« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Dokončení importu adres

Vlákno 10.8. - 16.8.2014, počet zpráv: 3


10.8.2014 10:28:06 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, zb?v? n?m necel? jedno procento adres, p?i?em? p?lka toho procenta je problematick?. Jedn? se o obce: okres Praha-v?chod: Jevany Kozojedy St??brn? Skalice Vy?lovka okres B?eclav: Mikulov B?eclav U v?ech, s v?jimkou B?eclavi, jde o zna?n? pod?l dvojit?ch (trojit?ch, ...) adres typu ??slo 35 a 5035. Nechce se mi v?dom? toto nahr?vat do OSM, i kdy? v minulosti byly nahr?ny i obce s v?t??m pod?lem tohoto jevu M?j dotaz tak? sm?ruje na pana Sou?ka ;-), zda zjistil, co je to vlastn? za jev, pro? to takto je a zda se d? o?ek?vat oprava a kdy, p??padn? na koho se obr?tit ?i zda je n?jak? pravidlo, podle kter?ho bychom mohli tyto adresy odstranit. T?m mysl?m t?eba v t?ch dvojic?ch v?dy odstranit to velk? ??slo, tedy 5035 a 35 ponechat? Smazat adresn? m?sto, kter? p??slu?? nekompletn?mu SO (tedy SO, kter? m? vypln?n? jen minim?ln? mno?stv? ?daj?)? Obec B?eclav je tro?ku jin?. Tak? se jedn? o duplicitu adres, ale t?k? se hlavn? orienta?n?ch ??sel. Jeden d?m m? orienta?n? ??slo t?eba 3 a z?rove? 124 nebo jsou tam doby, kter? maj? orienta?n? ??sla 2 3, 3 4, 5 6 nebo 2 4, 4 6, 6 8 atd. V naprost? v?t?in? p??pad? m? geometrii jen jedna z t?chto adres. Vznik? tak z toho domn?nka, ?e obsluha p??slu?n?ho programu na stavebn?ch ??adech ?? kde, si mysl?, ?e schov?n?m geometrie adresa neexistuje. Druh? v?c - mysl?m si, ?e v?echny 2/3 okres? by se m?ly projet je?t? jednou, a to pouze se zapnutou funkc? maz?n? stylem "co nen? v R?IAN, to p?ijde pry?" Toto se toti? d?l? a? od nov? verze bota, kter?m byla zpracov?na posledn? t?etina adres a 2/3 by se tedy m?ly je?t? jednou prohl?dnout a promazat. St?le nam?tkov? kontroluji, co se chytal bot smazat a v naprost? v?t?in? p??pad? to byla m?sta, kde je na ortofoto vid?t zbo?eni?t? ?i i z leteck?ho pohledu je patrn?, ?e st?echou do n?ho u? roky zat?k? a fakticky je to vrak ;-). S posledn? informac? o chyb?ch ve v?m?nn?m form?tu bych s t?m je?t? po?kal -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

11.8.2014 12:12:28 (#2)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: talk-cz at openstreetmap.org Datum: 10. 8. 2014 22:29:07 P?edm?t: [Talk-cz] Dokon?en? importu adres "Ahoj, zb?v? n?m necel? jedno procento adres, p?i?em? p?lka toho procenta je problematick?. Jedn? se o obce: okres Praha-v?chod: Jevany Kozojedy St??brn? Skalice Vy?lovka okres B?eclav: Mikulov B?eclav U v?ech, s v?jimkou B?eclavi, jde o zna?n? pod?l dvojit?ch (trojit?ch, ...) adres typu ??slo 35 a 5035. Nechce se mi v?dom? toto nahr?vat do OSM, i kdy? v minulosti byly nahr?ny i obce s v?t??m pod?lem tohoto jevu " Ahoj, nem? to n?kdo pobl??? Asi by byl vhodn? pr?zkum v ter?nu. T?eba tam fakt jsou dv? ??sla :-D Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140811/87fa9bf3/attachment.html>

16.8.2014 10:34:54 (#3)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, dvojice ??sel jsou probl?m n?kter?ch chatov?ch osad (zejm?na ve st?edn?ch ?ech?ch), kdy obec k eviden?n?m ??sl?m p?id?vala n?jak? prefix, nap?. t?ch 1000, 5000, atd. Bohu?el ale n?kdo pou??val i tu druhou variantu bez tohoto prefixu. A t?m p?dem se do katastru nemovitost?, nebo do UIR-ADR dostala sm?s a nebo ob? varianty t?chto ??sel. Ji? v minulosti jsme tento probl?m ?e?ili v Mnichovic?ch. Bohu?el se ned? jasn? ??ct, kter? ??sla maj? existovat. To mus? ??ct obec a hlavn? v n?vaznosti na to, jestli na tom ??sle nen? n?kdo p?ihl??en k trval?mu pobytu, nem? s?dlo provozovny, atd. V t?to souvislosti jsme vy?li editor?m vst??c a vystavili novou kontrolu na na?ich str?nk?ch, http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/3-Overeni-uplnosti-a-spravno sti-udaju-ISUI-RUIAN/Kontroly-dat-ISUI-RUIAN/Kontrola-adresnich-mist-bez-def inicniho-bodu.aspx, kde se dozv? i tyto informace. Ale je to op?t jen pomoc editor?m, n?pravu mus? ud?lat oni. Op?t jsem po??dal kolegy, aby to s p??slu?n?mi editory zkusili vy?e?it. Uvid?me, jak budeme ?sp??n?. Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] Sent: Sunday, August 10, 2014 10:28 PM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: [Talk-cz] Dokon?en? importu adres Ahoj, zb?v? n?m necel? jedno procento adres, p?i?em? p?lka toho procenta je problematick?. Jedn? se o obce: okres Praha-v?chod: Jevany Kozojedy St??brn? Skalice Vy?lovka okres B?eclav: Mikulov B?eclav U v?ech, s v?jimkou B?eclavi, jde o zna?n? pod?l dvojit?ch (trojit?ch, ...) adres typu ??slo 35 a 5035. Nechce se mi v?dom? toto nahr?vat do OSM, i kdy? v minulosti byly nahr?ny i obce s v?t??m pod?lem tohoto jevu M?j dotaz tak? sm?ruje na pana Sou?ka ;-), zda zjistil, co je to vlastn? za jev, pro? to takto je a zda se d? o?ek?vat oprava a kdy, p??padn? na koho se obr?tit ?i zda je n?jak? pravidlo, podle kter?ho bychom mohli tyto adresy odstranit. T?m mysl?m t?eba v t?ch dvojic?ch v?dy odstranit to velk? ??slo, tedy 5035 a 35 ponechat? Smazat adresn? m?sto, kter? p??slu?? nekompletn?mu SO (tedy SO, kter? m? vypln?n? jen minim?ln? mno?stv? ?daj?)? Obec B?eclav je tro?ku jin?. Tak? se jedn? o duplicitu adres, ale t?k? se hlavn? orienta?n?ch ??sel. Jeden d?m m? orienta?n? ??slo t?eba 3 a z?rove? 124 nebo jsou tam doby, kter? maj? orienta?n? ??sla 2 3, 3 4, 5 6 nebo 2 4, 4 6, 6 8 atd. V naprost? v?t?in? p??pad? m? geometrii jen jedna z t?chto adres. Vznik? tak z toho domn?nka, ?e obsluha p??slu?n?ho programu na stavebn?ch ??adech ?? kde, si mysl?, ?e schov?n?m geometrie adresa neexistuje. Druh? v?c - mysl?m si, ?e v?echny 2/3 okres? by se m?ly projet je?t? jednou, a to pouze se zapnutou funkc? maz?n? stylem "co nen? v R?IAN, to p?ijde pry?" Toto se toti? d?l? a? od nov? verze bota, kter?m byla zpracov?na posledn? t?etina adres a 2/3 by se tedy m?ly je?t? jednou prohl?dnout a promazat. St?le nam?tkov? kontroluji, co se chytal bot smazat a v naprost? v?t?in? p??pad? to byla m?sta, kde je na ortofoto vid?t zbo?eni?t? ?i i z leteck?ho pohledu je patrn?, ?e st?echou do n?ho u? roky zat?k? a fakticky je to vrak ;-). S posledn? informac? o chyb?ch ve v?m?nn?m form?tu bych s t?m je?t? po?kal -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

« zpět na výpis měsíce