« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Návod na zakreslování turistických tras

Vlákno 11.8. - 17.8.2010, počet zpráv: 15


11.8.2010 01:06:53 (#1)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, m?m dost p??tel turist? a rozhodl jsem se pro n? napsat n?vod, jak na OSM zakreslovat turistick? trasy, aby si nemuseli pot?ebn? informace pracn? hledat v kompletn? dokumentaci a aby v?e nalezli co nejstru?n?ji a co nejv?c pro blb? na jednom m?st?. S?m v?ak s OSM pracuji teprve kr?tce a mohu tam m?t chyby. Proto v?s pros?m, zda byste mi to mohli po v?cn? str?nce zkontrolovat. N?vod najdete zde: https://docs.google.com/View?id=dg27v6rj_1269httdgtd3 Je to zat?m provizorn? um?st?n?. Po korektur?ch ho p?esunu jinam. Moc d?kuju, Marek

11.8.2010 01:27:20 (#2)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
198
Ahoj, to je n?hodi?ka, ?e jsem taky za?al n?co takov?ho tvo?it. Ale sp?? s ohledem na to, co jak ozna?it, ne? jako n?vod, jak to d?lat. Hlavn? tam chci d?t hodn? fotek, aby bylo jasn?, co jak ozna?it, proto?e i mn? nen? ob?as jasn?, jak?m tagem ozna?it jakou cestu apod. A nen? to zam??eno jen na turistiku, ale obecn?. Taky (i pro mne) tam chci napsat r?zn? v?ci, kter? se tu ned?vno ?e?ily, ale nakonec nevy?e?ily. Zat?m jsem u cest, pokud m?te n?jak? fotky (p?edev??m lesn?ch) cest, tak bych byl r?d, kdybyste mi je poslali i s t?m, jak? tag k tomu d?v?te. D?v?m zde tak? prvn? slovo do pranice, co u? se tu ?e?ilo: ?zk? p??ina v lese je: 1. footway 2. path 3. n?co jin?ho? Rozpracovan? ?l?nek je zde: http://www.gps-routes.info/index.php?name=News&file=article&id=36&page=2 Mike On 11.8.2010 13:06, Marek Prokop wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > m?m dost p??tel turist? a rozhodl jsem se pro n? napsat n?vod, jak na > OSM zakreslovat turistick? trasy, aby si nemuseli pot?ebn? informace > pracn? hledat v kompletn? dokumentaci a aby v?e nalezli co > nejstru?n?ji a co nejv?c pro blb? na jednom m?st?. S?m v?ak s OSM > pracuji teprve kr?tce a mohu tam m?t chyby. Proto v?s pros?m, zda > byste mi to mohli po v?cn? str?nce zkontrolovat. N?vod najdete zde: > > https://docs.google.com/View?id=dg27v6rj_1269httdgtd3 > > Je to zat?m provizorn? um?st?n?. Po korektur?ch ho p?esunu jinam. > > Moc d?kuju, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

11.8.2010 01:38:37 (#3)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
100 2484
Super. :) Tohle je dle m?ho to co tu chyb?. S?m sem v?dycky n?co rozepsal a nedokon?il. L?b?. Jen co sem kousek rychle prob?hl, p?eklep - Turistick? navigace. Jedn? se o *ne*luxusn?j?? ~ honny

11.8.2010 01:59:55 (#4)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, 2010/8/11 honny <honnycze at gmail.com>: zobrazit citaci
> Super. :) Tohle je dle m?ho to co tu chyb?. S?m sem v?dycky n?co > rozepsal a nedokon?il. L?b?.
D?ky. zobrazit citaci
> Jen co sem kousek rychle prob?hl, p?eklep - Turistick? navigace. Jedn? > se o *ne*luxusn?j??
Opraveno. Zdrav?, Marek

11.8.2010 02:51:18 (#5)
gravatar

Michal 'vorner' Vaner

<vorner at ucw.cz>
10
Dobr? r?no On Wed, Aug 11, 2010 at 01:27:20PM +0200, Mike wrote: zobrazit citaci
> D?v?m zde tak? prvn? slovo do pranice, co u? se tu ?e?ilo: > ?zk? p??ina v lese je: > 1. footway > 2. path
?ten?m v anglick? OSM wiki mi jasn? vych?z?, ?e path. Footway ??k?: ?For designated footpaths, i.e. mainly/exclusively for pedestrians. Consider using highway=path if use is not restricted to pedestrians.? Ale ty p??iny jsou prost? jen vychozen? d?ry v lese, tam n?jak? ur?en? moc nen?. Naopak path: ?A route open to the public which is not intended for motor vehicles with four or more wheels. This includes snowmobile trails, ski trails, hiking trails, horse trails, bike trails and paths, mountain bike trails as well as combinations of the above and other modes of transportation.? (hiking trails je turistick? cesta, tak?e tam mi to sed? naopak celkem p??mo.) Obr?zky taky odpov?daj? ? footway tam m? chodn??ek, path lesn? cestu. Krom? toho, slovn?k p?ekl?d? path jako ?cesta (vy?lapan?), stezka, p??ina?, zat?mco footway jako ?cesta pro p???, chodn?k?. Osobn?, ty v?ci, po kter?ch chod?m v lese, zna??m bu? jako path nebo jako track (pokud je to takov? to ?irok?, je?t? mo?n? s vyjet?mi kolejemi od traktoru). S pozdravem -- grep me no patterns and I'll tell you no lines. Michal 'vorner' Vaner -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: not available Type: application/pgp-signature Size: 198 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100811/3ff7c787/attachment.pgp>

11.8.2010 04:53:46 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
par kosmickych poznamek: zobrazit citaci
> Terminologie > > * OSM - d?le pou??van? zkratka pro Open Street Map. > * Cesta - jak?koli fyzick?, tj. v ter?nu existuj?c? cesta od skoro neviditeln? stezi?ky > lesem p?es vozov? cesty, ulice v obc?ch, silnice a? po d?lnice.
*** termin vozova cesta je unikat v OSM-cz, vsade jinde se pouziva lesni a polni cesta. zobrazit citaci
> * Trasa - zna?en? p??? trasa Klubu ?esk?ch turist? (K?T) ?i jin? organizace, zna?en? jezdeck? stezky, cyklostezky apod. Trasy vedou po cest?ch, tak?e nejprve mus? v map? existovat fyzick? cesta a teprve pak na ni jde vyzna?it trasu.
*** Trasa je myslena posloupnost useku. Stezka je nejaky usek cesty specificky vyhrazeny znackou nekomu. zobrazit citaci
> Ka?dou turististickou trasu mus?te nejprve osobn? proj?t (p??padn? projet na kole ?i jinak), > zaznamenat jej? pr?b?h pomoc? GPS loggeru a teprve pak ji m??ete zan?st na OSM. > Z?znam pomoc? GPS nen? nezbytn? nutn?, pokud jsou ji? v OSM zakresleny v?echny > cesty, ze kter?ch se trasa skl?d?, p??padn? pokud jste schpni chyb?j?c? cesty spr?vn? > zakreslit pomoc? ortofotomapy UHUL (viz d?le).
*** myslim ze dobre pravidlo by melo byt: dva nezavisle zdroje (1xGPS+UHUL), zarucujici dostatecnou validnost kreslene trasy. Jediny zdroj zadnou zaruku nedava... zobrazit citaci
> * Logov?n? zapn?te hned jak vystoup?te z auta, vlaku ?i autobusu a chv?li po?kejte, ne? za??zen? najde dost satelit? (v?t?ina za??zen? p?ipravenost k z?znamu n?jak signalizuje).
*** satelit neni spravne slovo. V cestine uzivame slovo druzice. zobrazit citaci
> 3) Na kart? Pluginy (p?t? shora) za?krtn?te (pokud ji? nejsou za?krtnut?) minim?ln? pluginy routes a wmsplugin.
*** WMS plugin uz je soucasti zakladni instalace JOSM, nebo se o tom nekde mluvilo zobrazit citaci
> 4) Na kart? Nastaven? pluginu WMS plugin (osm? shora) si pomoc? tla??tka P?idat p?idejte tato WMS (URL zkop?rujte p?esn?!): > Jm?no v menu WMS URL > CUZK > UHUL Ortofoto
*** IMHO soucast vychoziho nastaveni JOSM zobrazit citaci
> P?ed kreslen?m doporu?uji je?t? nastavit zv?t?en? cca. 20 a? 30 metr? (ukazuje se v mapov?m okn? vlevo naho?e) a zapnout podkladovou ortfotomapu p??kazem UHUL Ortofoto z menu WMS. V m?stech ?i voln? krajin? tak nebudete odk?z?ni jen na tracklogy, kter? mohou b?t m?sty nep?esn? i o p?r des?tek metr?. Pokud se v?m p??kaz UHUL Ortofoto v menu WMS nenab?z?, nep?idali jste spr?vn? p??slu?n? WMS plugin podle n?vodu v ??sti Jak nainstalovat a nakonfigurovat editor JOSM.
**** optimalni zvetseni pro UHUL je cca 100 metru. UHUL ma rozliseni 1px/m. Zbytecne to pak pozira vykon JOSM. viz: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_UHUL_-_ortofotomapa ha hanoj

11.8.2010 06:02:30 (#7)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
Je?t? bych doporu?il spustit JOSM s dostate?nou velikost? vyhrazen? opera?n? pam?ti - minim?ln? 256MB, ??m v?ce t?m l?pe, jinak se bude JOSM zasek?vat.

11.8.2010 06:18:33 (#8)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, zobrazit citaci
> *** termin vozova cesta je unikat v OSM-cz, vsade jinde se pouziva > lesni a polni cesta.
Dobr? p?ipom?nka. Opravuji na poln? cestu. zobrazit citaci
> *** Trasa je myslena posloupnost useku. Stezka je nejaky usek cesty > specificky vyhrazeny znackou nekomu.
Tady tomu rozd?lu asi ?pln? nerozum?m. Vn?m?m to jazykov? tak, ?e trasa je obecn?j?? (dovedu si p?edstavit lodn? i t?eba vesm?rnou trasu), kde?to stezka m? konkr?tn?j?? turistick? v?znam. Slovo trasa jsem ale pou?il hlavn? proto, ?e ho pou??v? s?m K?T. zobrazit citaci
> *** myslim ze dobre pravidlo by melo byt: dva nezavisle zdroje > (1xGPS+UHUL), zarucujici dostatecnou validnost kreslene trasy. Jediny > zdroj zadnou zaruku nedava...
Myslel jsem si to p?vodn? tak?, ale p?ed ?asem jsem se tu ptal na to, zda mohu zakreslit cestu podle jednoho (vlastn?ho) GPS logu i v lese, kde na UHULu nic nevid?m, a byl jsem n?kolika hlasy uji?t?n ?e ano, ?e to kdy?tak n?kdo oprav?. Nakonec mi to p?i?lo logick? -- nep?esnost GPS nikdy nen? tak velik? (rozhodn? men?? ne? m???tko jin?ch turistick?ch map) a p?ipad? mi lep?? m?t na OSM cestu s nev?znamnou nep?esnost? v tvaru, ne? ji tam nem?t v?bec. zobrazit citaci
>> ? ? * Logov?n? zapn?te hned jak vystoup?te z auta, vlaku ?i autobusu a chv?li po?kejte, ne? za??zen? najde dost satelit? (v?t?ina za??zen? p?ipravenost k z?znamu n?jak signalizuje). > *** satelit neni spravne slovo. V cestine uzivame slovo druzice.
V?m, ale zde p?eci jen ponech?m satelit. Jsem si dost jist?, ?e pro typick?ho u?ivatele GPS je to slovo srozumiteln?j??. zobrazit citaci
> *** WMS plugin uz je soucasti zakladni instalace JOSM, nebo se o tom > nekde mluvilo
Minul? t?den jsem instaloval JOSM na ciz?m po??ta?i a musel jsem to za?krtnou. zobrazit citaci
>> 4) Na kart? Nastaven? pluginu WMS plugin (osm? shora) si pomoc? tla??tka P?idat p?idejte tato WMS (URL zkop?rujte p?esn?!): >> Jm?no v menu ?WMS URL >> CUZK >> UHUL Ortofoto > *** IMHO soucast vychoziho nastaveni JOSM
Nejsou, viz v??e. Jdou sice p?idat ze seznamu v doln? ??sti okna, ale pak je CUZK ?ern? a jako vrstva nad UHULem skoro neviditeln?. Proto jsem do n?vodu dal b?lou verzi. zobrazit citaci
> **** optimalni zvetseni pro UHUL je cca 100 metru. UHUL ma rozliseni > 1px/m. Zbytecne to pak pozira vykon JOSM. viz: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_UHUL_-_ortofotomapa
Z pohledu rozli?en? ortofotomapy to asi ch?pu, ale z pohledu kreslen? moc ne. Neum?m si p?edstavit, ?e bych p?i zv?t?en? 100 metr? n?co rozumn?ho nakreslil. P?i 20-30 metrech (a budovy podle CUZK je?t? m?n?) mi to naopak jde v?born?. Opa?nou zku?enost m?m i s v?konem -- ve velk?m zv?t?en? se mi UHUL na??t? rychle, v men??m stra?n? pomalu. Rozd?ly v rychlosti samotn?ho JOSM nepozoruji. Moc d?kuji za p?ipom?nky, Marek

11.8.2010 06:20:39 (#9)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, 2010/8/11 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > Je?t? bych doporu?il spustit JOSM s dostate?nou velikost? vyhrazen? opera?n? pam?ti - minim?ln? 256MB, ??m v?ce t?m l?pe, jinak se bude JOSM zasek?vat.
T?k? se to n?jak?ho specifick?ho opera?n?ho syst?mu? Pou??v?m Windows Vista, nic takov?ho jsem nenastavoval a JOSM se mi nikdy nezasekl. Vlastn? jsem byl dost p?ekvapen?, jak rychl? a stabiln? program to je. D?ky, Marek

11.8.2010 09:09:02 (#10)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
>> *** Trasa je myslena posloupnost useku. Stezka je nejaky usek cesty >> specificky vyhrazeny znackou nekomu. > > Tady tomu rozd?lu asi ?pln? nerozum?m. Vn?m?m to jazykov? tak, ?e > trasa je obecn?j?? (dovedu si p?edstavit lodn? i t?eba vesm?rnou > trasu), kde?to stezka m? konkr?tn?j?? turistick? v?znam. Slovo trasa > jsem ale pou?il hlavn? proto, ?e ho pou??v? s?m K?T.
*** priklad trasy vs. stezky (a. vs b.): a) mam z Brna do Prahy sve trasy () b) z Brna do Prahy vede dalnice zobrazit citaci
>> *** myslim ze dobre pravidlo by melo byt: dva nezavisle zdroje >> (1xGPS+UHUL), zarucujici dostatecnou validnost kreslene trasy. Jediny >> zdroj zadnou zaruku nedava... > > Myslel jsem si to p?vodn? tak?, ale p?ed ?asem jsem se tu ptal na to, > zda mohu zakreslit cestu podle jednoho (vlastn?ho) GPS logu i v lese, > kde na UHULu nic nevid?m, a byl jsem n?kolika hlasy uji?t?n ?e ano, ?e > to kdy?tak n?kdo oprav?.
*** Prikazane neni v OSM nic. Nekdy od roku 2008 je tu take tento text[2]. Pokud to bude vychozi postup je to urcite lepe. zobrazit citaci
> Nakonec mi to p?i?lo logick? -- nep?esnost GPS nikdy nen? tak velik? > (rozhodn? men?? ne? m???tko jin?ch turistick?ch map) a p?ipad? mi > lep?? m?t na OSM cestu s nev?znamnou nep?esnost? v tvaru, ne? ji tam > nem?t v?bec.
*** vlastni nepresnosti GPS se snadno projevi v zastavbe i v clenitem terenu. Neco se lze docist i tady [1] (az naskoci server). O nevhodnosti oznacit stred polygonu nebo jeho tvar (zamek, muzeum), tvar krizovatky, pomoci GPS je zrejme uz z principu mereni. Tvuj text vychazi z toho ze cestu projdu s GPS, coz je zaklad a pak si pri kresleni ji podlozim UHULem a to je preci ono. Neznamena to, ze na obou zdrojich musi byt cesta nalezena. Minimalne to umoznuje interpretovat log GPS, ktery je v krajine sam o sobe tezce rozlustitelny. zobrazit citaci
>>> 4) Na kart? Nastaven? pluginu WMS plugin (osm? shora) si pomoc? tla??tka P?idat p?idejte tato WMS (URL zkop?rujte p?esn?!): >>> Jm?no v menu ?WMS URL >>> CUZK >>> UHUL Ortofoto >> *** IMHO soucast vychoziho nastaveni JOSM > > Nejsou, viz v??e. Jdou sice p?idat ze seznamu v doln? ??sti okna, ale > pak je CUZK ?ern? a jako vrstva nad UHULem skoro neviditeln?. Proto > jsem do n?vodu dal b?lou verzi.
*** Ano, tak. zobrazit citaci
> >> **** optimalni zvetseni pro UHUL je cca 100 metru. UHUL ma rozliseni >> 1px/m. Zbytecne to pak pozira vykon JOSM. viz: >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#WMS_UHUL_-_ortofotomapa > > Z pohledu rozli?en? ortofotomapy to asi ch?pu, ale z pohledu kreslen? > moc ne. Neum?m si p?edstavit, ?e bych p?i zv?t?en? 100 metr? n?co > rozumn?ho nakreslil. P?i 20-30 metrech (a budovy podle CUZK je?t? > m?n?) mi to naopak jde v?born?.
*** 100m je doporucene priblizeni pro nacteni UHUL, to nesouvisi s praci v teto podobrnosti. zobrazit citaci
> Opa?nou zku?enost m?m i s v?konem -- ve velk?m zv?t?en? se mi UHUL > na??t? rychle, v men??m stra?n? pomalu. Rozd?ly v rychlosti samotn?ho > JOSM nepozoruji.
*** Ja ano, mozna mam stary stroj. Staci zvysit bitovou hloubku nebo priliz podrobne rozliseni a JOSM ma co delat. zobrazit citaci
> Je?t? bych doporu?il spustit JOSM s dostate?nou velikost? vyhrazen? opera?n? pam?ti - > minim?ln? 256MB, ??m v?ce t?m l?pe, jinak se bude JOSM zasek?vat.
*** byval to problem, jestli je jeste dnes, nevim PS: kapitolu jak spravne interpretovat a kreslit do OSM GPS logy jsem taky kdysi popsal tuna [1] diky hanoj [1] http://gis.templ.net/dp-osm_git.pdf [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/Editing_Standards_and_Conventions#Pou.C5.BE.C3.ADv.C3.A1n.C3.AD_zdroj.C5.AF

11.8.2010 09:15:35 (#11)
gravatar

Zdeněk Pražák

<ZPrazak at seznam.cz>
784
no j? m?m WIN XP a star?? po??ta? pouze s 512 MB pam?ti a kdy? jsem JOSM poprv? spustil tak se mi ?asto zasek?val a bylo mi ppot? doporu?eno natvrdo mu vyhradit 256 MB pam?ti. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] N?vod na zakreslov?n? turistick?ch tras > Datum: 11.8.2010 18:20:56 > ---------------------------------------- > Ahoj, > > 2010/8/11 Zden?k Pra??k <ZPrazak at seznam.cz>: > > > > Je?t? bych doporu?il spustit JOSM s dostate?nou velikost? vyhrazen? opera?n? > pam?ti - minim?ln? 256MB, ??m v?ce t?m l?pe, jinak se bude JOSM zasek?vat. > > T?k? se to n?jak?ho specifick?ho opera?n?ho syst?mu? Pou??v?m Windows > Vista, nic takov?ho jsem nenastavoval a JOSM se mi nikdy nezasekl. > Vlastn? jsem byl dost p?ekvapen?, jak rychl? a stabiln? program to je. > > D?ky, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

11.8.2010 10:54:03 (#12)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Zden?k Pra??k wrote: zobrazit citaci
> no j? m?m WIN XP a star?? po??ta? pouze s 512 MB pam?ti a kdy? jsem JOSM poprv? spustil tak se mi ?asto zasek?val a bylo mi ppot? doporu?eno natvrdo mu vyhradit 256 MB pam?ti. > >
Aha. Ono totiz dostatecne moderni JDK ma "ergonomics", ktere nastavi velikost java heapu na nejaky zlomek dostupne RAM (s hornim a dolnim limitem), zatimco starsi JDK mely defaultni limit heapu natvrdo 64MB. A to, jake bude celkove chovani spravy pameti v JVM zavisi mimo jine na poctu nalezenych procesorovych jader... -- Nenik

12.8.2010 08:06:58 (#13)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/8/11 Marek Prokop <marek at sovavsiti.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj, > > m?m dost p??tel turist? a rozhodl jsem se pro n? napsat n?vod, jak na > OSM zakreslovat turistick? trasy, aby si nemuseli pot?ebn? informace > pracn? hledat v kompletn? dokumentaci a aby v?e nalezli co > nejstru?n?ji a co nejv?c pro blb? na jednom m?st?. S?m v?ak s OSM > pracuji teprve kr?tce a mohu tam m?t chyby. Proto v?s pros?m, zda > byste mi to mohli po v?cn? str?nce zkontrolovat. N?vod najdete zde: > > https://docs.google.com/View?id=dg27v6rj_1269httdgtd3 > > Je to zat?m provizorn? um?st?n?. Po korektur?ch ho p?esunu jinam. > > Moc d?kuju, > > Marek >
na wiki s tim! korektury se tam delaji take lip -- Michal Gr?zl http://walley.org

14.8.2010 05:52:44 (#14)
gravatar

Milan Zamazal

<pdm at zamazal.org>
26
zobrazit citaci
>>>>> "h" == hanoj <ehanoj at gmail.com> p??e:
zobrazit citaci
>> Myslel jsem si to p?vodn? tak?, ale p?ed ?asem jsem se tu ptal na >> to, zda mohu zakreslit cestu podle jednoho (vlastn?ho) GPS logu i >> v lese, kde na UHULu nic nevid?m, a byl jsem n?kolika hlasy >> uji?t?n ?e ano, ?e to kdy?tak n?kdo oprav?.
h> *** Prikazane neni v OSM nic. Nekdy od roku 2008 je tu take tento h> text[2]. Pokud to bude vychozi postup je to urcite lepe. Osobn? se sna??m pro lesn? cesty pou??vat aspo? dva zdroje, ale v?p??padech, kde to dost dob?e nejde, se sna??m postupovat dle zdrav?ho rozumu, nap?.: - Pokud se v?t?ina GPS z?znamu dob?e shoduje s?druh?m zdrojem, na krat??ch ?neviditeln?ch? ??ste?n?ch ?sec?ch ji ud?l?m jen podle GPS, je to lep??, ne? ji p?eru?ovat. - Pokud se domn?v?m, ?e po cest? budu moci proj?t v?dohledn? dob? znovu, po?k?m se zakreslen?m, a? z?n? budu m?t GPS z?znamy dva (a?t?m p?dem i?indicii o?p?esnosti t?ch z?znam? v?dan?m m?st?). Je jednodu??? cestu zakreslit jednou podle dvou z?znam?, ne? ji n?sledn? opravovat. - Pokud jsem po cest? ne?el, ale na UHUL ortofotomap? je dob?e vid?t a jsem si dostate?n? jist?, ?e tam opravdu je (jde skute?n? o?cestu), st?le je?t? tam je (ta ortofotomapa u? je p?r let star? a n?kdy neodpov?d? aktu?ln?mu stavu) a vede stejn?mi m?sty (zejm?na mezi poli nez??dka doch?z? k?v?znamn?m posun?m), tak ji zakresl?m jen podle UHULu. - Pokud m?m opravdu jen GPS z?znam a m?m d?vod se domn?vat, ?e nen? ?pln? mimo, zakresl?m cestu jen podle n?j pr?v? podle pravidla ?lep?? n?co ne? nic?. U?lesn?ch a poln?ch cest je toti? v?t?inou d?le?it?j?? v?d?t, ?e zhruba n?kudy vedou a co jsou za?, ne? zn?t jejich p?esnou polohu. Silnice v?OSM tak? maj? spoustu podstatn?ch nep?esnost? (a? natolik, ?e zmatou navigaci) a je to po??d lep??, ne? kdyby tam nebyly v?bec. Je tak? t?eba nezapom?nat, ?e druh?m zdrojem m??e b?t nejen UHUL ortofotomapa, ale v?n?kter?ch p??padech tak? katastr?ln? mapa. Naopak nedoporu?uji UHUL cesty odvozn?, ty dle m?ch zku?enost? velmi ?asto neodpov?daj? skute?nosti. S?ohledem na st?vaj?c? nep?esnosti v?OSM tak? d?l?m to, ?e pokud n?kudy jdu nebo jedu poprv? s?GPS, porovn?m z?znam s?OSM a oprav?m nesrovnalosti. Z?toho je z?ejm?, ?e je p?i zakreslov?n? d?le?it? uv?d?t zdroje, aby a? n?kdo naraz? na odli?nosti mohl posoudit v?rohodnost p?vodn?ho a sv?ho zdroje (kdy? pominu jin? d?vody).

17.8.2010 07:50:18 (#15)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 11.8.2010 22:54, Petr Nejedl? napsal(a): zobrazit citaci
> Zden?k Pra??k wrote: >> no j? m?m WIN XP a star?? po??ta? pouze s 512 MB pam?ti a kdy? jsem >> JOSM poprv? spustil tak se mi ?asto zasek?val a bylo mi ppot? >> doporu?eno natvrdo mu vyhradit 256 MB pam?ti. >> >> > Aha. Ono totiz dostatecne moderni JDK ma "ergonomics", ktere nastavi > velikost java heapu na nejaky zlomek dostupne RAM (s hornim a dolnim > limitem), zatimco starsi JDK mely defaultni limit heapu natvrdo 64MB. > A to, jake bude celkove chovani spravy pameti v JVM zavisi mimo jine > na poctu nalezenych procesorovych jader...
Jen pro info, 32bit java povoli maximum nekde kolem 1,5GB (neni to presne ale +-), pokud ma dotycny 64bit system, je zahodno nainstali 64bit javu (oficielne tusim od verze 6 - 20), ktera dovoli alokovat mnohem vic (na limit sem nenarazil). Cim vic je na danym vyseku mapy objektu, tim vic ramky to sezere a automaticka alokace moc nic. Aktualne pouzivam link s timhle (stroj ma 8GB): "C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe" -jar -Xmx4096M josm-latest.jar zobrazit citaci
> > -- > Nenik > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce