« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Aktualizace již importovaných adres

Vlákno 20.6. - 23.6.2014, počet zpráv: 7


20.6.2014 11:08:04 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, s pot??en?m d?v?m na v?dom?, ?e za?ala (polo)automatick? aktualizace ji? importovan?ch adres. Za?al jsem minisetem Praha-Prosek, d?le celou Prahu a te? se po??t? cel? republika. Aktualizace se d?l? jen na ji? importovan?ch ?zem?ch (t.j. v t?ch ??stech obce, kde je naimportov?no v?ce ne? 85% adres). Algoritmus je podobn? jako p?i prvotn?m importu. Je p??sn?j??, vy?aduje lep?? shodu, proto?e se d? p?edpokl?dat, ?e naimportovan? adresy budou relativn? dobr?. U? taky ma?e. Ma?e se jen to, co je v RUIAN smazan? a p?itom se d?l? dal?? kontrola tak, ?e se spo??t? po?et adresn?ch bod? v okol? s p??slu?n?m ??slem popisn?m ?i eviden?n?m, a to jak v RUIAN, tak i v OSM. Pokud po smaz?n? zbude v OSM odpov?daj?c? po?et adresn?ch entit dan?ho ??sla, tak se ma?e, jinak ne. Mysl?m, ?e t?mto postupem by snad nem?lo doch?zet k neopr?vn?n?mu maz?n?. Maz?n? je kdy?: - bod obsahuje jen adresn? tagy a nen? sou??st? cesty ?i relace, tak se opravdu sma?e. - v ostatn?ch p??padech se jen odstran? adresn? tagy. Pokud n?kdo m?te chu?, zkoukn?te changesety na http://www.openstreetmap.org/user/CzechAddress/history , jestli tam p?eci jen nen? n?jak? blbost. Import se n?m st?le zpomaluje, kontributo?i ub?vaj? a i ti piln? jsou unaven?. ?zem?, kter? zb?vaj?, jsou mnohdy opravdov? "lah?dky". Po??d p?em??l?m nad variantou zpracovat takov? ?zem?, jako je Zl?n tak, ?e by se v?echny adresy smazaly a nahr?ly kompletn? znovu. Nap??klad Brno-Chrlice - tam Tom?? pracoval pr? asi 8 hodin a j? to je?t? doopravoval dal?? v?ce ne? 2 hodiny. A to ?lo o cca 900 adres!!! Byly tam posuny klidn? o 2 domy, body um?st?n? ?pln? nesmysln?, ale zase ne tak daleko, aby na to bot p?i?el. Co rada star??ch ;-) na variantu smazat/nahr?t? -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

21.6.2014 08:50:56 (#2)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Co rada star??ch ;-) na variantu smazat/nahr?t?
*** j? jsem pro, minim?ln? u import? hanoj

21.6.2014 09:03:11 (#3)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ja bych se smazani adres a jejich cisteho nahrani take nebal. Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: hanoj [mailto:ehanoj at gmail.com] > Sent: Saturday, June 21, 2014 8:51 PM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] Aktualizace ji? importovan?ch adres > > > Co rada star??ch ;-) na variantu smazat/nahr?t? > *** j? jsem pro, minim?ln? u import? > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

22.6.2014 09:25:01 (#4)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
smazat a nahr?t - souhlas. V p??pad? n?jak?ch v?razn?ch probl?m? je v?dy mo?n? se pod?vat do historie a p??padn? n?kter? data revertnout - to v p??pad?, ?e by se uk?zalo, ?e importovan? data jsou opravdu velmi velmi nekvalitn? nebo nekompletn?. Nicm?n? do budoucna by i d?ky pr?ci OSM mohl b?t RUIAN docela kvalitn?m zdrojem. D?ky za investovan? ?as - fascinuj?c?! K Dne 20.6.2014 23:08, Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
> Co rada star??ch;-) na variantu smazat/nahr?t?

23.6.2014 04:41:33 (#5)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Fri 20-06-14 23:08:04, Petr Vejsada wrote: zobrazit citaci
> Co rada star??ch ;-) na variantu smazat/nahr?t?
Pro adresn? body, kter? jsem nahr?l j?, d?v?m souhlas. V oblastech, kde znovu d?l?m R?IAN import vid?m, ?e opravy jsou v podstat? jen "za dobu od posledn? editace bylo AM zm?n?no, smaz?no nebo byla up?esn?na jeho poloha", "je chyba v R?IAN", ?i "fale?n? poplach". Ru?n? revize podle m? nep?id?v? velkou hodnotu. Pro ostatn? AM hlasuji pro smazat/nahr?t, Libor

23.6.2014 10:10:04 (#6)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Dne 22.6.2014 21:25, Jakub Sykora napsal(a): zobrazit citaci
> smazat a nahr?t - souhlas. V p??pad? n?jak?ch v?razn?ch probl?m? je > v?dy mo?n? se pod?vat do historie a p??padn? n?kter? data revertnout - > to v p??pad?, ?e by se uk?zalo, ?e importovan? data jsou opravdu velmi > velmi nekvalitn? nebo nekompletn?. Nicm?n? do budoucna by i d?ky pr?ci > OSM mohl b?t RUIAN docela kvalitn?m zdrojem. > > D?ky za investovan? ?as - fascinuj?c?! > > K >
Taky jsem pro smaz?n? a op?tovn? nahr?n?. Kdy? je to te? tak ?patn?, tak po importu dat z RUIANu to ur?it? nebude hor?? :-D Mari?n

23.6.2014 10:32:03 (#7)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, d?ky v?em za schv?len? :). Zat?m jsem se do toho nepustil. Myslel jsem, ?e to pou?iji na Zl?n, ale tam, zd? se, jsem objevil podstatu toho ??len?ho mno?stv? varov?n?. Ve Zl?n? je cca 2000 dvojdomk?. Ka?d? dvojdomek m? v realit? 2 adresy. I v OSM m? 2 adresy, jen?e tak, ?e je tam vlastn? v?dy jen jedna a ta druh? tam nen?, respektive je zduplikovan? ta prvn?. P??klad: V realit? je dvojdomek s ??sly 350 a 400. V OSM je s ??sly 350 a 350. Bot tedy sp?ruje 350 z RUIAN s 350 v OSM, 400 nikde nevid? a tak ho nov? vytvo??. V?sledek je, ?e dvojdomek m? adresy 350, 350 a 400 plus v?hr??n? ??dek v data.csv. Zkou??m Zl?n ud?lat na 2 kola. V prvn?m kole jsem jen promazal t?ch 2000 duplicit, lehce zkoukl a nahr?l do OSM. A? to budu m?t zp?tky v DB, tak toho bota na to po?tvu je?t? jednou, jakoby to je?t? nebylo zpracovan?, a douf?m, ?e u? toho nebude k opravov?n? takov? kvantum. U metody smaz?n?/znovunahr?n? jsem narazil na probl?m, ?e neum?m poznat, co m?m vlastn? v OSM smazat. Asi to p?jde vyb?rat jen podle polygonu, jen?e jak?ho? ??sti obc? polygony nemaj?, tak jedin? katastr?ln? ?zem? Nu, budu ?e?it a? pokud na to dojde. Dne Po 23. ?ervna 2014 22:10:04, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 22.6.2014 21:25, Jakub Sykora napsal(a): > > smazat a nahr?t - souhlas. V p??pad? n?jak?ch v?razn?ch probl?m? je > > v?dy mo?n? se pod?vat do historie a p??padn? n?kter? data revertnout - > > to v p??pad?, ?e by se uk?zalo, ?e importovan? data jsou opravdu velmi > > velmi nekvalitn? nebo nekompletn?. Nicm?n? do budoucna by i d?ky pr?ci > > OSM mohl b?t RUIAN docela kvalitn?m zdrojem. > > > > D?ky za investovan? ?as - fascinuj?c?! > > > > K > > Taky jsem pro smaz?n? a op?tovn? nahr?n?. Kdy? je to te? tak ?patn?, tak > po importu dat z RUIANu to ur?it? nebude hor?? :-D > > Mari?n > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce