« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Nový plugin pro správu adres na území ?R

Vlákno 3.5. - 6.5.2009, počet zpráv: 16


3.5.2009 07:51:14 (#1)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, ned?vno jsem dokon?il prvn? pou?itelnou verzi nov?ho pluginu pro spr?vu adres v ?esk? republice. Plugin zat?m um? p?edev??m dopl?ov?n? ??sel popisn?ch, orienta?n?ch a jmen ulic k objekt?m, kter? maj? kus adresy (tag 'addr:*'). Plugin si m??ete st?hnout na adrese http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/czechaddress.jar. Pro instalaci jej sta?? nakop?rovat do slo?ky 'plugins' v adres??i s nastaven?m JOSM. Pou?it? je n?sleduj?c?: 1) Funkce "Nov? adresn? bod (Shift+A)" umo??uje dle ??sla popisn?ho doplnit ??slo orienta?n? i jm?no ulice. Sta?? vybrat jeden objekt na map? je?t? neobsahuj?c? ?daje o adrese, zm??knout Shift+A a zadat jeho ?.p. nap?. z katastr?ln? mapy ?UZK. Krom? samotn?ho dopl?ov?n? adres je t?mto zp?sobem mo?n? zjistit n?zvy ulic pov?t?inou v mal?ch obc?ch, kter? je?t? nejsou zmapovan?. Sta?? zjistit adresu alespo? jednoho domu pod?l t?to ulice a zkop?rovat jej? jm?no. 2) Funkce "P?i?adit adresy (Shift+C)" slou?? jako glob?ln? pohled na v?echny adresy v obci. Pokus? se v?em adres?m p?i?adit jejich ekvivalent z intern? datab?ze (viz d?le) a navrhne zm?ny tak, aby adresy v map? sed?ly podle ?daj? z datab?ze. Tato funkce je zat?m hodn? experiment?ln? a p?ed jej?m pou?it?m je opravdu nutn? zkontrolovat v?echny navr?en? zm?ny. 3) Funkce "Split area (Shift+S)" je zat?m bonus, kter? najde pou?it? p?i obtahov?n? obrys? dom? z mapy ?UZK. P?i vytv??en? ?adov?ch dom? je obtahov?n? jednoho domu po druh?m zbyte?n? pomal?. S touto funkc? sta?? obt?hnout v?echny domy dohromady a vyzna?it mezi nimi hranice neotagovanou cestou. Blok dom? je pak t?eba ozna?it a zm??knout Shift+S. Samotn? datab?ze poch?z? z Ministerstva vnitra a je voln? p??stupn? na http://web.mvcr.cz/adresa Podle vyj?d?en? ministerstva by s pou?it?m v OSM a CC licenc? nem?l b?t probl?m. Vzhledem k tomu, ?e se datab?ze stahuje z webu ministerstva, je pot?eba b?t p?ipojen k internetu p?i prvn?m na?ten? pluginu. Samotn? na??t?n? datab?ze n?jakou chv?li trv?, proto se nelekejte, ?e zat??en? procesoru bude chv?li na 100% (na m?m 1.2 GHz to trv? cca 1 minutu). B?hem na??t?n? je v?ak mo?n? s JOSM b??n? pracovat, jen polo?ky menu pro funkce 1) a 2) se zobraz? a? po na?ten? v?ech dat. Tak? bych upozornil, ?e plugin si vezme v pam?ti n?jakou tu stovku megabajt?, je proto dobr? spou?t?t JOSM s parametrem '-Xmx1024M'. Co d?l? Vzhledem k ran?mu st?diu v?voje budu p?edev??m r?d za p?ipom?nky k funkc?m, kter? byste od tohoto pluginu ?ekali. R?d bych dal k diskuzi ot?zku, zda k ulic?m nep?id?vat automaticky tag 'is_in=' a jm?no oblasti, ve kter? se ulice nach?z?. D?l nen? probl?m automaticky vyr?b?t relace mezi adresn?m bodem a p??slu?nou ulic? (podle Karlsruhe Schema), co? by mohlo pomoci p?i strojov?m zpracov?n? mapy. Posledn? n?pad je ?prava m?stsk?ch ?tvrt? tak, aby bylo jasn?, ke kter? obci pat??. V map? je toti? nemal? mno?stv? ?tvrt? ozna?eno jako 'village' nam?sto 'suburb'. Budu tak? r?d za nahl??en? bug?, kter?ch je nyn? v pluginu asi hodn? (nap?. t?m?? nulov? detekce chybov?ch stav?). S pozdravem, Radek ?ernoch

3.5.2009 09:20:13 (#2)
gravatar

Petr Schonmann

<PSBOX at seznam.cz>
96
Dobr? v?ci p?ich?zej?, a? kdy? je v?e hotovo :D BUG: Shift-A, dvakr?t se zobrazuje ??slo popisn?, po vypln?n? zapisovateln?ho pole je doplnen tag add:alternatenumber=cislo nikoliv housenumber. Bylo by tez dobre pridavat tag building=yes. Jinak super v?c ! zobrazit citaci
> > ned?vno jsem dokon?il prvn? pou?itelnou verzi nov?ho pluginu pro spr?vu > adres v ?esk? republice. Plugin zat?m um? p?edev??m dopl?ov?n? ??sel > popisn?ch, orienta?n?ch a jmen ulic k objekt?m, kter? maj? kus adresy > (tag 'addr:*'). > > Plugin si m??ete st?hnout na adrese > http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/czechaddress.jar. > > Budu tak? r?d za nahl??en? bug?, kter?ch je nyn? v pluginu asi hodn? > (nap?. t?m?? nulov? detekce chybov?ch stav?).

3.5.2009 10:00:53 (#3)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Petr Schonmann p??e v Ne 03. 05. 2009 v 21:20 +0200: zobrazit citaci
> Dobr? v?ci p?ich?zej?, a? kdy? je v?e hotovo :D
S?m byl bych r?d, kdyby tomu tak bylo! Vrhn?te se na dal?? m?sto, je?t? jich je bez adres dost a dost. :-) zobrazit citaci
> BUG: Shift-A, dvakr?t se zobrazuje ??slo popisn?, po vypln?n? zapisovateln?ho pole je doplnen tag add:alternatenumber=cislo nikoliv housenumber.
D?ky za upozorn?n?, je tam chyba v popisku. Prvn? pol??ko je ??slo popisn?, druh? ??slo orienta?n?. To, ?e se upraviteln? pole (??slo popisn?) p?ep??e jako alternatenumber, by v?ak m?lo b?t v po??dku. zobrazit citaci
> Bylo by tez dobre pridavat tag building=yes.
Tuto funkci dod?l?m, tak? jsem o n? uva?oval. Mimochodem je ot?zkou, jestli preferovat informace o adrese jako sou??st budovy, nebo jako samostatn? bod. Je?t? o tom nap??u do konference. zobrazit citaci
> Jinak super v?c !
D?k! Douf?m, ?e uleh?? pr?ci. Radek ?ernoch

4.5.2009 12:24:14 (#4)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> 3) Funkce "Split area (Shift+S)" je zat?m bonus, kter? najde pou?it? p?i > obtahov?n? obrys? dom? z mapy ?UZK. P?i vytv??en? ?adov?ch dom? je > obtahov?n? jednoho domu po druh?m zbyte?n? pomal?. S touto funkc? sta?? > obt?hnout v?echny domy dohromady a vyzna?it mezi nimi hranice > neotagovanou cestou. Blok dom? je pak t?eba ozna?it a zm??knout Shift+S.
Split area? Cim se tahle funkcnost lisi od pluginu terracer, ktery zda se mi dela vicemene to same? Martin

4.5.2009 12:36:38 (#5)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 03 May 2009 19:51:14 +0200, Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: Ten plugin je geni?ln?. D?ky. Mysl?m, ?e split way by nem?l b?t sou??st? pluginu ur?en?ho pro ?R, ale m?l by se st?t sou??st? n?jak?ho jin?ho pluginu (terracer?), nebo p??mo JOSM. N?vrh na dal?? funkci: vygenerov?n? v?ech adres v dan? ulici - pak by u? sta?ilo jednodu?e adresn? body p?etahat na spr?vn? m?sta podle KM. zobrazit citaci
> Dobr? den, > > ned?vno jsem dokon?il prvn? pou?itelnou verzi nov?ho pluginu pro spr?vu > adres v ?esk? republice. Plugin zat?m um? p?edev??m dopl?ov?n? ??sel > popisn?ch, orienta?n?ch a jmen ulic k objekt?m, kter? maj? kus adresy > (tag 'addr:*'). > > Plugin si m??ete st?hnout na adrese > http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/czechaddress.jar. > Pro instalaci jej sta?? nakop?rovat do slo?ky 'plugins' v adres??i s > nastaven?m JOSM. > > Pou?it? je n?sleduj?c?: > > 1) Funkce "Nov? adresn? bod (Shift+A)" umo??uje dle ??sla popisn?ho > doplnit ??slo orienta?n? i jm?no ulice. Sta?? vybrat jeden objekt na > map? je?t? neobsahuj?c? ?daje o adrese, zm??knout Shift+A a zadat jeho > ?.p. nap?. z katastr?ln? mapy ?UZK. > > Krom? samotn?ho dopl?ov?n? adres je t?mto zp?sobem mo?n? zjistit n?zvy > ulic pov?t?inou v mal?ch obc?ch, kter? je?t? nejsou zmapovan?. Sta?? > zjistit adresu alespo? jednoho domu pod?l t?to ulice a zkop?rovat jej? > jm?no. > > 2) Funkce "P?i?adit adresy (Shift+C)" slou?? jako glob?ln? pohled na > v?echny adresy v obci. Pokus? se v?em adres?m p?i?adit jejich ekvivalent > z intern? datab?ze (viz d?le) a navrhne zm?ny tak, aby adresy v map? > sed?ly podle ?daj? z datab?ze. > > Tato funkce je zat?m hodn? experiment?ln? a p?ed jej?m pou?it?m je > opravdu nutn? zkontrolovat v?echny navr?en? zm?ny. > > 3) Funkce "Split area (Shift+S)" je zat?m bonus, kter? najde pou?it? p?i > obtahov?n? obrys? dom? z mapy ?UZK. P?i vytv??en? ?adov?ch dom? je > obtahov?n? jednoho domu po druh?m zbyte?n? pomal?. S touto funkc? sta?? > obt?hnout v?echny domy dohromady a vyzna?it mezi nimi hranice > neotagovanou cestou. Blok dom? je pak t?eba ozna?it a zm??knout Shift+S. > > > Samotn? datab?ze poch?z? z Ministerstva vnitra a je voln? p??stupn? na > http://web.mvcr.cz/adresa > Podle vyj?d?en? ministerstva by s pou?it?m v OSM a CC licenc? nem?l b?t > probl?m. Vzhledem k tomu, ?e se datab?ze stahuje z webu ministerstva, je > pot?eba b?t p?ipojen k internetu p?i prvn?m na?ten? pluginu. > > Samotn? na??t?n? datab?ze n?jakou chv?li trv?, proto se nelekejte, ?e > zat??en? procesoru bude chv?li na 100% (na m?m 1.2 GHz to trv? cca 1 > minutu). B?hem na??t?n? je v?ak mo?n? s JOSM b??n? pracovat, jen polo?ky > menu pro funkce 1) a 2) se zobraz? a? po na?ten? v?ech dat. Tak? bych > upozornil, ?e plugin si vezme v pam?ti n?jakou tu stovku megabajt?, je > proto dobr? spou?t?t JOSM s parametrem '-Xmx1024M'. > > > Co d?l? Vzhledem k ran?mu st?diu v?voje budu p?edev??m r?d za p?ipom?nky > k funkc?m, kter? byste od tohoto pluginu ?ekali. R?d bych dal k diskuzi > ot?zku, zda k ulic?m nep?id?vat automaticky tag 'is_in=' a jm?no > oblasti, ve kter? se ulice nach?z?. D?l nen? probl?m automaticky vyr?b?t > relace mezi adresn?m bodem a p??slu?nou ulic? (podle Karlsruhe Schema), > co? by mohlo pomoci p?i strojov?m zpracov?n? mapy. Posledn? n?pad je > ?prava m?stsk?ch ?tvrt? tak, aby bylo jasn?, ke kter? obci pat??. V map? > je toti? nemal? mno?stv? ?tvrt? ozna?eno jako 'village' nam?sto > 'suburb'. > > Budu tak? r?d za nahl??en? bug?, kter?ch je nyn? v pluginu asi hodn? > (nap?. t?m?? nulov? detekce chybov?ch stav?). > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

4.5.2009 12:52:24 (#6)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, O pluginu terracer jsem nev?d?l. Kr?tce jsem jej zkusil a zd? se, ?e d?l? dost podobnou v?c. Rozd?l vid?m minim?ln? v tom, ?e ?Split area? rozd?l? libovolnou oblast podle _ji? existuj?c?ch_ hranic. Mnohdy toti? domy nejsou v ?ad? tak hezky rozlo?en? jak je generuje terracer. ?asem bych asi zkusil sv?j k?d do terraceru n?jak chyt?e a nen?siln? v?lenit... D?ky za tip a p?ipom?nku, Radek ?ernoch MP p??e v Po 04. 05. 2009 v 00:24 +0200: zobrazit citaci
> Split area? > > Cim se tahle funkcnost lisi od pluginu terracer, ktery zda se mi dela > vicemene to same? > > Martin

4.5.2009 12:56:55 (#7)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Petr Dlouh? p??e v Po 04. 05. 2009 v 00:36 +0200: zobrazit citaci
> On Sun, 03 May 2009 19:51:14 +0200, Radomir Cernoch > <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > Ten plugin je geni?ln?. D?ky.
Taky d?ky. Hlavn? a? plugin dob?e slou??. zobrazit citaci
> Mysl?m, ?e split way by nem?l b?t sou??st? pluginu ur?en?ho pro ?R, ale > m?l by se st?t sou??st? n?jak?ho jin?ho pluginu (terracer?), nebo p??mo > JOSM.
Souhlas?m, viz p?edchoz? mail. zobrazit citaci
> N?vrh na dal?? funkci: vygenerov?n? v?ech adres v dan? ulici - pak by u? > sta?ilo jednodu?e adresn? body p?etahat na spr?vn? m?sta podle KM.
Super n?pad, d?ky! Slibuji, ?e funkce bude ve verzi 0.0.2 (hned jak budu m?t chv?li ?asu, asi a? po zkou?k?ch). S pozdravem, Radek ?ernoch zobrazit citaci
> > Dobr? den, > > > > ned?vno jsem dokon?il prvn? pou?itelnou verzi nov?ho pluginu pro spr?vu > > adres v ?esk? republice. Plugin zat?m um? p?edev??m dopl?ov?n? ??sel > > popisn?ch, orienta?n?ch a jmen ulic k objekt?m, kter? maj? kus adresy > > (tag 'addr:*'). > > > > Plugin si m??ete st?hnout na adrese > > http://homepages.inf.ed.ac.uk/s0898853/czechaddress.jar. > > Pro instalaci jej sta?? nakop?rovat do slo?ky 'plugins' v adres??i s > > nastaven?m JOSM. > > > > Pou?it? je n?sleduj?c?: > > > > 1) Funkce "Nov? adresn? bod (Shift+A)" umo??uje dle ??sla popisn?ho > > doplnit ??slo orienta?n? i jm?no ulice. Sta?? vybrat jeden objekt na > > map? je?t? neobsahuj?c? ?daje o adrese, zm??knout Shift+A a zadat jeho > > ?.p. nap?. z katastr?ln? mapy ?UZK. > > > > Krom? samotn?ho dopl?ov?n? adres je t?mto zp?sobem mo?n? zjistit n?zvy > > ulic pov?t?inou v mal?ch obc?ch, kter? je?t? nejsou zmapovan?. Sta?? > > zjistit adresu alespo? jednoho domu pod?l t?to ulice a zkop?rovat jej? > > jm?no. > > > > 2) Funkce "P?i?adit adresy (Shift+C)" slou?? jako glob?ln? pohled na > > v?echny adresy v obci. Pokus? se v?em adres?m p?i?adit jejich ekvivalent > > z intern? datab?ze (viz d?le) a navrhne zm?ny tak, aby adresy v map? > > sed?ly podle ?daj? z datab?ze. > > > > Tato funkce je zat?m hodn? experiment?ln? a p?ed jej?m pou?it?m je > > opravdu nutn? zkontrolovat v?echny navr?en? zm?ny. > > > > 3) Funkce "Split area (Shift+S)" je zat?m bonus, kter? najde pou?it? p?i > > obtahov?n? obrys? dom? z mapy ?UZK. P?i vytv??en? ?adov?ch dom? je > > obtahov?n? jednoho domu po druh?m zbyte?n? pomal?. S touto funkc? sta?? > > obt?hnout v?echny domy dohromady a vyzna?it mezi nimi hranice > > neotagovanou cestou. Blok dom? je pak t?eba ozna?it a zm??knout Shift+S. > > > > > > Samotn? datab?ze poch?z? z Ministerstva vnitra a je voln? p??stupn? na > > http://web.mvcr.cz/adresa > > Podle vyj?d?en? ministerstva by s pou?it?m v OSM a CC licenc? nem?l b?t > > probl?m. Vzhledem k tomu, ?e se datab?ze stahuje z webu ministerstva, je > > pot?eba b?t p?ipojen k internetu p?i prvn?m na?ten? pluginu. > > > > Samotn? na??t?n? datab?ze n?jakou chv?li trv?, proto se nelekejte, ?e > > zat??en? procesoru bude chv?li na 100% (na m?m 1.2 GHz to trv? cca 1 > > minutu). B?hem na??t?n? je v?ak mo?n? s JOSM b??n? pracovat, jen polo?ky > > menu pro funkce 1) a 2) se zobraz? a? po na?ten? v?ech dat. Tak? bych > > upozornil, ?e plugin si vezme v pam?ti n?jakou tu stovku megabajt?, je > > proto dobr? spou?t?t JOSM s parametrem '-Xmx1024M'. > > > > > > Co d?l? Vzhledem k ran?mu st?diu v?voje budu p?edev??m r?d za p?ipom?nky > > k funkc?m, kter? byste od tohoto pluginu ?ekali. R?d bych dal k diskuzi > > ot?zku, zda k ulic?m nep?id?vat automaticky tag 'is_in=' a jm?no > > oblasti, ve kter? se ulice nach?z?. D?l nen? probl?m automaticky vyr?b?t > > relace mezi adresn?m bodem a p??slu?nou ulic? (podle Karlsruhe Schema), > > co? by mohlo pomoci p?i strojov?m zpracov?n? mapy. Posledn? n?pad je > > ?prava m?stsk?ch ?tvrt? tak, aby bylo jasn?, ke kter? obci pat??. V map? > > je toti? nemal? mno?stv? ?tvrt? ozna?eno jako 'village' nam?sto > > 'suburb'. > > > > Budu tak? r?d za nahl??en? bug?, kter?ch je nyn? v pluginu asi hodn? > > (nap?. t?m?? nulov? detekce chybov?ch stav?). > > > > S pozdravem, > > Radek ?ernoch

4.5.2009 01:04:09 (#8)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Zdrav?m, je?t? dotaz k pluginu a terraceru. Terracer automaticky generuje relaci ?relatedStreet,? do kter? za?ad? nov? vznikl? domy. Pou??v?te tuto relaci n?kdo? M?l by ji adresn? plugin tak? generovat? S pozdravem, Radek ?ernoch

4.5.2009 02:18:59 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 04 May 2009 00:56:55 +0200, Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: P?em??lel jsem o tom, a mysl?m, ?e by bylo je?t? lep?? ud?lat n?co jako "m?d p?id?v?n? bod? ze seznamu nep?i?azen?ch adres". P?edstavuji si to tak, ?e by se otev?elo dialogov? okno se seznamem dosud nep?i?azen?ch adres se?azen?ch podle jm?na ulice a podle popisn?ho (sm?rovac?ho) ??sla; alternativn? by mohl b?t seznam se?azen pouze podle ??sla popisn?ho (sm?rovac?ho). U?ivatel by kliknut?m na mapu vlo?il pr?v? vybranou polo?ku ze seznamu, kter? by zmizela, a vybrala by se polo?ka o jedno vy???. Pokud by u?ivatel kliknul do libovoln?ho m?sta seznamu, tak by od toho m?sta pokra?ovalo, tud?? by se p?i?azovaly adresn? body ze zvolen? ulice. U?ivatel by tedy pouze klikal na mapu a p?id?val body. Jestli budu m?t ?as, tak se na to kdy?tak pod?v?m. zobrazit citaci
> Super n?pad, d?ky! Slibuji, ?e funkce bude ve verzi 0.0.2 (hned jak budu > m?t chv?li ?asu, asi a? po zkou?k?ch). > S pozdravem, > Radek ?ernoch
-- Petr Dlouh?

4.5.2009 09:12:54 (#10)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Jo, a je?t? jedna v?c. Jak se plugin chov?, kdy? k jednomu ??slu popisn?mu pat?? v?c ??sel sm?rovac?ch? Podle m?ch test? to neuk??e ??dnou adresu. -- Petr Dlouh?

4.5.2009 12:36:00 (#11)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Ano, prozat?m je to p?esn? to chov?n?, kter? se od pluginu ?ek?. Pokud hroz? nejednozna?nost, program by se m?l chovat zdr?enliv?. Situaci, kdy jednomu ??slu popisn?mu odpov?d? v?ce ne? 1 adresn? bod z mapy, ?e?? funkce "P?i?adit adresy" (viz z?lo?ka konflikty). S pozdravem, Radek ?ernoch Petr Dlouh? p??e v Po 04. 05. 2009 v 09:12 +0200: zobrazit citaci
> Jo, a je?t? jedna v?c. Jak se plugin chov?, kdy? k jednomu ??slu popisn?mu > pat?? v?c ??sel sm?rovac?ch? Podle m?ch test? to neuk??e ??dnou adresu.

4.5.2009 12:44:49 (#12)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Petr Dlouh? p??e v Po 04. 05. 2009 v 02:18 +0200: zobrazit citaci
> On Mon, 04 May 2009 00:56:55 +0200, Radomir Cernoch > <radomir.cernoch at gmail.com> wrote: > > P?em??lel jsem o tom, a mysl?m, ?e by bylo je?t? lep?? ud?lat n?co jako > "m?d p?id?v?n? bod? ze seznamu nep?i?azen?ch adres". > P?edstavuji si to tak, ?e by se otev?elo dialogov? okno se seznamem dosud > nep?i?azen?ch adres se?azen?ch podle jm?na ulice a podle popisn?ho > (sm?rovac?ho) ??sla; alternativn? by mohl b?t seznam se?azen pouze podle > ??sla popisn?ho (sm?rovac?ho). U?ivatel by kliknut?m na mapu vlo?il pr?v? > vybranou polo?ku ze seznamu, kter? by zmizela, a vybrala by se polo?ka o > jedno vy???. Pokud by u?ivatel kliknul do libovoln?ho m?sta seznamu, tak > by od toho m?sta pokra?ovalo, tud?? by se p?i?azovaly adresn? body ze > zvolen? ulice. U?ivatel by tedy pouze klikal na mapu a p?id?val body.
M?te pravdu, ?e tato mo?nost je je?t? lep??. Z?rove? v?ak bude pracn?j?? aby se ji poda?ilo implementovat dostate?n? p??v?tiv? pro u?ivatele... zobrazit citaci
> Jestli budu m?t ?as, tak se na to kdy?tak pod?v?m.
Bylo by to prima, pomoc bych uv?tal. Ne? se vrhnete do k?dov?n?, bude asi lep?? se je?t? domluvit -- nap?. pravd?podobn? budete pot?ebovat t??du HouseProblemFinderEngine, kter? je moment?ln? p???ern? zbastlen?... Mo?n? by tak? nebylo od v?ci se domluvit na n?jak?m verzovac?m syst?mu. Pou??v?te GIT? Nebo rad?ji centr?ln? JOSM? SVNko (do kter?ho v?ak s?m zat?m nem?m p??stup)?

4.5.2009 03:39:26 (#13)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Nov? plugin pro spr?vu adres na ?zem? ?R > Datum: 04.5.2009 12:45:22 > ----------------------------------------
GIT m?m sice rad?i, ale mysl?m, ?e by bylo lep?? to nahr?t na SVN Openstreetmap (nen? to tot?? jako SVN pro JOSM) k ostatn?m plugin?m, aby se na tom mohli jednodu?e pod?let i dal?? program?to?i plugin?. zobrazit citaci
> > Mo?n? by tak? nebylo od v?ci se domluvit na n?jak?m verzovac?m syst?mu. > Pou??v?te GIT? Nebo rad?ji centr?ln? JOSM? SVNko (do kter?ho v?ak s?m > zat?m nem?m p??stup)? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

5.5.2009 10:01:07 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Co d?l? Vzhledem k ran?mu st?diu v?voje budu p?edev??m r?d za p?ipom?nky > k funkc?m, kter? byste od tohoto pluginu ?ekali. R?d bych dal k diskuzi > ot?zku, zda k ulic?m nep?id?vat automaticky tag 'is_in=' a jm?no > oblasti, ve kter? se ulice nach?z?. D?l nen? probl?m automaticky vyr?b?t
Tohle by programy jako navit _velmi_ ocenili... zobrazit citaci
> relace mezi adresn?m bodem a p??slu?nou ulic? (podle Karlsruhe Schema), > co? by mohlo pomoci p?i strojov?m zpracov?n? mapy.
No... nevim do jaky miry jsou takove relace uzitecne. Ulice patrici k dane adrese by mela jit najit proste podl jmena, ne? zobrazit citaci
> Posledn? n?pad je > ?prava m?stsk?ch ?tvrt? tak, aby bylo jasn?, ke kter? obci pat??. V map? > je toti? nemal? mno?stv? ?tvrt? ozna?eno jako 'village' nam?sto > 'suburb'.
To by bylo fajn. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

5.5.2009 10:44:27 (#15)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Machek p??e v ?t 05. 05. 2009 v 22:01 +0200: zobrazit citaci
> > Co d?l? Vzhledem k ran?mu st?diu v?voje budu p?edev??m r?d za p?ipom?nky > > k funkc?m, kter? byste od tohoto pluginu ?ekali. R?d bych dal k diskuzi > > ot?zku, zda k ulic?m nep?id?vat automaticky tag 'is_in=' a jm?no > > oblasti, ve kter? se ulice nach?z?. D?l nen? probl?m automaticky vyr?b?t > > Tohle by programy jako navit _velmi_ ocenili...
Jasn?, tuto funkci p?id?m. Ot?zkou je, jak to prov?st. D?m p??klady toho, co lze vy??st z datab?ze: 1) Mal? m?sto Kraj: Jihomoravsk? Okres: Brno-venkov Oblast: ?lapanice Obec: ?lapanice ??st obce: ?lapanice, Bed?ichovice Jen bych podotkl, ?e Bed?ichovice v?t?ina lid? vn?m? jako samostatnou vesnici, se ?lapanicemi ji nespojuje ani nesouvisl? z?stavba. 2) Velk? m?sto "Brno" Kraj: Jihomoravsk? Okres: Brno-m?sto Oblast: Brno Obec: Brno ??st obce: Brno-m?sto, Bohunice, Bystrc, ?ernovice, ... Te? co s t?m. Specifikace 'addr:*' tag? navrhuje 'addr:city' a 'addr:country'. Tady bych bez v?h?n? dopl?oval - addr:city=[Obec] - addr:country=CZ S relacemi 'is_in' je to slo?it?j??. Tag 'is_in:city' bych nevypl?oval, proto?e m?me 'addr:city'. Tag 'is_in:country' stejn? tak. Ke zv??en? bych dal neofici?ln?, le? pou??van? 'is_in:region' jako - is_in:region=[Okres] Ale osobn? by mi to p?i?lo rozumn? pou??t a? pro cel? m?sta. Pro form?t samotn?ho 'is_in' se mi zd? nejlep??: - is_in=[??st obce], [Obec], [Kraj], CZ a pokud [??st obce]=[Obec] jako je tomu v p??pad? ?lapanic, pak jen - is_in=[Obec], [Kraj], CZ Co mysl?te? Radek ?ernoch

6.5.2009 08:31:58 (#16)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Radomir Cernoch p??e v ?t 05. 05. 2009 v 21:44 +0100: zobrazit citaci
> 1) Mal? m?sto > > Kraj: Jihomoravsk? > Okres: Brno-venkov > Oblast: ?lapanice > Obec: ?lapanice > ??st obce: ?lapanice, Bed?ichovice > > Jen bych podotkl, ?e Bed?ichovice v?t?ina lid? vn?m? jako samostatnou > vesnici, se ?lapanicemi ji nespojuje ani nesouvisl? z?stavba.
?ekl bych, ?e logi?t?j?? je napsat ??st obce: Bed?ichovice Podobn? jsem na tom byl v okol? Jind?ichova Hradce - p?r vesnic, jedna i celkem vzd?len?, administrativn? pat?? pod m?sto, ale nikdo je za jejich sou??st nepova?uje. Mysl?m, ?e i matouc? dopravn? zna?ky "m?sto, vesnice" nainstalovan? p?ed n?jak?mi 30 lety postupn? zmizely. Horn? Skr?chov je samostatn?, Doln? Skr?chov je sou??st m?sta. Toho, kdo si jen prohl??? mapu, administrativn? rozd?len? p??li? nezaj?m?, a tak? ho nevid?. Nanejv?? se zaraz? nad odli?n?m vykreslen?m textu: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.16901&lon=15.02161&zoom=15&layers=B000FTTT ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

« zpět na výpis měsíce