« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Gradiozni experiment tendujici ke konvergenci disputace onotaci adresnich elementu

Vlákno 6.6. - 17.6.2009, počet zpráv: 39


6.6.2009 04:59:28 (#1)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, ?ek? V?s dlouh? mail. Chyst?te-li se jej rovnou smazat, ?t?te alespo? posledn? sekci. Diskuze o adres?ch se rozrostla do ne?ekan? ???e. Posledn? dobou v?ak utich?, co? m??e znamenat, ?e a) v?ichni odjeli o v?kendu na chatu, nebo b) na?lo se ?e?en?. Pokus?m se tedy zrekapitulovat dosavadn? z?v?ry a detaily, kter? je je?t? pot?eba rozhodnout. P?edpokl?d?m, ?e ??st diskutuj?c?ch z pochopiteln?ch d?vod? v pr?b?hu odpadla, usnula nebo omdlela a ?ir?? shrnut? se snad bude hodit. === Adresy v ?R === Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. Ka?d? d?m v ?R m? bu? ??slo popisn? (?p) nebo ??slo eviden?n? (?e). Nem??e se p?itom st?t, ?e by d?m m?l ob? ??sla z?rove?. Pokud je obec rozd?len? na ??sti, ob? ??sla jsou unik?tn? na ?zem? ka?d? z ??st?; v opa?n?m p??pad? jsou ??sla unik?tn? v r?mci cel? obce. Domy se ??sluj? zhruba od nejstar??ho po nejnov?j??. M??e se tedy st?t, ?e domy s ?p (resp. ?e) 120 a 121 jsou na opa?n?ch stran?ch obce. Zat?mco ?p se pou??v? pro v?t?inu dom?, ?e zna?? p?ev??n? rekrea?n? nebo zahradn? budovy. To v?ak nen? pravidlem a mnoz? lid? maj? trvalou adresu v dom? ozna?en?m pomoc? ?e. Krom? ??sel popisn?ch a eviden?n?ch se pou??vaj? je?t? ??sla orienta?n? (?o). Ty se p?id?vaj? k ??sl?m popisn?m, nikdy k ??sl?m eviden?n?m. Jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice (jm?na ulic jsou v?dy unik?tn? nejen v ??sti obce, ale v?dy i v cel? obci). ??slov?n? prob?h? zpravidla od jednoho konce ulice bl??e st?edu m?sta k druh?mu konci; lich? ??sla na jedn? stran?, sud? na druh? stran?. Tento syst?m tak nalezen? domu v?razn? usnad?uje. S ?o m??e vzniknout probl?m p?i zastav?n? proluky, nebo rozd?len? domu. Aby se udr?elo vzestupn? ??slov?n? a nemusely se p?e??slovat v?echny zbyl? domy v ulici, zav?d? se dodate?n? p?smena. Pokud se d?m s ??slem '20' rozd?l? na t?i, vzniknou zpravidla adresy '20', '20a' a '20b'. Nen? to pravidlem, ale p?smena se sp??e ?ad? v opa?n?m po?ad? ne? ??sla. V?sledn? ??slov?n? tedy b?v? ...'18', '20b', '20a', '20', '22'... Je sporn?, zda lid? ve m?stech se zaveden?mi ??sly orienta?n?mi pou??vaj? sp??e je, nebo ??sla popisn?. P?evl?daj?c? zvyklost patrn? z?le?? na velikosti m?sta a na dob?, jak dlouho se ?o pou??vaj?. M?n? diskutabiln? bude fakt, ?e nemal? ??st lid? je zvykl? pou??vat jeden syst?m a ten druh? t?m?? v?bec. Cel? adresa tedy m??e m?t (a? na v?jimky) n?sleduj?c? tvary: * [ulice] [?p]/[?o], [obec] * [ulice] [?p], [obec] * [obec] [?p] * [obec]-[??st obce] ?.ev. [?e] Pokud tedy chcete jednozna?n? ur?it d?m, sta?? pou??t v?dy jedno z n?sleduj?c?ch pravidel: 1) obec + ulice + ?. orienta?n? 2) obecn? ?tvrt + ?. popisn? 3) obecn? ?tvrt + ?. eviden?n? P?i?em? pou?it? pravidla 1) implikuje mo?nost pou?it? pravidla 2). Naopak to neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch pravidel. V?jimku tvo?? Jind?ich?v Hradec, kde se pou??v? pro ??slov?n? domu n?sleduj?c? tvar: [?p]/[??slo m?stsk? ??sti] === Syst?m v jin?ch zem?ch === Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. V Evrop? p?eva?uje syst?m ??slov?n? podle obdoby na?ich ??sel orienta?n?ch [1]. V prostoru st?edn? Evropy se v dob?ch zav?d?n? ??sel dom? pou??vala ??sla popisn? jako tzv. Konskriptionsnummer. Rakousko-Uhersk? monarchie podle nich prov?d?la odvody do arm?dy (tzv. konskripce [2]). Syst?m se udr?el jako hlavn? syst?m pro ?R a Slovensko, jako dopl?kov? se pou??v? nap?. v Rakousku a N?mecku. V Brit?nii se pro bytov? domy pou??v? "[?. domu]/[?. bytu]". V Rusku se lom?tkov? notace pou??v? na rohov?ch domech. Tedy "[?. na jedn? ulici]/[?. na p???n? ulici]". === Sou?asn? syst?m ?esk?ch adres v OSM === Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. Dnes se pou??v? velmi jednoduch? syst?m: 'addr:housenumber' = [?o] 'addr:alternatenumber' = [?p] 'addr:street' = [ulice] 'addr:city' = [obec] 'addr:postcode' = [PS?] 'addr:country' = CZ 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ M? v?ak mnoh? nev?hody (od nejz?va?n?j??ch): * Na map? se zobrazuje jen ??slo orienta?n?, co? vyhovuje jen ??sti obyvatel jen n?kter?ch m?st. * ??sla eviden?n? se zcela ignoruj?. * Vyhled?va?e mus? v?d?t, ?e existuje pol??ko 'addr:alternatenumber'. * To sam? plat? pro v?echny GPS p??stroje. * To sam? plat? pro renderery map. * Sporn? je p??li?n? obecnost ozna?en? ?alternatenumber?. V?hodu vid?m jedinou: * Mapa je p?ehledn?. === Nov? n?vrh syst?mu ?esk?ch adres === Ned?vno zaslan? n?vrh se pokou?? vyhnout se v??e zm?n?n?m nev?hod?m a vyh?z? n?sleduj?c?ho principu: Hlavn? pol??ko pro z?pis ??sla domu 'addr:housenumber' by m?lo obsahovat v?e pot?ebn? pro jeho jednozna?nou identifikaci a nalezen?. Jako nejp?irozen?j?? mo?nost se tak jev? zapsat do tagu housenumber v?echna ??sla, kter? na dom? fyzicky vis?. Syntaxe tagu tedy m??e b?t jedna z n?sleduj?c?ch: 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] 'addr:housenumber' = [?p] 'addr:housenumber' = E[?e] Krom? t?chto tag? by se p?id?valy i samostatn? tagy pro jednotliv? ??sla, jejich? systaxi dod?v?m jen ?plnost: 'addr:[?p_kl??]' = [?p] 'addr:[?o_kl??]' = [?o] 'addr:[?e_kl??]' = [?e] Adresa 'Vodi?kova 792/40, Praha' se tak zap??e jako: 'addr:housenumber' = 792/40 'addr:[?p_kl??]' = 792 'addr:[?o_kl??]' = 40 'addr:street' = Vodi?kova 'addr:city' = Praha 'is_in' = Praha, CZ Adresa 'J?chymova 400, Jind?ich?v Hradec': 'addr:housenumber' = 400/III 'addr:[?p_kl??]' = 400 'addr:street' = J?chymova 'addr:city' = Jind?ich?v Hradec, Jiho?esk? kraj, ?R Pov?imn?te si, ?e v tomto p??pad? nen? syst?m redundantn?. Adresa 'Peklov ev.?. 8, H?ebe?': 'addr:housenumber' = E8 'addr:[?e_kl??]' = 8 'addr:city' = H?ebe? 'is_in' = Peklov, H?ebe?, St?edo?esk? kraj, ?R V?hody jsou n?sleduj?c? (se?azeno od nejd?le?it?j??ch): * Do OSM lze jednozna?n? zadat _v?echny_ domy na ?zem? ?R. * D?m lze jednozna?n? ur?it jen z pol??ka 'addr:housenumber'. * Syst?m je kompatibiln? s adresami ?esk? po?ty. Z bodu v OSM lze vytvo?it adresu na ob?lku za pomoc? 'housenumber' a rozparsovan?ho 'is_in'. * Syst?m je kompatibiln? s adresami na ob?ansk?ch pr?kazech. * Adresy lze jednozna?n? strojov? zpracovat a z?rove? zobrazit u?ivateli v b??n? pou??van?m form?tu bez slo?it?ch pravidel specifick?ch pro ?R. Nev?hody (tak? se?azen?): * Na map? bude velmi mnoho p?smenek. * N?kter? informace jsou duplicitn?. Pokud se adresa nebude upravovat za pomoci CzechAddress (nebo jin?ho podobn?ho programu), m??ou vzniknout nekonzistence. === Body do diskuze === ===== ??sla eviden?n? v 'housenumber' ===== Je ot?zkou, jak zapsat ??sla eviden?n? do pol??ka 'addr:housenumber'. Zat?m padly dva n?vrhy: * "?.ev. [?e]" * "E[?e]" Osobn? jsem pro druhou variantu, proto?e ?et?? m?sto na map?, ?esk? po?ta vyu??v? na sv?m webu do p?smene stejn? form?t a z?m?na s ?o "20e" stejn? nehroz? kv?li jin? velikosti p?smene, absenci ??sla popisn?ho a jin?mu po?ad? ??sla a p?smene. Proti t?to variant? se neozval ??dn? protin?zor, m?l bych proto tendenci diskuzi v tomto bod? uzav??t. Ozv?te se tedy, jen pokud radik?ln? nesouhlas?te a m?te-li siln? protiargument. ===== N?zvy pol??ek [?*_kl??] ===== Ve jm?nech kl??? jsou z?m?rn? pou?it? hodnoty [?*_kl??]. Je t?eba se dohodnout, ??m hranat? z?vorky nahrad?me. M?m siln? obavy, ?e zde bude diskuze pest?ej??. 1) ??sla eviden?n? ------------------ ??sla eviden?n? jsou jedin? ??sla, kter? lze p?i?adit stavb?m do?asn?m [3]. To v?ak neplat? v opa?n?m sm?ru, stavba s ?e nemus? b?t ?do?asn??. Dle jin?ch zdroj? ?do?asnost? sp??e znamen?, ?e se ??sla mohou m?nit pouh?m rozhodnut?m obecn?ho ??adu [4] jakkoli k p?e??slov?n? nedoch?z? ?asto [5]. Pozn: Velk? N na konci uvozovek zna?? zkratku pro 'number'. M?l-li by tag zrcadlit v?t?? m?ru do?asnosti, vyb?ral bych ze slov jako jsou 'provisionalN', 'temporaryN' (nebo jen 'tempN'). M??eme zv??it i 'volatileN', co? m? sp??e ekonomick? konotace. Osobn? se mi zd? nejlep?? 'provisionalN'. 2) ??sla orienta?n? ------------------- Zde mne napad? n?kolik r?zn?ch pohled?: a) Orienta?n? ??sla jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice. Tedy 'streetN'. Vyvol?v? sice pocit, ?e jde o ???slo ulice? nam?sto ???sla v r?mci ulice,? ale prefix 'addr:' by tomu mohl zabr?nit. b) Slou?? k orientaci, tedy 'orientationN'. 'orientN' je sice krat??, ale evokuje adresu na ?zem? bl?zk?ho, st?edn?ho a d?ln?ho v?chodu). Nebo 'navigationalN'? Zkratku 'naviN' bych nepou??val, proto?e se snadno splete s 'navy', tedy n?mo?nictvem. Mohli bychom sice po Cimrmanovsku p?edst?rat, ?e m?me mo?e, ale rad?ji bych se tomu vyhnul. c) Dal?? mo?nost je vyj?d?it, ?e jde o dopl?kov? syst?m, tedy 'auxiliaryN', nebo 'complementaryN' (co? je asi p??li? dlouh?). S?m nem?m siln? preference, ale asi bych byl za 'streetN'. 3) ??sla popisn? ---------------- Mnoh? asi p?ekvap?m, ?e nenavrhnu 'konskriptionsnummer'. ;-) Ano, konsenzus z diskuze na talk@ m??eme zahodit do ko?e, proto?e se stejn? m?n? komplet cel? syst?m. P?esto je nanejv??e vhodn? dr?et se jednotnosti t?chto ??sel na ?zem? st?edn? Evropy. Variantou vst??cn?j?? lidem preferuj?c?m angli?tinu nad n?m?inou (kter?ch je v ?esk? OSM komunit? asi v?t?ina) by se tedy mohlo l?bit 'conscriptionN'. Berete to jako vhodn? kompromis? Nebo je tu snad n?kdo, kdo na 'konskriptionsnummer' ned? dopustit? Osud 'alternatenumber'? Dal?? variantou je pou??t st?vaj?c? 'alternateN'. To v?ak pom?j? fakt, ?e ?p nen? 'alternativn?' ale 'hlavn?' ??slov?n?. Pokud bychom jej cht?li zachovat, bylo by mnohem vhodn?j?? jej pou??t pro ?e -- a to jen v nejhor??m p??pad?. Je velmi pravd?podobn?m sc?n??em, ?e programy budou v podporovat maxim?ln? 'housenumber'+'alternatenumber' a nikoli na?e region?ln? '[?*_kl??]'. P?itom 'housenumber' v na?em pojet? obsahuje sp??e human-friendly kl??, zat?mco 'alternatenumber' sp??e computer-friendly kl??. To v?ak op?t plat? jen na ?zem? ?R... Zm?na cel?ho syst?mu mi tak p?ijde vhodnou p??le?itost? zbavit se tohoto tagu bez ?jmy na schopnostech vyhled?va?? (viz jedna z v?hod nov?ho syst?mu). Kudy cesta nevede ----------------- Mysl?m, ?e ?esk? n?zvy tag? (tedy 'addr:??slopopisn?' nebo 'addr:popisn?number') m??eme rovnou zahodit. Slov?ci pou??vaj? na chlup stejn? syst?m, ale n?zvy maj? jinak. ===== P?ekon?v?n? omezenosti renderer? ===== Probl?m s p??li?n?m mno?stv?m p?smenek na map?, kter? plyne z navr?en? syntaxe 'addr:housenumber', by ?lo redukovat za pomoci r?zn?ch n?pov?d renderer?m. Prvn?m a nejsnaz??m ?e?en?m je umo?nit rozd?len? ??sla domu podle lom?tka podobn? jako se dnes d?l? n?zvy podle mezer. M?sto dlouh?ho textu '206/48' tak vznikne ?hledn?j?? dvou??dkov? '206'+'/48'. Ulic?m v z?pado-v?chodn?m sm?ru to jist? zlep?? vzhled. Jako jedna z mo?nost? mne napad? spojit nep?eru?enou ?adu dom? do n?jak?ho druhu relace ala Karlsruhe schema. Ve chv?li, kdy m? renderer m?lo m?sta, bude v?d?t, ?e krajn? domy ?ady jsou o chlup d?le?it?j?? ne? ty ostatn?. Takov? ?e?en? je sice n?ro?n? na ru?n? ?pravu mapy, ale CzechAddress by to mohl zvl?dat automaticky. Hroz? v?ak, ?e adresy budou muset b?t ulo?en? v 'node' a nikoli jako sou??st 'building', proto?e Karlsruhe schema spojuje adresy za pomoc? 'way'. Dal?? mo?nost je ned?vno otev?en? t?ma na talk@, kter? zva?uje speci?ln? pole ur?uj?c? ?d?le?itost? jednotliv? primitivy. Op?t -- krajn? body v ?ad? jsou o n?co m?lo d?le?it?j?? ne? ty uprost?ed. === Z?v?r diskuze === Vzhledem ke zku?enosti z p?edchoz?ch 5 kol domlouv?n? a bolesti hlavy nejen m?, navrhuji n?sleduj?c? ?e?en?. Jak se diskuze bude bl??it k z?v?ru, budu se sna?it ji zakon?ovat shrnuj?c?mi e-maily... krat??mi ne? tento ;-). E-mail, kter? bude m?t nad?ji st?t se definitivn?m z?v?rem cel? diskuze ozna??m kl??ov?m slovem ?Howgh? a n?sleduj?c?m textem: Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud do 14 dn? na tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci n?sleduj?c? p?esn? 14 dn? po dne?ku. Mysl?m, ?e nemus?m dlouze vysv?tlovat d?vody, kter? mne k tomuto n?vrhu vedou. Krom? toho, ?e chci u?et?it vlastn? ?as, c?t?m soucit s t?mi, kte?? se do diskuze zapojuj? od za??tku. R?d bych je?t? upozornil, ?e takov? ?e?en? spol?h? na cit v?ech z??astn?n?ch a jejich v?li ke kompromisu. Bojkotovat v?echny ?Howgh e-maily? je snadn?. S pozdravem a p??n?m rychl? domluvy, Radek ?ernoch Citace: [1]http://en.wikipedia.org/wiki/House_numbering [2]http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konskripce [3]http://novarole.cz/obsah/pravidla-o-zpusobu-pouziti-a-umisteni-cisel-a-nazvu-k-oznaceni-budov.html [4]http://www.czso.cz/csu/faq.nsf/hlasodpoved?openform&parentunid=491DF30ED371686CC125727D00326B8E [5]http://www.isvs.cz/e-government/kdo-urcuje-nazvy-ulic-cisla-popisna-a-cisla-orientacni-4-dil.html -- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

7.6.2009 11:58:59 (#2)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Mysl?m, ?e zrovna Vy m??ete 3/4 textu rovnou p?esko?it. ?mysln? je tam spousta informac? pro v?echny, kdo zat?m diskusi nesledovali. Samotn? n?vrh je kr?tk?. ;-) Radek Petr Nejedl? p??e v So 06. 06. 2009 v 20:46 -0700: zobrazit citaci
> Ve skutecnosti ted sedim v hospode na middlegate a na plne precteni a pochopeni psaneho textu budu potrebovat tak pondeli. > _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

7.6.2009 02:52:59 (#3)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
P?knou ned?li v?em. D?kuji za souhrn. J? osobn? bych ??sla orienta?n? odsunul na druhou kolej. V map? bych je nevykresloval. Kdy? mam v ruce mapu a hled?m adresu tak je ?o stejn? p??nosn? jak ?p(e). ?o se hod? pouze v moment? kdy m?m adresu a tu hled?m ve m?st?. vykreslov?n? obou ??sel v map? a je?t? nedej bo?e v ka?d?m m?st? v jin?m po?ad? podle m?stn?ch zvyklost? je naprosto matouc?. Dost mo?n? bych se p?iklonil k u?et?en? starost? autor?m program? pou?it?m existuj?c?ch tag? Do husenumber bych str?il ?p nebo ?e podle toho co ta stavba m? a dal?? tagem bych rozli?il jestli je eviden?n?. na map? bych to nerozli?oval maxim?ln? kurz?vou nebo t?eba patkov?m fontem. ?o bych ?oupnu do alternatenumber. V map? by se prim?rn? vyhled?valo podle housenumber prost? proto ?e jsou v?ude. Jak? to m? mouchy ? S pozdravem Pavel Kov?? Radomir Cernoch napsal(a): zobrazit citaci
> stra?n? dlouh? mail...

7.6.2009 03:05:21 (#4)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Radomir Cernoch p??e v So 06. 06. 2009 v 15:59 +0100: zobrazit citaci
> Jako nejp?irozen?j?? mo?nost se tak jev? zapsat do tagu housenumber > v?echna ??sla, kter? na dom? fyzicky vis?. Syntaxe tagu tedy m??e b?t > jedna z n?sleduj?c?ch:
Syst?m mi p?ipad? logick?. P??klady v?ak potom nesouhlas?, pro identifikaci ?. p. je nutn? v is_in pou??t m?stskou ??st v?dy, pokud se ?. p. vztahuje k n?. Tak?e (mo?n?) sp?? takto: zobrazit citaci
> Adresa 'Vodi?kova 792/40, Praha' se tak zap??e jako: > 'addr:housenumber' = 792/40 > 'addr:[?p_kl??]' = 792 > 'addr:[?o_kl??]' = 40 > 'addr:street' = Vodi?kova > 'addr:city' = Praha > 'is_in' = Praha, CZ
?'is_in' = Nov? M?sto, Praha, CZ V Praze je to je?t? komplikovan?j??. Je zde dvoj? rozd?len?, kter? navz?jem nen? propojeno. Tak?e is_in by vlastn? teoreticky m?la b?t dv?: Praha 1 a Nov? M?sto. Zat?mco administrativn? rozd?len? je Praha 1-14 (tu??m), ??sla popisn? se vztahuj? (pokud se nem?l?m) na m?stsk? ?tvrti (tedy nap?. Nov? M?sto), p?i?em? Praha 1 neznamen? Nov? M?sto (ale tak? Star? M?sto, Hrad?any, Malou Stranu) a naopak (Nov? M?sto le?? i na Praze 2). zobrazit citaci
> Adresa 'J?chymova 400, Jind?ich?v Hradec': > 'addr:housenumber' = 400/III > 'addr:[?p_kl??]' = 400 > 'addr:street' = J?chymova > 'addr:city' = Jind?ich?v Hradec, Jiho?esk? kraj, ?R
?'addr:city' = Jind?ich?v Hradec 'is_in' = ?Jind?ich?v Hradec III, Jind?ich?v Hradec, Jiho?esk? kraj, ?R zobrazit citaci
>V prostoru st?edn? Evropy se v dob?ch zav?d?n? ??sel dom? pou??vala
?>??sla popisn? jako tzv. Konskriptionsnummer. Rakousko-Uhersk? monarchie ?>podle nich prov?d?la odvody do arm?dy (tzv. konskripce [2]). Syst?m se ?>udr?el jako hlavn? syst?m pro ?R a Slovensko, jako dopl?kov? se pou??v? ?>nap?. v Rakousku a N?mecku. Ono je to mo?n? je?t? trochu komplikovan?j??.? P?ed Konskriptionsnummer existoval syst?m odvozen? od pozemkov?ch knih. Domy postaven? p?ed zaveden?m tohoto syst?mu tedy nemaj? ?. p. podle sv?ho st???, ale podle libov?le ??edn?ka. (Proto m? tak? slovo hausnumero v ?e?tin? hanliv? v?znam.) Paradoxem je fakt, ?e v pozemkov?ch registrech ?asto z?stalo star? ??slov?n? zachov?no. Tak?e nap?. na?e chalupa m?la p?vodn? ?. p. 10, dnes ?. 1. Nicm?n? dodnes stoj? na pozemku s katastr?ln?m ?. 10. Ale nejsem historik, tak?e detaily nezn?m. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

7.6.2009 03:11:19 (#5)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 14:52 +0200: zobrazit citaci
> P?knou ned?li v?em. > > D?kuji za souhrn. > > J? osobn? bych ??sla orienta?n? odsunul na druhou kolej. V map? bych je > nevykresloval. Kdy? mam v ruce mapu a hled?m adresu tak je ?o stejn? > p??nosn? jak ?p(e). ?o se hod? pouze v moment? kdy m?m adresu a tu > hled?m ve m?st?. > > vykreslov?n? obou ??sel v map? a je?t? nedej bo?e v ka?d?m m?st? v jin?m > po?ad? podle m?stn?ch zvyklost? je naprosto matouc?. > Dost mo?n? bych se p?iklonil k u?et?en? starost? autor?m program? > pou?it?m existuj?c?ch tag? > Do husenumber bych str?il ?p nebo ?e podle toho co ta stavba m? a dal?? > tagem bych rozli?il jestli je eviden?n?. na map? bych to nerozli?oval > maxim?ln? kurz?vou nebo t?eba patkov?m fontem. ?o bych ?oupnu do > alternatenumber. > V map? by se prim?rn? vyhled?valo podle housenumber prost? proto ?e jsou > v?ude. > > Jak? to m? mouchy ?
M? to jednu masa?ku. ??sla orienta?n? se v n?kter?ch m?stech _opravdu_ pou??vaj? jako _hlavn?_ syst?m. J? t?eba z hlavy nev?m jak? ??slo popisn? m? d?m m?ho trval?ho bydli?t?. O p?echodn?m ani nemluv?. Jin? p??klady z webov?ch str?nek p??slu?n?ch instituc?: * Rektor?t ?VUT, Zikova 4, 166 36, Praha 6. * Magistr?t hl. m. Praha, Mari?nsk? n?m. 2, Praha 1. * Nejvy??? soud ?esk? republiky, Bure?ova 20, 657 37 Brno * SuSE CR, s.r.o., Drahobejlova 27, Praha 9 V?echno ??sla orienta?n?. Nen? to ??elov? v?b?r, jin? instituce jsem nezkou?el. ??sla orienta?n? jsou opravdu nevyhnuteln?. M??eme sice ud?lat vyhled?v?n? dle ??sel popisn?ch, ale zna?n? ??st lid? podle nich nic nenajde. S pozdravem, Radek ?ernoch

7.6.2009 03:14:27 (#6)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Stanislav Brabec p??e v Ne 07. 06. 2009 v 15:05 +0200: zobrazit citaci
> Radomir Cernoch p??e v So 06. 06. 2009 v 15:59 +0100: > > > Jako nejp?irozen?j?? mo?nost se tak jev? zapsat do tagu housenumber > > v?echna ??sla, kter? na dom? fyzicky vis?. Syntaxe tagu tedy m??e b?t > > jedna z n?sleduj?c?ch: > > Syst?m mi p?ipad? logick?. P??klady v?ak potom nesouhlas?, pro > identifikaci ?. p. je nutn? v is_in pou??t m?stskou ??st v?dy, pokud se > ?. p. vztahuje k n?. Tak?e (mo?n?) sp?? takto: > > > Adresa 'Vodi?kova 792/40, Praha' se tak zap??e jako: > > 'addr:housenumber' = 792/40 > > 'addr:[?p_kl??]' = 792 > > 'addr:[?o_kl??]' = 40 > > 'addr:street' = Vodi?kova > > 'addr:city' = Praha > > 'is_in' = Praha, CZ > ?'is_in' = Nov? M?sto, Praha, CZ
To je moje chyba, pardon. ?pln? mi to uteklo. I dnes obsahuje 'is_in' jm?no ?tvrt? (dle dohody z d??v?j?ka). To by samoz?ejm? z?stalo i nad?le jako je tomu v p??kladu Peklova. Radek ?ernoch

7.6.2009 03:35:48 (#7)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Stanislav Brabec p??e v Ne 07. 06. 2009 v 15:05 +0200: zobrazit citaci
> V Praze je to je?t? komplikovan?j??. Je zde dvoj? rozd?len?, kter? > navz?jem nen? propojeno. > > Tak?e is_in by vlastn? teoreticky m?la b?t dv?: Praha 1 a Nov? M?sto. > Zat?mco administrativn? rozd?len? je Praha 1-14 (tu??m), ??sla popisn? > se vztahuj? (pokud se nem?l?m) na m?stsk? ?tvrti (tedy nap?. Nov? > M?sto), p?i?em? Praha 1 neznamen? Nov? M?sto (ale tak? Star? M?sto, > Hrad?any, Malou Stranu) a naopak (Nov? M?sto le?? i na Praze 2).
D?ky za cennou p?ipom?nku. Nab?z? se ?e?en? podle ?esk? po?ty, kdy se 1 ?tvr? rozd?len? do 2 administrativn?ch ??st? tv??? jako 2 ?tvrt?. Tedy "Bubene? (Praha 6)" a "Bubene? (Praha 7)" jako dv? samostatn? oblasti. To by nem?lo ni?emu vadit, nebo ano? S pozdravem, Radek ?ernoch

7.6.2009 03:40:30 (#8)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Hmm tak potom holt nezbude ne? do housenumber ps?t prim?rn? ??slo dan? m?st? zvyklost? a do alternate to druh? a p?idat tag kter? ur?? co za ??slo v tom housenumber vlastn? je. addr:housenumber=??slo b??n? u??van? v dan? oblasti addr:alternatenumber=Druh? ??slo addr:HouseNumType={ce/cp/co} Co se renderu t??e si mysl?m ?e m?n? ??sle je v tomto p??pad? v?ce a vykreslovat jenom housenumber a st?m ?e co je to za? ur?? druh p?sma. Radomir Cernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 14:52 +0200: >> P?knou ned?li v?em. >> >> D?kuji za souhrn. >> >> J? osobn? bych ??sla orienta?n? odsunul na druhou kolej. V map? bych je >> nevykresloval. Kdy? mam v ruce mapu a hled?m adresu tak je ?o stejn? >> p??nosn? jak ?p(e). ?o se hod? pouze v moment? kdy m?m adresu a tu >> hled?m ve m?st?. >> >> vykreslov?n? obou ??sel v map? a je?t? nedej bo?e v ka?d?m m?st? v jin?m >> po?ad? podle m?stn?ch zvyklost? je naprosto matouc?. >> Dost mo?n? bych se p?iklonil k u?et?en? starost? autor?m program? >> pou?it?m existuj?c?ch tag? >> Do husenumber bych str?il ?p nebo ?e podle toho co ta stavba m? a dal?? >> tagem bych rozli?il jestli je eviden?n?. na map? bych to nerozli?oval >> maxim?ln? kurz?vou nebo t?eba patkov?m fontem. ?o bych ?oupnu do >> alternatenumber. >> V map? by se prim?rn? vyhled?valo podle housenumber prost? proto ?e jsou >> v?ude. >> >> Jak? to m? mouchy ? > > M? to jednu masa?ku. ??sla orienta?n? se v n?kter?ch m?stech _opravdu_ > pou??vaj? jako _hlavn?_ syst?m. J? t?eba z hlavy nev?m jak? ??slo > popisn? m? d?m m?ho trval?ho bydli?t?. O p?echodn?m ani nemluv?. > > Jin? p??klady z webov?ch str?nek p??slu?n?ch instituc?: > * Rektor?t ?VUT, Zikova 4, 166 36, Praha 6. > * Magistr?t hl. m. Praha, Mari?nsk? n?m. 2, Praha 1. > * Nejvy??? soud ?esk? republiky, Bure?ova 20, 657 37 Brno > * SuSE CR, s.r.o., Drahobejlova 27, Praha 9 > > V?echno ??sla orienta?n?. Nen? to ??elov? v?b?r, jin? instituce jsem > nezkou?el. ??sla orienta?n? jsou opravdu nevyhnuteln?. > > M??eme sice ud?lat vyhled?v?n? dle ??sel popisn?ch, ale zna?n? ??st lid? > podle nich nic nenajde. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

7.6.2009 03:51:51 (#9)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 15:40 +0200: zobrazit citaci
> Hmm tak potom holt nezbude ne? do housenumber ps?t prim?rn? ??slo dan? > m?st? zvyklost? a do alternate to druh? a p?idat tag kter? ur?? co za > ??slo v tom housenumber vlastn? je. > addr:housenumber=??slo b??n? u??van? v dan? oblasti > addr:alternatenumber=Druh? ??slo > addr:HouseNumType={ce/cp/co}
To je tak? mo?n?. Jen?e i v Praze a Brn? jsou doby bez ??sel orienta?n?ch, a?koli se ??sla orienta?n? pou??vaj? jako hlavn?. M??e se pak st?t, ?e dotaz "Brno, Jarn? 20" d? nejednozna?n? v?sledek. zobrazit citaci
> Co se renderu t??e si mysl?m ?e m?n? ??sle je v tomto p??pad? v?ce a > vykreslovat jenom housenumber a st?m ?e co je to za? ur?? druh p?sma.
Ano, ale pokud u? budeme d?lat z?sah do Mapniku (co? n?vrh nutn? nevy?aduje), m??eme rovnou specifikovat vykreslovan? pol??ko v jeho stylu. Nen? t?eba za ka?dou cenu cp?t text na map? do "housenumber". zobrazit citaci
> Radomir Cernoch napsal(a): > > Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 14:52 +0200: > >> P?knou ned?li v?em. > >> > >> D?kuji za souhrn. > >> > >> J? osobn? bych ??sla orienta?n? odsunul na druhou kolej. V map? bych je > >> nevykresloval. Kdy? mam v ruce mapu a hled?m adresu tak je ?o stejn? > >> p??nosn? jak ?p(e). ?o se hod? pouze v moment? kdy m?m adresu a tu > >> hled?m ve m?st?. > >> > >> vykreslov?n? obou ??sel v map? a je?t? nedej bo?e v ka?d?m m?st? v jin?m > >> po?ad? podle m?stn?ch zvyklost? je naprosto matouc?. > >> Dost mo?n? bych se p?iklonil k u?et?en? starost? autor?m program? > >> pou?it?m existuj?c?ch tag? > >> Do husenumber bych str?il ?p nebo ?e podle toho co ta stavba m? a dal?? > >> tagem bych rozli?il jestli je eviden?n?. na map? bych to nerozli?oval > >> maxim?ln? kurz?vou nebo t?eba patkov?m fontem. ?o bych ?oupnu do > >> alternatenumber. > >> V map? by se prim?rn? vyhled?valo podle housenumber prost? proto ?e jsou > >> v?ude. > >> > >> Jak? to m? mouchy ? > > > > M? to jednu masa?ku. ??sla orienta?n? se v n?kter?ch m?stech _opravdu_ > > pou??vaj? jako _hlavn?_ syst?m. J? t?eba z hlavy nev?m jak? ??slo > > popisn? m? d?m m?ho trval?ho bydli?t?. O p?echodn?m ani nemluv?. > > > > Jin? p??klady z webov?ch str?nek p??slu?n?ch instituc?: > > * Rektor?t ?VUT, Zikova 4, 166 36, Praha 6. > > * Magistr?t hl. m. Praha, Mari?nsk? n?m. 2, Praha 1. > > * Nejvy??? soud ?esk? republiky, Bure?ova 20, 657 37 Brno > > * SuSE CR, s.r.o., Drahobejlova 27, Praha 9 > > > > V?echno ??sla orienta?n?. Nen? to ??elov? v?b?r, jin? instituce jsem > > nezkou?el. ??sla orienta?n? jsou opravdu nevyhnuteln?. > > > > M??eme sice ud?lat vyhled?v?n? dle ??sel popisn?ch, ale zna?n? ??st lid? > > podle nich nic nenajde. > > > > S pozdravem, > > Radek ?ernoch > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

7.6.2009 04:03:15 (#10)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Radomir Cernoch p??e v Ne 07. 06. 2009 v 14:35 +0100: zobrazit citaci
> Stanislav Brabec p??e v Ne 07. 06. 2009 v 15:05 +0200: > > V Praze je to je?t? komplikovan?j??. Je zde dvoj? rozd?len?, kter? > > navz?jem nen? propojeno. > > > > Tak?e is_in by vlastn? teoreticky m?la b?t dv?: Praha 1 a Nov? M?sto. > > Zat?mco administrativn? rozd?len? je Praha 1-14 (tu??m), ??sla popisn? > > se vztahuj? (pokud se nem?l?m) na m?stsk? ?tvrti (tedy nap?. Nov? > > M?sto), p?i?em? Praha 1 neznamen? Nov? M?sto (ale tak? Star? M?sto, > > Hrad?any, Malou Stranu) a naopak (Nov? M?sto le?? i na Praze 2). > > D?ky za cennou p?ipom?nku. Nab?z? se ?e?en? podle ?esk? po?ty, kdy se 1 > ?tvr? rozd?len? do 2 administrativn?ch ??st? tv??? jako 2 ?tvrt?. > Tedy "Bubene? (Praha 6)" a "Bubene? (Praha 7)" jako dv? samostatn? > oblasti. To by nem?lo ni?emu vadit, nebo ano?
To by mohlo vadit vyhled?va??m p?i ?e?en? n?kter?ch dotaz?. ?. p. by se muselo hledat pomoc? v?ce dotaz?, v tomto p??pad? Star? M?sto (Praha 1) a Star? M?sto (Praha 2). Ale z?ejm? by to nebyl velk? probl?m. Stejn? tak p?i?azov?n? bod? uvnit? hranic zakreslen?ch v map? by zde muselo m?t v?jimku. Ale z?ejm? nejde o v?ci z?sadn?. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

7.6.2009 05:37:51 (#11)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Radomir Cernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 15:40 +0200: >> Hmm tak potom holt nezbude ne? do housenumber ps?t prim?rn? ??slo dan? >> m?st? zvyklost? a do alternate to druh? a p?idat tag kter? ur?? co za >> ??slo v tom housenumber vlastn? je. >> addr:housenumber=??slo b??n? u??van? v dan? oblasti >> addr:alternatenumber=Druh? ??slo >> addr:HouseNumType={ce/cp/co} > > To je tak? mo?n?. Jen?e i v Praze a Brn? jsou doby bez ??sel > orienta?n?ch, a?koli se ??sla orienta?n? pou??vaj? jako hlavn?. > M??e se pak st?t, ?e dotaz "Brno, Jarn? 20" d? nejednozna?n? v?sledek.
Pokud je v tom a? takov? nepo??dek ?e se na jeden d?m v ulici ?o nem? tak se tomu ale beztak vyhnout ned?. A mus? b?t docela sranda jak jim tam chod? po?ta. IMHO toto si mus? vy?e?it obyvatel? toho domu t?m ?e v?ude ud?vaj? adresu jako Jarn? ?.p.20 Vyhled?va? by m?l zohlednit ?e se bude hledat podle ?.p.. zobrazit citaci
> >> Co se renderu t??e si mysl?m ?e m?n? ??sle je v tomto p??pad? v?ce a >> vykreslovat jenom housenumber a st?m ?e co je to za? ur?? druh p?sma. > > Ano, ale pokud u? budeme d?lat z?sah do Mapniku (co? n?vrh nutn? > nevy?aduje), m??eme rovnou specifikovat vykreslovan? pol??ko v jeho > stylu. Nen? t?eba za ka?dou cenu cp?t text na map? do "housenumber". >
Tak to je v?? n?zor. Mn? se cpan? v?ce dat k jednomu tagu moc nel?b?. zobrazit citaci
>> Radomir Cernoch napsal(a): >>> Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 14:52 +0200: >>>> P?knou ned?li v?em. >>>> >>>> D?kuji za souhrn. >>>> >>>> J? osobn? bych ??sla orienta?n? odsunul na druhou kolej. V map? bych je >>>> nevykresloval. Kdy? mam v ruce mapu a hled?m adresu tak je ?o stejn? >>>> p??nosn? jak ?p(e). ?o se hod? pouze v moment? kdy m?m adresu a tu >>>> hled?m ve m?st?. >>>> >>>> vykreslov?n? obou ??sel v map? a je?t? nedej bo?e v ka?d?m m?st? v jin?m >>>> po?ad? podle m?stn?ch zvyklost? je naprosto matouc?. >>>> Dost mo?n? bych se p?iklonil k u?et?en? starost? autor?m program? >>>> pou?it?m existuj?c?ch tag? >>>> Do husenumber bych str?il ?p nebo ?e podle toho co ta stavba m? a dal?? >>>> tagem bych rozli?il jestli je eviden?n?. na map? bych to nerozli?oval >>>> maxim?ln? kurz?vou nebo t?eba patkov?m fontem. ?o bych ?oupnu do >>>> alternatenumber. >>>> V map? by se prim?rn? vyhled?valo podle housenumber prost? proto ?e jsou >>>> v?ude. >>>> >>>> Jak? to m? mouchy ? >>> M? to jednu masa?ku. ??sla orienta?n? se v n?kter?ch m?stech _opravdu_ >>> pou??vaj? jako _hlavn?_ syst?m. J? t?eba z hlavy nev?m jak? ??slo >>> popisn? m? d?m m?ho trval?ho bydli?t?. O p?echodn?m ani nemluv?. >>> >>> Jin? p??klady z webov?ch str?nek p??slu?n?ch instituc?: >>> * Rektor?t ?VUT, Zikova 4, 166 36, Praha 6. >>> * Magistr?t hl. m. Praha, Mari?nsk? n?m. 2, Praha 1. >>> * Nejvy??? soud ?esk? republiky, Bure?ova 20, 657 37 Brno >>> * SuSE CR, s.r.o., Drahobejlova 27, Praha 9 >>> >>> V?echno ??sla orienta?n?. Nen? to ??elov? v?b?r, jin? instituce jsem >>> nezkou?el. ??sla orienta?n? jsou opravdu nevyhnuteln?. >>> >>> M??eme sice ud?lat vyhled?v?n? dle ??sel popisn?ch, ale zna?n? ??st lid? >>> podle nich nic nenajde. >>> >>> S pozdravem, >>> Radek ?ernoch >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

7.6.2009 06:18:43 (#12)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 17:37 +0200: zobrazit citaci
> Radomir Cernoch napsal(a): > > Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 15:40 +0200: > >> Hmm tak potom holt nezbude ne? do housenumber ps?t prim?rn? ??slo dan? > >> m?st? zvyklost? a do alternate to druh? a p?idat tag kter? ur?? co za > >> ??slo v tom housenumber vlastn? je. > >> addr:housenumber=??slo b??n? u??van? v dan? oblasti > >> addr:alternatenumber=Druh? ??slo > >> addr:HouseNumType={ce/cp/co} > > > > To je tak? mo?n?. Jen?e i v Praze a Brn? jsou doby bez ??sel > > orienta?n?ch, a?koli se ??sla orienta?n? pou??vaj? jako hlavn?. > > M??e se pak st?t, ?e dotaz "Brno, Jarn? 20" d? nejednozna?n? v?sledek. > > Pokud je v tom a? takov? nepo??dek ?e se na jeden d?m v ulici ?o nem? > tak se tomu ale beztak vyhnout ned?.
D? se tomu vyhnout. P?esto?e vyhled?va? pou?ije ?hloupou? ?ablonu "street housenumber", nab?dne u?ivateli 2 nalezen? z?znamy: 1) Jarn? 20 2) Jarn? 583/20 D?l u? je to na u?ivateli, aby v?d?l, zda chce dojet na "Jarn? ?.p 20" nebo na "Jarn? 20". Ka?dop?dn? je d?le?it?, ?e existuje zp?sob, jak ob? adresy rozli?it. J? v?m, ?e to je krajn? p??pad. Jde mi v?ak o to, ?e p?vodn? n?vrh m??e zm?nit styl rendereru, aby mapa "vypadala hezky", zat?mco V?? n?vrh mus? zm?nit styl rendereru, aby mapa "bylo jednozna?n?". Dal?? probl?m je, ?e pokud 'housenumber' = ?o, pak ?hloup?? vyhled?va? neum? ten d?m naj?t podle ??sla popisn?ho. A?koli si mysl?m, ?e takov? "dotaz" na OSM nebude m?t mnoho u?ivatel?, je to zbyte?n? nev?hoda. S pozdravem, Radek ?ernoch zobrazit citaci
> A mus? b?t docela sranda jak jim > tam chod? po?ta. IMHO toto si mus? vy?e?it obyvatel? toho domu t?m ?e > v?ude ud?vaj? adresu jako Jarn? ?.p.20 > Vyhled?va? by m?l zohlednit ?e se bude hledat podle ?.p.. > > > >> Co se renderu t??e si mysl?m ?e m?n? ??sle je v tomto p??pad? v?ce a > >> vykreslovat jenom housenumber a st?m ?e co je to za? ur?? druh p?sma. > > > > Ano, ale pokud u? budeme d?lat z?sah do Mapniku (co? n?vrh nutn? > > nevy?aduje), m??eme rovnou specifikovat vykreslovan? pol??ko v jeho > > stylu. Nen? t?eba za ka?dou cenu cp?t text na map? do "housenumber". > > > Tak to je v?? n?zor. Mn? se cpan? v?ce dat k jednomu tagu moc nel?b?. > >> Radomir Cernoch napsal(a): > >>> Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 14:52 +0200: > >>>> P?knou ned?li v?em. > >>>> > >>>> D?kuji za souhrn. > >>>> > >>>> J? osobn? bych ??sla orienta?n? odsunul na druhou kolej. V map? bych je > >>>> nevykresloval. Kdy? mam v ruce mapu a hled?m adresu tak je ?o stejn? > >>>> p??nosn? jak ?p(e). ?o se hod? pouze v moment? kdy m?m adresu a tu > >>>> hled?m ve m?st?. > >>>> > >>>> vykreslov?n? obou ??sel v map? a je?t? nedej bo?e v ka?d?m m?st? v jin?m > >>>> po?ad? podle m?stn?ch zvyklost? je naprosto matouc?. > >>>> Dost mo?n? bych se p?iklonil k u?et?en? starost? autor?m program? > >>>> pou?it?m existuj?c?ch tag? > >>>> Do husenumber bych str?il ?p nebo ?e podle toho co ta stavba m? a dal?? > >>>> tagem bych rozli?il jestli je eviden?n?. na map? bych to nerozli?oval > >>>> maxim?ln? kurz?vou nebo t?eba patkov?m fontem. ?o bych ?oupnu do > >>>> alternatenumber. > >>>> V map? by se prim?rn? vyhled?valo podle housenumber prost? proto ?e jsou > >>>> v?ude. > >>>> > >>>> Jak? to m? mouchy ? > >>> M? to jednu masa?ku. ??sla orienta?n? se v n?kter?ch m?stech _opravdu_ > >>> pou??vaj? jako _hlavn?_ syst?m. J? t?eba z hlavy nev?m jak? ??slo > >>> popisn? m? d?m m?ho trval?ho bydli?t?. O p?echodn?m ani nemluv?. > >>> > >>> Jin? p??klady z webov?ch str?nek p??slu?n?ch instituc?: > >>> * Rektor?t ?VUT, Zikova 4, 166 36, Praha 6. > >>> * Magistr?t hl. m. Praha, Mari?nsk? n?m. 2, Praha 1. > >>> * Nejvy??? soud ?esk? republiky, Bure?ova 20, 657 37 Brno > >>> * SuSE CR, s.r.o., Drahobejlova 27, Praha 9 > >>> > >>> V?echno ??sla orienta?n?. Nen? to ??elov? v?b?r, jin? instituce jsem > >>> nezkou?el. ??sla orienta?n? jsou opravdu nevyhnuteln?. > >>> > >>> M??eme sice ud?lat vyhled?v?n? dle ??sel popisn?ch, ale zna?n? ??st lid? > >>> podle nich nic nenajde. > >>> > >>> S pozdravem, > >>> Radek ?ernoch

7.6.2009 07:45:47 (#13)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2009/6/7 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: zobrazit citaci
> Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 17:37 +0200: >> Radomir Cernoch napsal(a): >> > Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 15:40 +0200: >> >> Hmm tak potom holt nezbude ne? do housenumber ps?t prim?rn? ??slo dan? >> >> m?st? zvyklost? a do alternate to druh? a p?idat tag kter? ur?? co za >> >> ??slo v tom housenumber vlastn? je. >> >> addr:housenumber=??slo b??n? u??van? v dan? oblasti >> >> addr:alternatenumber=Druh? ??slo >> >> addr:HouseNumType={ce/cp/co} >> > >> > To je tak? mo?n?. Jen?e i v Praze a Brn? jsou doby bez ??sel >> > orienta?n?ch, a?koli se ??sla orienta?n? pou??vaj? jako hlavn?. >> > M??e se pak st?t, ?e dotaz "Brno, Jarn? 20" d? nejednozna?n? v?sledek. >> >> Pokud je v tom a? takov? nepo??dek ?e se na jeden d?m v ulici ?o nem? >> tak se tomu ale beztak vyhnout ned?. > > D? se tomu vyhnout. P?esto?e vyhled?va? pou?ije "hloupou" ?ablonu > "street housenumber", nab?dne u?ivateli 2 nalezen? z?znamy: > 1) Jarn? 20 > 2) Jarn? 583/20 > > D?l u? je to na u?ivateli, aby v?d?l, zda chce dojet na "Jarn? ?.p 20" > nebo na "Jarn? 20". Ka?dop?dn? je d?le?it?, ?e existuje zp?sob, jak ob? > adresy rozli?it. > > J? v?m, ?e to je krajn? p??pad. Jde mi v?ak o to, ?e p?vodn? n?vrh m??e > zm?nit styl rendereru, aby mapa "vypadala hezky", zat?mco V?? n?vrh mus? > zm?nit styl rendereru, aby mapa "bylo jednozna?n?". > > Dal?? probl?m je, ?e pokud 'housenumber' = ?o, pak "hloup?" vyhled?va? > neum? ten d?m naj?t podle ??sla popisn?ho. A?koli si mysl?m, ?e takov? > "dotaz" na OSM nebude m?t mnoho u?ivatel?, je to zbyte?n? nev?hoda. >
Rozhodn? to krajn? p??pad nebude, proto?e pokud adresy budeme ps?t podle n?jak? "m?stn? zvyklosti", od??zneme t?m v?echny, kdo "m?stn? zvyklost" neznaj?. Nic jako m?stn? zvyklost toti? neexistuje, ka?d? si p??e ??sla do adres jak se mu zachce. Zat?hli bychom t?m do dat ne??douc? a nefunk?n? subjektivitu. Pro? v?s tak dere d?vat tam ??slo s lom?tkem, kdy? to je ofici?ln? zp?sob z?pisu adresy a ka?d? to m? v ob?ance? =TT=

7.6.2009 07:59:30 (#14)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Tom?? Tich? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 19:45 +0200: zobrazit citaci
> 2009/6/7 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: > > Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 17:37 +0200: > >> Radomir Cernoch napsal(a): > > J? v?m, ?e to je krajn? p??pad. Jde mi v?ak o to, ?e p?vodn? n?vrh m??e > > zm?nit styl rendereru, aby mapa "vypadala hezky", zat?mco V?? n?vrh mus? > > zm?nit styl rendereru, aby mapa "bylo jednozna?n?". > > > > Dal?? probl?m je, ?e pokud 'housenumber' = ?o, pak "hloup?" vyhled?va? > > neum? ten d?m naj?t podle ??sla popisn?ho. A?koli si mysl?m, ?e takov? > > "dotaz" na OSM nebude m?t mnoho u?ivatel?, je to zbyte?n? nev?hoda. > > > > Rozhodn? to krajn? p??pad nebude, proto?e pokud adresy budeme ps?t > podle n?jak? "m?stn? zvyklosti", od??zneme t?m v?echny, kdo "m?stn? > zvyklost" neznaj?. Nic jako m?stn? zvyklost toti? neexistuje, ka?d? > si p??e ??sla do adres jak se mu zachce. Zat?hli bychom t?m do dat > ne??douc? a nefunk?n? subjektivitu. > Pro? v?s tak dere d?vat tam ??slo s lom?tkem, kdy? to je ofici?ln? > zp?sob z?pisu adresy a ka?d? to m? v ob?ance?
To je v reakci na m?j e-mail? J? jsem jednozna?n? pro addr:housenumber = [?p]/[?o] Pokud to vyzn?lo jinak, omlouv?m se. Radek ?ernoch

7.6.2009 08:04:41 (#15)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
J? to beru taky. Asi to bude nejrozumn?j??. Radomir Cernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Tom?? Tich? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 19:45 +0200: >> 2009/6/7 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: >>> Pavel Kov?? p??e v Ne 07. 06. 2009 v 17:37 +0200: >>>> Radomir Cernoch napsal(a): >>> J? v?m, ?e to je krajn? p??pad. Jde mi v?ak o to, ?e p?vodn? n?vrh m??e >>> zm?nit styl rendereru, aby mapa "vypadala hezky", zat?mco V?? n?vrh mus? >>> zm?nit styl rendereru, aby mapa "bylo jednozna?n?". >>> >>> Dal?? probl?m je, ?e pokud 'housenumber' = ?o, pak "hloup?" vyhled?va? >>> neum? ten d?m naj?t podle ??sla popisn?ho. A?koli si mysl?m, ?e takov? >>> "dotaz" na OSM nebude m?t mnoho u?ivatel?, je to zbyte?n? nev?hoda. >>> >> Rozhodn? to krajn? p??pad nebude, proto?e pokud adresy budeme ps?t >> podle n?jak? "m?stn? zvyklosti", od??zneme t?m v?echny, kdo "m?stn? >> zvyklost" neznaj?. Nic jako m?stn? zvyklost toti? neexistuje, ka?d? >> si p??e ??sla do adres jak se mu zachce. Zat?hli bychom t?m do dat >> ne??douc? a nefunk?n? subjektivitu. >> Pro? v?s tak dere d?vat tam ??slo s lom?tkem, kdy? to je ofici?ln? >> zp?sob z?pisu adresy a ka?d? to m? v ob?ance? > > To je v reakci na m?j e-mail? J? jsem jednozna?n? pro > addr:housenumber = [?p]/[?o] > Pokud to vyzn?lo jinak, omlouv?m se. > > Radek ?ernoch > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

8.6.2009 08:26:51 (#16)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce.
... zobrazit citaci
> === Nov? n?vrh syst?mu ?esk?ch adres === > > Ned?vno zaslan? n?vrh se pokou?? vyhnout se v??e zm?n?n?m nev?hod?m a > vyh?z? n?sleduj?c?ho principu: Hlavn? pol??ko pro z?pis ??sla domu > 'addr:housenumber' by m?lo obsahovat v?e pot?ebn? pro jeho jednozna?nou > identifikaci a nalezen?. > > Jako nejp?irozen?j?? mo?nost se tak jev? zapsat do tagu housenumber > v?echna ??sla, kter? na dom? fyzicky vis?. Syntaxe tagu tedy m??e b?t > jedna z n?sleduj?c?ch: > 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] > 'addr:housenumber' = [?p] > 'addr:housenumber' = E[?e] > > Krom? t?chto tag? by se p?id?valy i samostatn? tagy pro jednotliv? > ??sla, jejich? systaxi dod?v?m jen ?plnost: > 'addr:[?p_kl??]' = [?p] > 'addr:[?o_kl??]' = [?o] > 'addr:[?e_kl??]' = [?e]
Tohle vypada relativne rozumne. zobrazit citaci
> ===== N?zvy pol??ek [?*_kl??] ===== > > Ve jm?nech kl??? jsou z?m?rn? pou?it? hodnoty [?*_kl??]. Je t?eba se > dohodnout, ??m hranat? z?vorky nahrad?me. M?m siln? obavy, ?e zde bude > diskuze pest?ej??. > > > 1) ??sla eviden?n? > ------------------ > > ??sla eviden?n? jsou jedin? ??sla, kter? lze p?i?adit stavb?m do?asn?m > [3]. To v?ak neplat? v opa?n?m sm?ru, stavba s ?e nemus? b?t ???do?asn????. > Dle jin?ch zdroj? ???do?asnost??? sp??e znamen?, ?e se ??sla mohou m?nit > pouh?m rozhodnut?m obecn?ho ??adu [4] jakkoli k p?e??slov?n? nedoch?z? > ?asto [5]. > > Pozn: Velk? N na konci uvozovek zna?? zkratku pro 'number'. > > M?l-li by tag zrcadlit v?t?? m?ru do?asnosti, vyb?ral bych ze slov jako > jsou 'provisionalN', 'temporaryN' (nebo jen 'tempN'). M??eme zv??it i > 'volatileN', co? m? sp??e ekonomick? konotace.
Hlasuju pro tempN... z duvodu delky. zobrazit citaci
> 2) ??sla orienta?n? > ------------------- > > Zde mne napad? n?kolik r?zn?ch pohled?: > > a) Orienta?n? ??sla jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice. Tedy 'streetN'. > Vyvol?v? sice pocit, ?e jde o ?????slo ulice??? nam?sto ?????sla v r?mci
streetN zni dobre. zobrazit citaci
> 3) ??sla popisn? > ---------------- > > Mnoh? asi p?ekvap?m, ?e nenavrhnu 'konskriptionsnummer'. ;-) > Ano, konsenzus z diskuze na talk@ m??eme zahodit do ko?e, proto?e > se stejn? m?n? komplet cel? syst?m. > > P?esto je nanejv??e vhodn? dr?et se jednotnosti t?chto ??sel na ?zem? > st?edn? Evropy. Variantou vst??cn?j?? lidem preferuj?c?m angli?tinu nad > n?m?inou (kter?ch je v ?esk? OSM komunit? asi v?t?ina) by se tedy mohlo > l?bit 'conscriptionN'. Berete to jako vhodn? kompromis?
Ja jsem hledal 'conscription' ve slovniku, a reklo mi to neco jako branna povinost. Je to mensi zhuverilost nex konskript...N ale dobry to neni. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

8.6.2009 05:25:50 (#17)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 8.6.2009 8:26, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ja jsem hledal 'conscription' ve slovniku, a reklo mi to neco jako > branna povinost. Je to mensi zhuverilost nex konskript...N ale dobry > to neni. >
Nejen brann? povinnost, prost? obecn? registrace n??eho nebo n?koho. conscription - povol?n? k slu?b?, registrace, z?pis, brann? povinnost, odvod (na vojnu) conscription centre - odvodn? komise conscription list - kmenov? kniha conscription od wealth - zdan?n?, konfiskace majetku (pro v?le?n? ??ely) Mo?n? je?t? t?eba descriptiveN? MK

8.6.2009 05:47:12 (#18)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Pavel Machek p??e v Po 08. 06. 2009 v 08:26 +0200: zobrazit citaci
> > 3) ??sla popisn? > > ---------------- > > Variantou vst??cn?j?? lidem preferuj?c?m angli?tinu nad > > n?m?inou (kter?ch je v ?esk? OSM komunit? asi v?t?ina) by se tedy mohlo > > l?bit 'conscriptionN'. Berete to jako vhodn? kompromis? > > Ja jsem hledal 'conscription' ve slovniku, a reklo mi to neco jako > branna povinost.
Popisn? ??sla byla zavedena kv?li evidenci branc?. zobrazit citaci
> Je to mensi zhuverilost nex konskript...N ale dobry > to neni.
A co t?eba "addr:uniqueN". Jedn? se ostatn? o jedine?n? ??slo v r?mci n?jak?ho spr?vn?ho celku. A nav?c to lze pou??t na jak?koliv podobn? syst?m. zobrazit citaci
>> M?l-li by tag zrcadlit v?t?? m?ru do?asnosti, vyb?ral bych ze slov
jako zobrazit citaci
>> jsou 'provisionalN', 'temporaryN' (nebo jen 'tempN'). M??eme zv??it i >> 'volatileN', co? m? sp??e ekonomick? konotace. > >Hlasuju pro tempN... z duvodu delky.
Nen? n?hodou "provisional" p?esn?j??? Google nazna?uje, ?e Florida m? cosi, co se jmenuje "provisional building code". -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

8.6.2009 05:49:43 (#19)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2009/6/8 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Nen? n?hodou "provisional" p?esn?j??? Google nazna?uje, ?e Florida m? > cosi, co se jmenuje "provisional building code".
Jen?e ?building code? nen? ???slo/k?d budovy?, ale stavebn? z?kon/normy: http://en.wikipedia.org/wiki/Building_code -- Petr Kadlec / Mormegil

8.6.2009 06:56:09 (#20)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/8 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Pavel Machek p??e v Po 08. 06. 2009 v 08:26 +0200: >> > 3) ??sla popisn? >> > ---------------- >> > Variantou vst??cn?j?? lidem preferuj?c?m angli?tinu nad >> > n?m?inou (kter?ch je v ?esk? OSM komunit? asi v?t?ina) by se tedy mohlo >> > l?bit 'conscriptionN'. Berete to jako vhodn? kompromis? >> >> Ja jsem hledal 'conscription' ve slovniku, a reklo mi to neco jako >> branna povinost. > > Popisn? ??sla byla zavedena kv?li evidenci branc?. > >> Je to mensi zhuverilost nex konskript...N ale dobry >> to neni. > > A co t?eba "addr:uniqueN". Jedn? se ostatn? o jedine?n? ??slo v r?mci > n?jak?ho spr?vn?ho celku. A nav?c to lze pou??t na jak?koliv podobn? > syst?m.
To se mi moc nezd?. Unik?tn? ??slo? Ka?d? ??slo je unik?tn? v r?mci n?jak?ho syst?mu. Jinak bychom jej p?ece do OSM v?bec ned?vali. Probl?m je, ?e takov? n?zev tagu nijak nenapov?, co se pod n?m skr?v?. Hod? se stejn? dob?e na ?p, ?o i ?e. Radek ?ernoch

8.6.2009 07:03:21 (#21)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/8 Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com>: zobrazit citaci
> 2009/6/8 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: >> Nen? n?hodou "provisional" p?esn?j??? Google nazna?uje, ?e Florida m? >> cosi, co se jmenuje "provisional building code". > > Jen?e ?building code? nen? ???slo/k?d budovy?, ale stavebn? > z?kon/normy: http://en.wikipedia.org/wiki/Building_code
Nejsem si jist?, jestli to ch?pete jako v?hodu nebo nev?hodu. Mn? se l?b?, kdy? se r?zn? syst?my ??slov?n? zbyte?n? nem?chaj? do jednoho tagu. Zvl??t? pak kdy? jeden z nich je takov? specialitka jako ??slo eviden?n?. Ka?dop?dn? d?ky za vyjasn?n? v?znamu "building code". Radek ?ernoch

8.6.2009 07:21:38 (#22)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Radom?r ?ernoch p??e v Po 08. 06. 2009 v 18:03 +0100: zobrazit citaci
> 2009/6/8 Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com>: > > 2009/6/8 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: > >> Nen? n?hodou "provisional" p?esn?j??? Google nazna?uje, ?e Florida m? > >> cosi, co se jmenuje "provisional building code". > > > > Jen?e ?building code? nen? ???slo/k?d budovy?, ale stavebn? > > z?kon/normy: http://en.wikipedia.org/wiki/Building_code > > Nejsem si jist?, jestli to ch?pete jako v?hodu nebo nev?hodu. Mn? se > l?b?, kdy? se r?zn? syst?my ??slov?n? zbyte?n? nem?chaj? do jednoho > tagu. Zvl??t? pak kdy? jeden z nich je takov? specialitka jako ??slo > eviden?n?.
Beru zp?t. V?? n?vrh po??t? s t?m, ?e tato ??sla nebudou pro renderer pot?ebn? (tomu bude sta?it housenumber). Pak nem? smysl jejich n?zvy po sv?t? sjednocovat. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

10.6.2009 11:00:46 (#23)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> >> Je to mensi zhuverilost nex konskript...N ale dobry > >> to neni. > > > > A co t?eba "addr:uniqueN". Jedn? se ostatn? o jedine?n? ??slo v r?mci > > n?jak?ho spr?vn?ho celku. A nav?c to lze pou??t na jak?koliv podobn? > > syst?m. > > To se mi moc nezd?. Unik?tn? ??slo? Ka?d? ??slo je unik?tn? v r?mci > n?jak?ho syst?mu. > Jinak bychom jej p?ece do OSM v?bec ned?vali. > Probl?m je, ?e takov? n?zev tagu nijak nenapov?, co se pod n?m skr?v?. > Hod? se stejn? dob?e na ?p, ?o i ?e.
Stejne jako to nenapovi conscriptionN. Kdyz to chcem popisny... co takhle in_street=123 (c.o.) a in_town=345 (c.p.). Kopirovat tam ze je to number je imo nesmysl (kazdy to vidi), a tohle presne vystihuje vyznam... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

11.6.2009 11:37:39 (#24)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Machek p??e v St 10. 06. 2009 v 23:00 +0200: zobrazit citaci
> Ahoj! > > > >> Je to mensi zhuverilost nex konskript...N ale dobry > > >> to neni. > > > > > > A co t?eba "addr:uniqueN". Jedn? se ostatn? o jedine?n? ??slo v r?mci > > > n?jak?ho spr?vn?ho celku. A nav?c to lze pou??t na jak?koliv podobn? > > > syst?m. > > > > To se mi moc nezd?. Unik?tn? ??slo? Ka?d? ??slo je unik?tn? v r?mci > > n?jak?ho syst?mu. > > Jinak bychom jej p?ece do OSM v?bec ned?vali. > > Probl?m je, ?e takov? n?zev tagu nijak nenapov?, co se pod n?m skr?v?. > > Hod? se stejn? dob?e na ?p, ?o i ?e. > > Stejne jako to nenapovi conscriptionN. > > Kdyz to chcem popisny... co takhle in_street=123 (c.o.) a in_town=345 > (c.p.). Kopirovat tam ze je to number je imo nesmysl (kazdy to vidi), > a tohle presne vystihuje vyznam... > Pavel
Ahoj, taky u? jsem o podobn?m n?padu p?em??lel. ?ekl bych, ?e v p??pad? ulic je lep??. N?zev nazna?uje, ?e neobsahuje ???slo ulice? ale ???slo v r?mci ulice?. V?h?m v?ak nad vypu?t?n?m 'number'. Nen? pak divn?, ?e budeme m?t 'addr:housenumber' a vedle toho tagy bez "number"? Co rad?ji pou??t 'addr:instreetnumber'? Nepo??t?m-li prefix, st?le jsme v doporu?ovan?m limitu 15 p?smen. Je?t? v?c v?h?m u ??slo popisn?ho. Ono toti? nen? definov?no pro obec, ale obecn? ??st. Tedy 'addr:in_suburb'. Jen?e mal? vesnice nemaj? "suburb"... Nav?c ??slo eviden?n? je tak? unik?tn? v obecn? ??sti, m?lo by tak? b?t 'in_suburb'. S pozdravem, Radek ?ernoch -- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

12.6.2009 11:54:24 (#25)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, diskuze zjevn? utich?, je tedy ide?ln? ?as ji uzav??t. U ??dn?ho n?vrhu nedo?lo k jednozna?n?mu odm?tnut?; patrn? se bl???me variant?, kter? je pro v?echny alespo? p?ijateln?m kompromisem. Asi existuje v?eobecn? shoda na: 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] nebo [?p] nebo E[?e] 'addr:street' = [ulice] 'addr:city' = [obec] 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ Ohledn? dal??ch pol??ek se misky vah zlehka p?eva?uj? k variant?: 'addr:streetnumber' = [?o] 'addr:conscriptionnumber' = [?p] 'addr:provisionalnumber' = [?e] Nejrad?ji bych diskuzi neprotahoval, t?hne se u? stra?n? dlouho. Navrhuji tedy skon?it s uvedenou kombinac? tag?. Ozv?te se, pokud byste hodn? preferovali n?kterou z variant, kter? se objevily v tomto vl?kn?, a kter? se zat?m jev? jako ?ivotaschopn?: * 'addr:streetnumber' x 'addr:instreetnumber' (del??, ale n?zorn?j??) viz http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003134.html * 'addr:provisionalnumber' x 'addr:tempnumber' (je krat??) viz http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003127.html Vyzn?n?m p??sp?vku si v?ak st?le nejsem 100% jist?. HOWGH, Radek ?ernoch Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud se do 29.6 dn? na tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci z 29.6 na 30.6. 2009/6/6 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: zobrazit citaci
> Dobr? den, > > ?ek? V?s dlouh? mail. Chyst?te-li se jej rovnou smazat, ?t?te alespo? > posledn? sekci. > > Diskuze o adres?ch se rozrostla do ne?ekan? ???e. Posledn? dobou v?ak > utich?, co? m??e znamenat, ?e a) v?ichni odjeli o v?kendu na chatu, nebo > b) na?lo se ?e?en?. Pokus?m se tedy zrekapitulovat dosavadn? z?v?ry a > detaily, kter? je je?t? pot?eba rozhodnout. P?edpokl?d?m, ?e ??st > diskutuj?c?ch z pochopiteln?ch d?vod? v pr?b?hu odpadla, usnula nebo > omdlela a ?ir?? shrnut? se snad bude hodit. > > > > === Adresy v ?R === > > Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. > > Ka?d? d?m v ?R m? bu? ??slo popisn? (?p) nebo ??slo eviden?n? (?e). > Nem??e se p?itom st?t, ?e by d?m m?l ob? ??sla z?rove?. Pokud je obec > rozd?len? na ??sti, ob? ??sla jsou unik?tn? na ?zem? ka?d? z ??st?; > v opa?n?m p??pad? jsou ??sla unik?tn? v r?mci cel? obce. Domy se ??sluj? > zhruba od nejstar??ho po nejnov?j??. M??e se tedy st?t, ?e domy s ?p > (resp. ?e) 120 a 121 jsou na opa?n?ch stran?ch obce. > > Zat?mco ?p se pou??v? pro v?t?inu dom?, ?e zna?? p?ev??n? rekrea?n? nebo > zahradn? budovy. To v?ak nen? pravidlem a mnoz? lid? maj? trvalou adresu > v dom? ozna?en?m pomoc? ?e. > > Krom? ??sel popisn?ch a eviden?n?ch se pou??vaj? je?t? ??sla orienta?n? > (?o). Ty se p?id?vaj? k ??sl?m popisn?m, nikdy k ??sl?m eviden?n?m. > Jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice (jm?na ulic jsou v?dy unik?tn? nejen v > ??sti obce, ale v?dy i v cel? obci). ??slov?n? prob?h? zpravidla od > jednoho konce ulice bl??e st?edu m?sta k druh?mu konci; lich? ??sla na > jedn? stran?, sud? na druh? stran?. Tento syst?m tak nalezen? domu > v?razn? usnad?uje. > > S ?o m??e vzniknout probl?m p?i zastav?n? proluky, nebo rozd?len? domu. > Aby se udr?elo vzestupn? ??slov?n? a nemusely se p?e??slovat v?echny > zbyl? domy v ulici, zav?d? se dodate?n? p?smena. Pokud se d?m s ??slem > '20' rozd?l? na t?i, vzniknou zpravidla adresy '20', '20a' a '20b'. > Nen? to pravidlem, ale p?smena se sp??e ?ad? v opa?n?m po?ad? ne? ??sla. > V?sledn? ??slov?n? tedy b?v? ...'18', '20b', '20a', '20', '22'... > > Je sporn?, zda lid? ve m?stech se zaveden?mi ??sly orienta?n?mi > pou??vaj? sp??e je, nebo ??sla popisn?. P?evl?daj?c? zvyklost patrn? > z?le?? na velikosti m?sta a na dob?, jak dlouho se ?o pou??vaj?. > M?n? diskutabiln? bude fakt, ?e nemal? ??st lid? je zvykl? pou??vat > jeden syst?m a ten druh? t?m?? v?bec. > > Cel? adresa tedy m??e m?t (a? na v?jimky) n?sleduj?c? tvary: > * [ulice] [?p]/[?o], [obec] > * [ulice] [?p], [obec] > * [obec] [?p] > * [obec]-[??st obce] ?.ev. [?e] > > Pokud tedy chcete jednozna?n? ur?it d?m, sta?? pou??t v?dy jedno > z n?sleduj?c?ch pravidel: > 1) obec + ulice + ?. orienta?n? > 2) obecn? ?tvrt + ?. popisn? > 3) obecn? ?tvrt + ?. eviden?n? > P?i?em? pou?it? pravidla 1) implikuje mo?nost pou?it? pravidla 2). > Naopak to neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch > pravidel. > > V?jimku tvo?? Jind?ich?v Hradec, kde se pou??v? pro ??slov?n? domu > n?sleduj?c? tvar: [?p]/[??slo m?stsk? ??sti] > > > > === Syst?m v jin?ch zem?ch === > > Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. > > V Evrop? p?eva?uje syst?m ??slov?n? podle obdoby na?ich ??sel > orienta?n?ch [1]. > > V prostoru st?edn? Evropy se v dob?ch zav?d?n? ??sel dom? pou??vala > ??sla popisn? jako tzv. Konskriptionsnummer. Rakousko-Uhersk? monarchie > podle nich prov?d?la odvody do arm?dy (tzv. konskripce [2]). Syst?m se > udr?el jako hlavn? syst?m pro ?R a Slovensko, jako dopl?kov? se pou??v? > nap?. v Rakousku a N?mecku. > > V Brit?nii se pro bytov? domy pou??v? "[?. domu]/[?. bytu]". > > V Rusku se lom?tkov? notace pou??v? na rohov?ch domech. Tedy > "[?. na jedn? ulici]/[?. na p???n? ulici]". > > > > === Sou?asn? syst?m ?esk?ch adres v OSM === > > Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. > > Dnes se pou??v? velmi jednoduch? syst?m: > 'addr:housenumber' = [?o] > 'addr:alternatenumber' = [?p] > 'addr:street' = [ulice] > 'addr:city' = [obec] > 'addr:postcode' = [PS?] > 'addr:country' = CZ > 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ > > M? v?ak mnoh? nev?hody (od nejz?va?n?j??ch): > * Na map? se zobrazuje jen ??slo orienta?n?, > co? vyhovuje jen ??sti obyvatel jen n?kter?ch m?st. > * ??sla eviden?n? se zcela ignoruj?. > * Vyhled?va?e mus? v?d?t, ?e existuje pol??ko 'addr:alternatenumber'. > * To sam? plat? pro v?echny GPS p??stroje. > * To sam? plat? pro renderery map. > * Sporn? je p??li?n? obecnost ozna?en? ?alternatenumber?. > > V?hodu vid?m jedinou: > * Mapa je p?ehledn?. > > > > === Nov? n?vrh syst?mu ?esk?ch adres === > > Ned?vno zaslan? n?vrh se pokou?? vyhnout se v??e zm?n?n?m nev?hod?m a > vyh?z? n?sleduj?c?ho principu: Hlavn? pol??ko pro z?pis ??sla domu > 'addr:housenumber' by m?lo obsahovat v?e pot?ebn? pro jeho jednozna?nou > identifikaci a nalezen?. > > Jako nejp?irozen?j?? mo?nost se tak jev? zapsat do tagu housenumber > v?echna ??sla, kter? na dom? fyzicky vis?. Syntaxe tagu tedy m??e b?t > jedna z n?sleduj?c?ch: > 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] > 'addr:housenumber' = [?p] > 'addr:housenumber' = E[?e] > > Krom? t?chto tag? by se p?id?valy i samostatn? tagy pro jednotliv? > ??sla, jejich? systaxi dod?v?m jen ?plnost: > 'addr:[?p_kl??]' = [?p] > 'addr:[?o_kl??]' = [?o] > 'addr:[?e_kl??]' = [?e] > > > Adresa 'Vodi?kova 792/40, Praha' se tak zap??e jako: > 'addr:housenumber' = 792/40 > 'addr:[?p_kl??]' = 792 > 'addr:[?o_kl??]' = 40 > 'addr:street' = Vodi?kova > 'addr:city' = Praha > 'is_in' = Praha, CZ > > Adresa 'J?chymova 400, Jind?ich?v Hradec': > 'addr:housenumber' = 400/III > 'addr:[?p_kl??]' = 400 > 'addr:street' = J?chymova > 'addr:city' = Jind?ich?v Hradec, Jiho?esk? kraj, ?R > > Pov?imn?te si, ?e v tomto p??pad? nen? syst?m redundantn?. > > Adresa 'Peklov ev.?. 8, H?ebe?': > 'addr:housenumber' = E8 > 'addr:[?e_kl??]' = 8 > 'addr:city' = H?ebe? > 'is_in' = Peklov, H?ebe?, St?edo?esk? kraj, ?R > > V?hody jsou n?sleduj?c? (se?azeno od nejd?le?it?j??ch): > * Do OSM lze jednozna?n? zadat _v?echny_ domy na ?zem? ?R. > * D?m lze jednozna?n? ur?it jen z pol??ka 'addr:housenumber'. > * Syst?m je kompatibiln? s adresami ?esk? po?ty. Z bodu v OSM lze > vytvo?it adresu na ob?lku za pomoc? 'housenumber' > a rozparsovan?ho 'is_in'. > * Syst?m je kompatibiln? s adresami na ob?ansk?ch pr?kazech. > * Adresy lze jednozna?n? strojov? zpracovat a z?rove? zobrazit > u?ivateli v b??n? pou??van?m form?tu bez slo?it?ch pravidel > specifick?ch pro ?R. > > Nev?hody (tak? se?azen?): > * Na map? bude velmi mnoho p?smenek. > * N?kter? informace jsou duplicitn?. Pokud se adresa nebude upravovat za > pomoci CzechAddress (nebo jin?ho podobn?ho programu), m??ou vzniknout > nekonzistence. > > > > === Body do diskuze === > > ===== ??sla eviden?n? v 'housenumber' ===== > > Je ot?zkou, jak zapsat ??sla eviden?n? do pol??ka 'addr:housenumber'. > Zat?m padly dva n?vrhy: > * "?.ev. [?e]" > * "E[?e]" > > Osobn? jsem pro druhou variantu, proto?e ?et?? m?sto na map?, ?esk? > po?ta vyu??v? na sv?m webu do p?smene stejn? form?t a z?m?na s ?o "20e" > stejn? nehroz? kv?li jin? velikosti p?smene, absenci ??sla popisn?ho a > jin?mu po?ad? ??sla a p?smene. > > Proti t?to variant? se neozval ??dn? protin?zor, m?l bych proto tendenci > diskuzi v tomto bod? uzav??t. Ozv?te se tedy, jen pokud radik?ln? > nesouhlas?te a m?te-li siln? protiargument. > > > ===== N?zvy pol??ek [?*_kl??] ===== > > Ve jm?nech kl??? jsou z?m?rn? pou?it? hodnoty [?*_kl??]. Je t?eba se > dohodnout, ??m hranat? z?vorky nahrad?me. M?m siln? obavy, ?e zde bude > diskuze pest?ej??. > > > 1) ??sla eviden?n? > ------------------ > > ??sla eviden?n? jsou jedin? ??sla, kter? lze p?i?adit stavb?m do?asn?m > [3]. To v?ak neplat? v opa?n?m sm?ru, stavba s ?e nemus? b?t ?do?asn??. > Dle jin?ch zdroj? ?do?asnost? sp??e znamen?, ?e se ??sla mohou m?nit > pouh?m rozhodnut?m obecn?ho ??adu [4] jakkoli k p?e??slov?n? nedoch?z? > ?asto [5]. > > Pozn: Velk? N na konci uvozovek zna?? zkratku pro 'number'. > > M?l-li by tag zrcadlit v?t?? m?ru do?asnosti, vyb?ral bych ze slov jako > jsou 'provisionalN', 'temporaryN' (nebo jen 'tempN'). M??eme zv??it i > 'volatileN', co? m? sp??e ekonomick? konotace. > > Osobn? se mi zd? nejlep?? 'provisionalN'. > > > 2) ??sla orienta?n? > ------------------- > > Zde mne napad? n?kolik r?zn?ch pohled?: > > a) Orienta?n? ??sla jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice. Tedy 'streetN'. > Vyvol?v? sice pocit, ?e jde o ???slo ulice? nam?sto ???sla v r?mci > ulice,? ale prefix 'addr:' by tomu mohl zabr?nit. > > b) Slou?? k orientaci, tedy 'orientationN'. 'orientN' je sice krat??, > ale evokuje adresu na ?zem? bl?zk?ho, st?edn?ho a d?ln?ho v?chodu). > Nebo 'navigationalN'? Zkratku 'naviN' bych nepou??val, proto?e se > snadno splete s 'navy', tedy n?mo?nictvem. Mohli bychom sice > po Cimrmanovsku p?edst?rat, ?e m?me mo?e, ale rad?ji bych se > tomu vyhnul. > > c) Dal?? mo?nost je vyj?d?it, ?e jde o dopl?kov? syst?m, tedy > 'auxiliaryN', nebo 'complementaryN' (co? je asi p??li? dlouh?). > > S?m nem?m siln? preference, ale asi bych byl za 'streetN'. > > > 3) ??sla popisn? > ---------------- > > Mnoh? asi p?ekvap?m, ?e nenavrhnu 'konskriptionsnummer'. ;-) > Ano, konsenzus z diskuze na talk@ m??eme zahodit do ko?e, proto?e > se stejn? m?n? komplet cel? syst?m. > > P?esto je nanejv??e vhodn? dr?et se jednotnosti t?chto ??sel na ?zem? > st?edn? Evropy. Variantou vst??cn?j?? lidem preferuj?c?m angli?tinu nad > n?m?inou (kter?ch je v ?esk? OSM komunit? asi v?t?ina) by se tedy mohlo > l?bit 'conscriptionN'. Berete to jako vhodn? kompromis? > > Nebo je tu snad n?kdo, kdo na 'konskriptionsnummer' ned? dopustit? > > > Osud 'alternatenumber'? Dal?? variantou je pou??t st?vaj?c? > 'alternateN'. To v?ak pom?j? fakt, ?e ?p nen? 'alternativn?' ale > 'hlavn?' ??slov?n?. Pokud bychom jej cht?li zachovat, bylo by mnohem > vhodn?j?? jej pou??t pro ?e -- a to jen v nejhor??m p??pad?. > Je velmi pravd?podobn?m sc?n??em, ?e programy budou v podporovat > maxim?ln? 'housenumber'+'alternatenumber' a nikoli na?e region?ln? > '[?*_kl??]'. P?itom 'housenumber' v na?em pojet? obsahuje sp??e > human-friendly kl??, zat?mco 'alternatenumber' sp??e computer-friendly > kl??. To v?ak op?t plat? jen na ?zem? ?R... > > Zm?na cel?ho syst?mu mi tak p?ijde vhodnou p??le?itost? zbavit se > tohoto tagu bez ?jmy na schopnostech vyhled?va?? (viz jedna z v?hod > nov?ho syst?mu). > > > Kudy cesta nevede > ----------------- > > Mysl?m, ?e ?esk? n?zvy tag? (tedy 'addr:??slopopisn?' nebo > 'addr:popisn?number') m??eme rovnou zahodit. Slov?ci pou??vaj? na chlup > stejn? syst?m, ale n?zvy maj? jinak. > > > > ===== P?ekon?v?n? omezenosti renderer? ===== > > Probl?m s p??li?n?m mno?stv?m p?smenek na map?, kter? plyne z navr?en? > syntaxe 'addr:housenumber', by ?lo redukovat za pomoci r?zn?ch n?pov?d > renderer?m. > > Prvn?m a nejsnaz??m ?e?en?m je umo?nit rozd?len? ??sla domu podle > lom?tka podobn? jako se dnes d?l? n?zvy podle mezer. M?sto dlouh?ho > textu '206/48' tak vznikne ?hledn?j?? dvou??dkov? '206'+'/48'. Ulic?m v > z?pado-v?chodn?m sm?ru to jist? zlep?? vzhled. > > Jako jedna z mo?nost? mne napad? spojit nep?eru?enou ?adu dom? do > n?jak?ho druhu relace ala Karlsruhe schema. Ve chv?li, kdy m? renderer > m?lo m?sta, bude v?d?t, ?e krajn? domy ?ady jsou o chlup d?le?it?j?? ne? > ty ostatn?. Takov? ?e?en? je sice n?ro?n? na ru?n? ?pravu mapy, ale > CzechAddress by to mohl zvl?dat automaticky. > > Hroz? v?ak, ?e adresy budou muset b?t ulo?en? v 'node' a nikoli > jako sou??st 'building', proto?e Karlsruhe schema spojuje adresy > za pomoc? 'way'. > > Dal?? mo?nost je ned?vno otev?en? t?ma na talk@, kter? zva?uje speci?ln? > pole ur?uj?c? ?d?le?itost? jednotliv? primitivy. Op?t -- krajn? body v > ?ad? jsou o n?co m?lo d?le?it?j?? ne? ty uprost?ed. > > > > === Z?v?r diskuze === > > Vzhledem ke zku?enosti z p?edchoz?ch 5 kol domlouv?n? a bolesti hlavy > nejen m?, navrhuji n?sleduj?c? ?e?en?. > > Jak se diskuze bude bl??it k z?v?ru, budu se sna?it ji zakon?ovat > shrnuj?c?mi e-maily... krat??mi ne? tento ;-). E-mail, kter? bude m?t > nad?ji st?t se definitivn?m z?v?rem cel? diskuze ozna??m kl??ov?m slovem > ?Howgh? a n?sleduj?c?m textem: > > Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou > diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se > z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud do 14 dn? na > tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude > pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci > n?sleduj?c? p?esn? 14 dn? po dne?ku. > > Mysl?m, ?e nemus?m dlouze vysv?tlovat d?vody, kter? mne k tomuto n?vrhu > vedou. Krom? toho, ?e chci u?et?it vlastn? ?as, c?t?m soucit s t?mi, > kte?? se do diskuze zapojuj? od za??tku. > > R?d bych je?t? upozornil, ?e takov? ?e?en? spol?h? na cit v?ech > z??astn?n?ch a jejich v?li ke kompromisu. Bojkotovat v?echny ?Howgh > e-maily? je snadn?. > > > S pozdravem a p??n?m rychl? domluvy, > Radek ?ernoch > > > Citace: > > [1]http://en.wikipedia.org/wiki/House_numbering > [2]http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konskripce > [3]http://novarole.cz/obsah/pravidla-o-zpusobu-pouziti-a-umisteni-cisel-a-nazvu-k-oznaceni-budov.html > [4]http://www.czso.cz/csu/faq.nsf/hlasodpoved?openform&parentunid=491DF30ED371686CC125727D00326B8E > [5]http://www.isvs.cz/e-government/kdo-urcuje-nazvy-ulic-cisla-popisna-a-cisla-orientacni-4-dil.html > > -- > Radomir Cernoch > +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 > Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com > >
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

12.6.2009 02:14:22 (#26)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Dobr? odpopedne. Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > diskuze zjevn? utich?, je tedy ide?ln? ?as ji uzav??t. U ??dn?ho > n?vrhu nedo?lo k jednozna?n?mu odm?tnut?; patrn? se bl???me variant?, > kter? je pro v?echny alespo? p?ijateln?m kompromisem. Asi existuje > v?eobecn? shoda na: > 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] nebo [?p] nebo E[?e] > 'addr:street' = [ulice] > 'addr:city' = [obec] > 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ > > Ohledn? dal??ch pol??ek se misky vah zlehka p?eva?uj? k variant?: > 'addr:streetnumber' = [?o] > 'addr:conscriptionnumber' = [?p] > 'addr:provisionalnumber' = [?e] >
To tam ty v?emo?n? ??sla budou dvakr?t ? A jak se pl?nuje vykreslov?n?? S pozdravem Pavel Kov?? zobrazit citaci
> Nejrad?ji bych diskuzi neprotahoval, t?hne se u? stra?n? dlouho. > Navrhuji tedy skon?it s uvedenou kombinac? tag?. Ozv?te se, pokud > byste hodn? preferovali n?kterou z variant, kter? se objevily v tomto > vl?kn?, a kter? se zat?m jev? jako ?ivotaschopn?: > > * 'addr:streetnumber' x 'addr:instreetnumber' (del??, ale n?zorn?j??) viz > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003134.html > > * 'addr:provisionalnumber' x 'addr:tempnumber' (je krat??) viz > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003127.html > Vyzn?n?m p??sp?vku si v?ak st?le nejsem 100% jist?. > > HOWGH, > Radek ?ernoch > > Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou > diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se > z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud se do 29.6 dn? > na tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude > pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci z 29.6 > na 30.6. > > > > 2009/6/6 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: >> Dobr? den, >> >> ?ek? V?s dlouh? mail. Chyst?te-li se jej rovnou smazat, ?t?te alespo? >> posledn? sekci. >> >> Diskuze o adres?ch se rozrostla do ne?ekan? ???e. Posledn? dobou v?ak >> utich?, co? m??e znamenat, ?e a) v?ichni odjeli o v?kendu na chatu, nebo >> b) na?lo se ?e?en?. Pokus?m se tedy zrekapitulovat dosavadn? z?v?ry a >> detaily, kter? je je?t? pot?eba rozhodnout. P?edpokl?d?m, ?e ??st >> diskutuj?c?ch z pochopiteln?ch d?vod? v pr?b?hu odpadla, usnula nebo >> omdlela a ?ir?? shrnut? se snad bude hodit. >> >> >> >> === Adresy v ?R === >> >> Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. >> >> Ka?d? d?m v ?R m? bu? ??slo popisn? (?p) nebo ??slo eviden?n? (?e). >> Nem??e se p?itom st?t, ?e by d?m m?l ob? ??sla z?rove?. Pokud je obec >> rozd?len? na ??sti, ob? ??sla jsou unik?tn? na ?zem? ka?d? z ??st?; >> v opa?n?m p??pad? jsou ??sla unik?tn? v r?mci cel? obce. Domy se ??sluj? >> zhruba od nejstar??ho po nejnov?j??. M??e se tedy st?t, ?e domy s ?p >> (resp. ?e) 120 a 121 jsou na opa?n?ch stran?ch obce. >> >> Zat?mco ?p se pou??v? pro v?t?inu dom?, ?e zna?? p?ev??n? rekrea?n? nebo >> zahradn? budovy. To v?ak nen? pravidlem a mnoz? lid? maj? trvalou adresu >> v dom? ozna?en?m pomoc? ?e. >> >> Krom? ??sel popisn?ch a eviden?n?ch se pou??vaj? je?t? ??sla orienta?n? >> (?o). Ty se p?id?vaj? k ??sl?m popisn?m, nikdy k ??sl?m eviden?n?m. >> Jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice (jm?na ulic jsou v?dy unik?tn? nejen v >> ??sti obce, ale v?dy i v cel? obci). ??slov?n? prob?h? zpravidla od >> jednoho konce ulice bl??e st?edu m?sta k druh?mu konci; lich? ??sla na >> jedn? stran?, sud? na druh? stran?. Tento syst?m tak nalezen? domu >> v?razn? usnad?uje. >> >> S ?o m??e vzniknout probl?m p?i zastav?n? proluky, nebo rozd?len? domu. >> Aby se udr?elo vzestupn? ??slov?n? a nemusely se p?e??slovat v?echny >> zbyl? domy v ulici, zav?d? se dodate?n? p?smena. Pokud se d?m s ??slem >> '20' rozd?l? na t?i, vzniknou zpravidla adresy '20', '20a' a '20b'. >> Nen? to pravidlem, ale p?smena se sp??e ?ad? v opa?n?m po?ad? ne? ??sla. >> V?sledn? ??slov?n? tedy b?v? ...'18', '20b', '20a', '20', '22'... >> >> Je sporn?, zda lid? ve m?stech se zaveden?mi ??sly orienta?n?mi >> pou??vaj? sp??e je, nebo ??sla popisn?. P?evl?daj?c? zvyklost patrn? >> z?le?? na velikosti m?sta a na dob?, jak dlouho se ?o pou??vaj?. >> M?n? diskutabiln? bude fakt, ?e nemal? ??st lid? je zvykl? pou??vat >> jeden syst?m a ten druh? t?m?? v?bec. >> >> Cel? adresa tedy m??e m?t (a? na v?jimky) n?sleduj?c? tvary: >> * [ulice] [?p]/[?o], [obec] >> * [ulice] [?p], [obec] >> * [obec] [?p] >> * [obec]-[??st obce] ?.ev. [?e] >> >> Pokud tedy chcete jednozna?n? ur?it d?m, sta?? pou??t v?dy jedno >> z n?sleduj?c?ch pravidel: >> 1) obec + ulice + ?. orienta?n? >> 2) obecn? ?tvrt + ?. popisn? >> 3) obecn? ?tvrt + ?. eviden?n? >> P?i?em? pou?it? pravidla 1) implikuje mo?nost pou?it? pravidla 2). >> Naopak to neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch >> pravidel. >> >> V?jimku tvo?? Jind?ich?v Hradec, kde se pou??v? pro ??slov?n? domu >> n?sleduj?c? tvar: [?p]/[??slo m?stsk? ??sti] >> >> >> >> === Syst?m v jin?ch zem?ch === >> >> Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. >> >> V Evrop? p?eva?uje syst?m ??slov?n? podle obdoby na?ich ??sel >> orienta?n?ch [1]. >> >> V prostoru st?edn? Evropy se v dob?ch zav?d?n? ??sel dom? pou??vala >> ??sla popisn? jako tzv. Konskriptionsnummer. Rakousko-Uhersk? monarchie >> podle nich prov?d?la odvody do arm?dy (tzv. konskripce [2]). Syst?m se >> udr?el jako hlavn? syst?m pro ?R a Slovensko, jako dopl?kov? se pou??v? >> nap?. v Rakousku a N?mecku. >> >> V Brit?nii se pro bytov? domy pou??v? "[?. domu]/[?. bytu]". >> >> V Rusku se lom?tkov? notace pou??v? na rohov?ch domech. Tedy >> "[?. na jedn? ulici]/[?. na p???n? ulici]". >> >> >> >> === Sou?asn? syst?m ?esk?ch adres v OSM === >> >> Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. >> >> Dnes se pou??v? velmi jednoduch? syst?m: >> 'addr:housenumber' = [?o] >> 'addr:alternatenumber' = [?p] >> 'addr:street' = [ulice] >> 'addr:city' = [obec] >> 'addr:postcode' = [PS?] >> 'addr:country' = CZ >> 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ >> >> M? v?ak mnoh? nev?hody (od nejz?va?n?j??ch): >> * Na map? se zobrazuje jen ??slo orienta?n?, >> co? vyhovuje jen ??sti obyvatel jen n?kter?ch m?st. >> * ??sla eviden?n? se zcela ignoruj?. >> * Vyhled?va?e mus? v?d?t, ?e existuje pol??ko 'addr:alternatenumber'. >> * To sam? plat? pro v?echny GPS p??stroje. >> * To sam? plat? pro renderery map. >> * Sporn? je p??li?n? obecnost ozna?en? ?alternatenumber?. >> >> V?hodu vid?m jedinou: >> * Mapa je p?ehledn?. >> >> >> >> === Nov? n?vrh syst?mu ?esk?ch adres === >> >> Ned?vno zaslan? n?vrh se pokou?? vyhnout se v??e zm?n?n?m nev?hod?m a >> vyh?z? n?sleduj?c?ho principu: Hlavn? pol??ko pro z?pis ??sla domu >> 'addr:housenumber' by m?lo obsahovat v?e pot?ebn? pro jeho jednozna?nou >> identifikaci a nalezen?. >> >> Jako nejp?irozen?j?? mo?nost se tak jev? zapsat do tagu housenumber >> v?echna ??sla, kter? na dom? fyzicky vis?. Syntaxe tagu tedy m??e b?t >> jedna z n?sleduj?c?ch: >> 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] >> 'addr:housenumber' = [?p] >> 'addr:housenumber' = E[?e] >> >> Krom? t?chto tag? by se p?id?valy i samostatn? tagy pro jednotliv? >> ??sla, jejich? systaxi dod?v?m jen ?plnost: >> 'addr:[?p_kl??]' = [?p] >> 'addr:[?o_kl??]' = [?o] >> 'addr:[?e_kl??]' = [?e] >> >> >> Adresa 'Vodi?kova 792/40, Praha' se tak zap??e jako: >> 'addr:housenumber' = 792/40 >> 'addr:[?p_kl??]' = 792 >> 'addr:[?o_kl??]' = 40 >> 'addr:street' = Vodi?kova >> 'addr:city' = Praha >> 'is_in' = Praha, CZ >> >> Adresa 'J?chymova 400, Jind?ich?v Hradec': >> 'addr:housenumber' = 400/III >> 'addr:[?p_kl??]' = 400 >> 'addr:street' = J?chymova >> 'addr:city' = Jind?ich?v Hradec, Jiho?esk? kraj, ?R >> >> Pov?imn?te si, ?e v tomto p??pad? nen? syst?m redundantn?. >> >> Adresa 'Peklov ev.?. 8, H?ebe?': >> 'addr:housenumber' = E8 >> 'addr:[?e_kl??]' = 8 >> 'addr:city' = H?ebe? >> 'is_in' = Peklov, H?ebe?, St?edo?esk? kraj, ?R >> >> V?hody jsou n?sleduj?c? (se?azeno od nejd?le?it?j??ch): >> * Do OSM lze jednozna?n? zadat _v?echny_ domy na ?zem? ?R. >> * D?m lze jednozna?n? ur?it jen z pol??ka 'addr:housenumber'. >> * Syst?m je kompatibiln? s adresami ?esk? po?ty. Z bodu v OSM lze >> vytvo?it adresu na ob?lku za pomoc? 'housenumber' >> a rozparsovan?ho 'is_in'. >> * Syst?m je kompatibiln? s adresami na ob?ansk?ch pr?kazech. >> * Adresy lze jednozna?n? strojov? zpracovat a z?rove? zobrazit >> u?ivateli v b??n? pou??van?m form?tu bez slo?it?ch pravidel >> specifick?ch pro ?R. >> >> Nev?hody (tak? se?azen?): >> * Na map? bude velmi mnoho p?smenek. >> * N?kter? informace jsou duplicitn?. Pokud se adresa nebude upravovat za >> pomoci CzechAddress (nebo jin?ho podobn?ho programu), m??ou vzniknout >> nekonzistence. >> >> >> >> === Body do diskuze === >> >> ===== ??sla eviden?n? v 'housenumber' ===== >> >> Je ot?zkou, jak zapsat ??sla eviden?n? do pol??ka 'addr:housenumber'. >> Zat?m padly dva n?vrhy: >> * "?.ev. [?e]" >> * "E[?e]" >> >> Osobn? jsem pro druhou variantu, proto?e ?et?? m?sto na map?, ?esk? >> po?ta vyu??v? na sv?m webu do p?smene stejn? form?t a z?m?na s ?o "20e" >> stejn? nehroz? kv?li jin? velikosti p?smene, absenci ??sla popisn?ho a >> jin?mu po?ad? ??sla a p?smene. >> >> Proti t?to variant? se neozval ??dn? protin?zor, m?l bych proto tendenci >> diskuzi v tomto bod? uzav??t. Ozv?te se tedy, jen pokud radik?ln? >> nesouhlas?te a m?te-li siln? protiargument. >> >> >> ===== N?zvy pol??ek [?*_kl??] ===== >> >> Ve jm?nech kl??? jsou z?m?rn? pou?it? hodnoty [?*_kl??]. Je t?eba se >> dohodnout, ??m hranat? z?vorky nahrad?me. M?m siln? obavy, ?e zde bude >> diskuze pest?ej??. >> >> >> 1) ??sla eviden?n? >> ------------------ >> >> ??sla eviden?n? jsou jedin? ??sla, kter? lze p?i?adit stavb?m do?asn?m >> [3]. To v?ak neplat? v opa?n?m sm?ru, stavba s ?e nemus? b?t ?do?asn??. >> Dle jin?ch zdroj? ?do?asnost? sp??e znamen?, ?e se ??sla mohou m?nit >> pouh?m rozhodnut?m obecn?ho ??adu [4] jakkoli k p?e??slov?n? nedoch?z? >> ?asto [5]. >> >> Pozn: Velk? N na konci uvozovek zna?? zkratku pro 'number'. >> >> M?l-li by tag zrcadlit v?t?? m?ru do?asnosti, vyb?ral bych ze slov jako >> jsou 'provisionalN', 'temporaryN' (nebo jen 'tempN'). M??eme zv??it i >> 'volatileN', co? m? sp??e ekonomick? konotace. >> >> Osobn? se mi zd? nejlep?? 'provisionalN'. >> >> >> 2) ??sla orienta?n? >> ------------------- >> >> Zde mne napad? n?kolik r?zn?ch pohled?: >> >> a) Orienta?n? ??sla jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice. Tedy 'streetN'. >> Vyvol?v? sice pocit, ?e jde o ???slo ulice? nam?sto ???sla v r?mci >> ulice,? ale prefix 'addr:' by tomu mohl zabr?nit. >> >> b) Slou?? k orientaci, tedy 'orientationN'. 'orientN' je sice krat??, >> ale evokuje adresu na ?zem? bl?zk?ho, st?edn?ho a d?ln?ho v?chodu). >> Nebo 'navigationalN'? Zkratku 'naviN' bych nepou??val, proto?e se >> snadno splete s 'navy', tedy n?mo?nictvem. Mohli bychom sice >> po Cimrmanovsku p?edst?rat, ?e m?me mo?e, ale rad?ji bych se >> tomu vyhnul. >> >> c) Dal?? mo?nost je vyj?d?it, ?e jde o dopl?kov? syst?m, tedy >> 'auxiliaryN', nebo 'complementaryN' (co? je asi p??li? dlouh?). >> >> S?m nem?m siln? preference, ale asi bych byl za 'streetN'. >> >> >> 3) ??sla popisn? >> ---------------- >> >> Mnoh? asi p?ekvap?m, ?e nenavrhnu 'konskriptionsnummer'. ;-) >> Ano, konsenzus z diskuze na talk@ m??eme zahodit do ko?e, proto?e >> se stejn? m?n? komplet cel? syst?m. >> >> P?esto je nanejv??e vhodn? dr?et se jednotnosti t?chto ??sel na ?zem? >> st?edn? Evropy. Variantou vst??cn?j?? lidem preferuj?c?m angli?tinu nad >> n?m?inou (kter?ch je v ?esk? OSM komunit? asi v?t?ina) by se tedy mohlo >> l?bit 'conscriptionN'. Berete to jako vhodn? kompromis? >> >> Nebo je tu snad n?kdo, kdo na 'konskriptionsnummer' ned? dopustit? >> >> >> Osud 'alternatenumber'? Dal?? variantou je pou??t st?vaj?c? >> 'alternateN'. To v?ak pom?j? fakt, ?e ?p nen? 'alternativn?' ale >> 'hlavn?' ??slov?n?. Pokud bychom jej cht?li zachovat, bylo by mnohem >> vhodn?j?? jej pou??t pro ?e -- a to jen v nejhor??m p??pad?. >> Je velmi pravd?podobn?m sc?n??em, ?e programy budou v podporovat >> maxim?ln? 'housenumber'+'alternatenumber' a nikoli na?e region?ln? >> '[?*_kl??]'. P?itom 'housenumber' v na?em pojet? obsahuje sp??e >> human-friendly kl??, zat?mco 'alternatenumber' sp??e computer-friendly >> kl??. To v?ak op?t plat? jen na ?zem? ?R... >> >> Zm?na cel?ho syst?mu mi tak p?ijde vhodnou p??le?itost? zbavit se >> tohoto tagu bez ?jmy na schopnostech vyhled?va?? (viz jedna z v?hod >> nov?ho syst?mu). >> >> >> Kudy cesta nevede >> ----------------- >> >> Mysl?m, ?e ?esk? n?zvy tag? (tedy 'addr:??slopopisn?' nebo >> 'addr:popisn?number') m??eme rovnou zahodit. Slov?ci pou??vaj? na chlup >> stejn? syst?m, ale n?zvy maj? jinak. >> >> >> >> ===== P?ekon?v?n? omezenosti renderer? ===== >> >> Probl?m s p??li?n?m mno?stv?m p?smenek na map?, kter? plyne z navr?en? >> syntaxe 'addr:housenumber', by ?lo redukovat za pomoci r?zn?ch n?pov?d >> renderer?m. >> >> Prvn?m a nejsnaz??m ?e?en?m je umo?nit rozd?len? ??sla domu podle >> lom?tka podobn? jako se dnes d?l? n?zvy podle mezer. M?sto dlouh?ho >> textu '206/48' tak vznikne ?hledn?j?? dvou??dkov? '206'+'/48'. Ulic?m v >> z?pado-v?chodn?m sm?ru to jist? zlep?? vzhled. >> >> Jako jedna z mo?nost? mne napad? spojit nep?eru?enou ?adu dom? do >> n?jak?ho druhu relace ala Karlsruhe schema. Ve chv?li, kdy m? renderer >> m?lo m?sta, bude v?d?t, ?e krajn? domy ?ady jsou o chlup d?le?it?j?? ne? >> ty ostatn?. Takov? ?e?en? je sice n?ro?n? na ru?n? ?pravu mapy, ale >> CzechAddress by to mohl zvl?dat automaticky. >> >> Hroz? v?ak, ?e adresy budou muset b?t ulo?en? v 'node' a nikoli >> jako sou??st 'building', proto?e Karlsruhe schema spojuje adresy >> za pomoc? 'way'. >> >> Dal?? mo?nost je ned?vno otev?en? t?ma na talk@, kter? zva?uje speci?ln? >> pole ur?uj?c? ?d?le?itost? jednotliv? primitivy. Op?t -- krajn? body v >> ?ad? jsou o n?co m?lo d?le?it?j?? ne? ty uprost?ed. >> >> >> >> === Z?v?r diskuze === >> >> Vzhledem ke zku?enosti z p?edchoz?ch 5 kol domlouv?n? a bolesti hlavy >> nejen m?, navrhuji n?sleduj?c? ?e?en?. >> >> Jak se diskuze bude bl??it k z?v?ru, budu se sna?it ji zakon?ovat >> shrnuj?c?mi e-maily... krat??mi ne? tento ;-). E-mail, kter? bude m?t >> nad?ji st?t se definitivn?m z?v?rem cel? diskuze ozna??m kl??ov?m slovem >> ?Howgh? a n?sleduj?c?m textem: >> >> Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou >> diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se >> z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud do 14 dn? na >> tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude >> pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci >> n?sleduj?c? p?esn? 14 dn? po dne?ku. >> >> Mysl?m, ?e nemus?m dlouze vysv?tlovat d?vody, kter? mne k tomuto n?vrhu >> vedou. Krom? toho, ?e chci u?et?it vlastn? ?as, c?t?m soucit s t?mi, >> kte?? se do diskuze zapojuj? od za??tku. >> >> R?d bych je?t? upozornil, ?e takov? ?e?en? spol?h? na cit v?ech >> z??astn?n?ch a jejich v?li ke kompromisu. Bojkotovat v?echny ?Howgh >> e-maily? je snadn?. >> >> >> S pozdravem a p??n?m rychl? domluvy, >> Radek ?ernoch >> >> >> Citace: >> >> [1]http://en.wikipedia.org/wiki/House_numbering >> [2]http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konskripce >> [3]http://novarole.cz/obsah/pravidla-o-zpusobu-pouziti-a-umisteni-cisel-a-nazvu-k-oznaceni-budov.html >> [4]http://www.czso.cz/csu/faq.nsf/hlasodpoved?openform&parentunid=491DF30ED371686CC125727D00326B8E >> [5]http://www.isvs.cz/e-government/kdo-urcuje-nazvy-ulic-cisla-popisna-a-cisla-orientacni-4-dil.html >> >> -- >> Radomir Cernoch >> +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 >> Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com >> >> > > >

12.6.2009 02:46:34 (#27)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, zobrazit citaci
> To tam ty v?emo?n? ??sla budou dvakr?t ?
ano, o tom se tu celou dobu mluv?. Nel?b? se V?m to? Viz p??klad Jind?ichova Hradce v ?vodn?m mailu. Pokud chceme zpracov?vat podobn? v?jimky, nen? jin? mo?nost. zobrazit citaci
> A jak se pl?nuje vykreslov?n??
Stejn? jako dosud. Vykresluje se 'addr:housenumber'. O probl?mech s mno?stv?m p?smenek viz ?vodn? mail tohoto vl?kna. S pozdravem, Radek ?ernoch

12.6.2009 04:13:58 (#28)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
To byly jenom dotazy ne kritika. T?ch mail? u? se napsalo tolik, ?e sem si nebyl jist?. Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, > >> To tam ty v?emo?n? ??sla budou dvakr?t ? > > ano, o tom se tu celou dobu mluv?. Nel?b? se V?m to? Viz p??klad > Jind?ichova Hradce v ?vodn?m mailu. Pokud chceme zpracov?vat podobn? > v?jimky, nen? jin? mo?nost. > >> A jak se pl?nuje vykreslov?n?? > > Stejn? jako dosud. Vykresluje se 'addr:housenumber'. O probl?mech s > mno?stv?m p?smenek viz ?vodn? mail tohoto vl?kna. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

12.6.2009 04:31:53 (#29)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Fri 2009-06-12 10:54:24, Radom?r ?ernoch wrote: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > diskuze zjevn? utich?, je tedy ide?ln? ?as ji uzav??t. U ??dn?ho > n?vrhu nedo?lo k jednozna?n?mu odm?tnut?; patrn? se bl???me variant?, > kter? je pro v?echny alespo? p?ijateln?m kompromisem. Asi existuje > v?eobecn? shoda na: > 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] nebo [?p] nebo E[?e] > 'addr:street' = [ulice] > 'addr:city' = [obec] > 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ > > Ohledn? dal??ch pol??ek se misky vah zlehka p?eva?uj? k variant?: > 'addr:streetnumber' = [?o]
in_street = zobrazit citaci
> 'addr:conscriptionnumber' = [?p]
Viz slovnik. Prosim ne. in_suburb= zni rozumne. zobrazit citaci
> 'addr:provisionalnumber' = [?e] > > Nejrad?ji bych diskuzi neprotahoval, t?hne se u? stra?n? dlouho. > Navrhuji tedy skon?it s uvedenou kombinac? tag?. Ozv?te se, pokud > byste hodn? preferovali n?kterou z variant, kter? se objevily v tomto > vl?kn?, a kter? se zat?m jev? jako ?ivotaschopn?: > > * 'addr:streetnumber' x 'addr:instreetnumber' (del??, ale n?zorn?j??) viz > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003134.html > > * 'addr:provisionalnumber' x 'addr:tempnumber' (je krat??) viz > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003127.html > Vyzn?n?m p??sp?vku si v?ak st?le nejsem 100% jist?. > > HOWGH, > Radek ?ernoch > > Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou > diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se > z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud se do 29.6 dn? > na tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude > pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci z 29.6 > na 30.6. > > > > 2009/6/6 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: > > Dobr? den, > > > > ?ek? V?s dlouh? mail. Chyst?te-li se jej rovnou smazat, ?t?te alespo? > > posledn? sekci. > > > > Diskuze o adres?ch se rozrostla do ne?ekan? ???e. Posledn? dobou v?ak > > utich?, co? m??e znamenat, ?e a) v?ichni odjeli o v?kendu na chatu, nebo > > b) na?lo se ?e?en?. Pokus?m se tedy zrekapitulovat dosavadn? z?v?ry a > > detaily, kter? je je?t? pot?eba rozhodnout. P?edpokl?d?m, ?e ??st > > diskutuj?c?ch z pochopiteln?ch d?vod? v pr?b?hu odpadla, usnula nebo > > omdlela a ?ir?? shrnut? se snad bude hodit. > > > > > > > > === Adresy v ?R === > > > > Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. > > > > Ka?d? d?m v ?R m? bu? ??slo popisn? (?p) nebo ??slo eviden?n? (?e). > > Nem??e se p?itom st?t, ?e by d?m m?l ob? ??sla z?rove?. Pokud je obec > > rozd?len? na ??sti, ob? ??sla jsou unik?tn? na ?zem? ka?d? z ??st?; > > v opa?n?m p??pad? jsou ??sla unik?tn? v r?mci cel? obce. Domy se ??sluj? > > zhruba od nejstar??ho po nejnov?j??. M??e se tedy st?t, ?e domy s ?p > > (resp. ?e) 120 a 121 jsou na opa?n?ch stran?ch obce. > > > > Zat?mco ?p se pou??v? pro v?t?inu dom?, ?e zna?? p?ev??n? rekrea?n? nebo > > zahradn? budovy. To v?ak nen? pravidlem a mnoz? lid? maj? trvalou adresu > > v dom? ozna?en?m pomoc? ?e. > > > > Krom? ??sel popisn?ch a eviden?n?ch se pou??vaj? je?t? ??sla orienta?n? > > (?o). Ty se p?id?vaj? k ??sl?m popisn?m, nikdy k ??sl?m eviden?n?m. > > Jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice (jm?na ulic jsou v?dy unik?tn? nejen v > > ??sti obce, ale v?dy i v cel? obci). ??slov?n? prob?h? zpravidla od > > jednoho konce ulice bl??e st?edu m?sta k druh?mu konci; lich? ??sla na > > jedn? stran?, sud? na druh? stran?. Tento syst?m tak nalezen? domu > > v?razn? usnad?uje. > > > > S ?o m??e vzniknout probl?m p?i zastav?n? proluky, nebo rozd?len? domu. > > Aby se udr?elo vzestupn? ??slov?n? a nemusely se p?e??slovat v?echny > > zbyl? domy v ulici, zav?d? se dodate?n? p?smena. Pokud se d?m s ??slem > > '20' rozd?l? na t?i, vzniknou zpravidla adresy '20', '20a' a '20b'. > > Nen? to pravidlem, ale p?smena se sp??e ?ad? v opa?n?m po?ad? ne? ??sla. > > V?sledn? ??slov?n? tedy b?v? ...'18', '20b', '20a', '20', '22'... > > > > Je sporn?, zda lid? ve m?stech se zaveden?mi ??sly orienta?n?mi > > pou??vaj? sp??e je, nebo ??sla popisn?. P?evl?daj?c? zvyklost patrn? > > z?le?? na velikosti m?sta a na dob?, jak dlouho se ?o pou??vaj?. > > M?n? diskutabiln? bude fakt, ?e nemal? ??st lid? je zvykl? pou??vat > > jeden syst?m a ten druh? t?m?? v?bec. > > > > Cel? adresa tedy m??e m?t (a? na v?jimky) n?sleduj?c? tvary: > > * [ulice] [?p]/[?o], [obec] > > * [ulice] [?p], [obec] > > * [obec] [?p] > > * [obec]-[??st obce] ?.ev. [?e] > > > > Pokud tedy chcete jednozna?n? ur?it d?m, sta?? pou??t v?dy jedno > > z n?sleduj?c?ch pravidel: > > 1) obec + ulice + ?. orienta?n? > > 2) obecn? ?tvrt + ?. popisn? > > 3) obecn? ?tvrt + ?. eviden?n? > > P?i?em? pou?it? pravidla 1) implikuje mo?nost pou?it? pravidla 2). > > Naopak to neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch > > pravidel. > > > > V?jimku tvo?? Jind?ich?v Hradec, kde se pou??v? pro ??slov?n? domu > > n?sleduj?c? tvar: [?p]/[??slo m?stsk? ??sti] > > > > > > > > === Syst?m v jin?ch zem?ch === > > > > Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. > > > > V Evrop? p?eva?uje syst?m ??slov?n? podle obdoby na?ich ??sel > > orienta?n?ch [1]. > > > > V prostoru st?edn? Evropy se v dob?ch zav?d?n? ??sel dom? pou??vala > > ??sla popisn? jako tzv. Konskriptionsnummer. Rakousko-Uhersk? monarchie > > podle nich prov?d?la odvody do arm?dy (tzv. konskripce [2]). Syst?m se > > udr?el jako hlavn? syst?m pro ?R a Slovensko, jako dopl?kov? se pou??v? > > nap?. v Rakousku a N?mecku. > > > > V Brit?nii se pro bytov? domy pou??v? "[?. domu]/[?. bytu]". > > > > V Rusku se lom?tkov? notace pou??v? na rohov?ch domech. Tedy > > "[?. na jedn? ulici]/[?. na p???n? ulici]". > > > > > > > > === Sou?asn? syst?m ?esk?ch adres v OSM === > > > > Pokud jste sledovali p?edchoz? diskuzi, rovnou p?esko?te do dal?? sekce. > > > > Dnes se pou??v? velmi jednoduch? syst?m: > > 'addr:housenumber' = [?o] > > 'addr:alternatenumber' = [?p] > > 'addr:street' = [ulice] > > 'addr:city' = [obec] > > 'addr:postcode' = [PS?] > > 'addr:country' = CZ > > 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ > > > > M? v?ak mnoh? nev?hody (od nejz?va?n?j??ch): > > * Na map? se zobrazuje jen ??slo orienta?n?, > > co? vyhovuje jen ??sti obyvatel jen n?kter?ch m?st. > > * ??sla eviden?n? se zcela ignoruj?. > > * Vyhled?va?e mus? v?d?t, ?e existuje pol??ko 'addr:alternatenumber'. > > * To sam? plat? pro v?echny GPS p??stroje. > > * To sam? plat? pro renderery map. > > * Sporn? je p??li?n? obecnost ozna?en? ???alternatenumber???. > > > > V?hodu vid?m jedinou: > > * Mapa je p?ehledn?. > > > > > > > > === Nov? n?vrh syst?mu ?esk?ch adres === > > > > Ned?vno zaslan? n?vrh se pokou?? vyhnout se v??e zm?n?n?m nev?hod?m a > > vyh?z? n?sleduj?c?ho principu: Hlavn? pol??ko pro z?pis ??sla domu > > 'addr:housenumber' by m?lo obsahovat v?e pot?ebn? pro jeho jednozna?nou > > identifikaci a nalezen?. > > > > Jako nejp?irozen?j?? mo?nost se tak jev? zapsat do tagu housenumber > > v?echna ??sla, kter? na dom? fyzicky vis?. Syntaxe tagu tedy m??e b?t > > jedna z n?sleduj?c?ch: > > 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] > > 'addr:housenumber' = [?p] > > 'addr:housenumber' = E[?e] > > > > Krom? t?chto tag? by se p?id?valy i samostatn? tagy pro jednotliv? > > ??sla, jejich? systaxi dod?v?m jen ?plnost: > > 'addr:[?p_kl??]' = [?p] > > 'addr:[?o_kl??]' = [?o] > > 'addr:[?e_kl??]' = [?e] > > > > > > Adresa 'Vodi?kova 792/40, Praha' se tak zap??e jako: > > 'addr:housenumber' = 792/40 > > 'addr:[?p_kl??]' = 792 > > 'addr:[?o_kl??]' = 40 > > 'addr:street' = Vodi?kova > > 'addr:city' = Praha > > 'is_in' = Praha, CZ > > > > Adresa 'J?chymova 400, Jind?ich?v Hradec': > > 'addr:housenumber' = 400/III > > 'addr:[?p_kl??]' = 400 > > 'addr:street' = J?chymova > > 'addr:city' = Jind?ich?v Hradec, Jiho?esk? kraj, ?R > > > > Pov?imn?te si, ?e v tomto p??pad? nen? syst?m redundantn?. > > > > Adresa 'Peklov ev.?. 8, H?ebe?': > > 'addr:housenumber' = E8 > > 'addr:[?e_kl??]' = 8 > > 'addr:city' = H?ebe? > > 'is_in' = Peklov, H?ebe?, St?edo?esk? kraj, ?R > > > > V?hody jsou n?sleduj?c? (se?azeno od nejd?le?it?j??ch): > > * Do OSM lze jednozna?n? zadat _v?echny_ domy na ?zem? ?R. > > * D?m lze jednozna?n? ur?it jen z pol??ka 'addr:housenumber'. > > * Syst?m je kompatibiln? s adresami ?esk? po?ty. Z bodu v OSM lze > > vytvo?it adresu na ob?lku za pomoc? 'housenumber' > > a rozparsovan?ho 'is_in'. > > * Syst?m je kompatibiln? s adresami na ob?ansk?ch pr?kazech. > > * Adresy lze jednozna?n? strojov? zpracovat a z?rove? zobrazit > > u?ivateli v b??n? pou??van?m form?tu bez slo?it?ch pravidel > > specifick?ch pro ?R. > > > > Nev?hody (tak? se?azen?): > > * Na map? bude velmi mnoho p?smenek. > > * N?kter? informace jsou duplicitn?. Pokud se adresa nebude upravovat za > > pomoci CzechAddress (nebo jin?ho podobn?ho programu), m??ou vzniknout > > nekonzistence. > > > > > > > > === Body do diskuze === > > > > ===== ??sla eviden?n? v 'housenumber' ===== > > > > Je ot?zkou, jak zapsat ??sla eviden?n? do pol??ka 'addr:housenumber'. > > Zat?m padly dva n?vrhy: > > * "?.ev. [?e]" > > * "E[?e]" > > > > Osobn? jsem pro druhou variantu, proto?e ?et?? m?sto na map?, ?esk? > > po?ta vyu??v? na sv?m webu do p?smene stejn? form?t a z?m?na s ?o "20e" > > stejn? nehroz? kv?li jin? velikosti p?smene, absenci ??sla popisn?ho a > > jin?mu po?ad? ??sla a p?smene. > > > > Proti t?to variant? se neozval ??dn? protin?zor, m?l bych proto tendenci > > diskuzi v tomto bod? uzav??t. Ozv?te se tedy, jen pokud radik?ln? > > nesouhlas?te a m?te-li siln? protiargument. > > > > > > ===== N?zvy pol??ek [?*_kl??] ===== > > > > Ve jm?nech kl??? jsou z?m?rn? pou?it? hodnoty [?*_kl??]. Je t?eba se > > dohodnout, ??m hranat? z?vorky nahrad?me. M?m siln? obavy, ?e zde bude > > diskuze pest?ej??. > > > > > > 1) ??sla eviden?n? > > ------------------ > > > > ??sla eviden?n? jsou jedin? ??sla, kter? lze p?i?adit stavb?m do?asn?m > > [3]. To v?ak neplat? v opa?n?m sm?ru, stavba s ?e nemus? b?t ???do?asn????. > > Dle jin?ch zdroj? ???do?asnost??? sp??e znamen?, ?e se ??sla mohou m?nit > > pouh?m rozhodnut?m obecn?ho ??adu [4] jakkoli k p?e??slov?n? nedoch?z? > > ?asto [5]. > > > > Pozn: Velk? N na konci uvozovek zna?? zkratku pro 'number'. > > > > M?l-li by tag zrcadlit v?t?? m?ru do?asnosti, vyb?ral bych ze slov jako > > jsou 'provisionalN', 'temporaryN' (nebo jen 'tempN'). M??eme zv??it i > > 'volatileN', co? m? sp??e ekonomick? konotace. > > > > Osobn? se mi zd? nejlep?? 'provisionalN'. > > > > > > 2) ??sla orienta?n? > > ------------------- > > > > Zde mne napad? n?kolik r?zn?ch pohled?: > > > > a) Orienta?n? ??sla jsou unik?tn? v r?mci jedn? ulice. Tedy 'streetN'. > > Vyvol?v? sice pocit, ?e jde o ?????slo ulice??? nam?sto ?????sla v r?mci > > ulice,??? ale prefix 'addr:' by tomu mohl zabr?nit. > > > > b) Slou?? k orientaci, tedy 'orientationN'. 'orientN' je sice krat??, > > ale evokuje adresu na ?zem? bl?zk?ho, st?edn?ho a d?ln?ho v?chodu). > > Nebo 'navigationalN'? Zkratku 'naviN' bych nepou??val, proto?e se > > snadno splete s 'navy', tedy n?mo?nictvem. Mohli bychom sice > > po Cimrmanovsku p?edst?rat, ?e m?me mo?e, ale rad?ji bych se > > tomu vyhnul. > > > > c) Dal?? mo?nost je vyj?d?it, ?e jde o dopl?kov? syst?m, tedy > > 'auxiliaryN', nebo 'complementaryN' (co? je asi p??li? dlouh?). > > > > S?m nem?m siln? preference, ale asi bych byl za 'streetN'. > > > > > > 3) ??sla popisn? > > ---------------- > > > > Mnoh? asi p?ekvap?m, ?e nenavrhnu 'konskriptionsnummer'. ;-) > > Ano, konsenzus z diskuze na talk@ m??eme zahodit do ko?e, proto?e > > se stejn? m?n? komplet cel? syst?m. > > > > P?esto je nanejv??e vhodn? dr?et se jednotnosti t?chto ??sel na ?zem? > > st?edn? Evropy. Variantou vst??cn?j?? lidem preferuj?c?m angli?tinu nad > > n?m?inou (kter?ch je v ?esk? OSM komunit? asi v?t?ina) by se tedy mohlo > > l?bit 'conscriptionN'. Berete to jako vhodn? kompromis? > > > > Nebo je tu snad n?kdo, kdo na 'konskriptionsnummer' ned? dopustit? > > > > > > Osud 'alternatenumber'? Dal?? variantou je pou??t st?vaj?c? > > 'alternateN'. To v?ak pom?j? fakt, ?e ?p nen? 'alternativn?' ale > > 'hlavn?' ??slov?n?. Pokud bychom jej cht?li zachovat, bylo by mnohem > > vhodn?j?? jej pou??t pro ?e -- a to jen v nejhor??m p??pad?. > > Je velmi pravd?podobn?m sc?n??em, ?e programy budou v podporovat > > maxim?ln? 'housenumber'+'alternatenumber' a nikoli na?e region?ln? > > '[?*_kl??]'. P?itom 'housenumber' v na?em pojet? obsahuje sp??e > > human-friendly kl??, zat?mco 'alternatenumber' sp??e computer-friendly > > kl??. To v?ak op?t plat? jen na ?zem? ?R... > > > > Zm?na cel?ho syst?mu mi tak p?ijde vhodnou p??le?itost? zbavit se > > tohoto tagu bez ?jmy na schopnostech vyhled?va?? (viz jedna z v?hod > > nov?ho syst?mu). > > > > > > Kudy cesta nevede > > ----------------- > > > > Mysl?m, ?e ?esk? n?zvy tag? (tedy 'addr:??slopopisn?' nebo > > 'addr:popisn?number') m??eme rovnou zahodit. Slov?ci pou??vaj? na chlup > > stejn? syst?m, ale n?zvy maj? jinak. > > > > > > > > ===== P?ekon?v?n? omezenosti renderer? ===== > > > > Probl?m s p??li?n?m mno?stv?m p?smenek na map?, kter? plyne z navr?en? > > syntaxe 'addr:housenumber', by ?lo redukovat za pomoci r?zn?ch n?pov?d > > renderer?m. > > > > Prvn?m a nejsnaz??m ?e?en?m je umo?nit rozd?len? ??sla domu podle > > lom?tka podobn? jako se dnes d?l? n?zvy podle mezer. M?sto dlouh?ho > > textu '206/48' tak vznikne ?hledn?j?? dvou??dkov? '206'+'/48'. Ulic?m v > > z?pado-v?chodn?m sm?ru to jist? zlep?? vzhled. > > > > Jako jedna z mo?nost? mne napad? spojit nep?eru?enou ?adu dom? do > > n?jak?ho druhu relace ala Karlsruhe schema. Ve chv?li, kdy m? renderer > > m?lo m?sta, bude v?d?t, ?e krajn? domy ?ady jsou o chlup d?le?it?j?? ne? > > ty ostatn?. Takov? ?e?en? je sice n?ro?n? na ru?n? ?pravu mapy, ale > > CzechAddress by to mohl zvl?dat automaticky. > > > > Hroz? v?ak, ?e adresy budou muset b?t ulo?en? v 'node' a nikoli > > jako sou??st 'building', proto?e Karlsruhe schema spojuje adresy > > za pomoc? 'way'. > > > > Dal?? mo?nost je ned?vno otev?en? t?ma na talk@, kter? zva?uje speci?ln? > > pole ur?uj?c? ???d?le?itost??? jednotliv? primitivy. Op?t -- krajn? body v > > ?ad? jsou o n?co m?lo d?le?it?j?? ne? ty uprost?ed. > > > > > > > > === Z?v?r diskuze === > > > > Vzhledem ke zku?enosti z p?edchoz?ch 5 kol domlouv?n? a bolesti hlavy > > nejen m?, navrhuji n?sleduj?c? ?e?en?. > > > > Jak se diskuze bude bl??it k z?v?ru, budu se sna?it ji zakon?ovat > > shrnuj?c?mi e-maily... krat??mi ne? tento ;-). E-mail, kter? bude m?t > > nad?ji st?t se definitivn?m z?v?rem cel? diskuze ozna??m kl??ov?m slovem > > ???Howgh??? a n?sleduj?c?m textem: > > > > Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou > > diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se > > z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud do 14 dn? na > > tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude > > pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci > > n?sleduj?c? p?esn? 14 dn? po dne?ku. > > > > Mysl?m, ?e nemus?m dlouze vysv?tlovat d?vody, kter? mne k tomuto n?vrhu > > vedou. Krom? toho, ?e chci u?et?it vlastn? ?as, c?t?m soucit s t?mi, > > kte?? se do diskuze zapojuj? od za??tku. > > > > R?d bych je?t? upozornil, ?e takov? ?e?en? spol?h? na cit v?ech > > z??astn?n?ch a jejich v?li ke kompromisu. Bojkotovat v?echny ???Howgh > > e-maily??? je snadn?. > > > > > > S pozdravem a p??n?m rychl? domluvy, > > Radek ?ernoch > > > > > > Citace: > > > > [1]http://en.wikipedia.org/wiki/House_numbering > > [2]http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konskripce > > [3]http://novarole.cz/obsah/pravidla-o-zpusobu-pouziti-a-umisteni-cisel-a-nazvu-k-oznaceni-budov.html > > [4]http://www.czso.cz/csu/faq.nsf/hlasodpoved?openform&parentunid=491DF30ED371686CC125727D00326B8E > > [5]http://www.isvs.cz/e-government/kdo-urcuje-nazvy-ulic-cisla-popisna-a-cisla-orientacni-4-dil.html > > > > -- > > Radomir Cernoch > > +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 > > Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com > > > > > > >
-- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

12.6.2009 04:58:18 (#30)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, 2009/6/12 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
> On Fri 2009-06-12 10:54:24, Radom?r ?ernoch wrote: >> Ohledn? dal??ch pol??ek se misky vah zlehka p?eva?uj? k variant?: >> 'addr:streetnumber' = [?o] > > in_street =
Klidn? to m??eme vr?tit do hry. Nen? pak ale divn?, ?e 'housenumber' m? 'number' a 'in_street' nem? 'number'? Kdy? by platil stejn? argument, jak? jste uvedl minule ("ka?d? to rovnou vid?"), m?li bychom stejn? tak p?ejmenovat 'addr:housenumber' na 'addr:house'. zobrazit citaci
>> 'addr:conscriptionnumber' = [?p] > > Viz slovnik. Prosim ne.
N?meck? varianta 'konskriptionsnummer' m? jedin? p?eklad, a to '??slo popisn?' (viz slovnik.cz). Je to sice odborn? term?n, ale krkolomn?. Dob?e, zkusili jsme anglick? p?eklad t?ho?. Krindap?na, je?t? aby byl v anglick?m slovn?ku, kdy? se Konskriptionsnummer zavedlo za Rakouska-Uherska! Je mi l?to, ale argument slovn?kem nahr?v? p?vodn?mu 'Konskriptionsnummer'. Byl byste ochoten p?istoupit na 'conscription', kdy? sl?b?m, ?e vyrob?m ?l?nek na OSM wiki? Kam jinam by tak? lidi chodili pro dokumentaci k OpenStreetMap... zobrazit citaci
> in_suburb= zni rozumne.
A co moje n?mitka? Kdy? u? argumentujeme slovn?kem, tak tedy 'suburb' = 'p?edm?st?' nebo 'okrajov? s?dli?t?' (op?t slovnik.cz). Nen? divn?, aby mal? v?ska s 200 obyvateli m?la "p?edm?st?"? Zkuste alespo? napsat "osobn? nepova?uji n?mitku za d?le?itou", pros?m. Mn? osobn? toti? 'in_suburb' z v??e uveden?ho d?vodu rozumn? nezn?. S pozdravem, Radek ?ernoch

12.6.2009 05:37:30 (#31)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdar a s?lu, zobrazit citaci
> diskuze zjevn? utich?, je tedy ide?ln? ?as ji uzav??t. U ??dn?ho > n?vrhu nedo?lo k jednozna?n?mu odm?tnut?; patrn? se bl???me variant?, > kter? je pro v?echny alespo? p?ijateln?m kompromisem. Asi existuje > v?eobecn? shoda na: > 'addr:housenumber' = [?p]/[?o] nebo [?p] nebo E[?e] > 'addr:street' = [ulice] > 'addr:city' = [obec] > 'is_in' = [??st obce], [obec], [kraj], CZ
ok zobrazit citaci
> Ohledn? dal??ch pol??ek se misky vah zlehka p?eva?uj? k variant?: > 'addr:streetnumber' = [?o]
num_in_street street_order zobrazit citaci
> 'addr:conscriptionnumber' = [?p]
num_in_district (tady je tro?ku hloup?, ?e "district" m? za?it? p?eklad "okres", resp. naopak, ?e na?e okresy se jinak nep?ekl?daj?, ale p?vodn? anglick? v?znam je ?ekl bych docela p?esn? to, o ?em je ?e? ... v?etn? v?znamu obec z administrativn?ho hlediska) zobrazit citaci
> 'addr:provisionalnumber' = [?e]
provisional_num (aneb je nutn? vypisovat cel? "number"?) zobrazit citaci
> Nejrad?ji bych diskuzi neprotahoval, t?hne se u? stra?n? dlouho. > Navrhuji tedy skon?it s uvedenou kombinac? tag?. Ozv?te se, pokud > byste hodn? preferovali n?kterou z variant, kter? se objevily v tomto > vl?kn?, a kter? se zat?m jev? jako ?ivotaschopn?: > > * 'addr:streetnumber' x 'addr:instreetnumber' (del??, ale n?zorn?j??) viz > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003134.html
viz v??e, preferuju n?zorn?j?? variantu zobrazit citaci
> * 'addr:provisionalnumber' x 'addr:tempnumber' (je krat??) viz > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003127.html > Vyzn?n?m p??sp?vku si v?ak st?le nejsem 100% jist?.
byv ??ste?n? poznamen?n v?vojem pro telekomunikace, slovo "provisional" ve mn? bud? asociace na "provisioning", co? je de facto uv?d?n? do provozu, pro?e? mi "provisional" p?ipad? o chloupek v?sti?n?j?? ne? "temporary", i kdy? slovn?ky mi tvrd?, ?e v?znamov? rozd?l tam asi nen? zobrazit citaci
> HOWGH, > Radek ?ernoch > > Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou > diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se > z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud se do 29.6 dn? > na tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude > pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci z 29.6 > na 30.6.
popravd?, pon?kud jsem se ztratil ... prosil bych dal?? pokus o uzav?en? jako nov? vl?kno pokud by tento m?j mail (p?ipom?nky/n?vrhy) byl jedin? br?n?c? uzav?en?, pros?m o jeho ignoraci - princip n?vrhu akceptuju a d?kuju v?em, kdo se pod?leli na konvergenci do t?to podoby; na konkr?tn?ch n?zvech tag? mi p??li? nez?le?? K.

12.6.2009 06:09:52 (#32)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, Karel Voln? p??e v P? 12. 06. 2009 v 17:37 +0200: zobrazit citaci
> zdar a s?lu, > > Ohledn? dal??ch pol??ek se misky vah zlehka p?eva?uj? k variant?: > > 'addr:streetnumber' = [?o] > > num_in_street
Pro? ne, ?te se to hladce. Jen bych zv??il, zda se nedr?et konvence tag? addr:* a nepsat rad?ji numberinstreet. Je to rozd?l 1 znaku. ;-) zobrazit citaci
> street_order
Order je dobr? slovo. Jen?e 'street_order' nazna?uje n?jak? po?ad? ulic. Nab?z? se 'orderN'... zobrazit citaci
> > 'addr:conscriptionnumber' = [?p] > > num_in_district > > (tady je tro?ku hloup?, ?e "district" m? za?it? p?eklad "okres", resp. naopak, > ?e na?e okresy se jinak nep?ekl?daj?, ale p?vodn? anglick? v?znam je ?ekl bych > docela p?esn? to, o ?em je ?e? ... v?etn? v?znamu obec z administrativn?ho > hlediska)
No pr?v?. Jednak je pot?eba posunout v?znam 'district' a je?t? ke v?emu nen? jasn?, o jak? administrativn? ?len?n? se jedn?. N?zev se tedy hod? stejn? dob?e i na ??slo eviden?n?. J? nechci po??d dokola obhajovat conscriptionN, ale opravdu je to p?esn?, historick? n?zev pro ??sla popisn?. Jen u n?s nen? za?it?. P?itom OSM u? dnes obsahuje odborn? n?zvy jako jsou castle_type=*. A lid? si na n? postupn? zvykaj?, proto?e to d?l? mapu p?esn?j??. ConscriptionN je na tom stejn?; pou??v? se ve v?ce zem?ch. Ov?em je t?eba p?ekousnout po??te?n? nechu? -- jako je to ostatn? se v??m. zobrazit citaci
> > 'addr:provisionalnumber' = [?e] > > provisional_num > > (aneb je nutn? vypisovat cel? "number"?)
Nen?, ale je to konvence. ;-) zobrazit citaci
> > Nejrad?ji bych diskuzi neprotahoval, t?hne se u? stra?n? dlouho. > > Navrhuji tedy skon?it s uvedenou kombinac? tag?. Ozv?te se, pokud > > byste hodn? preferovali n?kterou z variant, kter? se objevily v tomto > > vl?kn?, a kter? se zat?m jev? jako ?ivotaschopn?: > > > > * 'addr:streetnumber' x 'addr:instreetnumber' (del??, ale n?zorn?j??) viz > > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003134.html > > viz v??e, preferuju n?zorn?j?? variantu > > > * 'addr:provisionalnumber' x 'addr:tempnumber' (je krat??) viz > > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003127.html > > Vyzn?n?m p??sp?vku si v?ak st?le nejsem 100% jist?. > > byv ??ste?n? poznamen?n v?vojem pro telekomunikace, slovo "provisional" ve mn? > bud? asociace na "provisioning", co? je de facto uv?d?n? do provozu, pro?e? mi > "provisional" p?ipad? o chloupek v?sti?n?j?? ne? "temporary", i kdy? slovn?ky > mi tvrd?, ?e v?znamov? rozd?l tam asi nen?
A?koli nejsem ??dn? echtovn? angli?tin??, vn?m?m to naprosto stejn?. Jen bez t?ch telekomunika?n?ch asociac?. zobrazit citaci
> > HOWGH, > > Radek ?ernoch > > > > Tento e-mail se sna?? b?t posledn?m e-mailem, kter? shrnuje celou > > diskuzi o zp?sobu zapisov?n? adres na ?zem? ?esk? republiky. Pokud se > > z?v?ry nesouhlas?te, ozv?te se pros?m TE? HNED. Pokud se do 29.6 dn? > > na tento e-mail nikdo neza?le jakoukoli odpov??, obsah e-mailu bude > > pova?ov?n za schv?len? a bude prom?tnut do OSM mapy ?R v noci z 29.6 > > na 30.6. > > popravd?, pon?kud jsem se ztratil ... prosil bych dal?? pokus o uzav?en? jako > nov? vl?kno > > pokud by tento m?j mail (p?ipom?nky/n?vrhy) byl jedin? br?n?c? uzav?en?, > pros?m o jeho ignoraci - princip n?vrhu akceptuju a d?kuju v?em, kdo se > pod?leli na konvergenci do t?to podoby; na konkr?tn?ch n?zvech tag? mi p??li? > nez?le??
D?ky za Va?e slova a pochopen? kompromisu. Bohu?el se proti uzav?en? ozval je?t? jeden jin? hlas, tak?e zat?m diskuse vesele jede d?l... Pokud se v?ak do ned?le neshodneme, vid?l bych to na pou?it? hrub? s?ly, tedy hlasov?n?. Tato varianta je bohu?el velmi pravd?podobn?. S pozdravem, Radek ?ernoch

12.6.2009 06:30:01 (#33)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
287 645
N?vrh zn? rozumn?, je?t?, kdyby se dalo n?co lep??ho ne? conscriptionnumber. Co t?eba addr:num_in_place Pochybuji ov?em, ?e by nastala varianta, ?e m? d?m ?p i ?o a z?rove? nen? ??sti n?jak?ho v?t??ho m?sta Z m? strany s n?vrhem jako celkem souhlas?m. J&D Dne Fri, 12 Jun 2009 18:09:52 +0200 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> napsal/-a: zobrazit citaci
>> >> num_in_street > > >> > 'addr:conscriptionnumber' = [?p] >> >> num_in_district >>
zobrazit citaci
> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Tato zpr?va byla vytvo?ena p?evratn?m po?tovn?m klientem Opery: http://www.opera.com/mail/

12.6.2009 07:15:52 (#34)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Jan Dud?k p??e v P? 12. 06. 2009 v 18:30 +0200: zobrazit citaci
> N?vrh zn? rozumn?, je?t?, kdyby se dalo n?co lep??ho ne? > conscriptionnumber. Co t?eba > addr:num_in_place > > Pochybuji ov?em, ?e by nastala varianta, ?e m? d?m ?p i ?o a z?rove? nen? > ??sti n?jak?ho v?t??ho m?sta
Hezk? p?tek! To, ?e 1 adresa nem??e m?t ?p i ?o z?rove? plat? st?le. Myslel jsem to jinak. V OpenStreetMap je snaha nepou??vat p??li? obecn? n?zvy tag? pro velmi konkr?tn? specifikovan? data. Nap??klad ??slo popisn? m? jasnou definici, zat?mco 'num_in_district' je pom?rn? v?gn?. Nen? toti? jasn?, co slovo 'district' znamen? (okres to nen?). Pokud uzn?me tento princip, bohu?el 'num_in_place' na tom nen? o moc l?pe. Je to ??slo v n?jak?m m?st?. Ale jak?m? M?sto nebo ?tvr?? Pro ozna?en? oblasti se pou??v? 'place=locality'. Je to tedy ??slo v takto vymezen? lokalit?? Co kdy? si 'num_in_place' v jin? zemi vylo?? jinak? J? v?m, ?e 'conscription' nezn? intuitivn?. Na to se v?ak d? zvyknout. Vid?te u tohoto n?zvu je?t? jin? probl?m, ne? je trochu dlouh? n?zev? S pozdravem, Radek ?ernoch

12.6.2009 08:13:01 (#35)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2009/6/12 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: zobrazit citaci
> definici, zat?mco 'num_in_district' je pom?rn? v?gn?. Nen? toti? jasn?, > co slovo 'district' znamen? (okres to nen?).
Ono ??slo popisn? je (IIANM) ?ada v r?mci katastr?ln?ho ?zem?, co? je ov?em tak? pon?kud germ?nsk? pojem (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Katastralgemeinde). Tedy ?lo by zvolit pojmenov?n? n?jak i podle toho, ale ?ekl bych, ?e si zvyknu i na to conscription? -- Petr Kadlec / Mormegil

12.6.2009 10:53:02 (#36)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Radomir Cernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, > > ?ek? V?s dlouh? mail. Chyst?te-li se jej rovnou smazat, ?t?te alespo? > posledn? sekci. >
Uff, tak konecne jsem trochu pouzitelny (tentokrat uz hezky doma na Peklove). zobrazit citaci
> Adresa 'Vodi?kova 792/40, Praha' se tak zap??e jako: > 'addr:housenumber' = 792/40 > 'addr:[?p_kl??]' = 792 > 'addr:[?o_kl??]' = 40 > 'addr:street' = Vodi?kova > 'addr:city' = Praha > 'is_in' = Praha, CZ >
Ano, takhle bych si to predstavoval. Mirna, vetsinou strojove dodana, duplicita vyvazi zvysenou kompatibilitu s obecnymi renderery a hledaci. zobrazit citaci
> * "E[?e]" >
+1 zobrazit citaci
> 1) ??sla eviden?n? > ------------------ >
Tady nemam silny nazor. zobrazit citaci
> 3) ??sla popisn? > ---------------- > > Nebo je tu snad n?kdo, kdo na 'konskriptionsnummer' ned? dopustit? >
Za to, ze bude vse fungovat jak ma bych i pripustil presne oznaceni tim osklivym nemeckym slovem. Ostatne tyhle tagy tam pridavame kvuli semanticke cistote, tak proc je "ciste" nenazvat. Nenik

12.6.2009 11:15:47 (#37)
gravatar

JV

<j.v.2 at seznam.cz>
57
zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Petr Kadlec <petr.kadlec at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Gradiozni experiment tendujici ke konvergenci disputace o > notaci adresnich elementu > Datum: 12.6.2009 20:14:05 > ---------------------------------------- > 2009/6/12 Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com>: > > definici, zat?mco 'num_in_district' je pom?rn? v?gn?. Nen? toti? jasn?, > > co slovo 'district' znamen? (okres to nen?). > > Ono ??slo popisn? je (IIANM) ?ada v r?mci katastr?ln?ho ?zem?, co? je
Omyl, ??slo popisn? je jedine?n? v r?mci **??sti obce**, nikoliv v katastr?ln?m ?zem? - na rozd?l od ??sel parcel, ta jsou pr?v? po katastr?ln?ch ?zem?ch. Jirka zobrazit citaci
> ov?em tak? pon?kud germ?nsk? pojem (viz > http://en.wikipedia.org/wiki/Katastralgemeinde). Tedy ?lo by zvolit > pojmenov?n? n?jak i podle toho, ale ?ekl bych, ?e si zvyknu i na to > conscription? > > -- Petr Kadlec / Mormegil > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

17.6.2009 11:40:47 (#38)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> >> Ohledn? dal??ch pol??ek se misky vah zlehka p?eva?uj? k variant?: > >> 'addr:streetnumber' = [?o] > > > > in_street = > > Klidn? to m??eme vr?tit do hry. Nen? pak ale divn?, ?e 'housenumber' > m? 'number' a 'in_street' nem? 'number'? Kdy? by platil stejn? > argument, jak? jste uvedl minule ("ka?d? to rovnou vid?"), m?li bychom > stejn? tak p?ejmenovat 'addr:housenumber' na 'addr:house'.
No, ja myslim ze meli, ale uz je na to pozde. Kazdopadne je mi to dost jedno. instreetnumber a variace jsou dlouha, ale prijatelna. zobrazit citaci
> >> 'addr:conscriptionnumber' = [?p] > > > > Viz slovnik. Prosim ne. > > N?meck? varianta 'konskriptionsnummer' m? jedin? p?eklad, a to '??slo > popisn?' (viz slovnik.cz). Je to sice odborn? term?n, ale krkolomn?. > Dob?e, zkusili jsme anglick? p?eklad t?ho?. Krindap?na, je?t? aby byl > v anglick?m slovn?ku, kdy? se Konskriptionsnummer zavedlo za > Rakouska-Uherska! Je mi l?to, ale argument slovn?kem nahr?v? p?vodn?mu > 'Konskriptionsnummer'.
Takze... dle argumentace konzistenci zachovame number tam kde neni potreba, a pak vytahnem takovouhle zrudu? zobrazit citaci
> Byl byste ochoten p?istoupit na 'conscription', kdy? sl?b?m, ?e > vyrob?m ?l?nek na OSM wiki? Kam jinam by tak? lidi chodili pro > dokumentaci k OpenStreetMap...
Pojmenovat tag tak strasne aby si kazdy *musel* precist dokumentaci je zhuverilost. zobrazit citaci
> > in_suburb= zni rozumne. > > A co moje n?mitka? Kdy? u? argumentujeme slovn?kem, tak tedy 'suburb' > = 'p?edm?st?' nebo 'okrajov? s?dli?t?' (op?t slovnik.cz). Nen? divn?, > aby mal? v?ska s 200 obyvateli m?la "p?edm?st?"? > > Zkuste alespo? napsat "osobn? nepova?uji n?mitku za d?le?itou", > pros?m. Mn? osobn? toti? 'in_suburb' z v??e uveden?ho d?vodu rozumn? > nezn?.
Mam tu spitz tak me nenutte psat romany... Namitku nepovazuju za dulezitou; myslim ze mapper ktery uvidi in_suburb na vesnici se sice bbude tvarot lehce zmatene, ale pochopi co se tim mysli. (Kdyz ne, muze to najit na wiki, ale verim ze takovych lidi bude minimum.) Na in_suburb netrvam, pokud nekomu prijdde rozumnejsi number_in_place nebo in_town nebo in_village, prosim. Ale dulezite je aby to bylo jasne vetsine lidi bez wiki/googlu. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

17.6.2009 11:41:12 (#39)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Fri 2009-06-12 18:15:52, Radomir Cernoch wrote: zobrazit citaci
> Jan Dud?k p??e v P? 12. 06. 2009 v 18:30 +0200: > > N?vrh zn? rozumn?, je?t?, kdyby se dalo n?co lep??ho ne? > > conscriptionnumber. Co t?eba > > addr:num_in_place > > > > Pochybuji ov?em, ?e by nastala varianta, ?e m? d?m ?p i ?o a z?rove? nen? > > ??sti n?jak?ho v?t??ho m?sta > > Hezk? p?tek! > > To, ?e 1 adresa nem??e m?t ?p i ?o z?rove? plat? st?le. Myslel jsem to > jinak. V OpenStreetMap je snaha nepou??vat p??li? obecn? n?zvy tag? pro > velmi konkr?tn? specifikovan? data. Nap??klad ??slo popisn? m? jasnou > definici, zat?mco 'num_in_district' je pom?rn? v?gn?. Nen? toti? jasn?, > co slovo 'district' znamen? (okres to nen?).
Spolu se strankou na wiki bude velmi konkretni; nevidim v tom problem. zobrazit citaci
> J? v?m, ?e 'conscription' nezn? intuitivn?. Na to se v?ak d? zvyknout. > Vid?te u tohoto n?zvu je?t? jin? probl?m, ne? je trochu dlouh? n?zev?
Ze je to hodne divny nazev a ze nevim proc bych si mel na takovou ******** zvykat. (Pak je to taky nekonzistentni se vsim, slovni na to da totalne zmatecnou odpoved a kazdyho to donuti cist wiki; proste nejhorsi mozna varianta). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce