« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Možnost využití dat Povodí Labe

Vlákno 21.10. - 1.11.2008, počet zpráv: 74


21.10.2008 11:48:42 (#1)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Nedalo mi to a zeptal jsem se Povod? Labe na mo?nost vyu?it? jejich dat (osy vodn?ch tok?) ve form?tu SHP, kter? poskytuj? na sv?ch str?nk?ch ke sta?en? a dostalo se mi kladn? odpov?di od p. Sta?ka, spr?vce jejich GIS i s doporu?en?m. Ujmul by se pros?m n?kdo importu? Martin Koke? (shr3k) --- Dobr? den, filosofie na?eho podniku je zalo?ena na principu, ?e data by m?l poskytovat ten, kter? dan? mapov? objekty spravuje a to pokud mo?no zdarma. To je i odpov?d? na V?? dotaz. Na na?ich str?nk?ch poskytujeme osy vodn?ch tok?, ciz? i ty, kter? spravujeme (cca 300 os vodohospod??sky v?znamn?ch tok? z cca 20.000 v?ech os tok? a meliorac? na ?zem? na?ech Podniku = cca 1/5 ?R). Ty co spravujeme i aktualizujeme, a ty ostatn? budou postupn? aktualizovat jejich spr?vci (Lesy ?R, St?tn? meliora?n? spr?va, Vojensk? ?jezdy, ...) Centr?ln? tak existuje 5 datab?z? na 5 podnic?ch Povod?, kter? dohromady pokr?vaj? toky cel? ?R. Co se t?k? ID??ek, bylo na ?rovni MZe odsouhlaseno, ?e bude pou??v?n jednozna?n? ??seln? bezv?znamov? identifik?tor vodn?ho IDVT, kter? ji? dnes na?e datab?ze obsahuj?. V p??padn?m vyu?it? doporu?ujeme tento IDVT udr?ovat a p?es n?j prov?d?t jak?koli aktualizace nebo vazby. Tento IDVT p?eb?r? postupn? i ??ZK do ZaBaGeD. Offline data poskytujeme (cca 1x ro?n?) na na?ich str?nk?ch: http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 v SHP form?tu a do budoucna uva?ujeme o z??zen? WMS ?i WFS online p??stup? do na?? centr?ln? datab?ze. Z?rove? na?e data a data, kter? jsme opr?vn?ni vyu??t i pro internetov? presentace jsou ve?ejn? dostupn? p?es GIS aplikaci http://www.pla.cz/gis/ , kde je vy?adov?n ActiveX prvek MapGuide od firmy AutoDESK. Z?v?rem si dovol?m konstaovat, ?e ka?d? podnik Povod? ?e?? presentaci a poskytov?n? sv?ch dat individu?ln?. P?esto jsou vybran? data (p?ev??n? legislativn? ur?en?), kter? se zve?ej?uj? jednotn? a ty jsou pak p??stupn? p?es por?l Ministerstva zem?d?lstv? (MZe) a ?ivotn?ho prost?ed? (M?P) http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ S pozdravem Pavel Stan?k, spr?vce GIS ______________________________________ Povod? Labe, st?tn? podnik V?ta Nejedl?ho 951 500 03 Hradec Kr?lov? tel. : +420 495 088 633 e-mail : pstanek at pla.cz http://www.pla.cz/ --- Dobr? den, cht?l jsem se zeptat, zda by bylo mo?n? pou??t n?kter? mapov? d?la st?tn?ho podniku Povod? Labe pro ??ely projektu OpenStreetMap. Zejm?na pak osy vodn?ch tok?, vodn? n?dr?e, ale i p??padn? i dal?? vhodn? objekty ve spr?v? Povod? Labe (jezy atd.). Nekomer?n? projekt OpenStreetMap m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a licencemi nezat??en?ch map, voln? pou?iteln?ch v otev?en?m form?tu pro v?echny u?ivatele. V sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? bu? mapuj? ?zem? na z?klad? z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy ze zdroj?, kter? toto umo??uj? (p?ev??n? ortofotomapy ?HUL, p??padn? katastru nemovitost? ??ZK). V?ce informac? k uveden?mu projektu naleznete zde: http://www.openstreetmap.org/ p??padn? http://www.informationfreeway.org/ a http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Cz:Main_Page http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia Mysl?m, ?e ?esk? komunita, mapuj?c? na?i republiku v projektu OpenStreetMap, by uv?tala jak?koliv, p??padn? i m?rn? generalizovan? (znep?esn?n?) data, p??padn? jakoukoliv formu licence k jejich pou?it? nebo vytvo?en? odvozen?ho mapov?ho d?la. V???me, ?e tato a ostatn? data z projektu by byla v budoucnu dob?e pou?iteln? i pro Va?e zam?stnance (podklady pro pl?ny, prezentace, pl?nov?n? ?i navigaci atp.), nebo? je lze exportovat p??mo z centr?ln?ho ?lo?i?t? v mnoha dostupn?ch form?tech (mj. pro Garmin GPS atp.). D?kuji za jakoukoliv odpov??, s pozdravem Martin Koke? Da?ick? 1253 53003 Pardubice tel. 777 136 677

21.10.2008 12:53:46 (#2)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Klidne se toho ujmu, jaky source tomu chcete priradit? T Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Nedalo mi to a zeptal jsem se Povod? Labe na mo?nost vyu?it? jejich dat > (osy vodn?ch tok?) ve form?tu SHP, kter? poskytuj? na sv?ch str?nk?ch ke > sta?en? a dostalo se mi kladn? odpov?di od p. Sta?ka, spr?vce jejich GIS > i s doporu?en?m. Ujmul by se pros?m n?kdo importu? > > Martin Koke? > (shr3k) > --- > Dobr? den, > > filosofie na?eho podniku je zalo?ena na principu, ?e data by m?l > poskytovat ten, kter? dan? mapov? objekty spravuje > a to pokud mo?no zdarma. > > To je i odpov?d? na V?? dotaz. > Na na?ich str?nk?ch poskytujeme osy vodn?ch tok?, ciz? i ty, kter? > spravujeme (cca 300 os vodohospod??sky v?znamn?ch tok? z cca 20.000 > v?ech os tok? a meliorac? na ?zem? na?ech Podniku = cca 1/5 ?R). Ty co > spravujeme i aktualizujeme, a ty ostatn? budou postupn? aktualizovat > jejich spr?vci (Lesy ?R, St?tn? meliora?n? spr?va, Vojensk? ?jezdy, ...) > Centr?ln? tak existuje 5 datab?z? na 5 podnic?ch Povod?, kter? dohromady > pokr?vaj? toky cel? ?R. > > Co se t?k? ID??ek, bylo na ?rovni MZe odsouhlaseno, ?e bude pou??v?n > jednozna?n? ??seln? bezv?znamov? identifik?tor vodn?ho IDVT, kter? ji? > dnes na?e datab?ze obsahuj?. > V p??padn?m vyu?it? doporu?ujeme tento IDVT udr?ovat a p?es n?j prov?d?t > jak?koli aktualizace nebo vazby. Tento IDVT p?eb?r? postupn? i ??ZK do > ZaBaGeD. > > Offline data poskytujeme (cca 1x ro?n?) na na?ich str?nk?ch: > http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 v SHP form?tu > a do budoucna uva?ujeme o z??zen? WMS ?i WFS online p??stup? do na?? > centr?ln? datab?ze. > > Z?rove? na?e data a data, kter? jsme opr?vn?ni vyu??t i pro internetov? > presentace jsou ve?ejn? dostupn? > p?es GIS aplikaci http://www.pla.cz/gis/ , kde je vy?adov?n ActiveX > prvek MapGuide od firmy AutoDESK. > > Z?v?rem si dovol?m konstaovat, ?e ka?d? podnik Povod? ?e?? presentaci a > poskytov?n? sv?ch dat individu?ln?. > P?esto jsou vybran? data (p?ev??n? legislativn? ur?en?), kter? se > zve?ej?uj? jednotn? a ty jsou pak p??stupn? p?es por?l Ministerstva > zem?d?lstv? (MZe) a ?ivotn?ho prost?ed? (M?P) > http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ > > S pozdravem > > > > Pavel Stan?k, spr?vce GIS > ______________________________________ > Povod? Labe, st?tn? podnik > V?ta Nejedl?ho 951 > 500 03 Hradec Kr?lov? > tel. : +420 495 088 633 > e-mail : pstanek at pla.cz > http://www.pla.cz/ > --- > Dobr? den, > > cht?l jsem se zeptat, zda by bylo mo?n? pou??t n?kter? mapov? d?la > st?tn?ho podniku Povod? Labe pro ??ely projektu OpenStreetMap. Zejm?na > pak osy vodn?ch tok?, vodn? n?dr?e, ale i p??padn? i dal?? vhodn? > objekty ve spr?v? Povod? Labe (jezy atd.). Nekomer?n? projekt > OpenStreetMap m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a licencemi nezat??en?ch > map, voln? pou?iteln?ch v otev?en?m form?tu pro v?echny u?ivatele. V > sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? bu? mapuj? ?zem? na z?klad? > z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy ze zdroj?, kter? toto > umo??uj? (p?ev??n? ortofotomapy ?HUL, p??padn? katastru nemovitost? ??ZK). > > V?ce informac? k uveden?mu projektu naleznete zde: > > http://www.openstreetmap.org/ p??padn? http://www.informationfreeway.org/ > a > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Cz:Main_Page > http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia > > Mysl?m, ?e ?esk? komunita, mapuj?c? na?i republiku v projektu > OpenStreetMap, by uv?tala jak?koliv, p??padn? i m?rn? generalizovan? > (znep?esn?n?) data, p??padn? jakoukoliv formu licence k jejich pou?it? > nebo vytvo?en? odvozen?ho mapov?ho d?la. V???me, ?e tato a ostatn? data > z projektu by byla v budoucnu dob?e pou?iteln? i pro Va?e zam?stnance > (podklady pro pl?ny, prezentace, pl?nov?n? ?i navigaci atp.), nebo? je > lze exportovat p??mo z centr?ln?ho ?lo?i?t? v mnoha dostupn?ch form?tech > (mj. pro Garmin GPS atp.). > > D?kuji za jakoukoliv odpov??, s pozdravem > > Martin Koke? > Da?ick? 1253 > 53003 Pardubice > tel. 777 136 677 > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

21.10.2008 01:27:51 (#3)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Tomas Kolda p??e v ?t 21. 10. 2008 v 12:53 +0200: zobrazit citaci
> Klidne se toho ujmu, jaky source tomu chcete priradit?
Jak se bude ?e?it konflikt s ji? zakreslen?mi toky? Mysl?m, ?e spousta z n?s str?vila dlouh? hodiny mapov?n?m v?ech meandr? n?kter? z ?ek a ???ek podle ortofotomapy. Takov? podklady mohou b?t p?esn?j??, na druhou stranu jsme ale nemuseli spr?vn? odhadnout, kter? z koryt v m?st? rozv?tven? je pova?ov?no za hlavn? (a tak? ?HUL je m?sty o p?r metr? vedle). Tak? jsem narazil na probl?m ofici?ln?ho pojmenov?n? mal?ch ???ek, kter? se zji??uje pom?rn? problematicky. M?stn? je ?asto naz?vaj? jin?mi jm?ny, ne? jsou uvedena na map?. Zato m?stn? za?it? jm?na ?asto sed? s mapou z p?edminul?ho stolet?. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

21.10.2008 01:30:24 (#4)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Udelam jen xml do JOSMu, Samozrejmne si to vsichni nejdrive prohledneme. Jinak se asi bude importovat waterway, ale riverbank zustanou ty co jsme kreslili.... T Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> Tomas Kolda p??e v ?t 21. 10. 2008 v 12:53 +0200: > >> Klidne se toho ujmu, jaky source tomu chcete priradit? >> > > Jak se bude ?e?it konflikt s ji? zakreslen?mi toky? > > Mysl?m, ?e spousta z n?s str?vila dlouh? hodiny mapov?n?m v?ech meandr? > n?kter? z ?ek a ???ek podle ortofotomapy. Takov? podklady mohou b?t > p?esn?j??, na druhou stranu jsme ale nemuseli spr?vn? odhadnout, kter? > z koryt v m?st? rozv?tven? je pova?ov?no za hlavn? (a tak? ?HUL je m?sty > o p?r metr? vedle). > > Tak? jsem narazil na probl?m ofici?ln?ho pojmenov?n? mal?ch ???ek, kter? > se zji??uje pom?rn? problematicky. M?stn? je ?asto naz?vaj? jin?mi > jm?ny, ne? jsou uvedena na map?. Zato m?stn? za?it? jm?na ?asto sed? > s mapou z p?edminul?ho stolet?. > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081021/ab0a4018/attachment.html>

21.10.2008 01:47:26 (#5)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Klidne se toho ujmu, jaky source tomu chcete priradit?
?e by "source=pla:dibavod"? Nicm?n?: V p??pad? tisku si zpracovatel vyhrazuje uveden? copyrightu na vyti?t?n?m listu takto: "(c) Zpracov?no s pou?it?m dat Povod? Labe, st?tn? podnik" Toto je podm?nka, kterou t??ko v OSM spln?me. To by cht?lo vyjasnit. Zdroj: http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 zobrazit citaci
> > T > > Martin Koke? napsal(a): >> Nedalo mi to a zeptal jsem se Povod? Labe na mo?nost vyu?it? jejich dat >> (osy vodn?ch tok?) ve form?tu SHP, kter? poskytuj? na sv?ch str?nk?ch ke >> sta?en? a dostalo se mi kladn? odpov?di od p. Sta?ka, spr?vce jejich GIS >> i s doporu?en?m. Ujmul by se pros?m n?kdo importu? >> >> Martin Koke? >> (shr3k) >> --- >> Dobr? den, >> >> filosofie na?eho podniku je zalo?ena na principu, ?e data by m?l >> poskytovat ten, kter? dan? mapov? objekty spravuje >> a to pokud mo?no zdarma. >> >> To je i odpov?d? na V?? dotaz. >> Na na?ich str?nk?ch poskytujeme osy vodn?ch tok?, ciz? i ty, kter? >> spravujeme (cca 300 os vodohospod??sky v?znamn?ch tok? z cca 20.000 >> v?ech os tok? a meliorac? na ?zem? na?ech Podniku = cca 1/5 ?R). Ty co >> spravujeme i aktualizujeme, a ty ostatn? budou postupn? aktualizovat >> jejich spr?vci (Lesy ?R, St?tn? meliora?n? spr?va, Vojensk? ?jezdy, ...) >> Centr?ln? tak existuje 5 datab?z? na 5 podnic?ch Povod?, kter? dohromady >> pokr?vaj? toky cel? ?R. >> >> Co se t?k? ID??ek, bylo na ?rovni MZe odsouhlaseno, ?e bude pou??v?n >> jednozna?n? ??seln? bezv?znamov? identifik?tor vodn?ho IDVT, kter? ji? >> dnes na?e datab?ze obsahuj?. >> V p??padn?m vyu?it? doporu?ujeme tento IDVT udr?ovat a p?es n?j prov?d?t >> jak?koli aktualizace nebo vazby. Tento IDVT p?eb?r? postupn? i ??ZK do >> ZaBaGeD. >> >> Offline data poskytujeme (cca 1x ro?n?) na na?ich str?nk?ch: >> http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 v SHP form?tu >> a do budoucna uva?ujeme o z??zen? WMS ?i WFS online p??stup? do na?? >> centr?ln? datab?ze. >> >> Z?rove? na?e data a data, kter? jsme opr?vn?ni vyu??t i pro internetov? >> presentace jsou ve?ejn? dostupn? >> p?es GIS aplikaci http://www.pla.cz/gis/ , kde je vy?adov?n ActiveX >> prvek MapGuide od firmy AutoDESK. >> >> Z?v?rem si dovol?m konstaovat, ?e ka?d? podnik Povod? ?e?? presentaci a >> poskytov?n? sv?ch dat individu?ln?. >> P?esto jsou vybran? data (p?ev??n? legislativn? ur?en?), kter? se >> zve?ej?uj? jednotn? a ty jsou pak p??stupn? p?es por?l Ministerstva >> zem?d?lstv? (MZe) a ?ivotn?ho prost?ed? (M?P) >> http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ >> >> S pozdravem >> >> >> >> Pavel Stan?k, spr?vce GIS >> ______________________________________ >> Povod? Labe, st?tn? podnik >> V?ta Nejedl?ho 951 >> 500 03 Hradec Kr?lov? >> tel. : +420 495 088 633 >> e-mail : pstanek at pla.cz >> http://www.pla.cz/ >> --- >> Dobr? den, >> >> cht?l jsem se zeptat, zda by bylo mo?n? pou??t n?kter? mapov? d?la >> st?tn?ho podniku Povod? Labe pro ??ely projektu OpenStreetMap. Zejm?na >> pak osy vodn?ch tok?, vodn? n?dr?e, ale i p??padn? i dal?? vhodn? >> objekty ve spr?v? Povod? Labe (jezy atd.). Nekomer?n? projekt >> OpenStreetMap m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a licencemi nezat??en?ch >> map, voln? pou?iteln?ch v otev?en?m form?tu pro v?echny u?ivatele. V >> sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? bu? mapuj? ?zem? na z?klad? >> z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy ze zdroj?, kter? toto >> umo??uj? (p?ev??n? ortofotomapy ?HUL, p??padn? katastru nemovitost? ??ZK). >> >> V?ce informac? k uveden?mu projektu naleznete zde: >> >> http://www.openstreetmap.org/ p??padn? http://www.informationfreeway.org/ >> a >> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Cz:Main_Page >> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia >> >> Mysl?m, ?e ?esk? komunita, mapuj?c? na?i republiku v projektu >> OpenStreetMap, by uv?tala jak?koliv, p??padn? i m?rn? generalizovan? >> (znep?esn?n?) data, p??padn? jakoukoliv formu licence k jejich pou?it? >> nebo vytvo?en? odvozen?ho mapov?ho d?la. V???me, ?e tato a ostatn? data >> z projektu by byla v budoucnu dob?e pou?iteln? i pro Va?e zam?stnance >> (podklady pro pl?ny, prezentace, pl?nov?n? ?i navigaci atp.), nebo? je >> lze exportovat p??mo z centr?ln?ho ?lo?i?t? v mnoha dostupn?ch form?tech >> (mj. pro Garmin GPS atp.). >> >> D?kuji za jakoukoliv odpov??, s pozdravem >> >> Martin Koke? >> Da?ick? 1253 >> 53003 Pardubice >> tel. 777 136 677 >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

21.10.2008 06:38:30 (#6)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Na data jsem koukal. Je to pomerne velka cast CR zpracovana do nejmensich detailu (ruzne potucky apod.). Zkuste tedy nekdo vyjasnit licenci a pak to muzem naimportovat. Takto to tedy zatim ukladam k ledu... T Petr Nejedly napsal(a): zobrazit citaci
> Tomas Kolda napsal(a): > >> Klidne se toho ujmu, jaky source tomu chcete priradit? >> > > ?e by "source=pla:dibavod"? > Nicm?n?: V p??pad? tisku si zpracovatel vyhrazuje uveden? copyrightu na vyti?t?n?m > listu takto: "(c) Zpracov?no s pou?it?m dat Povod? Labe, st?tn? podnik" > > Toto je podm?nka, kterou t??ko v OSM spln?me. To by cht?lo vyjasnit. > > Zdroj: http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 > > >> T >> >> Martin Koke? napsal(a): >> >>> Nedalo mi to a zeptal jsem se Povod? Labe na mo?nost vyu?it? jejich dat >>> (osy vodn?ch tok?) ve form?tu SHP, kter? poskytuj? na sv?ch str?nk?ch ke >>> sta?en? a dostalo se mi kladn? odpov?di od p. Sta?ka, spr?vce jejich GIS >>> i s doporu?en?m. Ujmul by se pros?m n?kdo importu? >>> >>> Martin Koke? >>> (shr3k) >>> --- >>> Dobr? den, >>> >>> filosofie na?eho podniku je zalo?ena na principu, ?e data by m?l >>> poskytovat ten, kter? dan? mapov? objekty spravuje >>> a to pokud mo?no zdarma. >>> >>> To je i odpov?d? na V?? dotaz. >>> Na na?ich str?nk?ch poskytujeme osy vodn?ch tok?, ciz? i ty, kter? >>> spravujeme (cca 300 os vodohospod??sky v?znamn?ch tok? z cca 20.000 >>> v?ech os tok? a meliorac? na ?zem? na?ech Podniku = cca 1/5 ?R). Ty co >>> spravujeme i aktualizujeme, a ty ostatn? budou postupn? aktualizovat >>> jejich spr?vci (Lesy ?R, St?tn? meliora?n? spr?va, Vojensk? ?jezdy, ...) >>> Centr?ln? tak existuje 5 datab?z? na 5 podnic?ch Povod?, kter? dohromady >>> pokr?vaj? toky cel? ?R. >>> >>> Co se t?k? ID??ek, bylo na ?rovni MZe odsouhlaseno, ?e bude pou??v?n >>> jednozna?n? ??seln? bezv?znamov? identifik?tor vodn?ho IDVT, kter? ji? >>> dnes na?e datab?ze obsahuj?. >>> V p??padn?m vyu?it? doporu?ujeme tento IDVT udr?ovat a p?es n?j prov?d?t >>> jak?koli aktualizace nebo vazby. Tento IDVT p?eb?r? postupn? i ??ZK do >>> ZaBaGeD. >>> >>> Offline data poskytujeme (cca 1x ro?n?) na na?ich str?nk?ch: >>> http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 v SHP form?tu >>> a do budoucna uva?ujeme o z??zen? WMS ?i WFS online p??stup? do na?? >>> centr?ln? datab?ze. >>> >>> Z?rove? na?e data a data, kter? jsme opr?vn?ni vyu??t i pro internetov? >>> presentace jsou ve?ejn? dostupn? >>> p?es GIS aplikaci http://www.pla.cz/gis/ , kde je vy?adov?n ActiveX >>> prvek MapGuide od firmy AutoDESK. >>> >>> Z?v?rem si dovol?m konstaovat, ?e ka?d? podnik Povod? ?e?? presentaci a >>> poskytov?n? sv?ch dat individu?ln?. >>> P?esto jsou vybran? data (p?ev??n? legislativn? ur?en?), kter? se >>> zve?ej?uj? jednotn? a ty jsou pak p??stupn? p?es por?l Ministerstva >>> zem?d?lstv? (MZe) a ?ivotn?ho prost?ed? (M?P) >>> http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ >>> >>> S pozdravem >>> >>> >>> >>> Pavel Stan?k, spr?vce GIS >>> ______________________________________ >>> Povod? Labe, st?tn? podnik >>> V?ta Nejedl?ho 951 >>> 500 03 Hradec Kr?lov? >>> tel. : +420 495 088 633 >>> e-mail : pstanek at pla.cz >>> http://www.pla.cz/ >>> --- >>> Dobr? den, >>> >>> cht?l jsem se zeptat, zda by bylo mo?n? pou??t n?kter? mapov? d?la >>> st?tn?ho podniku Povod? Labe pro ??ely projektu OpenStreetMap. Zejm?na >>> pak osy vodn?ch tok?, vodn? n?dr?e, ale i p??padn? i dal?? vhodn? >>> objekty ve spr?v? Povod? Labe (jezy atd.). Nekomer?n? projekt >>> OpenStreetMap m? za c?l vytvo?en? svobodn?ch a licencemi nezat??en?ch >>> map, voln? pou?iteln?ch v otev?en?m form?tu pro v?echny u?ivatele. V >>> sou?asn? dob? to vypad? tak, ?e p?isp?vatel? bu? mapuj? ?zem? na z?klad? >>> z?znam? sv?ch GPS za??zen?, nebo odvozuj? mapy ze zdroj?, kter? toto >>> umo??uj? (p?ev??n? ortofotomapy ?HUL, p??padn? katastru nemovitost? ??ZK). >>> >>> V?ce informac? k uveden?mu projektu naleznete zde: >>> >>> http://www.openstreetmap.org/ p??padn? http://www.informationfreeway.org/ >>> a >>> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Cz:Main_Page >>> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia >>> >>> Mysl?m, ?e ?esk? komunita, mapuj?c? na?i republiku v projektu >>> OpenStreetMap, by uv?tala jak?koliv, p??padn? i m?rn? generalizovan? >>> (znep?esn?n?) data, p??padn? jakoukoliv formu licence k jejich pou?it? >>> nebo vytvo?en? odvozen?ho mapov?ho d?la. V???me, ?e tato a ostatn? data >>> z projektu by byla v budoucnu dob?e pou?iteln? i pro Va?e zam?stnance >>> (podklady pro pl?ny, prezentace, pl?nov?n? ?i navigaci atp.), nebo? je >>> lze exportovat p??mo z centr?ln?ho ?lo?i?t? v mnoha dostupn?ch form?tech >>> (mj. pro Garmin GPS atp.). >>> >>> D?kuji za jakoukoliv odpov??, s pozdravem >>> >>> Martin Koke? >>> Da?ick? 1253 >>> 53003 Pardubice >>> tel. 777 136 677 >>> >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081021/3fa039f2/attachment.html>

21.10.2008 06:45:28 (#7)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Petr Nejedly napsal(a): zobrazit citaci
> Tomas Kolda napsal(a): > >> Klidne se toho ujmu, jaky source tomu chcete priradit? >> > > ?e by "source=pla:dibavod"? > Nicm?n?: V p??pad? tisku si zpracovatel vyhrazuje uveden? copyrightu na vyti?t?n?m > listu takto: "(c) Zpracov?no s pou?it?m dat Povod? Labe, st?tn? podnik" > > Toto je podm?nka, kterou t??ko v OSM spln?me. To by cht?lo vyjasnit. > > Zdroj: http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 >
Dal?? ot?zkou je zda nezkusit vyu??t p??mo DIBAVOD cel?. http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/17/o-projektu-dibavod.html MK

21.10.2008 07:12:25 (#8)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Dal?? ot?zkou je zda nezkusit vyu??t p??mo DIBAVOD cel?. > http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/17/o-projektu-dibavod.html >
Pod?val jsem se na p??slu?n? z?kony, zejm?na 254/2001 Sb. a 391/2004 Sb. kv?li nim? by DIBAVOD stvo?en. Vzhledem k tomu, ?e DIBAVOD podl?h? z?konu 365/2000 Sb. o informa?n?ch syst?mech ve?ejn? spr?vy a na v?stupy z n?j m? pr?vo ka?d? bezplatn? (pokud nepo?aduje ov??en?) a to v libovoln?m rozsahu (?pln? ?i po ??stech), a je to ve?ejn? p??stupn? rejst??k (? 3 121/2000 Sb.), nevztahuje se na n?j ochrana podle autorsk?ho z?kona. MK

21.10.2008 07:21:51 (#9)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i louze :) Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, ktere maji alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek rek, vodnich nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti. Pokud nekdo najdete indicii, ze to nelze pouzit, reknete... T Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Martin Koke? napsal(a): > >> Dal?? ot?zkou je zda nezkusit vyu??t p??mo DIBAVOD cel?. >> http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/17/o-projektu-dibavod.html >> >> > Pod?val jsem se na p??slu?n? z?kony, zejm?na 254/2001 Sb. a 391/2004 > Sb. kv?li nim? by DIBAVOD stvo?en. Vzhledem k tomu, ?e DIBAVOD podl?h? > z?konu 365/2000 Sb. o informa?n?ch syst?mech ve?ejn? spr?vy a na v?stupy > z n?j m? pr?vo ka?d? bezplatn? (pokud nepo?aduje ov??en?) a to v > libovoln?m rozsahu (?pln? ?i po ??stech), a je to ve?ejn? p??stupn? > rejst??k (? 3 121/2000 Sb.), nevztahuje se na n?j ochrana podle > autorsk?ho z?kona. > > MK > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081021/dca6072f/attachment.html>

21.10.2008 07:46:59 (#10)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou > podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i > louze :) Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, > ktere maji alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat > vzorek rek, vodnich nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti. > > Pokud nekdo najdete indicii, ze to nelze pouzit, reknete...
Tady jde pravd?podobn? jen o pok?iven? v?klad nebo neznalost z?kona n?kter?ch ??edn?k? st?tn?ch instituc?. Pokud m? n?jak? statn? instituce ve?ejn? p??stupn? rejst??k a obsah tohoto rejst??ku je dokonce detailn? pops?n v n?jak?m z?kon? nebo prov?d?c? vyhl??ce, m? na n?j ka?d? ob?an pr?vo. Nez?le?? na tom, jestli p?vodn?m zpracovatelem ?i dodavatelem d?la byla soukrom? osoba ?i firma nebo jin? st?tn? organizace. Je ?kolem st?tn?ch ??edn?k? definovat p??slu?n? smlouvy, kter? se sv?mi dodavateli dat/re?er??/mapov?ch d?l uzav?raj?, tak, aby odpov?daly konsekvenc?m plynouc?m z 365/2000 Sb. o informa?n?ch syst?mech ve?ejn? spr?vy (tzn. takov? d?la by m?la m?t neomezen? licence - proto?e je p?edpoklad, ?e se takov? d?lo po zapojen? do p??slu?n?ho informa?n?ho syst?mu stane d?lem ??edn?m). Pokud to tak ned?laj?, je to jejich chyba a n?sledky chybn? uzav?en?ch smluv si ponesou sami. Takov? p??klad si m??ete prohl?dnout t?eba na GISu v Autodesk MapGuide, kter? zm?nil pan Stan?k z Povod? Labe. Krom dat Povod? Labe, kter? jsou ur?ena pro IS DIBAVOD tam jsou i data, kter? si Povod? Labe licencovalo pro vlastn? pot?ebu. Takov? data pak samoz?ejm? v?t?inou nelze pou??t d?l. Konkr?tn? podle ? 22 254/2001 Sb. paragrafy 3 a 4 ur?uj?, kter? data jsou v DIBAVODu "ve?ejn?" a tedy se jedn? o ??edn? d?lo. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=342 Prov?d?c? vyhl??ka 391/2004 Sb. pak obsah tohoto IS d?le vymezuje http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=359 MK

21.10.2008 09:00:52 (#11)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
zobrazit citaci
> V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou > podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i louze :) > Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, ktere maji > alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek rek, vodnich > nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti.
Pokud budou ty data presna, tak bych je prilis nezjednodusoval. To same pro ruzne potucky, skoro zadny nema oficialni nazev, ale jsou to dulezite orientacni body. -- Jirka

21.10.2008 09:23:41 (#12)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Jiri Klement napsal(a): zobrazit citaci
>> V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou >> podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i louze :) >> Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, ktere maji >> alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek rek, vodnich >> nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti. >> > Pokud budou ty data presna, tak bych je prilis nezjednodusoval. To > same pro ruzne potucky, skoro zadny nema oficialni nazev, ale jsou to > dulezite orientacni body. >
M?m stejn? n?zor. Myslel jsem si tak?, ?e tu d?l?me mapy a ne jak?si pseudokartogramy... :-) MK

21.10.2008 09:31:37 (#13)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Jiri Klement p??e v ?t 21. 10. 2008 v 21:00 +0200: zobrazit citaci
> > V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou > > podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i louze :) > > Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, ktere maji > > alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek rek, vodnich > > nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti. > > Pokud budou ty data presna, tak bych je prilis nezjednodusoval. To > same pro ruzne potucky, skoro zadny nema oficialni nazev, ale jsou to > dulezite orientacni body.
?I bezejmenn? potok, kter? nejde p?esko?it, je pro p???ho turistu d?le?it?. P?ikl?n?m se k tomu, aby se nezjednodu?ovalo. ? Tomas Kolda p??e v ?t 21. 10. 2008 v 19:21 +0200: zobrazit citaci
> Zkusim udelat vzorek rek, vodnich nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v > nejake oblasti.
Navrhuji Veselskou rybni?n? soustavu. Je tam mnoho rybn?k?, a pr?v? jsem za?al s mapov?n?m nap?jec?ch stok. V p??pad?, ?e ?Dibavod budou lep??, nebudu s t?m pokra?ovat. http://www.openstreetmap.org/?lat=49.1105&lon=14.7456&zoom=13&layers=B000FFF (P??padn? v?e mezi Vesel?m a T?ebon? s meandry Ne??rky a Lu?nice.) Z?rove? to otestuje p?esnost z?kresu vodn?ch ploch. P?i zakreslov?n? z ortofotografie prakticky nelze odli?it oblast zarostlou r?kos?m od pevniny, a mohutn? stromy na b?ehu zakr?vaj? v?hled na vodn? plochu. N?kter? konkuren?n? mapy, s kter?mi jsem sv?j z?kres porovn?val, ?asto vypadaj? jako z?kresy z ortofotografi?. ________________________________________________________________________ Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

21.10.2008 09:59:21 (#14)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
Pokud ty data nebudou nejak obzvlaste enormne velka (= pocet bodu o dost vetsi nez treba kolik maji lesy) tak bych to nechal - pokud se zkomprimnovane OSM XML s novymi daty vejde pod 10 MB, neresil bych to vubec, mozna pokud by zkomprimovane XML se vsemi toky melo nad 50 MB tak bych zacal uvazovat jestli to nezjednodusit a jak ... zobrazit citaci
>> Pokud budou ty data presna, tak bych je prilis nezjednodusoval. To >> same pro ruzne potucky, skoro zadny nema oficialni nazev, ale jsou to >> dulezite orientacni body. > > ?I bezejmenn? potok, kter? nejde p?esko?it, je pro p???ho turistu > d?le?it?. P?ikl?n?m se k tomu, aby se nezjednodu?ovalo.
V katastralni mape od cuzk i dost maly potucky (tak nejak na hranici preskocitelnosti) mely jmeno, staci jen dostatecne dlouho rolovat na usek, kde je napsane ... zobrazit citaci
> Z?rove? to otestuje p?esnost z?kresu vodn?ch ploch. P?i zakreslov?n? > z ortofotografie prakticky nelze odli?it oblast zarostlou r?kos?m od > pevniny, a mohutn? stromy na b?ehu zakr?vaj? v?hled na vodn? plochu.
V katastralnich mapach od CUZK jsou nekdy hranice rybniku videt lepe nez z ortofota ... problem taky bude v tom, ze hladina u nekterych dost kolisa a na ortofotu muzou byt zaneseny vypusteny (napr. Podhradni rybnik u Male Vozice na UHULu nebyl videt protoze byl byl v dobe foceni vypusteny a musel jsem ho obkreslovat z CUZK) Martin

22.10.2008 02:33:33 (#15)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou > podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i > louze :) Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, > ktere maji alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek > rek, vodnich nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti.
Tak jsem v ramci treningu skouknul DIBAVOD-A16 (brehove linie toku *) a to da zhruba 1M bodu, 18MB v .osm.bz2 *) neobsahuje vodni nadrze ani linie tenkych toku, tu jsou v jinych datovych souborech, viz: http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/index.php?id=27 -- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

22.10.2008 04:44:21 (#16)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Petr Nejedly napsal(a): zobrazit citaci
> Tomas Kolda napsal(a): > >> V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou >> podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i >> louze :) Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, >> ktere maji alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek >> rek, vodnich nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti. >> > Tak jsem v ramci treningu skouknul DIBAVOD-A16 (brehove linie toku *) > a to da zhruba 1M bodu, 18MB v .osm.bz2 > > *) neobsahuje vodni nadrze ani linie tenkych toku, tu jsou v jinych > datovych souborech, viz: http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/index.php?id=27 >
J? jsem se dival v ArcExploreru na ty vodn? n?dr?e a rozhodn? nelze ??ct, ?e by tam byly n?jak? zbyte?n? "lou?e". Proto navrhuju stejn? jako u b?ehov?ch lini? p??padnou korekci (odstran?n? zbyte?n?ch nod?) nechat na ru?n?m zpracov?n?. MK

22.10.2008 04:51:53 (#17)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Petr Nejedly napsal(a): >> Tomas Kolda napsal(a): >> >>> V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou >>> podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i >>> louze :) Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, >>> ktere maji alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek >>> rek, vodnich nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti. >>> >> Tak jsem v ramci treningu skouknul DIBAVOD-A16 (brehove linie toku *) >> a to da zhruba 1M bodu, 18MB v .osm.bz2 >> >> *) neobsahuje vodni nadrze ani linie tenkych toku, tu jsou v jinych >> datovych souborech, viz: http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/index.php?id=27 >> > > J? jsem se dival v ArcExploreru na ty vodn? n?dr?e a rozhodn? nelze > ??ct, ?e by tam byly n?jak? zbyte?n? "lou?e". Proto navrhuju stejn? jako > u b?ehov?ch lini? p??padnou korekci (odstran?n? zbyte?n?ch nod?) nechat > na ru?n?m zpracov?n?.
No ja jsem se mezitim mrknul i na A01 (osy vsech toku) a to bylo bratru 5M bodu a vsechno siroko daleko (cela republika) modre. A kdyz jsem se koukal zblizka na horni tok moravy (od pramene po obec Horni Morava, cili asi 8km), bylo tam spousta potucku ;-) -- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

22.10.2008 05:05:30 (#18)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Petr Nejedly napsal(a): zobrazit citaci
> No ja jsem se mezitim mrknul i na A01 (osy vsech toku) a to bylo bratru 5M > bodu a vsechno siroko daleko (cela republika) modre. > A kdyz jsem se koukal zblizka na horni tok moravy (od pramene po obec Horni > Morava, cili asi 8km), bylo tam spousta potucku ;-)
P?edpokl?d?m, ?e pot??ek je "A naturally-formed waterway that is too thin to be classed as a river. A person may be able to just jump over it."Tak takov? atribut OSM zn?, stejn? jako "An artificial waterway for carrying storm water or industrial discharge. ". ;o) Jako je jasn?, ?e Sa?dsk? Ar?bie se, co se t??e vodstva asi bude mapovat l?pe, ale na druhou stranu, co maj? ??kat t?eba Nizozemci nebo Finov?, ?e... :-) MK

22.10.2008 08:02:53 (#19)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Dne 21. ??jen 2008 19:12 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Martin Koke? napsal(a): >> Dal?? ot?zkou je zda nezkusit vyu??t p??mo DIBAVOD cel?. >> http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/17/o-projektu-dibavod.html >> > Pod?val jsem se na p??slu?n? z?kony, zejm?na 254/2001 Sb. a 391/2004 > Sb. kv?li nim? by DIBAVOD stvo?en. Vzhledem k tomu, ?e DIBAVOD podl?h? > z?konu 365/2000 Sb. o informa?n?ch syst?mech ve?ejn? spr?vy a na v?stupy > z n?j m? pr?vo ka?d? bezplatn? (pokud nepo?aduje ov??en?) a to v > libovoln?m rozsahu (?pln? ?i po ??stech)
*** kde se p??e v 365/2000 Sb o poskytov?n? bezplatn?ho obsahu, na prvni pohled jsem to nena?el? zobrazit citaci
>, a je to ve?ejn? p??stupn? > rejst??k (? 3 121/2000 Sb.), nevztahuje se na n?j ochrana podle > autorsk?ho z?kona.
*** o rejst??k IMHO nejde, jde o geodatab?zi, kter? je odvozen? z ZVH mapy. Jako rejst??k bych pova?oval nejsp?? evidenci knih v knihovn?. haj hou hanoj

22.10.2008 08:48:58 (#20)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 21. ??jen 2008 19:12 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> napsal(a): > >> Martin Koke? napsal(a): >> >>> Dal?? ot?zkou je zda nezkusit vyu??t p??mo DIBAVOD cel?. >>> http://www.vuv.cz/oddeleni-gis/17/o-projektu-dibavod.html >>> >>> >> Pod?val jsem se na p??slu?n? z?kony, zejm?na 254/2001 Sb. a 391/2004 >> Sb. kv?li nim? by DIBAVOD stvo?en. Vzhledem k tomu, ?e DIBAVOD podl?h? >> z?konu 365/2000 Sb. o informa?n?ch syst?mech ve?ejn? spr?vy a na v?stupy >> z n?j m? pr?vo ka?d? bezplatn? (pokud nepo?aduje ov??en?) a to v >> libovoln?m rozsahu (?pln? ?i po ??stech) >> > *** kde se p??e v 365/2000 Sb o poskytov?n? bezplatn?ho obsahu, na > prvni pohled jsem to nena?el? >
Tak to chce p???t? i druh? pohled, ne jen ten prvn?. ?2 t) ve?ejn?m informa?n?m syst?mem informa?n? syst?m veden? spr?vci uveden?mi v ? 3 odst. 2 nebo jin? informa?n? syst?m poskytuj?c? slu?by ve?ejnosti, kter? m? vazby na informa?n? syst?my ve?ejn? spr?vy; ? 3 (2) Spr?vci informa?n?ch syst?m? ve?ejn? spr?vy jsou ministerstva, jin? spr?vn? ??ady a ?zemn? samospr?vn? celky (d?le jen ?org?ny ve?ejn? spr?vy?). ? 5 Org?ny ve?ejn? spr?vy (2) Org?ny ve?ejn? spr?vy jsou v r?mci informa?n?ch syst?m? ve?ejn? spr?vy povinny f) postupovat p?i uve?ej?ov?n? informac? zp?sobem umo??uj?c?m d?lkov? p??stup tak, aby byly informace souvisej?c? s v?konem ve?ejn? spr?vy uve?ej?ov?ny ve form?, kter? umo??uje, aby se s t?mito informacemi v nezbytn?m rozsahu mohly sezn?mit i osoby se zdravotn?m posti?en?m. Formu uve?ejn?n? informac? stanov? prov?d?c? pr?vn? p?edpis; ? 9 (1) Z informa?n?ch syst?m? ve?ejn? spr?vy nebo jejich ??st?, kter? jsou ve?ejn?mi evidencemi, rejst??ky nebo seznamy, vyd?vaj? org?ny ve?ejn? spr?vy, kter? jsou spr?vci nebo provozovateli t?chto syst?m? (d?le jen ?spr?vci?), na po??d?n? ?pln? nebo ??ste?n? v?pis ze z?pisu veden?ho v elektronick? podob? v tomto informa?n?m syst?mu. (2) V?pis podle odstavce 1 (d?le jen ?v?pis?) v listinn? podob? je ve?ejnou listinou. zobrazit citaci
>> , a je to ve?ejn? p??stupn? >> rejst??k (? 3 121/2000 Sb.), nevztahuje se na n?j ochrana podle >> autorsk?ho z?kona. >> > *** o rejst??k IMHO nejde, jde o geodatab?zi, kter? je odvozen? z ZVH > mapy. Jako rejst??k bych pova?oval nejsp?? evidenci knih v knihovn?. >
Tak to snad jen opravdu IYHO. ? 3 V?jimky z ochrany podle pr?va autorsk?ho ve ve?ejn?m z?jmu Ochrana podle pr?va autorsk?ho se nevztahuje na a) ??edn? d?lo, j?m? je pr?vn? p?edpis, rozhodnut?, opat?en? obecn? povahy, ve?ejn? listina, ve?ejn? p??stupn? rejst??k a sb?rka jeho listin, jako? i ??edn? n?vrh ??edn?ho d?la a jin? p??pravn? ??edn? dokumentace, v?etn? ??edn?ho p?ekladu takov?ho d?la, sn?movn? a sen?tn? publikace, pam?tn? knihy obecn? (obecn? kroniky), st?tn? symbol a symbol jednotky ?zemn? samospr?vy a jin? takov? d?la, u nich? je ve?ejn? z?jem na vylou?en? z ochrany, Tak?e si to shrneme, u ka?d?ho informa?n?ho syst?mu ve?ejn? zpr?vy (krom syst?m? citovan?ch v ? 3 365/2000 Sb.) je jejich spr?vce (org?n ve?ejn? spr?vy) povinen postupovat p?i uve?ej?ov?n? informac? zp?sobem umo??uj?c?m d?lkov? p??stup tak, aby byly informace souvisej?c? s v?konem ve?ejn? spr?vy uve?ej?ov?ny ve form?, kter? umo??uje, aby se s t?mito informacemi v nezbytn?m rozsahu mohly sezn?mit i osoby se zdravotn?m posti?en?m. I kdyby zm?n?n? datab?ze nebyla "ve?ejn? p??stupn?m rejst??kem" (co? evidentn? je, jak podle 365/2000 Sb. ?2 p?sm. t , tak i podle 254/2001 Sb. ?22 odst. 3), st?le je jej? ?pln? v?tisk ve?ejnou listinou. Spr?vce je povinen na po??d?n? vydat ?pln? nebo ??ste?n? v?pis ze z?pisu veden?ho v elektronick? podob? v tomto informa?n?m syst?mu, kter? pak m? status ve?ejn? listiny a na tu se nevztahuje ochrana podle pr?va autorsk?ho. MK

23.10.2008 10:32:00 (#21)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Uz mam pripravenou sqlite databazi s naimportovanyma datama. Napr jen pro linie ma pres 200 MB. Nepouzivam spatial extenze, protoze je zatim python primo nepodporuje a nechci abyste si museli neco doinstalovavat az to budeme ladit. Tu generalizaci bych tam fakt asi dal, protoze jinak bude pomer bodu vod oproti cele czechii nezanedbatelny. Staci presnost 2 metry a myslim, ze spadneme na mene nez polovinu (uvidim). Ale je to o diskuzi. Ja napr. nepotrebuji polohu potucku s presnosti na centimetry. Uvidime jak se domluvime.... Mozna dnes, ale spis zitra bych poslal vyrez nejakeho uzemi se skriptem generujicim OSM. Typ waterway bych detekoval podle nazvu. Pokud tam bude slovo potok tak potok, jinak reka. Vse bez nazvu bych dal take potok. Take muzem pomoci distinct vyjet vsechny nazvy a nekdo muze oznacit seznam co je reka... Zbytek se doupravi rucne. Brehy se prevedou na riverbank a nadrze asi na natural/water. T Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Petr Nejedly napsal(a): > >> No ja jsem se mezitim mrknul i na A01 (osy vsech toku) a to bylo bratru 5M >> bodu a vsechno siroko daleko (cela republika) modre. >> A kdyz jsem se koukal zblizka na horni tok moravy (od pramene po obec Horni >> Morava, cili asi 8km), bylo tam spousta potucku ;-) >> > P?edpokl?d?m, ?e pot??ek je "A naturally-formed waterway that is too > thin to be classed as a river. A person may be able to just jump over > it."Tak takov? atribut OSM zn?, stejn? jako "An artificial waterway for > carrying storm water or industrial discharge. ". ;o) > Jako je jasn?, ?e Sa?dsk? Ar?bie se, co se t??e vodstva asi bude mapovat > l?pe, ale na druhou stranu, co maj? ??kat t?eba Nizozemci nebo Finov?, > ?e... :-) > > MK > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081023/53e38d00/attachment.html>

23.10.2008 10:49:52 (#22)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
Dne ?ter? 21 ??jen 2008 Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> Jiri Klement napsal(a): > >> V tom pripade jdu na to. Dibavod obsahuje celou CR s neuveritelnou > >> podrobnosti. Problem bude vyfiltrovani dat, protoze obsahuji snad i > >> louze :) Bude potreba udelat nejakou simplifikaci a pridani jen toku, > >> ktere maji alespon nazev. No to se muzeme domluvit. Zkusim udelat vzorek > >> rek, vodnich nadrzi a obrysu brehu (riverbank) v nejake oblasti. > > > > Pokud budou ty data presna, tak bych je prilis nezjednodusoval. To > > same pro ruzne potucky, skoro zadny nema oficialni nazev, ale jsou to > > dulezite orientacni body. > > M?m stejn? n?zor. Myslel jsem si tak?, ?e tu d?l?me mapy a ne jak?si > pseudokartogramy... :-)
+1 prol?tnul jsem si maily o konkr?tn?ch velikostech ... s lehk?m p?imhou?en?m oka se d? ??ci, ?e Moore?v z?kon st?le funguje, tak?e co se n?m dnes zd? z hlediska zpracov?n? nep?edstaviteln? velik? a podrobn? bude za chv?li "uboze jednoduch?" nejsem sice p??telem vynucov?n? hardwarov?ch upgrad?, nicm?n? nem?li bychom se tomu br?nit za cenu zahazov?n? kvalitn?ch dat, n?br? zkvalitn?n?m jejich zpracov?n? (a te? si jdu zam?st p?ed vlastn?m prahem a d?t si do ?kol? p?i zprovoz?ov?n? sv?ho gener?toru dla?dic, ?e nem?m pl?tvat p?enosovou kapacitou na stahov?n? cel?ho snapshotu, kdy? lze - pokud v?m - z?skat jen rozd?lov? aktualizace) just my ?0.02 ;-) K.

23.10.2008 11:00:32 (#23)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ja mam take rad presna data. Ale bude se neumerne nafukovat databaze a to vcetne ruznych prevodu do Garmina apod. Z meho hlediska je to jedno, ja si data stejne pri prevodu do sve aplikace generalizuji, ale nevim jak je to s prevodniky do jinych zarizeni. Uvidime jak bude veliky vysledny XML a podle toho rozhodneme... Musi se na to proste s rozumem. Kdyz nekdo mapuje silnici, tak take dava opticky rozumne aproximace. Je to trochu o citu. Ale dle velikosti dat tech linii se mi zda, ze to trochu prehnali (velky pocet mezibodu). Po generalizaci napr. na metr opticky rozdil nikdo neuvidi a na 2 jen pri velkem priblizeni a malem polomeru oblouku. V tomto pripade se tedy skutecne neda mluvit o jakychsi pseudokartogramech... To bych stejne tak mohl zmapovat D1 pomoci vykresovych planu kde bude oblouk vypocitan s milimetrovou presnosti a tim nafouknout databazi o nekolik GB. To ale nema vubec zadny vyznam. Proto si myslim, ze u rek a potoku, kde se tezko da rict kde je vlastne stred, je dvoumetrova presnost az az. T zobrazit citaci
> +1 > > prol?tnul jsem si maily o konkr?tn?ch velikostech ... s lehk?m p?imhou?en?m > oka se d? ??ci, ?e Moore?v z?kon st?le funguje, tak?e co se n?m dnes zd? z > hlediska zpracov?n? nep?edstaviteln? velik? a podrobn? bude za chv?li "uboze > jednoduch?" > > nejsem sice p??telem vynucov?n? hardwarov?ch upgrad?, nicm?n? nem?li bychom se > tomu br?nit za cenu zahazov?n? kvalitn?ch dat, n?br? zkvalitn?n?m jejich > zpracov?n? > (a te? si jdu zam?st p?ed vlastn?m prahem a d?t si do ?kol? p?i zprovoz?ov?n? > sv?ho gener?toru dla?dic, ?e nem?m pl?tvat p?enosovou kapacitou na stahov?n? > cel?ho snapshotu, kdy? lze - pokud v?m - z?skat jen rozd?lov? aktualizace) > > just my ?0.02 ;-) > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

23.10.2008 11:30:39 (#24)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Tomas Kolda p??e v ?t 23. 10. 2008 v 10:32 +0200: zobrazit citaci
> Typ waterway bych detekoval podle nazvu. Pokud tam bude slovo potok > tak potok, jinak reka. Vse bez nazvu bych dal take potok. Take muzem > pomoci distinct vyjet vsechny nazvy a nekdo muze oznacit seznam co je > reka... Zbytek se doupravi rucne.
To nebude fungovat p??li? dob?e. Boti? je potok. Hamersk? potok je ?eka. Zlat? stoka je um?l? kan?l. A nap??klad Nov? ?eka je tak? um?l? kan?l. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

23.10.2008 11:39:41 (#25)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Pro prvni rozhozeni do kategorii to bude stacit. Pote seznam doopravime rucne a ten se pouzije. Jinak jsou stejne jen 2-3 pouzitelne kategorie (waterway/river,canal?,stream). V OSM bych rekl, ze spise vyjadruji sirku pri kresleni, takze by botic jako river asi nevadil. T Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> Tomas Kolda p??e v ?t 23. 10. 2008 v 10:32 +0200: > >> Typ waterway bych detekoval podle nazvu. Pokud tam bude slovo potok >> tak potok, jinak reka. Vse bez nazvu bych dal take potok. Take muzem >> pomoci distinct vyjet vsechny nazvy a nekdo muze oznacit seznam co je >> reka... Zbytek se doupravi rucne. >> > > To nebude fungovat p??li? dob?e. > > Boti? je potok. > > Hamersk? potok je ?eka. > > Zlat? stoka je um?l? kan?l. > > A nap??klad Nov? ?eka je tak? um?l? kan?l. > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081023/f28fa89c/attachment.html>

24.10.2008 12:33:55 (#26)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ahoj, takze jsem dodelal import. Dost me zdrzel prevod souradnic, ale melo by to byt ok. Pro zvedave k presnosti posilam vysek databaze v okoli prehrady. Zatim je tam jen waterway a vzdy river, ale nazvy uz tam jsou.Polygony a brehy jeste dodelavam. Podivejte na super prehnanou presnost u nekterych potucku, presne jak jsem rikal. http://www.web2net.cz/osm/dibavod.zip Zitra uz snad poslu nejakej zdrojacek at si muzete hrat. Spise jeste bude prace s navazanim "krizovatek", ale to asi udelam jen prostorove. T PS: Jeste poprosim nekoho komu neprijdou zakony dost sifrovane at nezavisle potvrdi tu moznost pouziti. Ja se v pravni hantyrce neorientuji... Jen abysme to pak cele nemuseli revertovat. Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Pro prvni rozhozeni do kategorii to bude stacit. Pote seznam > doopravime rucne a ten se pouzije. > > Jinak jsou stejne jen 2-3 pouzitelne kategorie > (waterway/river,canal?,stream). V OSM bych rekl, ze spise vyjadruji > sirku pri kresleni, takze by botic jako river asi nevadil. > > T > > Stanislav Brabec napsal(a): >> Tomas Kolda p??e v ?t 23. 10. 2008 v 10:32 +0200: >> >>> Typ waterway bych detekoval podle nazvu. Pokud tam bude slovo potok >>> tak potok, jinak reka. Vse bez nazvu bych dal take potok. Take muzem >>> pomoci distinct vyjet vsechny nazvy a nekdo muze oznacit seznam co je >>> reka... Zbytek se doupravi rucne. >>> >> >> To nebude fungovat p??li? dob?e. >> >> Boti? je potok. >> >> Hamersk? potok je ?eka. >> >> Zlat? stoka je um?l? kan?l. >> >> A nap??klad Nov? ?eka je tak? um?l? kan?l. >> >> > > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/47b915ca/attachment.html>

24.10.2008 12:46:14 (#27)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Jo a jeste ten ciselnik nazvu s primitivni detekci rek a potoku. Muzete navrhovat jak to udelame ve vychozim importu... (sada cp1250) http://www.web2net.cz/osm/dibavod_nazvy.zip T Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > takze jsem dodelal import. Dost me zdrzel prevod souradnic, ale melo > by to byt ok. Pro zvedave k presnosti posilam vysek databaze v okoli > prehrady. Zatim je tam jen waterway a vzdy river, ale nazvy uz tam > jsou.Polygony a brehy jeste dodelavam. > > Podivejte na super prehnanou presnost u nekterych potucku, presne jak > jsem rikal. > > http://www.web2net.cz/osm/dibavod.zip > > Zitra uz snad poslu nejakej zdrojacek at si muzete hrat. Spise jeste > bude prace s navazanim "krizovatek", ale to asi udelam jen prostorove. > > T > > PS: Jeste poprosim nekoho komu neprijdou zakony dost sifrovane at > nezavisle potvrdi tu moznost pouziti. Ja se v pravni hantyrce > neorientuji... Jen abysme to pak cele nemuseli revertovat. > > > Tomas Kolda napsal(a): >> Pro prvni rozhozeni do kategorii to bude stacit. Pote seznam >> doopravime rucne a ten se pouzije. >> >> Jinak jsou stejne jen 2-3 pouzitelne kategorie >> (waterway/river,canal?,stream). V OSM bych rekl, ze spise vyjadruji >> sirku pri kresleni, takze by botic jako river asi nevadil. >> >> T >> >> Stanislav Brabec napsal(a): >>> Tomas Kolda p??e v ?t 23. 10. 2008 v 10:32 +0200: >>> >>>> Typ waterway bych detekoval podle nazvu. Pokud tam bude slovo potok >>>> tak potok, jinak reka. Vse bez nazvu bych dal take potok. Take muzem >>>> pomoci distinct vyjet vsechny nazvy a nekdo muze oznacit seznam co je >>>> reka... Zbytek se doupravi rucne. >>>> >>> >>> To nebude fungovat p??li? dob?e. >>> >>> Boti? je potok. >>> >>> Hamersk? potok je ?eka. >>> >>> Zlat? stoka je um?l? kan?l. >>> >>> A nap??klad Nov? ?eka je tak? um?l? kan?l. >>> >>> >> >> ------------------------------------------------------------------------ >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/71e24f98/attachment.html>

24.10.2008 01:41:31 (#28)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 24 Oct 2008 00:33:55 +0200, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > takze jsem dodelal import. Dost me zdrzel prevod souradnic, ale melo by > to byt ok. Pro zvedave k presnosti posilam vysek databaze v okoli > prehrady. Zatim je tam jen waterway a vzdy river, ale nazvy uz tam > jsou.Polygony a brehy jeste dodelavam. >
M? teda ta p?esnost nep?ipad? nijak p?ehnan? vysok?, ne pokud si d?l?me ambice, ?e to jednou m??e slou?it i jako turistick? mapa. Pozd?ji bychom toho mohli litovat, proto?e nap??klad podle detail? ve tvaru t?ch ?ek by ?lo odhadnout polohu r?zn?ch objekt? p?i podrobn?m mapov?n? (cesta vede podel ?eky a odpoj? se u t?et?ho meandru). Nem?m ?pln? p?edstavu, kolik to bude zab?rat celkem, ale pokud se to vejde do 50MB (po komprimaci), tak bych o tom osobn? nep?em??lel. Byl bych sp?? pro to, aby se ud?lala generalizovan? verze czehie ur?en? pro export do r?zn?ch za??zen? (nap??klad do navigace se mo?n? ?eky nemus? exportovat v?bec). Mo?n? by bylo dobr? spojit stejnou ?eku na k?i?ovatce do jedn? (na silnice jsem si ud?lal xslt, z?tra m??u poslat) zobrazit citaci
> > Podivejte na super prehnanou presnost u nekterych potucku, presne jak > jsem rikal. > > http://www.web2net.cz/osm/dibavod.zip > > Zitra uz snad poslu nejakej zdrojacek at si muzete hrat. Spise jeste > bude prace s navazanim "krizovatek", ale to asi udelam jen prostorove. > > T > > PS: Jeste poprosim nekoho komu neprijdou zakony dost sifrovane at > nezavisle potvrdi tu moznost pouziti. Ja se v pravni hantyrce > neorientuji... Jen abysme to pak cele nemuseli revertovat. > > > Tomas Kolda napsal(a):
-- Petr Dlouh?

24.10.2008 01:48:13 (#29)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> M? teda ta p?esnost nep?ipad? nijak p?ehnan? vysok?, ne pokud si d?l?me > ambice, ?e to jednou m??e slou?it i jako turistick? mapa. Pozd?ji bychom > toho mohli litovat, proto?e nap??klad podle detail? ve tvaru t?ch ?ek by > ?lo odhadnout polohu r?zn?ch objekt? p?i podrobn?m mapov?n? (cesta vede > podel ?eky a odpoj? se u t?et?ho meandru). > Nem?m ?pln? p?edstavu, kolik to bude zab?rat celkem, ale pokud se to vejde > do 50MB (po komprimaci), tak bych o tom osobn? nep?em??lel. Byl bych sp?? > pro to, aby se ud?lala generalizovan? verze czehie ur?en? pro export do > r?zn?ch za??zen? (nap??klad do navigace se mo?n? ?eky nemus? exportovat > v?bec). >
M?m na to stejn? n?zor. Pokud to m? b?t mapa univerz?ln? (s t?m, ?e z n? bude mo?no exportovat r?zn? podrobn? mapy pro r?zn? ??ely), bylo by podle tohoto n?vrhu optim?ln? zachovat data tak jak jsou a p??padn? je zp?es?ovat u? jen ru?n? podle GPS, ?i p??padn? v budoucnu pomoc? p?esn?j??ho ortofota. Sta?? se pod?vat, co v?echno ?lov?k najde v Garminu a map? TOPO 2 Czech PRO. Pokud bude OSM stejn? tak dobr? ne-li lep?? (d?ky znalostem lok?ln?ch p?isp?vatel?), bude to jen dob?e. MK

24.10.2008 07:14:14 (#30)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Jaka by mela byt vyhoda spojovani? Vzdyt nechceme polygony a cary o rozmerech nekolika kilometru.... U silnic to ma navic za nasledek, ze se pak neda routovat. Co jsi spojoval na silnicich? Nebo to detekuje krizovatku o dvou hranach a vice nespojuje? T Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> On Fri, 24 Oct 2008 00:33:55 +0200, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: > > >> Ahoj, >> >> takze jsem dodelal import. Dost me zdrzel prevod souradnic, ale melo by >> to byt ok. Pro zvedave k presnosti posilam vysek databaze v okoli >> prehrady. Zatim je tam jen waterway a vzdy river, ale nazvy uz tam >> jsou.Polygony a brehy jeste dodelavam. >> >> > > M? teda ta p?esnost nep?ipad? nijak p?ehnan? vysok?, ne pokud si d?l?me > ambice, ?e to jednou m??e slou?it i jako turistick? mapa. Pozd?ji bychom > toho mohli litovat, proto?e nap??klad podle detail? ve tvaru t?ch ?ek by > ?lo odhadnout polohu r?zn?ch objekt? p?i podrobn?m mapov?n? (cesta vede > podel ?eky a odpoj? se u t?et?ho meandru). > Nem?m ?pln? p?edstavu, kolik to bude zab?rat celkem, ale pokud se to vejde > do 50MB (po komprimaci), tak bych o tom osobn? nep?em??lel. Byl bych sp?? > pro to, aby se ud?lala generalizovan? verze czehie ur?en? pro export do > r?zn?ch za??zen? (nap??klad do navigace se mo?n? ?eky nemus? exportovat > v?bec). > Mo?n? by bylo dobr? spojit stejnou ?eku na k?i?ovatce do jedn? (na silnice > jsem si ud?lal xslt, z?tra m??u poslat) > > >> Podivejte na super prehnanou presnost u nekterych potucku, presne jak >> jsem rikal. >> >> http://www.web2net.cz/osm/dibavod.zip >> >> Zitra uz snad poslu nejakej zdrojacek at si muzete hrat. Spise jeste >> bude prace s navazanim "krizovatek", ale to asi udelam jen prostorove. >> >> T >> >> PS: Jeste poprosim nekoho komu neprijdou zakony dost sifrovane at >> nezavisle potvrdi tu moznost pouziti. Ja se v pravni hantyrce >> neorientuji... Jen abysme to pak cele nemuseli revertovat. >> >> >> Tomas Kolda napsal(a): >> > > > > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/5ff3e2c9/attachment.html>

24.10.2008 07:22:51 (#31)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 24 Oct 2008 01:41:31 +0200, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: Tak pos?l?m v?echny xslt, kter? pou??v?m k porovn?v?n? silnic v OSM s datab?z? RSD. Sjednocen? way? se stejn?m ref (zm??te to na n?co, co jednozna?n? identifikuje tu ?eku) je v souboru "unifySameRef.xsl". zobrazit citaci
> Mo?n? by bylo dobr? spojit stejnou ?eku na k?i?ovatce do jedn? (na > silnice > jsem si ud?lal xslt, z?tra m??u poslat) > >
-- Petr Dlouh? -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: osmrsd_porov.tar.bz2 Type: application/bzip2 Size: 1953 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/321d6e45/attachment.bin>

24.10.2008 07:52:29 (#32)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 24 Oct 2008 07:14:14 +0200, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: Automaticky jsem na silnic?ch nic nespojoval. Pou??val jsem to p?i vytv??en? toho grafu (aby se vymazal bod, pokud je ta silnice n?kde uprost?ed p?eru?en?). Ru?n? jsem ov?em n?kter? silnice spojoval, proto?e mi to tak p?ipad? lep?? (mo?? si ale neuv?domuji n?jakou zradu). Silnice poch?zej?c? z importu jsou toti p?eru?en? v m?st? neexistuj?c? k?i?ovatky, co? m? za n?sledek, ?e kdy? si toho n?kdo nev?imne a ud?l? k?i?ovatku kousek vedle, tak je pak to p?eru?en? kousek za k?i?ovatkou. Dal?? v?hoda je, ?e pokud je nutn? zm?nit tag, tak to sta?? ud?lat na m?? m?stech, a pokud je nutn? m?t rozd?ln? tag pro ??st t? waye, tak to bude pravd?podobn? stejn? nutn? p?eru?it. Opravdu je to s t?m routov?n?m pravda? V?dy? v?t?ina silnic nen? na (v?ech) k?i?ovatk?ch p?eru?en?. Jestli ale m? spojov?n? n?jakou z?sadn? nev?hodu, tak s t?m p?estanu. zobrazit citaci
> Jaka by mela byt vyhoda spojovani? Vzdyt nechceme polygony a cary o > rozmerech nekolika kilometru.... U silnic to ma navic za nasledek, ze se > pak neda routovat. Co jsi spojoval na silnicich? Nebo to detekuje > krizovatku o dvou hranach a vice nespojuje? > > T >
-- Petr Dlouh?

24.10.2008 08:02:20 (#33)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ano to s tim routovanim pravda je. Je to tim, ze graf (vrcholy a hrany) urcuji way, kde vrchol je pocatecni a koncovy nodeID. To jsou prave ty krizovatky. Kdyz je spojis do jedne way napr. u Tckove krizovatky tak pak bude ta treti slepa, protoze nema navaznou way, ktera zacina stenym nodeID jako ona konci.... Orientace u jednosmerne hrany se urcuje stejne jako u graficke mapy (oneway). Proto se nesmi spojovat napric krizovatkou. Slo by to v pripade, ze nekdo kdo dela routovani bude kontrolovat kazdy nodeID v way a kdyz uvidi, ze je obsazen koncovy z jine cesty tak tam umele udela krizovatku. To je ale velika nevyhoda, protoze ty nemuzes implicitne predpokladat krizovatku pro kazdy sdileny nod. Proto se to dela explicitne tim sekanim. Jinak sdidelni nazvu pres vsechny cesty by mohlo jit udelat pres pojmenovanou relaci, ne? Nikdy jsem to nedelal, ale mozna se to tak v OSM dela... T Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> On Fri, 24 Oct 2008 07:14:14 +0200, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: > > Automaticky jsem na silnic?ch nic nespojoval. Pou??val jsem to p?i > vytv??en? toho grafu (aby se vymazal bod, pokud je ta silnice n?kde > uprost?ed p?eru?en?). > > Ru?n? jsem ov?em n?kter? silnice spojoval, proto?e mi to tak p?ipad? lep?? > (mo?? si ale neuv?domuji n?jakou zradu). Silnice poch?zej?c? z importu > jsou toti p?eru?en? v m?st? neexistuj?c? k?i?ovatky, co? m? za n?sledek, > ?e kdy? si toho n?kdo nev?imne a ud?l? k?i?ovatku kousek vedle, tak je pak > to p?eru?en? kousek za k?i?ovatkou. Dal?? v?hoda je, ?e pokud je nutn? > zm?nit tag, tak to sta?? ud?lat na m?? m?stech, a pokud je nutn? m?t > rozd?ln? tag pro ??st t? waye, tak to bude pravd?podobn? stejn? nutn? > p?eru?it. > Opravdu je to s t?m routov?n?m pravda? V?dy? v?t?ina silnic nen? na > (v?ech) k?i?ovatk?ch p?eru?en?. > Jestli ale m? spojov?n? n?jakou z?sadn? nev?hodu, tak s t?m p?estanu. > > >> Jaka by mela byt vyhoda spojovani? Vzdyt nechceme polygony a cary o >> rozmerech nekolika kilometru.... U silnic to ma navic za nasledek, ze se >> pak neda routovat. Co jsi spojoval na silnicich? Nebo to detekuje >> krizovatku o dvou hranach a vice nespojuje? >> >> T >> >> > > > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/6f407b28/attachment.html>

24.10.2008 08:23:12 (#34)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 24 Oct 2008 08:02:20 +0200, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: A kter? routov?n? s t?m nefunguje? Zkou?el jsem yournavigation.org (kter? vych?z? z gosmore), a nevad? mu to. Tuhle cestu <http://www.yournavigation.org/?flat=50.099556&flon=14.380929&tlat=50.102068&tlon=14.374784&v=motorcar&fast=1&layer=mapnik> to na?lo p?esto?e ty silnice nejsou ani na jedn? k?i?ovatce p?eru?en?. zobrazit citaci
> Ano to s tim routovanim pravda je. Je to tim, ze graf (vrcholy a hrany) > urcuji way, kde vrchol je pocatecni a koncovy nodeID. To jsou prave ty > krizovatky. Kdyz je spojis do jedne way napr. u Tckove krizovatky tak > pak bude ta treti slepa, protoze nema navaznou way, ktera zacina stenym > nodeID jako ona konci.... Orientace u jednosmerne hrany se urcuje stejne > jako u graficke mapy (oneway). Proto se nesmi spojovat napric > krizovatkou. > > Slo by to v pripade, ze nekdo kdo dela routovani bude kontrolovat kazdy > nodeID v way a kdyz uvidi, ze je obsazen koncovy z jine cesty tak tam > umele udela krizovatku. To je ale velika nevyhoda, protoze ty nemuzes > implicitne predpokladat krizovatku pro kazdy sdileny nod. Proto se to > dela explicitne tim sekanim.
?ekl bych, ?e pro n?zev nebo ref se relace nehod?, tam by ?lo sp?? pou??t hled?n?, ale asi ne ka?d? o tom v? (a nev?m, jak je to v Potlachu). Nap??klad u cyklostezek, naopak pova?uji osobn? relaci za jedinou spr?vnou, proto?e krom? jednoduch?ho opravov?n? tagu na umo??uje (v nov?m JOSMu) nechat si st?hnout v?echny objekty, kter? v n? jsou. zobrazit citaci
> > Jinak sdidelni nazvu pres vsechny cesty by mohlo jit udelat pres > pojmenovanou relaci, ne? Nikdy jsem to nedelal, ale mozna se to tak v > OSM dela... > > T > > > Petr Dlouh? napsal(a): >> On Fri, 24 Oct 2008 07:14:14 +0200, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> >> wrote: >> >> Automaticky jsem na silnic?ch nic nespojoval. Pou??val jsem to p?i >> vytv??en? toho grafu (aby se vymazal bod, pokud je ta silnice n?kde >> uprost?ed p?eru?en?). >> >> Ru?n? jsem ov?em n?kter? silnice spojoval, proto?e mi to tak p?ipad? >> lep?? >> (mo?? si ale neuv?domuji n?jakou zradu). Silnice poch?zej?c? z importu >> jsou toti p?eru?en? v m?st? neexistuj?c? k?i?ovatky, co? m? za n?sledek, >> ?e kdy? si toho n?kdo nev?imne a ud?l? k?i?ovatku kousek vedle, tak je >> pak >> to p?eru?en? kousek za k?i?ovatkou. Dal?? v?hoda je, ?e pokud je nutn? >> zm?nit tag, tak to sta?? ud?lat na m?? m?stech, a pokud je nutn? m?t >> rozd?ln? tag pro ??st t? waye, tak to bude pravd?podobn? stejn? nutn? >> p?eru?it. >> Opravdu je to s t?m routov?n?m pravda? V?dy? v?t?ina silnic nen? na >> (v?ech) k?i?ovatk?ch p?eru?en?. >> Jestli ale m? spojov?n? n?jakou z?sadn? nev?hodu, tak s t?m p?estanu. >> >> >>> Jaka by mela byt vyhoda spojovani? Vzdyt nechceme polygony a cary o >>> rozmerech nekolika kilometru.... U silnic to ma navic za nasledek, ze >>> se >>> pak neda routovat. Co jsi spojoval na silnicich? Nebo to detekuje >>> krizovatku o dvou hranach a vice nespojuje? >>> >>> T >>> >>> >> >> >> >> >
-- Petr Dlouh?

24.10.2008 09:37:19 (#35)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Ano to s tim routovanim pravda je. Je to tim, ze graf (vrcholy a hrany) > urcuji way, kde vrchol je pocatecni a koncovy nodeID. To jsou prave ty > krizovatky. Kdyz je spojis do jedne way napr. u Tckove krizovatky tak > pak bude ta treti slepa, protoze nema navaznou way, ktera zacina stenym > nodeID jako ona konci.... Orientace u jednosmerne hrany se urcuje stejne > jako u graficke mapy (oneway). Proto se nesmi spojovat napric krizovatkou. > > Slo by to v pripade, ze nekdo kdo dela routovani bude kontrolovat kazdy > nodeID v way a kdyz uvidi, ze je obsazen koncovy z jine cesty tak tam > umele udela krizovatku. To je ale velika nevyhoda, protoze ty nemuzes > implicitne predpokladat krizovatku pro kazdy sdileny nod. Proto se to > dela explicitne tim sekanim.
Uff, fakt nekdo videl navigaci nad OSM, ktera by mela problem s prubeznou silnici? I ten gpsmid do mobilu si, krome grafu pro renderovani grafiky predpocita i separatni routovaci graf, ktery obsahuje prave jen ty krizovatky (nalezene automaticky i na tech prubeznych krizovatkach) a zadne mezilehle nody (protoze proc by routovaci algoritmus melo zajimat, krome prirazene ceny spojnice, kudy se dana cesta krouti). Naopak, kdyz bych si predstavil mapu New Yorku, ve ktere by kazdy ten 200yardovy usek ulice mezi dvema avenue mela byt separatni way, asi bych se opupinkoval pri predstave, ze jsem udelal typo v nazvu jedne ulice. Zaver: Spojujte ulice, spojujte silnice. Jedine, co vam v tom muze zabranit jsou odlisne parametry segmentu (bridge, speed limit), kde by OSM uzila mirne hierarchicky model (tohle je way II/601 a sklada se z techto casti). Ale to vlastne pouzivaji napriklad cyklisti s relacema, ze? -- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

24.10.2008 09:42:52 (#36)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > takze jsem dodelal import. Dost me zdrzel prevod souradnic, ale melo by > to byt ok. Pro zvedave k presnosti posilam vysek databaze v okoli > prehrady. Zatim je tam jen waterway a vzdy river, ale nazvy uz tam > jsou.Polygony a brehy jeste dodelavam. > > Podivejte na super prehnanou presnost u nekterych potucku, presne jak > jsem rikal. > > http://www.web2net.cz/osm/dibavod.zip
Mohl bys, prosim, zkusit udelat kousek na hornim toku Moravy? Mapoval jsem ho podle ortofoto, ale nakonec jsem to doladil podle katastru, a muj pokusny import DIBAVODu mel stejny tvar krivek, ale byl o par (desitek) metru mimo.... http://www.openstreetmap.org/?lat=50.15321&lon=16.81535&zoom=17&layers=B000FTF -- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

24.10.2008 09:48:37 (#37)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
V tom pripade se pouziva to co jsem psal v druhem odstavci (sekani ways pomoci algoritmu, jenz urcuje zda tam krizovatka je ci neni). Komercni navigacni data napr. multinet jsou skutecne rozsekana po castech (format GDF). Jestli je to v OSM takto zavedene, tak proc ne. Asi tento zpusob zpracovani zavedli, protoze je tak kreslena vetsina silnic. Osobne bych volil druhou variantu, ale na to uz je pozde... T Petr Nejedly napsal(a): zobrazit citaci
> Uff, fakt nekdo videl navigaci nad OSM, ktera by mela problem s prubeznou > silnici? I ten gpsmid do mobilu si, krome grafu pro renderovani grafiky > predpocita i separatni routovaci graf, ktery obsahuje prave jen ty krizovatky > (nalezene automaticky i na tech prubeznych krizovatkach) a zadne mezilehle nody > (protoze proc by routovaci algoritmus melo zajimat, krome prirazene ceny spojnice, > kudy se dana cesta krouti). > > Naopak, kdyz bych si predstavil mapu New Yorku, ve ktere by kazdy ten 200yardovy > usek ulice mezi dvema avenue mela byt separatni way, asi bych se opupinkoval > pri predstave, ze jsem udelal typo v nazvu jedne ulice. > > Zaver: Spojujte ulice, spojujte silnice. Jedine, co vam v tom muze zabranit > jsou odlisne parametry segmentu (bridge, speed limit), kde by OSM uzila mirne > hierarchicky model (tohle je way II/601 a sklada se z techto casti). Ale to vlastne > pouzivaji napriklad cyklisti s relacema, ze? > >

24.10.2008 09:51:30 (#38)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Vecer neco poslu. Ja vybral oblast kde jsou polygony, linie i riverbank. Kdyz posles bounding rect udelam oblast na morave. Hlavne at to neni moc velike... Jinak kdyz to dam do JOSMu a pak stahnu okoli, tak ta oblast co jsem posilal sedi skoro presne... T Petr Nejedly napsal(a): zobrazit citaci
> Tomas Kolda napsal(a): > >> Ahoj, >> >> takze jsem dodelal import. Dost me zdrzel prevod souradnic, ale melo by >> to byt ok. Pro zvedave k presnosti posilam vysek databaze v okoli >> prehrady. Zatim je tam jen waterway a vzdy river, ale nazvy uz tam >> jsou.Polygony a brehy jeste dodelavam. >> >> Podivejte na super prehnanou presnost u nekterych potucku, presne jak >> jsem rikal. >> >> http://www.web2net.cz/osm/dibavod.zip >> > > Mohl bys, prosim, zkusit udelat kousek na hornim toku Moravy? > Mapoval jsem ho podle ortofoto, ale nakonec jsem to doladil podle katastru, > a muj pokusny import DIBAVODu mel stejny tvar krivek, ale byl o par (desitek) metru mimo.... > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.15321&lon=16.81535&zoom=17&layers=B000FTF > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/9a022971/attachment.html>

24.10.2008 10:04:18 (#39)
gravatar

Ondrej Novy

<onovy at nomi.cz>
81
Ahoj, On Fri, Oct 24, 2008 at 09:48:37AM +0200, Tomas Kolda wrote: zobrazit citaci
> V tom pripade se pouziva to co jsem psal v druhem odstavci (sekani ways > pomoci algoritmu, jenz urcuje zda tam krizovatka je ci neni). Komercni > navigacni data napr. multinet jsou skutecne rozsekana po castech (format > GDF). > Jestli je to v OSM takto zavedene, tak proc ne. Asi tento zpusob > zpracovani zavedli, protoze je tak kreslena vetsina silnic. Osobne bych > volil druhou variantu, ale na to uz je pozde...
ber to tak, ze z aktualni varianty do tve varianty se to da kdykoliv zkonvertovat 'online' (napr. pri buildovani routovacich dat - tak to dela Garmin - ma ulozeny cary jako spojnice + routovaci graf zvlast, mimo jine proto v Garminu nefunguje aktualne routovani nad OSM :). Obracene to jde hur (nemuzu jen tak spojovat automaticky veci). -- S pozdravem/Best regards Ondrej Novy Email: onovy at nomi.cz Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207

24.10.2008 10:07:19 (#40)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Vecer neco poslu. Ja vybral oblast kde jsou polygony, linie i riverbank. > Kdyz posles bounding rect udelam oblast na morave. Hlavne at to neni moc > velike...
Na porovnani by stacil ten kousek, co jsem psal, cili: [50.152,16.813,50.154,16.817] zobrazit citaci
> Jinak kdyz to dam do JOSMu a pak stahnu okoli, tak ta oblast co jsem > posilal sedi skoro presne...
Pravda, Koc?ba sedi na katastr?ln? mapu fakt "na milimetr". -- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

24.10.2008 10:08:35 (#41)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ja to delam presne obracene, pro grafiku spojuji entity se stejnymi atributy a navigacni data beru tak jak jsou. Proste to pro OSM upravim... A stejne tak se to bude muset udelat pro Garmin, jak rikas. A timto bych uzavrel tenhle offtopic :) T Ondrej Novy napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > On Fri, Oct 24, 2008 at 09:48:37AM +0200, Tomas Kolda wrote: > >> V tom pripade se pouziva to co jsem psal v druhem odstavci (sekani ways >> pomoci algoritmu, jenz urcuje zda tam krizovatka je ci neni). Komercni >> navigacni data napr. multinet jsou skutecne rozsekana po castech (format >> GDF). >> Jestli je to v OSM takto zavedene, tak proc ne. Asi tento zpusob >> zpracovani zavedli, protoze je tak kreslena vetsina silnic. Osobne bych >> volil druhou variantu, ale na to uz je pozde... >> > > ber to tak, ze z aktualni varianty do tve varianty se to da kdykoliv > zkonvertovat 'online' (napr. pri buildovani routovacich dat - tak to dela > Garmin - ma ulozeny cary jako spojnice + routovaci graf zvlast, mimo jine > proto v Garminu nefunguje aktualne routovani nad OSM :). > Obracene to jde hur (nemuzu jen tak spojovat automaticky veci). > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/6bc3e24b/attachment.html>

24.10.2008 10:12:33 (#42)
gravatar

Petr Nejedly

<Petr.Nejedly at Sun.COM>
111
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> V tom pripade se pouziva to co jsem psal v druhem odstavci (sekani ways > pomoci algoritmu, jenz urcuje zda tam krizovatka je ci neni). Komercni > navigacni data napr. multinet jsou skutecne rozsekana po castech (format > GDF).
Ano, ale to uz je zajiste exportni format jejich databaze, ne? zobrazit citaci
> Jestli je to v OSM takto zavedene, tak proc ne. Asi tento zpusob > zpracovani zavedli, protoze je tak kreslena vetsina silnic. Osobne bych > volil druhou variantu, ale na to uz je pozde...
Druhou variantu volit nemuzes ani kdyby jsi byl na zacatku projektu, protoze to nedokazes udrzet a lidi by zbytecne delali chyby (a chyby na prvni pohled neviditelne). Jediny zpusob, jak jim v tom zabranit, by bylo zcela zakazat sdileni bodu uprostred way. To by vsak bylo velmi restriktivni a znemoznovalo nektera jina soucasna vyuziti (napr. sdileni hranice mezi ruznymi landuse). zobrazit citaci
> T > > Petr Nejedly napsal(a): >> Uff, fakt nekdo videl navigaci nad OSM, ktera by mela problem s prubeznou >> silnici? I ten gpsmid do mobilu si, krome grafu pro renderovani grafiky >> predpocita i separatni routovaci graf, ktery obsahuje prave jen ty krizovatky >> (nalezene automaticky i na tech prubeznych krizovatkach) a zadne mezilehle nody >> (protoze proc by routovaci algoritmus melo zajimat, krome prirazene ceny spojnice, >> kudy se dana cesta krouti). >> >> Naopak, kdyz bych si predstavil mapu New Yorku, ve ktere by kazdy ten 200yardovy >> usek ulice mezi dvema avenue mela byt separatni way, asi bych se opupinkoval >> pri predstave, ze jsem udelal typo v nazvu jedne ulice. >> >> Zaver: Spojujte ulice, spojujte silnice. Jedine, co vam v tom muze zabranit >> jsou odlisne parametry segmentu (bridge, speed limit), kde by OSM uzila mirne >> hierarchicky model (tohle je way II/601 a sklada se z techto casti). Ale to vlastne >> pouzivaji napriklad cyklisti s relacema, ze? >> >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr "Nenik" Nejedly, NetBeans/Sun Microsystems, http://www.netbeans.org 355/113 -- Not the famous irrational number PI, but an incredible simulation!

24.10.2008 10:13:55 (#43)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
J? bych ho zm?nil sp?tky na "intopic" t?m, ?e bych zopakoval po?adavek na spojen? t?ch ?ek na ?seky o n?jak? rozumn? d?lce (nap??klad po 30Km). Mysl?m, ?e se s t?m pak bude l?p pracovat a zmen?? se t?m velikost v?sledn?ho souboru. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Mo?nost vyu?it? dat Povod? Labe > Datum: 24.10.2008 10:10:10 > ---------------------------------------- > Ja to delam presne obracene, pro grafiku spojuji entity se stejnymi > atributy a navigacni data beru tak jak jsou. Proste to pro OSM > upravim... A stejne tak se to bude muset udelat pro Garmin, jak rikas. > > A timto bych uzavrel tenhle offtopic :) > > T > > Ondrej Novy napsal(a): >
Petr Dlouh? petr.dlouhy at email.cz

24.10.2008 10:36:58 (#44)
gravatar

Ondrej Novy

<onovy at nomi.cz>
81
Ahoj, On Fri, Oct 24, 2008 at 10:13:55AM +0200, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> J? bych ho zm?nil sp?tky na "intopic" t?m, ?e bych zopakoval po?adavek na spojen? t?ch ?ek na ?seky o n?jak? rozumn? d?lce (nap??klad po 30Km). Mysl?m, ?e se s t?m pak bude l?p pracovat a zmen?? se t?m velikost v?sledn?ho souboru.
souhlasim, delsi way by zpusobal obtize pri editaci v JOSM (moc dlouhy reky to proste blbe (cti: pomale) kresli. Pak taky by to pri editaci jedinyho node strasne dlouho odesilalo way (moc velkej XML strom). 30 km je imho prijatelnych. -- S pozdravem/Best regards Ondrej Novy Email: onovy at nomi.cz Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207

24.10.2008 11:27:02 (#45)
gravatar

Martin Vidner

<martin.osm at vidner.net>
34
Petr Nejedly uz psal, ale asi to zapadlo: V p??pad? tisku si zpracovatel vyhrazuje uveden? copyrightu na vyti?t?n?m listu takto: "(c) Zpracov?no s pou?it?m dat Povod? Labe" http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 2008/10/24 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz>: zobrazit citaci
> PS: Jeste poprosim nekoho komu neprijdou zakony dost sifrovane at nezavisle > potvrdi tu moznost pouziti. Ja se v pravni hantyrce neorientuji... Jen > abysme to pak cele nemuseli revertovat.

24.10.2008 11:29:15 (#46)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Tyto data jsou dabavod, coz neni povodi Labe. Melo by se to nejak ridit asi tim zakonem, jak bylo zminovano v tomto threadu. T Martin Vidner napsal(a): zobrazit citaci
> Petr Nejedly uz psal, ale asi to zapadlo: > V p??pad? tisku si zpracovatel vyhrazuje uveden? copyrightu na > vyti?t?n?m listu > takto: "(c) Zpracov?no s pou?it?m dat Povod? Labe" > http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 > > 2008/10/24 Tomas Kolda <kolda at web2net.cz>: > >> PS: Jeste poprosim nekoho komu neprijdou zakony dost sifrovane at nezavisle >> potvrdi tu moznost pouziti. Ja se v pravni hantyrce neorientuji... Jen >> abysme to pak cele nemuseli revertovat. >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081024/879aed4d/attachment.html>

24.10.2008 11:55:32 (#47)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
Ahoj! zobrazit citaci
> Ano to s tim routovanim pravda je. Je to tim, ze graf (vrcholy a hrany) > urcuji way, kde vrchol je pocatecni a koncovy nodeID. To jsou prave ty > krizovatky. Kdyz je spojis do jedne way napr. u Tckove krizovatky tak > pak bude ta treti slepa, protoze nema navaznou way, ktera zacina stenym > nodeID jako ona konci.... Orientace u jednosmerne hrany se urcuje > stejne jako u graficke mapy (oneway). Proto se nesmi spojovat napric > krizovatkou. > Slo by to v pripade, ze nekdo kdo dela routovani bude kontrolovat kazdy > nodeID v way a kdyz uvidi, ze je obsazen koncovy z jine cesty tak tam > umele udela krizovatku. To je ale velika nevyhoda, protoze ty nemuzes > implicitne predpokladat krizovatku pro kazdy sdileny nod. Proto se to > dela explicitne tim sekanim.
Tohle teda nechapu... kterymu routovadlu to vadi? A nemelo by se spis opravit to routovadlo? U navitu jsem problemy se spojovanim nepozoroval... zobrazit citaci
> Jinak sdidelni nazvu pres vsechny cesty by mohlo jit udelat pres > pojmenovanou relaci, ne? Nikdy jsem to nedelal, ale mozna se to tak v > OSM dela...
Proc bych mel rozbijet cestu na spoustu malych? IMO to bude dokonce spatny pro routing, protoze potom si bude myslet ze se mu zmenila silnice kdyz jedu rovne... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

24.10.2008 02:41:10 (#48)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Slo by to v pripade, ze nekdo kdo dela routovani bude kontrolovat kazdy > nodeID v way a kdyz uvidi, ze je obsazen koncovy z jine cesty tak tam umele > udela krizovatku. To je ale velika nevyhoda, protoze ty nemuzes implicitne > predpokladat krizovatku pro kazdy sdileny nod. Proto se to dela explicitne > tim sekanim.
Pak je to nedostatecne routovani. Nebudeme prece sekat hlavni tridu na malinkate kousky kvuli kazde odbocce. Pro nektere aplikace (napr. mapnik) je zase naopak lepsi mit silnice v rozumne mire "co nejvice spojene", protoze ty na kazdy usek cpou extra jmeno. Nekteri lidi to rozsekavaji, nekteri to zase spojiji (osobne spojuji useky silnic druhe tridy tak, aby byly rozseknuty jen krizovatkami s druhou tridou, jinak by bylo fura mrnavych useku) IMHO nedostatecny algoritmus u navigace a ne neco co by se melo opravovat v OSM. V nejhorsim se to da rozsekat takhle automaticky a predradit jako predzpracovani pri generovani pro takovehle "chybne" navigace a rozhodne bych to nedelal rucne v OSM. zobrazit citaci
> Jinak sdidelni nazvu pres vsechny cesty by mohlo jit udelat pres > pojmenovanou relaci, ne? Nikdy jsem to nedelal, ale mozna se to tak v OSM > dela...
Nic takovyho jsem v OSM nevidel. V praxi clovek musi pojmenovat vsechny kousky. Martin

24.10.2008 02:48:10 (#49)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
2008/10/24 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> J? bych ho zm?nil sp?tky na "intopic" t?m, ?e bych zopakoval po?adavek na spojen? t?ch ?ek na ?seky o n?jak? rozumn? d?lce (nap??klad po 30Km). Mysl?m, ?e se s t?m pak bude l?p pracovat a zmen?? se t?m velikost v?sledn?ho souboru.
Kolik bude tech 30 km zhruba bodu? Drzel bych se maxima tak kolem 500-1500 bodu na usek (at to je km kolik chce :), kdyz je toho vic a clovek chce opravit kratky usek reky, tak jednak to dlouho stahuje a po oprave uploaduje, jednak je vyssi riziko konfliktu kdyz dva lidi opravujou tu samou reku na jinych mistech. Martin

24.10.2008 03:01:51 (#50)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
BH p??e v P? 24. 10. 2008 v 14:41 +0200: zobrazit citaci
> > Jinak sdidelni nazvu pres vsechny cesty by mohlo jit udelat pres > > pojmenovanou relaci, ne? Nikdy jsem to nedelal, ale mozna se to tak v OSM > > dela... > > Nic takovyho jsem v OSM nevidel. V praxi clovek musi pojmenovat vsechny kousky.
Je to proposed feature. Je?t? jsem nezkou?el, zda to mapnik a osmarender um?. http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Relations/Proposed/Collected_Ways nebo obr?cen? p??stup http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Relations/Proposed/Segmented_Tag a z??sti podobn? http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Relations/Proposed/Composite_Tag -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

26.10.2008 06:51:57 (#51)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ahoj, takze jsem skoro dokoncil import. Co je hotove: - Importovany linie jednotlivych toku 5.212.525 bodu 250.612 linii - Importovany nadrze 1.486.406 bodu 72.026 ploch 822 multipolygonu z toho 1.522 der (ostrovu) - Importovany nazvy vcetne identifikatoru pro pripadny merge v budoucnu - Sjednoceny sdilene nody (stejna lokace), ktere neni mozne simplifikovat 187.921 bodu - Export relaci pro polygony. Smer polygonu urcuje outer/inner. - Simplifikace dle zadane hodnoty Neni hotove: - Import brehu pro riverbank - Sjednocovani linii se stejnymi atributy (nazev). Zde nevim zda to udelat, protoze tim ztratime identifikator z dibavodu a tudiz nebude mozny merge v budoucnu. Linie jsou rozsekany vzdy jen na vetveni rek, potoku apod. Statistika simplifikace: - Pri simplifikaci s presnosti 2 metry se vysledny OSM zmensi na 57%. - Pri simplifikaci s presnosti 1 metr se vysledny OSM zmensi na 73% Vystup pri simplifikaci 2 metry ma neco pres 300MB xml. Plna presnost je tedy kolem 500MB. To mi prijde (ano opet zduraznuji) zbytecne. Podivejte se tedy na ty vystupy a dejte mi za pravdu. staci menit promenou error nekde dole ve skriptu. 2 / 10.... je ve stupnich, ale priblizne je to v metrech. Jako vzdy prikladam vyrezanou databazi, a exportovaci skripty. Komplet zatim neposilam, protoze ma zabalena pres 100MB a to bych posilal hodne dlouho. Tak se bavte a hlaste chyby. http://www.web2net.cz/osm/vody_081026.7z Jeste me napadlo oficialne kontaktovat urad s dotazem o tom zakonu. Oni musi oficialne odpovedet a pak bysme 100% vedeli jak to tedy je. Mohl by se toho nekdo ujmout? T

27.10.2008 10:48:06 (#52)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
zobrazit citaci
> Petr Nejedly uz psal, ale asi to zapadlo: > V p??pad? tisku si zpracovatel vyhrazuje uveden? copyrightu na > vyti?t?n?m listu > takto: "(c) Zpracov?no s pou?it?m dat Povod? Labe" > http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21
No, pokud jsem to spravne pochopil, tak nam to povodi Labe pisemne dovolilo pouzit :-). Mohli bychom se jich jeste extra zeptat... Je nekde ke stazeni v osm formatu dibavod pro celou republiku? Zajimalo by me treba okoli Rican... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

27.10.2008 05:15:09 (#53)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Je to strasne velike, takze s uploadem cekam az nekdo alespon rekne, ze ten vyrez je prijatelnej... T Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
>> Petr Nejedly uz psal, ale asi to zapadlo: >> V p??pad? tisku si zpracovatel vyhrazuje uveden? copyrightu na >> vyti?t?n?m listu >> takto: "(c) Zpracov?no s pou?it?m dat Povod? Labe" >> http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 >> > > No, pokud jsem to spravne pochopil, tak nam to povodi Labe pisemne > dovolilo pouzit :-). Mohli bychom se jich jeste extra zeptat... > > Je nekde ke stazeni v osm formatu dibavod pro celou republiku? > Zajimalo by me treba okoli Rican... > Pavel >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081027/c183475d/attachment.html>

27.10.2008 06:18:59 (#54)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 27 Oct 2008 17:15:09 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: Jo, m? ten v??ez p?i?el v po??dku. Osobn? bych tu generalizaci ned?lal (a? na t?ch n?kolik zhlukk? cca 10 bod? u p??pad? S?zavy), ale i ty 2 metry jsou celkem p?ijateln? (akor?t mal? n?dr?e to ud?l? dost hranat?). Pokud jsou ty ??sla od dibavodu pro ka?d? ?sek ?eky, tak to asi opravdu nem? cenu spojovat. Taky jsem ?pln? nepochopil, jak je to p?esn? s t?mi velikostmi (kolik p?es?n m??? jednotliv? varianty, jestli v?etn? b?eh?, nebo bez nich a taky bzip2 podle m?ch pokus? zkomprimuje h??, tak?e kolik to m??? v bz). zobrazit citaci
> Je to strasne velike, takze s uploadem cekam az nekdo alespon rekne, ze > ten vyrez je prijatelnej... > > T >
-- Petr Dlouh?

27.10.2008 07:09:30 (#55)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
J? taky teda nev?m, d?val jsem se pr?v? na ty rybn??ky a n?kdy m?m pocit, ?e ve?ker? moje p?ede?l? pr?ce by taky asi cht?la zgeneralizovat, proto?e moje z?kruty silnic jsou a? moc objemn?... ;o) Ot?zkou je, pro? nem?t p?esnou datab?zi a teprve v?stupy z n? t?eba pro m?lo v?konn? p??stroje generalizovat. P??padn? opravovat velk? shluky bod? ru?n?. Podle m?ho n?zoru v p??pad? b?eh? ?ek a b?eh? vodn?ch n?dr?? je toti? mysl?m prioritou m?t p?esn? data. Imagin?rn? linie, jako je st?ed ?eky, u? tak p?esn? pot?eba nen? (s ohledem na to jak se ?eka n?sledn? renderuje). MK _____ From: Petr Dlouh? [mailto:petr.dlouhy at email.cz] To: talk-cz at openstreetmap.org Sent: Mon, 27 Oct 2008 18:18:59 +0100 Subject: Re: [Talk-cz] Mo?nost vyu?it? dat Povod? Labe On Mon, 27 Oct 2008 17:15:09 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: Jo, m? ten v??ez p?i?el v po??dku. Osobn? bych tu generalizaci ned?lal (a? na t?ch n?kolik zhlukk? cca 10 bod? u p??pad? S?zavy), ale i ty 2 metry jsou celkem p?ijateln? (akor?t mal? n?dr?e to ud?l? dost hranat?). Pokud jsou ty ??sla od dibavodu pro ka?d? ?sek ?eky, tak to asi opravdu nem? cenu spojovat. Taky jsem ?pln? nepochopil, jak je to p?esn? s t?mi velikostmi (kolik p?es?n m??? jednotliv? varianty, jestli v?etn? b?eh?, nebo bez nich a taky bzip2 podle m?ch pokus? zkomprimuje h??, tak?e kolik to m??? v bz). -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081027/49ea8b52/attachment.html>

27.10.2008 07:17:23 (#56)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Skoda jen, ze maximalne presne je hodne relativni. Chtel bych videt zda je neco v OSM s presnosti odchylky zakruty 2m. Jelikoz se pouzivaji nastroje jako GPS a ortofoto, tak o tom dost pochybuji. Slo mi o to zbytecne OSM nezatezovat. Cele vody (6mil bodu), je mnohem vice nez cela czechia. Hezky to ukazuje generalizace na 1 metr, kde odpadne 30% bodu. Ja kdyz neco zakresluji tak automaticky delam optimalizaci a presnost se pohybuje rekl bych min kolem 2 metru. Ale necham se ukecat. No generuju celou CR a pak to nejak uploadnu. Trva to dost dlouho, takze spis az zitra. T Martin Koke? napsal(a): zobrazit citaci
> J? taky teda nev?m, d?val jsem se pr?v? na ty rybn??ky a n?kdy m?m > pocit, ?e ve?ker? moje p?ede?l? pr?ce by taky asi cht?la > zgeneralizovat, proto?e moje z?kruty silnic jsou a? moc objemn?... ;o) > > Ot?zkou je, pro? nem?t p?esnou datab?zi a teprve v?stupy z n? t?eba > pro m?lo v?konn? p??stroje generalizovat. P??padn? opravovat velk? > shluky bod? ru?n?. Podle m?ho n?zoru v p??pad? b?eh? ?ek a b?eh? > vodn?ch n?dr?? je toti? mysl?m prioritou m?t p?esn? data. Imagin?rn? > linie, jako je st?ed ?eky, u? tak p?esn? pot?eba nen? (s ohledem na to > jak se ?eka n?sledn? renderuje). > > MK > > ------------------------------------------------------------------------ > *From:* Petr Dlouh? [mailto:petr.dlouhy at email.cz] > *To:* talk-cz at openstreetmap.org > *Sent:* Mon, 27 Oct 2008 18:18:59 +0100 > *Subject:* Re: [Talk-cz] Mo?nost vyu?it? dat Povod? Labe > > On Mon, 27 Oct 2008 17:15:09 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz > <mailto:kolda at web2net.cz>> wrote: > > Jo, m? ten v??ez p?i?el v po??dku. Osobn? bych tu generalizaci > ned?lal (a? > na t?ch n?kolik zhlukk? cca 10 bod? u p??pad? S?zavy), ale i ty 2 > metry > jsou celkem p?ijateln? (akor?t mal? n?dr?e to ud?l? dost hranat?). > Pokud > jsou ty ??sla od dibavodu pro ka?d? ?sek ?eky, tak to asi opravdu > nem? > cenu spojovat. Taky jsem ?pln? nepochopil, jak je to p?esn? s t?mi > velikostmi (kolik p?es?n m??? jednotliv? varianty, jestli v?etn? > b?eh?, > nebo bez nich a taky bzip2 podle m?ch pokus? zkomprimuje h??, > tak?e kolik > to m??? v bz). > > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081027/8496b3d7/attachment.html>

27.10.2008 07:54:26 (#57)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Jo, m? ten v??ez p?i?el v po??dku. Osobn? bych tu generalizaci ned?lal (a?
Mrknul jsem na to a vypada to ok. Jak se bude resit kolize se soucasnymi daty? (dost vodstva uz tam mame, vetsinou asi s mensi presnosti, takze nejspis by to chtelo po importu ty stary data nejak selektivne promazat (mozna smazat vicemene vse, ale zase treba tam nekde budou nejake mistni nazvy vodnich ploch nebo ruzne male pozarni nadrze co v dibavodu byt nemusi ...)) Mozna soucasna data oznacit nejakym tagem "mozna duplicita, po kontrole smazat" zobrazit citaci
> na t?ch n?kolik zhlukk? cca 10 bod? u p??pad? S?zavy), ale i ty 2 metry > jsou celkem p?ijateln? (akor?t mal? n?dr?e to ud?l? dost hranat?). Pokud
I tak presnejsi nez nadrze co jsem obkreslil z UHULu ... ale zase tolik neusetrime a mensi nepresnost nez ty 2 metry by byla uz celkem videt. Asi bych naimportovat ty "jednometrova" data. zobrazit citaci
> jsou ty ??sla od dibavodu pro ka?d? ?sek ?eky, tak to asi opravdu nem? > cenu spojovat. Taky jsem ?pln? nepochopil, jak je to p?esn? s t?mi > velikostmi (kolik p?es?n m??? jednotliv? varianty, jestli v?etn? b?eh?, > nebo bez nich a taky bzip2 podle m?ch pokus? zkomprimuje h??, tak?e kolik > to m??? v bz).
V tom vyrezu jsou brehy jen pro nadrze, pro reky uz ne ... ani pro ty vetsi jako treba Vltava :) Martin

27.10.2008 08:29:42 (#58)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Skoda jen, ze maximalne presne je hodne relativni. Chtel bych videt zda je > neco v OSM s presnosti odchylky zakruty 2m. Jelikoz se pouzivaji nastroje > jako GPS a ortofoto, tak o tom dost pochybuji.
Z katastralnich map (cuzk:km) je presnost nekdy i vyssi, odhadem tak 0.5 m az 1 m. zobrazit citaci
> Slo mi o to zbytecne OSM nezatezovat. Cele vody (6mil bodu), je mnohem vice > nez cela czechia. Hezky to ukazuje generalizace na 1 metr, kde odpadne 30%
Lesy z UHULu nafoukli czechii cca na trojnasobek i po generalizaci (IMHO ta generalizace byla mozna az moc generalizovana, misty je to celkem i videt) Ve chvili, kdy i kazda vesnice bude stejne dobra zmapovana jako nektere casti vetsich mest (vsechny ulice vcetne budov) jako treba Praha nebo Tabor, tak se nejakych 6 milionu bodu ztrati :) To sice bude za dlouho, ale na druhou stranu se do mapy tim lepe dokresluje, cim vic veci tam uz je. Kdyz chci do mapy dokreslit "hospodu na rohu 2. baraku v ulici" a ty domky tam jsou uz nakreslene, tak tam proste jen vrznu amenity=restaurant +name = ... a nemusim ten domek lovit treba v uhulu nebo cuzk :) Mensi potoky (tak do 2 metru sirky) jsou z UHULU videt nekdy blbe (pokud jsou zarostle stromy) a nekdy nejsou ani v CUZK, ale da se podle nich dobre dokreslovat (sel jsem po ceste podel potoka), hlavne veci pouzitelne v turisticke mape (lesni cesticky, polnacky, atd ...) Tyhle detaily mozna nebudou videt v "bezne" mape (turisticka, plany mest), ale pomuzou dost ostatnim pri mapovani (ja osobne mapuju v JOSM na urovni ulic v "meritku" odpovidajim tak 1:500 - 1:1000, takze kdyz je neco o metr nebo dva vedle, tak si toho nekdy i vsimnu :), zobrazit citaci
> bodu. Ja kdyz neco zakresluji tak automaticky delam optimalizaci a presnost > se pohybuje rekl bych min kolem 2 metru. > > Ale necham se ukecat.
Dal bych tam metrova data. Martin

27.10.2008 08:49:04 (#59)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 27 Oct 2008 19:17:23 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: zobrazit citaci
> > Ale necham se ukecat. >
Dob?e. Moje argumenty proti generalizaci jsou: -Dnes se zd? 100 nebo 200MB moc, ale je to zp?soben? t?m, ?e tu datab?zi m?me pom?rn? pr?zdnou. Jak budeme postupn? p?id?vat dal?? data, tak se ten objem stane p?im??en?m vzhledem ke sv?mu v?znamu. Je ot?zka jak moc by bylo slo?it? ty data p??padn? ?asem vym?nit za p?esn?j??; aktualizaci se stejn? asi nevyhneme (pokud n?m budou data poskytnuta i p???t?), tak?e by to asi bylo mo?n? ud?lat p?i n?. Je tak? jasn?, ?e se tak jako tak ?asem nevyhneme generalizaci dat ur?en?ch pro pomalej?? za??zen?. Pokud by s t?m ale m?ly servery Openstreetmap opravdov? probl?my, tak je to pro m? argument, kter? budu akceptovat. -Na mapov?n? silnic tr?v?m docela dost ?asu, a docela by m? na?tvalo, kdyby je prost? n?kdo jen tak generalizoval. Na t?ch vod?ch sice nepracoval nikdo z n?s, ale je to pr?ce, kterou n?m n?kdo d?v? jen tak. Nem?m sice s kartografi? nic spole?n?ho, ale mysl?m ?e cena pr?ce kter? je v t?ch datech bude ur?it? v ??du milion? (nebo i v?c). Cena za v?po?etn? v?kon, kter? dan? objem dat spot?ebuje bude jist? ??dov? ni???. Skute?n?m argumentem by pro m? bylo, kdyby p?esnost t?ch dat byla nep?im??en? pro danou metodu mapov?n?, a tud?? by u? nebyla zachycena ??dn? dal?? informace o realit?. -Na dibavodu p??ou, ?e se data hod? pro mapy s m???tkem 1:10 000 a? 1:50 000. Mapy na orienta?n? b?h maj? m???tko 1:5 000 a? 1:15 000 (nej?ast?ji 1:10 000). V sou?asn? dob? data v OSM nemaj? kvalitu, kter? by se v?bec bl??ila mo?nosti je vyu??t p?i tvorb? map na OB, ale tu mo?nost bych jen tak nezahazoval. N?jak? p??klady map na OB jsou t?eba tady: <http://dkp.orienteering.cz/Kotlarka/mapy.html>. Ur?it? se najdou i dal?? mo?nosti vyu?it? tak p?esn?ch dat. -- Petr Dlouh?

27.10.2008 09:29:37 (#60)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Cena za v?po?etn? > v?kon, kter? dan? objem dat spot?ebuje bude jist? ??dov? ni???. > Skute?n?m argumentem by pro m? bylo, kdyby p?esnost t?ch dat byla > nep?im??en? pro danou metodu mapov?n?, a tud?? by u? nebyla zachycena > ??dn? dal?? informace o realit?. >
Ano stejn? n?zor na to m?m tak? j?. S ohledem na velikost cel? datab?ze se jedn? st?le o relativn? m?lo dat. A? tak nebo tak, OSM projekt bude muset v budoucnu p?ej?t na v?konn?j?? HW p??padn? MySQL cluster, p?i?em? osobn? rad?ji p?isp?ju n?jak?m obolusem na n?co lep??ho ne? je aktu?ln? Athlon X2 5200 a 8 GB pam?ti. MK

27.10.2008 09:36:36 (#61)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Dobre nechal jsem se ukecat. Uploaduji tedy s plnou presnosti a pri updatech se bude lepe detekovat zmeneny (posunuty) nod. Ze stejneho duvodu tedy nebudeme spojovat at mame zachovany dibavod idcka. Soubory budou postupne pribyvat na http://www.web2net.cz/osm/vody/ Mam pomale pripojeni, ale snad do rana to bude cele. Vse je komprimovano pomoci 7z, protoze to vychazi asi na 60% oproti bz2.... lines_[001 - 047].7z - zapakovane xml po 10MB linie. Linie jsou rozvrstveny nahodne po CR bohuzel. Vychazi to z indexu, takze s tim bohuzel nic neudelam. Bylo by nebezpeci udelat chybu pri exportu. Vysledne soubory si asi musite spojit pomoci osmosis a udelat vyrez.... areas_[001 - 013].7z - To same ale pro nadrze. areasWithRelation.7z - Vsechny nadrze, ktere obsahuji relaci. Celkem tedy 585MB v XML. Je to tedy pripravene pro import podobne jako u lesu. Zatim prosim neimportovat, dokud nebudeme vsichni souhlasit. Prosim tedy o: - Kontrolu lokalizace - Kontrolu nazvu rek, rybniku apod. - Kontrolu nekolika der - Kouknuti do generovanych XML (staci 1, protoze ostatni jsou dle sablony) zda jsou vsechny tagy apod. jak chceme. - Kontrolu licence :). Ja vim, ze s tim porad otravuju, ale asi je to nejvice dulezite... Jeste dodelam ty brehy (riverbank). T Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> On Mon, 27 Oct 2008 19:17:23 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: > > >> Ale necham se ukecat. >> >> > > Dob?e. Moje argumenty proti generalizaci jsou: > > -Dnes se zd? 100 nebo 200MB moc, ale je to zp?soben? t?m, ?e tu datab?zi > m?me pom?rn? pr?zdnou. Jak budeme postupn? p?id?vat dal?? data, tak se ten > objem stane p?im??en?m vzhledem ke sv?mu v?znamu. > Je ot?zka jak moc by bylo slo?it? ty data p??padn? ?asem vym?nit za > p?esn?j??; aktualizaci se stejn? asi nevyhneme (pokud n?m budou data > poskytnuta i p???t?), tak?e by to asi bylo mo?n? ud?lat p?i n?. > Je tak? jasn?, ?e se tak jako tak ?asem nevyhneme generalizaci dat > ur?en?ch pro pomalej?? za??zen?. > Pokud by s t?m ale m?ly servery Openstreetmap opravdov? probl?my, tak je > to pro m? argument, kter? budu akceptovat. > > -Na mapov?n? silnic tr?v?m docela dost ?asu, a docela by m? na?tvalo, > kdyby je prost? n?kdo jen tak generalizoval. Na t?ch vod?ch sice > nepracoval nikdo z n?s, ale je to pr?ce, kterou n?m n?kdo d?v? jen tak. > Nem?m sice s kartografi? nic spole?n?ho, ale mysl?m ?e cena pr?ce kter? je > v t?ch datech bude ur?it? v ??du milion? (nebo i v?c). Cena za v?po?etn? > v?kon, kter? dan? objem dat spot?ebuje bude jist? ??dov? ni???. > Skute?n?m argumentem by pro m? bylo, kdyby p?esnost t?ch dat byla > nep?im??en? pro danou metodu mapov?n?, a tud?? by u? nebyla zachycena > ??dn? dal?? informace o realit?. > > -Na dibavodu p??ou, ?e se data hod? pro mapy s m???tkem 1:10 000 a? 1:50 > 000. Mapy na orienta?n? b?h maj? m???tko 1:5 000 a? 1:15 000 (nej?ast?ji > 1:10 000). V sou?asn? dob? data v OSM nemaj? kvalitu, kter? by se v?bec > bl??ila mo?nosti je vyu??t p?i tvorb? map na OB, ale tu mo?nost bych jen > tak nezahazoval. N?jak? p??klady map na OB jsou t?eba tady: > <http://dkp.orienteering.cz/Kotlarka/mapy.html>. > Ur?it? se najdou i dal?? mo?nosti vyu?it? tak p?esn?ch dat. > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081027/aeea27a9/attachment.html>

27.10.2008 09:58:47 (#62)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 27 Oct 2008 21:36:36 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: Jo, zapom?l jsem na jednu v?c, kter? v tom v??ezu chyb?la. Byli tam pou?ity zkratky m?sto cel?ch n?zv? (v. n. m?sto vodn? n?dr?). P?edpokl?d?m, ?e to tak je u? ve zdrojov?ch datech. Ne?lo by to n?hodou rozvinout do pln?ch n?zv? automaticky? zobrazit citaci
> > Prosim tedy o: > - Kontrolu lokalizace > - Kontrolu nazvu rek, rybniku apod. > - Kontrolu nekolika der > - Kouknuti do generovanych XML (staci 1, protoze ostatni jsou dle > sablony) zda jsou vsechny tagy apod. jak chceme. > - Kontrolu licence :). Ja vim, ze s tim porad otravuju, ale asi je to > nejvice dulezite... > > Jeste dodelam ty brehy (riverbank). > > T >
-- Petr Dlouh?

27.10.2008 10:02:29 (#63)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Ted si uvedomuju, ze vlastne nemame zapracovane to rozhodovani mezi river a stream (seznam jsem posilal). Takze finalni dump to stejne asi neni... Do finalniho muzeme toto zapracovat. T Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> On Mon, 27 Oct 2008 21:36:36 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: > > Jo, zapom?l jsem na jednu v?c, kter? v tom v??ezu chyb?la. Byli tam > pou?ity zkratky m?sto cel?ch n?zv? (v. n. m?sto vodn? n?dr?). > P?edpokl?d?m, ?e to tak je u? ve zdrojov?ch datech. Ne?lo by to n?hodou > rozvinout do pln?ch n?zv? automaticky? > > >> Prosim tedy o: >> - Kontrolu lokalizace >> - Kontrolu nazvu rek, rybniku apod. >> - Kontrolu nekolika der >> - Kouknuti do generovanych XML (staci 1, protoze ostatni jsou dle >> sablony) zda jsou vsechny tagy apod. jak chceme. >> - Kontrolu licence :). Ja vim, ze s tim porad otravuju, ale asi je to >> nejvice dulezite... >> >> Jeste dodelam ty brehy (riverbank). >> >> T >> >> > > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081027/444b6fc6/attachment.html>

27.10.2008 10:07:42 (#64)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Tak jeste jsem to ani nenahral a uz je tam chyba, ktera josmu nevadi, ale osmosis jo (redefinuji spolecne nody). Udelam to tedy naopak. Zkusim nahrat databazi a budem vylepsovat exportovaci skript... Mazu tedy jiz uploadnute at tam nekdo nema chyby... T Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Ted si uvedomuju, ze vlastne nemame zapracovane to rozhodovani mezi > river a stream (seznam jsem posilal). Takze finalni dump to stejne asi > neni... > > Do finalniho muzeme toto zapracovat. > > T > > Petr Dlouh? napsal(a): >> On Mon, 27 Oct 2008 21:36:36 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: >> >> Jo, zapom?l jsem na jednu v?c, kter? v tom v??ezu chyb?la. Byli tam >> pou?ity zkratky m?sto cel?ch n?zv? (v. n. m?sto vodn? n?dr?). >> P?edpokl?d?m, ?e to tak je u? ve zdrojov?ch datech. Ne?lo by to n?hodou >> rozvinout do pln?ch n?zv? automaticky? >> >> >>> Prosim tedy o: >>> - Kontrolu lokalizace >>> - Kontrolu nazvu rek, rybniku apod. >>> - Kontrolu nekolika der >>> - Kouknuti do generovanych XML (staci 1, protoze ostatni jsou dle >>> sablony) zda jsou vsechny tagy apod. jak chceme. >>> - Kontrolu licence :). Ja vim, ze s tim porad otravuju, ale asi je to >>> nejvice dulezite... >>> >>> Jeste dodelam ty brehy (riverbank). >>> >>> T >>> >>> >> >> >> > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081027/39b046fa/attachment.html>

27.10.2008 10:29:53 (#65)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Je ot?zka jak moc by bylo slo?it? ty data p??padn? ?asem vym?nit za > p?esn?j??; aktualizaci se stejn? asi nevyhneme (pokud n?m budou data
Vzhledem k tomu, ze ty data mohli mezitim dalsi lidi zpresnovat, nebo na ne navazovat (napr. nakreslit les nebo silnici podel brehu) tak vymena za presnejsi je pomerne slozita. zobrazit citaci
> poskytnuta i p???t?), tak?e by to asi bylo mo?n? ud?lat p?i n?. > Je tak? jasn?, ?e se tak jako tak ?asem nevyhneme generalizaci dat > ur?en?ch pro pomalej?? za??zen?.
To lze delat automaticky, vysledky jsou vetsinou vcelku prijatelne. zobrazit citaci
> Pokud by s t?m ale m?ly servery Openstreetmap opravdov? probl?my, tak je > to pro m? argument, kter? budu akceptovat.
bz2 dump cele planety ma momentalne asi 4.5 gb ... rozbalena czechia ma necelych 600mb, rozbalene vody taky, takze zabalene vody muzou mit radove 50mb .... to si myslim ze OSM snese bez problemu :) Neco jeste usetrime tim, ze soucasne vozdstvo drive nebo pozdeji zase umazem, aby to tam nebylo dvakrat. zobrazit citaci
> -Na dibavodu p??ou, ?e se data hod? pro mapy s m???tkem 1:10 000 a? 1:50 > 000. Mapy na orienta?n? b?h maj? m???tko 1:5 000 a? 1:15 000 (nej?ast?ji > 1:10 000). V sou?asn? dob? data v OSM nemaj? kvalitu, kter? by se v?bec > bl??ila mo?nosti je vyu??t p?i tvorb? map na OB, ale tu mo?nost bych jen
Jako OB mapa to asi nepujde nikdy, nepredpokladam ze by nekdo mapoval CR na urovni kazdeho patniku, hustniku, pruseku, pesinky a vetsiho sutru.... Ale slo by to pouzit misto zakladove mapy ... ze ktere se obvykle v novem prostoru zacina. zobrazit citaci
> tak nezahazoval. N?jak? p??klady map na OB jsou t?eba tady: > <http://dkp.orienteering.cz/Kotlarka/mapy.html>. > Ur?it? se najdou i dal?? mo?nosti vyu?it? tak p?esn?ch dat.
Podrobnejsi plany mest jsou obvykle v meritcich 1:10000 az 1:20000 ... cili srovnatelne s mene podrobnymi mapami na OB ... 1:10000 je "dolni rozliseni" udavane dibavodem a v nekterych mestech, kde je v centru mnoho malych ulicek a mnoho POIs jako hospody apod. (pravda, by je musel nekdo namapovat, ale nekde uz jsou :) by se klidne uzivilo i 1:5000 zobrazit citaci
>Martin Koke?: > Ano stejn? n?zor na to m?m tak? j?. S ohledem na velikost cel? datab?ze > se jedn? st?le o relativn? m?lo dat. A? tak nebo tak, OSM projekt bude > muset v budoucnu p?ej?t na v?konn?j?? HW p??padn? MySQL cluster, p?i?em?
Nebezi jim to nahodou na postgresql? Ale postgresql ma taky moznost behu v clusteru pokud vim .... zobrazit citaci
> osobn? rad?ji p?isp?ju n?jak?m obolusem na n?co lep??ho ne? je aktu?ln? > Athlon X2 5200 a 8 GB pam?ti.
Wikipedie narust popularity a velky napor zvladla a ted maj tusim desitky nebo stovky serveru .... myslim si, ze kdyz bude potreba, tak se pro OSM penize taky sezenou :) Martin

27.10.2008 10:34:01 (#66)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> - Kontrolu licence :). Ja vim, ze s tim porad otravuju, ale asi je to > nejvice dulezite...
Po??dal jsem o vyj?d?en? p. Ku??lka, odborn?ka na pr?vo a svobodn? p??stup k informac?m: http://www.otevrete.cz/forum/viewtopic.php?p=3447#3447 MK <http://www.otevrete.cz/forum/viewforum.php?f=3>

27.10.2008 11:56:22 (#67)
gravatar

Tomas Kolda

<kolda at web2net.cz>
133
Tak dnes uz naposled. Uploaduji databazi do http://www.web2net.cz/osm/vody/ cela bude asi za 10 minut. Je tam i generujici skript. Staci rozbalit databazi a pri prvnim spusteni se vytvori indexy, aby byl soubor na webu mensi.... Na zacatku skriptu je bounding rect, ktery se generuje... Pro celou CR staci odkomentovat whereSql = "" Pri finalnim posilani se nejdrive musi poslat nody, ktere jsou sdilene (krizovatky). Ty napr. poslu ja. Zbytek uz se na ne bude odkazovat. Jinak by JOSM vytvarel sdileny nod znovu a byl by tam vicekrat nebo by mu pri posilani way naopak chybela reference z jineho dilu xml. V rozsekanych souborech je totiz sdileny nod vicekrat referencovany, ale muze byt uvedeny jen v jednom. Mam to uz vymyslene a tezko se to popisuje, proste jsem tim chtel rict, zatim to neuploadujte :) T Tomas Kolda napsal(a): zobrazit citaci
> Tak jeste jsem to ani nenahral a uz je tam chyba, ktera josmu nevadi, > ale osmosis jo (redefinuji spolecne nody). Udelam to tedy naopak. > Zkusim nahrat databazi a budem vylepsovat exportovaci skript... > > Mazu tedy jiz uploadnute at tam nekdo nema chyby... > > T > > Tomas Kolda napsal(a): >> Ted si uvedomuju, ze vlastne nemame zapracovane to rozhodovani mezi >> river a stream (seznam jsem posilal). Takze finalni dump to stejne >> asi neni... >> >> Do finalniho muzeme toto zapracovat. >> >> T >> >> Petr Dlouh? napsal(a): >>> On Mon, 27 Oct 2008 21:36:36 +0100, Tomas Kolda <kolda at web2net.cz> wrote: >>> >>> Jo, zapom?l jsem na jednu v?c, kter? v tom v??ezu chyb?la. Byli tam >>> pou?ity zkratky m?sto cel?ch n?zv? (v. n. m?sto vodn? n?dr?). >>> P?edpokl?d?m, ?e to tak je u? ve zdrojov?ch datech. Ne?lo by to n?hodou >>> rozvinout do pln?ch n?zv? automaticky? >>> >>> >>>> Prosim tedy o: >>>> - Kontrolu lokalizace >>>> - Kontrolu nazvu rek, rybniku apod. >>>> - Kontrolu nekolika der >>>> - Kouknuti do generovanych XML (staci 1, protoze ostatni jsou dle >>>> sablony) zda jsou vsechny tagy apod. jak chceme. >>>> - Kontrolu licence :). Ja vim, ze s tim porad otravuju, ale asi je to >>>> nejvice dulezite... >>>> >>>> Jeste dodelam ty brehy (riverbank). >>>> >>>> T >>>> >>>> >>> >>> >>> >> ------------------------------------------------------------------------ >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > ------------------------------------------------------------------------ > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20081027/770cd212/attachment.html>

28.10.2008 12:00:20 (#68)
gravatar

Ondrej Novy

<onovy at nomi.cz>
81
Ahoj, On Mon, Oct 27, 2008 at 10:29:53PM +0100, BH wrote: zobrazit citaci
> Nebezi jim to nahodou na postgresql? Ale postgresql ma taky moznost > behu v clusteru pokud vim ....
s replikaci DB je obecne sileny problem. Replikace master-master (kterou momentalne OSM API 0.5 vyzaduje) neni PLNE funkcni ani pro MySQL, ani pro PostgreSQL. Verze 0.6 API pocita s transakcema, kde je mozne mit master-slave replikaci nad MySQL (pres shipping transakcnich logu). Pak nevadi ze slave ma o trosicku (radove sekundy) starsi data. Resil sem to s adminama, nejaky servery uz jsou snad i objednany, takze se svita snad na lepsi casy. Jinak OSM bezi nad MySQL. -- S pozdravem/Best regards Ondrej Novy Email: onovy at nomi.cz Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207

29.10.2008 03:06:09 (#69)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
On Mon 2008-10-27 17:15:09, Tomas Kolda wrote: zobrazit citaci
> Je to strasne velike, takze s uploadem cekam az nekdo alespon rekne, ze > ten vyrez je prijatelnej...
Ten vyrez vypada moc hezky... me se nejvic libi puvodni varianta, ale ani po generalizaci to neni spatne... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

29.10.2008 03:10:18 (#70)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at suse.cz>
144
On Mon 2008-10-27 19:54:26, BH wrote: zobrazit citaci
> > Jo, m? ten v??ez p?i?el v po??dku. Osobn? bych tu generalizaci ned?lal (a? > > Mrknul jsem na to a vypada to ok. Jak se bude resit kolize se > soucasnymi daty? (dost vodstva uz tam mame, vetsinou asi s mensi > presnosti, takze nejspis by to chtelo po importu ty stary data nejak > selektivne promazat (mozna smazat vicemene vse, ale zase treba tam > nekde budou nejake mistni nazvy vodnich ploch nebo ruzne male pozarni > nadrze co v dibavodu byt nemusi ...)) > > Mozna soucasna data oznacit nejakym tagem "mozna duplicita, po kontrole smazat"
Pri importu bych aktualni data nemazal. Oznacit by se mohli -- ale na druhou stranu proc, ta nova oznacena jsou a stara se tak poznaji snadno. Procisteni bych nechal na principu 'kdo co vytvoril to taky smaze' respektive 'kdyz jsem neco vytvoril tak se rozhodnu jestli je lepsi to moje nebo dibavod, a to horsi smaznu'... U lesu to fungovalo. (a chtit po jednom cloveku aby krome importu delal procistovani cely republiky je imo nesmysl). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

30.10.2008 06:54:46 (#71)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Procisteni bych nechal na principu 'kdo co vytvoril to taky smaze' > respektive 'kdyz jsem neco vytvoril tak se rozhodnu jestli je lepsi to > moje nebo dibavod, a to horsi smaznu'... U lesu to fungovalo. (a chtit > po jednom cloveku aby krome importu delal procistovani cely republiky > je imo nesmysl).
Ja osobne si teda nepamatuju kde vsude jsem dokresloval nejake vodstvo ... bylo to na celkem dost mistech. U lesu to sice funguje celkem dobre, ale myslim ze i ted jsou stale v mape jeste duplicitni lesy :) I kdyz napadlo mne reseni (ktere by mohlo nakonec resit vice veci najednou) - vezme se cela czechie, z ni se vyfiltruje veskere vodstvo a na vystup se zkopiruje to, kde se neco protina/prekryva (coz nebude zas uplne jednoduche, minimalne ne pokud to ma dobehnout v rozumnem case :). To si pak muzou pootvirat lidi treba v JOSM, jit na misto kde tenhle skript vyplivl kolizi, stahnout si tam normalni data a nejak to resit. Podobny soubor by se mohl udelat i pro lesy, eventuelne pro "chybna data" - typicke preklepy typu highway=residental, neoznacene ways (casto je nekdo zapomnel otagovat a ways bez tagu jsou jaksi k nicemu), body a ways obsahujici nejake FIXME, highway=road (ty to chce upresnit) apod .... Martin

30.10.2008 07:00:48 (#72)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Thu, 30 Oct 2008 18:54:46 +0100, BH <singularita at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
>> Procisteni bych nechal na principu 'kdo co vytvoril to taky smaze' >> respektive 'kdyz jsem neco vytvoril tak se rozhodnu jestli je lepsi to >> moje nebo dibavod, a to horsi smaznu'... U lesu to fungovalo. (a chtit >> po jednom cloveku aby krome importu delal procistovani cely republiky >> je imo nesmysl). > > Ja osobne si teda nepamatuju kde vsude jsem dokresloval nejake vodstvo > ... bylo to na celkem dost mistech. U lesu to sice funguje celkem > dobre, ale myslim ze i ted jsou stale v mape jeste duplicitni lesy :) > > I kdyz napadlo mne reseni (ktere by mohlo nakonec resit vice veci > najednou) - vezme se cela czechie, z ni se vyfiltruje veskere vodstvo > a na vystup se zkopiruje to, kde se neco protina/prekryva (coz nebude > zas uplne jednoduche, minimalne ne pokud to ma dobehnout v rozumnem > case :). To si pak muzou pootvirat lidi treba v JOSM, jit na misto kde > tenhle skript vyplivl kolizi, stahnout si tam normalni data a nejak to > resit. Podobny soubor by se mohl udelat i pro lesy, eventuelne pro > "chybna data" - typicke preklepy typu highway=residental, neoznacene > ways (casto je nekdo zapomnel otagovat a ways bez tagu jsou jaksi k > nicemu), body a ways obsahujici nejake FIXME, highway=road (ty to chce > upresnit) apod .... > > Martin >
Pokud t?ch dat nen? mnoho (cca do 100MB nekomprimovan?, na ty p?eklepy to sta?it bude ur?it?), tak sta?? pou??t xapi. Tedy nap??klad: http://xapi.openstreetmap.org/api/0.5/*[highway=residental][bbox=12.06,48.57,18.97,51.06] zobrazit citaci
> _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

30.10.2008 07:38:48 (#73)
gravatar

BH

<singularita at gmail.com>
306
To jde, pokud podminka je jednoducha, ale pokud chci neoznacene ways, ktere ale nejsou casti relation, tak na to uz asi xapi ponekud nestaci. A ani nepredpokladam, ze by to dokazalo najit prekryvajici se lesy :) Cas od casu si takhle z xapi vyzadam typicke preklepy pro cely svet a hromadne to opravim (residental -> residential, town_hall -> townhall, atd ...), ale napadlo mne napsat nejakou komplexnejsi kontrolu (vyhledove s mnoha podminkami a kontrolou i kombinaci tagu) Martin zobrazit citaci
> Pokud t?ch dat nen? mnoho (cca do 100MB nekomprimovan?, na ty p?eklepy to > sta?it bude ur?it?), tak sta?? pou??t xapi. > Tedy nap??klad: > http://xapi.openstreetmap.org/api/0.5/*[highway=residental][bbox=12.06,48.57,18.97,51.06]

1.11.2008 10:24:58 (#74)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Dne 30. ??jen 2008 19:38 BH <singularita at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> To jde, pokud podminka je jednoducha, ale pokud chci neoznacene ways, > ktere ale nejsou casti relation, tak na to uz asi xapi ponekud > nestaci. A ani nepredpokladam, ze by to dokazalo najit prekryvajici se > lesy :) > > Cas od casu si takhle z xapi vyzadam typicke preklepy pro cely svet a > hromadne to opravim (residental -> residential, town_hall -> townhall, > atd ...), ale napadlo mne napsat nejakou komplexnejsi kontrolu > (vyhledove s mnoha podminkami a kontrolou i kombinaci tagu)
*** Pokud mi nekdo prevede dve datove sady na ESRI Shapefile nebo neco podobneho, neni problem v nejakem GIS udelatku vratit seznam objektu, ktere se prekryvaji, krizi, etc... hanoj

« zpět na výpis měsíce