« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Úvaha o poloze adresního bodu (co PŘESNĚ je definiční bod?)

Vlákno 29.6. - 8.7.2014, počet zpráv: 34


29.6.2014 12:58:26 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, pr?v? m? p?est?v? bavit p?esouvat tis?ce adresn?ch bod?, kter? jsou posunuty o 3 domy vedle. Uva?uji o n??em, co by m?lo m?lo zbytek importu v?razn? urychlit. Jak ur??me, kde m? v OSM b?t adresn? bod? N?vrh: 1.) vezmeme ho z OSM - je do 0.5m od hranic stavebn?ho objektu? Ano, OK, bereme z OSM, nen? co ?e?it. - nejsou hranice SO, le?? adresa v OSM do 3m od defini?n?ho bodu SO? OK, nen? co ?e?it - nen? def. bod SO? Le?? v OSM bod do 3m od sou?adnic AM v RUIAN? OK, nen? co ?e?it. Pokud jsme neusp?li, pokra?ujeme 2.) Sou?adnice AM z RUIAN - jsou sou?adnice AM v RUIAN do 0.5m od hranic SO? OK, bereme sou?adnice AM z RUIAN - nejsou hranice SO, le?? AM v RUIAN do 3m od defini?n?ho bodu SO? OK, bereme sou?adnice AM z RUIAN Pokud jsme neusp?li, pokra?ujeme 3.) ST_Centroid hranic SO - nach?z? se defini?n? bod SO uvnit? hranic SO ?i do 1m od hranic? (*viz pozn?mka dole) OK, bereme ST_Centroid SO. Pokud jsme neusp?li, pokra?ujeme 4.) Defini?n? bod SO Pokud jsme neusp?li, bereme sou?adnice z OSM. Pokud bod nem?me v OSM, m?me sm?lu ;-). V RUIAN jsou AM, kter? nemaj? ??dn? sou?adnice. * pozn?mka: jak jsem psal, defini?n? bod SO m??e le?et jednotky ?i des?tky km od hranic stavebn?ho objektu. Takov?ch chyb je v RUIAN n?kolik stovek v?etn? on? rekordn? 221km. Velmi podez?el?ch je pak asi 1500 (t?eba defini?n? bod SO je 100 metr? od hranic). Pot?ebuji ov?em v?d?t, co je to defini?n? bod, tedy hlavn? m? zaj?m?, zda defini?n? bod spr?vn? mus? le?et na povrchu polygonu hranic. M?jme budovu ve tvaru U, pak ov?em ST_Centroid nebude le?et na povrchu polygonu. http://postgis.refractions.net/docs/ST_Centroid.html - obr?zek vlevo dole. V tomto p??pad? ST_Contains(hranice_SO,adresni_bod) vr?ti false. Tak?e asi tolerovat n?jakou vzd?lenost defini?n?ho bodu SO od jeho hranic? Jakou? V?sledkem tohoto postupu by m?lo b?t, ?e jedin? varov?n?, kter? by m?l ?e?it ?lov?k, by byla "AM bl?zko u sebe". Importoval bych u? jen po cel?ch polygonech, tedy obc?ch (v?etn? obc? Plze?, Jihlava a podobn?ch velk?ch m?st; u? jich moc nezb?v?. Asi i Brno.) Pro? po jasn?ch polygonech? Proto?e v?e, co m? n?jak? addr: a po tomto procesu z?stane uvnit? tohoto p?esn?ho polygonu, to bych zlikvidoval. Kdy? se d?v?m na ortofoto m?st, kter? zbudou (to jsou ty hl??ky "V OSM je n?jak? bod s adresou podez?ele bl?zko"), pak v naprost? v?t?in? je to zbo?eni?t? ?i d?m, kter? i z leteck?ho sn?mku vypad?, ?e se brzy rozpadne s?m. V men?in? jsou to domy, sv?t?c? novotou a tak asi je?t? nemaj? nov? ??slo. T?mto postupem bychom se tak? vyhnuli reimportu - tedy kompletn?mu smaz?n? v?ech adres a jejich nov?mu vytvo?en?. Ten syst?m reimportu funguje, ale je?t? jsem ho naostro nepou?il. Nakonec by zbyly oblasti, kde je velmi vysok? po?et duch? uvnit? budovy, tu??m, ?e nap??klad Mn??ek pod Brdy. V t?chto p??padech by se asi vyplatilo po?kat, a? budou duchov? odstran?ni, proto?e importem bychom si OSM sp?? zaplevelili. Tento postup by se t?kal i n?sledn?ch, tedy u? prob?haj?c?ch, aktualizac? u? importovan?ch ?zem?. Pokud je item_timestamp AM v RUIAN nov?j?? ne? timestamp, kdy jsme m?sto importovali, tak se zaktualizuje. Tak co kdo na to? -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

29.6.2014 08:13:07 (#2)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Dne Ne 29. ?ervna 2014 12:58:26, Petr Vejsada napsal(a): Tak, folks, je to nak?dov?no, funguje to naprosto perfektn?. Zb?v? o?et?it p??pad, kdy adresn? bod sed? na n?jak?m shopu ?i hospod? a bot usoud?, ?e by m?l zm?nit sou?adnice. V tomto p??pad? bych volil cestu sundat adresn? tagy ze shopu a bod vytvo?it nov?. V souvislosti s t?m se nab?z? ot?zka, zda to ned?lat rovnou a v?ude - tedy kdy? bude adresa na man_made, historic, shop, amenity, (... co dal??ho?), tak j? odstranit a ud?lat samostatn? bod. Dal?? varianta - d?lat to i v p??pad?, ?e adresa je na cest? (budova) nebo dokonce na relaci. ?koda, ?e jsme toto nevymysleli hned na za??tku; to by bylo u?et?en? pr?ce. Ono to toti? ?e?? prakticky v?echny situace. ?patn? um?st?n? bod v OSM, ?patn? um?st?n? adresn? m?sto v RUIAN, kdy? je AM daleko od SO a dokonce i to, kdy? polygon SO je ?pln? jinde, ne? m? b?t. Jedin?, co to ne?e??, je duch uvnit? budovy/zdvojen? adresn? body, proto?e nen? jak poznat, kter? je skute?n? a kter? ne. Ned? mi to, abych neuk?zal obr?zek, jak bot srovnal ?patn? um?st?n? adresy: http://pedro.poloha.net/osm/josm.png Jedin? m?rn? riziko vid?m v tom, ?e tento re?im zlikviduje z dan?ho polygonu v?e, co m? n?jakou adresu (p?esn?ji zlikviduje jen ty adresn? tagy) a nen? to v RUIAN. V praxi to bude, mysl?m, v?jime?n? v?c. v RUIAN sp?? leccos p?eb?v? ne? ?e by chyb?lo. Statistiky pokusn?ho b?hu - obec Plze?: count | kdesevzal -------+----------- 18740 | 1 - bod je um?st?n spr?vn?, do 0.5m od hranic SO a defini?n? bod SO je v po??dku, tedy nen? nikde mimo. Z?st?vaj? sou?adnice z OSM 274 | 2 - SO nem? hranice, adresa je do 3 metr? od defini?n?ho bodu, z?stavaj? sou?adnice z OSM 6124 | 4 - sou?adnice se vzaly z geometrie adresn?ho bodu z RUIAN - adresn? bod v RUIAN le?? do vzd?lenosti 0.5m od hranic SO a defini?n? bod SO je v po??dku 197 | 5 - sou?adnice se vzaly z geometrie AM. SO nem? hranice, geometrie AM v RUIAN lezi do 3m od definicniho bodu. 94 | 6 - Sou?adnice se vzaly ze st_centroidu hranic SO. Defini?n? bod SO je v po??dku. Pravd?podobn? geometrie AM bu? chyb? nebo je AM v RUIAN ust?eleno n?kam daleko 135 | 7 - sou?adnice se vzaly z defini?n?ho bodu SO, proto?e v?e p?edt?m selhalo. 1 | 8 - v?echno selhalo, sou?adnice se berou z OSM (pokud jsou) 15 | <NULL> - sou?adnice nejsou relevantn?, adresa je na cest? nebo relaci. V Plzni se bot chyst? zlikvidovat 503 adresn?ch entit. Nam?tkov? kontrola neodhalila ??dnou chybu. Tak? je?t? trochu si pohr?t s konstantami, mo?n? by ?la tolerovat v?t?? vzd?lenost od SO ne? je 0.5m. Ta stejn? statistika s rozli?en?m, zda se AM nov? vytv??? (true) nebo zda u? v OSM bylo (false): count | nove_vytvoreny_bod | kdesevzal -------+--------------------+----------- 18740 | f | 1 274 | f | 2 5682 | f | 4 442 | t | 4 168 | f | 5 29 | t | 5 85 | f | 6 9 | t | 6 78 | f | 7 57 | t | 7 1 | t | 8 15 | f | (12 ??dek) Tak co kdo na to? -- Petr zobrazit citaci
> Ahoj, > > pr?v? m? p?est?v? bavit p?esouvat tis?ce adresn?ch bod?, kter? jsou posunuty > o 3 domy vedle. Uva?uji o n??em, co by m?lo m?lo zbytek importu v?razn? > urychlit.
...

30.6.2014 08:20:04 (#3)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Tak, folks, je to nak?dov?no, funguje to naprosto perfektn?. > > Zb?v? o?et?it p??pad, kdy adresn? bod sed? na n?jak?m shopu ?i hospod? a bot > usoud?, ?e by m?l zm?nit sou?adnice. V tomto p??pad? bych volil cestu sundat > adresn? tagy ze shopu a bod vytvo?it nov?.
zobrazit citaci
> V souvislosti s t?m se nab?z? ot?zka, zda to ned?lat rovnou a v?ude - tedy > kdy? bude adresa na man_made, historic, shop, amenity, (... co dal??ho?), tak > j? odstranit a ud?lat samostatn? bod. Dal?? varianta - d?lat to i v p??pad?, > ?e adresa je na cest? (budova) nebo dokonce na relaci.
No, pekne, ale jak chudak programator zjisti adresu daneho obchodu? A... bude ten postup fungovat i na data mimo ceskou republiku? Primlouval bych se adresy z obchodu (etc) nemazat, aspon pokud jsou souradnice "uveritelne". Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

30.6.2014 08:21:45 (#4)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
294 645
Narazil jsem na budovu, kde byly asi 3 POI r?zn? uvnit? polygonu a na ka?d?m z nich adresa. Tak? jsem narazil na polygon ohrani?uj?c? golfov? h?i?t?, kter? m?l p?i?azenou adresu. Ch?pu to dob?e, ?e skript po??t? i s t?mito variantami? JAnD Dne 29. ?ervna 2014 20:13 Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Dne Ne 29. ?ervna 2014 12:58:26, Petr Vejsada napsal(a): > Tak, folks, je to nak?dov?no, funguje to naprosto perfektn?. > > Zb?v? o?et?it p??pad, kdy adresn? bod sed? na n?jak?m shopu ?i hospod? a bot > usoud?, ?e by m?l zm?nit sou?adnice. V tomto p??pad? bych volil cestu sundat > adresn? tagy ze shopu a bod vytvo?it nov?. > > V souvislosti s t?m se nab?z? ot?zka, zda to ned?lat rovnou a v?ude - tedy > kdy? bude adresa na man_made, historic, shop, amenity, (... co dal??ho?), tak > j? odstranit a ud?lat samostatn? bod. Dal?? varianta - d?lat to i v p??pad?, > ?e adresa je na cest? (budova) nebo dokonce na relaci. > > ?koda, ?e jsme toto nevymysleli hned na za??tku; to by bylo u?et?en? pr?ce. > > Ono to toti? ?e?? prakticky v?echny situace. ?patn? um?st?n? bod v OSM, ?patn? > um?st?n? adresn? m?sto v RUIAN, kdy? je AM daleko od SO a dokonce i to, kdy? > polygon SO je ?pln? jinde, ne? m? b?t. > > Jedin?, co to ne?e??, je duch uvnit? budovy/zdvojen? adresn? body, proto?e > nen? jak poznat, kter? je skute?n? a kter? ne. > > Ned? mi to, abych neuk?zal obr?zek, jak bot srovnal ?patn? um?st?n? adresy: > > http://pedro.poloha.net/osm/josm.png > > Jedin? m?rn? riziko vid?m v tom, ?e tento re?im zlikviduje z dan?ho polygonu > v?e, co m? n?jakou adresu (p?esn?ji zlikviduje jen ty adresn? tagy) a nen? to > v RUIAN. V praxi to bude, mysl?m, v?jime?n? v?c. v RUIAN sp?? leccos p?eb?v? > ne? ?e by chyb?lo. > > Statistiky pokusn?ho b?hu - obec Plze?: > > count | kdesevzal > -------+----------- > 18740 | 1 - bod je um?st?n spr?vn?, do 0.5m od hranic SO a defini?n? > bod SO je v po??dku, tedy nen? nikde mimo. Z?st?vaj? sou?adnice z OSM > > 274 | 2 - SO nem? hranice, adresa je do 3 metr? od defini?n?ho bodu, > z?stavaj? sou?adnice z OSM > > 6124 | 4 - sou?adnice se vzaly z geometrie adresn?ho bodu z RUIAN - > adresn? bod v RUIAN le?? do vzd?lenosti 0.5m od hranic SO a defini?n? bod SO je > v po??dku > > 197 | 5 - sou?adnice se vzaly z geometrie AM. SO nem? hranice, > geometrie AM v RUIAN lezi do 3m od definicniho bodu. > > 94 | 6 - Sou?adnice se vzaly ze st_centroidu hranic SO. Defini?n? > bod SO je v po??dku. Pravd?podobn? geometrie AM bu? chyb? nebo je AM v RUIAN > ust?eleno n?kam daleko > > 135 | 7 - sou?adnice se vzaly z defini?n?ho bodu SO, proto?e v?e > p?edt?m selhalo. > > 1 | 8 - v?echno selhalo, sou?adnice se berou z OSM (pokud jsou) > > 15 | <NULL> - sou?adnice nejsou relevantn?, adresa je na cest? nebo > relaci. > > > V Plzni se bot chyst? zlikvidovat 503 adresn?ch entit. Nam?tkov? kontrola > neodhalila ??dnou chybu. > > Tak? je?t? trochu si pohr?t s konstantami, mo?n? by ?la tolerovat v?t?? > vzd?lenost od SO ne? je 0.5m. > > Ta stejn? statistika s rozli?en?m, zda se AM nov? vytv??? (true) nebo zda u? v > OSM bylo (false): > > count | nove_vytvoreny_bod | kdesevzal > -------+--------------------+----------- > 18740 | f | 1 > 274 | f | 2 > 5682 | f | 4 > 442 | t | 4 > 168 | f | 5 > 29 | t | 5 > 85 | f | 6 > 9 | t | 6 > 78 | f | 7 > 57 | t | 7 > 1 | t | 8 > 15 | f | > (12 ??dek) > > > Tak co kdo na to? > > -- > Petr > > > >> Ahoj, >> >> pr?v? m? p?est?v? bavit p?esouvat tis?ce adresn?ch bod?, kter? jsou posunuty >> o 3 domy vedle. Uva?uji o n??em, co by m?lo m?lo zbytek importu v?razn? >> urychlit. > > ... > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.6.2014 11:19:13 (#5)
gravatar

Kasparek Tomas

<kasparek at fit.vutbr.cz>
40
On Mon, Jun 30, 2014 at 08:21:45AM +0200, Jan Dud?k wrote: zobrazit citaci
> Narazil jsem na budovu, kde byly asi 3 POI r?zn? uvnit? polygonu a na > ka?d?m z nich adresa.
z tohoto duvodu jsem Petra zacal tlacit do samostatnych adresnich bodu, pro jeden objekt, jeden adresni bod a hotovo. Jinak jsou tam duplicity, chyby se resi mnohem hur, pripadne zmena POI znamena problemy (nekdo smaze i s adresou apod.) Ano, jak pak ziskat adresu daneho POI nevim (teda ne ze to nejde ale tohle jsem nikdy neresil, tak neznam moznosti a potreby). Bye -- Tomas Kasparek e-mail: kasparek at fit.vutbr.cz CVT FIT VUT Brno, L127 jabber: tomas.kasparek at jabber.cz Bozetechova 1, 612 66 web : http://www.fit.vutbr.cz/~kasparek Brno, Czech Republic phone : +420 54114-1220 GPG: 2F1E 1AAF FD3B CFA3 1537 63BD DCBE 18FF A035 53BC May the command line live forever! -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: application/pgp-signature Size: 213 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140630/a0b1c650/attachment.pgp>

30.6.2014 11:29:11 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> (co P?ESN? je defini?n? bod?)
*** p??sp?vek k debat?. Definice Adresn?ho M?sta dle z?kona: "Adresn?m m?stem je takov? m?sto v ter?nu, kter?mu lze ve vztahu ke stavebn?mu objektu p?i?adit adresu" http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/data/2014/06-12/05-Formanek-Geoinformatics-2014.pdf#page=18 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111#p29-d ha hanoj Dne 29. ?ervna 2014 12:58 Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > pr?v? m? p?est?v? bavit p?esouvat tis?ce adresn?ch bod?, kter? jsou posunuty o > 3 domy vedle. Uva?uji o n??em, co by m?lo m?lo zbytek importu v?razn? > urychlit. > > Jak ur??me, kde m? v OSM b?t adresn? bod? N?vrh: > > 1.) vezmeme ho z OSM > - je do 0.5m od hranic stavebn?ho objektu? Ano, OK, bereme z OSM, nen? co > ?e?it. > - nejsou hranice SO, le?? adresa v OSM do 3m od defini?n?ho bodu SO? OK, > nen? co ?e?it > - nen? def. bod SO? Le?? v OSM bod do 3m od sou?adnic AM v RUIAN? OK, > nen? co ?e?it. > > Pokud jsme neusp?li, pokra?ujeme > > 2.) Sou?adnice AM z RUIAN > - jsou sou?adnice AM v RUIAN do 0.5m od hranic SO? OK, bereme sou?adnice > AM z RUIAN > - nejsou hranice SO, le?? AM v RUIAN do 3m od defini?n?ho bodu SO? OK, > bereme sou?adnice AM z RUIAN > > Pokud jsme neusp?li, pokra?ujeme > > 3.) ST_Centroid hranic SO > - nach?z? se defini?n? bod SO uvnit? hranic SO ?i do 1m od hranic? (*viz > pozn?mka dole) OK, bereme ST_Centroid SO. > > Pokud jsme neusp?li, pokra?ujeme > > 4.) Defini?n? bod SO > > Pokud jsme neusp?li, bereme sou?adnice z OSM. Pokud bod nem?me v OSM, m?me > sm?lu ;-). V RUIAN jsou AM, kter? nemaj? ??dn? sou?adnice. > > > * pozn?mka: jak jsem psal, defini?n? bod SO m??e le?et jednotky ?i des?tky km > od hranic stavebn?ho objektu. Takov?ch chyb je v RUIAN n?kolik stovek v?etn? > on? rekordn? 221km. Velmi podez?el?ch je pak asi 1500 (t?eba defini?n? bod SO > je 100 metr? od hranic). > > Pot?ebuji ov?em v?d?t, co je to defini?n? bod, tedy hlavn? m? zaj?m?, zda > defini?n? bod spr?vn? mus? le?et na povrchu polygonu hranic. M?jme budovu ve > tvaru U, pak ov?em ST_Centroid nebude le?et na povrchu polygonu. > > http://postgis.refractions.net/docs/ST_Centroid.html - obr?zek vlevo dole. > > V tomto p??pad? ST_Contains(hranice_SO,adresni_bod) vr?ti false. Tak?e asi > tolerovat n?jakou vzd?lenost defini?n?ho bodu SO od jeho hranic? Jakou? > > > V?sledkem tohoto postupu by m?lo b?t, ?e jedin? varov?n?, kter? by m?l ?e?it > ?lov?k, by byla "AM bl?zko u sebe". Importoval bych u? jen po cel?ch > polygonech, tedy obc?ch (v?etn? obc? Plze?, Jihlava a podobn?ch velk?ch m?st; > u? jich moc nezb?v?. Asi i Brno.) > > Pro? po jasn?ch polygonech? Proto?e v?e, co m? n?jak? addr: a po tomto procesu > z?stane uvnit? tohoto p?esn?ho polygonu, to bych zlikvidoval. Kdy? se d?v?m na > ortofoto m?st, kter? zbudou (to jsou ty hl??ky "V OSM je n?jak? bod s adresou > podez?ele bl?zko"), pak v naprost? v?t?in? je to zbo?eni?t? ?i d?m, kter? i z > leteck?ho sn?mku vypad?, ?e se brzy rozpadne s?m. V men?in? jsou to domy, > sv?t?c? novotou a tak asi je?t? nemaj? nov? ??slo. > > T?mto postupem bychom se tak? vyhnuli reimportu - tedy kompletn?mu smaz?n? > v?ech adres a jejich nov?mu vytvo?en?. Ten syst?m reimportu funguje, ale je?t? > jsem ho naostro nepou?il. > > Nakonec by zbyly oblasti, kde je velmi vysok? po?et duch? uvnit? budovy, > tu??m, ?e nap??klad Mn??ek pod Brdy. V t?chto p??padech by se asi vyplatilo > po?kat, a? budou duchov? odstran?ni, proto?e importem bychom si OSM sp?? > zaplevelili. > > Tento postup by se t?kal i n?sledn?ch, tedy u? prob?haj?c?ch, aktualizac? u? > importovan?ch ?zem?. Pokud je item_timestamp AM v RUIAN nov?j?? ne? timestamp, > kdy jsme m?sto importovali, tak se zaktualizuje. > > Tak co kdo na to? > > -- > Petr, pv at propsychology.cz >>p< > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

30.6.2014 12:39:29 (#7)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, tohle je docela velky zasah a je rozhodne ho potreba promyslet. Mam trochu strach z toho to delat uplne automatizovane. zobrazit citaci
> V souvislosti s t?m se nab?z? ot?zka, zda to ned?lat rovnou a v?ude - tedy
kdy? zobrazit citaci
> bude adresa na man_made, historic, shop, amenity, (... co dal??ho?), tak
j? zobrazit citaci
> odstranit a ud?lat samostatn? bod. Dal?? varianta - d?lat to i v p??pad?,
?e zobrazit citaci
> adresa je na cest? (budova) nebo dokonce na relaci.
Ovsem z hlediska toho, jak svet funguje, muze mit obrys budovy adresu, ktera obsahuje pouze cast obce a cislo popisne/evidencni (a nema zadnou ulici ani cislo orientacni, protoze to uz je jen u bezneho AM). Mam za to, ze takova adresa na dome je korektni, dokonce uzitecna, protoze muzu najit "Liben 2295" a tady timhle bys mi ji smazal. Takhle automaticke mazani z cest ani relaci se mi moc nelibi. Stejne tak se mi na prvni pohled moc nelibi, ze by se mazala adresa z POI (man_made, historic, ...). Prece jen si s tim nekdo dal nejakou praci, kdyz to tam dal a my to ted jen tak smazeme? Asi bych jeste unesl, kdyby se to delalo rucne, tedy ze by nekdo zkontroloval, jestli pobliz je adresa z RUIAN a ta adresa na POI je stejna a pak ji smazal. Zdravi, Dalibor

30.6.2014 07:14:53 (#8)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Zdrav?m v?echny, zkus?m se dotknout v?eho takto v jedn? zpr?v?. M?l jsem na mysli technickou str?nku v?ci, ale m?l jsem tu?it, ?e spust?m nov? kolo debaty. O maz?n? ?i nemaz?n? tag? z amenit se tu diskutovalo u? n?kolikr?t. M?m za to, ?e v?t?ina byla pro maz?n?, aby tam nebylo v?ce stejn?ch adres, kter? je pak probl?m udr?ovat. Adresn? m?sto nen? nic, co by se ?asto m?nilo. N?kter? m??e b?t st?le stejn? des?tky let. P?esto v celorepublikov?m m???tku ke zm?n?m doch?z?. M?m vy?e?en zp?sob aktualizace a tak? jsem ho u? n?kolikr?t pou?il, tedy zat?m pokusn?. Prvn? kolo bylo Praha-Prosek, druh? kolo cel? Praha a t?et? kolo cel? republika najednou. Zd? se, ?e v?e funguje ?pln? OK. Jen po??t?m s t?m, ?e jedno adresn? m?sto je jedno adresn? m?sto, nikoli dv? ?i p?t. Ty obchody ve skute?nosti ??dnou adresu nemaj?. Adresa je - jak psal hanoj - m?sto v ter?nu vzta?en? ke *stavebn?mu objektu*. Obchod nen? ??dn? stavebn? objekt, ale s?dl? ve stavebn?m objektu, stejn? jako tam s?dl? dal?? firmy ?i bydl? lid?. Odb?h?m - m?m za to, ?e to maz?n? se prov?d? u? te? n?kolik t?dn?/m?s?c?. Jen je to otrock? pr?ce spolupracovn?k? a toto m? jen odstranit tuto otrockou pr?ci. Navrhuji tedy toto - objekty/tagy neodstra?ovat, ale p?idat k nim n?jak? tag, jako treba czechaddress=deleteme ?i tak n?co. Ka?d? ze spolupracovn?k? se pak m??e rozhodnout, jak s t?m nalo??. Nap??klad si v JOSM vybere czechaddress=deleteme a v?echny vybran? sma?e ?i z nich odstran? adresn? tagy. Nebo je nech? b?t a jen odstran? vlastn? tag czechaddress=deleteme. Nebo je v?echny projde jeden po druh?m. Plze?, na kter? jsem to testoval, obsahuje n?co p?es 500 kandid?t? na smaz?n?. Cht?l jsem proces jen co nejv?ce usnadnit. ?ctu k pr?ci jin?ch, mysl?m, m?m, p?esto bez ostychu ma?u budovy a adresy, kter? neexistuj?. Jen z piety bych je v OSM nenech?val - je?t? ?e tu nem?me odbor pam?tkov? p??e ;-). To by mohlo p?im??en? platit i pro technick? pokrok. Nepot?ebujeme tagovat adresou ka?d? k?men. Kdybychom u? tedy opravdu m?li, pak jen referenc? na existuj?c? adresu a ne stejn? data duplikovat. Pavlovi - jak m? chud?k program?tor naj?t adresu, na kter? se obchod nach?z?? Jakou adresu m? l?k?rna na sou?adnic?ch 50.1072394, 14.3922216? Program?tor nech? si naprogramuje jednoduch? skript, jeho? v?stupem bude: "curl http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=xml&lat=50.1072394,&lon=14.3922216&zoom=18&addressdetails=1" L?k?rna tuto adresu nem?, opakuji, m? ji ten d?m. L?k?rna se nach?z? v dom? s adresou 1570/14a, Zelen?, Dejvice, Praha, okres Hlavn? m?sto Praha, Hlavn? m?sto Praha, Praha, 16000, ?esko, co? bude i v odpov?di na uveden? http dotaz. Modifikovat lze i na "http://localhost/reverse....", p??padn? mohu dodat funkci reversegeocode do Postgisu. Cht?l bych si hlavn? ujasnit, jak tyto multiadresy udr?ovat. M?m p?i zm?n? adresy hledat nekone?n? mno?stv? entit v okol?, z nich sundat star? tagy a nasadit nov?? Cht?l bych si to jen ujasnit, nechci si prosazovat svoj? hlavu. K Daliborovi - nen? t?eba p?ed maz?n?m kontrolovat, zda tam adresa z RUIAN je ?i nen?. Je tam (pokud nechyb? v RUIAN). Adresa POI ?asto stejn? neb?v?; b?v? ne?pln? nebo naopak p?epln?n? (country, city). K tomu hled?n? Libe? 2205 - jo, tento nedostatek Nominatimu m? p?kn? ?tve. Sta?ilo by place a housenumber. Klidn? mohu p?idat body s t?mito dv?ma tagy v?ude, kde sou??st? adresy je ulice. Asi jen body, proto?e budovy v OSM n?kdy neodpov?daj? realit? ?i RUIAN. Pak by bylo je?t? pot?eba do?e?it, co s budovami, kter? maj? v?ce adres. tedy v?ce ??sel popisn?ch. V?echny je pl?cnout na jeden bod? Tohle by ?lo ud?lat, jen nev?m, zda na to nebudeme pot?ebovat dal?? schvalovac? proces. Ten bych asi u? nep?e?il ;-). Abych se jen nechv?lil, tak v pr?b?hu testov?n? jsem narazil na dv? nep?kn? v?ci. Prvn? je estetick?. Pokud jsou v oblasti adresn? body um?st?n? mimo, tak existuje n?jak? rozhodn? hodnota, kter? kdy? je p?ekro?ena, tak se bod posune. Jestli?e se v oblasti ta nep?esnost pohybuje kolem t?to rozhodn? hodnoty (t?eba vzd?lenost do 2 metr? od SO), tak n?kter? body ji p?ekro?? a n?kter? ne. V?sledkem je pak nehezky vypadaj?c? mapa, kdy n?kter? body jsou hezky se?azen? t?eba nad vchody ?i uprost?ed domu a jin? jsou prost? ?oupnut?, proto?e jejich odchylka od um?st?n? nep?ekro?ila prahovou hodnotu. Druh? probl?m, se kter?m si te? v?bec nev?m rady, je stuace "d?m m?sto n?dvo??". Nenapad? m? nic, jak tuto anom?lii zjistit. V tomto p??pad? m??e doj?t k posunu spr?vn? um?st?n?ho bodu na ?patn? m?sto. P?esto bych zv??il - jednu ??st Brna, ??taj?c? 1000 adres, d?lal kolega 8 hodin. J? jsem na tom pak pracoval dal?? 2.5 hodiny a nejsem si ?pln? jist, zda by to necht?lo je?t? dal?? pr?ci. To byl tak? jeden z hlavn?ch impulz?, pro? za??t ty posuny ?e?it. Je?t? pozn?mka nakonec - v?e uveden? se t?k? pouze zbytku prob?haj?c?ho importu, nikoli aktualizac? u? importovan?ch ?zem?. Aktualizace prob?h? 1 zm?na v RUIAN = 1 zm?na v OSM, tedy si ??dn?ch okoln?ch adres nev??m?. M??e se ov?em st?t, ?e kdy? adresa na obchod? bude ?pln? a bude bl??e sou?adnic?m v RUIAN, tak bot ud?l? zm?nu na t? adrese s obchodem a tu "ofici?ln?" nech? na pokoji. -- Petr

1.7.2014 12:03:34 (#9)
gravatar

Vladimír Slávik

<slavik.vladimir at seznam.cz>
77 669
Ahoj! Jenom k t?m poi... zobrazit citaci
> Navrhuji tedy toto - objekty/tagy neodstra?ovat, ale p?idat k nim n?jak? tag, > jako treba czechaddress=deleteme ?i tak n?co.
Ned? se prost? "kontrolovan?" adresn? bod odli?it od POI za b?hu podle toho jestli tak je n?jak? druh ruian id (ano) versus tagy mimo addr:* (ne)? Potom by se daly v?echny POI ignorovat a bude... Osobn? bych byl sp?? za schopnost n?stroj? zachovat adresu na poi, proto?e... zobrazit citaci
> Ty obchody ve skute?nosti ??dnou adresu nemaj?. Adresa je - jak psal hanoj - > m?sto v ter?nu vzta?en? ke *stavebn?mu objektu*.
...toto je sice form?ln? zcela spr?vn?, ale v realit? "tam venku" obchod lokalizuje pr?v? adresa - nikdo si nep??e sou?adnice :-D Vazba tam tedy je, a v sou?asn?ch frontendech k osm se bohu?el p?edpokl?d? explicitn?: iD m? pol??ka pro adresu jako sou??st toho co se d?/m? pro poi nastavit. Nev?m tedy jak moc je re?ln? "spravit v?echny ostatn? lidi"? Hezk? ve?er, Vl??a

1.7.2014 12:58:19 (#10)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 1. ?ervence 2014 00:03:34, Vladim?r Sl?vik napsal(a): zobrazit citaci
> > Navrhuji tedy toto - objekty/tagy neodstra?ovat, ale p?idat k nim n?jak? > > tag, jako treba czechaddress=deleteme ?i tak n?co. > > Ned? se prost? "kontrolovan?" adresn? bod odli?it od POI za b?hu podle > toho jestli tak je n?jak? druh ruian id (ano) versus tagy mimo addr:* > (ne)? Potom by se daly v?echny POI ignorovat a bude...
te? nejde o budouc? aktualizace, v nich snad probl?m nen?, jde o zp?sob dokon?en? importu, kter? se sna??m je?t? v?ce zautomatizovat, proto?e zb?vaj?c? ?zem? jsou n?ro?n?, pracn?. "Kontrolovan?m" bodem se stane ten, kter? se nejl?pe shoduje s adresou v RUIAN. V?echny nemaj? RUIANID. M??e to b?t samostatn? bod, budova, relace (t?eba budova s d?rou) nebo tak? adresa na obchod?. Prost? ta entita, kter? se nejl?pe shoduje. To, co na ?zem? zbude - nen? to v RUIAN - p?edpokl?d?m, ?e neexistuje a pat?? pry?. D? se ud?lat, ?e se tedy tagy z obchod? odstra?ovat nebudou; pak ov?em nen? z?ruka, ?e jsou spr?vn?. zobrazit citaci
> > Ty obchody ve skute?nosti ??dnou adresu nemaj?. Adresa je - jak psal hanoj > > - m?sto v ter?nu vzta?en? ke *stavebn?mu objektu*. > > ...toto je sice form?ln? zcela spr?vn?, ale v realit? "tam venku" obchod > lokalizuje pr?v? adresa - nikdo si nep??e sou?adnice :-D Vazba tam tedy > je, a v sou?asn?ch frontendech k osm se bohu?el p?edpokl?d? explicitn?: > iD m? pol??ka pro adresu jako sou??st toho co se d?/m? pro poi nastavit. > Nev?m tedy jak moc je re?ln? "spravit v?echny ostatn? lidi"?
:-), ven chod?m ka?d? den, tak?e tak zl? to se mnou nen?. On tu asi p?eva?uje n?zor v z?vislosti na tom, kte?? lid? tuto konferenci v dan? dob? ?tou. Bu?to tedy v?m adresu obchodu, pak j? zad?m do vyhled?va?e, vyhled?va? mi najde adresn? m?sto a v okruhu t?ch n?kolika metr? u? snad ten obchod najdu. Druh? varianta - adresu obchodu nezn?m a chci j? zjistit. Najdu si tedy obchod podle n?zvu a ?tvrti, zjist?m jeho sou?adnice a zept?m se, co je na t?ch sou?adnic?ch za adresu. Ot?zka byla, jak to m? program?tor ud?lat. Jist? ?e v?ude se najdou v?jimky - m??e existovat 50 m dlouh? d?m nebo cel? tr?i?t? s jednou adresou. Nu, vid?m to tedy na pravidlo nev??mat si entit, kter? maj? fyzick? tagy (amenity, shop ...) ? -- Petr zobrazit citaci
> > > Hezk? ve?er, > Vl??a > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.7.2014 02:35:21 (#11)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> Nu, vid?m to tedy na pravidlo nev??mat si entit, kter? maj? fyzick? tagy > (amenity, shop ...) ? > > -- > Petr
A co udelat malou hlasovaci stranku na wiki, kde bys navrhl, ze ty adresni tagy z POI budes mazat a dat treba mesic na to, aby se k tomu lidi, co ctou konferenci jednoznacne vyjadrili? Dalibor

1.7.2014 02:58:55 (#12)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Osobn? bych byl sp?? za schopnost n?stroj? zachovat adresu na poi, > proto?e... > >> Ty obchody ve skute?nosti ??dnou adresu nemaj?. Adresa je - jak psal hanoj >> - >> m?sto v ter?nu vzta?en? ke *stavebn?mu objektu*. > > ...toto je sice form?ln? zcela spr?vn?, ale v realit? "tam venku" obchod > lokalizuje pr?v? adresa - nikdo si nep??e sou?adnice :-D
*** mysl?? adresu s?dla podnik?n?, m?sta podnik?n? nebo s?dla pobo?ky? *** jak charakterizuje POI jeho adresa v n?kupn?m centrum, obchodn?m dom?? zobrazit citaci
> Vazba tam tedy je, > a v sou?asn?ch frontendech k osm se bohu?el p?edpokl?d? explicitn?: iD m? > pol??ka pro adresu jako sou??st toho co se d?/m? pro poi nastavit. Nev?m > tedy jak moc je re?ln? "spravit v?echny ostatn? lidi"?
*** p?ed?l?vat lidi samoz?ejm? nen? nutn?, sta?? kdy? robot v? co s t?m ha hanoj

1.7.2014 07:02:47 (#13)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 1. ?ervence 2014 14:35:21, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> > Nu, vid?m to tedy na pravidlo nev??mat si entit, kter? maj? fyzick? tagy > > (amenity, shop ...) ?
zobrazit citaci
> A co udelat malou hlasovaci stranku na wiki, kde bys navrhl, ze ty adresni > tagy z POI > budes mazat a dat treba mesic na to, aby se k tomu lidi, co ctou konferenci > jednoznacne vyjadrili?
mo?n? ano, jak nalo?it s v?sledkem? Kdyby bylo t?eba 60 % lid? pro maz?n?, je to dost? IMO nen?. Nav?c m?me tady 4 varianty: 1.) Automaticky odstra?ovat adresy ze v?ech fyzick?ch objekt?, pokud samostatn? adresn? bod nen?, tak ho vytvo?it. Nepou??vat fyzick? objekty pro jako adresn? m?sta. 2.) Nech?vat adresy na fyzick?ch objektech tehdy, kdy je to jedin?, botem vybran? "ofici?ln?" adresn? m?sto. Z p??padn?ch ostatn?ch fyzick?ch objekt? adresy odstranit. 3.) Nechat bota vybrat "ofici?ln?" adresn? m?sto bez ohledu na to, zda jde ?i nejde o fyzick? objekt. Adresy na ostatn?ch fyzick?ch objektech ponechat. 4.) Fyzick?ch objekt? si v?bec nev??mat, tedy neodstra?ovat z nich adresy, nepou??vat je jako "ofici?ln?" adresn? m?sto. Pokud samostatn? "ofici?ln?" adresn? bod neexistuje, vytvo?it ho (klidn? paraleln? s existuj?c?mi adresami na fyzick?ch objektech). Na n?co jsem zapomn?l? Je t?eba m?t na mysli, ?e adresy na t?ch fyzick?ch objektech jsou ?asto ne?pln? - je tam jen popisn? ??slo nebo jen housenumber, jen ulice, jen ulice a housenumber atd. -- Petr

1.7.2014 07:04:52 (#14)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 1. ?ervence 2014 14:58:55, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> *** p?ed?l?vat lidi samoz?ejm? nen? nutn?, sta?? kdy? robot v? co s t?m
tak tak, o to jde - sna??m se tady dos?hnout dohody, jak to d?lat. Paraleln? s t?m vyjad?uji sv?j n?zor, co? ov?em neznamen?, ?e to nakonec bude podle m?ho. D?ky. -- Petr

1.7.2014 10:59:04 (#15)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, Dne 1.7.2014 19:02, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Dne ?t 1. ?ervence 2014 14:35:21, Dalibor Jel?nek napsal(a): > >>> Nu, vid?m to tedy na pravidlo nev??mat si entit, kter? maj? fyzick? tagy >>> (amenity, shop ...) ? >> A co udelat malou hlasovaci stranku na wiki, kde bys navrhl, ze ty adresni >> tagy z POI >> budes mazat a dat treba mesic na to, aby se k tomu lidi, co ctou konferenci >> jednoznacne vyjadrili? > mo?n? ano, jak nalo?it s v?sledkem? Kdyby bylo t?eba 60 % lid? pro maz?n?, je > to dost? IMO nen?. > > Nav?c m?me tady 4 varianty: > > 1.) Automaticky odstra?ovat adresy ze v?ech fyzick?ch objekt?, pokud > samostatn? adresn? bod nen?, tak ho vytvo?it. Nepou??vat fyzick? objekty pro > jako adresn? m?sta. > > 2.) Nech?vat adresy na fyzick?ch objektech tehdy, kdy je to jedin?, botem > vybran? "ofici?ln?" adresn? m?sto. Z p??padn?ch ostatn?ch fyzick?ch objekt? > adresy odstranit. > > 3.) Nechat bota vybrat "ofici?ln?" adresn? m?sto bez ohledu na to, zda jde ?i > nejde o fyzick? objekt. Adresy na ostatn?ch fyzick?ch objektech ponechat. > > 4.) Fyzick?ch objekt? si v?bec nev??mat, tedy neodstra?ovat z nich adresy, > nepou??vat je jako "ofici?ln?" adresn? m?sto. Pokud samostatn? "ofici?ln?" > adresn? bod neexistuje, vytvo?it ho (klidn? paraleln? s existuj?c?mi adresami > na fyzick?ch objektech). > > Na n?co jsem zapomn?l? > > Je t?eba m?t na mysli, ?e adresy na t?ch fyzick?ch objektech jsou ?asto > ne?pln? - je tam jen popisn? ??slo nebo jen housenumber, jen ulice, jen ulice > a housenumber atd.
P?esn? z toho d?vodu jsem pro smaz?n?. Ne?pln? adresy v OSM nepot?ebujeme. Stejn? to nikdo neudr?uje. Z importu adres si pamatuji snad jen jednu korektn? adresu. Na golfov?m h?i?ti. Ale i to h?i?t? m? n?jakou spr?vn? budovu, kter? je ta adresa p?i?azena. Z logiky v?ci. Adresn? m?sto je v?z?no na objekt. M?lo by tedy b?t uvnit? dan?ho objektu (v?m, adresy na n?dvo?? tomu trochu odporuj?, ale to se ?asem vy?e??). Pokud tedy chci zjistit adresu n?jak?ho POI um?st?n?ho v budov?, tak sta?? naj?t adresn? bod le??c? ve stejn? budov?. Pokud v budov? nen? adresa, zkus?m naj?t nejbli??? adresu v okol?. A kdy? se nepovede, tak vr?t?m nejni??? administrativn? celek (t?eba ??st obce). ?pln? jin? situace je v p??pad? adresy na n?jak?m kusu ?utru venku v p??rod? (pam?tn?k ;-) ). Ten, pokud to nen? p??mo budova, v?t?inou le?? vn? budovy, dokonce m??e b?t kilometry daleko od nejbli???ho obydl? (t?eba Posledn? vlk v Beskydech). V tomto p??pad? nelze ??dn? adresa p?i?adit a nem?la by tam b?t. Kdy? se budu cht?t k takov?mu pam?tn?ku dostat, pot?ebuji bu? popis cesty, nebo mapu p??padn? mapu a sou?adnice. Mimochodem, jak hled?te n?jakou adresu? Zad?te do nominatimu a pod?v?te se na map?, kde to je v prostoru. Je to mnohem jednodu???, ne? jezdit k???em kr??em po Dlouh? Lhot? a hledat ?.p. 99. M??e se st?t, ?e ani m?stn? nebudou v?d?t, kde to ?.p. 99 je. Zato kde je ve vsi hospoda, budou ur?it? v?d?t v?ichni ;-) Mari?n zobrazit citaci
> -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

2.7.2014 08:39:18 (#16)
gravatar

Kasparek Tomas

<kasparek at fit.vutbr.cz>
40
On Tue, Jul 01, 2014 at 10:59:04PM +0200, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> > 1.) Automaticky odstra?ovat adresy ze v?ech fyzick?ch objekt?, pokud > > samostatn? adresn? bod nen?, tak ho vytvo?it. Nepou??vat fyzick? objekty pro > > jako adresn? m?sta.
Po zkusenostech z importu jsem pro s doplnenim toho co psal Marian o adresach na vecech, co nejsou budouvy (ale budou takove vubec v RUIAN tj. bude se jich tykat import?) zobrazit citaci
> ?pln? jin? situace je v p??pad? adresy na n?jak?m kusu ?utru venku v > p??rod? (pam?tn?k ;-) ). Ten, pokud to nen? p??mo budova, v?t?inou le?? > vn? budovy, dokonce m??e b?t kilometry daleko od nejbli???ho obydl? > (t?eba Posledn? vlk v Beskydech). V tomto p??pad? nelze ??dn? adresa > p?i?adit a nem?la by tam b?t. Kdy? se budu cht?t k takov?mu pam?tn?ku > dostat, pot?ebuji bu? popis cesty, nebo mapu p??padn? mapu a sou?adnice.
Bye -- Tomas Kasparek e-mail: kasparek at fit.vutbr.cz CVT FIT VUT Brno, L127 jabber: tomas.kasparek at jabber.cz Bozetechova 1, 612 66 web : http://www.fit.vutbr.cz/~kasparek Brno, Czech Republic phone : +420 54114-1220 GPG: 2F1E 1AAF FD3B CFA3 1537 63BD DCBE 18FF A035 53BC May the command line live forever! -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: application/pgp-signature Size: 213 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140702/7dc8c7ec/attachment.pgp>

2.7.2014 09:52:38 (#17)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Cau, tady uplne nesouhlasim. Ja myslim, ze mame dva ruzne druhy adres: a) adresa domu cast obce - cislo popisne/evidencni ta je uvedena v RUIAN u stavebniho objektu (SO) b) adresa vchodu ulice - cislo popisne/evidencni - cislo orientacni - cast obce - psc ta je uvedena v RUIAN jako adresni misto (AM), ktere by melo byt pripojeno k SO, ale casto neni a existuje samo o sobe Podle me by idealne adresa a) mela byt na outline cele budovy, protoze je to prave budova, ktera ma cislo popisne/evidencni. Adresa b) by pak mela byt na vchodu do budovy, tedy na jednom bodu, ktery je soucasti outline budovy a je oznaceny jako entrance=yes. Tohle je samozrejme idealni predstava, ke ktere by se mel RUIAN i OSM blizit. Priklad je treba tady http://www.openstreetmap.org/way/62173897#map=19/50.10810/14.48417 Co udela automaticky script s adresou typu a), kterou jsem pridal na outline domu? Smaze mi ji? Proc? Dokaze nejak overit, ze je dobre, kdyz ten dum samotny v RUIAN neni? Pocitam, ze automatickym importem z RUIAN asi nedokazeme urcit presne a zakreslit ty adresy vchodu do mapy primo do outline budovy, ale melo by se pocitat s tim, ze to uz nekdo tak udelal a nemazat mu to. Jak to poznat? Snad tim, ze ten bod sice neni na poloze, ktera je v RUIAN, ale ma uz ref:ruian:addr. zobrazit citaci
> Z logiky v?ci. Adresn? m?sto je v?z?no na objekt. M?lo by tedy b?t uvnit? > dan?ho objektu (v?m, adresy na n?dvo?? tomu trochu odporuj?, ale to se > ?asem vy?e??).
Jak pisu, idealne by melo byt na outline budovy v miste vchodu. Kdyz nevime, tak asi uvnitr budovy pobliz vchodu. A kdyz nevim ani to, tak bych ho spise nechal tam, kde ho ma RUIAN, pokud to vypada pravdepodobne, ze tam patri. Nebo ne? A pokud AM lezi velky kus od SO, ke kteremu by melo patrit, tak bych to mozna snad ani do OSM neimportoval, protoze se asi bude jednat o chybu v RUIAN a do te doby nez se opravi v RUIAN, tak to bez ni v OSM asi prezijeme. zobrazit citaci
> Pokud tedy chci zjistit adresu n?jak?ho POI um?st?n?ho v > budov?, tak sta?? naj?t adresn? bod le??c? ve stejn? budov?. Pokud v
budov? zobrazit citaci
> nen? adresa, zkus?m naj?t nejbli??? adresu v okol?. A kdy? se nepovede,
tak zobrazit citaci
> vr?t?m nejni??? administrativn? celek (t?eba ??st obce).
Tohle nebude fungovat moc dobre. V te budove, kterou ukazuji nahore, treba sidli fa Sunnysoft, ktera ma vlastni vchod s cislem 1a. Kdybych tam daval POI, tak ho placnu nekam pobliz vchodu 1a, ale i tak bude nebezpecne blizko adrese 1 i 3. Tady by bylo lepsi, kdyby mel adresu i primo na sobe. Ale na druhou stranu je fakt, ze se bez toho da obejit, protoze kdyz najdu Sunnysoft, tak i kdybych ho nasel na adrese 1 nebo 3 misto 1a, tak bych ho v realite taky dohledal a postacka doufejme take. Takze tedy hlasuji pro mazani adres z POI (ale ne z building=*). Nevim, jestli souhlasite s moji vizi idealniho zakreslovani adres obou typu, ale zda se mi nejvic v souladu s realtiou a RUIAN a jen jsem na to chtel upozornit, nez se vytvori nejaky script, ktery na tohle nebude myslet. Zdravi, Dalibor

2.7.2014 10:24:42 (#18)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz> Komu: 'OpenStreetMap Czech Republic' <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 2. 7. 2014 9:54:20 P?edm?t: Re: [Talk-cz] ?vaha o poloze adresn?ho bodu (co P?ESN? je defini?n? bod?) "Cau, tady uplne nesouhlasim. Ja myslim, ze mame dva ruzne druhy adres: a) adresa domu cast obce - cislo popisne/evidencni ta je uvedena v RUIAN u stavebniho objektu (SO) b) adresa vchodu ulice - cislo popisne/evidencni - cislo orientacni - cast obce - psc ta je uvedena v RUIAN jako adresni misto (AM), ktere by melo byt pripojeno k SO, ale casto neni a existuje samo o sobe Podle me by idealne adresa a) mela byt na outline cele budovy, protoze je to prave budova, ktera ma cislo popisne/evidencni. Adresa b) by pak mela byt na vchodu do budovy, tedy na jednom bodu, ktery je soucasti outline budovy a je oznaceny jako entrance=yes. Tohle je samozrejme idealni predstava, ke ktere by se mel RUIAN i OSM blizit. Priklad je treba tady http://www.openstreetmap.org/way/62173897#map=19/50.10810/14.48417 " ? "... Nevim, jestli souhlasite s moji vizi idealniho zakreslovani adres obou typu, ale zda se mi nejvic v souladu s realtiou a RUIAN a jen jsem na to chtel upozornit, nez se vytvori nejaky script, ktery na tohle nebude myslet. " Tohle je fajn pro domy, kter? maj? v?ce vchod?. Ale v naprost? v?t?in? p??pad? je jen jedno AM na objekt a tam mi p?ijde zbyte?n? to zdvojovat. Takt?? je skoro nemo?n? bez p??m?ho pozorov?n?, zjistit, kde m? budova vchod. Nav?c u RD nebo chatky je mi v?t?inou celkem putna, kde p?esn? je vchod. To bez probl?m? zjist?m a? na m?st?. Z tohoto d?vodu pravd?podobn? nikdy nebudou v OSM vyzna?en? vchody na t?chto budov?ch. Nen? to nezbytn? pot?eba a nikdo se t?m nebude zab?vat. Je?t? mne napad? jeden drobn? probl?mek. N?kter? domy maj? sv? jm?no. Pokud adresu na outline, mus? si render vybrat, kterou informaci zobraz?. Ide?ln? by bylo, aby zobrazil ob?. Ale takov? render jsem je?t? nevid?l. Tohle se d? pomoc? separ?tn?ho adresn?ho bodu ?ikovn? obej?t a vid?t bude ob? (v?m, v?m - nemapovat pro render ;-) ) Mari?n " Zdravi, Dalibor _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140702/3ff501b5/attachment-0001.html>

2.7.2014 12:11:07 (#19)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, On Wed, Jul 02, 2014 at 09:52:38AM +0200, Dalibor Jel?nek wrote: zobrazit citaci
> Cau, > tady uplne nesouhlasim. Ja myslim, ze mame dva ruzne druhy adres: > > a) adresa domu > cast obce - cislo popisne/evidencni > ta je uvedena v RUIAN u stavebniho objektu (SO) > > b) adresa vchodu > ulice - cislo popisne/evidencni - cislo orientacni - cast obce - psc > ta je uvedena v RUIAN jako adresni misto (AM), ktere by melo byt > pripojeno k SO, ale casto neni a existuje samo o sobe > > Podle me by idealne adresa a) mela byt na outline cele budovy, > protoze je to prave budova, ktera ma cislo popisne/evidencni. > > Adresa b) by pak mela byt na vchodu do budovy, tedy na jednom > bodu, ktery je soucasti outline budovy a je oznaceny jako entrance=yes. > > Tohle je samozrejme idealni predstava, ke ktere by se mel RUIAN i OSM > blizit. > Priklad je treba tady > http://www.openstreetmap.org/way/62173897#map=19/50.10810/14.48417 > > Co udela automaticky script s adresou typu a), kterou jsem pridal na outline > domu? Smaze mi ji? Proc? > Dokaze nejak overit, ze je dobre, kdyz ten dum samotny v RUIAN neni?
Ud?l? s n? to, na ?em se dohodneme. zobrazit citaci
> > Pocitam, ze automatickym importem z RUIAN asi nedokazeme urcit > presne a zakreslit ty adresy vchodu do mapy primo do outline budovy, > ale melo by se pocitat s tim, ze to uz nekdo tak udelal a nemazat mu to. > Jak to poznat? Snad tim, ze ten bod sice neni na poloze, ktera je v RUIAN, > ale ma uz ref:ruian:addr.
na ref:ruian:addr spolehnout nelze, proto?e ne v?echny body v OSM ho maj?. Ty body, kter? byly zakresleny p?ed lety a jsou v po??dku, tak ho nemaj?. Bot na n? nesah?. Bot nebude ?oupat body v OSM za p?edpokladu, ?e le?? v "rozumn?" vzd?lenosti od hranic SO (moment?ln? nastaveno 3.5 metru) ?i le?? v "rozumn?" vzd?lenosti od defini?n?ho bodu (moment?ln? nastaveno 12 metr?). zobrazit citaci
> > Z logiky v?ci. Adresn? m?sto je v?z?no na objekt. M?lo by tedy b?t uvnit? > > dan?ho objektu (v?m, adresy na n?dvo?? tomu trochu odporuj?, ale to se > > ?asem vy?e??). > Jak pisu, idealne by melo byt na outline budovy v miste vchodu. > Kdyz nevime, tak asi uvnitr budovy pobliz vchodu. > A kdyz nevim ani to, tak bych ho spise nechal tam, kde ho ma RUIAN, > pokud to vypada pravdepodobne, ze tam patri. Nebo ne? > A pokud AM lezi velky kus od SO, ke kteremu by melo patrit, > tak bych to mozna snad ani do OSM neimportoval, protoze se asi > bude jednat o chybu v RUIAN a do te doby nez se opravi v RUIAN, > tak to bez ni v OSM asi prezijeme.
??st, kter? rozhoduje o poloze adresn?ho bodu v OSM je zde: http://pedro.poloha.net/osm/poloha-am.sql , jsou tam koment??e. Nejv?ce d?v?ryhodn? informace v RUIAN je defini?n? bod SO a z toho vych?z? i ten SQL. Umis?uje adresn? body spr?vn? (tedy pokud za "spr?vn?" lze uznat, i kdy? bod nen? p?esn? nad vchodem ;-)). Nejv?t?? probl?m jsou duchov? uvnit? budovy. V?era jsem nahr?val CZ update a op?t potvrzuji, ?e duchov? uvnit? budovy z RUIAN miz?. Mo?nost je zat?m neimportovat ?zem? s relativn? velk?m v?skytem duch? uvnit? budovy nebo ta ?zem? importovat, ale bez t?ch adres, kter? se vztahuj? ke dvojic?m budova-duch v budov?. K tomu ozna?ov?n? budov jen addr:place a addr:conscriptionnumber (provisionalnumber) - jedin? smysl vid?m kv?li Nominatimu, kter? um? hledat bu?to podle addr:place nebo podle addr:street, ale neum? oboj? sou?asn?. P?ed p?r dny jsem psal, ?e bych klidn? zavedl tyto body (place a ??slo) do OSM - odvol?v?m - je jich v?ce ne? 1.5 milionu - tak pokud to vyjedn?? se Serge ... ;-) Mysl?m, ?e chybovost bota je te? srovnateln? s chybovost? ?lov?ka, p?i?em? jeho rychlost s rychlost? ?lov?ka srovnateln? nen?. Chybovost? te? mysl?m, ?e by posunul adresu v OSM na m?n? vhodn? m?sto, ne? byla p?edt?m. Zato dok??e b?hem p?r minut p?esunou stovky adres, kter? jsou 3 bar?ky vedle. K importu zb?v? u? "jen" 700 tis. adres, tak zva?me, nakolik je re?ln? proj?t jednu adresu po druh? ?lov?kem, jak? ?kody m??e bot zp?sobit, kdy? ob?as ?oupne adresu z m?sta nad vchodem na m?sto uprost?ed bar?ku a jak dlouho trvalo ?oupat 1000 adres v Brn? ru?n? (cel? hodiny) a v?sledek nejsp?? i tak nen? tak dobr?, jako od bota. Poj?me te? ?e?it, jak to d?lat s t?mi "zbyl?mi" adresami - na shopech, budov?ch atd. zobrazit citaci
> Takze tedy hlasuji pro mazani adres z POI (ale ne z building=*).
a co kdy? bude (a nen? to vz?cn?) amenity=car_repair building=yes ? zobrazit citaci
> Nevim, jestli souhlasite s moji vizi idealniho zakreslovani adres obou typu, > ale zda se mi nejvic v souladu s realtiou a RUIAN a jen jsem na to chtel > upozornit, nez se vytvori nejaky script, ktery na tohle nebude myslet.
no ten smysl vid?m jen tam, kde jsou ulice kv?li tomu Nominatimu. -- Petr

4.7.2014 08:49:00 (#20)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Dne 30.6.2014 19:14, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m v?echny, zkus?m se dotknout v?eho takto v jedn? zpr?v?. M?l jsem na > mysli technickou str?nku v?ci, ale m?l jsem tu?it, ?e spust?m nov? kolo > debaty. > > O maz?n? ?i nemaz?n? tag? z amenit se tu diskutovalo u? n?kolikr?t. M?m za to, > ?e v?t?ina byla pro maz?n?, aby tam nebylo v?ce stejn?ch adres, kter? je pak > probl?m udr?ovat. Adresn? m?sto nen? nic, co by se ?asto m?nilo. N?kter? m??e > b?t st?le stejn? des?tky let. P?esto v celorepublikov?m m???tku ke zm?n?m > doch?z?. M?m vy?e?en zp?sob aktualizace a tak? jsem ho u? n?kolikr?t pou?il, > tedy zat?m pokusn?. Prvn? kolo bylo Praha-Prosek, druh? kolo cel? Praha a > t?et? kolo cel? republika najednou. Zd? se, ?e v?e funguje ?pln? OK. Jen > po??t?m s t?m, ?e jedno adresn? m?sto je jedno adresn? m?sto, nikoli dv? ?i > p?t. > > Ty obchody ve skute?nosti ??dnou adresu nemaj?. Adresa je - jak psal hanoj - > m?sto v ter?nu vzta?en? ke *stavebn?mu objektu*. Obchod nen? ??dn? stavebn? > objekt, ale s?dl? ve stavebn?m objektu, stejn? jako tam s?dl? dal?? firmy ?i > bydl? lid?. > > Odb?h?m - m?m za to, ?e to maz?n? se prov?d? u? te? n?kolik t?dn?/m?s?c?. Jen > je to otrock? pr?ce spolupracovn?k? a toto m? jen odstranit tuto otrockou > pr?ci. > > Navrhuji tedy toto - objekty/tagy neodstra?ovat, ale p?idat k nim n?jak? tag, > jako treba czechaddress=deleteme ?i tak n?co. Ka?d? ze spolupracovn?k? se pak > m??e rozhodnout, jak s t?m nalo??. Nap??klad si v JOSM vybere > czechaddress=deleteme a v?echny vybran? sma?e ?i z nich odstran? adresn? tagy. > Nebo je nech? b?t a jen odstran? vlastn? tag czechaddress=deleteme. Nebo je > v?echny projde jeden po druh?m. Plze?, na kter? jsem to testoval, obsahuje > n?co p?es 500 kandid?t? na smaz?n?. Cht?l jsem proces jen co nejv?ce usnadnit. > > ?ctu k pr?ci jin?ch, mysl?m, m?m, p?esto bez ostychu ma?u budovy a adresy, > kter? neexistuj?. Jen z piety bych je v OSM nenech?val - je?t? ?e tu nem?me > odbor pam?tkov? p??e ;-). To by mohlo p?im??en? platit i pro technick? pokrok. > Nepot?ebujeme tagovat adresou ka?d? k?men. Kdybychom u? tedy opravdu m?li, pak > jen referenc? na existuj?c? adresu a ne stejn? data duplikovat.
Cus, jen jedna pripominka, ktera jiste zaznela uz nekolikrat ... sam sem navrhoval adresni bod tam, kde budova byla, ale uz treba neni a tam kde budova je, priradit adresu ji. Nekdo totiz muze hledat, kde takova adresa byla, pripadne se pouziva v ramci lokalni znalosti k navigaci typu "prijed ke kominu" a to i kdyz tam ten komin uz 20 let nestoji. Samozrejme nemam problem s likvidaci duplicit a jineho chaosu. co se tyce "viceadresnych" budov ... tech co si pamatuju bylo v celkovem objemu nepatrne mnoztvi a muzou se poresit rucne. zobrazit citaci
> > Pavlovi - jak m? chud?k program?tor naj?t adresu, na kter? se obchod nach?z?? > Jakou adresu m? l?k?rna na sou?adnic?ch 50.1072394, 14.3922216? > > Program?tor nech? si naprogramuje jednoduch? skript, jeho? v?stupem bude: > "curl > http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=xml&lat=50.1072394,&lon=14.3922216&zoom=18&addressdetails=1" > > L?k?rna tuto adresu nem?, opakuji, m? ji ten d?m. L?k?rna se nach?z? v dom? s > adresou 1570/14a, Zelen?, Dejvice, Praha, okres Hlavn? m?sto Praha, Hlavn? > m?sto Praha, Praha, 16000, ?esko, co? bude i v odpov?di na uveden? http dotaz. > Modifikovat lze i na "http://localhost/reverse....", p??padn? mohu dodat funkci > reversegeocode do Postgisu.
Nemas tak uplne pravdu ;D. Cp/Co/... patri budove, ale to nezmanema, ze v te budove nemuze existovat subjekt, se zcela vlastni adresou - klidne s vlastnim PSC. Pokud bys heldal kompletni seznam PSC, tak se obavam, ze .... ho nijak snadno nesezenes (to co si muzes sosnout na webu posty neni komplet). zobrazit citaci
> > Cht?l bych si hlavn? ujasnit, jak tyto multiadresy udr?ovat. M?m p?i zm?n? > adresy hledat nekone?n? mno?stv? entit v okol?, z nich sundat star? tagy a > nasadit nov?? > > Cht?l bych si to jen ujasnit, nechci si prosazovat svoj? hlavu. > > K Daliborovi - nen? t?eba p?ed maz?n?m kontrolovat, zda tam adresa z RUIAN je > ?i nen?. Je tam (pokud nechyb? v RUIAN). Adresa POI ?asto stejn? neb?v?; b?v? > ne?pln? nebo naopak p?epln?n? (country, city). > > K tomu hled?n? Libe? 2205 - jo, tento nedostatek Nominatimu m? p?kn? ?tve. > Sta?ilo by place a housenumber. Klidn? mohu p?idat body s t?mito dv?ma tagy > v?ude, kde sou??st? adresy je ulice. Asi jen body, proto?e budovy v OSM n?kdy > neodpov?daj? realit? ?i RUIAN. Pak by bylo je?t? pot?eba do?e?it, co s > budovami, kter? maj? v?ce adres. tedy v?ce ??sel popisn?ch. V?echny je > pl?cnout na jeden bod? Tohle by ?lo ud?lat, jen nev?m, zda na to nebudeme > pot?ebovat dal?? schvalovac? proces. Ten bych asi u? nep?e?il ;-).
Vysat extra, nebo je aspon nejak oznacit, neplacat na sebe, to se neda editovat, aspon metr od sebe. Dost casto se takova budova da vpohode rozdelit na vice budov (byt to stavebne je jedina, tak trebas panelakovy vchody ...) zobrazit citaci
> > Abych se jen nechv?lil, tak v pr?b?hu testov?n? jsem narazil na dv? nep?kn? > v?ci. Prvn? je estetick?. Pokud jsou v oblasti adresn? body um?st?n? mimo, tak > existuje n?jak? rozhodn? hodnota, kter? kdy? je p?ekro?ena, tak se bod posune. > Jestli?e se v oblasti ta nep?esnost pohybuje kolem t?to rozhodn? hodnoty > (t?eba vzd?lenost do 2 metr? od SO), tak n?kter? body ji p?ekro?? a n?kter? > ne. V?sledkem je pak nehezky vypadaj?c? mapa, kdy n?kter? body jsou hezky > se?azen? t?eba nad vchody ?i uprost?ed domu a jin? jsou prost? ?oupnut?, > proto?e jejich odchylka od um?st?n? nep?ekro?ila prahovou hodnotu. > > Druh? probl?m, se kter?m si te? v?bec nev?m rady, je stuace "d?m m?sto > n?dvo??". Nenapad? m? nic, jak tuto anom?lii zjistit. V tomto p??pad? m??e > doj?t k posunu spr?vn? um?st?n?ho bodu na ?patn? m?sto. > > P?esto bych zv??il - jednu ??st Brna, ??taj?c? 1000 adres, d?lal kolega 8 > hodin. J? jsem na tom pak pracoval dal?? 2.5 hodiny a nejsem si ?pln? jist, > zda by to necht?lo je?t? dal?? pr?ci. To byl tak? jeden z hlavn?ch impulz?, > pro? za??t ty posuny ?e?it. > > Je?t? pozn?mka nakonec - v?e uveden? se t?k? pouze zbytku prob?haj?c?ho > importu, nikoli aktualizac? u? importovan?ch ?zem?. Aktualizace prob?h? 1 > zm?na v RUIAN = 1 zm?na v OSM, tedy si ??dn?ch okoln?ch adres nev??m?. M??e se > ov?em st?t, ?e kdy? adresa na obchod? bude ?pln? a bude bl??e sou?adnic?m v > RUIAN, tak bot ud?l? zm?nu na t? adrese s obchodem a tu "ofici?ln?" nech? na > pokoji. > > -- > Petr > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.7.2014 10:34:22 (#21)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne P? 4. ?ervence 2014 20:49:00, jzvc napsal(a): zobrazit citaci
> Cus, jen jedna pripominka, ktera jiste zaznela uz nekolikrat ... sam sem > navrhoval adresni bod tam, kde budova byla, ale uz treba neni a tam kde > budova je, priradit adresu ji. Nekdo totiz muze hledat, kde takova > adresa byla, pripadne se pouziva v ramci lokalni znalosti k navigaci > typu "prijed ke kominu" a to i kdyz tam ten komin uz 20 let nestoji.
na takovou p?ipom?nku si nevzpom?n?m, ale m? pam?? nen? dokonal? ;-). To bych ?e?il jako place=locality, name="U kom?na". S adresou, kter? byla a u? nen?, to si te? rady nev?m. Mrkl jsem na Wiki, kde se p??e o 4. dimenzi OSM, tedy o ?asu, zbouran?ch objektech, demolished, abandoned, construction, ale k adres?m a ?asu ??dnou n?pov?du nenach?z?m. Zase jsem tak moc nehledal. U?ite?n? to m??e b?t, je nutn? n?jak? ozna?en?, ?e to u? neplat?. Nev?m, mo?n? zase vyu??t locality? zobrazit citaci
> > Samozrejme nemam problem s likvidaci duplicit a jineho chaosu. >
D?val jsem se na Kol?n, kde u? import prob?hl. Bylo to hrozn? pracn?, adresy posunut? hodn? daleko a nepravideln?. Prohl?dl jsem si mapu a zjistil, ?e se ani za mnoho hodin ru?n? pr?ce nepoda?ilo vychytat zdaleka v?echno. Tak jsem na to pustil tu novou verzi bota. Polohov? umravnil asi 500 adres a 28 smazal. Byly tam adresn? body v m?stech, kde podle fotek budovy u? velmi dlouho nejsou. Ve dvou p??padech jsem si tedy nebyl jist - v RUIAN byla adresa aktivn? smazan?, ale d?m na fotografii st?l a rozhodn? nevypadal, ?e se chyst? rozpadnout. Mo?n? to smaz?n? tedy byla chyba, ale pokud tam adresa m? b?t, tak se tam d??ve ?i pozd?ji objev? v aktualizaci z RUIAN. zobrazit citaci
> co se tyce "viceadresnych" budov ... tech co si pamatuju bylo v celkovem > objemu nepatrne mnoztvi a muzou se poresit rucne.
:-)n na procenta nepatrn? mno?stv?, ale je jich drobet p?es 24 tis?c. U tohoto po??d nev?m, k ?emu to m? slou?it. To hled?n? podle ?tvrti a ??sla by bylo super. M?me mo?nosti po?kat, a? to bude Nominatim um?t, zapojit se do v?voje Nominatimu nebo tam p?idat ty dvojice ??slo/??st obce. M?st bez ulice a s ulici je skoro p?esn? p?l na p?l: count | jeulice ---------+--------- 1426741 | f 1468004 | t nem??eme tam jen tak nandat milion a p?l dal??ch dat. Na budovy to u? nep?jde v?bec - budovy v OSM neodpov?daj? budov?m v RUIAN, digit?ln? mapa v RUIAN nen? v?ude ... mo?n? za p?r let by to ?lo. zobrazit citaci
> Nemas tak uplne pravdu ;D. Cp/Co/... patri budove, ale to nezmanema, ze > v te budove nemuze existovat subjekt, se zcela vlastni adresou - klidne > s vlastnim PSC. Pokud bys heldal kompletni seznam PSC, tak se obavam, ze > .... ho nijak snadno nesezenes (to co si muzes sosnout na webu posty > neni komplet).
Vlastn? PS? firmy maj?, to v?m, ale adresu? ?e by m?ly jinou ulici, jin? ??slo domovn?? To se mi nezd?, ale nemohu vyvr?tit. Tato PS? v RUIAN asi nejsou - zkou?el jsem to na ?esk? Televizi, kter? m? svoje PS?. V RUIAN nejsou; jsou tam "standardn?" PS?. Dvo??kova 18, Ostrava je ostravsk? studio, podle webu Televize m? svoje PS?, v RUIAN nen?. zobrazit citaci
> Vysat extra, nebo je aspon nejak oznacit, neplacat na sebe, to se neda > editovat, aspon metr od sebe. Dost casto se takova budova da vpohode > rozdelit na vice budov (byt to stavebne je jedina, tak trebas panelakovy > vchody ...)
Asi se tu m?chaj? 2 rozd?ln?, by? souvisej?c? v?ci. Jedna je nahr?t do OSM v?echny ?daje z adresn?ch m?st, kter? maj? ulici, je?t? jednou, aby je Nominatim na?el i bez uveden? ulice. Je jich 1.4 milionu, tedy moc, toto neprojde. Druh? v?c je ozna?it v?echny budovy s v?ce adresami (24 tis?c) a tam ten p??nos moc nech?pu. D? se to v pohod? naj?t i te? - p??kladem je dotaz "Technick? 1902", zkus si. -- Petr

6.7.2014 11:01:45 (#22)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Pavlovi - jak m? chud?k program?tor naj?t adresu, na kter? se obchod nach?z?? > Jakou adresu m? l?k?rna na sou?adnic?ch 50.1072394, 14.3922216? > > Program?tor nech? si naprogramuje jednoduch? skript, jeho? v?stupem bude: > "curl > http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=xml&lat=50.1072394,&lon=14.3922216&zoom=18&addressdetails=1" >
Proc si to radsi nenajdu na googlu? :-). Sorry, odkaz na nominatim, ktery mozna obcas funguje neni uplne to co jsem chtel. zobrazit citaci
> L?k?rna tuto adresu nem?, opakuji, m? ji ten d?m. L?k?rna se nach?z? v dom? s > adresou 1570/14a, Zelen?, Dejvice, Praha, okres Hlavn? m?sto Praha, Hlavn? > m?sto Praha, Praha, 16000, ?esko, co? bude i v odpov?di na uveden? http dotaz. > Modifikovat lze i na "http://localhost/reverse....", p??padn? mohu dodat funkci > reversegeocode do Postgisu.
A ano, lekarna tu adresu ma, protoze kdyz do ty lekarny budu chtit poslat dopis, budu tam muset napsat adresu [vchodu do] lekarny. Jinymi slovy -- myslim, ze by bylo dobry mit v mape nejaky spojeni mezi POI a adresou toho POI, protoze dotaz "jaka je postovni adresa danyho POI" dava dobry smysl. Funguje ten nominatim? Aha, a odpoved je ze nominatim nefunguje: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim/FAQ#How_was_the_address_calculated.3F How was the address calculated? For features down to street level addresses are calculated using a combination of admin boundaries, is_in tags and place features. For building level features addresses are calculated using the address of the most suitable street. If no explicit boundaries or relations are include the system will fall back to a simple 'nearest' calculation - this will often be wrong! Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

6.7.2014 03:51:45 (#23)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, zobrazit citaci
>> Nemas tak uplne pravdu ;D. Cp/Co/... patri budove, ale to nezmanema, >> ze v te budove nemuze existovat subjekt, se zcela vlastni adresou - >> klidne s vlastnim PSC. Pokud bys heldal kompletni seznam PSC, tak se >> obavam, ze .... ho nijak snadno nesezenes (to co si muzes sosnout na >> webu posty neni komplet).
zobrazit citaci
>Vlastn? PS? firmy maj?, to v?m, ale adresu? ?e by m?ly jinou ulici, jin?
??slo domovn?? To se >mi nezd?, ale nemohu vyvr?tit. zobrazit citaci
>Tato PS? v RUIAN asi nejsou - zkou?el jsem to na ?esk? Televizi, kter? m?
svoje PS?. V RUIAN >nejsou; jsou tam "standardn?" PS?. Dvo??kova 18, Ostrava je ostravsk? studio, podle webu >Televize m? svoje PS?, v RUIAN nen?. ... ano to mohu potvrdit. V R?IAN jsou pouze tzv. ?zemn? PS?, kter? se vztahuj? k ?zem?. D?le ?esk? Po?ta (?P) provozuje tzv. speci?ln? PS?, kter? se vztahuj? k osob? (firm?). Tato PS? nejsou v?z?na k ?zem?, ale k firm?. Bohu?el ji? n?kolik let se sna??me z?skat z ?P aktu?ln? seznam t?chto vazeb PS? x I?O firmy, ale zat?m ne?sp??n?. T?chto speci?ln?ch firemn?ch PS? existuje cca 3500 ks. D?le existuj? PS?, kter? jsou p?id?lena P.O.Box?m a ani tato PS? v R?IAN nevedeme. Petr Sou?ek

6.7.2014 03:54:27 (#24)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne Ne 6. ?ervence 2014 11:01:45, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> > "curl > > http://nominatim.openstreetmap.org/reverse?format=xml&lat=50.1072394,&lon= > > 14.3922216&zoom=18&addressdetails=1"
zobrazit citaci
> Proc si to radsi nenajdu na googlu? :-). Sorry, odkaz na nominatim, > ktery mozna obcas funguje neni uplne to co jsem chtel.
i j? se omlouv?m, je mi jasn?, ?e to nen? to, co jsi cht?l a r?panec to byl, dokonce v?dom?. Promi?. zobrazit citaci
> > L?k?rna tuto adresu nem?, opakuji, m? ji ten d?m. L?k?rna se nach?z? v > > dom? s adresou 1570/14a, Zelen?, Dejvice, Praha, okres Hlavn? m?sto > > Praha, Hlavn? m?sto Praha, Praha, 16000, ?esko, co? bude i v odpov?di na > > uveden? http dotaz. Modifikovat lze i na "http://localhost/reverse....", > > p??padn? mohu dodat funkci reversegeocode do Postgisu. > > A ano, lekarna tu adresu ma, protoze kdyz do ty lekarny budu chtit > poslat dopis, budu tam muset napsat adresu [vchodu do] lekarny. > > Jinymi slovy -- myslim, ze by bylo dobry mit v mape nejaky spojeni > mezi POI a adresou toho POI, protoze dotaz "jaka je postovni adresa > danyho POI" dava dobry smysl.
S t?m ?pln? souhlas?m, ?e vazba by m?la b?t. Jen si nemysl?m, ?e ide?ln? vazbou je tu adresu zduplikovat. IMO by byl vhodn? odkaz na ID adresy (t? hlavn?, jedin?). To te? taky nep?jde. Ka?d? adresa nen? v OSM ozna?ena RUIANID a i kdyby byla, tak bychom to ozna?ov?n? pomoc? ID mohli ud?lat, ale ??dn? st?vaj?c? program s t?m nebude um?t pracovat. Mn? jde hlavn? o to, aby adresy v OSM byly aktualizovateln? a aktualizovan?. Jak to ud?lat? Dejme tomu, ?e by na POI adresy byly. (duplicitn?). Pak bych prosil, aby byly kompletn?, ne jen housenumber, jen ulice atd. Asi by ?lo napsat k?d, kter? rozparsuje nekompletn? adresu, z n? vyextrahuje domovn? ??slo, ulici a p??padn? ??slo orienta?n? a podle toho se rozhodnout, ke kter? ofici?ln? adrese tento poi pat?? a tu adresu na n?m zkompletovat. Pokud by na poi nebylo dost ?daj? pro zji?t?n? konkr?tn? adresy (nap?. byla by jen ulice, m?sto a st?t), tam bych ji opravdu smazal. To by se dalo i p?i aktualizac?ch. Kdy? dojde ke zm?n? adresn?ho m?sta, bot by tak, jako doposud, nalezl adresu v OSM s nejv?t?? shodou a tu by pou?il jako tu hlavn?. N?sledn? by se rozhl?dl kolem po poi, zda v okol? nejsou n?jak? poi, kter? k t?to adrese pat??, tedy maj? stejnou adresu. Ty by zaktualizoval tak?. Prim?rn? adresy bych na poi nenech?val, tak?e bych to ud?lal tak, ?e pokud hlavn? adresa bude na poi, vytvo?il bych ji vedle je?t? jednou samostatn?. Pak by prob?hl v??e popsan? algoritmus rozhl?dnut? se v okol? po poi. Ze sv?ho n?vrhu nejsem ?pln? nad?en, ale vzhledem k okolnostem a moment?ln?mu stavu OSM, software atd. by to takto mohlo b?t pr?choz?. Tak co kdo na to? zobrazit citaci
> > Funguje ten nominatim? > > Aha, a odpoved je ze nominatim nefunguje: > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim/FAQ#How_was_the_address_calcula > ted.3F > > How was the address calculated? > > For features down to street level addresses are calculated using a > combination of admin boundaries, is_in tags and place features. For > building level features addresses are calculated using the address of > the most suitable street. If no explicit boundaries or relations are > include the system will fall back to a simple 'nearest' calculation - > this will often be wrong!
S t?mi is_in ve skute?nosti moc nepracuje, nominatim at propsy:~/Nominatim$ grep -lri is_in * osm2pgsql/osm2pgsql osm2pgsql/build_geometry.o osm2pgsql/m4/ax_lua.m4 osm2pgsql/output-gazetteer.o osm2pgsql/output-gazetteer.c osm2pgsql/autom4te.cache/traces.0 osm2pgsql/autom4te.cache/traces.2 osm2pgsql/autom4te.cache/requests utils/tigerAddressImport.py koukal jsem do zdroj?ku a vid?m, ?e cel? pr?ce s is_in je jen vyextrahov?n? country code. V p??pad? Tiger dat je to to sam?; v CZ nerelevantn?. zobrazit citaci
> If no explicit boundaries or relations are > include the system will fall back to a simple 'nearest' calculation - > this will often be wrong!
To se CZ net?k?! Mluv?me ov?em o ?rovni budov - adresy na polygonech budov nem?me, tedy ano, m??e se st?t, ?e nejbli??? adresa bude jin? ne? ta, na kter? l?k?rna s?dl?. Tak se pros?m, kdo chcete, vyj?d?ete k tomu n?vrhu zp?sobu, jak?m aktualizovat adresy na POI. -- Petr

7.7.2014 10:40:00 (#25)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, ?dr?ba adres na POI se ukazuje natolik komplikovan?, ?e je nere?ln?. Pokud by to v?bec ?lo s dostate?nou spolehlivost?, vy?adovalo by to dal?? des?tky hodin pr?ce a ty tomu u? ned?m. Jestli?e je tedy odpor (jako ?e je) v??i maz?n? adres na POI, nebudu si POI v??mat v?bec. Kdybych si jich v??mal a pracoval s nimi, mohlo by doch?zet k jejich posunu a to u obchod? asi nen? dobr?. Nem? smysl d?lat seznam POI, kter? je na importovan?m ?zem? - k ?emu by to bylo? Nechme tedy POI b?t, a? si maj? adresy, jak? maj?, a? u? spr?vn? ?i nesmysln?. Dalibore, pros?m t?, napi? mi n?jak? algoritmus, jak?m pozn?m ty budovy, kter? jsou schv?ln? ozna?eny addr:place a addr:*number. Jsou v?bec takov? na ?zem?, kter? se m? je?t? zpracovat? Pokud jich nen? moc, t?eba by se hodil jejich seznam ;-). Zakomponuji to tam n?jak tak, aby si bot t?chto budov tak? nev??mal. Jin? ?e?en? u? m? nenapad? a bylo by fajn, kdyby se ten import dot?hl do konce. -- Petr

8.7.2014 06:26:05 (#26)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Ahoj, A? hled?m jak hled?m, neda?? se mi naj?t n?jak? popis jak zach?zet s adresou na POI. Jestli ti tam v?bec d?vat. V?ude u adresy se p??e jen o budov?ch. Nic o POI. U POI (alespo? ty cou jsem zkoumal - t?eba hotel) se zase nep??e o adrese. Ale mo?n? jen ?patn? hled?m. Ta vazba adresn? bod - POI by ?la za??dit pomoc? relace type=site [ http:// wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:site (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:site) ] A way to group of features, for example buildings or amenities, which belong together. Examples: the various facilities associated with a school, college, university, airport or military bases. Jsem pro to, aby se adresy na POI ignorovaly. Maxim?ln? by bylo vhodn? vyjet z datab?ze n?jak? seznam POI s nekompletn?/nespr?vnou adresou - m? minim?ln? jeden kl?? addr:* a nem? ruian id. To by mohla b?t n?jak? simple query pro OverPass api. Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 7. 7. 2014 22:40:39 P?edm?t: [Talk-cz] Co s adresami na POI "Ahoj, ?dr?ba adres na POI se ukazuje natolik komplikovan?, ?e je nere?ln?. Pokud by to v?bec ?lo s dostate?nou spolehlivost?, vy?adovalo by to dal?? des?tky hodin pr?ce a ty tomu u? ned?m. Jestli?e je tedy odpor (jako ?e je) v??i maz?n? adres na POI, nebudu si POI v??mat v?bec. Kdybych si jich v??mal a pracoval s nimi, mohlo by doch?zet k jejich posunu a to u obchod? asi nen? dobr?. Nem? smysl d?lat seznam POI, kter? je na importovan?m ?zem? - k ?emu by to bylo? Nechme tedy POI b?t, a? si maj? adresy, jak? maj?, a? u? spr?vn? ?i nesmysln?. Dalibore, pros?m t?, napi? mi n?jak? algoritmus, jak?m pozn?m ty budovy, kter? jsou schv?ln? ozna?eny addr:place a addr:*number. Jsou v?bec takov? na ?zem?, kter? se m? je?t? zpracovat? Pokud jich nen? moc, t?eba by se hodil jejich seznam ;-). Zakomponuji to tam n?jak tak, aby si bot t?chto budov tak? nev??mal. Jin? ?e?en? u? m? nenapad? a bylo by fajn, kdyby se ten import dot?hl do konce. -- Petr _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140708/77592310/attachment.html>

8.7.2014 09:10:26 (#27)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, taky si myslim, ze v soucasne dobe bude lepsi nechat POI s adresou na pokoji. Lepsi bude, kdyz dotahnes import adres, nez se ted zasmodrchat v tom jak spravne znacit POI a domy. Tomu se da venovat kdykoliv pozdeji. Co se tyce budov s adresou, ktere jsou schvalne oznaceny addr:place a addr:*number, tak tech asi moc nebude. Naloz s nimi stejne, jak nakladas se zbytkem adres. Tech asi ctyrech domu, ktere jsme takhle experimentalne oznacil, zadna skoda nebude a nevim o tom, ze by to nekde nekdo masivne takhle znacil. Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: Petr Vejsada [mailto:osm at propsychology.cz] > Sent: Monday, July 7, 2014 10:40 PM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: [Talk-cz] Co s adresami na POI > > Ahoj, > > ?dr?ba adres na POI se ukazuje natolik komplikovan?, ?e je nere?ln?. Pokud > by to v?bec ?lo s dostate?nou spolehlivost?, vy?adovalo by to dal??
des?tky zobrazit citaci
> hodin pr?ce a ty tomu u? ned?m. > > Jestli?e je tedy odpor (jako ?e je) v??i maz?n? adres na POI, nebudu si
POI zobrazit citaci
> v??mat v?bec. Kdybych si jich v??mal a pracoval s nimi, mohlo by doch?zet
k zobrazit citaci
> jejich posunu a to u obchod? asi nen? dobr?. > > Nem? smysl d?lat seznam POI, kter? je na importovan?m ?zem? - k ?emu by > to bylo? > > Nechme tedy POI b?t, a? si maj? adresy, jak? maj?, a? u? spr?vn? ?i
nesmysln?. zobrazit citaci
> > Dalibore, pros?m t?, napi? mi n?jak? algoritmus, jak?m pozn?m ty budovy, > kter? jsou schv?ln? ozna?eny addr:place a addr:*number. Jsou v?bec takov? > na ?zem?, kter? se m? je?t? zpracovat? > > Pokud jich nen? moc, t?eba by se hodil jejich seznam ;-). Zakomponuji to
tam zobrazit citaci
> n?jak tak, aby si bot t?chto budov tak? nev??mal. > > Jin? ?e?en? u? m? nenapad? a bylo by fajn, kdyby se ten import dot?hl do > konce. > > -- > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.7.2014 09:30:08 (#28)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Jestli?e je tedy odpor (jako ?e je) v??i maz?n? adres na POI, nebudu si POI > v??mat v?bec. Kdybych si jich v??mal a pracoval s nimi, mohlo by doch?zet k > jejich posunu a to u obchod? asi nen? dobr?.
*** Odpor tu byl, ale nebylo navr?eno jin? ?e?en? ne? nic ned?lat, co? mne mrz?. Tak?e budu-li proti tomuto odporu, diskuze se vz?jemn? vyru?? ;) ? Tak? je z?ejm?, ?e "jindy" znamen? "nikdy". A te? k v?ci. Z 53 000 POI (node.shop+node.amenity) m? adresu 5%, tak?e pou?it? t?to vazby je v hypot?ze jej? pot?ebnosti prakticky k ni?emu. Kde?to funk?n?, referen?n? a jednotn? a aktualizovateln? syst?m adres m??eme m?t letos. ha hanoj

8.7.2014 10:09:17 (#29)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 8. ?ervence 2014 06:26:05, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > A? hled?m jak hled?m, neda?? se mi naj?t n?jak? popis jak zach?zet s adresou > na POI. Jestli ti tam v?bec d?vat. V?ude u adresy se p??e jen o budov?ch. > Nic o POI. U POI (alespo? ty cou jsem zkoumal - t?eba hotel) se zase nep??e > o adrese. Ale mo?n? jen ?patn? hled?m.
to by mohlo b?t t?m, ?e POI ??dnou adresu nemaj?; tu maj? jen budovy (v ?esk? terminologii a p?esn?ji stavebn? objekty) ;-) zobrazit citaci
> Ta vazba adresn? bod - POI by ?la za??dit pomoc? relace type=site [ http://
Bingo! Tak m?m n?m?t, co d?lat po dokon?en? importu :-) zobrazit citaci
> Jsem pro to, aby se adresy na POI ignorovaly. Maxim?ln? by bylo vhodn? vyjet > z datab?ze n?jak? seznam POI s nekompletn?/nespr?vnou adresou - m? > minim?ln? jeden kl?? addr:* a nem? ruian id. To by mohla b?t n?jak? simple > query pro OverPass api.
Nj, wtf "nekompletn? adresa"? ?e nem? ruianid nic ne??k? - to nem? spousta adres. Ty, co jsou v OSM cel? roky a jsou spr?vn?, tak na ty jsme nesahali - viz Serge, tak?e takhle se poznat nedaj?. -- Petr

8.7.2014 10:18:52 (#30)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 8. ?ervence 2014 09:10:26, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> taky si myslim, ze v soucasne dobe bude lepsi nechat POI s adresou na > pokoji.
jj zobrazit citaci
> Co se tyce budov s adresou, ktere jsou schvalne oznaceny addr:place > a addr:*number, tak tech asi moc nebude. Naloz s nimi stejne, jak nakladas > se zbytkem adres. Tech asi ctyrech domu, ktere jsme takhle experimentalne > oznacil, zadna skoda nebude a nevim o tom, ze by to nekde nekdo masivne > takhle znacil.
Koumal jsem, kdy? se pod?v?m na tu tvou vzorovou budovu, tak se ni??m neli?? od regul?rn? adresy domu bez ulice. Jedin? snad t?m, ?e v okol? je stejn? ?.p., kter? ulici m?. No pom?r adres s ulic? a bez ulice je cca 1:1, tak ty 4 dohledatelnost adres opravdu moc neovlivn?. Rozb?t ti je m??u jen na dosud neimportovan?ch ?zem?ch - p?i aktualizac?ch se to nestane. P?i aktualizac?ch se ma?e jen to, co bylo smaz?no v RUIAN a je?t? tam je nav?c kontroln? mechanizmus, kter? po??t?, kolik adres s t?mto ?.p. /nebo ?.ev.) je v okol? a nesma?e nic, pokud by po?et adres v OSM poklesl pod po?et adres v RUIAN. Tak jo, d?ky za vst??cnost. -- Petr

8.7.2014 10:34:13 (#31)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Petr Vejsada <osm at propsychology.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 8. 7. 2014 10:09:49 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Co s adresami na POI "Ahoj, Dne ?t 8. ?ervence 2014 06:26:05, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > A? hled?m jak hled?m, neda?? se mi naj?t n?jak? popis jak zach?zet s
adresou zobrazit citaci
> na POI. Jestli ti tam v?bec d?vat. V?ude u adresy se p??e jen o budov?ch. > Nic o POI. U POI (alespo? ty cou jsem zkoumal - t?eba hotel) se zase
nep??e zobrazit citaci
> o adrese. Ale mo?n? jen ?patn? hled?m.
to by mohlo b?t t?m, ?e POI ??dnou adresu nemaj?; tu maj? jen budovy (v ?esk? terminologii a p?esn?ji stavebn? objekty) ;-) " No myslel jsem wiki.openstreetmap.org a nedopsal to tam ;-( " zobrazit citaci
> Ta vazba adresn? bod - POI by ?la za??dit pomoc? relace type=site [
http:// Bingo! Tak m?m n?m?t, co d?lat po dokon?en? importu :-) zobrazit citaci
> Jsem pro to, aby se adresy na POI ignorovaly. Maxim?ln? by bylo vhodn?
vyjet zobrazit citaci
> z datab?ze n?jak? seznam POI s nekompletn?/nespr?vnou adresou - m? > minim?ln? jeden kl?? addr:* a nem? ruian id. To by mohla b?t n?jak? simple > query pro OverPass api.
Nj, wtf "nekompletn? adresa"? ?e nem? ruianid nic ne??k? - to nem? spousta adres. Ty, co jsou v OSM cel? roky a jsou spr?vn?, tak na ty jsme nesahali - viz Serge, tak?e takhle se poznat nedaj?. " To ?e nen? ulice nemus? znamenat nekompletn? adresu. Ale to ?e je ulici a chyb? ??slo popisn?, nebo je jen ??slo orienta?n? u? nekompletn? adresa je ; -) Ale to je jen drobnost. Mari?n " -- Petr _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140708/c0e3ed1a/attachment-0001.html>

8.7.2014 10:47:12 (#32)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> Nj, wtf "nekompletn? adresa"? ?e nem? ruianid nic ne??k? - to nem? spousta > adres. Ty, co jsou v OSM cel? roky a jsou spr?vn?, tak na ty jsme nesahali
- viz zobrazit citaci
> Serge, tak?e takhle se poznat nedaj?. > Petr
Ja mych myslel, ze vyhledove by bylo fajn doplnit to RUIAN ID i k tem, co jsou spravne, jinak nebude fungovat aktualizace podle RUIAN. Nebo bude aktualizace parovat i adresy, ktere jsi ted nechal na pokoji? Zdravi, Dalibor

8.7.2014 11:12:05 (#33)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
AHoj, Dne ?t 8. ?ervence 2014 09:30:08, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> > v??mat v?bec. Kdybych si jich v??mal a pracoval s nimi, mohlo by doch?zet > > k > > jejich posunu a to u obchod? asi nen? dobr?. > > *** Odpor tu byl, ale nebylo navr?eno jin? ?e?en? ne? nic ned?lat, co? > mne mrz?. Tak?e budu-li proti tomuto odporu, diskuze se vz?jemn? > vyru?? ;) ?
:-))) zobrazit citaci
> Tak? je z?ejm?, ?e "jindy" znamen? "nikdy".
Jindy znamen? tehdy, kdy bude shoda (=nikdy) ;-). Technicky jsem na to vybaven, trvalo by tak ho?ku-2 napsat skript, kter? by to ud?lal glob?ln? v cel? ?R. Nechme to na pak, ty relace vypadaj? slibn?. Ostatn? mysl?m na to, ?e bych m?l vyhledat a odstranit k?ly v plot? - voln? uzly, kter? nemaj? ??dn? tagy a nejsou sou??st? ni?eho. P?r des?tek tis?c jich bude. zobrazit citaci
> > A te? k v?ci. Z 53 000 POI (node.shop+node.amenity) m? adresu 5%, > tak?e pou?it? t?to vazby je v hypot?ze jej? pot?ebnosti prakticky k > ni?emu. Kde?to funk?n?, referen?n? a jednotn? a aktualizovateln? > syst?m adres m??eme m?t letos. > > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.7.2014 12:54:10 (#34)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, Dne ?t 8. ?ervence 2014 10:47:12, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Ja mych myslel, ze vyhledove by bylo fajn doplnit to RUIAN ID i k tem, > co jsou spravne, jinak nebude fungovat aktualizace podle RUIAN. > Nebo bude aktualizace parovat i adresy, ktere jsi ted nechal na pokoji?
Aktualizace nebude fungovat, aktualizace funguje. Mrkni na changesety CzechAddress, kter? se jmenuji "CZ update". Bylo by fajn, kdyby to zkouklo je?t? jin? oko ne? m?. Tedy douf?m, ?e to funguje. -- Petr

« zpět na výpis měsíce