??? do OSM n?jak? data nav?c, ale nemysl?m, ?e by > to m?lo n?jak z?sadn? vadit. Nav?c se m??e st?t, a st?v? se, ?e existuje > adresn? bod s jin?m ??slem popisn?m, ne? m? v RUIAN budova. Pak nev?m, > co m?m vlastn? tagovat a takhle bych tam otagovat oboje i s p??slu?n?m > odkazem ref na RUIAN datab?zi. > Co mysl?te? N?co jsem p?ehl?dl?
Ahoj, ?pln? mi nen? jasn?, kde jsi to vykoukal. J? teda v tabulce stavebn?ho objektu vid?m cisla_domovni | integer[] tj. v??et ??sel popisn?ch vztahuj?c?ch se k dan?mu objektu. Osobn? mi nen? moc jasn?, pro? tam tento sloupec je, proto?e stejn? data by m?lo vr?tit: SELECT stavobj_kod, array_agg(cislo_domovni) FROM rn_adresni_misto GROUP BY stavobj_kod; Vztah stav. obj. : adresn? m?sto je typu 1:N, resp. existuj? objekty, bez adresn?ho m?sta. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

4.2.2014 08:51:18 (#9)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> > Pro zaj?mavost bych r?d v?d?l, co je p???inou, ?e to tak ?pln? > > nesed? na obr?zek z katastr?ln? mapy. Rozd?ly jsou, tam kde jsem to
zkou?el, zobrazit citaci
> > asi jen v centimetrech, ale pro? to nen? ?pln? p?esn?? > > Je to chyba digitalizace KM do RUIAN, nebo je to drobou?k? > > chybi?ka p?i p?epo?tu do jin? kartografick? projekce? > > (Posun, co m?? v Nastaven? tomu nepom??e, proto?e ten objekt > > je prost? jinak velkej.) > > To j? bych taky r?d v?d?l, proto?e ty fialovo-r??ov? dla?dice m?m na
sv?dom?. zobrazit citaci
> Je dost mo?n?, ?e je to chyba v transformaci, proto?e jsem je?t? nevid?l
dv? zobrazit citaci
> stejn? definice srid 5514. Co ?lov?k, to jin? definice ;-). Tak? i v t?to > konferenci se do??t?m, ?e p?esn? transformace nen? mo?n?.
*** velmi p?esn? glob?ln? transformace mo?n? jsou, nap?. pomoc? gridu, garantem pro pot?eby st?tu je ?UZK. http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28sjzdxw551s14nceonx1floj0%29%29/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=TextMeta&text=wcts&menu=19 http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznam-schvalenych-programu.aspx Jedin? probl?m je v tom, ?e dosavadn? aplikace jsou propriet?rn? a pro FOSS nen? dota?en? ?e?en? do konce: http://www.kma.zcu.cz/main.php?KMAfile=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/zav_prace.php&DRC=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/&DRL=CZ&DROF=0&osCislo=52920 cituji Honzy Je?ka: - Diplomka otestovala postup a v?sledek byl, ?e metoda lze aplikovat s dostate?nou p?esnost?, ale odovzen? a fin?ln? v?po?et gridu byl - vytvo?en jen pro mal? ?zem?. S odvozen?m pro celou CR jsme m?li n?jak? technick? probl?my s R, ktere se nepodarilo vcas vyresit a ted - nemam paky jak to dotahnout, ale zkou??m to. Na podzim taky probehla komunikace s CUZK o odvozeni 'oficialni' verze gridu, ale v - posledn? dob? to usnulo. ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140204/c98256e5/attachment.html>

4.2.2014 09:25:34 (#10)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, k te presnosti: zkousel jsem to v Praze Vysocanech a v osade Libiv. Ale znova upozornuji, ze ten rozdil je v centimetrech, takze to asi nema cenu resit. Jestli to teda spravne chapu, tak ten Tracer nebere data primo z RUIAN, ale trasuje bitmapy vytvorene Petrem? Jestli jo, tak ta nepresnost, o ktere mluvim, je asi zpusobena jen tim, prevodem vektor->bitmapa->vektor. Alespon mi to tak pripada, kdyz to hodne zvetsim. Zdravi, Dalibor

4.2.2014 10:12:01 (#11)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 4.2.2014 09:25, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > k te presnosti: > zkousel jsem to v Praze Vysocanech a v osade Libiv. > Ale znova upozornuji, ze ten rozdil je v centimetrech, > takze to asi nema cenu resit. >
OK. Kouknu na to, jestli si ve?er vzpomenu ;-) zobrazit citaci
> Jestli to teda spravne chapu, tak ten Tracer nebere > data primo z RUIAN, ale trasuje bitmapy vytvorene Petrem? > Jestli jo, tak ta nepresnost, o ktere mluvim, je asi zpusobena > jen tim, prevodem vektor->bitmapa->vektor. > Alespon mi to tak pripada, kdyz to hodne zvetsim. >
Ne. Tak to nen?. Petr tu bitmapovou vrstvu vytv??? z RUIAN datab?ze a upraven? tracer plugin si data bere ze stejn? datab?ze. Tak?e ve skute?nosti tam k ??dn?mu tracov?n? bitmapy nedoch?z?. P?i ka?d?m kliknut? dostane? v?dy stejnou sadu bod? tvo??c? danou budovu rovnou z datab?ze. Technicky by se to u? vlastn? nem?lo naz?vat Tracov?n? :-) Mari?n zobrazit citaci
> Zdravi, > Dalibor > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

4.2.2014 01:54:30 (#12)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Cau, to jsi mi trochu rozboural hracky. :-( zobrazit citaci
> Asi ano ;-). Mnoho dom?, mo?n? i v?t?ina, m? jedno ??slo. Ov?em zdaleka ne > v?echny. Jde o ??sla popisn?, ne orienta?n?.
A dokazes se zeptat, kolik takovych budov je z celeho poctu? Nepripada mi to moc logicke, ze ma stavebni objekt vice cisel a spise mi to pripada jako nejaka vec z minulosti. Kdyz jsem hledal, jakym zpusobem to pridelovani funguje, tak jsem nabyl dojmu, ze postavis barak a pozadas o cislo. Nikde jsem nenasel, ze bys mohl pozadat o cisel vice. Ale treba je to fakt historicky. Mimochodem, dokazu se te tve databaze nejak zeptat ja? Je pristupna po netu? Ale i tak mi to porad neprijde uplne mimozni. zobrazit citaci
> Adresn? bod v RUIAN se sice v??e na budovu
Tohle je opravdu presne tak, jak pises? Ja myslel, ze k budove se vaze cislo popisne nebo evidenci (ted vim, ze jich muze byt vice). Ale mel jsem za to, ze databaze adresnich bodu je zvlast a nema vazbu vubec na zadne stavebni objekty. Ze je to proste bod, ktery klidne lezi nekde, kde uz zadny dum neni. zobrazit citaci
>Marian: Jen pozn?mka, ?e se pak to ??slo zobrazuje dvakr?t. V?m, ?e se
nem?me ohl??et na render, ale tohle by mi asi hodn? vadilo. Tohle myslim, zase tak nevadi. Alespon jsem nenasel zadne misto, kde by to nejak bilo do oci. Co jsem nasel, tak bud se ty popisky cisla domu a cisla adresniho bodu prekryvaji, pac lezi hodne blizko sebe, a pak je stejne vykreslene jen jedno. Nebo je, pri dostatecnem zvetseni, cislo domu uprostred a cisla domu/orientacni nad vchody, coz mi naopak prijde docela hezke. zobrazit citaci
> Mohlo by se p?id?vat i > - building:levels (po?et podla?? z RUIAN) > - building:flats (po?et byt?, je-li v RUIAN) > - klidn? bych p?idal i p??m? URL na > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/25286358 - a dokonce, > mo?n? pro n?koho kontroverzn?, bych p?idal i adresn? tagy > (addr:country, addr:city, addr:place, addr:*number ) > Nesta?? to RUIANID? Tedy ne ?e by se ?asto p?istavovalo k domu patro, > ale pokud by se n?co obdobn?ho stalo, bude to aktu?ln? sp?? v RUIAN ne? v
OSM. Podle me ne zas tak uplne, protoze malokdo vi, jak se k tem udajum o objektu dostat a proto mi prislo fajn tam dat to url, ale je fakt, ze to tam asi byt nemusi, ze to staci napsat na Wiki. Ucelem building:levels myslim bylo, aby slo odahnout vysku budovy, kdyz se dela 3D mapa, tak by to bylo fajn v OSM mit. Pro building:flats me zadne vyuziti nenapada, snad jen, ze tak trochu doplnuje informaci, zda je budova urecena k bydleni, nebo ne. Ale libi se mi do OSM davat veci, pro ktere sice ted nemame jasne uplatneni, ale kdyz je vime, tak je tam dejme. Navic, kdyz uz budes ty budovy jednou trasovat, tak je lepsi tam rovnou dat maximum informaci, protoze vracet se k tomu asi nebudes. Na druhou stranu, kdyz uz tam bude ruian ID, tak se to da pozdeji relativne snadno doplnit. Uplne nejlepsi by asi tedy bylo, tu moznost tam mit a dat uzivateli v Preferencich moznost si vybrat, ktere tagy chce pridavat. Zdravi, Dalibor

4.2.2014 05:18:55 (#13)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj1 zobrazit citaci
> > > Pro zaj?mavost bych r?d v?d?l, co je p???inou, ?e to tak ?pln? > > nesed? na obr?zek z katastr?ln? mapy. Rozd?ly jsou, tam kde jsem to zkou?el, > > asi jen v centimetrech, ale pro? to nen? ?pln? p?esn??
... zobrazit citaci
> To j? bych taky r?d v?d?l, proto?e ty fialovo-r??ov? dla?dice m?m na sv?dom?. > Je dost mo?n?, ?e je to chyba v transformaci, proto?e jsem je?t? nevid?l dv? > stejn? definice srid 5514. Co ?lov?k, to jin? definice ;-). Tak? i v
Zemsky desky jsou proklety potvory, a hybou se. Nehybou se moc rychle, ale trochu se prece jen hybou. Zmerim polohu snezky vuci wgs-84 referenci, a za 100 let je o par centimetru jinde... Takze mit mapu zalozenou na wgs-84 je vlastne fatalne blbe, protoze ty zakreslene veci proste plujou pryc. Resenim je mit jeden system souradnic pro kazdou zemskou desku, ktera tak nejak drzi pohromade. A pak se hold jednou za 50 let zmeni prepocet na wgs-84. Nastesti je efekt maly.... ale centimetrovy presnosti proste z principu nejde dosahnout, protoze ty desky se hybou na radech centimetry za rok... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

4.2.2014 09:09:32 (#14)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 4. ?nora 2014 13:54:30, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> A dokazes se zeptat, kolik takovych budov je z celeho poctu?
pocet_pripadu | pocet_cisel ---------------+------------- 1 | 43 1 | 38 1 | 31 1 | 29 1 | 27 12 | 25 4 | 24 3 | 22 1 | 21 4 | 20 3 | 19 2 | 18 2 | 15 12 | 14 12 | 13 23 | 12 28 | 11 57 | 10 58 | 9 101 | 8 143 | 7 433 | 6 627 | 5 1958 | 4 5807 | 3 14684 | 2 2826562 | 1 (27 ??dek) Stavebn? objekty s jedn?m ??slem drtiv? p?eva?uj?, to ano. zobrazit citaci
> Nepripada mi to moc logicke, ze ma stavebni objekt vice cisel > a spise mi to pripada jako nejaka vec z minulosti.
Jestli z minulosti, tak z minulosti velmi ned?vn?. Nap??klad nov? budova Technick? knihovny ?VUT v Dejvic?ch m? v?ce ??sel popisn?ch. zobrazit citaci
> Mimochodem, dokazu se te tve databaze nejak zeptat ja? > Je pristupna po netu?
Datab?ze nem? port vystr?en? ven, ale chce?-li, m??eme se domluvit. Bu? p?es openvpn nebo ssh tunel. zobrazit citaci
> Ale i tak mi to porad neprijde uplne mimozni.
Ta Technick? knihovna m? v?ce vchod?, je spousta panel?k?, kdy je jedna budova navenek, ale tak? m? v?ce vchod?, v?tah?, byty jsou v ka?d?m vchodu ??slov?ny zvl??t, ale po??d je to jedna budova. Nem?m ?pln? jistotu, zda stavebn? objekt a budova je to sam?, mo?n? ne. zobrazit citaci
> > > Adresn? bod v RUIAN se sice v??e na budovu > > Tohle je opravdu presne tak, jak pises?
Ano, v?echny adresn? body maj? k?d stavebn?ho objektu, ??dn? nen? NULL a v?echny ty stavebn? objekty existuj?. zobrazit citaci
> Ja myslel, ze k budove se vaze cislo popisne nebo evidenci > (ted vim, ze jich muze byt vice). > Ale mel jsem za to, ze databaze adresnich bodu je > zvlast a nema vazbu vubec na zadne stavebni objekty. > Ze je to proste bod, ktery klidne lezi nekde, kde uz zadny dum neni.
Tabulka adresn?ch bod? je zvl???, asi pr?v? proto, proto?e na jednom stavebn?m objektu m??e b?t v?ce adresn?ch bod?. Jinak geometrie adresn?ho bodu nemus? le?et uvnit? budovy; teoreticky m??e b?t na opa?n?m konci republiky ;-) -- Petr

5.2.2014 07:25:47 (#15)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Tohle je vtipna pripominka, kterou je dobre mit na pameti. :-) Ale pocitam, ze zrovna v tomhle pripade KM i RUIAN maji stejny system souradnic, takze plavou na desce spolu. Mimochodem, je to fakt duvod, proc se v KM pouziva S-JTSK? Asi ne, ze? Alespon Wikipedia uvadi jine duvody. Nebo je opravdu z tohoto pohledu definovana "nula" na nejaky konkretni bod na povrchu? A co delaji chudaci Islandane, kdyz jim ten ostrov plave do dvou smeru zaroven? ;-) Dalibor zobrazit citaci
> Zemsky desky jsou proklety potvory, a hybou se. Nehybou se moc rychle, ale > trochu se prece jen hybou. Zmerim polohu snezky vuci wgs-84 referenci, a za > 100 let je o par centimetru jinde... > > Takze mit mapu zalozenou na wgs-84 je vlastne fatalne blbe, protoze ty > zakreslene veci proste plujou pryc. > > Resenim je mit jeden system souradnic pro kazdou zemskou desku, ktera tak > nejak drzi pohromade. A pak se hold jednou za 50 let zmeni prepocet na wgs- > 84. > > Nastesti je efekt maly.... ale centimetrovy presnosti proste z principu nejde > dosahnout, protoze ty desky se hybou na radech centimetry za rok... > > Pavel > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) > http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.2.2014 07:41:03 (#16)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m, omlouv?m se, ale opravdu se bav?me o ??slech popisn?ch? Zrovna u Technick? knihovny v Dejvic?ch vid?m jen jedno ??slo popisn? a 4 ??sla orienta?n?: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej?ob.kod=554782&ul.kod=&co. kod=400459&mc.kod=500178&so.kod=27239781&vo.kod=&search=Vyhledat V?ce ??sel popisn?ch by bylo vid?t jak v grafice VDP (http://vdp.cuzk.cz/ marushka/?themeid=1&MarUid=DDB04061%206EAC62F2&MarUidi=0D3E163B%2076073BA4% 20DDB04061%20E4699646%206EAC62F2&MarMiddlePoint=-744741.2141709006%20- 1040895.0606261094&MarScale=857), tak v Nahl??en? do KN (http://sgi. nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=7E6595D2%20A5AD 9D88%208244EA23&MarUidi=8244EA23&MarMiddlePoint=-744781.5201761102%20- 1040865.3080245024&MarScale=1996). Rad?ji je?t? jednou: - ??slo popisn? / eviden?n? je unik?tn? v r?mci ??sti obce a nesm? se pou??vat opakovan? (tedy ??slo po zru?en? budov? nelze p?id?lit jin?mu objektu). Popisn? a eviden?n? ??sla tvo?? dv? samostatn? ?ady. - ??slo orienta?n? by m?lo ur?ovat po?ad? budovy v r?mci ulice nebo n?m?st?, nejsou povinn? Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_dom%C5%AF J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Datum: 4. 2. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer plugin - ruian update " Jestli z minulosti, tak z minulosti velmi ned?vn?. Nap??klad nov? budova Technick? knihovny ?VUT v Dejvic?ch m? v?ce ??sel popisn?ch. zobrazit citaci
> Mimochodem, dokazu se te tve databaze nejak zeptat ja? > Je pristupna po netu?
Datab?ze nem? port vystr?en? ven, ale chce?-li, m??eme se domluvit. Bu? p?es openvpn nebo ssh tunel. zobrazit citaci
> Ale i tak mi to porad neprijde uplne mimozni.
Ta Technick? knihovna m? v?ce vchod?, je spousta panel?k?, kdy je jedna budova navenek, ale tak? m? v?ce vchod?, v?tah?, byty jsou v ka?d?m vchodu ??slov?ny zvl??t, ale po??d je to jedna budova. Nem?m ?pln? jistotu, zda stavebn? objekt a budova je to sam?, mo?n? ne. " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140205/aa0f6b99/attachment-0001.html>

5.2.2014 07:43:58 (#17)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, aha, takze tech domu s vice cisly fakt neni zas tak moc, je to jen 8 promile. Ale i tak je s nima potreba pocitat. :-( zobrazit citaci
> > > Adresn? bod v RUIAN se sice v??e na budovu > > > > Tohle je opravdu presne tak, jak pises? > > Ano, v?echny adresn? body maj? k?d stavebn?ho objektu, ??dn? nen? NULL a > v?echny ty stavebn? objekty existuj?.
Tomuhle porad nejak nerozumim. Cekal bych, ze ten smer by mel byt opacny, tedy ze stavebni objekt ma prirazen adresni misto. Koneckoncu tady http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/25286358 je videt, ze stavebni objekt ma adresu, i kdyz neni prolinkovana na adresni misto, ale mozna v databazi je. Ale kdyz si zobrazim adresni bod http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/11738812 tak tam zadnou vazbu na objekt nevidim. I kdyz to samzorejme neznamena, ze v datech neni. A jaky teda mas stavebni objekt prirazen tady? http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/40037649 O tomhle adresnim bode jsem ti psal drive psal v mailu. Mel jsem dojem, ze tohle misto ve sve databazi nemas. Zdravi, Dalibor

5.2.2014 08:10:04 (#18)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, Dne 5.2.2014 07:43, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> A jaky teda mas stavebni objekt prirazen tady? > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/40037649 > O tomhle adresnim bode jsem ti psal drive psal v mailu. > Mel jsem dojem, ze tohle misto ve sve databazi nemas.
Odkazuje na http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/30119138 Ale je zaj?mav?, ?e p??mo adresn? bod nem? ??dnou pozici (definicni_bod = NULL), a stejn? na tom je celkem cca 6% adresn?ch bod?. A podle webu RUIAN je tohle asi "bug", na jeho? odstran?n? se pracuje. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

5.2.2014 08:33:52 (#19)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 5.2.2014 07:41, JV napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > omlouv?m se, ale opravdu se bav?me o ??slech popisn?ch? Zrovna u > Technick? knihovny v Dejvic?ch vid?m jen jedno ??slo popisn? a 4 ??sla > orienta?n?: > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej?ob.kod=554782&ul.kod=&co.kod=400459&mc.kod=500178&so.kod=27239781&vo.kod=&search=Vyhledat > V?ce ??sel popisn?ch by bylo vid?t jak v grafice VDP > (http://vdp.cuzk.cz/marushka/?themeid=1&MarUid=DDB04061%206EAC62F2&MarUidi=0D3E163B%2076073BA4%20DDB04061%20E4699646%206EAC62F2&MarMiddlePoint=-744741.2141709006%20-1040895.0606261094&MarScale=857), > tak v Nahl??en? do KN > (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=7E6595D2%20A5AD9D88%208244EA23&MarUidi=8244EA23&MarMiddlePoint=-744781.5201761102%20-1040865.3080245024&MarScale=1996). > > Rad?ji je?t? jednou: > - ??slo popisn? / eviden?n? je unik?tn? v r?mci ??sti obce a nesm? se > pou??vat opakovan? (tedy ??slo po zru?en? budov? nelze p?id?lit jin?mu > objektu). Popisn? a eviden?n? ??sla tvo?? dv? samostatn? ?ady. > - ??slo orienta?n? by m?lo ur?ovat po?ad? budovy v r?mci ulice nebo > n?m?st?, nejsou povinn? > Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_dom%C5%AF > > J. Vesel? >
Ano, v p??pad? NTK jde o 1 ?.p. a 4 ??sla orienta?n?. Ona ta struktura dat nen? v?bec jednoduch?... uvedu na p??kladu NTK: Co n?m ??k? stavebn? objekt 27239781: - k?d m?stsk? ??sti (Praha 6) - k?d ??sti obce (Dejvice) - ??sla domovn? (2710) - jedn? se o budovu s ?.p. K tomuto objektu se v??? 4 adresn? m?sta, kter? nesou informaci o: - k?d stavebn?ho objektu (27239781) - ??slo domovn? (2710) - k?d ulice (4 r?zn? hodnoty - Flemingovo n?m., Studentsk?, Technick?, Th?kurova) - ??slo orienta?n? (4 r?zn? hodnoty - 6, 1, 20, 13) - PS? (16000) A te? zkuste n?kdo popsat, jak?m zp?sobem z t?chto dat dostat adresu, kter? by se m?la um?stit p??mo na budovu v OSM. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

5.2.2014 08:53:34 (#20)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
No prave tady mi to prijde uplne jasne, jak jsem psal drive: cesta budovy: addr:place=Dejvice addr:city=Praha 6 (nebo Praha, tady nevim) addr:country=CZ addr:housenumber=2710 addr:conscriptionnumber=2710 ref:ruian=cislo stavebniho objektu bez ulice bez c.o. bez PSC 4x body nad vchody (ale soucasty cesy domu) to same, co je vyse, ovsem s addr:housenumber ve tvaru c.p./c.o. entrance=yes addr:street addr:streetnumber addr:postcode ref:ruian=cislo adresniho mista Tohle mi prijde, jako ze presne kopiruje maximum informaci, ktere z RUIAN mame a dava to nejvetsi smysl. Jedine, co tam takhle neni, je ta vazba mezi SO a AM (resp. je zakreslena v mape, ale to nekdy nemusi tak byt, a bude-li AM lezet mimo SO, pak tam zadna vazba neni, ovsem sla-by pridat, ale myslim, ze vlastne k nicemu neni) Jedina drobna chyba je, ze to v nekterych (ale podle me velmi ridkych) pripadech bude vest ke dvojimu zobrazeni cisla v mape. Ale jen pri velkem zvetseni, jinak je videt jen jedno cislo. Zkousel jsem to. Druha vetsi chybka je, ze to nejde aplikovat na to jedno procento s.o., ktere fakt maji vice c.p. nebo c.e. Sice by to slo v housenumber a consriptionnumber oddelovat strednikem, ale to je velka prasarna. Spise bych si myslel, ze by Trace v tohmle miste zobrazit informaci, ze SO ma vice c.p. nebo c.e. a rekl, ze je tudiz nenatagoval a doporucil uzivateli, aby dum rozdelil na adekvatni mensi casti, nebo tak neco. Treba tak (protoze ty priklady domu, ktere jsem zatim videl, tomu odpovidaly), ze celou cestu SO nakreslenou dle RUIAN oznaci jako building=terrace ci building=garages, a pak ji rozdelit na podbudovy building=house nebo building=garage a ty uz otagovat spravne i s housenumber a conscription number. Co jsem prehledl tentokrat? ;-) Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> Ano, v p??pad? NTK jde o 1 ?.p. a 4 ??sla orienta?n?. > > Ona ta struktura dat nen? v?bec jednoduch?... uvedu na p??kladu NTK: > > Co n?m ??k? stavebn? objekt 27239781: > - k?d m?stsk? ??sti (Praha 6) > - k?d ??sti obce (Dejvice) > - ??sla domovn? (2710) > - jedn? se o budovu s ?.p. > > K tomuto objektu se v??? 4 adresn? m?sta, kter? nesou informaci o: > - k?d stavebn?ho objektu (27239781) > - ??slo domovn? (2710) > - k?d ulice (4 r?zn? hodnoty - Flemingovo n?m., Studentsk?, Technick?, > Th?kurova) > - ??slo orienta?n? (4 r?zn? hodnoty - 6, 1, 20, 13) > - PS? (16000) > > A te? zkuste n?kdo popsat, jak?m zp?sobem z t?chto dat dostat adresu, > kter? by se m?la um?stit p??mo na budovu v OSM. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.2.2014 09:09:48 (#21)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
V dokumentu Postup-obci-a-stavebnich-uradu-pri-editaci-RUIAN-v2-0.pdf se na strane 15 pise: Samostatn?m vchodem se rozum? ??st stavebn?ho objektu, kter? m? vlastn? p??stup z ulice a kter? je p?id?leno jedno ??slo popisn? nebo eviden?n? nebo jedno ?i v?ce ??sel orienta?n?ch. Z toho by mi vyplyvalo, ze stavebni objekt muze mit zcela bezne vice c.p. nebo c.e., zejmena pokud to jsou samostatne vchody z ulice. Jinak jsem se dival do Vyhl??ka ?.26 2007, kde je mimochodem hezky popsano, co se myslim vyuzitim stavebniho objektu nebo pozemku, a nikde jsem tam nenasel nic o pridelovani vice c.p./c.e. Naopak se tam dusledne mluvi v jednotnem cisle - "budova, ktere bylo prideleno cislo" To je asi to, z ceho jsem si myslel, ze jedna budova - jedno cislo. Ale zrejme, ma-li samostatne vchody, pak muze mit vice c.p./c.e., i kdyz se to asi vyuziva zridka a preferuje se prideleni jednoho c.p./c.e. a vice c.o.. Coz samozrejme na vesnici tak nejak nejde. Kdybyste nasli nekde vice info, tak to prosim poslete. Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: "Petr Mor?vek [Xificurk]" [mailto:petr at pada.cz] > Sent: Wednesday, February 5, 2014 8:10 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] Tracer plugin - ruian update > > Ahoj, > > Dne 5.2.2014 07:43, Dalibor Jel?nek napsal(a): > > A jaky teda mas stavebni objekt prirazen tady? > > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/40037649 > > O tomhle adresnim bode jsem ti psal drive psal v mailu. > > Mel jsem dojem, ze tohle misto ve sve databazi nemas. > > Odkazuje na http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/30119138 > Ale je zaj?mav?, ?e p??mo adresn? bod nem? ??dnou pozici (definicni_bod = > NULL), a stejn? na tom je celkem cca 6% adresn?ch bod?. A podle webu > RUIAN je tohle asi "bug", na jeho? odstran?n? se pracuje. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.2.2014 09:40:35 (#22)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 5.2.2014 09:09, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> V dokumentu > Postup-obci-a-stavebnich-uradu-pri-editaci-RUIAN-v2-0.pdf > se na strane 15 pise: > Samostatn?m vchodem se rozum? ??st stavebn?ho objektu, kter? m? > vlastn? p??stup > z ulice a kter? je p?id?leno jedno ??slo popisn? nebo eviden?n? nebo > jedno ?i v?ce ??sel > orienta?n?ch. > Z toho by mi vyplyvalo, ze stavebni objekt muze mit zcela bezne vice c.p. > nebo c.e., > zejmena pokud to jsou samostatne vchody z ulice. > > Jinak jsem se dival do Vyhl??ka ?.26 2007, kde je mimochodem hezky popsano, > co se myslim vyuzitim stavebniho objektu nebo pozemku, > a nikde jsem tam nenasel nic o pridelovani vice c.p./c.e. > Naopak se tam dusledne mluvi v jednotnem cisle - "budova, ktere bylo > prideleno cislo" > To je asi to, z ceho jsem si myslel, ze jedna budova - jedno cislo. > Ale zrejme, ma-li samostatne vchody, pak muze mit vice c.p./c.e., > i kdyz se to asi vyuziva zridka a preferuje se prideleni jednoho c.p./c.e. > a vice c.o.. Coz samozrejme na vesnici tak nejak nejde. > > Kdybyste nasli nekde vice info, tak to prosim poslete. > > > > Zdravi, > Dalibor
Ahoj, d?val jsem se je?t? do tabulky se stavebn?ma objektama - v?ce ??sel popisn?ch maj? i ned?vno dokon?en? stavby a nejsou to jenom gar??e: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/70994242 Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

5.2.2014 09:52:55 (#23)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ju, a taky tam uvadeji v popisu dva vchody. Takze aktualni teorie je, ze nektere stavebni objekty (kterych je malo, ale jsou) maji vice c.p. nebo c.e., ktere jsou prirazeny samostatnym vchodum. Doufam, ze neexistuje nejaky SO, ktery ma vice cisel a nema vchody. :-( Tracer mi ten dvojdomek nakreslil jako jednu cestu, takze predpokladdam, ze to tak v tech datech RUIAN proste je a ze tam zadne rozdeleni na dva dily neni, ze? Nicmene v tomhle konkretnim pripade by ten dum slo snadno rozdelit na dva kusy podle KM. U par dalsich objektu, ktere jsem zkousel, by to slo taky. Jestli by to slo vsude, je otazka. V kazdem pripade by zalezelo na uzivateli, jak se k tomu postavi a musel by to delat rucne. Ale bylo by ho vhodne pri trasovani na to upozornit. Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: "Petr Mor?vek [Xificurk]" [mailto:petr at pada.cz] > Sent: Wednesday, February 5, 2014 9:41 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] Tracer plugin - ruian update > > Dne 5.2.2014 09:09, Dalibor Jel?nek napsal(a): > > V dokumentu > > Postup-obci-a-stavebnich-uradu-pri-editaci-RUIAN-v2-0.pdf > > se na strane 15 pise: > > Samostatn?m vchodem se rozum? ??st stavebn?ho objektu, kter? m? > > vlastn? p??stup > > z ulice a kter? je p?id?leno jedno ??slo popisn? nebo eviden?n? nebo > > jedno ?i v?ce ??sel > > orienta?n?ch. > > Z toho by mi vyplyvalo, ze stavebni objekt muze mit zcela bezne vice
c.p. zobrazit citaci
> > nebo c.e., > > zejmena pokud to jsou samostatne vchody z ulice. > > > > > > Kdybyste nasli nekde vice info, tak to prosim poslete. > > > > > > > > Zdravi, > > Dalibor > > Ahoj, > > d?val jsem se je?t? do tabulky se stavebn?ma objektama - v?ce ??sel
popisn?ch zobrazit citaci
> maj? i ned?vno dokon?en? stavby a nejsou to jenom gar??e: > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/70994242 > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.2.2014 10:12:43 (#24)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 5.2.2014 08:53, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> No prave tady mi to prijde uplne jasne, jak jsem psal drive: > > cesta budovy: > addr:place=Dejvice > addr:city=Praha 6 (nebo Praha, tady nevim) > addr:country=CZ > addr:housenumber=2710 > addr:conscriptionnumber=2710 > ref:ruian=cislo stavebniho objektu > bez ulice > bez c.o. > bez PSC > > > 4x body nad vchody (ale soucasty cesy domu) > to same, co je vyse, ovsem s addr:housenumber ve tvaru c.p./c.o. > entrance=yes > addr:street > addr:streetnumber > addr:postcode > ref:ruian=cislo adresniho mista > > Tohle mi prijde, jako ze presne kopiruje maximum informaci, ktere z RUIAN mame > a dava to nejvetsi smysl. Jedine, co tam takhle neni, je ta vazba mezi SO a AM > (resp. je zakreslena v mape, ale to nekdy nemusi tak byt, a bude-li AM lezet > mimo SO, pak tam zadna vazba neni, ovsem sla-by pridat, ale myslim, ze vlastne > k nicemu neni)
P?izn?m se, ?e mn? to teda moc smysl ned?v?... Ani jeden objekt neobsahuje celou adresu (to co bych psal na ob?lku). Pokud tedy p?istoup?me na to, ?e si to ka?d? dopo??t? s?m, tak nem? smysl uv?d?t addr:city=Praha addr:country=CZ proto?e tyhle ?daje jsou v map? jako hranice s admin_level=8, resp. admin_level=2. Ad "dopo??t?v?n?": Celkem je v datab?zi ~ 3 miliony adresn?ch m?st, z toho 2 miliony maj? geometrii defini?n?ho bodu a z?rove? odkazovan? stavebn? objekt m? geometrii hranice. Z t?ch 2M m?st cca 6% NEle?? uvnit? geometrie stavebn?ho objektu. To by se mohlo zd?t jako celkem vysok? ??slo, ale ono to bude souviset s dal??ma buguma v RUIANu (chyb?j?c? budovy, zakreslena jen ??st, ...) Kdy? jsem se d?val na vzd?lenosti, tak sice existuj? rekordmani s hodnotou ve stovk?ch kilometr? :-) ale moc toho nen?. Z t?ch 2M m?st jen 0.9% m? vzd?lenost SO a AM v?t?? jak 10 metr?. zobrazit citaci
> Jedina drobna chyba je, ze to v nekterych (ale podle me velmi ridkych) pripadech > bude vest ke dvojimu zobrazeni cisla v mape. Ale jen pri velkem zvetseni, jinak > je videt jen jedno cislo. Zkousel jsem to. > > Druha vetsi chybka je, ze to nejde aplikovat na to jedno procento > s.o., ktere fakt maji vice c.p. nebo c.e. > Sice by to slo v housenumber a consriptionnumber oddelovat strednikem, ale to je velka prasarna. > Spise bych si myslel, ze by Trace v tohmle miste zobrazit informaci, > ze SO ma vice c.p. nebo c.e. a rekl, ze je tudiz nenatagoval a doporucil > uzivateli, aby dum rozdelil na adekvatni mensi casti, nebo tak neco. > > Treba tak (protoze ty priklady domu, ktere jsem zatim videl, tomu odpovidaly), > ze celou cestu SO nakreslenou dle RUIAN oznaci jako building=terrace ci building=garages, > a pak ji rozdelit na podbudovy building=house nebo building=garage > a ty uz otagovat spravne i s housenumber a conscription number.
A t?et? chyba je to, ?e nen? pravda, ?e 1 stavebn? objekt = 1 OSM cesta. Jedna budova je v OSM ob?as nakreslena pomoc? v?ce cest, nap?. pro zmapov?n? rozd?ln?ho po?tu podla?? (v??ky, ...) n?jak? ??sti budovy. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

5.2.2014 10:33:34 (#25)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> P?izn?m se, ?e mn? to teda moc smysl ned?v?... Ani jeden objekt > neobsahuje celou adresu (to co bych psal na ob?lku).
Jak to? Vsechny ctyri vchody obsahuji uplnou adresu. Vzdyt tam pisu " to same, co je vyse, ovsem s addr:housenumber ve tvaru c.p./c.o." addr:city a addr:country To nevim, jak moc jsou tyhle adresy potrebne, ale "tovarna na adresy" addr:country=CZ pridava. Dava tam i mestkou cast, ovsem do is_in, ktery se mi nelibi. Nevim, jestli do addr:city patri Praha 9, nebo jen Praha a nekam jinam (addr:quarter?) Praha 9. Obecne bych se nespolehal na zadne dopocitavani. Myslim, ze moc uzivatelu nic dopocitat neumi (ani ja ne). Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: "Petr Mor?vek [Xificurk]" [mailto:petr at pada.cz] > Sent: Wednesday, February 5, 2014 10:13 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] Tracer plugin - ruian update > > Dne 5.2.2014 08:53, Dalibor Jel?nek napsal(a): > > No prave tady mi to prijde uplne jasne, jak jsem psal drive: > > > > cesta budovy: > > addr:place=Dejvice > > addr:city=Praha 6 (nebo Praha, tady nevim) addr:country=CZ > > addr:housenumber=2710 > > addr:conscriptionnumber=2710 > > ref:ruian=cislo stavebniho objektu > > bez ulice > > bez c.o. > > bez PSC > > > > > > 4x body nad vchody (ale soucasty cesy domu) > > to same, co je vyse, ovsem s addr:housenumber ve tvaru c.p./c.o. > > entrance=yes > > addr:street > > addr:streetnumber > > addr:postcode > > ref:ruian=cislo adresniho mista > > > > Tohle mi prijde, jako ze presne kopiruje maximum informaci, ktere z RUIAN > mame > > a dava to nejvetsi smysl. Jedine, co tam takhle neni, je ta vazba mezi SO a > AM > > (resp. je zakreslena v mape, ale to nekdy nemusi tak byt, a bude-li AM > lezet > > mimo SO, pak tam zadna vazba neni, ovsem sla-by pridat, ale myslim, ze > vlastne > > k nicemu neni) > > P?izn?m se, ?e mn? to teda moc smysl ned?v?... Ani jeden objekt > neobsahuje celou adresu (to co bych psal na ob?lku). Pokud tedy > p?istoup?me na to, ?e si to ka?d? dopo??t? s?m, tak nem? smysl uv?d?t > addr:city=Praha > addr:country=CZ > proto?e tyhle ?daje jsou v map? jako hranice s admin_level=8, resp. > admin_level=2. > > Ad "dopo??t?v?n?": > Celkem je v datab?zi ~ 3 miliony adresn?ch m?st, z toho 2 miliony maj? > geometrii defini?n?ho bodu a z?rove? odkazovan? stavebn? objekt m? > geometrii hranice. > Z t?ch 2M m?st cca 6% NEle?? uvnit? geometrie stavebn?ho objektu. To by > se mohlo zd?t jako celkem vysok? ??slo, ale ono to bude souviset s > dal??ma buguma v RUIANu (chyb?j?c? budovy, zakreslena jen ??st, ...) > Kdy? jsem se d?val na vzd?lenosti, tak sice existuj? rekordmani s > hodnotou ve stovk?ch kilometr? :-) ale moc toho nen?. > Z t?ch 2M m?st jen 0.9% m? vzd?lenost SO a AM v?t?? jak 10 metr?. > > > > Jedina drobna chyba je, ze to v nekterych (ale podle me velmi ridkych) > pripadech > > bude vest ke dvojimu zobrazeni cisla v mape. Ale jen pri velkem zvetseni, > jinak > > je videt jen jedno cislo. Zkousel jsem to. > > > > Druha vetsi chybka je, ze to nejde aplikovat na to jedno procento > > s.o., ktere fakt maji vice c.p. nebo c.e. > > Sice by to slo v housenumber a consriptionnumber oddelovat strednikem, > ale to je velka prasarna. > > Spise bych si myslel, ze by Trace v tohmle miste zobrazit informaci, > > ze SO ma vice c.p. nebo c.e. a rekl, ze je tudiz nenatagoval a doporucil > > uzivateli, aby dum rozdelil na adekvatni mensi casti, nebo tak neco. > > > > Treba tak (protoze ty priklady domu, ktere jsem zatim videl, tomu > odpovidaly), > > ze celou cestu SO nakreslenou dle RUIAN oznaci jako building=terrace ci > building=garages, > > a pak ji rozdelit na podbudovy building=house nebo building=garage > > a ty uz otagovat spravne i s housenumber a conscription number. > > A t?et? chyba je to, ?e nen? pravda, ?e 1 stavebn? objekt = 1 OSM cesta. > Jedna budova je v OSM ob?as nakreslena pomoc? v?ce cest, nap?. pro > zmapov?n? rozd?ln?ho po?tu podla?? (v??ky, ...) n?jak? ??sti budovy. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.2.2014 10:41:21 (#26)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 5.2.2014 10:33, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
>> P?izn?m se, ?e mn? to teda moc smysl ned?v?... Ani jeden objekt >> neobsahuje celou adresu (to co bych psal na ob?lku). > Jak to? Vsechny ctyri vchody obsahuji uplnou adresu. > Vzdyt tam pisu " to same, co je vyse, ovsem s addr:housenumber ve tvaru c.p./c.o."
Aha, to jsem n?jak pro zm?nu p?ehl?dl j? :/ Ale obecn? se mi ta duplikace dat stejn? nel?b?. Petr

5.2.2014 10:47:20 (#27)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> A t?et? chyba je to, ?e nen? pravda, ?e 1 stavebn? objekt = 1 OSM cesta. > Jedna budova je v OSM ob?as nakreslena pomoc? v?ce cest, nap?. pro > zmapov?n? rozd?ln?ho po?tu podla?? (v??ky, ...) n?jak? ??sti budovy. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk
Jo, tohle je pravda treba jeste domyslet. Podle me to neni problem pro Tracer plugin. Ten nakresli jen jednu budovu (pokud kresli do prazdna) a otaguje ji, jak navrhuji. (Pokud teda plati, jak doufam, ze jeden SO v RUIANu je prave jedna cesta.) Otazka je, co udelat v pripade, o kterem pises ty, nebo o kterem jsem psal drive, tedy ze se objekt rozdeli (treba pluginem Terracer) na jednotlive objekty. Jak pak pracovat s nimi? Mel by se jim nechat ten ruian:id cele budovy? Asi ne, protoze pak by neslo delat automaticke aktualizace nekdy v budoucnu, navic by proste budova neodpovidala RUIANu. Ono se to tedy asi v praxi bude stavat, ale nemelo by to byt doporucovanym postupem. Druha moznost, ktera se asi i v praxi pouziva, by bylo mit pres sebe objektu vic. Cely dum, nacteny z RUIAN a otagovany i s ruian:id (a bez adres) a na nem lezici jednotlive radove domy/garaze/casti domu, ktere by uz ten ruian:id nemely. Ale mely by sve vlastni adresy. Jen musim vyzkouset, jak se k tomu stavi treba JOSM, jestli nebude rvat, ze jsou tam prekryvajici se budovy. Ale z textu wiki u building=terrace mi vyplyva, ze to tak doporucuji, ale mozna mysli nechat barak v celku jako plochu a pridat jenodtlive casti jen jako body. Nevim. Nebo to udelat nejak uplne jinak. Relaci? Mit pro ten "hlavni obrys" cestu, ktera by nebyla building=, ale neco jineho? Nevim. Ad: Obecne se mi ta duplikace stejne nelibi. Jen proto, ze budeme mit par bajtu v databazi u budovy navic? A jen ta duplikace addr: tagu? Zdravi, Dalibor

5.2.2014 05:11:18 (#28)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 5.2.2014 08:33, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal: zobrazit citaci
> Dne 5.2.2014 07:41, JV napsal(a): >> Zdrav?m, >> omlouv?m se, ale opravdu se bav?me o ??slech popisn?ch? Zrovna u >> Technick? knihovny v Dejvic?ch vid?m jen jedno ??slo popisn? a 4 ??sla >> orienta?n?: >> http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej?ob.kod=554782&ul.kod=&co.kod=400459&mc.kod=500178&so.kod=27239781&vo.kod=&search=Vyhledat >> V?ce ??sel popisn?ch by bylo vid?t jak v grafice VDP >> (http://vdp.cuzk.cz/marushka/?themeid=1&MarUid=DDB04061%206EAC62F2&MarUidi=0D3E163B%2076073BA4%20DDB04061%20E4699646%206EAC62F2&MarMiddlePoint=-744741.2141709006%20-1040895.0606261094&MarScale=857), >> tak v Nahl??en? do KN >> (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=7E6595D2%20A5AD9D88%208244EA23&MarUidi=8244EA23&MarMiddlePoint=-744781.5201761102%20-1040865.3080245024&MarScale=1996). >> >> Rad?ji je?t? jednou: >> - ??slo popisn? / eviden?n? je unik?tn? v r?mci ??sti obce a nesm? se >> pou??vat opakovan? (tedy ??slo po zru?en? budov? nelze p?id?lit jin?mu >> objektu). Popisn? a eviden?n? ??sla tvo?? dv? samostatn? ?ady. >> - ??slo orienta?n? by m?lo ur?ovat po?ad? budovy v r?mci ulice nebo >> n?m?st?, nejsou povinn? >> Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_dom%C5%AF >> >> J. Vesel? >> > > Ano, v p??pad? NTK jde o 1 ?.p. a 4 ??sla orienta?n?. > > Ona ta struktura dat nen? v?bec jednoduch?... uvedu na p??kladu NTK: > > Co n?m ??k? stavebn? objekt 27239781: > - k?d m?stsk? ??sti (Praha 6) > - k?d ??sti obce (Dejvice) > - ??sla domovn? (2710) > - jedn? se o budovu s ?.p. > > K tomuto objektu se v??? 4 adresn? m?sta, kter? nesou informaci o: > - k?d stavebn?ho objektu (27239781) > - ??slo domovn? (2710) > - k?d ulice (4 r?zn? hodnoty - Flemingovo n?m., Studentsk?, Technick?, > Th?kurova) > - ??slo orienta?n? (4 r?zn? hodnoty - 6, 1, 20, 13) > - PS? (16000) > > A te? zkuste n?kdo popsat, jak?m zp?sobem z t?chto dat dostat adresu, > kter? by se m?la um?stit p??mo na budovu v OSM. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk >
Tak nad t?m tak uva?uji, jak tohle zobrazit v PointInfo pluginu. Jestli zobrazit nejbli??? ?.o. nebo zobrazit v?echna dostupn? ?.o. v tabulce pod sebou. Moment?ln? se zobraz? prvn? nalezen?. No asi to vyhraje tabulka, nejbli??? bod bude prvn?. ;-) Mari?n

5.2.2014 07:35:25 (#29)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Zdrav?m, Dne St 5. ?nora 2014 07:41:03, JV napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > omlouv?m se, ale opravdu se bav?me o ??slech popisn?ch? Zrovna u Technick? > knihovny v Dejvic?ch vid?m jen jedno ??slo popisn? a 4 ??sla orienta?n?: > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej?ob.kod=554782&ul.kod=&co.
ano, bav?me se o stejn? budov?, omlouv?m se, zklamala m? pam??. Tuto budovu jsem dost zkoumal, a pamatoval jsem si, ?e m? v?ce ??sel, ov?em nikoli popisn?ch. ?patn? pam??. -- Petr

5.2.2014 07:59:44 (#30)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne St 5. ?nora 2014 07:43:58, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> > Ano, v?echny adresn? body maj? k?d stavebn?ho objektu, ??dn? nen? NULL a > > v?echny ty stavebn? objekty existuj?. > > Tomuhle porad nejak nerozumim. > Cekal bych, ze ten smer by mel byt opacny, tedy ze stavebni objekt > ma prirazen adresni misto. Koneckoncu tady > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/25286358 > je videt, ze stavebni objekt ma adresu, i kdyz neni prolinkovana na adresni > misto, > ale mozna v databazi je.
Stavebn? objekt a adresn? m?sto jsou opravdu rozd?ln? v?ci, i kdy? adresn? m?sto se v?dy v??e ke stavebn?mu objektu. zobrazit citaci
> Ale kdyz si zobrazim adresni bod > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/11738812 > tak tam zadnou vazbu na objekt nevidim. > I kdyz to samzorejme neznamena, ze v datech neni.
V datech ta vazba opravdu je, nebudu tady dumpovat strukturu tabulek, odpov?m mailem. zobrazit citaci
> A jaky teda mas stavebni objekt prirazen tady? > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/40037649 > O tomhle adresnim bode jsem ti psal drive psal v mailu. > Mel jsem dojem, ze tohle misto ve sve databazi nemas.
Toto adresn? m?sto m? p?i?azeno stavebn? objekt 30119138 . Probl?m je v tom, ?e toto adresn? m?sto (jako dal??ch cca 300.000), nem? v RUIAN geometrii, defini?n? bod, tedy nen? ?e?eno, kde ten bod je. V takov?m p??pad? si vypom?h?m, ?e zkus?m defini?n? bod p??slu?n?ho stavebn?ho objektu. Nen?-li, zkus?m st_centroid hranic stavebn?ho objektu. Nen?-li, vzd?v?m to, proto?e geometrii parcely u? do toho tahat nechci (i kdy? by to ?lo). Na http://ruian.poloha.net se adresn? m?sta bez defini?n?ho bodu nezobrazuj?, tam si takto nevypom?h?m. Je to kv?li Mapniku, pot?ebuje rychle nal?zt objekty v bboxu a to je podle indexu, n?jak? join by trval v?ky a d?lat kv?li tomu dal?? tabulku jednak ?ere m?sto a na hostingu jsou GB dra??? ne? v obchod? s disky a t?? by to bylo matouc?. Nen? geometrie v RUIAN, nezobrazuje se. Tak je to. Pom?cka p?es defini?n? bod stavebn?ho objektu ?i st_centroid mi pom??e z?skat (p?ibli?nou) geometrii asi 70.000 adresn?ch m?st. Zat?m jsem se tv?mu mailu podrobn? nev?noval, naprav?m a prozkoum?m. -- Zdrav? Petr

5.2.2014 09:16:22 (#31)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 4.2.2014 08:51, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> http://www.kma.zcu.cz/main.php?KMAfile=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/zav_prace.php&DRC=./STRUCTURE/05_ebooks/04_Zaverecne_prace/&DRL=CZ&DROF=0&osCislo=52920 > > cituji Honzy Je?ka: > - Diplomka otestovala postup a v?sledek byl, ?e metoda lze aplikovat s > dostate?nou p?esnost?, ale odovzen? a fin?ln? v?po?et gridu byl > - vytvo?en jen pro mal? ?zem?. S odvozen?m pro celou CR jsme m?li n?jak? > technick? probl?my s R, ktere se nepodarilo vcas vyresit a ted > - nemam paky jak to dotahnout, ale zkou??m to. Na podzim taky probehla > komunikace s CUZK o odvozeni 'oficialni' verze gridu, ale v > - posledn? dob? to usnulo. > > > ha > hanoj
Jestli to byly jen "technick?" probl?my, tak to bysme to tu mohli komunitn? dot?hnout :-) Ale zat?m se mi poda?ilo proklikat jen k textu diplomky. A bohu?el b?hem t? chvilky, co jsem tomu v?noval, tak jsem ?pln? nevykoukal, kde vz?t data a co s nima krok po kroku ud?lat, aby nakonci vypadl grid pro celou republiku. Petr

5.2.2014 09:18:16 (#32)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne St 5. ?nora 2014 10:47:20, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Jo, tohle je pravda treba jeste domyslet. > Podle me to neni problem pro Tracer plugin. > Ten nakresli jen jednu budovu (pokud kresli do prazdna) a otaguje ji, jak > navrhuji. (Pokud teda plati, jak doufam, ze jeden SO v RUIANu je prave > jedna cesta.)
http://pedro.poloha.net/osm/43408526.png Toto je jeden stavebn? objekt. Op?t - nen? jich moc, ale jsou a mo?n? je to dokonce chyba. Tracer (server, d?l?m tu serverovou ??st) funguje tak, ?e vybere stavebn? objekt, ve kter?m (st_contains) le?? bod, kam jsi klikl. Stavebn? objekt je multipolygon. N?sledn? tento multipolygon rozlo??m na jednotliv? polygony a vyberu ten, kter? st_contains ... limit 1. Tedy vyberu prvn? bez ohledu na ty ostatn?, kter? le?? t?eba na sob?. Tak? se vyskytuje. D?le p?id?m RUIAN ID a tag podle tabulky, na kterou jsem tu d?val odkaz, tu??m http://pedro.poloha.net/osm/zpusob_vyuziti_objektu. M??e se tedy dnes st?t, ?e dv? budovy/cesty v OSM budou m?t stejn? ruian ID. -- Petr

5.2.2014 09:48:41 (#33)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dne St 5. ?nora 2014 21:16:22, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Ale zat?m se mi poda?ilo proklikat jen k textu diplomky. A bohu?el b?hem > t? chvilky, co jsem tomu v?noval, tak jsem ?pln? nevykoukal, kde vz?t > data a co s nima krok po kroku ud?lat, aby nakonci vypadl grid pro celou > republiku.
Data budou v "p??loha - CD/ROM" -- Petr

5.2.2014 11:44:33 (#34)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 5.2.2014 17:11, Mari?n Kyral napsal: zobrazit citaci
> Dne 5.2.2014 08:33, Petr Mor?vek [Xificurk] napsal: >> Dne 5.2.2014 07:41, JV napsal(a): >>> Zdrav?m, >>> omlouv?m se, ale opravdu se bav?me o ??slech popisn?ch? Zrovna u >>> Technick? knihovny v Dejvic?ch vid?m jen jedno ??slo popisn? a 4 >>> ??sla >>> orienta?n?: >>> http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej?ob.kod=554782&ul.kod=&co.kod=400459&mc.kod=500178&so.kod=27239781&vo.kod=&search=Vyhledat >>> V?ce ??sel popisn?ch by bylo vid?t jak v grafice VDP >>> (http://vdp.cuzk.cz/marushka/?themeid=1&MarUid=DDB04061%206EAC62F2&MarUidi=0D3E163B%2076073BA4%20DDB04061%20E4699646%206EAC62F2&MarMiddlePoint=-744741.2141709006%20-1040895.0606261094&MarScale=857), >>> tak v Nahl??en? do KN >>> (http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarUid=7E6595D2%20A5AD9D88%208244EA23&MarUidi=8244EA23&MarMiddlePoint=-744781.5201761102%20-1040865.3080245024&MarScale=1996). >>> >>> Rad?ji je?t? jednou: >>> - ??slo popisn? / eviden?n? je unik?tn? v r?mci ??sti obce a nesm? se >>> pou??vat opakovan? (tedy ??slo po zru?en? budov? nelze p?id?lit >>> jin?mu >>> objektu). Popisn? a eviden?n? ??sla tvo?? dv? samostatn? ?ady. >>> - ??slo orienta?n? by m?lo ur?ovat po?ad? budovy v r?mci ulice nebo >>> n?m?st?, nejsou povinn? >>> Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_dom%C5%AF >>> >>> J. Vesel? >>> >> >> Ano, v p??pad? NTK jde o 1 ?.p. a 4 ??sla orienta?n?. >> >> Ona ta struktura dat nen? v?bec jednoduch?... uvedu na p??kladu NTK: >> >> Co n?m ??k? stavebn? objekt 27239781: >> - k?d m?stsk? ??sti (Praha 6) >> - k?d ??sti obce (Dejvice) >> - ??sla domovn? (2710) >> - jedn? se o budovu s ?.p. >> >> K tomuto objektu se v??? 4 adresn? m?sta, kter? nesou informaci o: >> - k?d stavebn?ho objektu (27239781) >> - ??slo domovn? (2710) >> - k?d ulice (4 r?zn? hodnoty - Flemingovo n?m., Studentsk?, Technick?, >> Th?kurova) >> - ??slo orienta?n? (4 r?zn? hodnoty - 6, 1, 20, 13) >> - PS? (16000) >> >> A te? zkuste n?kdo popsat, jak?m zp?sobem z t?chto dat dostat adresu, >> kter? by se m?la um?stit p??mo na budovu v OSM. >> >> Zdrav?, >> Petr Mor?vek aka Xificurk >> > > Tak nad t?m tak uva?uji, jak tohle zobrazit v PointInfo pluginu. Jestli > zobrazit nejbli??? ?.o. nebo zobrazit v?echna dostupn? ?.o. v tabulce > pod sebou. Moment?ln? se zobraz? prvn? nalezen?. > > No asi to vyhraje tabulka, nejbli??? bod bude prvn?. ;-) >
Tak vid?l bych to n?jak takhe: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_beta2.png M??u nechat? :-D Jar ke sta?en? jsem zaktualizoval. (http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo.jar) To ?azen? dle vzd?lenosti tam sice m?m, ale data v RUIANU jsou takov? n?jak? podivn?. Z t?ch ?ty? bod? maj? dva stejn? sou?adnice a v?echny jsou t?m?? v p??mce. Tak?e to, kter? ??slo orienta?n? pat?? ke kter?mu vchodu se d? poznat jen podle ulice. Ov?em tohle sel?e v p??pad?, ?e budova m? v?ce vchod? ?st?c?ch do stejn? ulice. Mari?n

6.2.2014 07:07:19 (#35)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
On Wed 2014-02-05 10:33:34, Dalibor Jel?nek wrote: zobrazit citaci
> > P?izn?m se, ?e mn? to teda moc smysl ned?v?... Ani jeden objekt > > neobsahuje celou adresu (to co bych psal na ob?lku). > Jak to? Vsechny ctyri vchody obsahuji uplnou adresu. > Vzdyt tam pisu " to same, co je vyse, ovsem s addr:housenumber ve tvaru c.p./c.o." > > addr:city a addr:country > To nevim, jak moc jsou tyhle adresy potrebne, ale "tovarna na adresy" > addr:country=CZ pridava. Dava tam i mestkou cast, ovsem do is_in, ktery > se mi nelibi. > Nevim, jestli do addr:city patri Praha 9, > nebo jen Praha a nekam jinam (addr:quarter?) Praha 9. > > Obecne bych se nespolehal na zadne dopocitavani. > Myslim, ze moc uzivatelu nic dopocitat neumi (ani ja ne).
A nekteri by mozna dopocitat umeli, ale stalo by je to neuveritelny usili, takze radeji nechtej :-). A navic -- kazdy v tom dopocitani bude mit jiny chyby. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

6.2.2014 09:29:48 (#36)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, zobrazit citaci
> Tak vid?l bych to n?jak takhe: > http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_beta2.png > M??u nechat? :-D
To je Zase o kus hez??. :-) Jen m? tam velmi mate ten text "v?ce vchod?". To jsi tam asi napsat necht?l, ne? Zrovna tenhle objekt v?ce vchod? podle RUIAN nem?. Alespo? ne podle webov? str?nky http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/27239781 M? jen v?ce ?.o., ?o? je vid?t n??e. Ale informace o tom, ?e je tam podle RUIAN "v?ce vchod?" by asi byla dobr?, z?rove? tak? uv?st po?et jako je to tady http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/30615437 Ty vchody jsou v RUIAN samostatna databaze? Doufam, ze uz ani ne. ;-) zobrazit citaci
> > To ?azen? dle vzd?lenosti tam sice m?m, ale data v RUIANU jsou takov? > n?jak? podivn?. Z t?ch ?ty? bod? maj? dva stejn? sou?adnice a v?echny jsou > t?m?? v p??mce. Tak?e to, kter? ??slo orienta?n? pat?? ke kter?mu vchodu se > d? poznat jen podle ulice. Ov?em tohle sel?e v p??pad?, ?e budova m? v?ce > vchod? ?st?c?ch do stejn? ulice. >
Tady jsem asi tak n?jak? sm??en? s t?m, ?e p?i p??padn?m vkl?d?n? do mapy se to na prvn? pokus pl?cne tam, kde je to v RUIAN a u?ivatel to bu? jen p?esune pobl?? skute?n?ho vchodu, nebo ide?ln? vytvo?? entrance=yes na obrysu budovy, p?ekop?ruje tam tagy a p?vodn? bod sma?e. Nemysl?m si, ?e by to ?lo ud?lat n?jak automaticky. Snad jen v p??pad?, kdy by ten adresn? bod v le?el (s malou p?esnost?) opravdu na obrysu budovy. Zdrav?, Dalibor

6.2.2014 09:50:47 (#37)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> > > Ano, v?echny adresn? body maj? k?d stavebn?ho objektu, ??dn? nen? > > > NULL a v?echny ty stavebn? objekty existuj?. > Stavebn? objekt a adresn? m?sto jsou opravdu rozd?ln? v?ci, i kdy? adresn? > m?sto se v?dy v??e ke stavebn?mu objektu.
Tak to mi prosim reknete, k jakymu SO se vztahuje tohle AM http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/20038135 Jsem fakt zvedavy na odpoved, protoze ja tam zadnej barak nevidim siroko daleko. Navic tohle AM ma definicni bod, takze vypada, ze to neni jedno z tech problemovych. Mimochodem, je nejaky zpusob, jak si to zjistit sam, aniz bych mel pristup do Petrovo databaze? Pointinfo mi tady moc nepomaha, pac vidi jen pozemek. Zdrav?, Dalibor

6.2.2014 09:56:15 (#38)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 6.2.2014 09:29, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, >> Tak vid?l bych to n?jak takhe: >> http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/pointinfo_beta2.png >> M??u nechat? :-D > > To je Zase o kus hez??. :-) > Jen m? tam velmi mate ten text "v?ce vchod?". > To jsi tam asi napsat necht?l, ne?
No to jsem pr?v? napsat cht?l. Vych?zel jsem z p?edpokladu, ?e ka?d? adresn? m?sto (?.p./?.o) je jeden vchod. Nebo to tak nen?? Jak chce? u?ivatele upozornit, ?e to nen? jen jedno ??slo? Mohl bych napsat: "V?ce adresn?ch m?st" ale p?ijde mi to moc dlouh?. P??padn? "v?ce ??sel orienta?n?ch", ale to neplat? v?dy, n?kdy je v?ce ??sel popisn?ch - typicky panel?ky. zobrazit citaci
> Zrovna tenhle objekt v?ce vchod? podle RUIAN nem?. > Alespo? ne podle webov? str?nky > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/27239781 > M? jen v?ce ?.o., ?o? je vid?t n??e.
To jako, ?e z t?ch ulic nen? vchod? Z debaty jsem nabyl dojmu, ?e tam jsou ?ty?i vchody a proto m? budova v?ce ??sel orienta?n?ch. zobrazit citaci
> Ale informace o tom, ?e je tam podle RUIAN "v?ce vchod?" by asi byla > dobr?, z?rove? tak? uv?st po?et > jako je to tady http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/30615437 > Ty vchody jsou v RUIAN samostatna databaze? Doufam, ze uz ani ne. ;-)
Pro mne - v?ce adresn?ch m?st (>1) = v?ce vchod?. P??mo po?et vchod? v ruian nen?. Mari?n

6.2.2014 10:04:27 (#39)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 6. ?nora 2014 09:50:47, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Tak to mi prosim reknete, k jakymu SO se vztahuje tohle AM > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/20038135 > Jsem fakt zvedavy na odpoved, protoze ja tam zadnej barak nevidim siroko > daleko.
Je to stav. objekt 19810351, nevidis ho, protoze mu v RUIAN chybi geometrie hranic, ale definicni bod ma, shodny s adresnim mistem (plusminus). Co ti nejde s databazi? -- Petr

6.2.2014 10:21:54 (#40)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 6.2.2014 10:04, Petr Vejsada napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne ?t 6. ?nora 2014 09:50:47, Dalibor Jel?nek napsal(a): > >> Tak to mi prosim reknete, k jakymu SO se vztahuje tohle AM >> http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/20038135 >> Jsem fakt zvedavy na odpoved, protoze ja tam zadnej barak nevidim >> siroko >> daleko. > > Je to stav. objekt 19810351, nevidis ho, protoze mu v RUIAN chybi > geometrie > hranic, ale definicni bod ma, shodny s adresnim mistem (plusminus). Co > ti nejde > s databazi?
No a jak objekt, tak i adresn? m?sto maj? sloupec deleted NOT NULL, tak?e jsou smazan?. pedro=> select deleted from rn_adresni_misto where stavobj_kod = 19810351; deleted --------- f (1 row) pedro=> select deleted from rn_stavebni_objekt where kod = 19810351; deleted --------- f (1 row) BTW: p??i si pozn?mku - ud?lat revizi select? a dolnit test na "deleted". Mari?n

6.2.2014 12:06:42 (#41)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> > Ale zat?m se mi poda?ilo proklikat jen k textu diplomky. A bohu?el b?hem > > t? chvilky, co jsem tomu v?noval, tak jsem ?pln? nevykoukal, kde vz?t > > data a co s nima krok po kroku ud?lat, aby nakonci vypadl grid pro celou > > republiku. > > Data budou v "p??loha - CD/ROM"
*** odpov?? viz citace e-mailu n??e: zobrazit citaci
> > muzeme (OSM-cz) v tom nejak pomoci? > > Slo by publikovat to CD k dimplomce, nebo to v cem jsi pokrocil a zasek? > > Ondra Chlup (diplomant) na tom dela, pocitam, ze do tydne dame info jak
to vypada. JJ. ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140206/766ab914/attachment.html>

6.2.2014 12:12:26 (#42)
gravatar

osm at propsychology.cz

<osm at propsychology.cz>
510
zobrazit citaci
> > pedro=> select deleted from rn_adresni_misto where stavobj_kod = 19810351; > deleted > --------- > f > (1 row)
f = false, deleted = false, tedy not deleted aby bylo deteted, muselo by deleted byt true ;) -- Petr

6.2.2014 01:35:03 (#43)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> Je to stav. objekt 19810351, nevidis ho, protoze mu v RUIAN chybi
geometrie zobrazit citaci
> hranic, ale definicni bod ma, shodny s adresnim mistem (plusminus). Co ti > nejde s databazi? > Petr
Super! Jak se jmenuje syst?m, pro kter? v?dycky, kdy? vymysl?? pravidla, najde n?kdo dal?? v?jimku? Asi realita... ;-) Tak?e te? v?m, ?e v RUIAN m?me i neviditeln? budovy. Bezva! zobrazit citaci
> BTW: p??i si pozn?mku - ud?lat revizi select? a dolnit test na "deleted". > Mari?n
Ov?em r?d bych upozornil, ?e v n?kter?ch p??padech by se mohla hodit i informace o smazan?m objektu. Pro Tracer asi ne, ale u PointInfo. T?eba kdy? se bude editovat v oblasti, kam u? n?kdo p?idal adresy d??ve, tak by bylo fajn v?d?t, ?e podle RUIAN ta adresa uz neexistuje a tedy je ji mozno z OSM smazat. zobrazit citaci
> Co ti nejde s databazi?
S databazi mi nejde vubec nic, protoze nevim, kde a cim se ji ptat. Kdybyste me mohl nakdo nakopnout spravnym smerem, byl bych rad. Ad Marian a PointInfo: Co si ted myslis o tom, ze by se Pointinfo, porozhlidlo v rozumnem okoli i po AM a neviditelnych SO? Je mi jasne, ze to trochu nezapad do posledni varianty uzivatelskeho okna. Jestli to spravne chapu, tak hledas SO a pozemky, ktere zahrnuji bod, na ktery se kliklo. A pak u SO vypises jemu prirazena AM. Je to tak? Takze jestli jo a v tom miste neni SO, tak se zadna AM nevypisou, takze v tomhle konkretnim bode se Pointinfo tvari, ze tam nic neni (krome pozemku), i kdyz je. Predpokladam, ze k pozemku se AM vazat nemuze. Doufam... Mimochodem, asi bylo opravdu vhodne zobrazit alespon varovani, ze v danem bode je vice SO nebo parcel. Kdyz to tam nebude, tak nam mozna uniknout zajimave veci. Taky by se mozna mohlo stat, ze Tracer bude trasovat neco jineho, nez bude zobrazovat Pointinfo. Zdravi, Dalibor

6.2.2014 01:46:12 (#44)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> > Jen m? tam velmi mate ten text "v?ce vchod?". > > To jsi tam asi napsat necht?l, ne? > > No to jsem pr?v? napsat cht?l. Vych?zel jsem z p?edpokladu, ?e ka?d? > adresn? m?sto (?.p./?.o) je jeden vchod. Nebo to tak nen?? Jak chce? u?ivatele > upozornit, ?e to nen? jen jedno ??slo? Mohl bych napsat: "V?ce adresn?ch > m?st" ale p?ijde mi to moc dlouh?. P??padn? "v?ce ??sel orienta?n?ch", ale to > neplat? v?dy, n?kdy je v?ce ??sel popisn?ch - typicky panel?ky.
Ou, obavam se, ze ted do toho vnasime zmateni pojmu a to neni dobre. Jak to chapu je: - vchod (samostatny vchod) je termin pouzivany v RUIAN, kterym se ospravedlnuje prideleni vice c.p./c.e., pripadne c.o. Viz :Postup-obci-a-stavebnich-uradu-pri-editaci-RUIAN-v2-0.pdf se na strane 15 pise: Samostatn?m vchodem se rozum? ??st stavebn?ho objektu, kter? m? vlastn? p??stup z ulice a kter? je p?id?leno jedno ??slo popisn? nebo eviden?n? nebo jedno ?i v?ce ??sel orienta?n?ch. Takze vchod musi mit prideleno cislo, ale nevime jake. - vice cislel orientacnich c.o. muze byt prideleno (alespon dle me interpretace) zcela libovolne, nezavisle na existenci vchodu a myslim, ze by se nasly pripady, kdy je c.o., ale dvere nejsou - vice c.p./c.e. muzou existovat SO, ktere maji c.p. i c.e. a pritom nemaji vice vchodu. Nevim, jak to vypada uvnitr databaze RUIAN, ale realne to je. Proste je dum, co ma nejdrive c.e. a pak dostane c.p. (asi vetsinou stejne), ale AM existuji obe zobrazit citaci
> P??mo po?et vchod? v ruian nen?.
To si teda myslim, ze je. Pac tady jsou videt a maji i sva cisla (takze mozna existuje i jejich databaze). http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/70994242 Takze, kdyz tam v PointInfo pises "vice vchodu", tak bych radsi psal "vice adres" nebo "vice adresnich mist". Protoze zrovna v tomhle pripade sice asi dum ma vice vchodu, ale nejsou to ty vchody o kterych mluvi RUIAN. Zdravi, Dalibor

6.2.2014 01:46:59 (#45)
gravatar

osm at propsychology.cz

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, On Thu, Feb 06, 2014 at 01:35:03PM +0100, Dalibor Jel?nek wrote: zobrazit citaci
> Takze ted vim, ze v RUIAN m?me i neviditeln? budovy. Bezva!
:-)) zobrazit citaci
> Treba kdyz se bude editovat v oblasti, kam uz nekdo pridal adresy dr?ve, > tak by bylo fajn vedet, ?e podle RUIAN ta adresa uz neexistuje a tedy je ji > mozno z OSM smazat.
U adres nevim, ale u budov pozor - cetl jsem v nejakem dokumentu CUZK, ze smazani budovy z RUIAN v zadnem pripade nemusi znamenat jeji odstraneni z terenu. Je to treba tehdy, kdy se meni klasifikace budovy, nevim presne, nezajima. Podstatne je, je smazani z RUIAN != zbourani. -- Petr

6.2.2014 01:50:20 (#46)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 6.2.2014 12:12, osm at propsychology.cz napsal: zobrazit citaci
>> >> pedro=> select deleted from rn_adresni_misto where stavobj_kod = >> 19810351; >> deleted >> --------- >> f >> (1 row) > > f = false, deleted = false, tedy not deleted > > aby bylo deteted, muselo by deleted byt true ;) >
Hmm. No dobr? :-D V ka?d?m p??pad?, dle bingu a leteck?ch map seznamu tam je jen pole, hned vedle elekr?rna, tak?e p?edpokl?d?m, ?e d?m zbourali b?hem stavby elektr?rny a asi nen? ?ance, ?e tam je?t? n?kdy n?jak? d?m st?t bude. Nevid?m smysl, m?t ten adresn? bod aktivn?. Hlasuji pro nastaven? deleted na true ;-) Mari?n

6.2.2014 02:07:02 (#47)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 6.2.2014 13:35, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ov?em r?d bych upozornil, ?e v n?kter?ch p??padech by se mohla > hodit i informace o smazan?m objektu. Pro Tracer asi ne, ale u > PointInfo. > T?eba kdy? se bude editovat v oblasti, kam u? n?kdo p?idal adresy > d??ve, > tak by bylo fajn v?d?t, ?e podle RUIAN ta adresa uz neexistuje a tedy > je ji > mozno z OSM smazat.
Nev?m jestli to m? smysl, jestli se v?bec n?jak? adresy ma?ou. V ka?d?m p??pad? by mi to nabouralo sou?asnou jednoduchou architekturu pluginu. Nic nevylu?uji, ale moment?ln? to nen? priorita. zobrazit citaci
> >> Co ti nejde s databazi? > S databazi mi nejde vubec nic, protoze nevim, kde a cim se ji ptat. > Kdybyste me mohl nakdo nakopnout spravnym smerem, byl bych rad.
M?? n?jak? pov?dom? o SQL? Pokud ano, m?lo by ti sta?it se jen dou?it specifika postgress (a n?sledn? PostGis). Pro za??tek: Konzoli z termin?lu spust?? p??kazem "psql" N?sledn? "set search_path to ruian,osmtables;" seznam tabulek: "\dt ruian." definice tabulky: "\d ruian.rn_adresni_misto" Jednoduch? select: "select * from rn_adresni_misto limit 10;" "select * from rn_adresni_misto where stavobj_kod = xxxx;" zobrazit citaci
> > Ad Marian a PointInfo: > Co si ted myslis o tom, ze by se Pointinfo, porozhlidlo v rozumnem > okoli i > po AM a neviditelnych SO? > Je mi jasne, ze to trochu nezapad do posledni varianty uzivatelskeho > okna. > Jestli to spravne chapu, tak hledas SO a pozemky, ktere zahrnuji bod, > na > ktery se kliklo. A pak u SO vypises jemu prirazena AM. Je to tak? > Takze jestli jo a v tom miste neni SO, tak se zadna AM nevypisou, takze > v > tomhle konkretnim bode se Pointinfo tvari, ze tam nic neni (krome > pozemku), > i kdyz je. > Predpokladam, ze k pozemku se AM vazat nemuze. Doufam...
No uva?uji o n?jak? funkci "Najdi v okol?". Ale zat?m to nem?m promy?len?. Moment?ln? chyst?m to kop?rov?n? tag? do schr?nky. zobrazit citaci
> Mimochodem, asi bylo opravdu vhodne zobrazit alespon varovani, ze v > danem > bode je vice SO nebo parcel. Kdyz to tam nebude, tak nam mozna uniknout > zajimave veci. Taky by se mozna mohlo stat, ze Tracer bude trasovat > neco > jineho, nez bude zobrazovat Pointinfo.
Tohle je sp??e chyba v RUIAN a m?la by se odstranit tam. A na hled?n? takov?chto podivnost? je nejlep?? spr?vn? dotaz v datab?zi. N?kdo tady sliboval, ?e se popt? na mo?nost hl??en? chyb v RUIAN. Odpov?? asi zat?m nen?. Mari?n zobrazit citaci
> > Zdravi, > Dalibor > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

6.2.2014 02:14:49 (#48)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> Hmm. No dobr? :-D > > V ka?d?m p??pad?, dle bingu a leteck?ch map seznamu tam je jen pole, hned > vedle elekr?rna, tak?e p?edpokl?d?m, ?e d?m zbourali b?hem stavby > elektr?rny a asi nen? ?ance, ?e tam je?t? n?kdy n?jak? d?m st?t bude. > Nevid?m smysl, m?t ten adresn? bod aktivn?. Hlasuji pro nastaven? deleted na > true ;-) > > Mari?n >
Ja bych ho z OSM jeste nemazal, kdyz existuje v RUIANu. Ale jeho existence je vubec zajimava. Okolo Temelina bylo mnohem vice vesnic, tedy i adres, ale ty v RUIAN uz nejsou. (Treba tady 49.1797006, 14.3895603) Ale takhle tam tak trochu trci. Treba prezila zbourani i vymazavani. ;-) DJ

6.2.2014 02:30:39 (#49)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, dalsi prekvapeni, ale asi by nemelo byt tak velke, koneckoncu domy maji diry, ale ze to budou vedle sebe stojici vice-budovy, me prekvapuje. Ale! Jak to, ze ten SO nemuzu najit??? http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/43408526 Neni tentokrat opravdu deleted? Dalibor zobrazit citaci
> > (Pokud teda plati, jak doufam, ze jeden SO v RUIANu je prave jedna
cesta.) zobrazit citaci
> > http://pedro.poloha.net/osm/43408526.png > > Toto je jeden stavebn? objekt. Op?t - nen? jich moc, ale jsou a mo?n? je
to zobrazit citaci
> dokonce chyba. Tracer (server, d?l?m tu serverovou ??st) funguje tak, ?e > vybere stavebn? objekt, ve kter?m (st_contains) le?? bod, kam jsi klikl. > Stavebn? objekt je multipolygon. N?sledn? tento multipolygon rozlo??m na > jednotliv? polygony a vyberu ten, kter? st_contains ... limit 1. Tedy
vyberu zobrazit citaci
> prvn? bez ohledu na ty ostatn?, kter? le?? t?eba na sob?. Tak? se
vyskytuje. zobrazit citaci
> D?le p?id?m RUIAN ID a tag podle tabulky, na kterou jsem tu d?val odkaz, > tu??m http://pedro.poloha.net/osm/zpusob_vyuziti_objektu. M??e se tedy > dnes st?t, ?e dv? budovy/cesty v OSM budou m?t stejn? ruian ID. > > -- > Petr

6.2.2014 05:35:52 (#50)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> > P??mo po?et vchod? v ruian nen?. > To si teda myslim, ze je. > Pac tady jsou videt a maji i sva cisla (takze mozna existuje i jejich databaze). > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/70994242 > > Takze, kdyz tam v PointInfo pises "vice vchodu", tak bych radsi psal "vice > adres" nebo "vice adresnich mist". > Protoze zrovna v tomhle pripade sice asi dum ma vice vchodu, ale nejsou to > ty vchody o kterych mluvi RUIAN.
Tak jsem se konecne dostal do databaze. Dekuji. :-) A ty diskutovane vchody tam jsou v tabulce rn_detailni_tea (technicko administrativni atribut), kde je mimochodem i vazba na AM. Takze nejen AM je vazano k SO, ale i SO ma prirazeno AM pres TEA. Ale vypada to, ze u mnoha SO ty TEA jeste nejsou. Ale neumim udelat tak rafinovanej dotaz, abych zjistil, u kolika SO, ktere maji adresu jsou a nejsou TEA. Taky by me zajimalo, zda jsou SO, co maji TEA, ale maji jen jeden vchod. Pocitam, ze ano. A uz vubec neumim nijak porovnat vzajemnost prirazeni AM k SO a zpatky SO k AM pres TEA. Zdravi, Dalibor

6.2.2014 05:39:57 (#51)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 6.2.2014 14:30, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > dalsi prekvapeni, ale asi by nemelo byt tak velke, koneckoncu domy maji > diry, > ale ze to budou vedle sebe stojici vice-budovy, me prekvapuje. > Ale! Jak to, ze ten SO nemuzu najit??? > http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/43408526 > Neni tentokrat opravdu deleted? > > Dalibor
??dn? takov? objekt v RUIAN neexistuje. Nev?m, co to Petrovo ??slo znamen?, ale ??slo stavebn?ho objektu to nen?. Mari?n zobrazit citaci
> >> > (Pokud teda plati, jak doufam, ze jeden SO v RUIANu je prave jedna > cesta.) >> >> http://pedro.poloha.net/osm/43408526.png >> >> Toto je jeden stavebn? objekt. Op?t - nen? jich moc, ale jsou a mo?n? >> je > to >> dokonce chyba. Tracer (server, d?l?m tu serverovou ??st) funguje tak, >> ?e >> vybere stavebn? objekt, ve kter?m (st_contains) le?? bod, kam jsi >> klikl. >> Stavebn? objekt je multipolygon. N?sledn? tento multipolygon rozlo??m >> na >> jednotliv? polygony a vyberu ten, kter? st_contains ... limit 1. Tedy > vyberu >> prvn? bez ohledu na ty ostatn?, kter? le?? t?eba na sob?. Tak? se > vyskytuje. >> D?le p?id?m RUIAN ID a tag podle tabulky, na kterou jsem tu d?val >> odkaz, >> tu??m http://pedro.poloha.net/osm/zpusob_vyuziti_objektu. M??e se tedy >> dnes st?t, ?e dv? budovy/cesty v OSM budou m?t stejn? ruian ID. >> >> -- >> Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

6.2.2014 05:44:47 (#52)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 6.2.2014 13:46, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> - vice c.p./c.e. > muzou existovat SO, ktere maji c.p. i c.e. a pritom nemaji vice vchodu. > Nevim, jak to vypada uvnitr databaze RUIAN, ale realne to je. Proste je dum, co ma nejdrive c.e. > a pak dostane c.p. (asi vetsinou stejne), ale AM existuji obe
Ne, takhle ne (alespon podle struktury databaze). V databazi je jen sloupecek "domovni_cislo", jestli se jedn? o ?.p. nebo ?.e. ur?uje hodnota ve sloupci typ_kod (mo?nosti jsou t?i: ?.p., ?.e., nic) v tabulce SO. A z tohodle tedy plyne, ?e by nem?l existovat SO s ob?ma druhy ??sel, resp. nev?m jak by byl zna?en v datab?zi. Petr

6.2.2014 06:07:35 (#53)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 6.2.2014 17:35, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
>> > P??mo po?et vchod? v ruian nen?. >> To si teda myslim, ze je. >> Pac tady jsou videt a maji i sva cisla (takze mozna existuje i jejich >> databaze). >> http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/70994242 >> >> Takze, kdyz tam v PointInfo pises "vice vchodu", tak bych radsi psal >> "vice >> adres" nebo "vice adresnich mist". >> Protoze zrovna v tomhle pripade sice asi dum ma vice vchodu, ale >> nejsou to >> ty vchody o kterych mluvi RUIAN. > > Tak jsem se konecne dostal do databaze. Dekuji. :-) > A ty diskutovane vchody tam jsou v tabulce rn_detailni_tea (technicko > administrativni atribut),
Kter? sloupec. Asi jsem slep?, ale n?co jako po?et vchod? nevid?m. zobrazit citaci
> kde je mimochodem i vazba na AM. > Takze nejen AM je vazano k SO, ale i SO ma prirazeno AM pres TEA. > Ale vypada to, ze u mnoha SO ty TEA jeste nejsou. > Ale neumim udelat tak rafinovanej dotaz, abych zjistil, u kolika SO, > ktere maji adresu > jsou a nejsou TEA. > Taky by me zajimalo, zda jsou SO, co maji TEA, ale maji jen jeden > vchod. Pocitam, ze ano.
Vzhledem k tomu, ?e v TEA je slab?ch 26 tis?c z?znam? oproti 2.8 mil. SO s AM, tak bych se t?m zat?m nezab?val :-D pedro=> select count(distinct(stavobj_kod)) from rn_detailni_tea; count ------- 25977 (1 row) pedro=> select count(distinct(o.kod)) CNT from rn_stavebni_objekt o, rn_adresni_misto a where a.stavobj_kod = o.kod and not o.deleted and not a.deleted; cnt --------- 2843146 (1 row) pedro=> select count(distinct(o.kod)) CNT from rn_stavebni_objekt o, rn_adresni_misto a where a.stavobj_kod = o.kod and not o.deleted and not a.deleted and exists (select 1 from rn_detailni_tea t where t.stavobj_kod = o.kod); cnt ------- 25953 (1 row) zobrazit citaci
> > A uz vubec neumim nijak porovnat vzajemnost prirazeni AM k SO a zpatky > SO k AM pres TEA. >
N?co m?le jsem na?el tady: http://postgres.cz/wiki/%C3%9Avod_do_PostgreSQL_SQL#Vno.C5.99en.C3.A9_poddotazy_a_odvozen.C3.A9_tabulky Mari?n zobrazit citaci
> Zdravi, > Dalibor > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

6.2.2014 06:54:08 (#54)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Sloupec s poctem tam neni. Jsou tam proste vchody, kdyz si udelas select na kod SO v tehle tabulce na nejaky objekt s vice c.p. nebo c.e. tak je uvidis. Seznam id SO s hodne c.p. nebo c.e. tu probehl nedavno a vsechny, co jsem zkousel mely vchody. Nebo ten nedavno postaveny dvojdomek. Za ty Selecty diky, ty prozkoumam zitra. Dalibor Sent from my HTC
----- Reply message ----- From: "Mari?n Kyral" <mkyral at email.cz> To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz at openstreetmap.org> Subject: [Talk-cz] Tracer plugin - ruian update Date: Thu, Feb 6, 2014 18:07 Dne 6.2.2014 17:35, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
>> > P??mo po?et vchod? v ruian nen?. >> To si teda myslim, ze je. >> Pac tady jsou videt a maji i sva cisla (takze mozna existuje i jejich >> databaze). >> http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/70994242 >> >> Takze, kdyz tam v PointInfo pises "vice vchodu", tak bych radsi psal >> "vice >> adres" nebo "vice adresnich mist". >> Protoze zrovna v tomhle pripade sice asi dum ma vice vchodu, ale >> nejsou to >> ty vchody o kterych mluvi RUIAN. > > Tak jsem se konecne dostal do databaze. Dekuji. :-) > A ty diskutovane vchody tam jsou v tabulce rn_detailni_tea (technicko > administrativni atribut),
Kter? sloupec. Asi jsem slep?, ale n?co jako po?et vchod? nevid?m. zobrazit citaci
> kde je mimochodem i vazba na AM. > Takze nejen AM je vazano k SO, ale i SO ma prirazeno AM pres TEA. > Ale vypada to, ze u mnoha SO ty TEA jeste nejsou. > Ale neumim udelat tak rafinovanej dotaz, abych zjistil, u kolika SO, > ktere maji adresu > jsou a nejsou TEA. > Taky by me zajimalo, zda jsou SO, co maji TEA, ale maji jen jeden > vchod. Pocitam, ze ano.
Vzhledem k tomu, ?e v TEA je slab?ch 26 tis?c z?znam? oproti 2.8 mil. SO s AM, tak bych se t?m zat?m nezab?val :-D pedro=> select count(distinct(stavobj_kod)) from rn_detailni_tea; count ------- 25977 (1 row) pedro=> select count(distinct(o.kod)) CNT from rn_stavebni_objekt o, rn_adresni_misto a where a.stavobj_kod = o.kod and not o.deleted and not a.deleted; cnt --------- 2843146 (1 row) pedro=> select count(distinct(o.kod)) CNT from rn_stavebni_objekt o, rn_adresni_misto a where a.stavobj_kod = o.kod and not o.deleted and not a.deleted and exists (select 1 from rn_detailni_tea t where t.stavobj_kod = o.kod); cnt ------- 25953 (1 row) zobrazit citaci
> > A uz vubec neumim nijak porovnat vzajemnost prirazeni AM k SO a zpatky > SO k AM pres TEA. >
N?co m?le jsem na?el tady: http://postgres.cz/wiki/%C3%9Avod_do_PostgreSQL_SQL#Vno.C5.99en.C3.A9_poddotazy_a_odvozen.C3.A9_tabulky Mari?n zobrazit citaci
> Zdravi, > Dalibor > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140206/c71be0b7/attachment.html>

6.2.2014 08:35:09 (#55)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 6. ?nora 2014 17:39:57, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> ??dn? takov? objekt v RUIAN neexistuje. Nev?m, co to Petrovo ??slo > znamen?, ale ??slo stavebn?ho objektu to nen?.
znamen? to hlavn? to, ?e do v?eho moc kec?m a p?itom sotva dr??m pozornost; ??slo jsem chybn? opsal a te? to nem??u naj?t. Tak jin?: http://pedro.poloha.net/osm/25693336.png Tentokr?t jsem to ??slo snad u? nezvoral. Daj? se naj?t podle st_nrings(hranice)>1. -- Petr)

7.2.2014 09:39:16 (#56)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> Ne, takhle ne (alespon podle struktury databaze). V databazi je jen > sloupecek "domovni_cislo", jestli se jedn? o ?.p. nebo ?.e. ur?uje
hodnota ve zobrazit citaci
> sloupci typ_kod (mo?nosti jsou t?i: ?.p., ?.e., nic) v tabulce SO. A z
tohodle zobrazit citaci
> tedy plyne, ?e by nem?l existovat SO s ob?ma druhy ??sel, resp. nev?m jak
by zobrazit citaci
> byl zna?en v datab?zi. > Petr
Ahoj, no, jo, ale to se na to jaksi divas jen z jednoho smeru, kde mas teda pravdu. Ale jak vis, ze neexistuje (nebo nebude existovat) 1. vice AM v rn_adresni_misto 2. vice samostatnych vchodu v TEA ktere budou privazany ke stejnemu SO a budou mit jina c.p. ci c.e. (u c.o. je to bezne)? Oboji je myslim v tom databazovem modelu mozne, byt by to nabouravalo prirazeni domovni_cislo, jak pises. Ja se na to neumim zeptat a kdybych ten SQL dotaz zkousel vymyslet, tak bych ten server trochu zahltil. Naposledy jsem pracoval v SQL v minulem tisicileti a je to znat. :-) Na co se umim zeptat, je tohle: SELECT count(distinct(so.kod)) CNT FROM rn_stavebni_objekt so, rn_detailni_tea tea WHERE array_length(so.cisla_domovni,1)>1 and tea.stavobj_kod = so.kod and not so.deleted and not tea.deleted; cnt 23 714 - mame SO s vice cisly Po?et SO, kter? maj? z?znam v TEA SELECT count(distinct(so.kod)) CNT FROM rn_stavebni_objekt so WHERE not so.deleted and exists(SELECT 1 FROM rn_detailni_tea tea WHERE tea.stavobj_kod = so.kod); cnt 25 963 - a tolik jich ma TEA Po?et SO a jednou nebo ??dnou adresou, kter? maj? z?znam v TEA SELECT count(distinct(so.kod)) CNT FROM rn_stavebni_objekt so WHERE not so.deleted and array_length(so.cisla_domovni,1)<=1 and exists(SELECT 1 FROM rn_detailni_tea tea WHERE tea.stavobj_kod = so.kod); cnt 2 294 Po?et SO s v?ce adresami, kter? nemaj? TEA SELECT count(distinct(so.kod)) CNT FROM rn_stavebni_objekt so WHERE not so.deleted and array_length(so.cisla_domovni,1)>1 and not exists(SELECT 1 FROM rn_detailni_tea tea WHERE tea.stavobj_kod = so.kod); cnt 237 Tedy, zda se, ze je velmi caste, ze kdyz ma SO vice adres, pak ma zaznam v TEA. Naopak, to ze nema zaznam v TEA je jen 1% objektu, na ktere se ted chci juknout. Cele to chapu tak, ze TEA se ma do budoucna doplnovat u vsech objektu, jak to jen pujde, takze TEA bych neignoroval, pac to bude pribyvat. Navic vytvareni TEA bude spojeno se revizi zaznamu o adresach v AM a SO. Zatim jsem zkoumal dva kandidaty na vice adres AM - SO 11738804 - 11671173 40037649 - 30119138 11738812 - 11671181 30756022 - 30119146 SELECT * FROM rn_stavebni_objekt so WHERE so.kod=11671181 or so.kod=30119146; Ale jestli to spravne ctu, tak existuji jako dva ruzne SO, s ruznymi cisly, z nichz maji sice oba definicni bod, ale druhy nema outline. Takze z hlediska logiky dat je to asi v techto dvou pripadech v poradku. Ale asi se muze stat, ze by takovehle domy mely outline oba a pak je s tim treba pocitat. Ale zase, neumim to najit. Zdravi, Dalibor -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: winmail.dat Type: application/ms-tnef Size: 3890 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140207/31226603/attachment-0001.bin>

7.2.2014 04:22:19 (#57)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 7.2.2014 09:39, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
>> Ne, takhle ne (alespon podle struktury databaze). V databazi je jen >> sloupecek "domovni_cislo", jestli se jedn? o ?.p. nebo ?.e. ur?uje > hodnota ve >> sloupci typ_kod (mo?nosti jsou t?i: ?.p., ?.e., nic) v tabulce SO. A z > tohodle >> tedy plyne, ?e by nem?l existovat SO s ob?ma druhy ??sel, resp. nev?m jak > by >> byl zna?en v datab?zi. >> Petr > > Ahoj, > no, jo, ale to se na to jaksi divas jen z jednoho smeru, kde mas teda > pravdu. > Ale jak vis, ze neexistuje (nebo nebude existovat) > 1. vice AM v rn_adresni_misto > 2. vice samostatnych vchodu v TEA > ktere budou privazany ke stejnemu SO a budou mit jina c.p. ci c.e. (u c.o. > je to bezne)? > > Oboji je myslim v tom databazovem modelu mozne, byt by to nabouravalo > prirazeni domovni_cislo, jak pises.
J? reagoval na: zobrazit citaci
> - vice c.p./c.e. > muzou existovat SO, ktere maji c.p. i c.e. a pritom nemaji vice vchodu. > Nevim, jak to vypada uvnitr databaze RUIAN, ale realne to je. Proste je dum, co ma nejdrive c.e. > a pak dostane c.p. (asi vetsinou stejne), ale AM existuji obe
A datab?zov? struktura prost? neum? SO s ob?ma typy ??sel - popisn?m i eviden?n?m. Neum? to ani p??mo v tabulce SO, ani p?es tabulku AM. Nic v?c, nic m?? netvrd?m ;-) Petr

7.2.2014 08:22:39 (#58)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
zobrazit citaci
>> Oboji je myslim v tom databazovem modelu mozne, byt by to nabouravalo >> prirazeni domovni_cislo, jak pises. > > J? reagoval na: >> - vice c.p./c.e. >> muzou existovat SO, ktere maji c.p. i c.e. a pritom nemaji vice >> vchodu. >> Nevim, jak to vypada uvnitr databaze RUIAN, ale realne to je. Proste >> je dum, co ma nejdrive c.e. >> a pak dostane c.p. (asi vetsinou stejne), ale AM existuji obe > > A datab?zov? struktura prost? neum? SO s ob?ma typy ??sel - popisn?m i > eviden?n?m. Neum? to ani p??mo v tabulce SO, ani p?es tabulku AM. Nic > v?c, nic m?? netvrd?m ;-)
To sice datab?ze neum?, ale pak vznikaj? takov?to perly: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/30119138 http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/11671173 Dv? budovy, stejn? ??slo, stejn? defini?n? bod, jen jednou to je ??slo popisn? a podruh? ??slo eviden?n?. Dle ID bych si tipl, ?e se jedn? o b?val? d?m p?ed?lan? na chalupu. Ale v datab?zi z?staly ob? ??sla. Mari?n zobrazit citaci
> > Petr > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

10.2.2014 10:08:37 (#59)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Cus, hele a neni tam nahodou neco jako priorita/poradi? Mam pocit ze kdyz sem na to kdysi koukal, tak tam v pripade vice zaznamu byl jeden oznacen jako primarni. Pripadne, pokud vidim dobre ... (ale nevim zda je to pravidlem) 27767701 27767710 27767728 27767736 => nejnizsi cislo = to je to co dat na barak. V tomhle pripade Technick? ul. Samo, idealni by byla adresa(y) jako relace ... ale to by vyzadovalo prekopat uplne vse (a nejen v CR). Dne 5.2.2014 8:53, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> No prave tady mi to prijde uplne jasne, jak jsem psal drive: > > cesta budovy: > addr:place=Dejvice > addr:city=Praha 6 (nebo Praha, tady nevim) > addr:country=CZ > addr:housenumber=2710 > addr:conscriptionnumber=2710 > ref:ruian=cislo stavebniho objektu > bez ulice > bez c.o. > bez PSC > > > 4x body nad vchody (ale soucasty cesy domu) > to same, co je vyse, ovsem s addr:housenumber ve tvaru c.p./c.o. > entrance=yes > addr:street > addr:streetnumber > addr:postcode > ref:ruian=cislo adresniho mista > > Tohle mi prijde, jako ze presne kopiruje maximum informaci, ktere z RUIAN mame > a dava to nejvetsi smysl. Jedine, co tam takhle neni, je ta vazba mezi SO a AM > (resp. je zakreslena v mape, ale to nekdy nemusi tak byt, a bude-li AM lezet > mimo SO, pak tam zadna vazba neni, ovsem sla-by pridat, ale myslim, ze vlastne > k nicemu neni) > > Jedina drobna chyba je, ze to v nekterych (ale podle me velmi ridkych) pripadech > bude vest ke dvojimu zobrazeni cisla v mape. Ale jen pri velkem zvetseni, jinak > je videt jen jedno cislo. Zkousel jsem to. > > Druha vetsi chybka je, ze to nejde aplikovat na to jedno procento > s.o., ktere fakt maji vice c.p. nebo c.e. > Sice by to slo v housenumber a consriptionnumber oddelovat strednikem, ale to je velka prasarna. > Spise bych si myslel, ze by Trace v tohmle miste zobrazit informaci, > ze SO ma vice c.p. nebo c.e. a rekl, ze je tudiz nenatagoval a doporucil > uzivateli, aby dum rozdelil na adekvatni mensi casti, nebo tak neco. > > Treba tak (protoze ty priklady domu, ktere jsem zatim videl, tomu odpovidaly), > ze celou cestu SO nakreslenou dle RUIAN oznaci jako building=terrace ci building=garages, > a pak ji rozdelit na podbudovy building=house nebo building=garage > a ty uz otagovat spravne i s housenumber a conscription number. > > Co jsem prehledl tentokrat? ;-) > > Zdravi, > Dalibor > > >> Ano, v p??pad? NTK jde o 1 ?.p. a 4 ??sla orienta?n?. >> >> Ona ta struktura dat nen? v?bec jednoduch?... uvedu na p??kladu NTK: >> >> Co n?m ??k? stavebn? objekt 27239781: >> - k?d m?stsk? ??sti (Praha 6) >> - k?d ??sti obce (Dejvice) >> - ??sla domovn? (2710) >> - jedn? se o budovu s ?.p. >> >> K tomuto objektu se v??? 4 adresn? m?sta, kter? nesou informaci o: >> - k?d stavebn?ho objektu (27239781) >> - ??slo domovn? (2710) >> - k?d ulice (4 r?zn? hodnoty - Flemingovo n?m., Studentsk?, Technick?, >> Th?kurova) >> - ??slo orienta?n? (4 r?zn? hodnoty - 6, 1, 20, 13) >> - PS? (16000) >> >> A te? zkuste n?kdo popsat, jak?m zp?sobem z t?chto dat dostat adresu, >> kter? by se m?la um?stit p??mo na budovu v OSM. >> >> Zdrav?, >> Petr Mor?vek aka Xificurk >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.2.2014 10:18:12 (#60)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Dne 6.2.2014 13:46, osm at propsychology.cz napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > On Thu, Feb 06, 2014 at 01:35:03PM +0100, Dalibor Jel?nek wrote: > >> Takze ted vim, ze v RUIAN m?me i neviditeln? budovy. Bezva! > > :-)) > >> Treba kdyz se bude editovat v oblasti, kam uz nekdo pridal adresy dr?ve, >> tak by bylo fajn vedet, ?e podle RUIAN ta adresa uz neexistuje a tedy je ji >> mozno z OSM smazat. > > U adres nevim, ale u budov pozor - cetl jsem v nejakem dokumentu CUZK, > ze smazani budovy z RUIAN v zadnem pripade nemusi znamenat jeji odstraneni > z terenu. Je to treba tehdy, kdy se meni klasifikace budovy, nevim presne, nezajima. > Podstatne je, je smazani z RUIAN != zbourani.
Cus, to plati i naopak, to ze v RUIAN neco je, jeste neznanema, ze to tam je i v realu ... proto sem tu onehda mimo jine navrhoval, ze adresni bod davat tam, kde v terenu neni zjevna budova, jinde kreslit budovu a adresu dat na ni. Adresni bod nicemu nevadi, kdyby nekdo tu adresu, byt "neexistujici/nesmyslnou/..." hledal, tak ho to tam dovede. zobrazit citaci
> > -- > Petr > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.2.2014 10:58:21 (#61)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 10.2.2014 10:18, jzvc napsal: zobrazit citaci
> Dne 6.2.2014 13:46, osm at propsychology.cz napsal(a): >> Ahoj, >> >> On Thu, Feb 06, 2014 at 01:35:03PM +0100, Dalibor Jel?nek wrote: >> >>> Takze ted vim, ze v RUIAN m?me i neviditeln? budovy. Bezva! >> >> :-)) >> >>> Treba kdyz se bude editovat v oblasti, kam uz nekdo pridal adresy >>> dr?ve, >>> tak by bylo fajn vedet, ?e podle RUIAN ta adresa uz neexistuje a tedy >>> je ji >>> mozno z OSM smazat. >> >> U adres nevim, ale u budov pozor - cetl jsem v nejakem dokumentu CUZK, >> ze smazani budovy z RUIAN v zadnem pripade nemusi znamenat jeji >> odstraneni >> z terenu. Je to treba tehdy, kdy se meni klasifikace budovy, nevim >> presne, nezajima. >> Podstatne je, je smazani z RUIAN != zbourani. > > Cus, > to plati i naopak, to ze v RUIAN neco je, jeste neznanema, ze to tam je > i v realu ... proto sem tu onehda mimo jine navrhoval, ze adresni bod > davat tam, kde v terenu neni zjevna budova, jinde kreslit budovu a > adresu dat na ni. Adresni bod nicemu nevadi, kdyby nekdo tu adresu, byt > "neexistujici/nesmyslnou/..." hledal, tak ho to tam dovede. >
S t?m m?m trochu probl?m. Moment?ln? to v naprost? v?t?in? p??pad? znamen?, ?e v dan?m m?st? chyb? budova a m?m tendenci ji dokreslit. Mari?n

10.2.2014 01:15:27 (#62)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Ahoj, necht?l bys o tom ud?lat prezentaci na konferenci GIVS 2014 [1] ? Jsou tam lidi p??mo z CUZK, mysl?m, ?e by je zaj?malo, jak RUIAN pou??v?me, p??padn? se s nimi pobavit o tom, co by mohlo b?t lep??... J?chym [1] http://www.cagi.cz/konference-givs-2014 On Sun, Jan 26, 2014 at 10:48:02PM +0100, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > Tak jsem se trochu vrtal v Tracer pluginu. Nejprve jsem cht?l jen > zm?nit natvrdo zadr?tovanou adresu serveru, abych se dok?zal > p?ipojit na ruian server od Petra Vejsady. To se povedlo, tak?e jsem > uva?oval nad forkem, ale nakonec jsem se rozhodl pro ?pravu > p?vodn?ho Tracer pluginu (z?suvn?ho modulu :-D ). > > P?edes?l?m, ?e nejsem java program?tor, ve skute?nosti jsem se jav? > zat?m ?sp??n? vyh?bal. O to to pak bylo hor?? :-D V?sledn? ?e?en? je > inspirov?no n?kolika pluginy a r?zn?mi p??klady na webu. > > _Tak?e co se zm?nilo:_ > *) P?vodn? funkcionalita z?stala zachov?na (kl?vesov? zkratka "T") > *) P?idal jsem "RUIAN" re?im - dostupn? z menu, nebo pod kl?vesovou > zkratou "Ctrl+T" > *) Z Tracer2 pluginu jsem pou?il vylep?enou t??du ConnectWays, kter? > um? aktualizovat tvar sou?asn? budovy. Pros?m nezneu??vat - Petr m? > ohledn? t?to funkce obavy :-D > *) P?i tracov?n? z RUIAN se p?id? ruian id a pokud je zn?m, tak i > typ budovy. (pouze pokud je building=yes). P?evod na OSM typy budov > bude asi pot?eba je?t? trochu doladit. > *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a > p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v > Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to > mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi > ka?dou budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-( > > _Zn?m? chyby:_ > *) U dom? nalepen?ch na sob? nebo t?eba ?ad? gar??? se generuj? > duplicitn? body. Ty je pot?eba ru?n? slou?it. Pokus?m se to n?jak > opravit, ale a? tak tomu k?du zase nerozum?m :-D > *) Na rovn?ch ?ar?ch se objevuj? nadbyte?n? body, zpravidla v > m?stech, kde je v KM napojen? dal?? ??ry, kter? nen? sou??st? > budovy. Takhle to je u? v RUIAN - s Petrem to pl?nujeme n?jak > odfiltrovat. > *) Plugin neukazuje verzi - probl?m testovac?ho buildu, po nahr?n? > do repozit??e JOSM by m?lo b?t v pohod?. Mo?n? to jde i jinak, ale s > ANTem si zat?m netyk?m. > *) Zat?m chyb? p?eklad - i18n.pl m? s m?m .po souborem n?jak? > probl?m :-( > > > P?i pr?ci s pluginem doporu?uji jako podkladovou vrstvu Bing (pokud > je v dan?m m?st? dostate?n? rozli?en?, pak RUIAN vrstvu od Petra ( > tms:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png ) a nahoru KM. > > Bohu?el data v RUIAN nejsou a? tak p?esn?. N?kde budova chyb?, jinde > p?eb?v?, p??padn? m? jin? tvar. Je t?eba kontrolovat oproti KM a > podez?el? p??pady pak ov??it i jinak. > > Plugin je ke sta?en? zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer.jar > Zdroj?ky tady: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > A na z?v?r p?r screenshot?: > > Budova p?ed: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_before.png > Menu: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_menu.png > Trasov?n?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_trace.png > V?sledek: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_result.png > Nastaven?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_prefs.png > > Na v?sledku je vid?t, ruian ID i zm?na typu budovy z "building=yes" > nad "building=house". > > Upozor?uji, ?e v p??kladu pou??v?m posun. tvar budovy je z?sk?n z > RUIANu (fialov? ??ra), ale byl posunut na pozici dle KM (zelen? > ??ra). > > Pros?m o otestov?n?, kontrolu zdroj?k?, nahl??en? chyb, zasl?n? > patch?, zasl?n? p?kn?j?? ikony ;-). > > Pokud nebudou v?hrady, r?d bych tuto zm?nu dostal v dohledn? dob? do > josm svn. > > Mari?n > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky URL: http://les-ejk.cz e-mail: jachym.cepicky at gmail com PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp @jachymc

10.2.2014 01:56:11 (#63)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Cus, lehce sem plugin otestoval ... takze si dovolim par pripominek/podnetu. 1) Pri aktualizaci budov to odpoji budovy okolni. To by v zasade nevadilo ... pokud to jsou budovy, ktere jsou v ruian, pak se to spravi jejich aktualizaci. Jenze ony to mohou byt ruzne pristavky ... Mozna by bylo dobre v tomhle pripade delat merge nejblizsich bodu na ty z ruian (do nejaky vzdalenosti - rekneme metr), pripadne (pri vetsi vzdalenosti) body okolnich budov napojit na cestu v nejblizsim miste (do nejakyho maxima - rekneme 2 metry) - samo, konfigurovatelne, ty vzdalenosti strilim podle oka jak vidim ze tam je +- v relativne presne udelanym podkladu podle KM. 2) v RUIANu nejsou ty pristavky co sou v KM? Pripadne odkud se v KM berou? Protoze ty to rozhodne netrasuje. Pokud by trasovalo, byl by asi vyresen problem vejs. Jinak co se diskutovany presnosti tejce, vidim tam posun vuci KM o cca 10 cm ... coz neni nic tragickyho, ale zajimavy to teda je. Dne 26.1.2014 22:48, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > Tak jsem se trochu vrtal v Tracer pluginu. Nejprve jsem cht?l jen zm?nit > natvrdo zadr?tovanou adresu serveru, abych se dok?zal p?ipojit na ruian > server od Petra Vejsady. To se povedlo, tak?e jsem uva?oval nad forkem, > ale nakonec jsem se rozhodl pro ?pravu p?vodn?ho Tracer pluginu > (z?suvn?ho modulu :-D ). > > P?edes?l?m, ?e nejsem java program?tor, ve skute?nosti jsem se jav? > zat?m ?sp??n? vyh?bal. O to to pak bylo hor?? :-D V?sledn? ?e?en? je > inspirov?no n?kolika pluginy a r?zn?mi p??klady na webu. > > _Tak?e co se zm?nilo:_ > *) P?vodn? funkcionalita z?stala zachov?na (kl?vesov? zkratka "T") > *) P?idal jsem "RUIAN" re?im - dostupn? z menu, nebo pod kl?vesovou > zkratou "Ctrl+T" > *) Z Tracer2 pluginu jsem pou?il vylep?enou t??du ConnectWays, kter? um? > aktualizovat tvar sou?asn? budovy. Pros?m nezneu??vat - Petr m? ohledn? > t?to funkce obavy :-D > *) P?i tracov?n? z RUIAN se p?id? ruian id a pokud je zn?m, tak i typ > budovy. (pouze pokud je building=yes). P?evod na OSM typy budov bude asi > pot?eba je?t? trochu doladit. > *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a > p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v > Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to > mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi ka?dou > budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-( > > _Zn?m? chyby:_ > *) U dom? nalepen?ch na sob? nebo t?eba ?ad? gar??? se generuj? > duplicitn? body. Ty je pot?eba ru?n? slou?it. Pokus?m se to n?jak > opravit, ale a? tak tomu k?du zase nerozum?m :-D > *) Na rovn?ch ?ar?ch se objevuj? nadbyte?n? body, zpravidla v m?stech, > kde je v KM napojen? dal?? ??ry, kter? nen? sou??st? budovy. Takhle to > je u? v RUIAN - s Petrem to pl?nujeme n?jak odfiltrovat. > *) Plugin neukazuje verzi - probl?m testovac?ho buildu, po nahr?n? do > repozit??e JOSM by m?lo b?t v pohod?. Mo?n? to jde i jinak, ale s ANTem > si zat?m netyk?m. > *) Zat?m chyb? p?eklad - i18n.pl m? s m?m .po souborem n?jak? probl?m :-( > > > P?i pr?ci s pluginem doporu?uji jako podkladovou vrstvu Bing (pokud je v > dan?m m?st? dostate?n? rozli?en?, pak RUIAN vrstvu od Petra ( > tms:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png ) a nahoru KM. > > Bohu?el data v RUIAN nejsou a? tak p?esn?. N?kde budova chyb?, jinde > p?eb?v?, p??padn? m? jin? tvar. Je t?eba kontrolovat oproti KM a > podez?el? p??pady pak ov??it i jinak. > > Plugin je ke sta?en? zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer.jar > Zdroj?ky tady: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian > > A na z?v?r p?r screenshot?: > > Budova p?ed: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_before.png > Menu: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_menu.png > Trasov?n?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_trace.png > V?sledek: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_result.png > Nastaven?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_prefs.png > > Na v?sledku je vid?t, ruian ID i zm?na typu budovy z "building=yes" nad > "building=house". > > Upozor?uji, ?e v p??kladu pou??v?m posun. tvar budovy je z?sk?n z RUIANu > (fialov? ??ra), ale byl posunut na pozici dle KM (zelen? ??ra). > > Pros?m o otestov?n?, kontrolu zdroj?k?, nahl??en? chyb, zasl?n? patch?, > zasl?n? p?kn?j?? ikony ;-). > > Pokud nebudou v?hrady, r?d bych tuto zm?nu dostal v dohledn? dob? do > josm svn. > > Mari?n > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

10.2.2014 02:03:01 (#64)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Jinak co se diskutovany presnosti tejce, vidim tam posun vuci KM o cca 10
cm ... coz neni nic tragickyho, ale zajimavy to teda je. *** uz se prosim nedivme, ale chapejme: http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Chyba_p%C5%99i_transformaci_z_WGS84_do_S-JTSK ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140210/8c9aad9b/attachment-0001.html>

10.2.2014 02:24:34 (#65)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 10.2.2014 13:56, jzvc napsal: zobrazit citaci
> Cus, > > lehce sem plugin otestoval ... takze si dovolim par pripominek/podnetu. > > 1) Pri aktualizaci budov to odpoji budovy okolni. To by v zasade > nevadilo ... pokud to jsou budovy, ktere jsou v ruian, pak se to spravi > jejich aktualizaci. Jenze ony to mohou byt ruzne pristavky ... > > Mozna by bylo dobre v tomhle pripade delat merge nejblizsich bodu na ty > z ruian (do nejaky vzdalenosti - rekneme metr), pripadne (pri vetsi > vzdalenosti) body okolnich budov napojit na cestu v nejblizsim miste > (do > nejakyho maxima - rekneme 2 metry) - samo, konfigurovatelne, ty > vzdalenosti strilim podle oka jak vidim ze tam je +- v relativne presne > udelanym podkladu podle KM. >
Jo, o tom v?m a pokus?m se to v budoucnu n?jak vy?e?it. Ten merge jsme p?evzal z Tracer2 pluginu a zat?m to beru jako blackbox, kter? n?jak (ne pr?v? ide?ln? funguje). Nejd??ve mus?m pochopit princip a pak se to m??u pokusit opravit. Ono v?bec se p?i pr?ci s pluginem n?kdy d?j? v?ci. T?eba mi JOSM nahl?s? konflikt, ?e na serveru jsou n?jak? body, kter? jsem na lok?le smazal, ale na p?esn? stejn?m m?st? se vytvo?ily jin? body. M?m pocit, ?e to vznikne, kdy? zkus?m budovu tracovat v?ckr?t. Mus?m to prozkoumat. Ov?em moment?ln? se v?nuji PointInfo pluginu ;-) zobrazit citaci
> 2) v RUIANu nejsou ty pristavky co sou v KM? Pripadne odkud se v KM > berou? Protoze ty to rozhodne netrasuje. Pokud by trasovalo, byl by asi > vyresen problem vejs.
Nejsou, nejsou. Kdy? si zapne? tu vrstvu budov od Petra Vejsady a p?es to si d?? vrstvu KM, tak uvid??, ?e ty p??stavky jsou d?l?ny ten?? ?arou a t?eba p?vodn? tracer server je nevid? = je to v jin? vrstv? KM. (ale z?le?? na konfiguraci Tracer Serveru) Mari?n zobrazit citaci
> > > Jinak co se diskutovany presnosti tejce, vidim tam posun vuci KM o cca > 10 cm ... coz neni nic tragickyho, ale zajimavy to teda je. > > > Dne 26.1.2014 22:48, Mari?n Kyral napsal(a): >> Ahoj, >> Tak jsem se trochu vrtal v Tracer pluginu. Nejprve jsem cht?l jen >> zm?nit >> natvrdo zadr?tovanou adresu serveru, abych se dok?zal p?ipojit na >> ruian >> server od Petra Vejsady. To se povedlo, tak?e jsem uva?oval nad >> forkem, >> ale nakonec jsem se rozhodl pro ?pravu p?vodn?ho Tracer pluginu >> (z?suvn?ho modulu :-D ). >> >> P?edes?l?m, ?e nejsem java program?tor, ve skute?nosti jsem se jav? >> zat?m ?sp??n? vyh?bal. O to to pak bylo hor?? :-D V?sledn? ?e?en? je >> inspirov?no n?kolika pluginy a r?zn?mi p??klady na webu. >> >> _Tak?e co se zm?nilo:_ >> *) P?vodn? funkcionalita z?stala zachov?na (kl?vesov? zkratka "T") >> *) P?idal jsem "RUIAN" re?im - dostupn? z menu, nebo pod kl?vesovou >> zkratou "Ctrl+T" >> *) Z Tracer2 pluginu jsem pou?il vylep?enou t??du ConnectWays, kter? >> um? >> aktualizovat tvar sou?asn? budovy. Pros?m nezneu??vat - Petr m? >> ohledn? >> t?to funkce obavy :-D >> *) P?i tracov?n? z RUIAN se p?id? ruian id a pokud je zn?m, tak i typ >> budovy. (pouze pokud je building=yes). P?evod na OSM typy budov bude >> asi >> pot?eba je?t? trochu doladit. >> *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a >> p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v >> Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to >> mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi ka?dou >> budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-( >> >> _Zn?m? chyby:_ >> *) U dom? nalepen?ch na sob? nebo t?eba ?ad? gar??? se generuj? >> duplicitn? body. Ty je pot?eba ru?n? slou?it. Pokus?m se to n?jak >> opravit, ale a? tak tomu k?du zase nerozum?m :-D >> *) Na rovn?ch ?ar?ch se objevuj? nadbyte?n? body, zpravidla v m?stech, >> kde je v KM napojen? dal?? ??ry, kter? nen? sou??st? budovy. Takhle to >> je u? v RUIAN - s Petrem to pl?nujeme n?jak odfiltrovat. >> *) Plugin neukazuje verzi - probl?m testovac?ho buildu, po nahr?n? do >> repozit??e JOSM by m?lo b?t v pohod?. Mo?n? to jde i jinak, ale s >> ANTem >> si zat?m netyk?m. >> *) Zat?m chyb? p?eklad - i18n.pl m? s m?m .po souborem n?jak? probl?m >> :-( >> >> >> P?i pr?ci s pluginem doporu?uji jako podkladovou vrstvu Bing (pokud je >> v >> dan?m m?st? dostate?n? rozli?en?, pak RUIAN vrstvu od Petra ( >> tms:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png ) a nahoru KM. >> >> Bohu?el data v RUIAN nejsou a? tak p?esn?. N?kde budova chyb?, jinde >> p?eb?v?, p??padn? m? jin? tvar. Je t?eba kontrolovat oproti KM a >> podez?el? p??pady pak ov??it i jinak. >> >> Plugin je ke sta?en? zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer.jar >> Zdroj?ky tady: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian >> >> A na z?v?r p?r screenshot?: >> >> Budova p?ed: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_before.png >> Menu: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_menu.png >> Trasov?n?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_trace.png >> V?sledek: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_result.png >> Nastaven?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_prefs.png >> >> Na v?sledku je vid?t, ruian ID i zm?na typu budovy z "building=yes" >> nad >> "building=house". >> >> Upozor?uji, ?e v p??kladu pou??v?m posun. tvar budovy je z?sk?n z >> RUIANu >> (fialov? ??ra), ale byl posunut na pozici dle KM (zelen? ??ra). >> >> Pros?m o otestov?n?, kontrolu zdroj?k?, nahl??en? chyb, zasl?n? >> patch?, >> zasl?n? p?kn?j?? ikony ;-). >> >> Pokud nebudou v?hrady, r?d bych tuto zm?nu dostal v dohledn? dob? do >> josm svn. >> >> Mari?n >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

10.2.2014 02:28:27 (#66)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 10.2.2014 13:15, Jachym Cepicky napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > necht?l bys o tom ud?lat prezentaci na konferenci GIVS 2014 [1] ? > > Jsou tam lidi p??mo z CUZK, mysl?m, ?e by je zaj?malo, jak RUIAN > pou??v?me, > p??padn? se s nimi pobavit o tom, co by mohlo b?t lep??... > > J?chym > > > [1] http://www.cagi.cz/konference-givs-2014 > >
Uff, a? tak? No zkus?m to promyslet. Mari?n zobrazit citaci
> On Sun, Jan 26, 2014 at 10:48:02PM +0100, Mari?n Kyral wrote: >> Ahoj, >> Tak jsem se trochu vrtal v Tracer pluginu. Nejprve jsem cht?l jen >> zm?nit natvrdo zadr?tovanou adresu serveru, abych se dok?zal >> p?ipojit na ruian server od Petra Vejsady. To se povedlo, tak?e jsem >> uva?oval nad forkem, ale nakonec jsem se rozhodl pro ?pravu >> p?vodn?ho Tracer pluginu (z?suvn?ho modulu :-D ). >> >> P?edes?l?m, ?e nejsem java program?tor, ve skute?nosti jsem se jav? >> zat?m ?sp??n? vyh?bal. O to to pak bylo hor?? :-D V?sledn? ?e?en? je >> inspirov?no n?kolika pluginy a r?zn?mi p??klady na webu. >> >> _Tak?e co se zm?nilo:_ >> *) P?vodn? funkcionalita z?stala zachov?na (kl?vesov? zkratka "T") >> *) P?idal jsem "RUIAN" re?im - dostupn? z menu, nebo pod kl?vesovou >> zkratou "Ctrl+T" >> *) Z Tracer2 pluginu jsem pou?il vylep?enou t??du ConnectWays, kter? >> um? aktualizovat tvar sou?asn? budovy. Pros?m nezneu??vat - Petr m? >> ohledn? t?to funkce obavy :-D >> *) P?i tracov?n? z RUIAN se p?id? ruian id a pokud je zn?m, tak i >> typ budovy. (pouze pokud je building=yes). P?evod na OSM typy budov >> bude asi pot?eba je?t? trochu doladit. >> *) P?idal jsem konfiguraci. D? se nastavit vlastn? adresa serveru a >> p??padn? i posunout polohu natrasovan? budovy. T?eba tady u n?s v >> Beskydech je RUIAN oproti KM m?rn? posunut? (asi p?epo?et, ale je to >> mnohem lep?? ne? KM). Pro RUIAN to funguje, u KM moc ne. Ten mi >> ka?dou budovu vr?t? s trochu jin?m posunem :-( >> >> _Zn?m? chyby:_ >> *) U dom? nalepen?ch na sob? nebo t?eba ?ad? gar??? se generuj? >> duplicitn? body. Ty je pot?eba ru?n? slou?it. Pokus?m se to n?jak >> opravit, ale a? tak tomu k?du zase nerozum?m :-D >> *) Na rovn?ch ?ar?ch se objevuj? nadbyte?n? body, zpravidla v >> m?stech, kde je v KM napojen? dal?? ??ry, kter? nen? sou??st? >> budovy. Takhle to je u? v RUIAN - s Petrem to pl?nujeme n?jak >> odfiltrovat. >> *) Plugin neukazuje verzi - probl?m testovac?ho buildu, po nahr?n? >> do repozit??e JOSM by m?lo b?t v pohod?. Mo?n? to jde i jinak, ale s >> ANTem si zat?m netyk?m. >> *) Zat?m chyb? p?eklad - i18n.pl m? s m?m .po souborem n?jak? >> probl?m :-( >> >> >> P?i pr?ci s pluginem doporu?uji jako podkladovou vrstvu Bing (pokud >> je v dan?m m?st? dostate?n? rozli?en?, pak RUIAN vrstvu od Petra ( >> tms:http://tile.poloha.net/budovy/{zoom}/{x}/{y}.png ) a nahoru KM. >> >> Bohu?el data v RUIAN nejsou a? tak p?esn?. N?kde budova chyb?, jinde >> p?eb?v?, p??padn? m? jin? tvar. Je t?eba kontrolovat oproti KM a >> podez?el? p??pady pak ov??it i jinak. >> >> Plugin je ke sta?en? zde: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer.jar >> Zdroj?ky tady: https://github.com/mkyral/josm-tracer/commits/ruian >> >> A na z?v?r p?r screenshot?: >> >> Budova p?ed: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_before.png >> Menu: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_menu.png >> Trasov?n?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_trace.png >> V?sledek: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_result.png >> Nastaven?: http://www.kyralovi.cz/tmp/josm/tracer_prefs.png >> >> Na v?sledku je vid?t, ruian ID i zm?na typu budovy z "building=yes" >> nad "building=house". >> >> Upozor?uji, ?e v p??kladu pou??v?m posun. tvar budovy je z?sk?n z >> RUIANu (fialov? ??ra), ale byl posunut na pozici dle KM (zelen? >> ??ra). >> >> Pros?m o otestov?n?, kontrolu zdroj?k?, nahl??en? chyb, zasl?n? >> patch?, zasl?n? p?kn?j?? ikony ;-). >> >> Pokud nebudou v?hrady, r?d bych tuto zm?nu dostal v dohledn? dob? do >> josm svn. >> >> Mari?n >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

10.2.2014 02:36:16 (#67)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
Zdrav?m v?echny, p?ed ?asem se tu mluvilo o transformaci z/do S-JTSK. Kolega mi odpov?d?l na dotaz - je to tak, ?e transforma?n? program od V?GTK, zm?n?n? na http://www. cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace- systemu-ETRS89-v-CR.aspx, je placen? a tedy ani nen? mo?n? z?skat jeho fortranovsk? zdroj?k, o kter?m se p??e v "Metodice p?evodu" (odkaz na konci zm?n?n? str?nky). P??padn? dotazy sm?rujte p??mo na V?GTK (http://www.vugtk. cz) :-). K t? p?esnosti - tohle je p?esn? ten d?vod, pro? neexistuje jednozna?n? matematick? vztah pro transformaci mezi S-JTSK a ETRS89 (WGS84). Odchylky se ?e?? interpolac? oprav podle zve?ejn?n? tabulky odchylek mezi S-JTSK/95 a S- JTSK. Rozd?l proti odkazu dole je, ?e se do v?po?tu matice ochylek braly nejen body DOPNUL, ale i dal?? body z?kladn?ho polohov?ho bodov?ho pole a zhu??ovac? body, na kter?ch byly ur?eny sou?adnice jak v S-JTSK, tak v ETRS 89. Matice odchylek je voln? dostupn? a lze ji vyu??t v libovoln?m transforma?n?m programu. Schv?len? ??ZK podl?haj? pouze ty transforma?n? programy, kter? se pou??vaj? k p?ed?v?n? v?sledk? zem?m??ick?ch ?innost? (zjednodu?en? ?e?eno). J. Vesel?
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 10. 2. 2014 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Tracer plugin - ruian update " zobrazit citaci
> Jinak co se diskutovany presnosti tejce, vidim tam posun vuci KM o cca 10
cm ... coz neni nic tragickyho, ale zajimavy to teda je. *** uz se prosim nedivme, ale chapejme: http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Chyba_p%C5%99i_transformaci_z_WGS84_do_S-JTSK (http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Chyba_p%C5%99i_transformaci_z_WGS84_do_S-JTSK) ha hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140210/eca53da2/attachment.html>

10.2.2014 02:58:46 (#68)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, Dne 10.2.2014 14:24, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 10.2.2014 13:56, jzvc napsal: >> 2) v RUIANu nejsou ty pristavky co sou v KM? Pripadne odkud se v KM >> berou? Protoze ty to rozhodne netrasuje. Pokud by trasovalo, byl by asi >> vyresen problem vejs. > > Nejsou, nejsou. Kdy? si zapne? tu vrstvu budov od Petra Vejsady a p?es to > si d?? vrstvu KM, tak uvid??, ?e ty p??stavky jsou d?l?ny ten?? ?arou a > t?eba p?vodn? tracer server je nevid? = je to v jin? vrstv? KM. (ale z?le?? > na konfiguraci Tracer Serveru)
V?t?inou jsou uvedeny v tabulce parcela jako zastav?n? plocha (druh_pozemku_kod = 13). Probl?m je, ?e do t?hle kategorie spad? v?echno mo?n? - od parkovac? plochy po norm?ln? d?m. Nap?. toto: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2430440606 zahrnuje na v?chodn? stran? i venkovn? schody k zadn?mu vchodu do sklepa a p?itom odpov?daj?c? stavebn? objekt: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/7666926 m? hranice odpov?daj?c? jen jednomu vchodu z p?ti Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

« zpět na výpis měsíce