« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] FW: RUIAN a inkrementální aktualizace (VFR)

Vlákno 16.8. - 16.8.2014, počet zpráv: 1


16.8.2014 10:44:32 (#1)
gravatar

Petr Souček

<soucekp at atlas.cz>
69
Dobr? den, Ad SO 78153263) viz pov?d?n? v p?edchoz?m mailu Ad SO 78258294) 1) V ISKN byla evidov?na rozestav?n? budova 2) v IS?I byl 28.7.2014 zaps?n ??slovan? SO (78258294) 3) 29.7.2014 se SO dostal do zm?nov?ho souboru. Vazba na budovu v ISKN zde chyb?la spr?vn?, nebo? rozestav?n? budovy nejsou obsahem R?IAN, tj. nep?eb?r? se do R?IAN ani polygon (tato budova ho nav?c nem?). 4) 29.7.2014 do?lo k z?pisu dokon?en? stavby (15680609010) v ISKN. Do?lo k napojen? t?to budovy na stavebn? objekt v IS?I (vznikl na stran? ISKN "m?stek"). V R?IAN do?lo k dopln?n? BUD_ID a zm?n? ID_TRANSAKCE. 5) a podle m? se m?l 30.7.2014 vygenerovat zm?nov? VFR a v n?m se tato informace (SO 78258294) m?la objevit. Vypad? to na chybu ve VFR, informoval jsem kolegy, kte?? to budou ?e?it s dodavatelem. 6) 1.8.2014 se u? ve stavov?m objevila nov? verze SO, dopln?n? o BUD_ID. D?kuji za report t?to chyby! Petr Sou?ek
-----Original Message----- From: "Petr Mor?vek [Xificurk]" [mailto:petr at pada.cz] Sent: Sunday, August 10, 2014 8:56 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: [Talk-cz] RUIAN a inkrement?ln? aktualizace Ahoj, m?m nemilou zpr?vu pro v?s, co pracujete s RUIAN (p?es ruian2pgsql) a prov?d?te inkrement?ln? aktualizace - "nefunguje" to. Petr Vejsada tu u? na ja?e psal, ?e m? podez?en?, ?e nov? import ?pln?ho dumpu RUIAN d?v? jin? v?sledek ne? postupn? aktualizovan? datab?ze p?es zm?nov? soubory. A j? to bohu?el te? mus?m potvrdit. A je to trochu komplikovan?j??. Prvn? probl?m byl v ruian2pgsql [1]. P?vodn? algoritmus po??tal s t?m, ?e pokud dojde k n?jak? zm?n? objektu, tak se v?dy zv??? "id transakce", co? bohu?el nen? pravda. Tento probl?m byl ned?vno opraven... pokud pou??v?te ruian2pgsql a importujete zm?nov? soubory, tak siln? doporu?uju update na posledn? dev verzi. Jen?e i tak byly indikace, ?e nen? v?e ?pln? v po??dku - a opravdu nen?. M?m tu dv? datab?ze: 1) Vznikla importem posledn?ho ?pln?ho dump z konce ?ervence, konkr?tn? soubory 20140731_OB_*_UKSH.xml.gz a 20140731_ST_UKSH.xml.gz. 2) Vznikla importem ?pln?ho dumpu z konce ?ervna a pak importem v?ech zm?nov?ch soubor? z ?ervence, tj. soubory 20140630_OB_*_UKSH.xml.gz a 20140630_ST_UKSH.xml.gz a pak 26 soubor? 201407*_ST_ZKSH.xml.gz. A kdy? porovn?m v?sledek obou cest, tak se d? naj?t opravdu velk? mno?stv? rozd?l?. Konkr?tn? jsem se d?val na stavebn? objekty. N?kter? SO jsou jen v (1), n?kter? jen v (2), jin? jsou sice v obou datab?z?ch, ale jedna verze m? ne?pln? ?daje. Problematick? SO jsem vystopoval do zdrojov?ch dat a chyba je u? tam. * SO 78153263 je v ?ervencov?m dumpu (20140731_OB_554791_UKSH.xml.gz), ale nen? v dumpu z ?ervna ani ??dn?m zm?nov?m souboru. * SO 78258294 je v ?ervencov?m dumpu (20140731_OB_576000_UKSH.xml.gz) - tam m? IdTransakce=648617 a IsknBudovaId=15680609010. V ?ervnov?m dumpu nen?, ale je v jednom jedin?m zm?nov?m souboru (20140728_ST_ZKSH.xml.gz), ale tam nem? nastaveno IsknBudovaId a IdTransakce=648063. ... Na ostatn? tabulky jsem nekoukal, ale je dost mo?n?, ?e trp? podobn?m probl?mem. -- Informaci p??u prim?rn? sem do talk-cz, proto?e to tu sleduj? jak konzumenti dat, tak i z?stupci ??ZK. Cht?l bych poprosit pana Sou?ka, jestli by m? (n?s) nasm?roval, kam/jak/jestli tento probl?m reportovat, p??padn? jak? dal?? detaily by bylo vhodn? dodat. -- Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] <https://github.com/fordfrog/ruian2pgsql/issues/24> https://github.com/fordfrog/ruian2pgsql/issues/24 ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140816/aba1ea22/attachment-0001.html>

« zpět na výpis měsíce