« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] tagovaní: vodní plochy, landuse... a ještě jednou zahrady

Vlákno 8.5.2010 - 1.1.2011, počet zpráv: 14


8.5.2010 06:55:08 (#1)
gravatar

Petr Morávek

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, tak bych si taky r?d ujasnil p?r v?c? ohledn? vhodn?ho tagovan?. 1) M??e mi pros?m n?kdo objasnit jak spr?vn? tagovat vodn? plochy? M?me natural=water, landuse=reservoir,basin. Z wiki moc moudr? nejsem - zd? se ?e natural=water se d? kombinovat s t?mi pozd?ji uveden?mi. Ale jak? je rozd?l mezi reservoir a basin u? n?jak moc nech?pu... Resp. mi p?ijde, ?e jejich definice se siln? p?ekr?vaj?. 2) Podle jednoho n?zoru (kter? mi p?ijde celkem smyslupln?) v diskuzi k landuse na wiki, by v principu m?lo b?t mo?n? pokr?t t?m?? celou sou? kombinaci tag? landuse a natural, ov?em u n?s v?t?ina jinak dob?e zmapovan?ch m?st postr?d? landuse=residential apod. Je k tomu n?jak? d?vod, nebo to prost? zat?m nikdo neotagoval? 3) Jak tagovat m?stskou zele?? Takov? ty men?? oblasti - p?sy odd?luj?c? chodn?k-silnici, p??p. druh? sm?r komunikace, r?zn? travnat? plochy, sem tam ke?/strom, p??p. r?zn? z?hony okrasn?ch rostlin... Dote? jsem na v?e pou??val landuse=village_green, ale nejsem si jist? jak moc je to dob?e. Alternativa v podob? tagovan? pomoc? surface=* se mi moc nezamlouva - zd? se mi to trochu jako overkill na to ?e chci jen ozna?it na map? plochu kde ve m?st? roste n?jak? zele?.. 4) A nakonec bych se r?d vr?til k t?m zahrad?m okolo rodinn?ch domk?, o kter?ch se te? diskutuje i v tagging mailing listu. Na leisure=garden se mi nel?b? to, ?e pod jedn?m tagem se skr?v? z?meck?/dendrologick?/botanick? zahrada, p??p. vypiplan? soukrom? zahrada, kterou si jezd? nat??et z Recept??e :) a z?rove? posekan? tr?vn?k plus v lep??m p??pad? z?hon mrkve, v hor??m baz?n. Pokud se n?co nezm?n?, tak mu?em rovnou za??t pau??ln? obtahovat ka?dou vesnici polygonem leisure=garden, a p?itom se v?t?ina t? oblasti kvalitativn? neli?? od pr?m?rn? m?stsk? zelen? okolo panel?ku (jo taky m?me p?ed vchodem udr?ovan? tr?vn?k, z?hon r??? a p?r ?e??k?). Takov?hle tag je naprosto nicne??kaj?c?. Tagovat pomoc? surface=* jak n?kdo v tagging listu navrhoval je hol? nesmysl - opravdu se nebudu chodit ka?d? rok pt?t po vesnici jestli sousedi zasadili letos to sam? jako loni, nebo n?jak? z?hon nep?idali/neubrali... Nav?c je mysl?m takto konkr?tn? informace pro v?t?inu u?ivatel? stejn? nezaj?mav?. Jako celkem dobr? se mi jev? proposed n?vrh residential=garden, ale kdyby se vymyslelo n?co jin?ho bez zav?d?n? nov?ho tagu, tak bych se taky nebr?nil. S pozdravem, Petr Mor?vek

9.5.2010 12:38:57 (#2)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
On 05/08/2010 06:55 PM, Petr Mor?vek wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, tak bych si taky r?d ujasnil p?r v?c? ohledn? vhodn?ho tagovan?. > > 1) M??e mi pros?m n?kdo objasnit jak spr?vn? tagovat vodn? plochy? > M?me natural=water, landuse=reservoir,basin. Z wiki moc moudr? nejsem > - zd? se ?e natural=water se d? kombinovat s t?mi pozd?ji uveden?mi. > Ale jak? je rozd?l mezi reservoir a basin u? n?jak moc nech?pu... > Resp. mi p?ijde, ?e jejich definice se siln? p?ekr?vaj?. >
natural=water je pro vodn? plochu p??rodn?, ne um?le vytvo?enou, tedy nap??klad p??rodn? jezero, naopak landuse=reservoir je pro um?le vytvo?en? plochy jako p?ehrada, rybn?k apod. Basin p?esn? nev?m, ale m? b?t vodn? n?dr? pro ??el z?chytu vody, kter? odte?e do ?eky jako reten?n? n?dr? apod. zobrazit citaci
> 2) Podle jednoho n?zoru (kter? mi p?ijde celkem smyslupln?) v diskuzi > k landuse na wiki, by v principu m?lo b?t mo?n? pokr?t t?m?? celou > sou? kombinaci tag? landuse a natural, ov?em u n?s v?t?ina jinak dob?e > zmapovan?ch m?st postr?d? landuse=residential apod. Je k tomu n?jak? > d?vod, nebo to prost? zat?m nikdo neotagoval? >
To sp?? je?t? nikdo neotagoval. Sice mne residential p?ijde d?le?it?j?? ne? t?eba bar?ky, ale v?t?inou se kresl? nejprve building a pak teprve se obt?hne residential zobrazit citaci
> 3) Jak tagovat m?stskou zele?? Takov? ty men?? oblasti - p?sy > odd?luj?c? chodn?k-silnici, p??p. druh? sm?r komunikace, r?zn? > travnat? plochy, sem tam ke?/strom, p??p. r?zn? z?hony okrasn?ch > rostlin... Dote? jsem na v?e pou??val landuse=village_green, ale > nejsem si jist? jak moc je to dob?e. Alternativa v podob? tagovan? > pomoc? surface=* se mi moc nezamlouva - zd? se mi to trochu jako > overkill na to ?e chci jen ozna?it na map? plochu kde ve m?st? roste > n?jak? zele?.. > > 4) A nakonec bych se r?d vr?til k t?m zahrad?m okolo rodinn?ch domk?, > o kter?ch se te? diskutuje i v tagging mailing listu. Na > leisure=garden se mi nel?b? to, ?e pod jedn?m tagem se skr?v? > z?meck?/dendrologick?/botanick? zahrada, p??p. vypiplan? soukrom? > zahrada, kterou si jezd? nat??et z Recept??e :) a z?rove? posekan? > tr?vn?k plus v lep??m p??pad? z?hon mrkve, v hor??m baz?n. Pokud se > n?co nezm?n?, tak mu?em rovnou za??t pau??ln? obtahovat ka?dou vesnici > polygonem leisure=garden, a p?itom se v?t?ina t? oblasti kvalitativn? > neli?? od pr?m?rn? m?stsk? zelen? okolo panel?ku (jo taky m?me p?ed > vchodem udr?ovan? tr?vn?k, z?hon r??? a p?r ?e??k?). Takov?hle tag je > naprosto nicne??kaj?c?. Tagovat pomoc? surface=* jak n?kdo v tagging > listu navrhoval je hol? nesmysl - opravdu se nebudu chodit ka?d? rok > pt?t po vesnici jestli sousedi zasadili letos to sam? jako loni, nebo > n?jak? z?hon nep?idali/neubrali... Nav?c je mysl?m takto konkr?tn? > informace pro v?t?inu u?ivatel? stejn? nezaj?mav?. Jako celkem dobr? > se mi jev? proposed n?vrh residential=garden, ale kdyby se vymyslelo > n?co jin?ho bez zav?d?n? nov?ho tagu, tak bych se taky nebr?nil.
Osobn? pou??v?m village_green na m?stsk? parky, p??padn? na n?jak? v?razn?j?? zelen? uvnit? m?sta, nap??klad kolem ?eky apod., pokud je upravov?na. Jestli je tu a tam n?jak? ke?, stromek nebo r??e, tak to bych netagoval, proto?e se to jednak ?asto m?n? a jednak pak bude mapa nep?ehledn?. N?jak? zele? je v?ude a nem? cenu ji ozna?ovat. To plat? p?edev??m pro zahrady, kter? jen tvo?? okol? domu a jej?m hlavn?m ??elem nen? p?stov?n? zelen?, to je jen druhotn? projev. Surface pak m? smysl jen u ploch, kter? jsou st?l?.

9.5.2010 07:32:05 (#3)
gravatar

CZ_Tibo

<CZ-Tibo at seznam.cz>
19
Zdrav?m, 1) natural=water jako?to vodn? plocha p??rodn?ho p?vodu je v ?esku mo?n? pou??t snad pro ?ty?i jezera (pokud jsme se spr?vn? u?ili ve vlastiv?d?, ?e v?c p??rodn?ch jezer tady nen?:) a pro slep? ramena ?ek. landuse=basin pova?uju za oblast, kter? slou?? k do?asn?mu zadr?en? vody (protipovod?ov?, p?e?erp?vac? n?dr?e), naproti tomu landuse=reservoir za oblast, kter? slou?? k trval?mu zadr?en? vody (rybn?ky, p?ehradn? n?dr?e). U rybn?k? pak p?idat fishing=yes pro lovn? a fishing=no pro chovn?. Tak?e v drtiv? v?t?in? p??pad? bude spr?vn? landuse=reservoir 2) zat?mco budovy z katastru jdou mapovat rychle a snadno, na prozkoum?n? spr?vn?ho landuse je pot?eba znalost m?sta - t??ko bude cel? m?sto jenom landuse=residential a je t??k? z mapy rozli?it, jestli se jedn? o ?in??ky s obchody v p??zem? (kter? pova?uju za landuse=residential) nebo jsou od p??zem? a? po st?echu obchody a slu?by (landuse=retail). 3) ob?as pou?iju landuse=grass 4) u vesnick?ch zahrad opravuju leisure=garden na landuse=residential+residential=garden, s v?dom?m, ?e a? bude n?co vhodn?j??ho, tak to zase p?etaguju. Na s?dli?t?ch jen landuse=residential, mo?n? by n?kde mohlo b?t landuse=village_green (li?? se vesnick? zele? od m?stsk? zelen??) Tibo zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Petr Mor?vek <xificurk at gmail.com> > P?edm?t: [Talk-cz] tagovan?: vodn? plochy, landuse... a je?t? jednou zahrady > Datum: 08.5.2010 18:56:06 > ---------------------------------------- > Ahoj, tak bych si taky r?d ujasnil p?r v?c? ohledn? vhodn?ho tagovan?. > > 1) M??e mi pros?m n?kdo objasnit jak spr?vn? tagovat vodn? plochy? > M?me natural=water, landuse=reservoir,basin. Z wiki moc moudr? nejsem > - zd? se ?e natural=water se d? kombinovat s t?mi pozd?ji uveden?mi. > Ale jak? je rozd?l mezi reservoir a basin u? n?jak moc nech?pu... > Resp. mi p?ijde, ?e jejich definice se siln? p?ekr?vaj?. > > 2) Podle jednoho n?zoru (kter? mi p?ijde celkem smyslupln?) v diskuzi > k landuse na wiki, by v principu m?lo b?t mo?n? pokr?t t?m?? celou > sou? kombinaci tag? landuse a natural, ov?em u n?s v?t?ina jinak dob?e > zmapovan?ch m?st postr?d? landuse=residential apod. Je k tomu n?jak? > d?vod, nebo to prost? zat?m nikdo neotagoval? > > 3) Jak tagovat m?stskou zele?? Takov? ty men?? oblasti - p?sy > odd?luj?c? chodn?k-silnici, p??p. druh? sm?r komunikace, r?zn? > travnat? plochy, sem tam ke?/strom, p??p. r?zn? z?hony okrasn?ch > rostlin... Dote? jsem na v?e pou??val landuse=village_green, ale > nejsem si jist? jak moc je to dob?e. Alternativa v podob? tagovan? > pomoc? surface=* se mi moc nezamlouva - zd? se mi to trochu jako > overkill na to ?e chci jen ozna?it na map? plochu kde ve m?st? roste > n?jak? zele?.. > > 4) A nakonec bych se r?d vr?til k t?m zahrad?m okolo rodinn?ch domk?, > o kter?ch se te? diskutuje i v tagging mailing listu. Na > leisure=garden se mi nel?b? to, ?e pod jedn?m tagem se skr?v? > z?meck?/dendrologick?/botanick? zahrada, p??p. vypiplan? soukrom? > zahrada, kterou si jezd? nat??et z Recept??e :) a z?rove? posekan? > tr?vn?k plus v lep??m p??pad? z?hon mrkve, v hor??m baz?n. Pokud se > n?co nezm?n?, tak mu?em rovnou za??t pau??ln? obtahovat ka?dou vesnici > polygonem leisure=garden, a p?itom se v?t?ina t? oblasti kvalitativn? > neli?? od pr?m?rn? m?stsk? zelen? okolo panel?ku (jo taky m?me p?ed > vchodem udr?ovan? tr?vn?k, z?hon r??? a p?r ?e??k?). Takov?hle tag je > naprosto nicne??kaj?c?. Tagovat pomoc? surface=* jak n?kdo v tagging > listu navrhoval je hol? nesmysl - opravdu se nebudu chodit ka?d? rok > pt?t po vesnici jestli sousedi zasadili letos to sam? jako loni, nebo > n?jak? z?hon nep?idali/neubrali... Nav?c je mysl?m takto konkr?tn? > informace pro v?t?inu u?ivatel? stejn? nezaj?mav?. Jako celkem dobr? > se mi jev? proposed n?vrh residential=garden, ale kdyby se vymyslelo > n?co jin?ho bez zav?d?n? nov?ho tagu, tak bych se taky nebr?nil. > > S pozdravem, > Petr Mor?vek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

9.5.2010 09:59:36 (#4)
gravatar

Pavel Pilát

<pavel.pilat at gmail.com>
78
K landuse=basin bych dodal, ?e wiki (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dbasin) je velmi stru?n?: An area of water that drains into a river. Te? jak to ch?pat - asi t?m mysl? n?jak? zavodn?n? ?zem? (mo??ly?), kter? se odvod?uje do ?eky. "Basin" jinak tak? znamen? v ?ir??m zem?pisn?m kontextu "povod?" (u? jsem to v tomto kontextu v anglick?m textu ?etl), ale to nebude tento p??pad. Sotva ozna??m cel? povod? Moravy jako landuse=basin. Pontiac_CZ 2010/5/9 CZ_Tibo <CZ-Tibo at seznam.cz>: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > 1) natural=water jako?to vodn? plocha p??rodn?ho p?vodu je v ?esku mo?n? pou??t snad pro ?ty?i jezera (pokud jsme se spr?vn? u?ili ve vlastiv?d?, ?e v?c p??rodn?ch jezer tady nen?:) a pro slep? ramena ?ek. > landuse=basin pova?uju za oblast, kter? slou?? k do?asn?mu zadr?en? vody (protipovod?ov?, p?e?erp?vac? n?dr?e), naproti tomu landuse=reservoir za oblast, kter? slou?? k trval?mu zadr?en? vody (rybn?ky, p?ehradn? n?dr?e). U rybn?k? pak p?idat fishing=yes pro lovn? a fishing=no pro chovn?. > Tak?e v drtiv? v?t?in? p??pad? bude spr?vn? landuse=reservoir > > 2) zat?mco budovy z katastru jdou mapovat rychle a snadno, na prozkoum?n? spr?vn?ho landuse je pot?eba znalost m?sta - t??ko bude cel? m?sto jenom landuse=residential a je t??k? z mapy rozli?it, jestli se jedn? o ?in??ky s obchody v p??zem? (kter? pova?uju za landuse=residential) nebo jsou od p??zem? a? po st?echu obchody a slu?by (landuse=retail). > > 3) ob?as pou?iju landuse=grass > > 4) u vesnick?ch zahrad opravuju leisure=garden na landuse=residential+residential=garden, s v?dom?m, ?e a? bude n?co vhodn?j??ho, tak to zase p?etaguju. Na s?dli?t?ch jen landuse=residential, mo?n? by n?kde mohlo b?t landuse=village_green (li?? se vesnick? zele? od m?stsk? zelen??) > > Tibo > >> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> Od: Petr Mor?vek <xificurk at gmail.com> >> P?edm?t: [Talk-cz] tagovan?: vodn? plochy, landuse... a je?t? jednou zahrady >> Datum: 08.5.2010 18:56:06 >> ---------------------------------------- >> Ahoj, tak bych si taky r?d ujasnil p?r v?c? ohledn? vhodn?ho tagovan?. >> >> 1) M??e mi pros?m n?kdo objasnit jak spr?vn? tagovat vodn? plochy? >> M?me natural=water, landuse=reservoir,basin. Z wiki moc moudr? nejsem >> - zd? se ?e natural=water se d? kombinovat s t?mi pozd?ji uveden?mi. >> Ale jak? je rozd?l mezi reservoir a basin u? n?jak moc nech?pu... >> Resp. mi p?ijde, ?e jejich definice se siln? p?ekr?vaj?. >> >> 2) Podle jednoho n?zoru (kter? mi p?ijde celkem smyslupln?) v diskuzi >> k landuse na wiki, by v principu m?lo b?t mo?n? pokr?t t?m?? celou >> sou? kombinaci tag? landuse a natural, ov?em u n?s v?t?ina jinak dob?e >> zmapovan?ch m?st postr?d? landuse=residential apod. Je k tomu n?jak? >> d?vod, nebo to prost? zat?m nikdo neotagoval? >> >> 3) Jak tagovat m?stskou zele?? Takov? ty men?? oblasti - p?sy >> odd?luj?c? chodn?k-silnici, p??p. druh? sm?r komunikace, r?zn? >> travnat? plochy, sem tam ke?/strom, p??p. r?zn? z?hony okrasn?ch >> rostlin... Dote? jsem na v?e pou??val landuse=village_green, ale >> nejsem si jist? jak moc je to dob?e. Alternativa v podob? tagovan? >> pomoc? surface=* se mi moc nezamlouva - zd? se mi to trochu jako >> overkill na to ?e chci jen ozna?it na map? plochu kde ve m?st? roste >> n?jak? zele?.. >> >> 4) A nakonec bych se r?d vr?til k t?m zahrad?m okolo rodinn?ch domk?, >> o kter?ch se te? diskutuje i v tagging mailing listu. Na >> leisure=garden se mi nel?b? to, ?e pod jedn?m tagem se skr?v? >> z?meck?/dendrologick?/botanick? zahrada, p??p. vypiplan? soukrom? >> zahrada, kterou si jezd? nat??et z Recept??e :) a z?rove? posekan? >> tr?vn?k plus v lep??m p??pad? z?hon mrkve, v hor??m baz?n. Pokud se >> n?co nezm?n?, tak mu?em rovnou za??t pau??ln? obtahovat ka?dou vesnici >> polygonem leisure=garden, a p?itom se v?t?ina t? oblasti kvalitativn? >> neli?? od pr?m?rn? m?stsk? zelen? okolo panel?ku (jo taky m?me p?ed >> vchodem udr?ovan? tr?vn?k, z?hon r??? a p?r ?e??k?). Takov?hle tag je >> naprosto nicne??kaj?c?. Tagovat pomoc? surface=* jak n?kdo v tagging >> listu navrhoval je hol? nesmysl - opravdu se nebudu chodit ka?d? rok >> pt?t po vesnici jestli sousedi zasadili letos to sam? jako loni, nebo >> n?jak? z?hon nep?idali/neubrali... Nav?c je mysl?m takto konkr?tn? >> informace pro v?t?inu u?ivatel? stejn? nezaj?mav?. Jako celkem dobr? >> se mi jev? proposed n?vrh residential=garden, ale kdyby se vymyslelo >> n?co jin?ho bez zav?d?n? nov?ho tagu, tak bych se taky nebr?nil. >> >> S pozdravem, >> Petr Mor?vek >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

10.5.2010 03:10:19 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Hah?, kouk?m, ?e v tom je teda p?kn? maglajz... proto?e ty stroh? definice na wiki ??kaj? n?co jin?ho: A) natural=water Description: Used to mark body of standing water, such as a lake or pond. Used to tag an area of permanent water. If the body of water is used as a reservoir, it also gets tagged with landuse=reservoir. Nejen v anglick? se p??e, ?e je to pro jezera i rybn?ky, nav?c je tu explicitn? zm?nka, o tom kombinaci natural=water+landuse=reservoir. J? to pochopil tak, ?e natural=water by m?la dostat ka?d? plochy stojat? p??rodn? vody (tj. prakticky v?e krom? venkovn?ch baz?n?, r?zn?ch pr?myslov?ch n?dr?? apod.) B) landuse=reservoir Man made body of stored water. May be covered or uncovered. Tomuhle bohu?el v ?ir??m v?znamu vyhovuje prakticky v?echno, leda ?e by t?m byly my?leny skute?n? vodn? plochy, kde jde prim?rn? o z?sobn?k vody (r?zn? n?dr?e jako zdroje pitn? vody, vesnick? po??rn? n?dr?e, apod.) C) landuse=basin An area of water that drains into a river. Co? je op?t celkem hodn? nespecifick?, proto?e typick? p?ehrada nejen?e slou?? jako z?sob?rna vody, ale odt?k? do ?eky... opravdu nev?m, co bylo t?mhle my?leno, proto?e je na wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dbasin tak? zm?nka o vsakovac?ch n?dr??ch, kter? sv?m charakterem naprosto odporuj? ?vodn? definici. Dal?? v?c je, ?e t?eba takov? venkovn? koupali?t? nepasuje ani na jeden z uveden?ch tag?. Petr Pavel Pil?t napsal(a): zobrazit citaci
> K landuse=basin bych dodal, ?e wiki > (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dbasin) je velmi > stru?n?: > > An area of water that drains into a river. > > Te? jak to ch?pat - asi t?m mysl? n?jak? zavodn?n? ?zem? (mo??ly?), > kter? se odvod?uje do ?eky. "Basin" jinak tak? znamen? v ?ir??m > zem?pisn?m kontextu "povod?" (u? jsem to v tomto kontextu v anglick?m > textu ?etl), ale to nebude tento p??pad. Sotva ozna??m cel? povod? > Moravy jako landuse=basin. > > Pontiac_CZ > > 2010/5/9 CZ_Tibo <CZ-Tibo at seznam.cz>: >> Zdrav?m, >> >> 1) natural=water jako?to vodn? plocha p??rodn?ho p?vodu je v ?esku mo?n? pou??t snad pro ?ty?i jezera (pokud jsme se spr?vn? u?ili ve vlastiv?d?, ?e v?c p??rodn?ch jezer tady nen?:) a pro slep? ramena ?ek. >> landuse=basin pova?uju za oblast, kter? slou?? k do?asn?mu zadr?en? vody (protipovod?ov?, p?e?erp?vac? n?dr?e), naproti tomu landuse=reservoir za oblast, kter? slou?? k trval?mu zadr?en? vody (rybn?ky, p?ehradn? n?dr?e). U rybn?k? pak p?idat fishing=yes pro lovn? a fishing=no pro chovn?. >> Tak?e v drtiv? v?t?in? p??pad? bude spr?vn? landuse=reservoir >>
-------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100510/4131d647/attachment.pgp>

10.5.2010 03:37:05 (#6)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Mike p??e v Ne 09. 05. 2010 v 00:38 +0200: zobrazit citaci
> Osobn? pou??v?m village_green na m?stsk? parky, p??padn? na n?jak? > v?razn?j?? zelen? uvnit? m?sta, nap??klad kolem ?eky apod.
A nem? b?t m?stsk? park n?hodou leisure=park? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure=park?uselang=cs Ch?pu-li to dob?e, pak: leisure=park = p??inky, lavi?ky a tak... landuse=village_green = (udr?ovan?) zelen? plocha, klidn? i ve m?st? landuse=recreation_ground = udr?ovan? zele?, kde lze po??dat piknik -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

10.5.2010 05:55:48 (#7)
gravatar

Vojta

<vts.vts at gmail.com>
29
Zdrav?m, zobrazit citaci
> B) landuse=reservoir > Man made body of stored water. May be covered or uncovered. > ... > Dal?? v?c je, ?e t?eba takov? venkovn? koupali?t? nepasuje ani na jeden > z uveden?ch tag?. > >
mysl?m ?e koupali?t? je "Man made body of stored water" a jako takov? bych ho tagoval jako reservoir + sport=swimming. Vojta

10.5.2010 06:08:27 (#8)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 10.5.2010 15:10, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Hah?, kouk?m, ?e v tom je teda p?kn? maglajz... proto?e ty stroh? > definice na wiki ??kaj? n?co jin?ho: > > A) natural=water > > Description: Used to mark body of standing water, such as a lake or pond. > Used to tag an area of permanent water. If the body of water is used as > a reservoir, it also gets tagged with landuse=reservoir. > > Nejen v anglick? se p??e, ?e je to pro jezera i rybn?ky, nav?c je tu > explicitn? zm?nka, o tom kombinaci natural=water+landuse=reservoir. > J? to pochopil tak, ?e natural=water by m?la dostat ka?d? plochy stojat? > p??rodn? vody (tj. prakticky v?e krom? venkovn?ch baz?n?, r?zn?ch > pr?myslov?ch n?dr?? apod.) >
Otazka zni, zda pak neni tag natural=water nadbytecny, kdyz z tagu landuse=reservoir je zrejmy, ze jde o vodu. IMO je v tagovani obecne znacny chaos a Mapnik tim, ze pripousti ruzne varianty tehoz tomu chaosu jen prispiva. Tagovani by melo vypadat takle: co= voda/les/pole/..., jaka=nadrz/smrkovy/bramborovy/... a uvadet tag jaka bez tagu co by melo byt nepripustny (aspon by se to nemelo nikde renederovat). U vody bych videl rozdeleni jako prirodni (= jezera), rybnik (slouzi primarne k chovu ryb), prehrada (= velka zasobarna vody), koupaliste (i maly 2x2m u RD), retencni (= voda tam je jen pri povodnich ...), asi i bazina je voda. V pripade rek a potoku by opet co melo byt voda (tedy stejne jako u stojatych vod). Pokud neco nema konkretni ucel ucel, tak je to proste jen "nejaka" voda => urcujici tag chybi. Proc ? Protoze pokud bude nekdo chtit pracovat napriklad jen z vodstvem na mape, tak pri soucasnem chaosu ma praci na par dnu nez vysaje z dat jen vodu a stejne netusi, zda nekde na neco nezapomel. Pak by se tim taky razantne zjednodusilo mapovani lidem, kteri neznaji detailne mistni podminky a nevedi, jestli ta voda na mape je chovny rybnik nebo odkaliste mistni fabriky => nemuseji si cucat z prstu, co ze to asi bude. zobrazit citaci
> B) landuse=reservoir > Man made body of stored water. May be covered or uncovered. > > Tomuhle bohu?el v ?ir??m v?znamu vyhovuje prakticky v?echno, leda ?e by > t?m byly my?leny skute?n? vodn? plochy, kde jde prim?rn? o z?sobn?k vody > (r?zn? n?dr?e jako zdroje pitn? vody, vesnick? po??rn? n?dr?e, apod.) > > C) landuse=basin > An area of water that drains into a river. > > Co? je op?t celkem hodn? nespecifick?, proto?e typick? p?ehrada nejen?e > slou?? jako z?sob?rna vody, ale odt?k? do ?eky... opravdu nev?m, co bylo > t?mhle my?leno, proto?e je na wiki > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dbasin tak? zm?nka o > vsakovac?ch n?dr??ch, kter? sv?m charakterem naprosto odporuj? ?vodn? > definici. > > Dal?? v?c je, ?e t?eba takov? venkovn? koupali?t? nepasuje ani na jeden > z uveden?ch tag?. >
A nebo taky na vsechny, jak se to vezme ... zobrazit citaci
> Petr > > > > > Pavel Pil?t napsal(a): > >> K landuse=basin bych dodal, ?e wiki >> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dbasin) je velmi >> stru?n?: >> >> An area of water that drains into a river. >> >> Te? jak to ch?pat - asi t?m mysl? n?jak? zavodn?n? ?zem? (mo??ly?), >> kter? se odvod?uje do ?eky. "Basin" jinak tak? znamen? v ?ir??m >> zem?pisn?m kontextu "povod?" (u? jsem to v tomto kontextu v anglick?m >> textu ?etl), ale to nebude tento p??pad. Sotva ozna??m cel? povod? >> Moravy jako landuse=basin. >> >> Pontiac_CZ >> >> 2010/5/9 CZ_Tibo <CZ-Tibo at seznam.cz>: >> >>> Zdrav?m, >>> >>> 1) natural=water jako?to vodn? plocha p??rodn?ho p?vodu je v ?esku mo?n? pou??t snad pro ?ty?i jezera (pokud jsme se spr?vn? u?ili ve vlastiv?d?, ?e v?c p??rodn?ch jezer tady nen?:) a pro slep? ramena ?ek. >>> landuse=basin pova?uju za oblast, kter? slou?? k do?asn?mu zadr?en? vody (protipovod?ov?, p?e?erp?vac? n?dr?e), naproti tomu landuse=reservoir za oblast, kter? slou?? k trval?mu zadr?en? vody (rybn?ky, p?ehradn? n?dr?e). U rybn?k? pak p?idat fishing=yes pro lovn? a fishing=no pro chovn?. >>> Tak?e v drtiv? v?t?in? p??pad? bude spr?vn? landuse=reservoir >>> >>> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100510/cd150369/attachment.html>

11.5.2010 09:49:33 (#9)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
To asi ano, ale a? na mal? ?pravy nemapuju velk? m?sta, tak?e v?ude d?v?m village_green, proto?e to park nen?, jen r?zn? zele? zobrazit citaci
> A nem? b?t m?stsk? park n?hodou leisure=park? > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure=park?uselang=cs > > Ch?pu-li to dob?e, pak: > > leisure=park = p??inky, lavi?ky a tak... > > landuse=village_green = (udr?ovan?) zelen? plocha, klidn? i ve m?st? > > landuse=recreation_ground = udr?ovan? zele?, kde lze po??dat piknik >

18.5.2010 11:19:15 (#10)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
CZ_Tibo napsal(a): zobrazit citaci
> 4) u vesnick?ch zahrad opravuju leisure=garden na landuse=residential+residential=garden, s v?dom?m, ?e a? bude n?co vhodn?j??ho, tak to zase p?etaguju. Na s?dli?t?ch jen landuse=residential, mo?n? by n?kde mohlo b?t landuse=village_green (li?? se vesnick? zele? od m?stsk? zelen??)
Po diskuzi v tagging mailing listu se dosp?lo k tomu, ?e v britsk? angli?tin? se pou??v? pojem garden pro podobn? rozs?hlou skupinu oblast? jako u n?s v ?e?tin?. Tak?e sp??e ne? se sna?it n?jak z??it tento obecn? pojem, bude lep?? zav?st zp?es?uj?c? tagy pro ur?en? konkr?tn?ho druhu zahrady. Na z?klad? diskuze a wikipedie jsem dal dokupy prvn? n?vrh http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Garden_specification tak pokud m?te, co ??ci na dan? t?ma, zapojte se do diskuze ;-) Zdrav?, Petr Mor?vek -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100518/01ff8e1c/attachment.pgp>

24.5.2010 09:01:46 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > 4) A nakonec bych se r?d vr?til k t?m zahrad?m okolo rodinn?ch domk?, > > o kter?ch se te? diskutuje i v tagging mailing listu. Na > > leisure=garden se mi nel?b? to, ?e pod jedn?m tagem se skr?v? > > z?meck?/dendrologick?/botanick? zahrada, p??p. vypiplan? soukrom? > > zahrada, kterou si jezd? nat??et z Recept??e :) a z?rove? posekan? > > tr?vn?k plus v lep??m p??pad? z?hon mrkve, v hor??m baz?n. Pokud se > > n?co nezm?n?, tak mu?em rovnou za??t pau??ln? obtahovat ka?dou vesnici > > polygonem leisure=garden, a p?itom se v?t?ina t? oblasti kvalitativn? > > neli?? od pr?m?rn? m?stsk? zelen? okolo panel?ku (jo taky m?me p?ed > > vchodem udr?ovan? tr?vn?k, z?hon r??? a p?r ?e??k?). Takov?hle tag je > > naprosto nicne??kaj?c?. Tagovat pomoc? surface=* jak n?kdo v tagging > > listu navrhoval je hol? nesmysl - opravdu se nebudu chodit ka?d? rok > > pt?t po vesnici jestli sousedi zasadili letos to sam? jako loni, nebo > > n?jak? z?hon nep?idali/neubrali... Nav?c je mysl?m takto konkr?tn? > > informace pro v?t?inu u?ivatel? stejn? nezaj?mav?. Jako celkem dobr? > > se mi jev? proposed n?vrh residential=garden, ale kdyby se vymyslelo > > n?co jin?ho bez zav?d?n? nov?ho tagu, tak bych se taky nebr?nil. > > Osobn? pou??v?m village_green na m?stsk? parky, p??padn? na n?jak? > v?razn?j?? zelen? uvnit? m?sta, nap??klad kolem ?eky apod., pokud je > upravov?na. Jestli je tu a tam n?jak? ke?, stromek nebo r??e, tak to > bych netagoval, proto?e se to jednak ?asto m?n? a jednak pak bude mapa > nep?ehledn?. N?jak? zele? je v?ude a nem? cenu ji ozna?ovat. To plat?
'Nejaka zelen je vsude' neni tak uplne pravda -- jsou ruzne skladky, velke betonove plochy a jeste nezmapovana uzemi. Pro uzivatele mapy je zajimave jestli je to pravdepodobne pruchozi neudrzovana zelen, nebo jestli vstupuje do nezmapovane oblasti kde muze byt cokoliv. Tusim ze na neudrzovanou plochu je scrub nebo scree -- porad se mi pletou. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

31.12.2010 08:35:19 (#12)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Mike <mike at mikecrash.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tagovan?: vodn? plochy, landuse... a je?t? jednou zahrady > Datum: 31.12.2010 20:03:46 > ----------------------------------------
Mysl?m, ?e village_green je ur?en? pro r?zn? zelen? pl?cky, u?itn? tr?vn?ky apod. Pro parky je tady leisure=park. Rozd?l je patrn? nap??klad na [1]. [1] http://www.openstreetmap.org/?lat=50.10414&lon=14.41371&zoom=17&layers=M zobrazit citaci
> Osobn? pou??v?m village_green na m?stsk? parky, p??padn? na n?jak? > v?razn?j?? zelen? uvnit? m?sta, nap??klad kolem ?eky apod., pokud je > upravov?na. Jestli je tu a tam n?jak? ke?, stromek nebo r??e, tak to > bych netagoval, proto?e se to jednak ?asto m?n? a jednak pak bude mapa > nep?ehledn?. N?jak? zele? je v?ude a nem? cenu ji ozna?ovat. To plat? > p?edev??m pro zahrady, kter? jen tvo?? okol? domu a jej?m hlavn?m ??elem > nen? p?stov?n? zelen?, to je jen druhotn? projev. Surface pak m? smysl > jen u ploch, kter? jsou st?l?. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

1.1.2011 02:15:14 (#13)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Fri 31-12-10 20:35:19, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> > > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > > Od: Mike <mike at mikecrash.com> > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tagovan?: vodn? plochy, landuse... a je?t? jednou zahrady > > Datum: 31.12.2010 20:03:46 > > ---------------------------------------- > > Mysl?m, ?e village_green je ur?en? pro r?zn? zelen? pl?cky, u?itn? tr?vn?ky > apod. Pro parky je tady leisure=park. Rozd?l je patrn? nap??klad na [1].
"village green" je n?ves (podle popisu na [1] i podle Fronkova A-? slovn?ku). Ot?zkou mi z?st?v?, jestli v ?ech?ch m? smysl mapovat n?vsi, kdy? ?asto nen? ur?eno kter? z voln?ch ploch ve vesnici to je. Libor [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse=village_green

1.1.2011 09:20:12 (#14)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2011/1/1 Libor Pechacek <lpechacek at gmx.com>: zobrazit citaci
> On Fri 31-12-10 20:35:19, Petr Dlouh? wrote: >> >> > ------------ P?vodn? zpr?va ------------ >> > Od: Mike <mike at mikecrash.com> >> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] tagovan?: vodn? plochy, landuse... a je?t? jednou zahrady >> > Datum: 31.12.2010 20:03:46 >> > ---------------------------------------- >> >> Mysl?m, ?e village_green je ur?en? pro r?zn? zelen? pl?cky, u?itn? tr?vn?ky >> apod. Pro parky je tady leisure=park. Rozd?l je patrn? nap??klad na [1]. > > "village green" je n?ves (podle popisu na [1] i podle Fronkova A-? slovn?ku). > Ot?zkou mi z?st?v?, jestli v ?ech?ch m? smysl mapovat n?vsi, kdy? ?asto nen? > ur?eno kter? z voln?ch ploch ve vesnici to je. > > Libor > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse=village_green >
v osm to neni naves, je to ten zeleny kousek uprostred navsi, v anglii je to patrne tak rozsirene ze to ma vlastni nazev, pouzivam ted radeji na mrnave travnate placky landuse=grass -- Michal Gr?zl http://openstreetmap.cz

« zpět na výpis měsíce