« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] český addr:housenumber

Vlákno 17.3. - 20.3.2014, počet zpráv: 18


17.3.2014 11:38:24 (#1)
gravatar

Jakub Těšínský

<j at kub.cz>
33 3159
V??en? spolumape?i, u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u a a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se mi nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? (import RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k adres?m. Cituji z wiki "Kl?? addr:housenumber <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:housenumber>=* by m?l poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? d?m jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu typu 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, ale do tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, ?e addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e (narozd?l od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je to /co se zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch pou?ek "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom praxe. V ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e renderery (mimo t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci zohled?ovat lok?ln? form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? d?v? lok?ln? komunit? ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. O nic jin?ho nejde, v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v jin?ch tag?ch (fujslovo) housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale bohu?el ta nejd?le?it?j??. Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle (ulice v Kotc?ch)je prost? ?patn?: uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u jin?ch, ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli pap?rovou kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic takov?ho nen?. N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze streetnumber) se ?ekat ned?. Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a "28. ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", "Perlov? 6", "V Kotc?ch 6" atd atd. Koukn?te se na tenhle kus Plzn?: nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? by se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je mo?n? jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. Jakub ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140317/b71cfc24/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: [??dn? popis nen? k dispozici] Type: image/png Size: 227077 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140317/b71cfc24/attachment-0002.png> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: [??dn? popis nen? k dispozici] Type: image/png Size: 259708 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140317/b71cfc24/attachment-0003.png>

18.3.2014 12:09:26 (#2)
gravatar

Jakub Těšínský

<j at kub.cz>
33 3159
== Pokus o p?eform?tov?n? p?edchoz?homailu do ?ist? textov? podoby == V??en? spolumape?i, u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u a a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se mi nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? (import RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k adres?m. Cituji z wiki "Kl?? addr:housenember=*by m?l poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? d?m jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu typu 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, ale do tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, ?e addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e (narozd?l od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je to /co se zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch pou?ek "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom praxe. V ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e renderery (mimo t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci zohled?ovat lok?ln? form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? d?v? lok?ln? komunit? ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. O nic jin?ho nejde, v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v jin?ch tag?ch (fujslovo) housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale bohu?el ta nejd?le?it?j??. Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle (ulice v Kotc?ch)je prost? ?patn?: obr?zek je zde: http://kub.cz/osm/snapshot.png odkaz do mapy je zde: http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.08397/14.42120 uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u jin?ch, ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli pap?rovou kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic takov?ho nen?. N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze streetnumber) se ?ekat ned?. Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a "28. ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", "Perlov? 6", "V Kotc?ch 6" atd atd. Koukn?te se na tenhle kus Berouna: obr?zek je zde: http://kub.cz/osm/snapshot2.png odkaz do mapy je zde: http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.96178/14.05551 nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? by se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je mo?n? jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. Jakub ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140318/4b6af378/attachment.html>

18.3.2014 07:09:54 (#3)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, j? bych m?l tak? n?pad, jak zna?it adresy tro?ku jinak. Jak by se ti l?bilo tohle? Mysl?m d?m 2390 vlevo a 2284 vpravo. http://www.openstreetmap.org/search?query=libe%C5%88%202295#map=19/50.10829/14.48519 Moje my?lenka spo??v? v tom, ?e addr:consriptionnumber (evt. addr:provisionalnumber) nepat?? na uzly, ale na celou cestu domu (evt. ??sti domu), proto?e ??slo domu je p?id?lov?no budov?, nikoliv bodu. Tak?e na obrys domu by se daly zna?ky addr:consriptionnumber a do addr:housenumber by se dalo jen ??slo popisn? (evt. eviden?n?). Na d?m by se nep?id?vala ??dn? ??sla orienta?n?, ani ulice, jen do addr:place jemu p??slu?ej?c? ??st obce. Pak lze d?m naj?t Nominatimem po zad?n? ?Libe? 2295?, co? je form?t, kter? je t?eba v katastru a je to prost? ozna?en? (adresa) domu jako takov?ho. ta ulice tam b?t nesm?, proto?e jednak d?m m??e pat?it do v?ce ulic, ale taky to pak Nominatim nenajde, proto?e ignoruje addr:place. Orienta?n? ??sla a n?zvy ulic by se pak d?valy na uzly ozna?en? entrance=yes (p??p. entrance=main/emergency/service), kter? by le?ely v cest? domu na m?st? vchodu. Orienta?n? ??sla jsou toti? z definice body , kter? by ide?ln? m?ly b?t na m?st? vchodu do domu. Tady by asi nemuselo b?t ani ??slo popisn?/orienta?n?, proto?e u? je na dom?. Tak?e addr:housenumber by bylo jen ??slo orienta?n?. Jen je t?eba zkusit, jestli to Nominatim najde (j? tu zm?nu t?ch dom? d?lal p?ed chv?li, tak nev?m, jestli je to u? v DB Nominatimu). Pokud je m?sto vchodu nezn?m?, tak by se uzly s ??slem orienta?n?m a ulic? d?valy bu? pobl?? vchodu, nebo na m?sto, kde jsou v R?IAN ?i katastr?ln? map?. Kdy? se d?vam na to, jak se to vyrenderovalo na hlavn? map?, tak se mi to celkem l?b? a je to z hlediska dat logick?. Co si mysl?te vy? Zdrav?, Dalibor From: Jakub T???nsk? [mailto:j at kub.cz] Sent: Tuesday, March 18, 2014 12:09 AM To: talk-cz at openstreetmap.org Subject: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber == Pokus o p?eform?tov?n? p?edchoz?homailu do ?ist? textov? podoby == V??en? spolumape?i, u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u a a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se mi nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? (import RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k adres?m. Cituji z wiki "Kl?? addr:housenember=* by m?l poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? d?m jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu typu 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, ale do tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, ?e addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e (narozd?l od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je to co se zobraz? na map?. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch pou?ek "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom praxe. V ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e renderery (mimo t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci zohled?ovat lok?ln? form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? d?v? lok?ln? komunit? ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. O nic jin?ho nejde, v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v jin?ch tag?ch (fujslovo) housenumber je jen jejich slo?enina. Ale bohu?el ta nejd?le?it?j??. Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle (ulice v Kotc?ch)je prost? ?patn?: obr?zek je zde: http://kub.cz/osm/snapshot.png odkaz do mapy je zde: http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.08397/14.42120 uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u jin?ch, ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli pap?rovou kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic takov?ho nen?. N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze streetnumber) se ?ekat ned?. Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a "28. ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", "Perlov? 6", "V Kotc?ch 6" atd atd. Koukn?te se na tenhle kus Berouna: obr?zek je zde: http://kub.cz/osm/snapshot2.png odkaz do mapy je zde: http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.96178/14.05551 nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? by se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je mo?n? jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. Jakub -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140318/ee738c9f/attachment-0001.html>

18.3.2014 08:26:27 (#4)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Nem?m nic proti tomu to takto zna?it v m?stech, kde se pou??vaj? ??sla orienta?n?. Je to rozhodn? p?ehledn?j??. Ale na mal?m m?st?/ vesnici mi p?ijde zbyte?n?, m?t ??slo jak na budov?, tak je?t? na vchodu. Tam to naopak situaci je?t? v?ce znep?ehledn?. Tam bych byl pro, prosadit do Nominatim opravu, aby se bral a v potaz jak addr:street tak i addr:place. Nev?m, jak moc bude slo?it? to upravit, ale ur?it? to jde. Mari?n Dne 18.3.2014 07:09, Dalibor Jel?nek napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > j? bych m?l tak? n?pad, jak zna?it adresy tro?ku jinak. > > Jak by se ti l?bilo tohle? Mysl?m d?m 2390 vlevo a 2284 vpravo. > > http://www.openstreetmap.org/search?query=libe%C5%88%202295#map=19/50.10829/14.48519 [2] > > Moje my?lenka spo??v? v tom, ?e addr:consriptionnumber (evt. addr:provisionalnumber) nepat?? > > na uzly, ale na celou cestu domu (evt. ??sti domu), proto?e ??slo domu je p?id?lov?no budov?, > > nikoliv bodu. Tak?e na obrys domu by se daly zna?ky addr:consriptionnumber a do addr:housenumber > > by se dalo jen ??slo popisn? (evt. eviden?n?). Na d?m by se nep?id?vala ??dn? ??sla orienta?n?, ani ulice, > > jen do addr:place jemu p??slu?ej?c? ??st obce. Pak lze d?m naj?t Nominatimem po zad?n? "Libe? 2295", > > co? je form?t, kter? je t?eba v katastru a je to prost? ozna?en? (adresa) domu jako takov?ho. ta ulice > > tam b?t nesm?, proto?e jednak d?m m??e pat?it do v?ce ulic, ale taky to pak Nominatim nenajde, proto?e > > ignoruje addr:place. > > Orienta?n? ??sla a n?zvy ulic by se pak d?valy na uzly ozna?en? entrance=yes (p??p. entrance=main/emergency/service), > > kter? by le?ely v cest? domu na m?st? vchodu. Orienta?n? ??sla jsou toti? z definice body , kter? by ide?ln? > > m?ly b?t na m?st? vchodu do domu. Tady by asi nemuselo b?t ani ??slo popisn?/orienta?n?, proto?e u? > > je na dom?. Tak?e addr:housenumber by bylo jen ??slo orienta?n?. > > Jen je t?eba zkusit, jestli to Nominatim najde (j? tu zm?nu t?ch dom? d?lal p?ed chv?li, tak nev?m, jestli je to u? v DB Nominatimu). > > Pokud je m?sto vchodu nezn?m?, tak by se uzly s ??slem orienta?n?m a ulic? d?valy bu? pobl?? vchodu, nebo na m?sto, > > kde jsou v R?IAN ?i katastr?ln? map?. > > Kdy? se d?vam na to, jak se to vyrenderovalo na hlavn? map?, tak se mi to celkem l?b? a je to z hlediska dat logick?. > > Co si mysl?te vy? > > Zdrav?, > > Dalibor > > FROM: Jakub T???nsk? [mailto:j at kub.cz] > SENT: Tuesday, March 18, 2014 12:09 AM > TO: talk-cz at openstreetmap.org > SUBJECT: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > > == Pokus o p?eform?tov?n? p?edchoz?homailu do ?ist? textov? podoby == > > V??en? spolumape?i, > > u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u a a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se mi nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? (import RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k adres?m. > > Cituji z wiki "Kl?? addr:housenember=* by m?l poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? d?m jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. > > Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu typu 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, ale do tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, ?e addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e (narozd?l od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je to _co se zobraz? na map?_. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch pou?ek "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom praxe. V ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e renderery (mimo t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci zohled?ovat lok?ln? form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? d?v? lok?ln? komunit? ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. O nic jin?ho nejde, v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v jin?ch tag?ch (fujslovo) housenumber je _jen_ jejich
slo?enina. Ale bohu?el ta nejd?le?it?j??. zobrazit citaci
> > Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle (ulice v Kotc?ch)je prost? ?patn?: > > obr?zek je zde: http://kub.cz/osm/snapshot.png [3] > odkaz do mapy je zde: http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.08397/14.42120 [4] > > uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u jin?ch, ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli pap?rovou kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic takov?ho nen?. N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze streetnumber) se ?ekat ned?. > > Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a "28. ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", "Perlov? 6", "V Kotc?ch 6" atd atd. > > Koukn?te se na tenhle kus Berouna: > > obr?zek je zde: http://kub.cz/osm/snapshot2.png [5] > odkaz do mapy je zde: http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.96178/14.05551 [6] > > nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? by se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. > > Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je mo?n? jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. > > Jakub > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1]
Links: ------ [1] https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [2] http://www.openstreetmap.org/search?query=libe%C5%88%202295#map=19/50.10829/14.48519 [3] http://kub.cz/osm/snapshot.png [4] http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.08397/14.42120 [5] http://kub.cz/osm/snapshot2.png [6] http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.96178/14.05551 ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140318/33c0f07a/attachment.html>

18.3.2014 08:32:44 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2272 2475
Jo a mysl?m, ?e t?m je?t? na?tvete Petra, proto?e tohle v?znamn? m?n? celou logiku importu z RUIAN. A podle mn? to nebude cht?t p?ed?l?vat, proto?e by musel p?ed?lat algoritmus na dohled?v?n? OSM adres. Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> Datum: 18. 3. 2014 8:27:26 P?edm?t: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber " Nem?m nic proti tomu to takto zna?it v m?stech, kde se pou??vaj? ??sla orienta?n?. Je to rozhodn? p?ehledn?j??. Ale na mal?m m?st?/ vesnici mi p?ijde zbyte?n?, m?t ??slo jak na budov?, tak je?t? na vchodu. Tam to naopak situaci je?t? v?ce znep?ehledn?. Tam bych byl pro, prosadit do Nominatim opravu, aby se bral a v potaz jak addr:street tak i addr:place. Nev?m, jak moc bude slo?it? to? upravit, ale ur?it? to jde. Mari?n ? " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140318/8adc51eb/attachment-0001.html>

18.3.2014 09:08:50 (#6)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, ja myslim, ze ani ne. Ten import by asi m?l prob?hnout tak, jak je napl?novan?. Tohle adresov?n? sp??e souvis? s importem budov z R?IAN (tedy asi tebou :-) ) a pak ru?n? prac?. Dalibor From: Mari?n Kyral [mailto:mkyral at email.cz] Sent: Tuesday, March 18, 2014 8:33 AM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber Jo a mysl?m, ?e t?m je?t? na?tvete Petra, proto?e tohle v?znamn? m?n? celou logiku importu z RUIAN. A podle mn? to nebude cht?t p?ed?l?vat, proto?e by musel p?ed?lat algoritmus na dohled?v?n? OSM adres. Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz <mailto:mkyral at email.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org <mailto:talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 18. 3. 2014 8:27:26 P?edm?t: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber Nem?m nic proti tomu to takto zna?it v m?stech, kde se pou??vaj? ??sla orienta?n?. Je to rozhodn? p?ehledn?j??. Ale na mal?m m?st?/ vesnici mi p?ijde zbyte?n?, m?t ??slo jak na budov?, tak je?t? na vchodu. Tam to naopak situaci je?t? v?ce znep?ehledn?. Tam bych byl pro, prosadit do Nominatim opravu, aby se bral a v potaz jak addr:street tak i addr:place. Nev?m, jak moc bude slo?it? to upravit, ale ur?it? to jde. Mari?n = -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140318/6f3322e3/attachment.html>

18.3.2014 09:33:57 (#7)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a > elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho > d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, > proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? > orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem
No nevim. Kdyz mam nekde na rohu dvou ulic orientacni cislo "7", tak si nejsem jistej, jestli jsem nasel ten spravnej dum. Kdyz je tam napsano "591/7" a ja mam najit "591/7", tak uz si docela jistej sem. Takze muj hlas je nechat to tak jak to je. (A pokud ne, tak zmenit renderer. Urcite by slo napriklad to cislo pred lomitkem udelat min vyrazny). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

18.3.2014 11:57:03 (#8)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, to ale aso nebude uplne bezny pripad, ne? Nemas nejaky priklad? Predpokladam, ze na rohu stoji jeden dum, protoze dva by se na roh asi jen tezko vesly, i kdyz je to teoreticky mozne. Navic by musely mit stejne cislo orientacni, coz je jeste mene pravdepodobne. Spise to bude tak, ze tam bude jeden dum, nad kterym by bylo nakresleno jeho c.p. a ze dvou ulic dva vchody, nad kterymi by byla nakreslena dve c.o. To IMHO bude hezci, nez dve c.p./c.o. blizko vedle sebe, coz mozna renderer ani nenakresli. Jak se meni renderer teda netusim a myslim, ze zmenit renderer hlavni mapy je dost komplikovane. Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: Pavel Machek [mailto:pavel at ucw.cz] > Sent: Tuesday, March 18, 2014 9:34 AM > To: OpenStreetMap Czech Republic > Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > > Ahoj! > > > Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a > > elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho > > d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, > > proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? > > orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem > > No nevim. Kdyz mam nekde na rohu dvou ulic orientacni cislo "7", tak si > nejsem jistej, jestli jsem nasel ten spravnej dum. Kdyz je tam napsano > "591/7" a ja mam najit "591/7", tak uz si docela jistej sem. > > Takze muj hlas je nechat to tak jak to je. > > (A pokud ne, tak zmenit renderer. Urcite by slo napriklad to cislo pred > lomitkem udelat min vyrazny). > > Pavel > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) > http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

18.3.2014 07:04:41 (#9)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> to ale aso nebude uplne bezny pripad, ne? > Nemas nejaky priklad?
Jak rikam, me uz se to hodilo. Hledal jsem neco na sidlisti, a tam ty ulice nejsou "tak uplne jednoznacny". zobrazit citaci
> Predpokladam, ze na rohu stoji jeden dum, protoze > dva by se na roh asi jen tezko vesly, i kdyz je to teoreticky > mozne. Navic by musely mit stejne cislo orientacni, coz > je jeste mene pravdepodobne.
http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.10762/14.48524 Kdepak je "Podvinny Mlyn 17"? Nebo je to "Kovanecka 17"? "2308/17" uz mi dava slusnou jistotu, ze jsem nasel spravny misto... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

18.3.2014 07:53:05 (#10)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Dne 18.3.2014 19:04, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > >> to ale aso nebude uplne bezny pripad, ne? >> Nemas nejaky priklad? > > Jak rikam, me uz se to hodilo. Hledal jsem neco na sidlisti, a tam ty > ulice nejsou "tak uplne jednoznacny". > >> Predpokladam, ze na rohu stoji jeden dum, protoze >> dva by se na roh asi jen tezko vesly, i kdyz je to teoreticky >> mozne. Navic by musely mit stejne cislo orientacni, coz >> je jeste mene pravdepodobne. > > http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.10762/14.48524 > > Kdepak je "Podvinny Mlyn 17"? Nebo je to "Kovanecka 17"? "2308/17" uz > mi dava slusnou jistotu, ze jsem nasel spravny misto... > Pavel
Ahoj, v tomhle mus?m d?t Pavlovi zapravdu... Dal??m probl?mem (a ?ekl bych mnohem ?ast?j??m) je kolize ??sel popisn?ch a orienta?n?ch v jedn? ulici. Schv?ln?, kdo z v?s najde nap?. Petra Jilemnick?ho 85, Hradec Kr?lov?? A s hled?n?m p??mo na m?st? to nebude o moc lep?? - kdo z v?s v? bez googlen?, jakou barvu m? spr?vn? m?t kter? ??slo? A v??n? si ned?l?m iluze o tom, ?e v?echny domy jsou podle t?to konvence spr?vn? ozna?eny. J? v?m, ?e to nen? to, co Jakub chce sly?et, ale... Argumentovat t?m, jak se n?co (ne)vykresluje na map? na openstreetmap.org v??n? nem? smysl. Tahle mapa nikdy nebyla n?jak?m kartografick?m skvostem. Je to prim?rn? demo toho, co v?echno lze nal?zt v OSM datech, a tak je to ??len? slepenec v?eho mo?n?ho. T??ko lze o?ek?vat, ?e v?echno p?jde otagovat a vykreslit na map? univerz?ln? stejn? na cel?m sv?t?. Koneckonc? i ty pap?rov? mapy jsou v ka?d?m regionu trochu jin?, tak aby l?pe postihly m?stn? specifika. Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

18.3.2014 09:54:30 (#11)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, zaslechl jsem sv? jm?no hledac? algoritmus bych p?ed?l?vat nemusel, ten hled? ve v?ech entit?ch (body, ??ry, polygony, relace). Musel bych p?ed?l?vat vytv??en? nov?ch bod?. Realizovateln? by to bylo za ur?it?ch p?edpoklad?, kter? ale nejsou spln?ny: - v absolutn?ch ??slech v OSM i v RUIAN chyb? obrovsk? mno?stv? budov - neexistuj?c? budovu nelze tagovat - existuj? budovy, t.j. jeden stavebn? objekt, kter? m? v?ce ??sel popisn?ch. I kdyby to v RUIAN bylo ?e?iteln?, tak je obrovsk? mno?stv? budov, kter? v RUIAN nejsou a jsou jen v OSM z katastr?ln? mapy. A obrovsk? mno?stv? panel?k?, kter? jsou zakreslen? v OSM jako jeden obd?ln?k, ale ve skute?nosti je to n?kolik dom? a ka?d? m? samostatn? ?.p. Toto d?l? z toho - jinak zaj?mav?ho a inovativn?ho n?vrhu - n?vrh IMO nerealizovateln? ... Dne ?t 18. b?ezna 2014 08:32:44, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Jo a mysl?m, ?e t?m je?t? na?tvete Petra, proto?e tohle v?znamn? m?n? celou > logiku importu z RUIAN. A podle mn? to nebude cht?t p?ed?l?vat, proto?e by > musel p?ed?lat algoritmus na dohled?v?n? OSM adres. > > Mari?n > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 18. 3. 2014 8:27:26 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > > " > > Nem?m nic proti tomu to takto zna?it v m?stech, kde se pou??vaj? ??sla > orienta?n?. Je to rozhodn? p?ehledn?j??. Ale na mal?m m?st?/ vesnici mi > p?ijde zbyte?n?, m?t ??slo jak na budov?, tak je?t? na vchodu. Tam to naopak > situaci je?t? v?ce znep?ehledn?. Tam bych byl pro, prosadit do Nominatim > opravu, aby se bral a v potaz jak addr:street tak i addr:place. Nev?m, jak > moc bude slo?it? to upravit, ale ur?it? to jde. > > Mari?n > > > > > "

18.3.2014 09:57:02 (#12)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
510
Ahoj, j? si taky mysl?m, ?e by to cht?lo pohr?t si s Mapnikem. Tak, jak te? vykresluje ??sla dom?, tak tmav? ?ed? na tmav? hn?d? moc ?iteln? nen?. Dne ?t 18. b?ezna 2014 09:33:57, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > > > Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a > > elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho > > d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, > > proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? > > orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem > > No nevim. Kdyz mam nekde na rohu dvou ulic orientacni cislo "7", tak > si nejsem jistej, jestli jsem nasel ten spravnej dum. Kdyz je tam > napsano "591/7" a ja mam najit "591/7", tak uz si docela jistej sem. > > Takze muj hlas je nechat to tak jak to je. > > (A pokud ne, tak zmenit renderer. Urcite by slo napriklad to cislo > pred lomitkem udelat min vyrazny). > > Pavel

19.3.2014 10:49:46 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Cus, probeh sem thread jen zbezbe, ale asi nikdo nezminil .... Nezasadnejsim duvodem stavajiciho reseni neni reneder/prehlednost/ ... ale predevsim to, ze toto pole je JEDINE, ktere se prohledava pri hledani adresy na osm, takze v nem vsechna cisla proste byt musi, protoze jinak adresu nikdo nikdy nenajde (mozna krome specificky ceskych aplikaci). Az se ti povede presvedcit prislusne osoby o tom, ze vice cisel ruzneho vyznamu je normal, a ze by bylo dobre renederovat a prohledavat ruzna data ruzne... tak se muze zacit resit, zda to cislovat jinak. Do ty doby je toto jedina pouzitelna moznost. Dne 17.3.2014 23:38, Jakub T???nsk? napsal(a): zobrazit citaci
> > V??en? spolumape?i, > > u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u a > a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se mi > nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? (import > RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k adres?m. > > Cituji z wiki "Kl?? addr:housenumber > <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:housenumber>=* by m?l > poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? d?m > jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky neexistuj?, > ... " pod to bych se podepsal. > > Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v > housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu typu > 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, ale do > tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, ?e > addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e (narozd?l od > streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je to /co se > zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch pou?ek > "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom praxe. V > ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e renderery (mimo > t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci zohled?ovat lok?ln? > form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? d?v? lok?ln? komunit? > ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. O nic jin?ho nejde, > v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v jin?ch tag?ch (fujslovo) > housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale bohu?el ta nejd?le?it?j??. > > > Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a > elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho > d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, > proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? orientaci > lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem kartograf a grafik, > tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle (ulice v Kotc?ch)je prost? > ?patn?: > > > > uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u jin?ch, > ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli pap?rovou > kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic takov?ho nen?. > N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, > kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m > n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze > streetnumber) se ?ekat ned?. > > Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a "28. > ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la vypadat > pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co nejrychleji naj?t > adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", "Perlov? 6", "V Kotc?ch 6" > atd atd. > > Koukn?te se na tenhle kus Plzn?: > > > > > nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? by se > cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. > > Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" > prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? > existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m pros?m > aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi lidmi a > takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co jako "zas > ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... a zapnou > google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je mo?n? jedin? > d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. > > Jakub > > > > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

20.3.2014 02:24:56 (#14)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, nechci se zase vnucovat, ale ta cisla nemusi byt v housenumber za vsech okolnosti vsechna jak pises. Muj navrh to rozdeluje na dve casti. Jeden housenumber je zvlast pro dum, druhy housenumber jen pro ulici. To je u vetsi kumulace vice vchodu do domu prehlednejsi, protoze par cisel rendereru odpadne. U malych domu je to naopak zhorseni situace. Mozna by to slo delat je v mistech, kde je c.o. huste moc. Nominatim pak najde cisla obe, protoze jsou obe v mape. Vim, ze je to malichernost, ale tvuj mail vyznel, jako ze neni jineho reseni, nez vsechna cisla davat do housnumber. Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] > Sent: Wednesday, March 19, 2014 10:50 PM > To: talk-cz at openstreetmap.org > Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > > Cus, probeh sem thread jen zbezbe, ale asi nikdo nezminil .... > > > Nezasadnejsim duvodem stavajiciho reseni neni reneder/prehlednost/ ... > ale predevsim to, ze toto pole je JEDINE, ktere se prohledava pri hledani > adresy na osm, takze v nem vsechna cisla proste byt musi, protoze jinak > adresu nikdo nikdy nenajde (mozna krome specificky ceskych aplikaci). > > Az se ti povede presvedcit prislusne osoby o tom, ze vice cisel ruzneho > vyznamu je normal, a ze by bylo dobre renederovat a prohledavat ruzna data > ruzne... tak se muze zacit resit, zda to cislovat jinak. Do ty doby je toto jedina > pouzitelna moznost. > > Dne 17.3.2014 23:38, Jakub T???nsk? napsal(a): > > > > V??en? spolumape?i, > > > > u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u a > > a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se mi > > nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? (import > > RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k adres?m. > > > > Cituji z wiki "Kl?? addr:housenumber > > <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:housenumber>=* by > m?l > > poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? d?m > > jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky > > neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. > > > > Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v > > housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu typu > > 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, ale do > > tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, ?e > > addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e (narozd?l > > od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je to /co se > > zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch pou?ek > > "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom praxe. V > > ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e renderery (mimo > > t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci zohled?ovat lok?ln? > > form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? d?v? lok?ln? komunit? > > ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. O nic jin?ho nejde, > > v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v jin?ch tag?ch (fujslovo) > > housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale bohu?el ta nejd?le?it?j??. > > > > > > Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a > > elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho > > d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, > > proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? > > orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem > > kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle (ulice > > v Kotc?ch)je prost? > > ?patn?: > > > > > > > > uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u jin?ch, > > ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli pap?rovou > > kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic takov?ho nen?. > > N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, > > kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m > > n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze > > streetnumber) se ?ekat ned?. > > > > Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a "28. > > ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la > > vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co > > nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", "Perlov? 6", "V > Kotc?ch 6" > > atd atd. > > > > Koukn?te se na tenhle kus Plzn?: > > > > > > > > > > nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? by > > se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. > > > > Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" > > prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? > > existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m > > pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi > > lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co > > jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... > > a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je mo?n? > > jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. > > > > Jakub > > > > > > > > > > > > > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

20.3.2014 07:55:03 (#15)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Dne 20.3.2014 2:24, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > nechci se zase vnucovat, ale ta cisla nemusi byt v housenumber > za vsech okolnosti vsechna jak pises. Muj navrh to rozdeluje na dve casti. > Jeden housenumber je zvlast pro dum, druhy housenumber jen pro ulici.
A co si mam predstavit pod pojmem "druhy housenumber jen pro ulici" ??? Mimochodem, predstav si, ze pokud ma budova trebas v prizemi obchod s nejakym nazvem, a nekdo ten obchod otaguje, tak se ti tam vyrenderuje i ten nazev - a to bud prioritne (pokud jsou vsechny tagy na budove) nebo se flakne nekam mezi vsechna ta cisla - pokud je to tagovano jako samostatny node. Je to zkratka dano tim, jak ten reneder (ne)funguje. zobrazit citaci
> To je u vetsi kumulace vice vchodu do domu prehlednejsi, protoze par cisel rendereru odpadne. U malych domu je to naopak zhorseni situace. > Mozna by to slo delat je v mistech, kde je c.o. huste moc. > Nominatim pak najde cisla obe, protoze jsou obe v mape. > Vim, ze je to malichernost, ale tvuj mail vyznel, jako ze neni jineho reseni, > nez vsechna cisla davat do housnumber. > > Zdravi, > Dalibor > >> -----Original Message----- >> From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] >> Sent: Wednesday, March 19, 2014 10:50 PM >> To: talk-cz at openstreetmap.org >> Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber >> >> Cus, probeh sem thread jen zbezbe, ale asi nikdo nezminil .... >> >> >> Nezasadnejsim duvodem stavajiciho reseni neni reneder/prehlednost/ ... >> ale predevsim to, ze toto pole je JEDINE, ktere se prohledava pri hledani >> adresy na osm, takze v nem vsechna cisla proste byt musi, protoze jinak >> adresu nikdo nikdy nenajde (mozna krome specificky ceskych aplikaci). >> >> Az se ti povede presvedcit prislusne osoby o tom, ze vice cisel ruzneho >> vyznamu je normal, a ze by bylo dobre renederovat a prohledavat ruzna data >> ruzne... tak se muze zacit resit, zda to cislovat jinak. Do ty doby je toto jedina >> pouzitelna moznost. >> >> Dne 17.3.2014 23:38, Jakub T???nsk? napsal(a): >>> >>> V??en? spolumape?i, >>> >>> u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u a >>> a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se mi >>> nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? (import >>> RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k adres?m. >>> >>> Cituji z wiki "Kl?? addr:housenumber >>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:housenumber>=* by >> m?l >>> poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? d?m >>> jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky >>> neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. >>> >>> Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v >>> housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu typu >>> 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, ale do >>> tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, ?e >>> addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e (narozd?l >>> od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je to /co se >>> zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch pou?ek >>> "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom praxe. V >>> ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e renderery (mimo >>> t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci zohled?ovat lok?ln? >>> form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? d?v? lok?ln? komunit? >>> ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. O nic jin?ho nejde, >>> v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v jin?ch tag?ch (fujslovo) >>> housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale bohu?el ta nejd?le?it?j??. >>> >>> >>> Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a >>> elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho >>> d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, >>> proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? >>> orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem >>> kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle (ulice >>> v Kotc?ch)je prost? >>> ?patn?: >>> >>> >>> >>> uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u jin?ch, >>> ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli pap?rovou >>> kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic takov?ho nen?. >>> N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, >>> kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m >>> n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze >>> streetnumber) se ?ekat ned?. >>> >>> Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a "28. >>> ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la >>> vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co >>> nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", "Perlov? 6", "V >> Kotc?ch 6" >>> atd atd. >>> >>> Koukn?te se na tenhle kus Plzn?: >>> >>> >>> >>> >>> nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? by >>> se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. >>> >>> Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" >>> prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? >>> existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m >>> pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi >>> lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co >>> jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... >>> a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je mo?n? >>> jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. >>> >>> Jakub >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

20.3.2014 08:23:44 (#16)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, zobrazit citaci
> A co si mam predstavit pod pojmem "druhy housenumber jen pro ulici" ???
Pod tim si mas predstavit, ze mi jeste uplne nenastartoval mozek, kdyz jsem to psal. ;-) Myslel jsem tim, jeden housenumber jen s c.o. otagovany pobliz ulici (na vchode). Ted tagujeme vsude (kde je c.o.) do housenumber c.p./c.o. Muj navrh by to zredil, protoze c.p. by se tagovalo jen jednou na dum a c.o. samostatne nad vchody (kde je ted i c.p.). Argument, ze by to bylo mene prehledne, jsem porad jeste neakceptoval. Chybejici c.p. u vhodu je prece jen o kousek vedle. To, ze to nekdo prepise nejakyum obchodem, ale prece plati i ted, ne? Zdravi, Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] > Sent: Thursday, March 20, 2014 7:55 AM > To: talk-cz at openstreetmap.org > Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > > Dne 20.3.2014 2:24, Dalibor Jel?nek napsal(a): > > Ahoj, > > nechci se zase vnucovat, ale ta cisla nemusi byt v housenumber za > > vsech okolnosti vsechna jak pises. Muj navrh to rozdeluje na dve casti. > > Jeden housenumber je zvlast pro dum, druhy housenumber jen pro ulici. > > A co si mam predstavit pod pojmem "druhy housenumber jen pro ulici" ??? > > Mimochodem, predstav si, ze pokud ma budova trebas v prizemi obchod s > nejakym nazvem, a nekdo ten obchod otaguje, tak se ti tam vyrenderuje i > ten nazev - a to bud prioritne (pokud jsou vsechny tagy na budove) nebo se > flakne nekam mezi vsechna ta cisla - pokud je to tagovano jako samostatny > node. Je to zkratka dano tim, jak ten reneder (ne)funguje. > > > To je u vetsi kumulace vice vchodu do domu prehlednejsi, protoze par cisel > rendereru odpadne. U malych domu je to naopak zhorseni situace. > > Mozna by to slo delat je v mistech, kde je c.o. huste moc. > > Nominatim pak najde cisla obe, protoze jsou obe v mape. > > Vim, ze je to malichernost, ale tvuj mail vyznel, jako ze neni jineho > > reseni, nez vsechna cisla davat do housnumber. > > > > Zdravi, > > Dalibor > > > >> -----Original Message----- > >> From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] > >> Sent: Wednesday, March 19, 2014 10:50 PM > >> To: talk-cz at openstreetmap.org > >> Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > >> > >> Cus, probeh sem thread jen zbezbe, ale asi nikdo nezminil .... > >> > >> > >> Nezasadnejsim duvodem stavajiciho reseni neni reneder/prehlednost/ ... > >> ale predevsim to, ze toto pole je JEDINE, ktere se prohledava pri > >> hledani adresy na osm, takze v nem vsechna cisla proste byt musi, > >> protoze jinak adresu nikdo nikdy nenajde (mozna krome specificky > ceskych aplikaci). > >> > >> Az se ti povede presvedcit prislusne osoby o tom, ze vice cisel > >> ruzneho vyznamu je normal, a ze by bylo dobre renederovat a > >> prohledavat ruzna data ruzne... tak se muze zacit resit, zda to > >> cislovat jinak. Do ty doby je toto jedina pouzitelna moznost. > >> > >> Dne 17.3.2014 23:38, Jakub T???nsk? napsal(a): > >>> > >>> V??en? spolumape?i, > >>> > >>> u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u > >>> a a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se > >>> mi nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? > >>> (import RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k > adres?m. > >>> > >>> Cituji z wiki "Kl?? addr:housenumber > >>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:housenumber>=* by > >> m?l > >>> poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? > >>> d?m jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky > >>> neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. > >>> > >>> Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v > >>> housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu > >>> typu 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, > >>> ale do tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, > >>> ?e addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e > >>> (narozd?l od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je > >>> to /co se zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch > >>> pou?ek "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom > >>> praxe. V ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e > >>> renderery (mimo t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci > >>> zohled?ovat lok?ln? form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? > >>> d?v? lok?ln? komunit? ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. > >>> O nic jin?ho nejde, v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v > >>> jin?ch tag?ch (fujslovo) housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale > bohu?el ta nejd?le?it?j??. > >>> > >>> > >>> Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a > >>> elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho > >>> d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, > >>> proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? > >>> orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem > >>> kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle > >>> (ulice v Kotc?ch)je prost? > >>> ?patn?: > >>> > >>> > >>> > >>> uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u > >>> jin?ch, ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli > >>> pap?rovou kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic > takov?ho nen?. > >>> N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, > >>> kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m > >>> n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze > >>> streetnumber) se ?ekat ned?. > >>> > >>> Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a > "28. > >>> ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la > >>> vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co > >>> nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", > >>> "Perlov? 6", "V > >> Kotc?ch 6" > >>> atd atd. > >>> > >>> Koukn?te se na tenhle kus Plzn?: > >>> > >>> > >>> > >>> > >>> nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? > >>> by se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. > >>> > >>> Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" > >>> prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? > >>> existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m > >>> pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi > >>> lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co > >>> jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... > >>> a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je > >>> mo?n? jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. > >>> > >>> Jakub > >>> > >>> > >>> > >>> > >>> > >>> > >>> > >>> > >>> _______________________________________________ > >>> Talk-cz mailing list > >>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > >> > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

20.3.2014 10:43:55 (#17)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Dne 20.3.2014 8:23, Dalibor Jel?nek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, >> A co si mam predstavit pod pojmem "druhy housenumber jen pro ulici" ??? > Pod tim si mas predstavit, ze mi jeste uplne nenastartoval mozek, > kdyz jsem to psal. ;-) > > Myslel jsem tim, jeden housenumber jen s c.o. otagovany pobliz ulici (na vchode). > > Ted tagujeme vsude (kde je c.o.) do housenumber c.p./c.o. > Muj navrh by to zredil, protoze c.p. by se tagovalo jen jednou na dum > a c.o. samostatne nad vchody (kde je ted i c.p.).
... a vis jak by to vypadalo v renederu? Mel bys vsude kolem budov hromady cisel, aniz by kdokoli byt jen tusil ktery je ktery. Nehlede na to, ze bys minimalne zdvojnasobil mnoztvi dat, ktere se resi v jinem threadu teto diskuse. Pokud v tomto ohledu neco smysl ma, tak IMO spis snaha upravit ten reneder/nominatim, aby chapal a umel pouzit vic cisel. zobrazit citaci
> > Argument, ze by to bylo mene prehledne, jsem porad jeste neakceptoval. > Chybejici c.p. u vhodu je prece jen o kousek vedle. > > To, ze to nekdo prepise nejakyum obchodem, ale prece plati i ted, ne? > > Zdravi, > Dalibor > >> -----Original Message----- >> From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] >> Sent: Thursday, March 20, 2014 7:55 AM >> To: talk-cz at openstreetmap.org >> Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber >> >> Dne 20.3.2014 2:24, Dalibor Jel?nek napsal(a): >>> Ahoj, >>> nechci se zase vnucovat, ale ta cisla nemusi byt v housenumber za >>> vsech okolnosti vsechna jak pises. Muj navrh to rozdeluje na dve casti. >>> Jeden housenumber je zvlast pro dum, druhy housenumber jen pro ulici. >> >> A co si mam predstavit pod pojmem "druhy housenumber jen pro ulici" ??? >> >> Mimochodem, predstav si, ze pokud ma budova trebas v prizemi obchod s >> nejakym nazvem, a nekdo ten obchod otaguje, tak se ti tam vyrenderuje i >> ten nazev - a to bud prioritne (pokud jsou vsechny tagy na budove) nebo se >> flakne nekam mezi vsechna ta cisla - pokud je to tagovano jako samostatny >> node. Je to zkratka dano tim, jak ten reneder (ne)funguje. >> >>> To je u vetsi kumulace vice vchodu do domu prehlednejsi, protoze par cisel >> rendereru odpadne. U malych domu je to naopak zhorseni situace. >>> Mozna by to slo delat je v mistech, kde je c.o. huste moc. >>> Nominatim pak najde cisla obe, protoze jsou obe v mape. >>> Vim, ze je to malichernost, ale tvuj mail vyznel, jako ze neni jineho >>> reseni, nez vsechna cisla davat do housnumber. >>> >>> Zdravi, >>> Dalibor >>> >>>> -----Original Message----- >>>> From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] >>>> Sent: Wednesday, March 19, 2014 10:50 PM >>>> To: talk-cz at openstreetmap.org >>>> Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber >>>> >>>> Cus, probeh sem thread jen zbezbe, ale asi nikdo nezminil .... >>>> >>>> >>>> Nezasadnejsim duvodem stavajiciho reseni neni reneder/prehlednost/ ... >>>> ale predevsim to, ze toto pole je JEDINE, ktere se prohledava pri >>>> hledani adresy na osm, takze v nem vsechna cisla proste byt musi, >>>> protoze jinak adresu nikdo nikdy nenajde (mozna krome specificky >> ceskych aplikaci). >>>> >>>> Az se ti povede presvedcit prislusne osoby o tom, ze vice cisel >>>> ruzneho vyznamu je normal, a ze by bylo dobre renederovat a >>>> prohledavat ruzna data ruzne... tak se muze zacit resit, zda to >>>> cislovat jinak. Do ty doby je toto jedina pouzitelna moznost. >>>> >>>> Dne 17.3.2014 23:38, Jakub T???nsk? napsal(a): >>>>> >>>>> V??en? spolumape?i, >>>>> >>>>> u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u >>>>> a a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se >>>>> mi nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? >>>>> (import RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k >> adres?m. >>>>> >>>>> Cituji z wiki "Kl?? addr:housenumber >>>>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:housenumber>=* by >>>> m?l >>>>> poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? >>>>> d?m jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky >>>>> neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. >>>>> >>>>> Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v >>>>> housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu >>>>> typu 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, >>>>> ale do tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o to, >>>>> ?e addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e >>>>> (narozd?l od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) je >>>>> to /co se zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch >>>>> pou?ek "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom >>>>> praxe. V ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e >>>>> renderery (mimo t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci >>>>> zohled?ovat lok?ln? form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? >>>>> d?v? lok?ln? komunit? ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. >>>>> O nic jin?ho nejde, v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v >>>>> jin?ch tag?ch (fujslovo) housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale >> bohu?el ta nejd?le?it?j??. >>>>> >>>>> >>>>> Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch a >>>>> elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho >>>>> d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, >>>>> proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? >>>>> orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem >>>>> kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle >>>>> (ulice v Kotc?ch)je prost? >>>>> ?patn?: >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u >>>>> jin?ch, ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli >>>>> pap?rovou kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic >> takov?ho nen?. >>>>> N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, >>>>> kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m >>>>> n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze >>>>> streetnumber) se ?ekat ned?. >>>>> >>>>> Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a >> "28. >>>>> ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la >>>>> vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co >>>>> nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", >>>>> "Perlov? 6", "V >>>> Kotc?ch 6" >>>>> atd atd. >>>>> >>>>> Koukn?te se na tenhle kus Plzn?: >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle kter? >>>>> by se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. >>>>> >>>>> Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" >>>>> prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? >>>>> existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m >>>>> pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat mezi >>>>> lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co >>>>> jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" ... >>>>> a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je >>>>> mo?n? jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. >>>>> >>>>> Jakub >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> Talk-cz mailing list >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>>> >>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

20.3.2014 10:49:03 (#18)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
zobrazit citaci
> ... a vis jak by to vypadalo v renederu? Mel bys vsude kolem budov hromady > cisel, aniz by kdokoli byt jen tusil ktery je ktery.
No jo, to je fakt, ze u malych c.p. by se to mohlo plest s c.o. Protoze by se asi lisily jen polohou. Hmm, tak nic. Dalibor zobrazit citaci
> -----Original Message----- > From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] > Sent: Thursday, March 20, 2014 10:44 AM > To: talk-cz at openstreetmap.org > Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > > Dne 20.3.2014 8:23, Dalibor Jel?nek napsal(a): > > Ahoj, > >> A co si mam predstavit pod pojmem "druhy housenumber jen pro ulici" > ??? > > Pod tim si mas predstavit, ze mi jeste uplne nenastartoval mozek, > > kdyz jsem to psal. ;-) > > > > Myslel jsem tim, jeden housenumber jen s c.o. otagovany pobliz ulici (na > vchode). > > > > Ted tagujeme vsude (kde je c.o.) do housenumber c.p./c.o. > > Muj navrh by to zredil, protoze c.p. by se tagovalo jen jednou na dum > > a c.o. samostatne nad vchody (kde je ted i c.p.). > > > ... a vis jak by to vypadalo v renederu? Mel bys vsude kolem budov hromady > cisel, aniz by kdokoli byt jen tusil ktery je ktery. > > Nehlede na to, ze bys minimalne zdvojnasobil mnoztvi dat, ktere se resi v > jinem threadu teto diskuse. > > Pokud v tomto ohledu neco smysl ma, tak IMO spis snaha upravit ten > reneder/nominatim, aby chapal a umel pouzit vic cisel. > > > > > > Argument, ze by to bylo mene prehledne, jsem porad jeste neakceptoval. > > Chybejici c.p. u vhodu je prece jen o kousek vedle. > > > > To, ze to nekdo prepise nejakyum obchodem, ale prece plati i ted, ne? > > > > Zdravi, > > Dalibor > > > >> -----Original Message----- > >> From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] > >> Sent: Thursday, March 20, 2014 7:55 AM > >> To: talk-cz at openstreetmap.org > >> Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > >> > >> Dne 20.3.2014 2:24, Dalibor Jel?nek napsal(a): > >>> Ahoj, > >>> nechci se zase vnucovat, ale ta cisla nemusi byt v housenumber za > >>> vsech okolnosti vsechna jak pises. Muj navrh to rozdeluje na dve casti. > >>> Jeden housenumber je zvlast pro dum, druhy housenumber jen pro > ulici. > >> > >> A co si mam predstavit pod pojmem "druhy housenumber jen pro ulici" > ??? > >> > >> Mimochodem, predstav si, ze pokud ma budova trebas v prizemi obchod s > >> nejakym nazvem, a nekdo ten obchod otaguje, tak se ti tam vyrenderuje i > >> ten nazev - a to bud prioritne (pokud jsou vsechny tagy na budove) nebo > se > >> flakne nekam mezi vsechna ta cisla - pokud je to tagovano jako > samostatny > >> node. Je to zkratka dano tim, jak ten reneder (ne)funguje. > >> > >>> To je u vetsi kumulace vice vchodu do domu prehlednejsi, protoze par > cisel > >> rendereru odpadne. U malych domu je to naopak zhorseni situace. > >>> Mozna by to slo delat je v mistech, kde je c.o. huste moc. > >>> Nominatim pak najde cisla obe, protoze jsou obe v mape. > >>> Vim, ze je to malichernost, ale tvuj mail vyznel, jako ze neni jineho > >>> reseni, nez vsechna cisla davat do housnumber. > >>> > >>> Zdravi, > >>> Dalibor > >>> > >>>> -----Original Message----- > >>>> From: jzvc [mailto:jzvc at tpfree.net] > >>>> Sent: Wednesday, March 19, 2014 10:50 PM > >>>> To: talk-cz at openstreetmap.org > >>>> Subject: Re: [Talk-cz] ?esk? addr:housenumber > >>>> > >>>> Cus, probeh sem thread jen zbezbe, ale asi nikdo nezminil .... > >>>> > >>>> > >>>> Nezasadnejsim duvodem stavajiciho reseni neni reneder/prehlednost/ > ... > >>>> ale predevsim to, ze toto pole je JEDINE, ktere se prohledava pri > >>>> hledani adresy na osm, takze v nem vsechna cisla proste byt musi, > >>>> protoze jinak adresu nikdo nikdy nenajde (mozna krome specificky > >> ceskych aplikaci). > >>>> > >>>> Az se ti povede presvedcit prislusne osoby o tom, ze vice cisel > >>>> ruzneho vyznamu je normal, a ze by bylo dobre renederovat a > >>>> prohledavat ruzna data ruzne... tak se muze zacit resit, zda to > >>>> cislovat jinak. Do ty doby je toto jedina pouzitelna moznost. > >>>> > >>>> Dne 17.3.2014 23:38, Jakub T???nsk? napsal(a): > >>>>> > >>>>> V??en? spolumape?i, > >>>>> > >>>>> u? asi dva roky m? na ?esk? OSM ?tve jedna v?c, tak?e j? sem nap??u > >>>>> a a?koli jsem u?inil pom?rn? rozs?hl? v?zkum, tak se ob?v?m, ?e se > >>>>> mi nedostane sluchu prost? proto?e jsou z?bavn?j?? v?ci k ?e?en? > >>>>> (import RUIAN apod). No ale zkus?m to, ono se to toti? v??e tak? k > >> adres?m. > >>>>> > >>>>> Cituji z wiki "Kl?? addr:housenumber > >>>>> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:housenumber>=* > by > >>>> m?l > >>>>> poskytovat takovou hodnotu, aby byla lidsky srozumiteln? a z?rove? > >>>>> d?m jednozna?n? ur?ovala. ??dn? striktn? formalizovan? po?adavky > >>>>> neexistuj?, ... " pod to bych se podepsal. > >>>>> > >>>>> Bohu?el doporu?en? tagov?n? nereflektuje tento popis, tak?e v > >>>>> housenumber ve velk?ch m?stech je nejnep?ehledn?j?? forma z?pisu > >>>>> typu 1246/19. Je pravda ?e je to form?ln? zp?sob ud?v?n? adres v ?R, > >>>>> ale do tagu housenumber se to podle mne absolutn? nehod?. Jde o > to, > >>>>> ?e addr:housenumber m? je?t? jedno v?znamn? u?it? a t?m je ?e > >>>>> (narozd?l od streetnumber, provisionalnumber, conscriptionnumber) > je > >>>>> to /co se zobraz? na map?/. Jasn? ?e v OSM je jedna ze z?kladn?ch > >>>>> pou?ek "netagovat pro render", ale ?ediv? je teorie a zelen? strom > >>>>> praxe. V ka?d? zemi je zna?en? a ??slov?n? trochu jin?, tak?e > >>>>> renderery (mimo t?ch v?zan?ch na men?? lokalitu) nemaj? ?anci > >>>>> zohled?ovat lok?ln? form?ty s ??m? jim housenumber pom?h?. Vlastn? > >>>>> d?v? lok?ln? komunit? ?anci si ur?it, jak to bude zna?eno na map?ch. > >>>>> O nic jin?ho nejde, v?echny informace jsou nap?. v ?R obsa?eny v > >>>>> jin?ch tag?ch (fujslovo) housenumber je /jen/ jejich slo?enina. Ale > >> bohu?el ta nejd?le?it?j??. > >>>>> > >>>>> > >>>>> Pro? se mi to zd? nep?ehledn?? Prostudoval jsem spoustu pap?rov?ch > a > >>>>> elektronick?ch map a v absolutn? v?t?in? p??pad? (a z?ejm? z dobr?ho > >>>>> d?vodu) se na map?ch ve velk?ch m?stech uv?d?j? orienta?n? ??sla, > >>>>> proto?e to je p?esn? jejich v?znam - ??sla slou??c? pro lep?? > >>>>> orientaci lid?. Tam kde nejsou t?eba v?bec neexistuj?. Nejsem > >>>>> kartograf a grafik, tak?e v?m ne?eknu ??dnou pou?ku, ale tohle > >>>>> (ulice v Kotc?ch)je prost? > >>>>> ?patn?: > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> uv?d?m nej?ast?j?? renderer, ale mohl bych klidn? pokra?ovat u > >>>>> jin?ch, ale nechci v?s zahltit. Klidn? se pod?vejte na jakoukoli > >>>>> pap?rovou kartografy ud?lanou mapu na tohle m?sto a nikdy tam nic > >> takov?ho nen?. > >>>>> N?kdy dokonce mapy ud?vaj? jen rohov? ??sla, ale to u? je zase v?c, > >>>>> kter? je na renderer?m a d? se ud?lat obecn?. To ?e by kv?li ?ech?m > >>>>> n?kdo z housenumber parsoval orienta?n? ??slo (nebo ho ?et ze > >>>>> streetnumber) se ?ekat ned?. > >>>>> > >>>>> Schv?ln? se pod?vejte na v??e uveden?m obr?zku na ulici "Perlov?" a > >> "28. > >>>>> ??jna" kde jsem schv?ln? vyeditoval podobu, jak by podle m? m?la > >>>>> vypadat pro norm?ln? lidi pou?iteln? mapa. Schv?ln? zkuste co > >>>>> nejrychleji naj?t adresu "28. ??jna 7" a pak "V Kotc?ch 7", > >>>>> "Perlov? 6", "V > >>>> Kotc?ch 6" > >>>>> atd atd. > >>>>> > >>>>> Koukn?te se na tenhle kus Plzn?: > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> nikomu kdo nen? fanda OSM nevysv?tl?m ?e tohle je mapa podle > kter? > >>>>> by se cht?l orientovat. Je to prost? tot?ln? nep?ehledn?. > >>>>> > >>>>> Jak jsem ?ekl, bohu?el se ob?v?m, ?e nam?m ?anci zm?nit to co "se" > >>>>> prost? jednou ujalo (asi v dobr? v??e to neposoud?m), prot?e prost? > >>>>> existuje n?co jako "prfesion?ln?" slepota, ale zkuste se nad t?m > >>>>> pros?m aspo? trochu zamyslet. Hodn? se sna??m OSM propagovat > mezi > >>>>> lidmi a takov?hle v?ci v?dycky vzbud? i u laik? ?sm?v --- zazn? n?co > >>>>> jako "zas ??k? spatlan? free/open ?e?en? od n?jakech program?tor?" > ... > >>>>> a zapnou google na svejch IFounech. Je mo to docela l?to a to je > >>>>> mo?n? jedin? d?vod pro? jsem se k tomuhle mailu odhodlal. > >>>>> > >>>>> Jakub > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> > >>>>> _______________________________________________ > >>>>> Talk-cz mailing list > >>>>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>>>> > >>>> > >>>> > >>>> _______________________________________________ > >>>> Talk-cz mailing list > >>>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > >>> > >>> _______________________________________________ > >>> Talk-cz mailing list > >>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > >> > >> > >> _______________________________________________ > >> Talk-cz mailing list > >> Talk-cz at openstreetmap.org > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce