« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nominatim po upgrade na 2.1 nevyhledává podle čísla domu

Vlákno 8.10. - 8.10.2013, počet zpráv: 1


8.10.2013 10:21:54 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Dobr? den, toto je m?j prvn? p??sp?vek sem a tak nejprve p?r slov na p?edstaven?. K OSM jsem se dostal p?ed n?kolika lety p?es geocaching.M? p??sp?vky do mapy jsou sp??e drobn?, bu? z m?ho bezprost?edn?ho okol? nebo z v?let? a tak dokresl?m sem-tam ulici, cestu, d?m ?i lo? s hospodou ;-). Nicm?n? m? tento projekt tak trochu fascinuje a tak si hraju, i kdy? m?m mlhavou p?edstavu n?jak?ho komer?n?ho uplatn?n?. Postavil jsem si p?r utilit s daty z CZ (Rails api, tile server a Nominatim). V?echno celkem dob?e chodilo do chv?le, ne? jsem upgradoval Nominatim na verzi 2.1. P?edt?m jsem ho m?l z gitu asi 3 m?s?ce. Po upgrade na 2.1 (cht?l jsem stabiln? verzi) mi p?estalo fungovat hled?n? podle ??sla domu. Zad?m t?eba "12 Boleslavsk? Praha" nebo r?zn? permutace tohoto dotazu a v?sledek je nic. Bez zadan?ho ??sla domu ulici najde. Najde i d?m podle n?zvu, respektive t?eba restauraci ?i obchod. Reverzn? geok?dov?n? tak? funguje; p?i p??slu?n?m p?ibl??en? vyp??e spr?vn? adresu i s ??slem domu. Sna??m se p?ij?t na p???inu, ale nenach?z?m. Nejsem expert a nem?m geodetick? vzd?l?n?, tak?e nev?m, jak to detailn? funguje. Trochu podez?el? mi je, ?e tabulka location_property_124 je pr?zdn? (124 je partition pro CZ). Bohu?el nev?m, zda v t?to tabulce n?co bylo p?ed upgradem. "Pro jistotu" jsem znovu vytvo?il DB schema a nahr?l data od po??tku. Nemohu d?t ruku do ohn? za to, ?e jsem p?i vytv??en? schematu na n?co nezapomn?l; nap??klad jsem neimportoval postcodes v USA ani GB, kdy? m? zaj?m? jen ?esk? republika. Doch?z? mi n?pady, ??m by to mohlo b?t a tak se obrac?m na komunitu, zda s t?m n?kdo nem? podobnou zku?enost ?i zda rovnou nem? n?jak? tip, ??m to m??e b?t. D?ky za naveden?. Nominatim je na http://geo.propsychology.cz , Rails na http://mapapi.propsychology.cz . -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<
-----------------------------------------

« zpět na výpis měsíce