« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Turistické známky

Vlákno 21.5. - 4.6.2013, počet zpráv: 46


21.5.2013 09:45:44 (#1)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Zkou??m poslat znovu, napoprv? nepro?lo - pr? spamuji :-( Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 21. 5. 2013 P?edm?t: Turistick? zn?mky " Jednou z v?c?, kter? mi na OSM (a n?sledn? na turistick?ch map?ch) chyb?, jsou turistick? zn?mky. Jsou neoceniteln? p?i pl?nov?n? v?letu, ?lov?k alespo? vid?, kde je co zaj?mav?ho. U? n?jakou dobu si pohr?v?m s my?lenkou importu TZ (na kom?ny jsem nezapomn?l, jsou ve front? a po??t?m, ?e pokud se povede jeden import, druh? se bude d?lat obdobn?). Na webu TZ je k dispozici seznam v?ech ?esk?ch TZ ve t?ech form?tech: 1) txt - pouze seznam, nepou?iteln? (http://www.turisticke-znamky.cz/export. php) 2) csv - jedna zn?mka na ??dek - obsahuje GPS sou?adnice - pou?iteln? ( 3) csv - tot?? co p?edchoz?, pouze je jedna zn?mka rozd?lena na v?ce ??dk?, odd?leno pr?zdn?m ??dkem Viz http://www.turisticke-znamky.cz/seznam.php (Aktu?ln? seznam TZ ke sta?en?) U soubor? nen? uvedena licence, proto jsem poslal dotaz na TZ, zda by bylo mo?n? soubory vyu??t a obdr?el jsem n?sleduj?c? odpov??: ====================================== Dobr? den, d?ky za V?? mail a za z?jem o Turistick? zn?mky. Beze v?eho pou?ijte csv soubory, kter? m?me na webu, pokud budou existovat linky na jednotliv? zn?mky na na?em webu, bude to jen p??nos. Moment?ln? pracujeme na kompletn?m seznamu v?ech TZ, i t?ch zahrani?n?ch. Vyv?s?me ho na web do konce kv?tna. Hodn? zdrav? za Turistick? zn?mky s.r.o. David Holub ====================================== Tak?e z tohoto pohledu to vypad?, ?e nen? probl?m a zb?v? jen vy?e?it p?r drobnost? B-) 1) Definovat, jak TZ zadat do OSM, doplnit na wiki, ud?lat n?jak? preset pro JOSM 2) P?ipravit ?vodn? import 3) P?ipravit n?jak? n?stroj pro aktualizaci *Ad 1) Definice TZ na OSM* V souboru jsou k dispozici n?sleduj?c? informace: (*) ??slo TZ (*) N?zev (*) Kategorie - (turistick? oblast (Jesen?ky, Beskydy...), muzeum, zoo, rozhledna...) (*) Okres (*) Uve?ejn?no - U star??ch zn?mek nevypln?no (*) 1. prodejn? m?sto (*) www - url 1. prodejn? m?sto ... (*) 13. prodejn? m?sto (*) www (*) GPS - GPS sou?adnice (Pozn?mka: je docela pravd?podobn?, ?e nov? soubory budou vypadat trochu jinak - uvid? se a? budou k dispozici) Mapov?n? na OSM tagy bych si po prvotn?m pr?zkumu p?edstavoval n?jak takto: tourism=attraction - pozn?mka: zat?m nem? wiki str?nku attraction=stamp (nov? tag) name=N?zev (p??padn? TZ: N?zev) description=Kategorie a jednotliv? prodejn? m?sta + www website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=??slo ref=TZCZ:??slo source=tz (nebo turisticke-znamky.cz?) _P??klad:_ 27;"Zdobnice";"ORLICK? HORY";"Rychnov nad Kn??nou";"";"Chata Jit?enka, Zdobnice v Orlick?ch hor?ch";;"Chata Kov?rna, Zdobnice";"http:// chatakovarna.cz";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"50,2386111111";"16,4086111111" tourism=attraction attraction=stamp name=Zdobnice description=ORLICK? HORY; Chata Jit?enka, Zdobnice v Orlick?ch hor?ch; Chata Kov?rna, Zdobnice (http://chatakovarna.cz) website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=27 ref=TZCZ:27 source=tz P?edpokl?d?m, ?e TZ bude v?dy jako samostatn? uzel. Pros?m o revizi. Jedin?, co by bylo dobr? zachovat je n?jak? jednozna?n? rozli?itelnost pro n?sledn? aktualizace. *Ad 2) ?vodn? import* Co jsem tak koukal, jak to d?l? josm, sta?? vygenerovat? xml soubor a ten n?sledn? n?jak dostat do OSM. Dalo by se pou??t JSOM, ale rad?ji bych to ud?lal nap??mo, p?es API pomoc? n?jak? ?ikovn? utilitky. Vygenerovat XML z csv je celkem trivi?ln? ?kol, na to by sta?il jednoduch? shell script. Takt?? by nem?l b?t probl?m s duplicitami, TZ v OSM zat?m nejsou (opravte m? pokud se m?l?m). *Ad 3) Aktualizace* Seznam turistick?ch zn?mek se st?le m?n?, nov? zn?mky p?ib?vaj?, n?kter? star? se ru?? (a ??slo se pak pou?ije u n?jak? nov? zn?mky). Jednou z mo?nost? je d?lat aktualizace ru?n?, dle email listu. Ale to se mi jednak nechce a taky to nepodchyt? v?echny zm?ny, hlavn? zm?ny prodejn?ch m?st. Tak?e nejlep?? bude n?jak? robot, kter? si st?hne aktu?ln? seznam z webu TZ, n?sledn? si st?hne seznam TZ z OSM p?es overpass API, oba soubory porovn?, vygeneruje xml soubor se zm?nama a ten n?sledn? nahraje na OSM (?pln? stejn? jako u importu). Tohle u? shellem ?e?it nep?jde (zpracov?vat XML pomoc? shellu nen? pr?v? trivi?ln?), tak?e p?edpokl?d?m, ?e opr???m python a ud?lal bych to v n?m. Co jsem koukal, n?jak? python moduly pro obsluhu OSM API existuj?. Te? u? jen zb?v? ot?zka, co v?echno aktualizovat. M?la by se aktualizovat i poloha? Tedy pokud ji n?jak? u?ivatel omylem p?esune, zn?mka se vr?t? zp?tky. Ale co kdy? nebyla zn?mka p?esunuta omylem? Co jsem t?eba koukal, tak TZ Ivan?ena je celkem dost mimo. Je?t? si u TZ zkus?m up?esnit, jestli to je spr?vn?, nebo se jedn? o chybu. Mo?n? by sou??st? update skriptu mohl b?t i n?jak? report posunut?ch zn?mek a ty by se n?sledn? daly zkontrolovat ru?n?. Co mysl?te? Uv?t?m p?ipom?nky, rady, odkazy na n?jak? ji? b???c? automatick? importy, nebo vhodn? programy, kter? by se daly vyu??t. Mari?n " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/96468aaa/attachment-0001.html>

21.5.2013 05:32:53 (#2)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? informac? o takov?m objektu. Luk?? Mat?jka (LM_1) Dne 21. kv?tna 2013 9:45 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zkou??m poslat znovu, napoprv? nepro?lo - pr? spamuji :-( > > Mari?n > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 21. 5. 2013 > P?edm?t: Turistick? zn?mky > > Jednou z v?c?, kter? mi na OSM (a n?sledn? na turistick?ch map?ch) chyb?, > jsou turistick? zn?mky. Jsou neoceniteln? p?i pl?nov?n? v?letu, ?lov?k > alespo? vid?, kde je co zaj?mav?ho. > > U? n?jakou dobu si pohr?v?m s my?lenkou importu TZ (na kom?ny jsem > nezapomn?l, jsou ve front? a po??t?m, ?e pokud se povede jeden import, > druh? se bude d?lat obdobn?). > > Na webu TZ je k dispozici seznam v?ech ?esk?ch TZ ve t?ech form?tech: > > 1) txt - pouze seznam, nepou?iteln? ( > http://www.turisticke-znamky.cz/export.php) > 2) csv - jedna zn?mka na ??dek - obsahuje GPS sou?adnice - pou?iteln? ( > 3) csv - tot?? co p?edchoz?, pouze je jedna zn?mka rozd?lena na v?ce > ??dk?, odd?leno pr?zdn?m ??dkem > > Viz http://www.turisticke-znamky.cz/seznam.php (Aktu?ln? seznam TZ ke > sta?en?)* > > *U soubor? nen? uvedena licence, proto jsem poslal dotaz na TZ, zda by > bylo mo?n? soubory vyu??t a obdr?el jsem n?sleduj?c? odpov??: > > ====================================== > Dobr? den, > > d?ky za V?? mail a za z?jem o Turistick? zn?mky. > Beze v?eho pou?ijte csv soubory, kter? m?me na webu, pokud budou existovat > linky na jednotliv? zn?mky na na?em webu, bude to jen p??nos. > Moment?ln? pracujeme na kompletn?m seznamu v?ech TZ, i t?ch zahrani?n?ch. > Vyv?s?me ho na web do konce kv?tna. > > Hodn? zdrav? > za Turistick? zn?mky s.r.o. > David Holub > ====================================== > > Tak?e z tohoto pohledu to vypad?, ?e nen? probl?m a zb?v? jen vy?e?it p?r > drobnost? B-) > > 1) Definovat, jak TZ zadat do OSM, doplnit na wiki, ud?lat n?jak? preset > pro JOSM > 2) P?ipravit ?vodn? import > 3) P?ipravit n?jak? n?stroj pro aktualizaci > > *Ad 1) Definice TZ na OSM* > > V souboru jsou k dispozici n?sleduj?c? informace: > (*) ??slo TZ > (*) N?zev > (*) Kategorie - (turistick? oblast (Jesen?ky, Beskydy...), muzeum, zoo, > rozhledna...) > (*) Okres > (*) Uve?ejn?no - U star??ch zn?mek nevypln?no > (*) 1. prodejn? m?sto > (*) www - url 1. prodejn? m?sto > ... > (*) 13. prodejn? m?sto > (*) www > (*) GPS - GPS sou?adnice > > (Pozn?mka: je docela pravd?podobn?, ?e nov? soubory budou vypadat trochu > jinak - uvid? se a? budou k dispozici) > > Mapov?n? na OSM tagy bych si po prvotn?m pr?zkumu p?edstavoval n?jak takto: > > tourism=attraction - pozn?mka: zat?m nem? wiki str?nku > attraction=stamp (nov? tag) > name=N?zev (p??padn? TZ: N?zev) > description=Kategorie a jednotliv? prodejn? m?sta + www > website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=??slo > ref=TZCZ:??slo > source=tz (nebo turisticke-znamky.cz?) > > _P??klad:_ > 27;"Zdobnice";"ORLICK? HORY";"Rychnov nad Kn??nou";"";"Chata Jit?enka, > Zdobnice v Orlick?ch hor?ch";;"Chata Kov?rna, Zdobnice";" > http://chatakovarna.cz";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"50,2386111111";"16, > 4086111111" > > tourism=attraction > attraction=stamp > name=Zdobnice > description=ORLICK? HORY; Chata Jit?enka, Zdobnice v Orlick?ch hor?ch; > Chata Kov?rna, Zdobnice (http://chatakovarna.cz) > website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=27 > ref=TZCZ:27 > source=tz > > P?edpokl?d?m, ?e TZ bude v?dy jako samostatn? uzel. > > Pros?m o revizi. Jedin?, co by bylo dobr? zachovat je n?jak? jednozna?n? > rozli?itelnost pro n?sledn? aktualizace. > > *Ad 2) ?vodn? import* > Co jsem tak koukal, jak to d?l? josm, sta?? vygenerovat xml soubor a ten > n?sledn? n?jak dostat do OSM. Dalo by se pou??t JSOM, ale rad?ji bych to > ud?lal nap??mo, p?es API pomoc? n?jak? ?ikovn? utilitky. > > Vygenerovat XML z csv je celkem trivi?ln? ?kol, na to by sta?il jednoduch? > shell script. Takt?? by nem?l b?t probl?m s duplicitami, TZ v OSM zat?m > nejsou (opravte m? pokud se m?l?m). > > *Ad 3) Aktualizace* > Seznam turistick?ch zn?mek se st?le m?n?, nov? zn?mky p?ib?vaj?, n?kter? > star? se ru?? (a ??slo se pak pou?ije u n?jak? nov? zn?mky). Jednou z > mo?nost? je d?lat aktualizace ru?n?, dle email listu. Ale to se mi jednak > nechce a taky to nepodchyt? v?echny zm?ny, hlavn? zm?ny prodejn?ch m?st. > > Tak?e nejlep?? bude n?jak? robot, kter? si st?hne aktu?ln? seznam z webu > TZ, n?sledn? si st?hne seznam TZ z OSM p?es overpass API, oba soubory > porovn?, vygeneruje xml soubor se zm?nama a ten n?sledn? nahraje na OSM > (?pln? stejn? jako u importu). > > Tohle u? shellem ?e?it nep?jde (zpracov?vat XML pomoc? shellu nen? pr?v? > trivi?ln?), tak?e p?edpokl?d?m, ?e opr???m python a ud?lal bych to v n?m. > Co jsem koukal, n?jak? python moduly pro obsluhu OSM API existuj?. > > Te? u? jen zb?v? ot?zka, co v?echno aktualizovat. M?la by se aktualizovat > i poloha? Tedy pokud ji n?jak? u?ivatel omylem p?esune, zn?mka se vr?t? > zp?tky. Ale co kdy? nebyla zn?mka p?esunuta omylem? Co jsem t?eba koukal, > tak TZ Ivan?ena je celkem dost mimo. Je?t? si u TZ zkus?m up?esnit, jestli > to je spr?vn?, nebo se jedn? o chybu. > > Mo?n? by sou??st? update skriptu mohl b?t i n?jak? report posunut?ch > zn?mek a ty by se n?sledn? daly zkontrolovat ru?n?. > > Co mysl?te? > Uv?t?m p?ipom?nky, rady, odkazy na n?jak? ji? b???c? automatick? importy, > nebo vhodn? programy, kter? by se daly vyu??t. > > Mari?n > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/f3cf3fc9/attachment.html>

21.5.2013 08:40:28 (#3)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Ahoj,
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com> Datum: 21. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? informac? o takov?m objektu.? Luk?? Mat?jka (LM_1) " A d? se pak n?jak zobrazit najednou dan? objekt i TZ? Podporuje to n?jak? mapa? V?t?inou se vybere jen jedna vlastnost a ta se prezentuje. Pro? jsou t?eba ??sla popisn? separ?? Ty se p?ece v?dy p??mo v??ou k n?jak? budov?. A je?t? mn? napad?, jak by se ?e?ilo, pokud m? objekt tag website a budu cht?t je?t? p?idat odkaz na TZ? Nav?c to pak znamen?, ?e automatick? p?id?v?n? objekt? nebude fungovat. Ka?dou nov? p?idanou zn?mku bude t?eba ru?n? p?i?adit ke spr?vn?mu objektu. Nicm?n?, pokud se na tom shodneme, tak se to n?jak ud?l?. Mari?n ? " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/bd3473d9/attachment.html>

21.5.2013 09:35:05 (#4)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
zdrav?m, kdy? u? jsme se tak rozkecali ... tak j? to vid?m takto: zobrazit citaci
> A d? se pak n?jak zobrazit najednou dan? objekt i TZ? Podporuje to n?jak? > mapa?
pokud ne, pi? na n? RFE :-) zobrazit citaci
> V?t?inou se vybere jen jedna vlastnost a ta se prezentuje. Pro? jsou > t?eba ??sla popisn? separ?? Ty se p?ece v?dy p??mo v??ou k n?jak? budov?.
to je z historick?ch d?vod? ?e prob?hl import ??sel (adresn?ch bod?) bez n?vaznosti na budovy, ale wiki k tomu v?z?n? na budovy z??sti nab?d?: Addresses can be tagged with addr:housenumber=* and the other addr:* keys. Tags can be added to isolated nodes, to nodes that are parts of building polygons ( = entrance=*s ) or, building=* polygons or on polygons representing the perimeter of the site. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses osobn? se klon?m k tomu d?vat to prim?rn? na ty vstupy zobrazit citaci
> A je?t? mn? napad?, jak by se ?e?ilo, pokud m? objekt tag website a budu > cht?t je?t? p?idat odkaz na TZ?
i na toto m? wiki odpov?? :-) A link to ... additional resource can be created using url=*. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:website pop?. se m??eme domluvit na n?jak?m roz???en? ve stylu url:cs_tzmista=... K.

22.5.2013 06:02:39 (#5)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Ahoj,
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> Datum: 21. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky "zdrav?m, kdy? u? jsme se tak rozkecali ... tak j? to vid?m takto: zobrazit citaci
> A d? se pak n?jak zobrazit najednou dan? objekt i TZ? Podporuje to n?jak? > mapa?
pokud ne, pi? na n? RFE :-) " Velmi vtipn?. " zobrazit citaci
> V?t?inou se vybere jen jedna vlastnost a ta se prezentuje. Pro? jsou > t?eba ??sla popisn? separ?? Ty se p?ece v?dy p??mo v??ou k n?jak? budov?.
to je z historick?ch d?vod? ?e prob?hl import ??sel (adresn?ch bod?) bez n?vaznosti na budovy, ale wiki k tomu v?z?n? na budovy z??sti nab?d?: Addresses can be tagged with addr:housenumber=* and the other addr:* keys. Tags can be added to isolated nodes, to nodes that are parts of building polygons ( = entrance=*s ) or, building=* polygons or on polygons representing the perimeter of the site. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses osobn? se klon?m k tomu d?vat to prim?rn? na ty vstupy" Na wiki jsem na?el toto: V ?R se pou??vaj? v?hradn? Adresn? body (Adresn? m?sta) jako nody Node (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements#Node), nebo? vazba mezi prvky "building" a "addr" je M:N. S t?mi vstupy je probl?m, ?e bys musel obej?t ?pln? v?echny bar??ky a zjistit, kde vlastn? maj? vstup. " "" zobrazit citaci
> A je?t? mn? napad?, jak by se ?e?ilo, pokud m? objekt tag website a budu > cht?t je?t? p?idat odkaz na TZ?
i na toto m? wiki odpov?? :-) A link to ... additional resource can be created using url=*. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:website pop?. se m??eme domluvit na n?jak?m roz???en? ve stylu url:cs_tzmista=... K. " A je?t? jedna v?c. Co jm?no TZ? To se taky m??e li?it od jm?na objektu. Tak?e n?co jako name:cs_tzmista= ? Mari?n " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/ae04e045/attachment.html>

22.5.2013 08:40:28 (#6)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Krom? toho turistick? zn?mky se neomezuj? na ?esko ( http://turisticke-znamky.cz/tz/), tak?e by nebylo od v?ci pojmout n?vrh trochu glob?ln?ji - t?m se zv??? ?ance na podporu i v jin?ch map?ch ne? specificky zam??en?ch na ?esk? turistick? zn?mky. Dne 22. kv?tna 2013 6:02 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > Datum: 21. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > zdrav?m, > > kdy? u? jsme se tak rozkecali ... tak j? to vid?m takto: > > > A d? se pak n?jak zobrazit najednou dan? objekt i TZ? Podporuje to n?jak? > > mapa? > > pokud ne, pi? na n? RFE :-) > > > Velmi vtipn?. > > > > > V?t?inou se vybere jen jedna vlastnost a ta se prezentuje. Pro? jsou > > t?eba ??sla popisn? separ?? Ty se p?ece v?dy p??mo v??ou k n?jak? budov?. > > to je z historick?ch d?vod? ?e prob?hl import ??sel (adresn?ch bod?) bez > n?vaznosti na budovy, ale wiki k tomu v?z?n? na budovy z??sti nab?d?: > > Addresses can be tagged with addr:housenumber=* and the other addr:* keys. > Tags can be added to isolated nodes, to nodes that are parts of building > polygons ( = entrance=*s ) or, building=* polygons or on polygons > representing > the perimeter of the site. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses > > osobn? se klon?m k tomu d?vat to prim?rn? na ty vstupy > > > Na wiki jsem na?el toto: V ?R se pou??vaj? v?hradn? Adresn? body (Adresn? > m?sta) jako nody [image: Node]<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements#Node>, > nebo? vazba mezi prvky "building" a "addr" je M:N. > > > S t?mi vstupy je probl?m, ?e bys musel obej?t ?pln? v?echny bar??ky a > zjistit, kde vlastn? maj? vstup. > > > > > > A je?t? mn? napad?, jak by se ?e?ilo, pokud m? objekt tag website a budu > > cht?t je?t? p?idat odkaz na TZ? > > i na toto m? wiki odpov?? :-) > > A link to ... additional resource can be created using url=*. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:website > > pop?. se m??eme domluvit na n?jak?m roz???en? ve stylu > url:cs_tzmista=... > > K. > > > A je?t? jedna v?c. Co jm?no TZ? To se taky m??e li?it od jm?na objektu. > Tak?e n?co jako > > > name:cs_tzmista= > > > ? > > > Mari?n > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/219cfc4f/attachment.html>

22.5.2013 09:02:34 (#7)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " Krom? toho turistick? zn?mky se neomezuj? na ?esko (http://turisticke- znamky.cz/tz/(http://turisticke-znamky.cz/tz/)), tak?e by nebylo od v?ci pojmout n?vrh trochu glob?ln?ji - t?m se zv??? ?ance na podporu i v jin?ch map?ch ne? specificky zam??en?ch na ?esk? turistick? zn?mky.? " No nikde jsem nepsal, ?e se chci zam??it pouze na ?esko, ale zat?m je k dispozici jen seznam pro CZ. Asi jsem to m?l explicitn? zm?nit. Taky ?ek?m na kompletn? seznam - jak bylo sl?beno. No a mezit?m jsem to cht?l probrat tady. V?c hlav v?c v? a mnoh? tady jsou mnohem zku?en?j?? ne? j?. A n?kde se mus? za??t, tak pro? ne doma? Nav?c v CZ jsou TZ nejroz???en?j??. V okoln?ch zem?ch nejsou TZ a? tak zn?m? a v?t?inou pokr?vaj? jen n?kter? oblasti. Je mi jasn?, ?e i p?i nejlep?? v?li to bude n?jakou dobu trvat. Prvotn? import jsem schopen ud?lat b?hem p?r hodin, ale to mus? b?t nejprve jasno, jak TZ namapovat a co jsem koukal, je kolem toho celkem dost byrokracie. Tu j? sice nerad, ale ch?pu, ?e bez toho to nejde. Uv?t?m rady, co a jak a kam se n?sledn? obr?tit. Ka?d? pomoc je v?t?na. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/fb27bcd9/attachment.html>

22.5.2013 09:05:59 (#8)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Je?t? oprava: SK taky celkem jede. M?l jsem dojem, ?e tam tolik zn?mek nen?, ale asi to byl n?jak? zastaral? dojem ;-) Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: LM_1 <flukas.robot+osm at gmail.com> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " Krom? toho turistick? zn?mky se neomezuj? na ?esko (http://turisticke- znamky.cz/tz/(http://turisticke-znamky.cz/tz/)), tak?e by nebylo od v?ci pojmout n?vrh trochu glob?ln?ji - t?m se zv??? ?ance na podporu i v jin?ch map?ch ne? specificky zam??en?ch na ?esk? turistick? zn?mky.? " No nikde jsem nepsal, ?e se chci zam??it pouze na ?esko, ale zat?m je k dispozici jen seznam pro CZ. Asi jsem to m?l explicitn? zm?nit. Taky ?ek?m na kompletn? seznam - jak bylo sl?beno. No a mezit?m jsem to cht?l probrat tady. V?c hlav v?c v? a mnoh? tady jsou mnohem zku?en?j?? ne? j?. A n?kde se mus? za??t, tak pro? ne doma? Nav?c v CZ jsou TZ nejroz???en?j??. V okoln?ch zem?ch nejsou TZ a? tak zn?m? a v?t?inou pokr?vaj? jen n?kter? oblasti. Je mi jasn?, ?e i p?i nejlep?? v?li to bude n?jakou dobu trvat. Prvotn? import jsem schopen ud?lat b?hem p?r hodin, ale to mus? b?t nejprve jasno, jak TZ namapovat a co jsem koukal, je kolem toho celkem dost byrokracie. Tu j? sice nerad, ale ch?pu, ?e bez toho to nejde. Uv?t?m rady, co a jak a kam se n?sledn? obr?tit. Ka?d? pomoc je v?t?na. Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/aa917844/attachment-0001.html>

22.5.2013 09:50:41 (#9)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 22.5.2013 6:02, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > ---------- Pu*vodn? zpr?va ---------- > Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > Datum: 21. 5. 2013 > Pr(edme(t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > > zdrav?m, > > kdyz( uz( jsme se tak rozkecali ... tak j? to vid?m takto: > > > A d? se pak ne(jak zobrazit najednou dan? objekt i TZ? Podporuje > to ne(jak? > > mapa? > > pokud ne, pis( na ne( RFE :-) > > > Velmi vtipn?. > > > > > Ve(ts(inou se vybere jen jedna vlastnost a ta se prezentuje. > Proc( jsou > > tr(eba c(?sla popisn? separ?? Ty se pr(ece vz(dy pr(?mo v?z(ou k > ne(jak? budove(. > > to je z historick?ch du*vodu* z(e probe(hl import c(?sel > (adresn?ch bodu*) bez > n?vaznosti na budovy, ale wiki k tomu v?z?n? na budovy zc(?sti nab?d?: > > Addresses can be tagged with addr:housenumber=* and the other > addr:* keys. > Tags can be added to isolated nodes, to nodes that are parts of > building > polygons ( = entrance=*s ) or, building=* polygons or on polygons > representing > the perimeter of the site. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses > > osobne( se klon?m k tomu d?vat to prim?rne( na ty vstupy > > > Na wiki jsem nas(el toto: V C(R se pouz(?vaj? v?hradne( Adresn? body > (Adresn? m?sta) jako nody Node > <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elements#Node>, nebot( vazba mezi > prvky "building" a "addr" je M:N. >
Tak tos nasel peknej nesmysl, du se mrknout kterej umelec to tam napsal. Nehlede na to, ze budov s vice cisly bude min nez promile. A uz vubec nemluve o tom, ze i z duvodu navigace a identifikace prave tech budov, je to blbost (navic vim o mapach, ktery adresu zobrazujou pouze pokud je na budove, adresni body je naprosto nezajimaj). Mimochodem, vstupy maji zcela samostatne tagovani (entrance). zobrazit citaci
> > S te(mi vstupy je probl?m, z(e bys musel obej?t ?plne( vs(echny > bar?c(ky a zjistit, kde vlastne( maj? vstup. > > > > > > A jes(te( mne( napad?, jak by se r(es(ilo, pokud m? objekt tag > website a budu > > cht?t jes(te( pr(idat odkaz na TZ? > > i na toto m? wiki odpove(d( :-) > > A link to ... additional resource can be created using url=*. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:website > > popr(. se mu*z(eme domluvit na ne(jak?m rozs(?r(en? ve stylu > url:cs_tzmista=... > > K. > > > A jes(te( jedna ve(c. Co jm?no TZ? To se taky mu*z(e lis(it od jm?na > objektu. Takz(e ne(co jako > > > name:cs_tzmista= > > > ? > > > Mari?n > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/35f47497/attachment.html>

22.5.2013 10:16:51 (#10)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> > V?t?inou se vybere jen jedna vlastnost a ta se prezentuje. Pro? jsou > > t?eba ??sla popisn? separ?? Ty se p?ece v?dy p??mo v??ou k n?jak?
budov?. zobrazit citaci
> > to je z historick?ch d?vod? ?e prob?hl import ??sel (adresn?ch bod?) bez > n?vaznosti na budovy, ale wiki k tomu v?z?n? na budovy z??sti nab?d?: > > Addresses can be tagged with addr:housenumber=* and the other addr:* keys. > Tags can be added to isolated nodes, to nodes that are parts of building > polygons ( = entrance=*s ) or, building=* polygons or on polygons
representing zobrazit citaci
> the perimeter of the site. > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses > > osobn? se klon?m k tomu d?vat to prim?rn? na ty vstupy > > > Na wiki jsem na?el toto: V ?R se pou??vaj? v?hradn? Adresn? body (Adresn?
m?sta) zobrazit citaci
> jako nody , nebo? vazba mezi prvky "building" a "addr" je M:N. > > > Tak tos nasel peknej nesmysl, du se mrknout kterej umelec to tam napsal. > > Nehlede na to, ze budov s vice cisly bude min nez promile. A uz vubec
nemluve o zobrazit citaci
> tom, ze i z duvodu navigace a identifikace prave tech budov, je to blbost
(navic vim o zobrazit citaci
> mapach, ktery adresu zobrazujou pouze pokud je na budove, adresni body je > naprosto nezajimaj). Mimochodem, vstupy maji zcela samostatne tagovani > (entrance).
*** Tady um?lec. Vazby adres a budov M:N nejsou vazby chybov?, ale zcela re?ln? p??pustn? a pou??van?. Pro 1:N se sta?? mrknou do katastru a zp?sobu zakreslov?n? budov, pro M:1 sta?? mrknout na addr Brna. Jak zn?mo, to ?e to n?kter? mapa nezobrazuje nen? chyba dat. Co se tyce asociace budovy s adresnim bodem, existuje nejjednodussi prostory dotaz: "Uvnit? kter? building:polygon lezi addr:nod?" ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/d60f3a4e/attachment.html>

22.5.2013 11:04:43 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1055 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla > samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m > objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? > informac? o takov?m objektu.
No nevim, tohle zavani tim ze se import nikdy neudela. Myslim ze samostatne body nejsou zadny velky problem... jednodussi na import, jednodussi na udrzovani, nevyhody zadne. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.5.2013 12:25:16 (#12)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 22.5.2013 10:16, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> > > Ve(ts(inou se vybere jen jedna vlastnost a ta se prezentuje. Proc( > jsou > > > tr(eba c(?sla popisn? separ?? Ty se pr(ece vz(dy pr(?mo v?z(ou k > ne(jak? budove(. > > > > to je z historick?ch du*vodu* z(e probe(hl import c(?sel (adresn?ch > bodu*) bez > > n?vaznosti na budovy, ale wiki k tomu v?z?n? na budovy zc(?sti nab?d?: > > > > Addresses can be tagged with addr:housenumber=* and the other addr:* > keys. > > Tags can be added to isolated nodes, to nodes that are parts of building > > polygons ( = entrance=*s ) or, building=* polygons or on polygons > representing > > the perimeter of the site. > > > > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses > > > > osobne( se klon?m k tomu d?vat to prim?rne( na ty vstupy > > > > > > Na wiki jsem nas(el toto: V C(R se pouz(?vaj? v?hradne( Adresn? body > (Adresn? m?sta) > > jako nody , nebot( vazba mezi prvky "building" a "addr" je M:N. > > > > > > Tak tos nasel peknej nesmysl, du se mrknout kterej umelec to tam napsal. > > > > Nehlede na to, ze budov s vice cisly bude min nez promile. A uz > vubec nemluve o > > tom, ze i z duvodu navigace a identifikace prave tech budov, je to > blbost (navic vim o > > mapach, ktery adresu zobrazujou pouze pokud je na budove, adresni > body je > > naprosto nezajimaj). Mimochodem, vstupy maji zcela samostatne tagovani > > (entrance). > *** Tady ume(lec. Vazby adres a budov M:N nejsou vazby chybov?, ale > zcela re?ln? pr(?pustn? a pouz(?van?. Pro 1:N se stac(? mrknou do > katastru a zpu*sobu zakreslov?n? budov, pro M:1 stac(? mrknout na addr > Brna. > Jak zn?mo, to z(e to ne(kter? mapa nezobrazuje nen? chyba dat. Co se > tyce asociace budovy s adresnim bodem, existuje nejjednodussi prostory > dotaz: "Uvnitr( kter? building:polygon lezi addr:nod?"
Ktery v 90% pripadu nebude knicemu, protoze adresni bod lezi zcela mimo nebo ve spatne budove. Jen v praglu letnanech sem co si pamatuju videl adresy klido o 100 a vic metru mimo. A to neni zadna vyjimka. Netvrdim pak, ze to je chybne, ale tvrdim, ze takovych budov je minimum, nehlede na to, ze i v tom katastru jsou ty adresy privazany k budovam a prave ta vazba je velmi podstatna informace. Ze nejde (zcela obecne) dat objektu vice stejnych tagu (mineno trebas vice tagu prave s adresou nebo vice tagu source, typ obchodu ...) je zasadni chyba OSM. A ne, strednikovani rozhodne neni dobrej napad, to je z hlediska tech dat tragedie. zobrazit citaci
> > ha > hanoj > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/95943bfa/attachment.html>

22.5.2013 12:34:08 (#13)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
552
Dne 22.5.2013 11:04, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > >> I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla >> samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m >> objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? >> informac? o takov?m objektu. > No nevim, tohle zavani tim ze se import nikdy neudela. Myslim ze > samostatne body nejsou zadny velky problem... jednodussi na import, > jednodussi na udrzovani, nevyhody zadne. > Pavel
Bordel v datech - nejsi schopen nijak logicky ani automaticky priradit tu informaci prislusnymu objektu. Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, protoze to tam proste neni. Za me lepsi zadna data nez zabordelena data.

22.5.2013 01:21:03 (#14)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky "Dne 22.5.2013 11:04, Pavel Machek napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj! > >> I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla >> samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m >> objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? >> informac? o takov?m objektu. > No nevim, tohle zavani tim ze se import nikdy neudela. Myslim ze > samostatne body nejsou zadny velky problem... jednodussi na import, > jednodussi na udrzovani, nevyhody zadne. > Pavel
Bordel v datech - nejsi schopen nijak logicky ani automaticky priradit tu informaci prislusnymu objektu. Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, protoze to tam proste neni. Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. _____________" Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st? objektu. Kdy? tak nad t?m uva?uji, mn? je nakonec celkem jedno, jestli budou TZ samostatn? nebo sou??st? objektu. Import bych stejn? ud?lal jako samostatn? body a ty by se pak musely manu?ln? slou?it se souvisej?c?mi objekty. Update by pak aktualizoval pouze data relevantn? pro TZ, sou?adnice objektu bych neupravoval. V?stupem aktualizace by pak byl seznam zm?n?n?ch objekt?, kter? by mohl b?t automaticky zasl?n do t?to konference na revizi. Konkr?tn? p?i?azen? objekt? pro nov? vytvo?en? TZ. Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e by TZ musely m?t speci?ln? tagy: name:tz= description:tz= ref:tz= source:tz= Jen?e t?eba description:tz v podstat? znamen?, ?e description je v jazyce "tz". To zase m??e n?kde ud?lat zmatek. V tom lep??m p??pad? se to prost? na map? nezobraz?, proto?e jazyk "tz" neexistuje. Mari?n "__________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/92bd83f1/attachment.html>

22.5.2013 01:32:17 (#15)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Souhlas?m, ?e slou?en? m??e prob?hnout manu?ln? a postupn? - je to mnohem jednodu??? ?innost ne? dohled?vat n?zvy a ??sla - takto se jen zkop?ruj? tagy. Ohledn? name:tz apod bych se sp?? p?ikl?n?l k tz:name a m?st tz n?co glob?ln?j??ho (tourist_stamp?, ts?) LM_1 Dne 22. kv?tna 2013 13:21 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: jzvc <jzvc at tpfree.net> > Datum: 22. 5. 2013 > > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > > Dne 22.5.2013 11:04, Pavel Machek napsal(a): > > Ahoj! > > > >> I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla > >> samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m > >> objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? > >> informac? o takov?m objektu. > > No nevim, tohle zavani tim ze se import nikdy neudela. Myslim ze > > samostatne body nejsou zadny velky problem... jednodussi na import, > > jednodussi na udrzovani, nevyhody zadne. > > Pavel > Bordel v datech - nejsi schopen nijak logicky ani automaticky priradit > tu informaci prislusnymu objektu. > > Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy > navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, > protoze to tam proste neni. > > Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. > > _____________ > > > Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st? objektu. > > > Kdy? tak nad t?m uva?uji, mn? je nakonec celkem jedno, jestli budou TZ > samostatn? nebo sou??st? objektu. Import bych stejn? ud?lal jako samostatn? > body a ty by se pak musely manu?ln? slou?it se souvisej?c?mi objekty. > > > Update by pak aktualizoval pouze data relevantn? pro TZ, sou?adnice > objektu bych neupravoval. V?stupem aktualizace by pak byl seznam zm?n?n?ch > objekt?, kter? by mohl b?t automaticky zasl?n do t?to konference na revizi. > Konkr?tn? p?i?azen? objekt? pro nov? vytvo?en? TZ. > > > Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e by TZ > musely m?t speci?ln? tagy: > > > name:tz= > > description:tz= > > ref:tz= > > source:tz= > > > Jen?e t?eba description:tz v podstat? znamen?, ?e description je v jazyce > "tz". To zase m??e n?kde ud?lat zmatek. V tom lep??m p??pad? se to prost? > na map? nezobraz?, proto?e jazyk "tz" neexistuje. > > > Mari?n > > > __________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/c5d5f192/attachment.html>

22.5.2013 01:36:34 (#16)
gravatar

Václav Kubíček

<vase.k at centrum.cz>
50
J? jsem pro body, kdy? u? n?kam jdu, tak si st?hnu sp?? v?echny TZ. Nav?c k ?emu pak nav?zat nenav?zateln?, nap?. nam?tkou: Nau?n? stezka Prameny Mor?vky, Brn?nsk? podzem? atd. Va?ek ______________________________________________________________ zobrazit citaci
> Od: "jzvc" <jzvc at tpfree.net> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz at openstreetmap.org> > Datum: 22.05.2013 12:35 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > >Dne 22.5.2013 11:04, Pavel Machek napsal(a): >> Ahoj! >> >>> I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla >>> samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m >>> objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? >>> informac? o takov?m objektu. >> No nevim, tohle zavani tim ze se import nikdy neudela. Myslim ze >> samostatne body nejsou zadny velky problem... jednodussi na import, >> jednodussi na udrzovani, nevyhody zadne. >> Pavel >Bordel v datech - nejsi schopen nijak logicky ani automaticky priradit >tu informaci prislusnymu objektu. > >Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy >navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, >protoze to tam proste neni. > >Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. > >_______________________________________________ >Talk-cz mailing list >Talk-cz at openstreetmap.org >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

22.5.2013 01:41:48 (#17)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1055 1226
On Wed 2013-05-22 12:34:08, jzvc wrote: zobrazit citaci
> Dne 22.5.2013 11:04, Pavel Machek napsal(a): > > Ahoj! > > > >> I kdy? je to komplikovan?j??, p?imlouval bych se za to, aby TZ nebyla > >> samostatn?m uzlem t?m?? nikdy - co v?m tak je v?dycky sv?zan? s n?jak?m > >> objektem, kter? v map? u? je - a turistick? zn?mka by m?la b?t jen dal?? > >> informac? o takov?m objektu. > > No nevim, tohle zavani tim ze se import nikdy neudela. Myslim ze > > samostatne body nejsou zadny velky problem... jednodussi na import, > > jednodussi na udrzovani, nevyhody zadne. > > Pavel > Bordel v datech - nejsi schopen nijak logicky ani automaticky priradit > tu informaci prislusnymu objektu.
No, rekneme ze aktualne neni mozne logicky ani automaticky priradit ulici ke mestu do ktereho patri... coz mi prijde jako podstatne zavaznejsi nez to, ze stejny problem maji turisticke znamky. U tech stejne bude jedine vyuziti "zobrazi se v turisticke mape". A protoze to nejde automaticky, zjevne jsou nutne dva kroky, jak bylo psano v dalsim mailu... a prvni z nich je import jako body. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.5.2013 02:25:57 (#18)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
Ahoj v?em. P?izn?v?m, p?ekvapuje m?, ?e v tak z?kladn? v?ci (co se t??e typu dat) nen? shoda ani po tolika letech projektu. Po??d jsem ?ekal, co nap??? zku?en?j??, ale te? m?m pocit, ?e u? se t?ma za??n? rozm?l?ovat do detail?, a tak se oz?v?m, ne? se ?pln? rozdrob? do ztracena (stejn? jako nap?. t?ma tagov?n? ?esk?ch ?kol ned?vno, toho je velk? ?koda). On Wed 22-05-13 13:21:03, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> On 22. 5. 2013 jzvc wrote: >> Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy >> navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, >> protoze to tam proste neni. >> Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. > > Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st? objektu.
Ano, a spousta dal??ch dotaz?. Nap?. POI a jeho adresa, t?eba obchody. Jsou separ?tn? nody. A co teprve pokud je obchod cel? budova. Ano, pak nelze ud?lat rozumn? automatick? dotaz ani tak z?kladn? a p?irozen? jako "adresa obchodu". Jen?e, pokud se nepletu, tohle nevy?e??me glob?ln?, proto?e to plyne ze samotn?ho designu dat OSM: zobrazit citaci
> Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e by TZ > musely m?t speci?ln? tagy: > > name:tz= > description:tz= > ref:tz= > source:tz=
To je p?esn? ono - v datov?m modelu OSM nelze m?t k jednomu objektu (jak?mukoliv) v?ce nez?visl?ch _sad tag?_. Tak?e to mus? skon?it n?jakou obezli?kou. A ne? st?edn?ky, ":tz" apod., tak mi p?ijde jednozna?n? lep?? m?t separ?tn? nody pro separ?tn? sady vlastnost?. A hlavn? u? je toto ?e?en? pou?ito v OSM (ve v?ech zem?ch) tolikr?t, ?e ani nevid?m smysl, pro? pro jeden detail (turistick? zn?mky) se najednou tv??it, ?e zachr?n?m sv?t. Pokud n?kdo tou?? zachr?nit/vylep?it OSM sv?t, a? prosad? standardn? roz???en? datov?ho modelu OSM. Pak na n?j m??eme p?ech?zet. A ne, to nen? odm?tnut? dobr?ch snah a dobr?ch p?ipom?nek, to mysl?m zcela v??n?. Hodnotu to m? a? standardizovan?. Plus samoz?ejm? pro turistick? zn?mky plat? i v?echny praktick? argumenty zm?n?n? v minul?ch mailech ostatn?mi: snadnost importu a jeho zm?n v budoucnu a hlavn? ?e nebudeme muset ?e?it typy zn?mkov?ch m?st - nap?. kdy? nelze TZ m?sto p?i?adit jednozna?n? (Brn?nsk? podzem?). Milan Van?ura

22.5.2013 04:41:13 (#19)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Ahoj, ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky "Ahoj v?em. P?izn?v?m, p?ekvapuje m?, ?e v tak z?kladn? v?ci (co se t??e typu dat) nen? shoda ani po tolika letech projektu. Po??d jsem ?ekal, co nap??? zku?en?j??, ale te? m?m pocit, ?e u? se t?ma za??n? rozm?l?ovat do detail?, a tak se oz?v?m, ne? se ?pln? rozdrob? do ztracena (stejn? jako nap?. t?ma tagov?n? ?esk?ch ?kol ned?vno, toho je velk? ?koda). " Abych ?ekl pravdu, tak po??d ?ek?m, jak se k tomu vyj?d?? matado?i. Osobn? jsem v OSM po??d nov??ek ;-) M? n?kdo p?ehled jak to je v okoln?ch zem?ch? Zkou?el jsem n?jak? dotazy p?ed overpass turbo. Prim?rn? sice zam??en? na ?esko, ale do obdeln?ku se mi samoz?ejm? dostala i data z okoln?ch zem?. N?kde maj? adresu p??mo na budov?. Pokud chci n?sledn? import TZ roz???it na ostatn? st?ty, tak by bylo dobr? br?t v potaz i tamn? zvyklosti a v?sledn? ?e?en? ud?lat jako kompromis t?chto p??stup?. Existuje n?co jako talk-eu? Nebo m?m na wiki zalo?it str?nku s n?vrhem importu? Jak ??k?m, nem?m zku?enosti s t?m, jak to funguje. " On Wed 22-05-13 13:21:03, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> On 22. 5. 2013 jzvc wrote: >> Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy >> navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, >> protoze to tam proste neni. >> Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. > > Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st? objektu.
Ano, a spousta dal??ch dotaz?. Nap?. POI a jeho adresa, t?eba obchody. Jsou separ?tn? nody. A co teprve pokud je obchod cel? budova. Ano, pak nelze ud?lat rozumn? automatick? dotaz ani tak z?kladn? a p?irozen? jako "adresa obchodu". Jen?e, pokud se nepletu, tohle nevy?e??me glob?ln?, proto?e to plyne ze samotn?ho designu dat OSM: zobrazit citaci
> Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e by TZ
zobrazit citaci
> musely m?t speci?ln? tagy: > > name:tz= > description:tz= > ref:tz= > source:tz=
To je p?esn? ono - v datov?m modelu OSM nelze m?t k jednomu objektu (jak?mukoliv) v?ce nez?visl?ch _sad tag?_. Tak?e to mus? skon?it n?jakou obezli?kou. A ne? st?edn?ky, ":tz" apod., tak mi p?ijde jednozna?n? lep?? m?t separ?tn? nody pro separ?tn? sady vlastnost?. A hlavn? u? je toto ?e?en? pou?ito v OSM (ve v?ech zem?ch) tolikr?t, ?e ani nevid?m smysl, pro? pro jeden detail (turistick? zn?mky) se najednou tv??it, ?e zachr?n?m sv?t. Pokud n?kdo tou?? zachr?nit/vylep?it OSM sv?t, a? prosad? standardn? roz???en? datov?ho modelu OSM. Pak na n?j m??eme p?ech?zet. A ne, to nen? odm?tnut? dobr?ch snah a dobr?ch p?ipom?nek, to mysl?m zcela v??n?. Hodnotu to m? a? standardizovan?. Plus samoz?ejm? pro turistick? zn?mky plat? i v?echny praktick? argumenty zm?n?n? v minul?ch mailech ostatn?mi: snadnost importu a jeho zm?n v budoucnu a hlavn? ?e nebudeme muset ?e?it typy zn?mkov?ch m?st - nap?. kdy? nelze TZ m?sto p?i?adit jednozna?n? (Brn?nsk? podzem?). " To by a? takov? probl?m nebyl. Pokud se zn?mka ned? p?i?adit ke konkr?tn?mu objektu, tak by prost? z?stala jako samostatn? bod. Mari?n " Milan Van?ura _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/d0d19dee/attachment.html>

22.5.2013 04:54:45 (#20)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka obvykle vlastn? objekt - zaj?mavost a pak n?kolik prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do relace p?idat. A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, proto?e tagy tz by byly na relaci a nemusel by se vym??let ??dn? podivn? prefix / sufix. TT Dne 22.5.2013 16:41 "Mari?n Kyral" <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > > Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> > Datum: 22. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > Ahoj v?em. > > P?izn?v?m, p?ekvapuje m?, ?e v tak z?kladn? v?ci (co se t??e typu dat) nen? > shoda ani po tolika letech projektu. Po??d jsem ?ekal, co nap??? > zku?en?j??, > ale te? m?m pocit, ?e u? se t?ma za??n? rozm?l?ovat do detail?, a tak se > oz?v?m, ne? se ?pln? rozdrob? do ztracena (stejn? jako nap?. t?ma tagov?n? > ?esk?ch ?kol ned?vno, toho je velk? ?koda). > > > Abych ?ekl pravdu, tak po??d ?ek?m, jak se k tomu vyj?d?? matado?i. Osobn? > jsem v OSM po??d nov??ek ;-) > > M? n?kdo p?ehled jak to je v okoln?ch zem?ch? Zkou?el jsem n?jak? dotazy > p?ed overpass turbo. Prim?rn? sice zam??en? na ?esko, ale do obdeln?ku se > mi samoz?ejm? dostala i data z okoln?ch zem?. N?kde maj? adresu p??mo na > budov?. > > Pokud chci n?sledn? import TZ roz???it na ostatn? st?ty, tak by bylo dobr? > br?t v potaz i tamn? zvyklosti a v?sledn? ?e?en? ud?lat jako kompromis > t?chto p??stup?. > > Existuje n?co jako talk-eu? Nebo m?m na wiki zalo?it str?nku s n?vrhem > importu? Jak ??k?m, nem?m zku?enosti s t?m, jak to funguje. > > > > On Wed 22-05-13 13:21:03, Mari?n Kyral wrote: > > On 22. 5. 2013 jzvc wrote: > >> Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy > >> navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, > >> protoze to tam proste neni. > >> Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. > > > > Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st? objektu. > > Ano, a spousta dal??ch dotaz?. Nap?. POI a jeho adresa, t?eba obchody. Jsou > separ?tn? nody. A co teprve pokud je obchod cel? budova. Ano, pak nelze > ud?lat > rozumn? automatick? dotaz ani tak z?kladn? a p?irozen? jako "adresa > obchodu". > Jen?e, pokud se nepletu, tohle nevy?e??me glob?ln?, proto?e to plyne ze > samotn?ho designu dat OSM: > > > Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e by > TZ > > musely m?t speci?ln? tagy: > > > > name:tz= > > description:tz= > > ref:tz= > > source:tz= > > To je p?esn? ono - v datov?m modelu OSM nelze m?t k jednomu objektu > (jak?mukoliv) v?ce nez?visl?ch _sad tag?_. Tak?e to mus? skon?it n?jakou > obezli?kou. A ne? st?edn?ky, ":tz" apod., tak mi p?ijde jednozna?n? lep?? > m?t > separ?tn? nody pro separ?tn? sady vlastnost?. A hlavn? u? je toto ?e?en? > pou?ito v OSM (ve v?ech zem?ch) tolikr?t, ?e ani nevid?m smysl, pro? pro > jeden > detail (turistick? zn?mky) se najednou tv??it, ?e zachr?n?m sv?t. > > Pokud n?kdo tou?? zachr?nit/vylep?it OSM sv?t, a? prosad? standardn? > roz???en? > datov?ho modelu OSM. Pak na n?j m??eme p?ech?zet. A ne, to nen? odm?tnut? > dobr?ch snah a dobr?ch p?ipom?nek, to mysl?m zcela v??n?. Hodnotu to m? a? > standardizovan?. > > Plus samoz?ejm? pro turistick? zn?mky plat? i v?echny praktick? argumenty > zm?n?n? v minul?ch mailech ostatn?mi: snadnost importu a jeho zm?n v > budoucnu a > hlavn? ?e nebudeme muset ?e?it typy zn?mkov?ch m?st - nap?. kdy? nelze TZ > m?sto > p?i?adit jednozna?n? (Brn?nsk? podzem?). > > > To by a? takov? probl?m nebyl. Pokud se zn?mka ned? p?i?adit ke > konkr?tn?mu objektu, tak by prost? z?stala jako samostatn? bod. > > > Mari?n > > > > Milan Van?ura > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/b35c71ae/attachment-0001.html>

22.5.2013 05:25:26 (#21)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
Adresy v cizin?, kter? jsem zat?m vid?l, jsou obvykle p??mo na budov? - budova m? jen jedno ??slo, ne jak u n?s popisn? + 0-n orienta?n?ch ??sel a 0-n ulic... Import zn?mek jako relac? by se mi osobn? l?bil. Akor?t bych nev?d?l, jak? objekt vlo?it hned p?i importu - musel by b?t hned ozna?en? p?esn? obchod/atrakce... LM_1 Dne 22. kv?tna 2013 16:54 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka obvykle vlastn? > objekt - zaj?mavost a pak n?kolik prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do > relace p?idat. A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, proto?e > tagy tz by byly na relaci a nemusel by se vym??let ??dn? podivn? prefix / > sufix. > TT > Dne 22.5.2013 16:41 "Mari?n Kyral" <mkyral at email.cz> napsal(a): > > Ahoj, >> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >> >> Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> >> Datum: 22. 5. 2013 >> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky >> >> Ahoj v?em. >> >> P?izn?v?m, p?ekvapuje m?, ?e v tak z?kladn? v?ci (co se t??e typu dat) >> nen? >> shoda ani po tolika letech projektu. Po??d jsem ?ekal, co nap??? >> zku?en?j??, >> ale te? m?m pocit, ?e u? se t?ma za??n? rozm?l?ovat do detail?, a tak se >> oz?v?m, ne? se ?pln? rozdrob? do ztracena (stejn? jako nap?. t?ma tagov?n? >> ?esk?ch ?kol ned?vno, toho je velk? ?koda). >> >> >> Abych ?ekl pravdu, tak po??d ?ek?m, jak se k tomu vyj?d?? matado?i. >> Osobn? jsem v OSM po??d nov??ek ;-) >> >> M? n?kdo p?ehled jak to je v okoln?ch zem?ch? Zkou?el jsem n?jak? dotazy >> p?ed overpass turbo. Prim?rn? sice zam??en? na ?esko, ale do obdeln?ku se >> mi samoz?ejm? dostala i data z okoln?ch zem?. N?kde maj? adresu p??mo na >> budov?. >> >> Pokud chci n?sledn? import TZ roz???it na ostatn? st?ty, tak by bylo >> dobr? br?t v potaz i tamn? zvyklosti a v?sledn? ?e?en? ud?lat jako >> kompromis t?chto p??stup?. >> >> Existuje n?co jako talk-eu? Nebo m?m na wiki zalo?it str?nku s n?vrhem >> importu? Jak ??k?m, nem?m zku?enosti s t?m, jak to funguje. >> >> >> >> On Wed 22-05-13 13:21:03, Mari?n Kyral wrote: >> > On 22. 5. 2013 jzvc wrote: >> >> Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy >> >> navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit nebudes, >> >> protoze to tam proste neni. >> >> Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. >> > >> > Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st? objektu. >> >> Ano, a spousta dal??ch dotaz?. Nap?. POI a jeho adresa, t?eba obchody. >> Jsou >> separ?tn? nody. A co teprve pokud je obchod cel? budova. Ano, pak nelze >> ud?lat >> rozumn? automatick? dotaz ani tak z?kladn? a p?irozen? jako "adresa >> obchodu". >> Jen?e, pokud se nepletu, tohle nevy?e??me glob?ln?, proto?e to plyne ze >> samotn?ho designu dat OSM: >> >> > Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e by >> TZ >> > musely m?t speci?ln? tagy: >> > >> > name:tz= >> > description:tz= >> > ref:tz= >> > source:tz= >> >> To je p?esn? ono - v datov?m modelu OSM nelze m?t k jednomu objektu >> (jak?mukoliv) v?ce nez?visl?ch _sad tag?_. Tak?e to mus? skon?it n?jakou >> obezli?kou. A ne? st?edn?ky, ":tz" apod., tak mi p?ijde jednozna?n? lep?? >> m?t >> separ?tn? nody pro separ?tn? sady vlastnost?. A hlavn? u? je toto ?e?en? >> pou?ito v OSM (ve v?ech zem?ch) tolikr?t, ?e ani nevid?m smysl, pro? pro >> jeden >> detail (turistick? zn?mky) se najednou tv??it, ?e zachr?n?m sv?t. >> >> Pokud n?kdo tou?? zachr?nit/vylep?it OSM sv?t, a? prosad? standardn? >> roz???en? >> datov?ho modelu OSM. Pak na n?j m??eme p?ech?zet. A ne, to nen? odm?tnut? >> dobr?ch snah a dobr?ch p?ipom?nek, to mysl?m zcela v??n?. Hodnotu to m? a? >> standardizovan?. >> >> Plus samoz?ejm? pro turistick? zn?mky plat? i v?echny praktick? argumenty >> zm?n?n? v minul?ch mailech ostatn?mi: snadnost importu a jeho zm?n v >> budoucnu a >> hlavn? ?e nebudeme muset ?e?it typy zn?mkov?ch m?st - nap?. kdy? nelze TZ >> m?sto >> p?i?adit jednozna?n? (Brn?nsk? podzem?). >> >> >> To by a? takov? probl?m nebyl. Pokud se zn?mka ned? p?i?adit ke >> konkr?tn?mu objektu, tak by prost? z?stala jako samostatn? bod. >> >> >> Mari?n >> >> >> >> Milan Van?ura >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/557e68fd/attachment.html>

22.5.2013 05:37:00 (#22)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
P?i importu by mohl b?t v relaci jedin? provizorn? bod ozna?en? n?jak?m FIXME. TT Dne 22.5.2013 17:26 "LM_1" <flukas.robot+osm at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> > Import zn?mek jako relac? by se mi osobn? l?bil. Akor?t bych nev?d?l,
jak? objekt vlo?it hned p?i importu - musel by b?t hned ozna?en? p?esn? obchod/atrakce... zobrazit citaci
> LM_1 > > > Dne 22. kv?tna 2013 16:54 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> napsal(a): > >> A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka obvykle vlastn?
objekt - zaj?mavost a pak n?kolik prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do relace p?idat. A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, proto?e tagy tz by byly na relaci a nemusel by se vym??let ??dn? podivn? prefix / sufix. zobrazit citaci
>> TT >> >> Dne 22.5.2013 16:41 "Mari?n Kyral" <mkyral at email.cz> napsal(a): >> >>> Ahoj, >>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>> >>> Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> >>> Datum: 22. 5. 2013 >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky >>> >>> >>>> Ahoj v?em. >>>> >>>> P?izn?v?m, p?ekvapuje m?, ?e v tak z?kladn? v?ci (co se t??e typu dat)
nen? zobrazit citaci
>>>> shoda ani po tolika letech projektu. Po??d jsem ?ekal, co nap???
zku?en?j??, zobrazit citaci
>>>> ale te? m?m pocit, ?e u? se t?ma za??n? rozm?l?ovat do detail?, a tak
se zobrazit citaci
>>>> oz?v?m, ne? se ?pln? rozdrob? do ztracena (stejn? jako nap?. t?ma
tagov?n? zobrazit citaci
>>>> ?esk?ch ?kol ned?vno, toho je velk? ?koda). >>> >>> >>> Abych ?ekl pravdu, tak po??d ?ek?m, jak se k tomu vyj?d?? matado?i.
Osobn? jsem v OSM po??d nov??ek ;-) zobrazit citaci
>>> >>> M? n?kdo p?ehled jak to je v okoln?ch zem?ch? Zkou?el jsem n?jak?
dotazy p?ed overpass turbo. Prim?rn? sice zam??en? na ?esko, ale do obdeln?ku se mi samoz?ejm? dostala i data z okoln?ch zem?. N?kde maj? adresu p??mo na budov?. zobrazit citaci
>>> >>> Pokud chci n?sledn? import TZ roz???it na ostatn? st?ty, tak by bylo
dobr? br?t v potaz i tamn? zvyklosti a v?sledn? ?e?en? ud?lat jako kompromis t?chto p??stup?. zobrazit citaci
>>> >>> Existuje n?co jako talk-eu? Nebo m?m na wiki zalo?it str?nku s n?vrhem
importu? Jak ??k?m, nem?m zku?enosti s t?m, jak to funguje. zobrazit citaci
>>> >>> >>>> >>>> On Wed 22-05-13 13:21:03, Mari?n Kyral wrote: >>>> > On 22. 5. 2013 jzvc wrote: >>>> >> Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy >>>> >> navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit
nebudes, zobrazit citaci
>>>> >> protoze to tam proste neni. >>>> >> Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. >>>> > >>>> > Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st?
objektu. zobrazit citaci
>>>> >>>> Ano, a spousta dal??ch dotaz?. Nap?. POI a jeho adresa, t?eba obchody.
Jsou zobrazit citaci
>>>> separ?tn? nody. A co teprve pokud je obchod cel? budova. Ano, pak
nelze ud?lat zobrazit citaci
>>>> rozumn? automatick? dotaz ani tak z?kladn? a p?irozen? jako "adresa
obchodu". zobrazit citaci
>>>> Jen?e, pokud se nepletu, tohle nevy?e??me glob?ln?, proto?e to plyne ze >>>> samotn?ho designu dat OSM: >>>> >>>> > Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e
by TZ zobrazit citaci
>>>> > musely m?t speci?ln? tagy: >>>> > >>>> > name:tz= >>>> > description:tz= >>>> > ref:tz= >>>> > source:tz= >>>> >>>> To je p?esn? ono - v datov?m modelu OSM nelze m?t k jednomu objektu >>>> (jak?mukoliv) v?ce nez?visl?ch _sad tag?_. Tak?e to mus? skon?it
n?jakou zobrazit citaci
>>>> obezli?kou. A ne? st?edn?ky, ":tz" apod., tak mi p?ijde jednozna?n?
lep?? m?t zobrazit citaci
>>>> separ?tn? nody pro separ?tn? sady vlastnost?. A hlavn? u? je toto
?e?en? zobrazit citaci
>>>> pou?ito v OSM (ve v?ech zem?ch) tolikr?t, ?e ani nevid?m smysl, pro?
pro jeden zobrazit citaci
>>>> detail (turistick? zn?mky) se najednou tv??it, ?e zachr?n?m sv?t. >>>> >>>> Pokud n?kdo tou?? zachr?nit/vylep?it OSM sv?t, a? prosad? standardn?
roz???en? zobrazit citaci
>>>> datov?ho modelu OSM. Pak na n?j m??eme p?ech?zet. A ne, to nen?
odm?tnut? zobrazit citaci
>>>> dobr?ch snah a dobr?ch p?ipom?nek, to mysl?m zcela v??n?. Hodnotu to
m? a? zobrazit citaci
>>>> standardizovan?. >>>> >>>> Plus samoz?ejm? pro turistick? zn?mky plat? i v?echny praktick?
argumenty zobrazit citaci
>>>> zm?n?n? v minul?ch mailech ostatn?mi: snadnost importu a jeho zm?n v
budoucnu a zobrazit citaci
>>>> hlavn? ?e nebudeme muset ?e?it typy zn?mkov?ch m?st - nap?. kdy? nelze
TZ m?sto zobrazit citaci
>>>> p?i?adit jednozna?n? (Brn?nsk? podzem?). >>> >>> >>> To by a? takov? probl?m nebyl. Pokud se zn?mka ned? p?i?adit ke
konkr?tn?mu objektu, tak by prost? z?stala jako samostatn? bod. zobrazit citaci
>>> >>> >>> Mari?n >>> >>> >>>> >>>> Milan Van?ura >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/8bb423f6/attachment-0001.html>

22.5.2013 08:41:36 (#23)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " P?i importu by mohl b?t v relaci jedin? provizorn? bod ozna?en? n?jak?m FIXME. TT " N?jak takto? <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <osm version='0.6' upload='true' generator='JOSM'> ? <bounds minlat='49.6432347' minlon='18.2627535' maxlat='49.6524321' maxlon ='18.2799196' origin='CGImap 0.1.0' /> ? <node id='-1910' action='modify' visible='true' lat='49.6491222222' lon= '18.2709777778'> ??? <tag k='fixme' v='Do t?to relace pros?m vlo?te body relevantn? pro turistickou zn?mku 1472: Rozhledna Panorama a pak tento do?asn? bod z relace sma?te' /> ? </node> ? <relation id='-1918' action='modify' visible='true'> ??? <member type='node' ref='-1910' role='fixme' /> ??? <tag k='attraction' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='description' v='ROZHLEDNY; Beskydsk? informa?n? centrum Fr?dek' /> ??? <tag k='name' v='TZ 1472: Rozhledna Panorama' /> ??? <tag k='ref' v='TSCZ:1472' /> ??? <tag k='source' v='turisticke-znamky.cz' /> ??? <tag k='tourism' v='attraction' /> ??? <tag k='type' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='website' v='http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=1472' /> ? </relation> </osm> Mari?n " Dne 22.5.2013 17:26 "LM_1" <flukas.robot+osm at gmail.com (mailto:flukas.robot%2Bosm at gmail.com)> napsal(a): zobrazit citaci
> > Import zn?mek jako relac? by se mi osobn? l?bil. Akor?t bych nev?d?l, jak?
objekt vlo?it hned p?i importu - musel by b?t hned ozna?en? p?esn? obchod/ atrakce... zobrazit citaci
> LM_1 > > > Dne 22. kv?tna 2013 16:54 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz
(mailto:t.tichy at post.cz)> napsal(a): zobrazit citaci
> >> A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka obvykle vlastn?
objekt - zaj?mavost a pak n?kolik prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do relace p?idat. A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, proto?e tagy tz by byly na relaci a nemusel by se vym??let ??dn? podivn? prefix / sufix. zobrazit citaci
>> TT >> >> Dne 22.5.2013 16:41 "Mari?n Kyral" <mkyral at email.cz
(mailto:mkyral at email.cz)> napsal(a): zobrazit citaci
>> >>> Ahoj, >>> ---------- P?vodn? zpr?va ---------- >>> >>> Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz(mailto:milan at ucw.cz)> >>> Datum: 22. 5. 2013 >>> P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky >>> >>> >>>> Ahoj v?em. >>>> >>>> P?izn?v?m, p?ekvapuje m?, ?e v tak z?kladn? v?ci (co se t??e typu dat)
nen? zobrazit citaci
>>>> shoda ani po tolika letech projektu. Po??d jsem ?ekal, co nap???
zku?en?j??, zobrazit citaci
>>>> ale te? m?m pocit, ?e u? se t?ma za??n? rozm?l?ovat do detail?, a tak
se zobrazit citaci
>>>> oz?v?m, ne? se ?pln? rozdrob? do ztracena (stejn? jako nap?. t?ma
tagov?n? zobrazit citaci
>>>> ?esk?ch ?kol ned?vno, toho je velk? ?koda). >>> >>> >>> Abych ?ekl pravdu, tak po??d ?ek?m, jak se k tomu vyj?d?? matado?i.
Osobn? jsem v OSM po??d nov??ek ;-) zobrazit citaci
>>> >>> M? n?kdo p?ehled jak to je v okoln?ch zem?ch? Zkou?el jsem n?jak? dotazy
p?ed overpass turbo. Prim?rn? sice zam??en? na ?esko, ale do obdeln?ku se mi samoz?ejm? dostala i data z okoln?ch zem?. N?kde maj? adresu p??mo na budov?. zobrazit citaci
>>> >>> Pokud chci n?sledn? import TZ roz???it na ostatn? st?ty, tak by bylo
dobr? br?t v potaz i tamn? zvyklosti a v?sledn? ?e?en? ud?lat jako kompromis t?chto p??stup?. zobrazit citaci
>>> >>> Existuje n?co jako talk-eu? Nebo m?m na wiki zalo?it str?nku s n?vrhem
importu? Jak ??k?m, nem?m zku?enosti s t?m, jak to funguje. zobrazit citaci
>>> >>> >>>> >>>> On Wed 22-05-13 13:21:03, Mari?n Kyral wrote: >>>> > On 22. 5. 2013 jzvc wrote: >>>> >> Rekneme ze se to vztahuje k hradu a rekneme, ze si sosnes do svy >>>> >> navigace vsechny hrady, s veskerejma informacema => tohle mit
nebudes, zobrazit citaci
>>>> >> protoze to tam proste neni. >>>> >> Za me lepsi zadna data nez zabordelena data. >>>> > >>>> > Stejn? tak tak nebude? m?t ani adresn? body - nejsou sou??st?
objektu. zobrazit citaci
>>>> >>>> Ano, a spousta dal??ch dotaz?. Nap?. POI a jeho adresa, t?eba obchody.
Jsou zobrazit citaci
>>>> separ?tn? nody. A co teprve pokud je obchod cel? budova. Ano, pak nelze
ud?lat zobrazit citaci
>>>> rozumn? automatick? dotaz ani tak z?kladn? a p?irozen? jako "adresa
obchodu". zobrazit citaci
>>>> Jen?e, pokud se nepletu, tohle nevy?e??me glob?ln?, proto?e to plyne ze >>>> samotn?ho designu dat OSM: >>>> >>>> > Jedin? probl?m m?m s tagy. V podstat? v?echny mohou kolidovat. Tak?e
by TZ zobrazit citaci
>>>> > musely m?t speci?ln? tagy: >>>> > >>>> > name:tz= >>>> > description:tz= >>>> > ref:tz= >>>> > source:tz= >>>> >>>> To je p?esn? ono - v datov?m modelu OSM nelze m?t k jednomu objektu >>>> (jak?mukoliv) v?ce nez?visl?ch _sad tag?_. Tak?e to mus? skon?it
n?jakou zobrazit citaci
>>>> obezli?kou. A ne? st?edn?ky, ":tz" apod., tak mi p?ijde jednozna?n?
lep?? m?t zobrazit citaci
>>>> separ?tn? nody pro separ?tn? sady vlastnost?. A hlavn? u? je toto
?e?en? zobrazit citaci
>>>> pou?ito v OSM (ve v?ech zem?ch) tolikr?t, ?e ani nevid?m smysl, pro?
pro jeden zobrazit citaci
>>>> detail (turistick? zn?mky) se najednou tv??it, ?e zachr?n?m sv?t. >>>> >>>> Pokud n?kdo tou?? zachr?nit/vylep?it OSM sv?t, a? prosad? standardn?
roz???en? zobrazit citaci
>>>> datov?ho modelu OSM. Pak na n?j m??eme p?ech?zet. A ne, to nen?
odm?tnut? zobrazit citaci
>>>> dobr?ch snah a dobr?ch p?ipom?nek, to mysl?m zcela v??n?. Hodnotu to m?
a? zobrazit citaci
>>>> standardizovan?. >>>> >>>> Plus samoz?ejm? pro turistick? zn?mky plat? i v?echny praktick?
argumenty zobrazit citaci
>>>> zm?n?n? v minul?ch mailech ostatn?mi: snadnost importu a jeho zm?n v
budoucnu a zobrazit citaci
>>>> hlavn? ?e nebudeme muset ?e?it typy zn?mkov?ch m?st - nap?. kdy? nelze
TZ m?sto zobrazit citaci
>>>> p?i?adit jednozna?n? (Brn?nsk? podzem?). >>> >>> >>> To by a? takov? probl?m nebyl. Pokud se zn?mka ned? p?i?adit ke
konkr?tn?mu objektu, tak by prost? z?stala jako samostatn? bod. zobrazit citaci
>>> >>> >>> Mari?n >>> >>> >>>> >>>> Milan Van?ura >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
(http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) zobrazit citaci
>>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
(http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) zobrazit citaci
>>> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
(http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) zobrazit citaci
>> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
(http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) zobrazit citaci
>
_______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/2ebcbc96/attachment.html>

22.5.2013 11:23:22 (#24)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Tak jsem sp?chal prvn? verzi importn?ho skriptu. V?stup pro kategorii BESKYDY lze st?hnout tady: http://www.kyralovi.cz/tmp/ tz_beskydy.osm Sta?? st?hnout a otev??t v josm. N?sledn? pak jdou p?idat dal?? vrstvy a klasicky dot?hnout relevantn? data z OSM. M??ete si t?eba zkusit doplnit n?jakou relaci. Otestuje a dejte v?d?t co vylep?it (a jestli to je v?bec ono). V souboru jsou n?sleduj?c? kategorie: ARCHEO BEROUNKA BESKYDY B?L? KARPATY BROUMOVSK? MEZIHO?? C?RKEVN? PAM?TKY ?ESK? ST?EDOHO?? ?ESK? LES ?ESK? R?J (www.rajnet.cz) HISTORICK? M?STA HISTORICK? PIVOVARY HOST?NSK? VRCHY HRADY CHKO CH?IBY JAVORN?KY JESEN?KY JESKYN? A PROPASTI JEST?EB? HORY JE?T?DSK? H?BET JIHLAVSK? VRCHY JIZERSK? HORY Karvin? KRKONO?E KRU?N? HORY LABSK? P?SKOVCE LITOVELSK? POMORAV? LU?ICK? HORY LU?NICE MORAVSK? KRAS N?RODN? PARK ?ESK? ?V?CARSKO NEZA?AZENO NOVOHRADSK? HORY OH?E ORLICK? HORY OTAVA PAM?TN?KY RALSK? PAHORKATINA ROZHLEDNY RYCHLEBSK? HORY S?ZAVA SKANZENY A MUZEA SKUPINA KRALICK?HO SN??N?KU SLAVKOVSK? LES ?UMAVA TECHNICK? PAM?TKY V?LE?N? PAM?TN?KY VINA?SK? OBCE VLTAVA VSET?NSK? VRCHY WESTERN Z?MKY ZOOLOGICK? ZAHRADY ???RSK? VRCHY ?ELEZN? HORY P?edpokl?d?m, ?e import se bude d?lat po kategori?ch. Zat?m jsem nezji?oval, kolik je v ka?d? zn?mek. Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " P?i importu by mohl b?t v relaci jedin? provizorn? bod ozna?en? n?jak?m FIXME. TT " N?jak takto? <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <osm version='0.6' upload='true' generator='JOSM'> ? <bounds minlat='49.6432347' minlon='18.2627535' maxlat='49.6524321' maxlon ='18.2799196' origin='CGImap 0.1.0' /> ? <node id='-1910' action='modify' visible='true' lat='49.6491222222' lon= '18.2709777778'> ??? <tag k='fixme' v='Do t?to relace pros?m vlo?te body relevantn? pro turistickou zn?mku 1472: Rozhledna Panorama a pak tento do?asn? bod z relace sma?te' /> ? </node> ? <relation id='-1918' action='modify' visible='true'> ??? <member type='node' ref='-1910' role='fixme' /> ??? <tag k='attraction' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='description' v='ROZHLEDNY; Beskydsk? informa?n? centrum Fr?dek' /> ??? <tag k='name' v='TZ 1472: Rozhledna Panorama' /> ??? <tag k='ref' v='TSCZ:1472' /> ??? <tag k='source' v='turisticke-znamky.cz' /> ??? <tag k='tourism' v='attraction' /> ??? <tag k='type' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='website' v='http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=1472' /> ? </relation> </osm> Mari?n " Dne 22.5.2013 17:26 "LM_1" <flukas.robot+osm at gmail.com (mailto:flukas.robot%2Bosm at gmail.com)> napsal(a): zobrazit citaci
> > Import zn?mek jako relac? by se mi osobn? l?bil. Akor?t bych nev?d?l, jak?
objekt vlo?it hned p?i importu - musel by b?t hned ozna?en? p?esn? obchod/ atrakce... zobrazit citaci
> LM_1 > > > Dne 22. kv?tna 2013 16:54 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz
(mailto:t.tichy at post.cz)> napsal(a): zobrazit citaci
> >> A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka obvykle vlastn?
objekt - zaj?mavost a pak n?kolik prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do relace p?idat. A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, proto?e tagy tz by byly na relaci a nemusel by se vym??let ??dn? podivn? prefix / sufix. zobrazit citaci
>> TT >>
" " ? " " " " ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/cf72de82/attachment-0001.html>

23.5.2013 07:24:40 (#25)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Na http://www.kyralovi.cz/tmp/all.zip lze st?hnout soubor obsahuj?c? v?echny CZ zn?mky. Kdy? si to ?lov?k otev?e, dostane kr?snou slepou mapu republiky ; -) M?m trochu probl?m s kl??em "description". Dle valid?toru nesm? b?t jeho hodnota del?? ne? 119 znak?. Tak?e zam??len? konstrukce neprojde. description="CATEGORY; prodejn?_m?sto_1 (www1); prodejn?_m?sto_2 (www2);... prodejn?_m?sto_13 (www13);" Pot?ebuji to n?jak rozd?lit do v?ce ??dk?. N?co jako ts_category= ts_sales_point_1= ts_sales_point_2= ts_sales_point_3= ... ts_sales_point_13= Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " Tak jsem sp?chal prvn? verzi importn?ho skriptu. V?stup pro kategorii BESKYDY lze st?hnout tady: http://www.kyralovi.cz/tmp/ tz_beskydy.osm Sta?? st?hnout a otev??t v josm. N?sledn? pak jdou p?idat dal?? vrstvy a klasicky dot?hnout relevantn? data z OSM. M??ete si t?eba zkusit doplnit n?jakou relaci. Otestuje a dejte v?d?t co vylep?it (a jestli to je v?bec ono). V souboru jsou n?sleduj?c? kategorie: ARCHEO BEROUNKA BESKYDY B?L? KARPATY BROUMOVSK? MEZIHO?? C?RKEVN? PAM?TKY ?ESK? ST?EDOHO?? ?ESK? LES ?ESK? R?J (www.rajnet.cz) HISTORICK? M?STA HISTORICK? PIVOVARY HOST?NSK? VRCHY HRADY CHKO CH?IBY JAVORN?KY JESEN?KY JESKYN? A PROPASTI JEST?EB? HORY JE?T?DSK? H?BET JIHLAVSK? VRCHY JIZERSK? HORY Karvin? KRKONO?E KRU?N? HORY LABSK? P?SKOVCE LITOVELSK? POMORAV? LU?ICK? HORY LU?NICE MORAVSK? KRAS N?RODN? PARK ?ESK? ?V?CARSKO NEZA?AZENO NOVOHRADSK? HORY OH?E ORLICK? HORY OTAVA PAM?TN?KY RALSK? PAHORKATINA ROZHLEDNY RYCHLEBSK? HORY S?ZAVA SKANZENY A MUZEA SKUPINA KRALICK?HO SN??N?KU SLAVKOVSK? LES ?UMAVA TECHNICK? PAM?TKY V?LE?N? PAM?TN?KY VINA?SK? OBCE VLTAVA VSET?NSK? VRCHY WESTERN Z?MKY ZOOLOGICK? ZAHRADY ???RSK? VRCHY ?ELEZN? HORY P?edpokl?d?m, ?e import se bude d?lat po kategori?ch. Zat?m jsem nezji?oval, kolik je v ka?d? zn?mek. Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " P?i importu by mohl b?t v relaci jedin? provizorn? bod ozna?en? n?jak?m FIXME. TT " N?jak takto? <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <osm version='0.6' upload='true' generator='JOSM'> ? <bounds minlat='49.6432347' minlon='18.2627535' maxlat='49.6524321' maxlon ='18.2799196' origin='CGImap 0.1.0' /> ? <node id='-1910' action='modify' visible='true' lat='49.6491222222' lon= '18.2709777778'> ??? <tag k='fixme' v='Do t?to relace pros?m vlo?te body relevantn? pro turistickou zn?mku 1472: Rozhledna Panorama a pak tento do?asn? bod z relace sma?te' /> ? </node> ? <relation id='-1918' action='modify' visible='true'> ??? <member type='node' ref='-1910' role='fixme' /> ??? <tag k='attraction' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='description' v='ROZHLEDNY; Beskydsk? informa?n? centrum Fr?dek' /> ??? <tag k='name' v='TZ 1472: Rozhledna Panorama' /> ??? <tag k='ref' v='TSCZ:1472' /> ??? <tag k='source' v='turisticke-znamky.cz' /> ??? <tag k='tourism' v='attraction' /> ??? <tag k='type' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='website' v='http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=1472' /> ? </relation> </osm> Mari?n " Dne 22.5.2013 17:26 "LM_1" <flukas.robot+osm at gmail.com (mailto:flukas.robot%2Bosm at gmail.com)> napsal(a): zobrazit citaci
> > Import zn?mek jako relac? by se mi osobn? l?bil. Akor?t bych nev?d?l, jak?
objekt vlo?it hned p?i importu - musel by b?t hned ozna?en? p?esn? obchod/ atrakce... zobrazit citaci
> LM_1 > > > Dne 22. kv?tna 2013 16:54 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz
(mailto:t.tichy at post.cz)> napsal(a): zobrazit citaci
> >> A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka obvykle vlastn?
objekt - zaj?mavost a pak n?kolik prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do relace p?idat. A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, proto?e tagy tz by byly na relaci a nemusel by se vym??let ??dn? podivn? prefix / sufix. zobrazit citaci
>> TT >>
" " ? " " " " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130523/027132d4/attachment.html>

23.5.2013 08:09:27 (#26)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> P?izn?v?m, p?ekvapuje m?, ?e v tak z?kladn? v?ci (co se t??e typu dat) nen? > shoda ani po tolika letech projektu. Po??d jsem ?ekal, co nap??? zku?en?j??, > ale te? m?m pocit, ?e u? se t?ma za??n? rozm?l?ovat do detail?, a tak se > oz?v?m, ne? se ?pln? rozdrob? do ztracena (stejn? jako nap?. t?ma tagov?n? > ?esk?ch ?kol ned?vno, toho je velk? ?koda).
*** Z?le?? co si p?edstavuje? za shodu, asi ne jednotn? hlasov?n? jako KSSS ;) P?esto "adresn? body" funguj? jako nody od po??tku OSM (s men?? p?etr?kou d?ky jednomu pluginu), t??d?n? ?kol funguje beze zm?n od po??tku OSM. hanoj

24.5.2013 02:25:34 (#27)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Tak jsem te? ?irou n?hodou narazil na: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ Proposed_features/Checkpoint_for_Tourism Ony vlastn? turistick? zn?mky jsou v podstat? tot??. Dokl?daj?, ?e turista na dan?m m?st? byl*, proto?e jinde dan? zn?mka nejde koupit a po?tou ji za?lou pouze oproti n?jak?mu d?kazu (vstupenka, fotka). *) Ne v?dy se dan? zn?mka prod?v? p??mo na m?st? (nap??klad n?kter? vrcholy bez chaty), tak?e n?komu sta?? dorazit na nejbli??? prodejn? m?sto a na m?sto sam? u? pak ani nejde. Ov?em tag by se musel roz???it: checkpoint=tourist checkpoint:type=tourist_stamp checkpoint:category:cz=Poho?? checkpoint:sales_place_1=IC aa checkpoint:sales_place_web_13=http://ic.xx.cz .... checkpoint:sales_place_13=IC aa checkpoint:sales_place_web_13=http://ic.xx.cz Co mysl?te? Mari?n
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 23. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " Na http://www.kyralovi.cz/tmp/all.zip lze st?hnout soubor obsahuj?c? v?echny CZ zn?mky. Kdy? si to ?lov?k otev?e, dostane kr?snou slepou mapu republiky ; -) M?m trochu probl?m s kl??em "description". Dle valid?toru nesm? b?t jeho hodnota del?? ne? 119 znak?. Tak?e zam??len? konstrukce neprojde. description="CATEGORY; prodejn?_m?sto_1 (www1); prodejn?_m?sto_2 (www2);... prodejn?_m?sto_13 (www13);" Pot?ebuji to n?jak rozd?lit do v?ce ??dk?. N?co jako ts_category= ts_sales_point_1= ts_sales_point_2= ts_sales_point_3= ... ts_sales_point_13= Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " Tak jsem sp?chal prvn? verzi importn?ho skriptu. V?stup pro kategorii BESKYDY lze st?hnout tady: http://www.kyralovi.cz/tmp/ tz_beskydy.osm Sta?? st?hnout a otev??t v josm. N?sledn? pak jdou p?idat dal?? vrstvy a klasicky dot?hnout relevantn? data z OSM. M??ete si t?eba zkusit doplnit n?jakou relaci. Otestuje a dejte v?d?t co vylep?it (a jestli to je v?bec ono). V souboru jsou n?sleduj?c? kategorie: ARCHEO BEROUNKA BESKYDY B?L? KARPATY BROUMOVSK? MEZIHO?? C?RKEVN? PAM?TKY ?ESK? ST?EDOHO?? ?ESK? LES ?ESK? R?J (www.rajnet.cz) HISTORICK? M?STA HISTORICK? PIVOVARY HOST?NSK? VRCHY HRADY CHKO CH?IBY JAVORN?KY JESEN?KY JESKYN? A PROPASTI JEST?EB? HORY JE?T?DSK? H?BET JIHLAVSK? VRCHY JIZERSK? HORY Karvin? KRKONO?E KRU?N? HORY LABSK? P?SKOVCE LITOVELSK? POMORAV? LU?ICK? HORY LU?NICE MORAVSK? KRAS N?RODN? PARK ?ESK? ?V?CARSKO NEZA?AZENO NOVOHRADSK? HORY OH?E ORLICK? HORY OTAVA PAM?TN?KY RALSK? PAHORKATINA ROZHLEDNY RYCHLEBSK? HORY S?ZAVA SKANZENY A MUZEA SKUPINA KRALICK?HO SN??N?KU SLAVKOVSK? LES ?UMAVA TECHNICK? PAM?TKY V?LE?N? PAM?TN?KY VINA?SK? OBCE VLTAVA VSET?NSK? VRCHY WESTERN Z?MKY ZOOLOGICK? ZAHRADY ???RSK? VRCHY ?ELEZN? HORY P?edpokl?d?m, ?e import se bude d?lat po kategori?ch. Zat?m jsem nezji?oval, kolik je v ka?d? zn?mek. Mari?n ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " P?i importu by mohl b?t v relaci jedin? provizorn? bod ozna?en? n?jak?m FIXME. TT " N?jak takto? <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <osm version='0.6' upload='true' generator='JOSM'> ? <bounds minlat='49.6432347' minlon='18.2627535' maxlat='49.6524321' maxlon ='18.2799196' origin='CGImap 0.1.0' /> ? <node id='-1910' action='modify' visible='true' lat='49.6491222222' lon= '18.2709777778'> ??? <tag k='fixme' v='Do t?to relace pros?m vlo?te body relevantn? pro turistickou zn?mku 1472: Rozhledna Panorama a pak tento do?asn? bod z relace sma?te' /> ? </node> ? <relation id='-1918' action='modify' visible='true'> ??? <member type='node' ref='-1910' role='fixme' /> ??? <tag k='attraction' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='description' v='ROZHLEDNY; Beskydsk? informa?n? centrum Fr?dek' /> ??? <tag k='name' v='TZ 1472: Rozhledna Panorama' /> ??? <tag k='ref' v='TSCZ:1472' /> ??? <tag k='source' v='turisticke-znamky.cz' /> ??? <tag k='tourism' v='attraction' /> ??? <tag k='type' v='tourist_stamp' /> ??? <tag k='website' v='http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=1472' /> ? </relation> </osm> Mari?n " Dne 22.5.2013 17:26 "LM_1" <flukas.robot+osm at gmail.com (mailto:flukas.robot%2Bosm at gmail.com)> napsal(a): zobrazit citaci
> > Import zn?mek jako relac? by se mi osobn? l?bil. Akor?t bych nev?d?l, jak?
objekt vlo?it hned p?i importu - musel by b?t hned ozna?en? p?esn? obchod/ atrakce... zobrazit citaci
> LM_1 > > > Dne 22. kv?tna 2013 16:54 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz
(mailto:t.tichy at post.cz)> napsal(a): zobrazit citaci
> >> A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka obvykle vlastn?
objekt - zaj?mavost a pak n?kolik prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do relace p?idat. A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, proto?e tagy tz by byly na relaci a nemusel by se vym??let ??dn? podivn? prefix / sufix. zobrazit citaci
>> TT >>
" " ? " " " " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130524/d7f627ce/attachment.html>

24.5.2013 03:35:26 (#28)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
615
Za me dobry :-) Dne 24.5.2013 14:25, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> Tak jsem te? ?irou n?hodou narazil na: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Checkpoint_for_Tourism > > Ony vlastn? turistick? zn?mky jsou v podstat? tot??. Dokl?daj?, ?e > turista na dan?m m?st? byl*, proto?e jinde dan? zn?mka nejde koupit a > po?tou ji za?lou pouze oproti n?jak?mu d?kazu (vstupenka, fotka). > > *) Ne v?dy se dan? zn?mka prod?v? p??mo na m?st? (nap??klad n?kter? > vrcholy bez chaty), tak?e n?komu sta?? dorazit na nejbli??? prodejn? > m?sto a na m?sto sam? u? pak ani nejde. > > Ov?em tag by se musel roz???it: > > checkpoint=tourist > checkpoint:type=tourist_stamp > checkpoint:category:cz=Poho?? > checkpoint:sales_place_1=IC aa > checkpoint:sales_place_web_13=http://ic.xx.cz > .... > checkpoint:sales_place_13=IC aa > checkpoint:sales_place_web_13=http://ic.xx.cz > > Co mysl?te? > > Mari?n > > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 23. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > > Na http://www.kyralovi.cz/tmp/all.zip lze st?hnout soubor obsahuj?c? > v?echny CZ zn?mky. Kdy? si to ?lov?k otev?e, dostane kr?snou slepou > mapu republiky ;-) > > M?m trochu probl?m s kl??em "description". Dle valid?toru nesm? b?t > jeho hodnota del?? ne? 119 znak?. Tak?e zam??len? konstrukce neprojde. > > description="CATEGORY; prodejn?_m?sto_1 (www1); prodejn?_m?sto_2 > (www2);...prodejn?_m?sto_13 (www13);" > > Pot?ebuji to n?jak rozd?lit do v?ce ??dk?. N?co jako > > ts_category= > ts_sales_point_1= > ts_sales_point_2= > ts_sales_point_3= > ... > ts_sales_point_13= > > Mari?n > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 22. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > > Tak jsem sp?chal prvn? verzi importn?ho skriptu. > > V?stup pro kategorii BESKYDY lze st?hnout tady: > http://www.kyralovi.cz/tmp/tz_beskydy.osm > > Sta?? st?hnout a otev??t v josm. N?sledn? pak jdou p?idat dal?? > vrstvy a klasicky dot?hnout relevantn? data z OSM. M??ete si > t?eba zkusit doplnit n?jakou relaci. Otestuje a dejte v?d?t co > vylep?it (a jestli to je v?bec ono). > > V souboru jsou n?sleduj?c? kategorie: > > ARCHEO > BEROUNKA > BESKYDY > B?L? KARPATY > BROUMOVSK? MEZIHO?? > C?RKEVN? PAM?TKY > ?ESK? ST?EDOHO?? > ?ESK? LES > ?ESK? R?J (www.rajnet.cz) > HISTORICK? M?STA > HISTORICK? PIVOVARY > HOST?NSK? VRCHY > HRADY > CHKO > CH?IBY > JAVORN?KY > JESEN?KY > JESKYN? A PROPASTI > JEST?EB? HORY > JE?T?DSK? H?BET > JIHLAVSK? VRCHY > JIZERSK? HORY > Karvin? > KRKONO?E > KRU?N? HORY > LABSK? P?SKOVCE > LITOVELSK? POMORAV? > LU?ICK? HORY > LU?NICE > MORAVSK? KRAS > N?RODN? PARK ?ESK? ?V?CARSKO > NEZA?AZENO > NOVOHRADSK? HORY > OH?E > ORLICK? HORY > OTAVA > PAM?TN?KY > RALSK? PAHORKATINA > ROZHLEDNY > RYCHLEBSK? HORY > S?ZAVA > SKANZENY A MUZEA > SKUPINA KRALICK?HO SN??N?KU > SLAVKOVSK? LES > ?UMAVA > TECHNICK? PAM?TKY > V?LE?N? PAM?TN?KY > VINA?SK? OBCE > VLTAVA > VSET?NSK? VRCHY > WESTERN > Z?MKY > ZOOLOGICK? ZAHRADY > ???RSK? VRCHY > ?ELEZN? HORY > > P?edpokl?d?m, ?e import se bude d?lat po kategori?ch. Zat?m jsem > nezji?oval, kolik je v ka?d? zn?mek. > > Mari?n > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > Datum: 22. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz> > Datum: 22. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > > > P?i importu by mohl b?t v relaci jedin? provizorn? bod > ozna?en? n?jak?m FIXME. > > TT > > > N?jak takto? > > > <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> > <osm version='0.6' upload='true' generator='JOSM'> > <bounds minlat='49.6432347' minlon='18.2627535' > maxlat='49.6524321' maxlon='18.2799196' origin='CGImap 0.1.0' /> > <node id='-1910' action='modify' visible='true' > lat='49.6491222222' lon='18.2709777778'> > <tag k='fixme' v='Do t?to relace pros?m vlo?te body > relevantn? pro turistickou zn?mku 1472: Rozhledna Panorama a > pak tento do?asn? bod z relace sma?te' /> > </node> > <relation id='-1918' action='modify' visible='true'> > <member type='node' ref='-1910' role='fixme' /> > <tag k='attraction' v='tourist_stamp' /> > <tag k='description' v='ROZHLEDNY; Beskydsk? informa?n? > centrum Fr?dek' /> > <tag k='name' v='TZ 1472: Rozhledna Panorama' /> > <tag k='ref' v='TSCZ:1472' /> > <tag k='source' v='turisticke-znamky.cz' /> > <tag k='tourism' v='attraction' /> > <tag k='type' v='tourist_stamp' /> > <tag k='website' > v='http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=1472' /> > </relation> > </osm> > > > Mari?n > > > Dne 22.5.2013 17:26 "LM_1" <flukas.robot+osm at gmail.com > <mailto:flukas.robot%2Bosm at gmail.com>> napsal(a): > > > > Import zn?mek jako relac? by se mi osobn? l?bil. > Akor?t bych nev?d?l, jak? objekt vlo?it hned p?i importu > - musel by b?t hned ozna?en? p?esn? obchod/atrakce... > > LM_1 > > > > > > Dne 22. kv?tna 2013 16:54 Tom?? Tich? > <t.tichy at post.cz <mailto:t.tichy at post.cz>> napsal(a): > > > >> A co importovat zn?mky jako relace? Jednak m? zn?mka > obvykle vlastn? objekt - zaj?mavost a pak n?kolik > prodejn?ch m?st, kter? by se dala tak? do relace p?idat. > A tak? by se t?m vy?e?il probl?m s dvoj?m tagov?n?m, > proto?e tagy tz by byly na relaci a nemusel by se > vym??let ??dn? podivn? prefix / sufix. > >> TT > >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

29.5.2013 11:17:22 (#29)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Sice te? n?jak nest?h?m, ale dovolil bych si to shrnout: Turistick? zn?mka bude zad?v?na jako relace (type=checkpoint). Uvnit? bude minim?ln? jeden ?len definuj?c? turistickou atrakci (role=attraction), ke kter? se dan? zn?mka vztahuje. Dal?? ?lenov? jsou nepovinn? a ozna?uj? prodejn? m?sta (role=sales_point). B?hem importu se vytvo?? relace popisuj?c? turistickou zn?mku a do?asn? bod, kter? bude n?sledn? ru?n? sp?rovat se skute?n?m objektem. Pokud konkr?tn? bod neexistuje, zm?n? se do?asn? bod na trval?. Bude ozna?en jako tourism= attraction. Pokud se zn?mka neprod?v? nikde jinde ne? v m?st?, nebude prvek s rol? "sales_point" p?i?azen. P?edpokl?d? se, ?e zn?mka se prod?v? na atrakci. (ekvivalent: checkpoint:sales_point=yes) (P??padn? nem?l by b?t prvek p?id?n dvakr?t, poka?d? s jinou rol??. JOSM m? sice n?mitky, ale nech? se p?esv?d?it a takovou relaci vytvo??.) Naopak, pokud se v m?st? atrakce turistick? zn?mka neprod?v?, bude prvku atrakce p?i?azen kl?? checkpoint:sales_point=no Shrnut? kl???: 1) Relace type=checkpoint checkpoint=tourism checkpoint:type=tourist_stamp name=123. Rozhledna XYZ checkpoint:category:cz=Rozhledny checkpoint:sales_point:1=IC aa checkpoint:sales_point:web:1=http://ic.aa.cz .... checkpoint:sales_point:13=IC xx checkpoint:sales_point:web:13=http://ic.xx.cz ref=TSCZ:123 source=turisticke-znamky website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=123 2) Do?asn? bod tourism=attraction name=Rozhledna XYZ source=turisticke-znamky fixme=Do?asn? bod relace turistick? zn?mky 123. Rozhledna XYZ. Opravte prosim dle pokyn? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/XXX P??klady: 1) Situace po importu Bod) tourism=attraction name=Prad?d 1491m source=turisticke-znamky fixme=Do?asn? bod relace turistick? zn?mky 1. Prad?d 1491m. Opravte prosim dle pokyn? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/XXX role=attraction (v relaci) Relace) type=checkpoint checkpoint=tourism checkpoint:type=tourist_stamp name=1. Prad?d 1491m checkpoint:category:cz=Jesen?ky checkpoint:sales_point:1=Restaurace Prad?d checkpoint:sales_point:web:1=http://www.hotelpraded.cz/ ref=TSCZ:1 source=turisticke-znamky website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=1 2) Zn?mka se prod?v? v m?st? atrakce a na n?kolika dal??ch m?stech Bod) tourism=attraction name=Karlova Stud?nka source=turisticke-znamky fixme=Do?asn? bod relace turistick? zn?mky 3. Karlova Stud?nka. Opravte prosim dle pokyn? na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/XXX role=attraction (v relaci) Relace) type=checkpoint checkpoint=tourism checkpoint:type=tourist_stamp name=3. Karlova Stud?nka checkpoint:category:cz=Jesen?ky checkpoint:sales_point:1=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 checkpoint:sales_point:web:1=http://www.k.studanka.cz checkpoint:sales_point:2=Ob?erstven? U vodop?du, Karlova Stud?nka checkpoint:sales_point:web:2=http://www.kstudanka.cz checkpoint:sales_point:3=L?ze?sk? d?m Libu?e - recepce, Karlova Stud?nka checkpoint:sales_point:web:3=http://k.studanka.cz checkpoint:sales_point:4=Cukr?rna Roman Korytar checkpoint:sales_point:5=Minimarket Roja, Karlova Stud?nka checkpoint:sales_point:6=Geologick? sb?rka Jesen?k? checkpoint:sales_point:web:6=http://www.ejeseniky.com ref=TSCZ:3 source=turisticke-znamky website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=3 3) Zn?mka se prod?v? pouze v m?st? atrakce Bod) tourism=alpine_hut name=Chata Rozhled source=turisticke-znamky website=http://www.chatarozhled.cz role=attraction (v relaci) Relace) type=checkpoint checkpoint=tourism checkpoint:type=tourist_stamp name=14. Rozhled checkpoint:category:cz=Krkono?e ref=TSCZ:14 source=turisticke-znamky website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=14 4) Zn?mka je dostupn? pouze na prodejn?ch m?stech, nen? v m?st? atrakce. Bod) tourism=attraction amenity=place_of_worship religion=christian building=chapel name=L?skovec u Fr?dku - M?stku, Kapli?ka v H?jku source=turisticke-znamky checkpoint:sales_point=no role=attraction (v relaci) Relace) type=checkpoint checkpoint=tourism checkpoint:type=tourist_stamp name=1512. L?skovec u Fr?dku - M?stku, Kapli?ka v H?jku checkpoint:category:cz=C?rkevn? pam?tky checkpoint:sales_point:1=Beskydsk? informa?n? centrum Fr?dek checkpoint:sales_point:2=Beskydsk? informa?n? centrum M?stek ref=TSCZ:1512 source=turisticke-znamky website=http://www.turisticke-znamky.cz/znamka_.php?id=1512 M?m dotaz: Nep?eh?n?m to s t?mi dvojte?kami? Nen? na to n?jak? omezen?? P?izn?m se, ?e jsem moc nehledal, ale JOSM neprotestuje. checkpoint:sales_point:2=Ob?erstven? U vodop?du, Karlova Stud?nka checkpoint:sales_point:web:2=http://www.kstudanka.cz Zdrojov? k?dy skriptu pro prvotn? import jsem dal na Github: https://github. com/mkyral/osm Ur?it? to nen? bezchybn?, ale zat?m to funguje ;-) Skript pro aktualizaci pl?nuji a? po dokon?en? ?vodn?ho importu (nebo alespo? prvn? ??sti). P?ece jen se l?pe pracuje se skute?n?mi daty. Vygeneroval jsem .osm soubory s nov?m nastaven?m: http://www.kyralovi.cz/tmp/tscz_all.zip - ?pln? v?echny CZ zn?mky v jednom souboru http://www.kyralovi.cz/tmp/tscz_cat.zip - samostatn? soubor pro ka?dou kategorii plus extra Praha, Brno, Ostrava. Pros?m o otestov?n?. Sta?? otev??t v josm a zkusit si namapov?n? na konkr?tn? m?sta. Budu r?d za ka?d? feedback. Vypad? to dob?e, ale t?eba mohyla Ivan?ena v Beskydech celkem ust?elila: ve Fr?dlantu n.O. rozhodn? nen? ;-) Ale to se oprav? p?i mapov?n?. Mo?n? by bylo dobr? takov?to v?razn? odli?nosti sepsat a poslat na turisticke-znamky.cz. T?eba to oprav?. Dal?? kroky: 1) Zalo?it str?nku s popisem importu na wiki 2) Kontaktovat osm_sk a zjistit, jak to vid? oni 3) Vytvo?it vl?kno na https://help.openstreetmap.org/ - tot?? co SK. Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130529/32ffb8dc/attachment-0001.html>

30.5.2013 08:05:36 (#30)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Dne 29. kv?tna 2013 23:17 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Sice te? n?jak nest?h?m, ale dovolil bych si to shrnout: > > Turistick? zn?mka bude zad?v?na jako relace (type=checkpoint). Uvnit? bude > minim?ln? jeden ?len definuj?c? turistickou atrakci (role=attraction), ke > kter? se dan? zn?mka vztahuje. Dal?? ?lenov? jsou nepovinn? a ozna?uj? > prodejn? m?sta (role=sales_point). > > B?hem importu se vytvo?? relace popisuj?c? turistickou zn?mku a do?asn? bod, > kter? bude n?sledn? ru?n? sp?rovat se skute?n?m objektem. Pokud konkr?tn? > bod neexistuje, zm?n? se do?asn? bod na trval?. Bude ozna?en jako > tourism=attraction. > > Pokud se zn?mka neprod?v? nikde jinde ne? v m?st?, nebude prvek s rol? > "sales_point" p?i?azen. P?edpokl?d? se, ?e zn?mka se prod?v? na atrakci. > (ekvivalent: checkpoint:sales_point=yes) (P??padn? nem?l by b?t prvek p?id?n > dvakr?t, poka?d? s jinou rol??. JOSM m? sice n?mitky, ale nech? se > p?esv?d?it a takovou relaci vytvo??.)
*** Z?sadn? se mi nel?b?, ?e 1) import m? 2000 relac? a v ka?d? je jeden bod 2) ka?d? bod m? fixme Je t?eba opustit iluzi, ?e "se to" postupn? oprav? a dopln?. Netva?me se, ?e jsme schopni m?t lep?? data ne? s?m p?vodce turistick?ch zn?mek (TZ). To prost? nefunguje, dodnes je v OSM spousta roky nedota?en?ch import? a import TZ prezentuje ani ne polotovar. Import TZ m? m?t 2000 bod? bez relac? a m? b?t natolik konzistentn?, aby byl bez fixme. ha hanoj

30.5.2013 09:38:37 (#31)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 30. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky "Dne 29. kv?tna 2013 23:17 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Sice te? n?jak nest?h?m, ale dovolil bych si to shrnout: > > Turistick? zn?mka bude zad?v?na jako relace (type=checkpoint). Uvnit? bude > minim?ln? jeden ?len definuj?c? turistickou atrakci (role=attraction), ke > kter? se dan? zn?mka vztahuje. Dal?? ?lenov? jsou nepovinn? a ozna?uj? > prodejn? m?sta (role=sales_point). > > B?hem importu se vytvo?? relace popisuj?c? turistickou zn?mku a do?asn?
bod, zobrazit citaci
> kter? bude n?sledn? ru?n? sp?rovat se skute?n?m objektem. Pokud konkr?tn? > bod neexistuje, zm?n? se do?asn? bod na trval?. Bude ozna?en jako > tourism=attraction. > > Pokud se zn?mka neprod?v? nikde jinde ne? v m?st?, nebude prvek s rol? > "sales_point" p?i?azen. P?edpokl?d? se, ?e zn?mka se prod?v? na atrakci. > (ekvivalent: checkpoint:sales_point=yes) (P??padn? nem?l by b?t prvek
p?id?n zobrazit citaci
> dvakr?t, poka?d? s jinou rol??. JOSM m? sice n?mitky, ale nech? se > p?esv?d?it a takovou relaci vytvo??.)
*** Z?sadn? se mi nel?b?, ?e 1) import m? 2000 relac? a v ka?d? je jeden bod 2) ka?d? bod m? fixme Je t?eba opustit iluzi, ?e "se to" postupn? oprav? a dopln?. Netva?me se, ?e jsme schopni m?t lep?? data ne? s?m p?vodce turistick?ch zn?mek (TZ). To prost? nefunguje, dodnes je v OSM spousta roky nedota?en?ch import? a import TZ prezentuje ani ne polotovar. " OK. Toto je verze vznikl? na z?klad? zdej?? diskuze. Bohu?el bez ru?n?ho sp?rov?n? to nejde. Jm?no TZ m?lokdy p?esn? souhlas? se jm?nem dan?ho objektu. Nev?m, jak bych to tedy automaticky dohled?val. Nav?c, jak bylo zm?n?no v diskuzi, n?kter? zn?mky ani konkr?tn? bod nemaj?. Jak to ve skriptu zjistit? V seznamu jsou kategorie (t?eba Hrady a z?mky, rozhledny), ale taky tam jsou oblasti (Jesen?ky, ?esk? r?j...), kter? obsahuj? v?echny zn?mky z dan? oblasti a jsou r?zn?ch typ?. Tak?e tam jsou jak Prachovsk? sk?ly, tak i hrad Kost nebo z?mek Humprecht. Z kategorie "?esk? r?j" nelze vydedukovat, jak? typ bodu v okol? se m? hledat. ? Nav?c n?pad s relacemi se mi l?b?. Vy?e?? se t?m probl?m s kolizemi (name, website, ref, tourism...). A mo?nost m?t v relaci i konkr?tn? m?sta prodeje je podle mn? v?hoda. To ?e TZ neposkytuj?? p?esn? sou?adnice by n?s p?ece nem?lo zastavit. Pokud to naimportuji jako samostatn? body a n?sledn? budu cht?t p?idat i m?sto kde se zn?mka prod?v?? Mus?m pak tu relaci vytvo?it manu?ln?? Nebo m?m sm?lu a relaci vytvo?it nesm?m, tedy tato informace nebude dostupn?? U p?edchoz?ch import? jsem nebyl a nev?m jak prob?haly. Kdy? jsem se ptal na zku?enosti s importy a jak to spr?vn? ud?lat, nikdo zku?en? se neozval. " Import TZ m? m?t 2000 bod? bez relac? a m? b?t natolik konzistentn?, aby byl bez fixme. " Kdy? mi porad??? jak, tak se to pokus?m zrealizovat. Jak jsem psal, import m??u ud?lat po men??ch ??stech a postupn? jej manu?ln? sp?rovat. V r?mci test? jsem si p?r bodu zkusil a jde to celkem dob?e. U n?jak? rozhledny jsem dokonce narazil na dva odd?len? body kousek od sebe. Jeden tagovan? jako v?? a druh? jako rozhledna. Ty by se ur?it? daly spojit (a data se tak i pro?ist?). Chci vylep?it OSM a mysl?m, ?e TZ je jedna z v?c?, kter? hodn? vylep?? turistick? mapy. Kdy? jsem zji??oval, jak takov? import prob?h?, nabyl jsem dojmu, ?e to bude fu?ka. No nem?lil jsem se. Abych ?ekl pravdu, v?bec se nediv?m, ?e ty kom?ny nakonec nikdo nenaimportoval, i kdy? zdroj a souhlas s u?it?m m?me. Mari?n " ha hanoj _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130530/b4e98227/attachment.html>

30.5.2013 01:48:49 (#32)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
On Wed 29-05-13 23:17:22, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Relace) > type=checkpoint > checkpoint=tourism > checkpoint:type=tourist_stamp > name=3. Karlova Stud?nka > checkpoint:category:cz=Jesen?ky > checkpoint:sales_point:1=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 > checkpoint:sales_point:web:1=http://www.k.studanka.cz > checkpoint:sales_point:2=Ob?erstven? U vodop?du, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:web:2=http://www.kstudanka.cz > checkpoint:sales_point:3=L?ze?sk? d?m Libu?e - recepce, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:web:3=http://k.studanka.cz > checkpoint:sales_point:4=Cukr?rna Roman Korytar > checkpoint:sales_point:5=Minimarket Roja, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:6=Geologick? sb?rka Jesen?k? > checkpoint:sales_point:web:6=http://www.ejeseniky.com
zobrazit citaci
> M?m dotaz: Nep?eh?n?m to s t?mi dvojte?kami? Nen? na to n?jak? omezen?? > P?izn?m se, ?e jsem moc nehledal, ale JOSM neprotestuje.
Zdrav?m, mn? se to s t?mi dvojte?kami nel?b?. V?dy? je to relace a relace je tu od toho, aby m?la ?leny, ne? Tak pro? to nahrazovat spoustou dvojte?kovan?ch atribut?? To bych ch?pal maxim?ln? jako FIXME. A ve v?sledku by objekty (v??e tedy Infocentrum Impuls, Ob?erstven? U vodop?du, L?ze?sk? d?m Libu?e...) m?ly b?t ?lenem relace, s typem "sales_point". Milan Van?ura

30.5.2013 02:45:07 (#33)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> Datum: 30. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky "On Wed 29-05-13 23:17:22, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Relace) > type=checkpoint > checkpoint=tourism > checkpoint:type=tourist_stamp > name=3. Karlova Stud?nka > checkpoint:category:cz=Jesen?ky > checkpoint:sales_point:1=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 > checkpoint:sales_point:web:1=http://www.k.studanka.cz > checkpoint:sales_point:2=Ob?erstven? U vodop?du, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:web:2=http://www.kstudanka.cz > checkpoint:sales_point:3=L?ze?sk? d?m Libu?e - recepce, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:web:3=http://k.studanka.cz > checkpoint:sales_point:4=Cukr?rna Roman Korytar > checkpoint:sales_point:5=Minimarket Roja, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:6=Geologick? sb?rka Jesen?k? > checkpoint:sales_point:web:6=http://www.ejeseniky.com
zobrazit citaci
> M?m dotaz: Nep?eh?n?m to s t?mi dvojte?kami? Nen? na to n?jak? omezen?? > P?izn?m se, ?e jsem moc nehledal, ale JOSM neprotestuje.
Zdrav?m, mn? se to s t?mi dvojte?kami nel?b?. V?dy? je to relace a relace je tu od toho, aby m?la ?leny, ne? Tak pro? to nahrazovat spoustou dvojte?kovan?ch atribut?? To bych ch?pal maxim?ln? jako FIXME. A ve v?sledku by objekty (v??e tedy Infocentrum Impuls, Ob?erstven? U vodop?du, L?ze?sk? d?m Libu?e...) m?ly b?t ?lenem relace, s typem "sales_point". Milan Van?ura " No to m?lo. Ov?em n?jak tam ta data pot?ebuji napoprv? dostat abych n?sledn? mohl p?i?adit (vytvo?it) dal?? ?leny relace. A stejn?, pokud v?echny tyto body p?evedu na skute?n? objekty a za?ad?m je do relace, pot?ebuji je n?jak identifikovat s ohledem na p?edpokl?dan? aktualizace. Prodejn? m?sta se m??ou zm?nit, website se m??e zm?nit. Pot?eboval bych n?jak identifikovat nov? p?idan? nebo smazan? prodejn? m?sta. Pokud budu m?t kl?? checkpoint:sales_point:1 tak nen? probl?m zjistit, jestli se n?co zm?nilo, nebo ne. Ov?em pokud budu m?t x ?len? relace s rol? "sales_point" tak nev?m jak pozn?m, kter? ?len odpov?d? "Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59". No a pokud se infocentrum p?est?huje a bude tam nov? t?eba "... Karlova Stud?nka 77". tak u? to v?bec nepozn?m. Muselo by to b?t n?jak zak?dov?no p??mo u dan?ho prodejn?ho m?sta, t?eba ref =TSCZ:3:SP1, ale to by zase mohlo kolidovat s u? existuj?c?m ref. Stejn? pak ale mus?m m?t mo?nost poznat, ?e se t?eba zm?nila adresa. A to bu? tak, ?e tam bude cel? ?et?zec ("Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59"), nebo n?jak? hash (t?eba md5) ?i kontroln? ??slici. A tot?? mus? b?t i pro web adresu (pokud existuje). To ale znamen?, ?e jak ref, tak i hash pro jm?no a website mus? b?t p?i?azeno dan?mu objektu. A mus? to b?t p?i?azeno ru?n? -> pr?ce nav?c a daj? se v tom ud?lat chyby. A t?eba spo??tat hash asi ka?d? neum?. Nav?c se pak kdokoli m??e rozhodnout, ?e ty podivn? tagy se mu nel?b? a sma?e je -> update skript to bude hl?sit jako nov? objekt. N?jak? n?pad? Mari?n " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130530/f4f7ef07/attachment.html>

30.5.2013 03:06:42 (#34)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: hanoj <ehanoj at gmail.com> Datum: 30. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky " Je t?eba opustit iluzi, ?e "se to" postupn? oprav? a dopln?. Netva?me se, ?e jsme schopni m?t lep?? data ne? s?m p?vodce turistick?ch zn?mek (TZ). To prost? nefunguje, dodnes je v OSM spousta roky nedota?en?ch import? a import TZ prezentuje ani ne polotovar. " Je?t? dod?m, ?e na rozd?l od t?ch nedota?en?ch import?, pl?nuji napsat update skript. Kter? bude hl?dat zm?ny (nov? zn?mky, zru?en? zn?mky, aktualizovan? zn?mky). A v?stupem bude report ukazuj?c? co se zm?nilo a co je pot?eba zkontrolovat/opravit. K tomu ale pot?ebuji aby byly TZ zaintegrov?ny s jasn?mi pravidly. Pak bude proces aktualizace a vygenerov?n? reportu relativn? jednoduch?. Ad Fixme) Pomoc? Overpass turbo nen? probl?m z OSM datab?ze vyt?hnout seznam TZ, kter? zat?m nebyly zkontrolov?ny (maj? fixme). Z toho pak u? je celkem jednoduch? vygenerovat n?jak? report: --------------------------------------------- Celkem: 2010 Pot?ebuje kontrolu: 236 Hotovo: 88% TZ: 3. Karlova stud?nka (50.11221, 18.4431) TZ: 999. XXX (51.9986, 18.1512) ... --------------------------------------------- No a tohle m??u ka?d? t?den pos?lat do konference. Mysl??, ?e by tady n?kdo nem?l nutk?n? to ??slo srazit na 0? BTW, je n?kde seznam t?ch nedota?en?ch import?, nejl?pe s popisem, co je je?t? pot?eba dod?lat? Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130530/3d5f7050/attachment.html>

30.5.2013 05:01:05 (#35)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
On Thu 30-05-13 14:45:07, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> No to m?lo. Ov?em n?jak tam ta data pot?ebuji napoprv? dostat abych n?sledn? > mohl p?i?adit (vytvo?it) dal?? ?leny relace.
Tomu rozum?m, proto jsem navrhoval FIXME. Ale je?t? l?pe to udr?ovat mimo a nezaplevelovat mapu. Pak by se toti? mohlo snadno st?t, ?e n?jakou dobu bude mal? procento p?evedeno na skute?n? objekty a renderery u? za?nou br?t data z FIXME tag? - a bordelbude dokon?n. zobrazit citaci
> A stejn?, pokud v?echny tyto body p?evedu na skute?n? objekty a za?ad?m je do > relace, pot?ebuji je n?jak identifikovat s ohledem na p?edpokl?dan? > aktualizace.
Jasn?. O d?vod v?c to dr?et mimo, pro ostatn? dostupn? t?eba p?es wiki, ve form?tu pro to vhodn?m, t?eba s t?mi identifik?tory, jak o nich p??e? n??e. zobrazit citaci
> Prodejn? m?sta se m??ou zm?nit, website se m??e zm?nit. Pot?eboval bych
Tak website a jin? atributy jsou z?le?itost? toho objektu, do toho se nemus? TZ m?chat. zobrazit citaci
> n?jak identifikovat nov? p?idan? nebo smazan? prodejn? m?sta. Pokud budu m?t > kl?? checkpoint:sales_point:1 tak nen? probl?m zjistit, jestli se n?co > zm?nilo, nebo ne. Ov?em pokud budu m?t x ?len? relace s rol? "sales_point" > tak nev?m jak pozn?m, kter? ?len odpov?d? "Infocentrum Impuls, 793 24 > Karlova Stud?nka 59". No a pokud se infocentrum p?est?huje a bude tam nov? > t?eba "... Karlova Stud?nka 77". tak u? to v?bec nepozn?m.
Tady nerozum?m t? argumentaci: jako ?e nebude tak snadno dostupn? t?eba adresa? Proto?e jinak v t?ch atributech nevid?m ??dnou v?hodu. Akor?t mus?? nav?c ?e?it po?ad? a jeho zm?ny. Tak?e souhlas?m s tebou, ?e by bylo nejlep?? vymyslet n?jak? syst?m identifik?tor? ("ID") a ten p?i?adit ?len?m relace, aby pro p???t? bylo snadn? poznat, jestli se zm?nil objekt nebo ne. Rozhodn? bych do toho identifik?toru nezapo??taval nic jako website z d?vod? uveden?ch v??e. Asi to chce promyslet v?c pe?liv?, ale p?ijde mi to rozhodn? jako krok spr?vn?m sm?rem. Vyr?b?t v OSM seznamy pomoc? dvojte?ek je fakt nestandardn? a jde to proti datov?mu modelu. Milan

30.5.2013 05:52:00 (#36)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> Datum: 30. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky "On Thu 30-05-13 14:45:07, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> No to m?lo. Ov?em n?jak tam ta data pot?ebuji napoprv? dostat abych
n?sledn? zobrazit citaci
> mohl p?i?adit (vytvo?it) dal?? ?leny relace.
Tomu rozum?m, proto jsem navrhoval FIXME. Ale je?t? l?pe to udr?ovat mimo a nezaplevelovat mapu. Pak by se toti? mohlo snadno st?t, ?e n?jakou dobu bude mal? procento p?evedeno na skute?n? objekty a renderery u? za?nou br?t data z FIXME tag? - a bordelbude dokon?n. " Jak mimo? Kde? " zobrazit citaci
> A stejn?, pokud v?echny tyto body p?evedu na skute?n? objekty a za?ad?m je
do zobrazit citaci
> relace, pot?ebuji je n?jak identifikovat s ohledem na p?edpokl?dan? > aktualizace.
Jasn?. O d?vod v?c to dr?et mimo, pro ostatn? dostupn? t?eba p?es wiki, ve form?tu pro to vhodn?m, t?eba s t?mi identifik?tory, jak o nich p??e? n??e. " Jako, ?e bych ka?d? TZ m?la wiki str?nku s dal??mi ?daji? To stejn? je na http://www.turisticke-znamky.cz/znamka.php?id=1 Na to nen? pot?eba nic extra vytv??et. " zobrazit citaci
> Prodejn? m?sta se m??ou zm?nit, website se m??e zm?nit. Pot?eboval bych
Tak website a jin? atributy jsou z?le?itost? toho objektu, do toho se nemus? TZ m?chat. " To jo, ale jak chce? identifikovat zm?nu? M?m n?kde schov?vat posledn? zpracovan? soubor a zm?ny zjistit porovn?n?m star?ho souboru s nov?m? Tomu bych se cht?l pr?v? vyhnout. Nedovedu si p?edstavit, jak by se to chovalo, pokud by t?eba n?kdo spustil update, aktualizoval star? soubor,? ale zm?ny nenahr?l do OSM.. " zobrazit citaci
> n?jak identifikovat nov? p?idan? nebo smazan? prodejn? m?sta. Pokud budu
m?t zobrazit citaci
> kl?? checkpoint:sales_point:1 tak nen? probl?m zjistit, jestli se n?co > zm?nilo, nebo ne. Ov?em pokud budu m?t x ?len? relace s rol? "sales_point"
zobrazit citaci
> tak nev?m jak pozn?m, kter? ?len odpov?d? "Infocentrum Impuls, 793 24 > Karlova Stud?nka 59". No a pokud se infocentrum p?est?huje a bude tam nov?
zobrazit citaci
> t?eba "... Karlova Stud?nka 77". tak u? to v?bec nepozn?m.
Tady nerozum?m t? argumentaci: jako ?e nebude tak snadno dostupn? t?eba adresa? Proto?e jinak v t?ch atributech nevid?m ??dnou v?hodu. Akor?t mus?? nav?c ?e?it po?ad? a jeho zm?ny. Tak?e souhlas?m s tebou, ?e by bylo nejlep?? vymyslet n?jak? syst?m identifik?tor? ("ID") a ten p?i?adit ?len?m relace, aby pro p???t? bylo snadn? poznat, jestli se zm?nil objekt nebo ne. Rozhodn? bych do toho identifik?toru nezapo??taval nic jako website z d?vod? uveden?ch v??e. Asi to chce promyslet v?c pe?liv?, ale p?ijde mi to rozhodn? jako krok spr?vn?m sm?rem. Vyr?b?t v OSM seznamy pomoc? dvojte?ek je fakt nestandardn? a jde to proti datov?mu modelu. " Nejedn? se p??mo o adresu. Jde o jakoukoli zm?nu v prodejn?m m?st?. To, ?e je sou??st? i adresa je sp??e v?jimka ne? pravidlo. Ned?lal jsem anal?zu, jak ?asto se prodejn? m?sta m?n?, ale ur?it? k tomu doch?z?. Samotn? identifik?tor nesta??. A pou?it? n?jak?ho t?et?ho zdroje obsahuj?c? mapov?n? bych se pokud mo?no vyhnul. Dle m?ch zku?enost? jsou s t?m sp??e probl?my. D??ve nebo pozd?ji se to stejn? rozjede a pak je pot?eba d?lat n?jakou synchronizaci. Co? v tomto p??pad? nebude jen tak a u? vid?m, jak se do toho n?kdo hrne. Nebyl by odkaz na pov?d?n? o t?ch dvojte?k?ch? Je to toto: http://wiki. openstreetmap.org/wiki/Namespace ? Byl to jen takov? moment?ln? n?pad. Zd?lo se mi, ?e to je lep?? ne?: checkpoint:sales_point_1 checkpoint:sales_point_2 checkpoint:sales_point_3 Mari?n " Milan _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130530/811ce772/attachment-0001.html>

30.5.2013 09:08:44 (#37)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
zobrazit citaci
> Bohu?el bez ru?n?ho > sp?rov?n? to nejde. Jm?no TZ m?lokdy p?esn? souhlas? se jm?nem dan?ho > objektu. Nev?m, jak bych to tedy automaticky dohled?val. Nav?c, jak bylo > zm?n?no v diskuzi, n?kter? zn?mky ani konkr?tn? bod nemaj?. Jak to ve > skriptu zjistit?
*** Ne??k?m, ?e to jde automaticky. Jestli v?echn 2000 TZ jsi _ty_ schopen proj?t a do 1/4 roku opravit do fin?ln? podoby, nem?m s t?m probl?m. zobrazit citaci
> Nav?c n?pad s relacemi se mi l?b?. Vy?e?? se t?m probl?m s kolizemi (name, > website, ref, tourism...). A mo?nost m?t v relaci i konkr?tn? m?sta prodeje > je podle mn? v?hoda. To ?e TZ neposkytuj? p?esn? sou?adnice by n?s p?ece > nem?lo zastavit.
*** Nev?m jestli je to v?hoda, j? bych to t?eba o?elel. Nekop?rujeme do OSM sv?t 1:1 ale modelujeme ho, zjednodu?ujeme, aby s n?m ?lo pracovat. M?me t?eba v OSM linky a zast?vky, ale u? ne j?zdn? ??dy. Ale mo?n? jsem s n?zorem osamocen... zobrazit citaci
> Pokud to naimportuji jako samostatn? body a n?sledn? budu cht?t p?idat i > m?sto kde se zn?mka prod?v?? Mus?m pak tu relaci vytvo?it manu?ln?? Nebo m?m > sm?lu a relaci vytvo?it nesm?m, tedy tato informace nebude dostupn??
*** Nemus?? nic... j? jsem psal, ?e se mi n?kter? v?ci nel?b? ;) zobrazit citaci
> U p?edchoz?ch import? jsem nebyl a nev?m jak prob?haly. Kdy? jsem se ptal na > zku?enosti s importy a jak to spr?vn? ud?lat, nikdo zku?en? se neozval.
*** zat?m postupuje? jako u v?ech p?edchoz?ch ud?l?? krok vp?ed a d?? v?d?t, tak?e OK. Nikdo ti nen? schopen poradit p?edem tak, ani? by ten import za tebe p?ipravil nebo si to s tebou nenastudoval od A-Z. zobrazit citaci
> Chci vylep?it OSM a mysl?m, ?e TZ je jedna z v?c?, kter? hodn? vylep?? > turistick? mapy. Kdy? jsem zji??oval, jak takov? import prob?h?, nabyl jsem > dojmu, ?e to bude fu?ka. No nem?lil jsem se. Abych ?ekl pravdu, v?bec se > nediv?m, ?e ty kom?ny nakonec nikdo nenaimportoval, i kdy? zdroj a souhlas s > u?it?m m?me.
*** ur?it? si tv? pr?ce cen?m. Je dob?e, ?e to je n?ro?n?, proto?e pak nen? pot?eba revertovat. To se zat?m d?lalo hromadn? snad jen dvakr?t. Pon?kud neslavn? dopadly s do?i?t?n?m waterway. ha hanoj

30.5.2013 11:26:06 (#38)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Dne 2013-05-30 21:08, hanoj napsal: zobrazit citaci
>> Bohu?el bez ru?n?ho >> sp?rov?n? to nejde. Jm?no TZ m?lokdy p?esn? souhlas? se jm?nem dan?ho >> objektu. Nev?m, jak bych to tedy automaticky dohled?val. Nav?c, jak >> bylo >> zm?n?no v diskuzi, n?kter? zn?mky ani konkr?tn? bod nemaj?. Jak to ve >> skriptu zjistit? > *** Ne??k?m, ?e to jde automaticky. Jestli v?echn 2000 TZ jsi _ty_ > schopen proj?t a do 1/4 roku opravit do fin?ln? podoby, nem?m s t?m > probl?m. >
No taky bych mohl d?lat import po ??stech p?es josm. To znamen?, ?e by se do OSM ??dn? FIXME nedostalo. Nev?m, jestli to stihnu b?hem ?tvrt roku. Z?le??, jak na tom budou data. Te? jsem t?eba narazil na hv?zd?rnu Karlovy Vary - v n?st? je jen ??slo popisn?. Bude t?eba p?idat budovu a v?t?inou neskon??m jen u toho ;-) zobrazit citaci
>> Nav?c n?pad s relacemi se mi l?b?. Vy?e?? se t?m probl?m s kolizemi >> (name, >> website, ref, tourism...). A mo?nost m?t v relaci i konkr?tn? m?sta >> prodeje >> je podle mn? v?hoda. To ?e TZ neposkytuj? p?esn? sou?adnice by n?s >> p?ece >> nem?lo zastavit. > *** Nev?m jestli je to v?hoda, j? bych to t?eba o?elel. Nekop?rujeme > do OSM sv?t 1:1 ale modelujeme ho, zjednodu?ujeme, aby s n?m ?lo > pracovat. M?me t?eba v OSM linky a zast?vky, ale u? ne j?zdn? ??dy. > Ale mo?n? jsem s n?zorem osamocen...
No i kdyby to bylo bez t?ch prodejn?ch m?st, po??d tady jsou kolize. Dan? atrakce se n?jak jmenuje, ale TZ se m??e jmenovat ?pln? jinak, ale v ka?d?m p??pad? se p?ed jm?no d?v? ??slo TZ. Muselo by se to ?e?it t?eba p?es kl?? checkpoint:name. zobrazit citaci
> >> Pokud to naimportuji jako samostatn? body a n?sledn? budu cht?t p?idat >> i >> m?sto kde se zn?mka prod?v?? Mus?m pak tu relaci vytvo?it manu?ln?? >> Nebo m?m >> sm?lu a relaci vytvo?it nesm?m, tedy tato informace nebude dostupn?? > *** Nemus?? nic... j? jsem psal, ?e se mi n?kter? v?ci nel?b? ;)
Aha, tak to jsem si oddychl ;-) zobrazit citaci
> >> U p?edchoz?ch import? jsem nebyl a nev?m jak prob?haly. Kdy? jsem se >> ptal na >> zku?enosti s importy a jak to spr?vn? ud?lat, nikdo zku?en? se >> neozval. > *** zat?m postupuje? jako u v?ech p?edchoz?ch ud?l?? krok vp?ed a d?? > v?d?t, tak?e OK. Nikdo ti nen? schopen poradit p?edem tak, ani? by ten > import za tebe p?ipravil nebo si to s tebou nenastudoval od A-Z.
OK. Pokus?m se nezklamat. zobrazit citaci
> > >> Chci vylep?it OSM a mysl?m, ?e TZ je jedna z v?c?, kter? hodn? vylep?? >> turistick? mapy. Kdy? jsem zji??oval, jak takov? import prob?h?, nabyl >> jsem >> dojmu, ?e to bude fu?ka. No nem?lil jsem se. Abych ?ekl pravdu, v?bec >> se >> nediv?m, ?e ty kom?ny nakonec nikdo nenaimportoval, i kdy? zdroj a >> souhlas s >> u?it?m m?me. > *** ur?it? si tv? pr?ce cen?m. Je dob?e, ?e to je n?ro?n?, proto?e pak > nen? pot?eba revertovat. To se zat?m d?lalo hromadn? snad jen dvakr?t. > Pon?kud neslavn? dopadly s do?i?t?n?m waterway.
Dobr? v?d?t. Te? je pro mn? priorita, naj?t zp?sob, jak TZ zan?st do mapy. Ka?d? ?e?en? m? sv? pro a proti. Z?le?? co nakonec p?ev???. Mari?n zobrazit citaci
> > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

31.5.2013 02:14:51 (#39)
gravatar

Jan Kouba

<kouba.honza at gmail.com>
27
Ahoj, a nebylo by lep?? pou??t pro sales_point taky relaci? Vypadalo by to pak asi takhle: Relace turistick? zn?mky) tagy: type=checkpoint checkpoint=tourism checkpoint:type=tourist_stamp name=3. Karlova Stud?nka checkpoint:category:cz=Jesen?ky ref=<neco> ?lenov?: attraction -> <atrakce kter? se zn?mka t?k? (pokud nen? zn?mo, tak ten bod s fixme vytvo?en? p?i importu> sales_point -> r1 sales_point -> r2 sales_point -> r3 sales_point -> r4 sales_point -> r5 sales_point -> r6 Relace r1) tagy: type=tourist_stamp:sales_point name=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 web=http://www.k.studanka.cz ?lenov?: (objekt kde se to prod?v?) atd. Jan Kouba Dne ?t 30. kv?tna 2013 14:45:07, Mari?n Kyral napsal(a):
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> Datum: 30. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky On Wed 29-05-13 23:17:22, Mari?n Kyral wrote: zobrazit citaci
> Relace) > type=checkpoint > checkpoint=tourism > checkpoint:type=tourist_stamp > name=3. Karlova Stud?nka > checkpoint:category:cz=Jesen?ky > checkpoint:sales_point:1=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 > checkpoint:sales_point:web:1=http://www.k.studanka.cz > checkpoint:sales_point:2=Ob?erstven? U vodop?du, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:web:2=http://www.kstudanka.cz > checkpoint:sales_point:3=L?ze?sk? d?m Libu?e - recepce, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:web:3=http://k.studanka.cz > checkpoint:sales_point:4=Cukr?rna Roman Korytar > checkpoint:sales_point:5=Minimarket Roja, Karlova Stud?nka > checkpoint:sales_point:6=Geologick? sb?rka Jesen?k? > checkpoint:sales_point:web:6=http://www.ejeseniky.com
zobrazit citaci
> M?m dotaz: Nep?eh?n?m to s t?mi dvojte?kami? Nen? na to n?jak? omezen?? > P?izn?m se, ?e jsem moc nehledal, ale JOSM neprotestuje.
Zdrav?m, mn? se to s t?mi dvojte?kami nel?b?. V?dy? je to relace a relace je tu od toho, aby m?la ?leny, ne? Tak pro? to nahrazovat spoustou dvojte?kovan?ch atribut?? To bych ch?pal maxim?ln? jako FIXME. A ve v?sledku by objekty (v??e tedy Infocentrum Impuls, Ob?erstven? U vodop?du, L?ze?sk? d?m Libu?e...) m?ly b?t ?lenem relace, s typem "sales_point". Milan Van?ura No to m?lo. Ov?em n?jak tam ta data pot?ebuji napoprv? dostat abych n?sledn? mohl p?i?adit (vytvo?it) dal?? ?leny relace. A stejn?, pokud v?echny tyto body p?evedu na skute?n? objekty a za?ad?m je do relace, pot?ebuji je n?jak identifikovat s ohledem na p?edpokl?dan? aktualizace. Prodejn? m?sta se m??ou zm?nit, website se m??e zm?nit. Pot?eboval bych n?jak identifikovat nov? p?idan? nebo smazan? prodejn? m?sta. Pokud budu m?t kl?? checkpoint:sales_point:1 tak nen? probl?m zjistit, jestli se n?co zm?nilo, nebo ne. Ov?em pokud budu m?t x ?len? relace s rol? "sales_point" tak nev?m jak pozn?m, kter? ?len odpov?d? "Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59". No a pokud se infocentrum p?est?huje a bude tam nov? t?eba "... Karlova Stud?nka 77". tak u? to v?bec nepozn?m. Muselo by to b?t n?jak zak?dov?no p??mo u dan?ho prodejn?ho m?sta, t?eba ref=TSCZ:3:SP1, ale to by zase mohlo kolidovat s u? existuj?c?m ref. Stejn? pak ale mus?m m?t mo?nost poznat, ?e se t?eba zm?nila adresa. A to bu? tak, ?e tam bude cel? ?et?zec ("Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59"), nebo n?jak? hash (t?eba md5) ?i kontroln? ??slici. A tot?? mus? b?t i pro web adresu (pokud existuje). To ale znamen?, ?e jak ref, tak i hash pro jm?no a website mus? b?t p?i?azeno dan?mu objektu. A mus? to b?t p?i?azeno ru?n? -> pr?ce nav?c a daj? se v tom ud?lat chyby. A t?eba spo??tat hash asi ka?d? neum?. Nav?c se pak kdokoli m??e rozhodnout, ?e ty podivn? tagy se mu nel?b? a sma?e je -> update skript to bude hl?sit jako nov? objekt. N?jak? n?pad? Mari?n _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130531/7809e3ff/attachment-0001.html>

31.5.2013 07:48:06 (#40)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Dne 31.5.2013 02:14, Jan Kouba napsal: zobrazit citaci
> Ahoj, > > a nebylo by lep?? pou??t pro sales_point taky relaci? Vypadalo by to pak asi takhle: > > Relace turistick? zn?mky) > > tagy: > type=checkpoint > checkpoint=tourism > checkpoint:type=tourist_stamp > name=3. Karlova Stud?nka > > checkpoint:category:cz=Jesen?ky > > ref=<neco> > > ?lenov?: > > attraction -> <atrakce kter? se zn?mka t?k? (pokud nen? zn?mo, tak ten bod s > > fixme vytvo?en? p?i importu> > sales_point -> r1 > > sales_point -> r2 > > sales_point -> r3 > > sales_point -> r4 > > sales_point -> r5 > > sales_point -> r6 > > Relace r1) > > tagy: > > type=tourist_stamp:sales_point > > name=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 > web=http://www.k.studanka.cz > > ?lenov?: > > (objekt kde se to prod?v?) > > atd.
No nev?m, tohle se hanojovi ur?it? l?bit nebude ;-) Pokud bude t?eba 6 prodejn?ch m?st, tak to znamen?, jedna relace pro samotnou TZ a dal??ch 6 relac? pro prodejn? m?sta. P?i?em? to budou relace s pouh?m jedn?m bodem. Zkus?m ud?lat n?jakou anal?zu, kolik TZ m? 1,2,3... prodejn? m?sta. Mari?n zobrazit citaci
> Jan Kouba > > Dne ?t 30. kv?tna 2013 14:45:07, Mari?n Kyral napsal(a): > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Milan Vancura <milan at ucw.cz> > Datum: 30. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] Turistick? zn?mky > > On Wed 29-05-13 23:17:22, Mari?n Kyral wrote: >> Relace) >> type=checkpoint >> checkpoint=tourism >> checkpoint:type=tourist_stamp >> name=3. Karlova Stud?nka >> checkpoint:category:cz=Jesen?ky >> checkpoint:sales_point:1=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 >> checkpoint:sales_point:web:1=http://www.k.studanka.cz >> checkpoint:sales_point:2=Ob?erstven? U vodop?du, Karlova Stud?nka >> checkpoint:sales_point:web:2=http://www.kstudanka.cz >> checkpoint:sales_point:3=L?ze?sk? d?m Libu?e - recepce, Karlova Stud?nka >> checkpoint:sales_point:web:3=http://k.studanka.cz >> checkpoint:sales_point:4=Cukr?rna Roman Korytar >> checkpoint:sales_point:5=Minimarket Roja, Karlova Stud?nka >> checkpoint:sales_point:6=Geologick? sb?rka Jesen?k? >> checkpoint:sales_point:web:6=http://www.ejeseniky.com > >> M?m dotaz: Nep?eh?n?m to s t?mi dvojte?kami? Nen? na to n?jak? omezen?? >> P?izn?m se, ?e jsem moc nehledal, ale JOSM neprotestuje. > > Zdrav?m, > > mn? se to s t?mi dvojte?kami nel?b?. V?dy? je to relace a relace je tu od toho, > aby m?la ?leny, ne? Tak pro? to nahrazovat spoustou dvojte?kovan?ch atribut?? > To bych ch?pal maxim?ln? jako FIXME. A ve v?sledku by objekty (v??e tedy > Infocentrum Impuls, Ob?erstven? U vodop?du, L?ze?sk? d?m Libu?e...) m?ly b?t > ?lenem relace, s typem "sales_point". > > Milan Van?ura > > No to m?lo. Ov?em n?jak tam ta data pot?ebuji napoprv? dostat abych n?sledn? mohl p?i?adit (vytvo?it) dal?? ?leny relace. A stejn?, pokud v?echny tyto body p?evedu na skute?n? objekty a za?ad?m je do relace, pot?ebuji je n?jak identifikovat s ohledem na p?edpokl?dan? aktualizace. > > Prodejn? m?sta se m??ou zm?nit, website se m??e zm?nit. Pot?eboval bych n?jak identifikovat nov? p?idan? nebo smazan? prodejn? m?sta. Pokud budu m?t kl?? checkpoint:sales_point:1 tak nen? probl?m zjistit, jestli se n?co zm?nilo, nebo ne. Ov?em pokud budu m?t x ?len? relace s rol? "sales_point" tak nev?m jak pozn?m, kter? ?len odpov?d? "Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59". No a pokud se infocentrum p?est?huje a bude tam nov? t?eba "... Karlova Stud?nka 77". tak u? to v?bec nepozn?m. > > Muselo by to b?t n?jak zak?dov?no p??mo u dan?ho prodejn?ho m?sta, t?eba ref=TSCZ:3:SP1, ale to by zase mohlo kolidovat s u? existuj?c?m ref. Stejn? pak ale mus?m m?t mo?nost poznat, ?e se t?eba zm?nila adresa. A to bu? tak, ?e tam bude cel? ?et?zec ("Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59"), nebo n?jak? hash (t?eba md5) ?i kontroln? ??slici. A tot?? mus? b?t i pro web adresu (pokud existuje). To ale znamen?, ?e jak ref, tak i hash pro jm?no a website mus? b?t p?i?azeno dan?mu objektu. A mus? to b?t p?i?azeno ru?n? -> pr?ce nav?c a daj? se v tom ud?lat chyby. A t?eba spo??tat hash asi ka?d? neum?. Nav?c se pak kdokoli m??e rozhodnout, ?e ty podivn? tagy se mu nel?b? a sma?e je -> update skript to bude hl?sit jako nov? objekt. > > N?jak? n?pad? > > Mari?n > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.orghttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [1]
Links: ------ [1] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130531/bde91aa2/attachment.html>

31.5.2013 07:58:54 (#41)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
217 1012
2013/5/30 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> zobrazit citaci
> Prodejn? m?sta se m??ou zm?nit, website se m??e zm?nit. Pot?eboval bych > n?jak identifikovat nov? p?idan? nebo smazan? prodejn? m?sta. Pokud budu > m?t kl?? checkpoint:sales_point:1 tak nen? probl?m zjistit, jestli se > n?co zm?nilo, nebo ne. Ov?em pokud budu m?t x ?len? relace s rol? " > sales_point" tak nev?m jak pozn?m, kter? ?len odpov?d? "Infocentrum > Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59". No a pokud se infocentrum p?est?huje a > bude tam nov? t?eba "... Karlova Stud?nka 77". tak u? to v?bec nepozn?m. >
Jednak p?ipom?n?m, ?e relace si pamatuje po?ad? ?len?, tedy sta?? v?echny ?leny s rol? sales_point m?t ve spr?vn?m po?ad?. Pokud se v?m to zd? p??li? k?ehk? (?i chcete m?t mo?nost n?kter? prodejn? m?sta (prozat?m) p?esko?it), d? se po?adov? ??slo t?ch ?len? uv?st i p??mo do t? role jako nap?. ?sales_point:1? (viz nap?. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route#Members). Rozhodn? by to bylo mnohem lep?? ne? mno?it atributy, to je naprosto proti jejich smyslu. -- Petr Kadlec / Mormegil -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130531/25946b5a/attachment.html>

31.5.2013 11:17:15 (#42)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Dne 31.5.2013 07:58, Petr Kadlec napsal: zobrazit citaci
> 2013/5/30 Mari?n Kyral <mkyral at email.cz> > > Prodejn? m?sta se m??ou zm?nit, website se m??e zm?nit. Pot?eboval bych n?jak identifikovat nov? p?idan? nebo smazan? prodejn? m?sta. Pokud budu m?t kl?? checkpoint:sales_point:1 tak nen? probl?m zjistit, jestli se n?co zm?nilo, nebo ne. Ov?em pokud budu m?t x ?len? relace s rol? "sales_point" tak nev?m jak pozn?m, kter? ?len odpov?d? "Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59". No a pokud se infocentrum p?est?huje a bude tam nov? t?eba "... Karlova Stud?nka 77". tak u? to v?bec nepozn?m. > Jednak p?ipom?n?m, ?e relace si pamatuje po?ad? ?len?, tedy sta?? v?echny ?leny s rol? sales_point m?t ve spr?vn?m po?ad?. Pokud se v?m to zd? p??li? k?ehk? (?i chcete m?t mo?nost n?kter? prodejn? m?sta (prozat?m) p?esko?it), d? se po?adov? ??slo t?ch ?len? uv?st i p??mo do t? role jako nap?. ?sales_point:1" (viz nap?. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route#Members [1]). Rozhodn? by to bylo mnohem lep?? ne? mno?it atributy, to je naprosto proti jejich smyslu.
D?ky, to se asi bude hodit. Kdy? u? se o tom mluv?, m?m jednu off topic ot?zku: Pokud jsou sou?ast? relace cesty (kter? na sebe navazuj?), daj? se tyto v josm n?jak automaticky se?adit? Kdy? jsem posledn? opravoval veden? turistick? zna?ky, nic takov?ho jsem nena?el a musel jsem to ?adit po jednom a manu?ln?. D?ky, Mari?n zobrazit citaci
> -- Petr Kadlec / Mormegil > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.orghttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz [2]
Links: ------ [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route#Members [2] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130531/eae023e8/attachment-0001.html>

31.5.2013 11:26:52 (#43)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Dne 31.5.2013 11:17, Mari?n Kyral napsal: zobrazit citaci
> D?ky, to se asi bude hodit. > > Kdy? u? se o tom mluv?, m?m jednu off topic ot?zku: Pokud jsou sou?ast? relace cesty (kter? na sebe navazuj?), daj? se tyto v josm n?jak automaticky se?adit? Kdy? jsem posledn? opravoval veden? turistick? zna?ky, nic takov?ho jsem nena?el a musel jsem to ?adit po jednom a manu?ln?.
Beru zp?t, u? jsem to na?el. Sice n?kde ?pln? jinde, ne? jsem ?ekal, ale na?el ;-) Mari?n ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130531/d2f1632c/attachment.html>

31.5.2013 11:29:18 (#44)
gravatar

Jan Kouba

<kouba.honza at gmail.com>
27
Ano, v josm se ?lenov? se?adit daj?. V editoru relace je vedle seznamu ?len? tla??tko s popisem "Sort relation members.", kter? se?ad? vybran? ?leny (nebo v?echny ?leny, pokud nen? vybran? ??dn?, nebo jeden ?len). Dne P? 31. kv?tna 2013 11:17:15, Mari?n Kyral napsal(a): D?ky, to se asi bude hodit. Kdy? u? se o tom mluv?, m?m jednu off topic ot?zku: Pokud jsou sou?ast? relace cesty (kter? na sebe navazuj?), daj? se tyto v josm n?jak automaticky se?adit? Kdy? jsem posledn? opravoval veden? turistick? zna?ky, nic takov?ho jsem nena?el a musel jsem to ?adit po jednom a manu?ln?. D?ky, Mari?n -- Petr Kadlec / Mormegil _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.orghttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130531/00ab64ff/attachment.html>

3.6.2013 03:25:38 (#45)
gravatar

Milan Vancura

<milan at ucw.cz>
25
zobrazit citaci
> > Relace r1) > > tagy: > > type=tourist_stamp:sales_point > > name=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 > > web=http://www.k.studanka.cz > > > > ?lenov?: > > (objekt kde se to prod?v?) > > > > atd. > > No nev?m, tohle se hanojovi ur?it? l?bit nebude ;-) Pokud bude t?eba 6 > prodejn?ch m?st, tak to znamen?, jedna relace pro samotnou TZ a dal??ch > 6 relac? pro prodejn? m?sta. P?i?em? to budou relace s pouh?m jedn?m > bodem.
Jo, tohle se mi l?b?. Je to sv?m zp?sobem ekvivalent toho seznamu bokem, ale mnohem lep??, je to cel? v OSM a m? to logiku. To d?le?it? z m?ho pohledu je, ?e se zapoj? skute?n? objekty, nep?id?vaj? se jim ale nesmysln? tagy a p?itom je m?sto, kam zapsat metadata d?le?it? pro automatick? update TZ. A po?et relac? je v pohod?. Stejn?m zp?sobem jsou d?lan? u? linky a zast?vky MHD, tam je tak? krom velk? relace pro celou linku i relace pro zast?vku, kter? jen slu?uje zast?vku a jej? n?stupn? ostr?vky. Na vysv?tlenou m?j n?pad s extern?m seznamem, kdybys p?eci jen necht?l tolik relac?: ??elem je m?t ka?dou TZ jako relaci obsahuj?c? tagy pat?ic? TZ (jm?no, ref...) a jako ?leny typu sales_point skute?n? objekty v OSM. Extern? seznam by pak obsahoval ?daje pro updatovaci skript, aby poznal vazbu objekt_v_OSM<->identifik?tor_podle_TZ. Nap?. 18374945 Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 kde 18374945 je ID objektu v OSM. V?sledn? "velk?" relace pro ka?dou TZ by byla stejn? jako v n?vrhu s relacemi, ale m?sto relace pro ka?d? prodejn? m?sto by byly ?lenov? p??mo objekty v OSM a ?daje v minul?m n?vrhu ulo?en? v t?ch mal?ch relac?ch by byly v tom extern?m seznamu. Jeliko? jde pouze o ?daje pro ??ely importovac?ho/updatovac?ho automatu, bylo by to i ??eln?. Milan

4.6.2013 10:53:14 (#46)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2327 2537
Dne 3.6.2013 15:25, Milan Vancura napsal: zobrazit citaci
>> > Relace r1) >> > tagy: >> > type=tourist_stamp:sales_point >> > name=Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 >> > web=http://www.k.studanka.cz >> > >> > ?lenov?: >> > (objekt kde se to prod?v?) >> > >> > atd. >> >> No nev?m, tohle se hanojovi ur?it? l?bit nebude ;-) Pokud bude t?eba 6 >> prodejn?ch m?st, tak to znamen?, jedna relace pro samotnou TZ a >> dal??ch >> 6 relac? pro prodejn? m?sta. P?i?em? to budou relace s pouh?m jedn?m >> bodem. > > Jo, tohle se mi l?b?. Je to sv?m zp?sobem ekvivalent toho seznamu > bokem, ale > mnohem lep??, je to cel? v OSM a m? to logiku. To d?le?it? z m?ho > pohledu je, > ?e se zapoj? skute?n? objekty, nep?id?vaj? se jim ale nesmysln? tagy a > p?itom > je m?sto, kam zapsat metadata d?le?it? pro automatick? update TZ. > A po?et relac? je v pohod?. Stejn?m zp?sobem jsou d?lan? u? linky a > zast?vky > MHD, tam je tak? krom velk? relace pro celou linku i relace pro > zast?vku, kter? > jen slu?uje zast?vku a jej? n?stupn? ostr?vky.
Ov?em to znamen?, ?e budu muset ud?lat pro ka?dou relaci dal?? fixme bod a ten pak n?sledn? ru?n? sp?rovat s n?jak?m skute?n?m objektem. Tohle ru?n? p?rov?n? si dok??i u TZ p?edstavit (p?ece jem jsem schopen n?jak dohledat, kter? objekt k dan? zn?mce pat??), ale u prodejn?ch m?st to bude neskute?n? pipla?ka, proto?e zjistit, kde na t? b?l?, nepopsan? plo?e je p?esn? "Ob?erstven? U hrocha" bude bez m?stn? znalosti v podstat? nemo?n?. A taky se otev?r? ot?zka, jak? maj? m?t ty fixme body sou?adnice. V seznamu TZ je m?lokdy adresa, nato? p?esn? poloha prodejn?ho m?sta. zobrazit citaci
> > Na vysv?tlenou m?j n?pad s extern?m seznamem, kdybys p?eci jen necht?l > tolik > relac?: ??elem je m?t ka?dou TZ jako relaci obsahuj?c? tagy pat?ic? TZ > (jm?no, > ref...) a jako ?leny typu sales_point skute?n? objekty v OSM. Extern? > seznam by > pak obsahoval ?daje pro updatovaci skript, aby poznal vazbu > objekt_v_OSM<->identifik?tor_podle_TZ. Nap?. > > 18374945 Infocentrum Impuls, 793 24 Karlova Stud?nka 59 > > kde 18374945 je ID objektu v OSM. > > V?sledn? "velk?" relace pro ka?dou TZ by byla stejn? jako v n?vrhu s > relacemi, > ale m?sto relace pro ka?d? prodejn? m?sto by byly ?lenov? p??mo objekty > v OSM a > ?daje v minul?m n?vrhu ulo?en? v t?ch mal?ch relac?ch by byly v tom > extern?m > seznamu. Jeliko? jde pouze o ?daje pro ??ely importovac?ho/updatovac?ho > automatu, bylo by to i ??eln?. >
Probl?m je, kam to ukl?dat. Nadhodil jsi wiki. To by teoreticky ?lo, ale nev?m, jestli ji pro toto m??eme zneu??t. Tady by hodn? pomohlo, kdyby u? to n?jak? existuj?c? import takto pou??val. Ale mysl?m, ?e ?ance je minim?ln?. Hlavn? probl?m bude (ne)cht?n? smaz?n? objektu v OSM (smaz?n? bodu a zkop?rov?n? tagu na budovu nap??klad). Na to by musel update skript n?jak reagovat a znamenalo by to op?tovn? ru?n? p?rov?n?. Kdy? to vezmu kolem a kolem, tak se pomalu klon?m k tomu, naimportovat TZ samotn? a prodejn? m?sta bu? vynechat (daj? se zjistit p??mo ze str?nky pro konkr?tn? TZ), nebo je doimportovat pozd?ji (a? bude jasn? jak). V ka?d?m p??pad? jsem pro TZ jako relace. Jednak se vy?e?? probl?my s kolizemi tag? a umo?n? to n?sledn? jednoduch? roz???en? o prodejn? m?sta. Je?t? by mn? zaj?malo, jak se na toto d?vaj? tv?rci turistick?ch map. Co by pro n? bylo lep?? a jak? data by je zaj?mala (jsou schopni n?jak rozumn? zobrazit). Mari?n zobrazit citaci
> > Milan > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

« zpět na výpis měsíce