« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import chráněných území z EEA

Vlákno 15.2. - 22.3.2012, počet zpráv: 23


15.2.2012 07:10:32 (#1)
gravatar

Jan Kučera

<kozuch82 at gmail.com>
22
Zdrav?m, chyst?m se k plo?n?mu importu chr?n?n?ch ?zem? z EEA - tedy NPR, NPP atd. CHKO jsou ji? hotov?. Dataset pro celou Evropu je dostupn? zde: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-5 jedn? se o soubor CDDA_v9_polygons.zip Jedn? se o shapefile, kter? m? hezk? metadata. P?edpokl?d?m, ?e m?me u n?s pouze minimum t?chto ?zem? zpamovan?ch a duplicity budou tedy sp??e vyj?mkou a bude mo?n? je ?asem po?e?it. Snad nikdo nep?edlo?? v?razn? z?va?n? d?vod br?n?c? importu. Zdrav?m, Kozuch

15.2.2012 10:10:46 (#2)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Jan Ku?era wrote: zobrazit citaci
> CHKO jsou ji? hotov?.
P?r?da, na p?r m?stech jsem si u? v?iml, te? kouk?m i na dal?? m?sta... zobrazit citaci
> Dataset pro celou Evropu je dostupn? zde: > > http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-5 > jedn? se o soubor CDDA_v9_polygons.zip > > Jedn? se o shapefile, kter? m? hezk? metadata. P?edpokl?d?m, ?e m?me u > n?s pouze minimum t?chto ?zem? zpamovan?ch a duplicity budou tedy > sp??e vyj?mkou a bude mo?n? je ?asem po?e?it. > > Snad nikdo nep?edlo?? v?razn? z?va?n? d?vod br?n?c? importu.
J? bych m?l p?r p?ipom?nek/n?m?t? obecn? k importu a tagov?n?. 1) Tag name na cest?ch - je zbyte?n? a dokonce bych ?ekl ne??douc? d?vat tag name na cestu hranice, ten pat?? na relaci. U? t?eba proto, ?e ??sti hranic jsou sd?len? v?ce oblastmi stejn?ho druhu. 2) Sd?len? hranice - souvis? s p?edchoz?m. Nem?lo by v?st v?ce hranic p?es stejn? body. Lep?? je rozsekat jeden megapolygon do v?ce cest a p?idat je do p??slu?n?ch relac? hranic - viz pom?rn? dlouh? zdvojen? hranice mezi CHKO ?elezn? hory a ???rsk? vrchy. (N?m?t pro ty, co se nud?: slou?en? s cestami administrativn?ch hranic na ?sec?ch, kter? jsou toto?n?). 3) V?ce metadat - kdy? u? tam jsou takov? p?kn? metadata, pou?ijme je; inspirace pro tagov?n? [1]. A stejn?m zp?sobem je i doplnit zp?tn? i na CHKO a NP. Co si mysl?m, ?e by bylo dobr?: - ref tagy pro sna??? aktualizace v budoucnosti - d?sledn? pou??vat protection_title=NP,CHKO,NPP,... (samoz?ejm? cel?mi slovy) a pravd?podobn? to vyhodit z tagu name. - tag protect_class - vymyslet tag, do kter?ho by se dal rok vyhl??en? 4) Mysleme trochu do budoucna - zd? se, ?e tento datov? zdroj bude udr?ov?n mimo OSM i v budoucnosti. Zkusme prov?st import tak, aby jej bylo mo?n? v budoucnosti snadno aktualizovat. 5) Detekce duplicit - i kdy? jich (asi) nebude mnoho, tak by n?m import m?l d?t alespo? jejich seznam, aby bylo jasn? co a kde opravovat. 6) Prov?st import tak, jak by se m?lo - pod spe?l ??tem. 7) Je na zv??enou, zda s importem je?t? chv?li nepo?kat a prov?st jej a? po zm?n? licence, aby n?kdo necht?n? ?erstvou cestu "neotr?vil" licen?n? nekompatibiln?m uzlem, relaci cestou apod. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dprotected_area -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120215/2137fe1f/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120215/2137fe1f/attachment.pgp>

15.2.2012 10:43:41 (#3)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
zobrazit citaci
> 2) Sd?len? hranice - souvis? s p?edchoz?m. Nem?lo by v?st v?ce hranic > p?es stejn? body. Lep?? je rozsekat jeden megapolygon do v?ce cest a > p?idat je do p??slu?n?ch relac? hranic - viz pom?rn? dlouh? zdvojen? > hranice mezi CHKO ?elezn? hory a ???rsk? vrchy. > (N?m?t pro ty, co se nud?: slou?en? s cestami administrativn?ch hranic > na ?sec?ch, kter? jsou toto?n?).
Hranice CHKO a asi i dal??ch chr?n?n?ch ?zem? (aspo? t?ch velkoplo?n?ch) jsou definovan? nejen pomoc? administrativn?ch hranic, ale i r?zn?mi p??rodn?mi hranicemi - ?eka, silnice apod. Pr?b?h hranice je ur?en? ve vyhl??ce o z??zen? dan?ho chr?n?n?ho ?zem? - p??klad [1] IMHO nej?ist?? ?e?en? by bylo chr?n?n? do OSM p?idat jako relace, kde ?lenov? t? relace by byli objekty (silnice, ?eky, administrativn? hranice), tak jak jsou definovan? v p??slu?n? vyhl??ce. [1] old.ochranaprirody.cz/res/data/012/002287.pdf

15.2.2012 11:29:25 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Dne 15.2.2012 22:43, Lukas Kabrt napsal(a): zobrazit citaci
>> 2) Sd?len? hranice - souvis? s p?edchoz?m. Nem?lo by v?st v?ce hranic >> p?es stejn? body. Lep?? je rozsekat jeden megapolygon do v?ce cest a >> p?idat je do p??slu?n?ch relac? hranic - viz pom?rn? dlouh? zdvojen? >> hranice mezi CHKO ?elezn? hory a ???rsk? vrchy. >> (N?m?t pro ty, co se nud?: slou?en? s cestami administrativn?ch hranic >> na ?sec?ch, kter? jsou toto?n?). > Hranice CHKO a asi i dal??ch chr?n?n?ch ?zem? (aspo? t?ch > velkoplo?n?ch) jsou definovan? nejen pomoc? administrativn?ch hranic, > ale i r?zn?mi p??rodn?mi hranicemi - ?eka, silnice apod. Pr?b?h > hranice je ur?en? ve vyhl??ce o z??zen? dan?ho chr?n?n?ho ?zem? - > p??klad [1] > > IMHO nej?ist?? ?e?en? by bylo chr?n?n? do OSM p?idat jako relace, kde > ?lenov? t? relace by byli objekty (silnice, ?eky, administrativn? > hranice), tak jak jsou definovan? v p??slu?n? vyhl??ce.
Tohle by prave bylo dost nestastny, protoze se to pak blbe modifikuje. Silnice muze byt trebas z ruznych duvodu posunuta, ale to (predpokladam) nezmeni hranici chko. Vubec nemluve o tom, ze je to jen virtualni hranice => melo by to mit svoji caru se kterou lze pripadne nezavisle hybat. Je to stejny jako administrativni hranice, tam se taky kvuli udrzbe zavrhlo pouziti trebas potoku a je to samostatna cara, ac hranice vede trebas v ose vodniho toku. Jenze jinde vede po brehu a s chko to bude podobny ... + samozrejme pokud budu chtit tu hranici nejak vyuzit, trebas pro nejaky overlay, tak vazne nechci aby se mi zaroven s tim postahovali trebas znacky natagovane k silnici. Zkratka nemixoval bych v relacich fyzicke a virtualni objekty mapy. zobrazit citaci
> > [1] old.ochranaprirody.cz/res/data/012/002287.pdf > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

15.2.2012 11:52:44 (#5)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Souhlas?m s body 1-6 Petra Mor?vka a s Luk??em Kabrtem. Pokud je oblast definov?na z?konem jako jdouc? potokem/b?ehem/st?edem silnice/pod?l administrativn? hranice tak by m?la vyu??vat tyto prvky jako svou hranici i v OSM. To znamen? ,?e v relaci (multipolygonu) bude potok nebo ??st multipolygonu waterway=riverbank. Pokud jde po silnici, tak bude obsahovat silnici nebo jinou hranici. Naopak pokud jde po b?ehu/kraji silnice tak by rozhodn? nem?la b?t nijak napojena na vlastn? ??ru toku nebo silnice. D?vodem je, ?e hranice bude n?sledovat osud t?chto prvk? - p?i zm?n? toku potoka nebo trasy silnice se pohne i hranice oblasti. Plat? to samoz?ejm? i pro administrativn? hranice, kter? jsou z definice tvo?eny potokem. ?pln? jin? situace by byla, kdyby byla hranice definov?na sou?adnicemi a n?hodou ?la pod?l n??eho, potom nen? spojov?n? na m?st?. V z?vislosti na p?esnosti dat by nebylo od v?ci uva?ovat o pou?it? tvar? pro zp?esn?n? t?ch cest/potok?... @jzvc: Pokud bude? cht?t hranici vyu??t tak m?? informace o tom, co tu hranici tvo??, to s t?m dost siln? souvis? (i kdy? se to nemus? v?dy hodit). Tagy vztahuj?c? se k oblasti by samoz?ejm? m?ly b?t jen na tom multipolygonu, na ??r?ch jen servisn? (source...) a ozna?en? hranice (silnice, plot) Proto?e jde o evropsk? data, budou pravd?podobn? k dispozici ve v?ce zem?ch, bylo by proto vhodn? se pod?vat jestli u? n?kdo n?co neimportoval a pokud ano tak pou??t hotov? n?stroje a zachovat konzistentn? tagov?n?. Pokud ne tak ozn?mit import i zahrani?n?, aby to mohl ud?lat zahrani?n? import?r stejn?. Luk?? Mat?jka (LM_1) 2012/2/15 jzvc <jzvc at tpfree.net>: zobrazit citaci
> Dne 15.2.2012 22:43, Lukas Kabrt napsal(a): >>> 2) Sd?len? hranice - souvis? s p?edchoz?m. Nem?lo by v?st v?ce hranic >>> p?es stejn? body. Lep?? je rozsekat jeden megapolygon do v?ce cest a >>> p?idat je do p??slu?n?ch relac? hranic - viz pom?rn? dlouh? zdvojen? >>> hranice mezi CHKO ?elezn? hory a ???rsk? vrchy. >>> (N?m?t pro ty, co se nud?: slou?en? s cestami administrativn?ch hranic >>> na ?sec?ch, kter? jsou toto?n?). >> Hranice CHKO a asi i dal??ch chr?n?n?ch ?zem? (aspo? t?ch >> velkoplo?n?ch) jsou definovan? nejen pomoc? administrativn?ch hranic, >> ale i r?zn?mi p??rodn?mi hranicemi - ?eka, silnice apod. Pr?b?h >> hranice je ur?en? ve vyhl??ce o z??zen? dan?ho chr?n?n?ho ?zem? - >> p??klad [1] >> >> IMHO nej?ist?? ?e?en? by bylo chr?n?n? do OSM p?idat jako relace, kde >> ?lenov? t? relace by byli objekty (silnice, ?eky, administrativn? >> hranice), tak jak jsou definovan? v p??slu?n? vyhl??ce. > Tohle by prave bylo dost nestastny, protoze se to pak blbe modifikuje. > Silnice muze byt trebas z ruznych duvodu posunuta, ale to (predpokladam) > nezmeni hranici chko. Vubec nemluve o tom, ze je to jen virtualni > hranice => melo by to mit svoji caru se kterou lze pripadne nezavisle > hybat. Je to stejny jako administrativni hranice, tam se taky kvuli > udrzbe zavrhlo pouziti trebas potoku a je to samostatna cara, ac hranice > vede trebas v ose vodniho toku. Jenze jinde vede po brehu a s chko to > bude podobny ... > > + samozrejme pokud budu chtit tu hranici nejak vyuzit, trebas pro nejaky > overlay, tak vazne nechci aby se mi zaroven s tim postahovali trebas > znacky natagovane k silnici. > > Zkratka nemixoval bych v relacich fyzicke a virtualni objekty mapy. > >> >> [1] old.ochranaprirody.cz/res/data/012/002287.pdf >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

16.2.2012 12:54:52 (#6)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Dne 15.2.2012 23:52, LM_1 napsal(a): zobrazit citaci
> Souhlas?m s body 1-6 Petra Mor?vka a s Luk??em Kabrtem. > Pokud je oblast definov?na z?konem jako jdouc? potokem/b?ehem/st?edem > silnice/pod?l administrativn? hranice tak by m?la vyu??vat tyto prvky > jako svou hranici i v OSM. > > To znamen? ,?e v relaci (multipolygonu) bude potok nebo ??st > multipolygonu waterway=riverbank. Pokud jde po silnici, tak bude > obsahovat silnici nebo jinou hranici. > > Naopak pokud jde po b?ehu/kraji silnice tak by rozhodn? nem?la b?t > nijak napojena na vlastn? ??ru toku nebo silnice. > > D?vodem je, ?e hranice bude n?sledovat osud t?chto prvk? - p?i zm?n? > toku potoka nebo trasy silnice se pohne i hranice oblasti. Plat? to > samoz?ejm? i pro administrativn? hranice, kter? jsou z definice > tvo?eny potokem. > > ?pln? jin? situace by byla, kdyby byla hranice definov?na sou?adnicemi > a n?hodou ?la pod?l n??eho, potom nen? spojov?n? na m?st?. > > > V z?vislosti na p?esnosti dat by nebylo od v?ci uva?ovat o pou?it? > tvar? pro zp?esn?n? t?ch cest/potok?... > > > @jzvc: Pokud bude? cht?t hranici vyu??t tak m?? informace o tom, co tu > hranici tvo??, to s t?m dost siln? souvis? (i kdy? se to nemus? v?dy > hodit). > > > Tagy vztahuj?c? se k oblasti by samoz?ejm? m?ly b?t jen na tom > multipolygonu, na ??r?ch jen servisn? (source...) a ozna?en? hranice > (silnice, plot) > > Proto?e jde o evropsk? data, budou pravd?podobn? k dispozici ve v?ce > zem?ch, bylo by proto vhodn? se pod?vat jestli u? n?kdo n?co > neimportoval a pokud ano tak pou??t hotov? n?stroje a zachovat > konzistentn? tagov?n?. Pokud ne tak ozn?mit import i zahrani?n?, aby > to mohl ud?lat zahrani?n? import?r stejn?. > > Luk?? Mat?jka (LM_1)
Problem je prave trebas to, pokud ty hranice nekdo bude casem chtit automaticky ze zdroje aktualizovat = v pripade pouziti silnice, potoka ... nerealne. Navic, to tak nelze ani importovat, musel bys to nasledne komplet rucne predelat, coz anuluje smysl importu. Nehlede na to, sem nejaky to chko zakresloval a klickuje to ruzne podel silnic, okraju lesa, hranic administrativnich celku ... a nekde to vede klido prostredkem pole ... Kde to vedlo soubezne s admin hranicema, tak tam sem je vyuzil, ale i to je dost sporny. zobrazit citaci
> > > 2012/2/15 jzvc <jzvc at tpfree.net>: >> Dne 15.2.2012 22:43, Lukas Kabrt napsal(a): >>>> 2) Sd?len? hranice - souvis? s p?edchoz?m. Nem?lo by v?st v?ce hranic >>>> p?es stejn? body. Lep?? je rozsekat jeden megapolygon do v?ce cest a >>>> p?idat je do p??slu?n?ch relac? hranic - viz pom?rn? dlouh? zdvojen? >>>> hranice mezi CHKO ?elezn? hory a ???rsk? vrchy. >>>> (N?m?t pro ty, co se nud?: slou?en? s cestami administrativn?ch hranic >>>> na ?sec?ch, kter? jsou toto?n?). >>> Hranice CHKO a asi i dal??ch chr?n?n?ch ?zem? (aspo? t?ch >>> velkoplo?n?ch) jsou definovan? nejen pomoc? administrativn?ch hranic, >>> ale i r?zn?mi p??rodn?mi hranicemi - ?eka, silnice apod. Pr?b?h >>> hranice je ur?en? ve vyhl??ce o z??zen? dan?ho chr?n?n?ho ?zem? - >>> p??klad [1] >>> >>> IMHO nej?ist?? ?e?en? by bylo chr?n?n? do OSM p?idat jako relace, kde >>> ?lenov? t? relace by byli objekty (silnice, ?eky, administrativn? >>> hranice), tak jak jsou definovan? v p??slu?n? vyhl??ce. >> Tohle by prave bylo dost nestastny, protoze se to pak blbe modifikuje. >> Silnice muze byt trebas z ruznych duvodu posunuta, ale to (predpokladam) >> nezmeni hranici chko. Vubec nemluve o tom, ze je to jen virtualni >> hranice => melo by to mit svoji caru se kterou lze pripadne nezavisle >> hybat. Je to stejny jako administrativni hranice, tam se taky kvuli >> udrzbe zavrhlo pouziti trebas potoku a je to samostatna cara, ac hranice >> vede trebas v ose vodniho toku. Jenze jinde vede po brehu a s chko to >> bude podobny ... >> >> + samozrejme pokud budu chtit tu hranici nejak vyuzit, trebas pro nejaky >> overlay, tak vazne nechci aby se mi zaroven s tim postahovali trebas >> znacky natagovane k silnici. >> >> Zkratka nemixoval bych v relacich fyzicke a virtualni objekty mapy. >> >>> [1] old.ochranaprirody.cz/res/data/012/002287.pdf >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

16.2.2012 02:17:02 (#7)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
zobrazit citaci
> Problem je prave trebas to, pokud ty hranice nekdo bude casem chtit > automaticky ze zdroje aktualizovat = v pripade pouziti silnice, potoka > ... nerealne.
Nere?ln? bych si tvrdit neodv??il, komplikovan? ur?it?. Ale data v OSM by m?la b?t p?edev??m p?esn? a celistv?, ne sb?rka nez?visl?ch import?. Pro takov? p??pad by snad bylo lep?? pou??t p?vodn? data. zobrazit citaci
> Navic, to tak nelze ani importovat, musel bys to nasledne > komplet rucne predelat, coz anuluje smysl importu.
Neimportuj? se jen tvary, ale i dal?? (hezk?) data, Importem se vytvo?? multipolygony, u kter?ch je u? snadn? zm?nit ??st trasy. Ka?dop?dn? to je dobr? prvn? stupe?. Dosa?en? ide?ln?ho stavu bude vy?adovat je?t? hodn? pr?ce, s t?m souhlas?m. Mo?n? by nebylo od v?ci zkop?rovat do n?jak?ho koment??e popis pr?chodu hranice, aby byl po ruce p?i zp?es?ov?n?. Kr?tce po p??chodu k OSM jsem se ptal, jak? p?esnost ?prav je po?adov?na. Nejlep?? odpov?? byla "Tak aby mapa byla p?esn?j?? ne? p?ed editac?". zobrazit citaci
> Nehlede na to, sem > nejaky to chko zakresloval a klickuje to ruzne podel silnic, okraju > lesa, hranic administrativnich celku ... a nekde to vede klido > prostredkem pole ... Kde to vedlo soubezne s admin hranicema, tak tam > sem je vyuzil, ale i to je dost sporny.

17.2.2012 08:13:25 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> 7) Je na zv??enou, zda s importem je?t? chv?li nepo?kat a prov?st jej a? > po zm?n? licence, aby n?kdo necht?n? ?erstvou cestu "neotr?vil" licen?n? > nekompatibiln?m uzlem, relaci cestou apod.
OSM uz zakazal pristup vsem kdo nesloushlasili s CL/OdBL. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

17.2.2012 10:02:40 (#9)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Pavel Machek wrote: zobrazit citaci
> Ahoj! > >> 7) Je na zv??enou, zda s importem je?t? chv?li nepo?kat a prov?st jej a? >> po zm?n? licence, aby n?kdo necht?n? ?erstvou cestu "neotr?vil" licen?n? >> nekompatibiln?m uzlem, relaci cestou apod. > > OSM uz zakazal pristup vsem kdo nesloushlasili s CL/OdBL. > Pavel
To sice ano, ale s daty, kter? "p?jdou pry?" se d? st?le manipulovat, tzn. je tu mo?nost p?idat uzel, kter? brzo zmiz? do cesty/cestu do relace. Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120217/f5a000ce/attachment.pgp>

19.2.2012 03:09:34 (#10)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, koukal jsem na sou?asn? stav a tagov?n?... tady je p?r m?ch post?eh?. V OSM jsou chr?n?n? ?zem? moment?ln? tagov?na p?ev??n? t?emi zp?soby leisure=nature_reserve, boundary=national_park a potom nov?j?? obecn?j?? zp?sob boundary=protected_area (bohu?el ofici?ln? mapnik zat?m nekresl?). Navrhoval bych se p?idr?et syst?mu boundary=protected_area [1] s pou?it?m dal??ch tag?: - protection_title - cel?mi slovy NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP; toto ozna?en? by pak u? nem?lo b?t v tagu name (s v?jimkou NP?) - protect_class - ref - iucn_level - valid_from - pro rok vytvo?en? Pro NP mo?n? pou??t kv?li kompatibilit? (aspo? dokud to neza?n? mapnik renderovat) boundary=national_park. Je?t? p?r dal??ch v?c? k NP: Jak se vypo??dat s ochrann?mi p?smy vs. vnit?n?mi z?nami NP? J? bych byl pro to, aby se jako hranice NP ozna?ila hranice vnit?n?ch z?n a ochrann? p?smo ozna?ilo pomoc? zvl??tn? relace podobn? jako CHKO - ostatn? t?eba na ?umav? ochrann? p?smo je CHKO. Sou?asn? stav zmapov?n? NP: * KRNAP Relace obsahovala mix cest hranic bez/s ochrann?ho p?sma; prozat?m jsem relaci upravil tak, aby to aspo? byl platn? polygon - ponechal jsem kompletn?j?? hranice v?tn? ochrann?ho p?sma. Je pot?eba up?esnit hranice ochrann?ho p?sma p?edev??m okolo Vrchlab?, N?kter? cesty pro hranici vnit?n?ch z?n v datab?zi jsou, ale nen? jich moc. * Podyj? V OSM je dvakr?t: - Nov? relace (hranice v?etn? ochrann?ho p?sma). - Rozd?lan? polygon (hranice bez ochrann?ho p?sma), kde chyb? d?ra na ???ov, kter? je jen v ochrann?m p?smu. * ?umava, ?esk? ?v?carsko Vypadaj? celkem kompletn?. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dprotected_area -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120219/9b7b7a35/attachment.pgp>

19.2.2012 04:31:05 (#11)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Ahoj zobrazit citaci
> Ahoj, > koukal jsem na sou?asn? stav a tagov?n?... tady je p?r m?ch post?eh?. > > V OSM jsou chr?n?n? ?zem? moment?ln? tagov?na p?ev??n? t?emi zp?soby > leisure=nature_reserve, boundary=national_park a potom nov?j?? obecn?j?? > zp?sob boundary=protected_area (bohu?el ofici?ln? mapnik zat?m nekresl?). > Navrhoval bych se p?idr?et syst?mu boundary=protected_area [1] s > pou?it?m dal??ch tag?:
Jsem pro zobrazit citaci
> ?- protection_title - cel?mi slovy NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP; toto > ozna?en? by pak u? nem?lo b?t v tagu name (s v?jimkou NP?)
To by m?lo z?le?et na n?zvu parku, v?t?inou by tam asi to ozna?en? z?stalo zobrazit citaci
> ?- protect_class > ?- ref > ?- iucn_level > ?- valid_from - pro rok vytvo?en?
Pou?il bych sp?? start_date, je roz???en?j??. zobrazit citaci
> Pro NP mo?n? pou??t kv?li kompatibilit? (aspo? dokud to neza?n? mapnik > renderovat) boundary=national_park.
Kdy? se budou d?lat zm?ny kv?li kompatibilit? s mapnikem tak nebude m?t mapnik moc motivaci b?t m?n?n. zobrazit citaci
> > Je?t? p?r dal??ch v?c? k NP: > Jak se vypo??dat s ochrann?mi p?smy vs. vnit?n?mi z?nami NP? J? bych byl > pro to, aby se jako hranice NP ozna?ila hranice vnit?n?ch z?n a ochrann? > p?smo ozna?ilo pomoc? zvl??tn? relace podobn? jako CHKO - ostatn? t?eba > na ?umav? ochrann? p?smo je CHKO.
Na wiki je to popsan? (site_zone), p?idr?el bych se toho zobrazit citaci
> > Sou?asn? stav zmapov?n? NP: > * KRNAP > Relace obsahovala mix cest hranic bez/s ochrann?ho p?sma; prozat?m jsem > relaci upravil tak, aby to aspo? byl platn? polygon - ponechal jsem > kompletn?j?? hranice v?tn? ochrann?ho p?sma. > Je pot?eba up?esnit hranice ochrann?ho p?sma p?edev??m okolo Vrchlab?, > N?kter? cesty pro hranici vnit?n?ch z?n v datab?zi jsou, ale > nen? jich moc. > > * Podyj? > V OSM je dvakr?t: > - Nov? relace (hranice v?etn? ochrann?ho p?sma). > - Rozd?lan? polygon (hranice bez ochrann?ho p?sma), kde chyb? d?ra na > ???ov, kter? je jen v ochrann?m p?smu. > > * ?umava, ?esk? ?v?carsko > Vypadaj? celkem kompletn?. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dprotected_area
Luk?? Mat?jka

19.2.2012 10:54:21 (#12)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
LM_1 wrote: zobrazit citaci
>> - valid_from - pro rok vytvo?en? > Pou?il bych sp?? start_date, je roz???en?j??.
V kombinaci s boundary=protected_area nen?... M?j n?vrh byl motivov?n zm?nkou dan?ho tagu na wiki a jeho pou?it?m p?i podobn?m importu ve Francii. zobrazit citaci
>> Pro NP mo?n? pou??t kv?li kompatibilit? (aspo? dokud to neza?n? mapnik >> renderovat) boundary=national_park. > Kdy? se budou d?lat zm?ny kv?li kompatibilit? s mapnikem tak nebude > m?t mapnik moc motivaci b?t m?n?n.
V tomhle jsem osobn? opravdu na v??k?ch - ty ?ty?i parky v ?R to v??n? nevytrhnou (narozd?l od stovek dal??ch chr?n?n?ch ?zem?)... prozat?m by se aspo? vykraslovaly, jako?to nejd?le?it?j?? chr?n?n? ?zem? v ?R, a po zm?n? stylu pro mapnik by sta?ilo jen zm?nit boundary=national_park -> boundary=protected_area zobrazit citaci
>> Je?t? p?r dal??ch v?c? k NP: >> Jak se vypo??dat s ochrann?mi p?smy vs. vnit?n?mi z?nami NP? J? bych byl >> pro to, aby se jako hranice NP ozna?ila hranice vnit?n?ch z?n a ochrann? >> p?smo ozna?ilo pomoc? zvl??tn? relace podobn? jako CHKO - ostatn? t?eba >> na ?umav? ochrann? p?smo je CHKO. > Na wiki je to popsan? (site_zone), p?idr?el bych se toho
Osobn? moc nerozum?m tomu popisu na wiki a jak konkr?tn? ho p?ev?st do praxe, pokud mi to po lopat? n?kdo vysv?tl? (a uk??e, ?e se to takto v??n? aspo? trochu pou??v?), tak to uv?t?m. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120219/338f3668/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120219/338f3668/attachment.pgp>

19.2.2012 11:31:51 (#13)
gravatar

Jan Kučera

<kozuch82 at gmail.com>
22
Zdrav?m, s v?t?inou, co bylo dosud ?e?eno, souhlas?m. Na wiki jsem vytvo?il str?nku o importu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas s n?vrhy m?ch p?eklad? EEA shapefile tag? do OSM. Osobn? bych byl pro to natagovat tak, aby se to v?e vykreslovalo (national_park), ale to je dosti brut?ln? ?e?en?. Rendering protected_area by bylo pot?eba urgentn? po?e?it, osobn? jsem m?l za to, ?e se ji? renderuje ?pln? stejn? jako "national_park" - vid?l jsem v tom jistou v?hodu oproti "spamovac?mu" tagu NR, kter? d?v? plo?n? text "NR" do ?zem?, myslel jsem, ?e to bylo v?sledkem p?irozen?ho v?voje v t?to oblasti. Bohu?el dle m?ch kr?tk?ch zku?enost? jsou zm?ny nastaven? mapniku asi t??ko pr?choz?, ?e? Cht?lo by to alespo? zatla?it ne n?jak?ho pat?i?n?ho kret*na, co to m? naho?e nastarosti... Kozuch

19.2.2012 11:40:08 (#14)
gravatar

Jan Kučera

<kozuch82 at gmail.com>
22
PS. Nerenderuje se n?hodou protected_area podle n?sleduj?c?ho kl??e? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Protected_Area_Rendering#Protected_Areas 2012/2/19 Jan Ku?era <kozuch82 at gmail.com>: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > s v?t?inou, co bylo dosud ?e?eno, souhlas?m. Na wiki jsem vytvo?il > str?nku o importu > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas > > s n?vrhy m?ch p?eklad? EEA shapefile tag? do OSM. Osobn? bych byl pro > to natagovat tak, aby se to v?e vykreslovalo (national_park), ale to > je dosti brut?ln? ?e?en?. Rendering protected_area by bylo pot?eba > urgentn? po?e?it, osobn? jsem m?l za to, ?e se ji? renderuje ?pln? > stejn? jako "national_park" - vid?l jsem v tom jistou v?hodu oproti > "spamovac?mu" tagu NR, kter? d?v? plo?n? text "NR" do ?zem?, myslel > jsem, ?e to bylo v?sledkem p?irozen?ho v?voje v t?to oblasti. Bohu?el > dle m?ch kr?tk?ch zku?enost? jsou zm?ny nastaven? mapniku asi t??ko > pr?choz?, ?e? Cht?lo by to alespo? zatla?it ne n?jak?ho pat?i?n?ho > kret*na, co to m? naho?e nastarosti... > > Kozuch

20.2.2012 12:07:44 (#15)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Jan Ku?era wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > s v?t?inou, co bylo dosud ?e?eno, souhlas?m. Na wiki jsem vytvo?il > str?nku o importu > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EEA:Nationally_designated_areas
M?l bych p?r p?ipom?nek: eea:cdda:sitecode - nahradil bych n???m jako 'ref:cdda' eea:cdda:objectid - nev?m jestli je nutn?... stejn? bude v?sledek jako relace a rozd?len? na jednotliv? cesty se pravd?podobn? s ?asem zm?n?. eea:cdda:parentiso - je zbyte?n?, kde se dan? oblast nach?z? vypl?v? p??mo z jej? polohy. area:ha - je zbyte?n?, rozloha je d?na vymezen?m geometrie start_date - na zv??enou, viz odpov?? LM_1 zobrazit citaci
> Rendering protected_area by bylo pot?eba > urgentn? po?e?it, osobn? jsem m?l za to, ?e se ji? renderuje ?pln? > stejn? jako "national_park" - vid?l jsem v tom jistou v?hodu oproti > "spamovac?mu" tagu NR, kter? d?v? plo?n? text "NR" do ?zem?, myslel > jsem, ?e to bylo v?sledkem p?irozen?ho v?voje v t?to oblasti. Bohu?el > dle m?ch kr?tk?ch zku?enost? jsou zm?ny nastaven? mapniku asi t??ko > pr?choz?, ?e? Cht?lo by to alespo? zatla?it ne n?jak?ho pat?i?n?ho > kret*na, co to m? naho?e nastarosti...
Asi nejrychlej??m ?e?en?m (kter? zva?uji i v souvislosti s double-renderingem n?zv? K?, obc? atd.) je poslat p??mo n?vrh na zm?nu stylu jako pull-request na githubu [1]. [1] https://github.com/openstreetmap/mapnik-stylesheets -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120220/a6627403/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120220/a6627403/attachment.pgp>

20.2.2012 12:53:21 (#16)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
start_date v. valid_from Nejde o to, ?e jeden je lep?? nebo hor??, podle m? jsou tak asi nastejno, tak?e bych se p?iklonil na stranu aktu?ln?ho v?t?ze. Jde o to, ?e dva r?zn? kl??e popisuj? tu stejnou v?c bez dal??ho d?vodu. Pro boundary=protected_area nejsou na taginfo statistiky, ale pro protection_title je to ve prosp?ch start_date 2000 : 500 Mysl?m, ?e start_date by tam ur?it? b?t m?lo a valid_from kdy?tak p?idat jenom nav?c kv?li kompatibilit? s t?m Fr. importem (ale ide?ln? jen start_date) Do?asn? tag pro mapnik bych nepou??val, ale kdy? jsou to jen ?ty?i parky tak je to opravdu celkem jedno. site_zone se pou??v? m?lo (9?), ale zd? se, ?e je to jedin? zdokumentovan? a pou??van? kl??, tak?e nejlep?? volba. Jestli tomu dob?e rozum?m tak, by tam m?ly b?t vno?en? multipolgony ozna?uj?c? ty z?ny a v?echny by m?ly b?t ?lenem nad?azen? relace kv?li seskupen?. Naj?t na map? to neum?m. Luk?? Mat?jka (LM_1)

18.3.2012 12:26:06 (#17)
gravatar

Jan Kučera

<kozuch82 at gmail.com>
22
Ahojte, bohu?el jsem p?i pokusu o import dal?? ??sti chr. ?zem? narazil na softwarov? probl?my - JOSM nebyl schopen dokon?it import cca 12000 uzl? najednou (zko?eno n?kolikr?t). Mo?n? to bylo t?m, ?e jsem rozd?lil import na ??sti po cca 2000 uzlech. Kdosi mi pak na help.osm.org doporu?il importovat pouze v celku, tedy v?e najednou, nicm?n? to jsem zkou?el v ?pln?ch za??tc?ch a ?sp??nost byla tak?ka 0%. Zkusil jsem skript bulk_upload_sax.py (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bulk_upload.py) na Xubuntu 11.10 - ten se mi choval pro zm?nu zase dosti ??len? a z m?ho .osm souboru o 12k uzlech vykouzlil dva changesety po cca 25k uzlech (viz http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits - pravd?podobn? budu muset revertovat...) ... nech?pu, kde ty uzly vzal. Nev?te n?kdo, co s t?m? Jak? SW pou??v?te pro importy? Zdrav?m, Kozuch Dne 20. ?nora 2012 12:53 LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> start_date v. valid_from > Nejde o to, ?e jeden je lep?? nebo hor??, podle m? jsou tak asi > nastejno, tak?e bych se p?iklonil na stranu aktu?ln?ho v?t?ze. Jde o > to, ?e dva r?zn? kl??e popisuj? tu stejnou v?c bez dal??ho d?vodu. Pro > boundary=protected_area nejsou na taginfo statistiky, ale pro > protection_title je to ve prosp?ch start_date 2000 : 500 > Mysl?m, ?e start_date by tam ur?it? b?t m?lo a valid_from kdy?tak > p?idat jenom nav?c kv?li kompatibilit? s t?m Fr. importem (ale ide?ln? > jen start_date) > > Do?asn? tag pro mapnik bych nepou??val, ale kdy? jsou to jen ?ty?i > parky tak je to opravdu celkem jedno. > > site_zone se pou??v? m?lo (9?), ale zd? se, ?e je to jedin? > zdokumentovan? a pou??van? kl??, tak?e nejlep?? volba. Jestli tomu > dob?e rozum?m tak, by tam m?ly b?t vno?en? multipolgony ozna?uj?c? ty > z?ny a v?echny by m?ly b?t ?lenem nad?azen? relace kv?li seskupen?. > Naj?t na map? to neum?m. > > Luk?? Mat?jka (LM_1) > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

20.3.2012 02:45:42 (#18)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ja jsem na posledni kolo importu adresnich bodu s uspechem pouzil bulk_upload.py, coz je, jak jsem porozumel, predchudce bulk_upload_sax.py. Trochu jsem ho musel ohackovat, aby se vyporadal s cestinou v komentarich a par dalsich drobnosti. Viz patch. HTH, Libor Index: bulk_upload.py =================================================================== --- bulk_upload.py (Revision 26712) +++ bulk_upload.py (Arbeitskopie) @@ -1,4 +1,4 @@ -#!/usr/bin/python +#!/usr/bin/python -W ignore::DeprecationWarning:httplib2 # -*- coding: utf-8 -*- # # @@ -65,7 +65,7 @@ def __init__(self,user,password,idMap,tags={}): self.httpObj = httplib2.Http() - self.httpObj.add_credentials(user,password) + self.httpObj.add_credentials(user,password,'api.openstreetmap.org') self.idMap = idMap self.tags = tags self.createChangeset() @@ -97,6 +97,11 @@ id=elem.attrib['id'] if self.idMap[type].has_key(id): continue + + # Work around a JOSM bug + if int(id) < 0 and elem.attrib.has_key('action') and elem.attrib['action'] == 'modify': + del elem.attrib['action'] + # # If elem contains nodes, ways or relations as a child # then the ids need to be remapped. @@ -377,7 +382,7 @@ idMap = IdMap(options.infile + ".db") tags = { 'created_by': user_agent, - 'comment': options.comment + 'comment': unicode(options.comment, "utf-8") } importProcessor = ImportProcessor(options.user,options.password,idMap,tags) importProcessor.parse(options.infile) On Sun 18-03-12 12:26:06, Jan Ku?era wrote: zobrazit citaci
> Ahojte, > > bohu?el jsem p?i pokusu o import dal?? ??sti chr. ?zem? narazil na > softwarov? probl?my - JOSM nebyl schopen dokon?it import cca 12000 > uzl? najednou (zko?eno n?kolikr?t). Mo?n? to bylo t?m, ?e jsem > rozd?lil import na ??sti po cca 2000 uzlech. Kdosi mi pak na > help.osm.org doporu?il importovat pouze v celku, tedy v?e najednou, > nicm?n? to jsem zkou?el v ?pln?ch za??tc?ch a ?sp??nost byla tak?ka > 0%. > > Zkusil jsem skript bulk_upload_sax.py > (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bulk_upload.py) na Xubuntu 11.10 - > ten se mi choval pro zm?nu zase dosti ??len? a z m?ho .osm souboru o > 12k uzlech vykouzlil dva changesety po cca 25k uzlech (viz > http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits - pravd?podobn? > budu muset revertovat...) ... nech?pu, kde ty uzly vzal. Nev?te n?kdo, > co s t?m? > > Jak? SW pou??v?te pro importy? > > Zdrav?m, > Kozuch > > Dne 20. ?nora 2012 12:53 LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com> napsal(a): > > start_date v. valid_from > > Nejde o to, ?e jeden je lep?? nebo hor??, podle m? jsou tak asi > > nastejno, tak?e bych se p?iklonil na stranu aktu?ln?ho v?t?ze. Jde o > > to, ?e dva r?zn? kl??e popisuj? tu stejnou v?c bez dal??ho d?vodu. Pro > > boundary=protected_area nejsou na taginfo statistiky, ale pro > > protection_title je to ve prosp?ch start_date 2000 : 500 > > Mysl?m, ?e start_date by tam ur?it? b?t m?lo a valid_from kdy?tak > > p?idat jenom nav?c kv?li kompatibilit? s t?m Fr. importem (ale ide?ln? > > jen start_date) > > > > Do?asn? tag pro mapnik bych nepou??val, ale kdy? jsou to jen ?ty?i > > parky tak je to opravdu celkem jedno. > > > > site_zone se pou??v? m?lo (9?), ale zd? se, ?e je to jedin? > > zdokumentovan? a pou??van? kl??, tak?e nejlep?? volba. Jestli tomu > > dob?e rozum?m tak, by tam m?ly b?t vno?en? multipolgony ozna?uj?c? ty > > z?ny a v?echny by m?ly b?t ?lenem nad?azen? relace kv?li seskupen?. > > Naj?t na map? to neum?m. > > > > Luk?? Mat?jka (LM_1) > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
--

20.3.2012 10:25:17 (#19)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Jan Ku?era wrote: zobrazit citaci
> Ahojte, > > bohu?el jsem p?i pokusu o import dal?? ??sti chr. ?zem? narazil na > softwarov? probl?my - JOSM nebyl schopen dokon?it import cca 12000 > uzl? najednou (zko?eno n?kolikr?t). Mo?n? to bylo t?m, ?e jsem > rozd?lil import na ??sti po cca 2000 uzlech. Kdosi mi pak na > help.osm.org doporu?il importovat pouze v celku, tedy v?e najednou, > nicm?n? to jsem zkou?el v ?pln?ch za??tc?ch a ?sp??nost byla tak?ka > 0%. > > Zkusil jsem skript bulk_upload_sax.py > (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bulk_upload.py) na Xubuntu 11.10 - > ten se mi choval pro zm?nu zase dosti ??len? a z m?ho .osm souboru o > 12k uzlech vykouzlil dva changesety po cca 25k uzlech (viz > http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits - pravd?podobn? > budu muset revertovat...) ... nech?pu, kde ty uzly vzal. Nev?te n?kdo, > co s t?m? > > Jak? SW pou??v?te pro importy? > > Zdrav?m, > Kozuch
UIR-ZSJ jsem importoval pomoc? vlastn? python? knihovny [1], ale to byly changesety ??dov? o stovk?ch uzl? (a pokud si dob?e vzpom?n?m, tak upload trval klidn? i minuty). Ono je v podstat? jedno, jak? software se pou?ije. To podstatn? je, ?e mus? udr?et otev?en? HTTP spojen? dostate?n? dlouho ne? to API p?e?v?k?. Imho by bylo nejrozum?j?? to uploadovat po men??ch ??stech, ale jednotliv? ??sti st?le jako "diff upload". "Men??ch" tak, aby jednotliv? uploady prob?hly v rozumn?m ?ase, tzn. ??dov? asi ty stovky nod?. Jako "diff upload" z toho d?vodu, aby se v map? nejd??v neobjevily jen samotn? uzly, do kter?ch by mohl n?kdo hr?bnout a zp?sobit tak selh?n? uploadu cest. Rozd?len? na men?? ??sti u? nesouvis? s uploadem... ot?zkou je, jakou strukturu maj? data? Pat?? ka?d? uzel jen do jedn? cesty (krom koncov?ch)? Je mo?n? to n?jak rozsekat (te? ne?e??m technick? proveden?, jen mo?nost)? Petr Mor?vek aka Xificurk [1] https://github.com/xificurk/osmapis -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120320/1f912045/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120320/1f912045/attachment.pgp>

21.3.2012 09:34:52 (#20)
gravatar

Jan Kučera

<kozuch82 at gmail.com>
22
Ahoj, jednalo se o import tohoto souboru: http://www.2shared.com/file/GAH9id2X/CR_final_UTF-8_NPP_2.html tento skript http://svn.openstreetmap.org/applications/utils/import/bulk_upload_06/bulk_upload_sax.py vyhodil tento output http://pastebin.com/5eQTe1Bv s vysledkem techto 2 changesetu http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits Chapu, ze by bylo lepsi udelat diff, ale momentalne neznam cestu, jak z .osm souboru takovy diff udelat... respektive jak to rozsekat na uploady treba po jednotlivych relacich... Kozuch Dne 20. b?ezna 2012 22:25 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Jan Ku?era wrote: >> Ahojte, >> >> bohu?el jsem p?i pokusu o import dal?? ??sti chr. ?zem? narazil na >> softwarov? probl?my - JOSM nebyl schopen dokon?it import cca 12000 >> uzl? najednou (zko?eno n?kolikr?t). Mo?n? to bylo t?m, ?e jsem >> rozd?lil import na ??sti po cca 2000 uzlech. Kdosi mi pak na >> help.osm.org doporu?il importovat pouze v celku, tedy v?e najednou, >> nicm?n? to jsem zkou?el v ?pln?ch za??tc?ch a ?sp??nost byla tak?ka >> 0%. >> >> Zkusil jsem skript bulk_upload_sax.py >> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bulk_upload.py) na Xubuntu 11.10 - >> ten se mi choval pro zm?nu zase dosti ??len? a z m?ho .osm souboru o >> 12k uzlech vykouzlil dva changesety po cca 25k uzlech (viz >> http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits - pravd?podobn? >> budu muset revertovat...) ... nech?pu, kde ty uzly vzal. Nev?te n?kdo, >> co s t?m? >> >> Jak? SW pou??v?te pro importy? >> >> Zdrav?m, >> Kozuch > > UIR-ZSJ jsem importoval pomoc? vlastn? python? knihovny [1], ale to byly > changesety ??dov? o stovk?ch uzl? (a pokud si dob?e vzpom?n?m, tak > upload trval klidn? i minuty). > > Ono je v podstat? jedno, jak? software se pou?ije. To podstatn? je, ?e > mus? udr?et otev?en? HTTP spojen? dostate?n? dlouho ne? to API p?e?v?k?. > > Imho by bylo nejrozum?j?? to uploadovat po men??ch ??stech, ale > jednotliv? ??sti st?le jako "diff upload". > "Men??ch" tak, aby jednotliv? uploady prob?hly v rozumn?m ?ase, tzn. > ??dov? asi ty stovky nod?. > Jako "diff upload" z toho d?vodu, aby se v map? nejd??v neobjevily jen > samotn? uzly, do kter?ch by mohl n?kdo hr?bnout a zp?sobit tak selh?n? > uploadu cest. > > Rozd?len? na men?? ??sti u? nesouvis? s uploadem... ot?zkou je, jakou > strukturu maj? data? Pat?? ka?d? uzel jen do jedn? cesty (krom > koncov?ch)? Je mo?n? to n?jak rozsekat (te? ne?e??m technick? proveden?, > jen mo?nost)? > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > [1] https://github.com/xificurk/osmapis > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

21.3.2012 10:11:58 (#21)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Jan Ku?era wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > jednalo se o import tohoto souboru: > http://www.2shared.com/file/GAH9id2X/CR_final_UTF-8_NPP_2.html > > tento skript > http://svn.openstreetmap.org/applications/utils/import/bulk_upload_06/bulk_upload_sax.py > > vyhodil tento output > http://pastebin.com/5eQTe1Bv > > s vysledkem techto 2 changesetu > http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits > > Chapu, ze by bylo lepsi udelat diff, ale momentalne neznam cestu, jak > z .osm souboru takovy diff udelat... respektive jak to rozsekat na > uploady treba po jednotlivych relacich... > > Kozuch
Mohl bych se na to pod?vat a zkusit to n?jak rozsekat a uploadovat, ale te? toho m?m a? nad hlavu... nejd??v se k tomu dostanu za p?r t?dn?. M?m aspo? revertovat ty dva changesety s nody, nebo u? se to ?e?? jinak? Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120321/06a2bb50/attachment.pgp>

22.3.2012 09:52:21 (#22)
gravatar

Jan Kučera

<kozuch82 at gmail.com>
22
Ahoj, zobrazit citaci
> M?m aspo? revertovat ty dva changesety s nody, nebo u? se to ?e?? jinak?
ano, pros?m revertovat. d?ky! Dne 21. b?ezna 2012 22:11 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Jan Ku?era wrote: >> Ahoj, >> >> jednalo se o import tohoto souboru: >> http://www.2shared.com/file/GAH9id2X/CR_final_UTF-8_NPP_2.html >> >> tento skript >> http://svn.openstreetmap.org/applications/utils/import/bulk_upload_06/bulk_upload_sax.py >> >> vyhodil tento output >> http://pastebin.com/5eQTe1Bv >> >> s vysledkem techto 2 changesetu >> http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits >> >> Chapu, ze by bylo lepsi udelat diff, ale momentalne neznam cestu, jak >> z .osm souboru takovy diff udelat... respektive jak to rozsekat na >> uploady treba po jednotlivych relacich... >> >> Kozuch > > Mohl bych se na to pod?vat a zkusit to n?jak rozsekat a uploadovat, ale > te? toho m?m a? nad hlavu... nejd??v se k tomu dostanu za p?r t?dn?. > > M?m aspo? revertovat ty dva changesety s nody, nebo u? se to ?e?? jinak? > > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

22.3.2012 11:11:50 (#23)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
542
Dne 18.3.2012 12:26, Jan Ku?era napsal(a): zobrazit citaci
> Ahojte, > > bohu?el jsem p?i pokusu o import dal?? ??sti chr. ?zem? narazil na > softwarov? probl?my - JOSM nebyl schopen dokon?it import cca 12000 > uzl? najednou (zko?eno n?kolikr?t). Mo?n? to bylo t?m, ?e jsem > rozd?lil import na ??sti po cca 2000 uzlech. Kdosi mi pak na > help.osm.org doporu?il importovat pouze v celku, tedy v?e najednou, > nicm?n? to jsem zkou?el v ?pln?ch za??tc?ch a ?sp??nost byla tak?ka > 0%.
Osobne mam po nemilych zkusenostech nastaven JOSM na 500 kousku jednim vrzem, jeste se mi nestalo ze by to padlo a to sem tam posilal i cca 5 000 zmen. Pokud sem posilal trebas 1500 zmen najednou, trvalo to nasobne dele nez 3x 500. A jak znamo, cim dyl neco trva, tim vetsi pravdepodobnost, ze se neco podela ... Vetsi mnoztvi zmen ale bude asi vhodnejsi rozdelit i do vice changesetu. zobrazit citaci
> Zkusil jsem skript bulk_upload_sax.py > (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bulk_upload.py) na Xubuntu 11.10 - > ten se mi choval pro zm?nu zase dosti ??len? a z m?ho .osm souboru o > 12k uzlech vykouzlil dva changesety po cca 25k uzlech (viz > http://www.openstreetmap.org/user/Kozuch-EEA/edits - pravd?podobn? > budu muset revertovat...) ... nech?pu, kde ty uzly vzal. Nev?te n?kdo, > co s t?m? > > Jak? SW pou??v?te pro importy? > > Zdrav?m, > Kozuch > > Dne 20. ?nora 2012 12:53 LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com> napsal(a): >> start_date v. valid_from >> Nejde o to, ?e jeden je lep?? nebo hor??, podle m? jsou tak asi >> nastejno, tak?e bych se p?iklonil na stranu aktu?ln?ho v?t?ze. Jde o >> to, ?e dva r?zn? kl??e popisuj? tu stejnou v?c bez dal??ho d?vodu. Pro >> boundary=protected_area nejsou na taginfo statistiky, ale pro >> protection_title je to ve prosp?ch start_date 2000 : 500 >> Mysl?m, ?e start_date by tam ur?it? b?t m?lo a valid_from kdy?tak >> p?idat jenom nav?c kv?li kompatibilit? s t?m Fr. importem (ale ide?ln? >> jen start_date) >> >> Do?asn? tag pro mapnik bych nepou??val, ale kdy? jsou to jen ?ty?i >> parky tak je to opravdu celkem jedno. >> >> site_zone se pou??v? m?lo (9?), ale zd? se, ?e je to jedin? >> zdokumentovan? a pou??van? kl??, tak?e nejlep?? volba. Jestli tomu >> dob?e rozum?m tak, by tam m?ly b?t vno?en? multipolgony ozna?uj?c? ty >> z?ny a v?echny by m?ly b?t ?lenem nad?azen? relace kv?li seskupen?. >> Naj?t na map? to neum?m. >> >> Luk?? Mat?jka (LM_1) >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce