« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Import adres

Vlákno 23.2. - 23.2.2014, počet zpráv: 1


23.2.2014 08:16:42 (#1)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at propsychology.cz>
507
Ahoj, dal jsem si na chv?li pauzu. Tak jak na tom jsme? D?kuji moc Daliborovi za spolupr?ci, zd? se, ?e ?ek?me jen na po?ehn?n? OSMF. Do tabulky varov?n? jsem na z?klad? diskuse p?idal: - varov?n?, kdy? AM nem? geometrii a geometrie se bere ze SO - varov?n?, kdy? AM je vzd?leno od SO v?ce ne? 50 metr? Nov? zku?ebn? data jsou op?t na http://pedro.poloha.net/osm/data.zip . Tentokr?t jsou to cel? pra?sk? Dejvice. Nap??u sem te? takov? demo, jak s daty pracovat. Otev?u si data.csv a beru ??dek po ??dku. ??dky budu ??slovat od dvojky, na ??dku 1 je z?hlav?. Tak tedy ??dek 2: AM p??li? bl?zko u sebe, Ulice Pa?anka je p??li? daleko od AM, AM nem? geometrii, je br?na ze SO. Jsou do dv? AM, kter? jsou zcela v po??dku, a? na to, ?e nemaj? geometrii. Pat?? k jednomu objektu ?.p. 131 a jsou to 2 r?zn? orienta?n? ??sla pro 2 r?zn? ulice. Geometrie se vzala ze SO a proto le?? v jednom bod?. Kdy? se rozhl?dnu kolem, vid?m, ?e Pa?anka je fakt docela daleko a nevede kolem domu, na kter?m ta AM le??. Podbabsk? zrovna tak. Ostatn? na ??dku 58 je to varov?n? ke druh?mu AM ohledn? vzd?lenosti od ulice. Kdy? jdu po ulici Pa?anka a kouk?m po tom, aby orienta?n? ??sla ?la po sob?, tak se mi to moc neda??; prost? jedni?ku logicky neum?st?m. A? kouk?m, jak kouk?m, tohle AM je prost? ?pek. Jdeme d?l, ??dek 3: AM p??li? bl?zko u sebe, Ulice V ??reck?m ?dol? je p??li? daleko od AM. Jsou to podivnosti ohledn? p?smenkov?n? orienta?n?ch ??sel. Op?t si netrouf?m ??ci, kam ty body p?esn? pat??. Ulice v ??reck?m ?dol? v OSM vede a? k domu, v RUIAN ne. ??dek 4: AM p??li? bl?zko u sebe, V OSM je n?jak? bod s adresou podez?ele bl?zko. Tady n?m zbyl bod z uir_adr a rovn?? je adresou otagovan? samotn? budova a d?le je zde dal?? bod z RUIAN. Bod z RUIAN U Vizerky se sp?roval s tagy na budov?, bod Nad Habrovkou je nov? z RUIAN a p?eb?v? tam bod U Vizerky. Podobn? situace je na vedlej?? budov? sm?rem na ZJZ, kde ov?em nen? otagovan? budova. Na to bychom tak? p?i?li z ??dku 12. Pokud se ov?em rozhodneme, ?e je to takto OK, je to OK a varov?n? ohledn? bl?zkosti AM navz?jem nemus? znamenat v?dy re?ln? probl?m. Jak to m? b?t spr?vn?, B?h su? :-( ??dek 5: AM p??li? bl?zko u sebe. To je Technick? knihovna, ta m? 4 adresn? body. Jen n?kdo dva z nich nalepil doprost?ed domu. Mysl?m, ?e posunut? ke kraj?m je OK. Ke kter? ulici kter? pat?? je tady zcela z?ejm?. ??dek 6: AM p??li? bl?zko u sebe. Rektor?t ?VUT, nev?m, jestli jsou to 2 vchody vedle sebe nebo zda pat?? od sebe d?l. Dva vchody ov?em nebudou od sebe vzd?len? 11cm, Mo?n? je to jeden vchod se dv?ma ??sly, tak asi jen posunout, aby to p?sobilo esteticky. ??dek 7: V OSM je n?jak? bod s adresou podez?ele bl?zko Bar U H?eb?ka je ??ste?n? otagovan? adresou, ov?em je tam jen housenumber, nikoli conscriptionnumber a streetnumber. Proto se to nesp?rovalo. Osobn? bych nechal bar ??t sv?m ?ivotem i s ??ste?nou adresou a AM bych nechal na m?st?, kde se vytvo?ilo. Bude se to i l?pe renderovat :-) ??dek 8: V OSM je n?jak? bod s adresou podez?ele bl?zko. Jde o ??slo orienta?n? 3, kter? je severn? od 3a. M??e se zd?t divn?, ?e v tabulce je vzd?lenost 1 metr, kde?to na map? je to zcela z?eteln? v?ce. To proto, ?e v RUIAN bod 3a le?? jinde ne? v OSM (p?ipom?n?m, ?e sou?adnice existuj?c?ch bod? v OSM se automaticky nikdy nep?episuj?. Nechal bych to takto b?t, ta Pa?anka je jeden velk? zmatek. Dal?? ??dek je op?t kolem Pa?anky. Na map? je jasn? vid?t, ?e ty 2 body le?? bl?zko sebe a ?e to tak asi b?t nem?. A tak d?le. ??dek 49 - ?VUT, a?koli je ulice daleko, je to asi v po??dku. ?. 63 - ulice vzd?len? 750m. To se zase mot?me kolem toho, co bylo na za??tku - podivn? ??slov?n? U Vizerky a Nad Habrovkou. Kdov?, kudy ulice U Vizerky skute?n? vede. ?. 64 - AM vzd?leno od SO 101.249296862 metr?. Tady to vypad?, ?e ??slo pat?? k objektu jihov?chodn?. D?m ji?n? od stadionu, ten u? tam m? adresu se stejn?m popisn?m ??slem ?. 65 - rozsvi?te si vrstvu RUIAN adres a budov. To vypad? na n?jakou "neviditelnou" budovu (bez geometrie hranic). Tak to byla uk?zka ?pek?, kter? v RUIAN jsou. Varovac? tabulka m? 65 ??dk? (64 nepo??taje hlavi?ku). Ne v?e jsou to chyby - t?eba ??dek 45 - AM jsou od sebe skoro 5m, ale je to zcela OK. V tabulce jsou varov?n? o v?ech bodech, kter? le?? od sebe do 5 metr? a neznamen? to, ?e je to v?dy chybn?. Prost? n?kde jsem to musel st?ihnout a 5 je p?lkulat? ??slo. Nyn? se do varov?n? ohledn? vzd?lenosti AM od SO a chyb?j?c?m defini?n?m bodu p?id?v? v?e. Pro na?e ??ely by sta?ilo, kdyby se toto zobrazovalo jen u nov? p?id?van?ch bod? - viz zbyte?n? koum?n? kolem ??dku 8. To by se nezobrazilo a asi to tak opravdu ud?l?m. Obdivuji aktivitu ohledn? hl??en? chyb do CUZK. P?ed p?r t?dny jsem psal panu Vesel?mu v konferenci, zda m?me chyby n?kam hl?sit. Psal, ?e se zept? a pak se k tomu nevyj?d?il; tedy nep?edpokl?d?m velk? z?jem ze strany CUZK. Ostatn? naprost? v?t?ina t?chto probl?m? se d? zjistit dob?e m??en?mi selecty do datab?ze, jak se ostatn? d?je te?. CUZK si to m??e ud?lat p?eci obdobn?... -- Petr, pv at propsychology.cz zobrazit citaci
>p<

« zpět na výpis měsíce