« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Projekt map1.eu a tento mailinglist

Vlákno 17.5. - 22.5.2013, počet zpráv: 25


17.5.2013 12:33:32 (#1)
gravatar

Pavel Klinger

<ja at bigr.cz>
7
Na za??tek bych se cht?l omluvit, ?e jsem se nep?ihl?sil do tohoto mailinglistu d??ve. P?izn?v?m, ?e tento zp?sob komunikace mi nep?irostl upln? k t?lu s pova?uji to sp??e za sv?j nedostatek ne? p?ednost. U? v?bec se neodva?uji soudit zda-li je ta ?i ona technologie p?e?itkem ?i ne. Jedn? se pouze a jenom o moje osobn? preference. Mysl?m si, ?e to, ?e jsem se nezapojil do tohoto mailinglistu byla chyba a t?mto pros?m o odpu?t?n?. Nyn? se pokus?m reagovat na p??sp?vky ve vl?knu map1.eu -- Vyd?na verze 0.4 <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-May/008391.html> na kter? neum?m odpov?d?t p??mo. zobrazit citaci
> J? p?eju v?em nad?enc?m, aby jim nad?en? vydr?elo. Jen ??len? a zd?nliv? > neuskute?niteln?ch n?pady n?s posouvaj? vp?ed. Rovnou ale ??k?m, ?e si > nedovedu p?edstavit, ?e n?kdo (jednotlivec) p?ijde s n?jak?m radik?ln? > nov?m renderovac?m enginem, kter? bude chodit a jeho? v?voj nebude trvat > 2 roky (osobn? odhaduju sp?? 3 ?lov?koroky intenzivn? pr?ce do prvn? verze). > > Na MapServer jste se nekoukal? Sice to neum? generalizovat data > on-the-fly, ale p?i rozumn? p??prav? to lze nastavit tak, ?e pro r?zn? > m???tka to vezme r?zn? data. > > J
Faktu, ?e ud?lat nov? renderer nen? hra?ka, jsem si v?dom, a proto bych do toho rozhodn? nikdy ne?el s?m a to ?e to potrv? n?kolik let je mi jasn?. Proto je to tak? jeden z m?ch dlouhodob?ch potenci?ln?ch pl?n?. Na Mapserver jsem se koukal asi p?ed rokem, kdy? jsem experimentoval s osmarenderem, kter? mi nevyhovoval, tehdy jsem se rozhodl p?ej?t na mapnik. MapServer je rozhodn? dosp?lou technologi?, ale pojal jsem tehdy pocit, ?e je zam??en prim?rn? na WMS a neum? spoustu v?ci, kter? mapnik ano, ale mo?n? jsem se tehdy spletl. Jinak extrahovat r?zn? data pro r?zn? m???tka um? mapnik tak? v?lmi dob?e. J? mluvil, nikoliv o selekci dat, ale o dal??ch operac?ch generalizace jako je agregace a p?edev??m posunut?, d?le o chyt?ej??m optimaliz?toru rozvr?en? textu. ---------------------------------------------------- zobrazit citaci
> J?chyme, d?v?m velk? +1
zobrazit citaci
> mrz? m?, ?e jsem zase za ?karohl?da, posledn? jsem byl za negativistick? > p??stup p?kn? zdrb?n, ale tohlento mi fakt vad?, tak takhle ten socialismus > nevybudujeme ...
zobrazit citaci
> my se tu s n???m pacht?me, navz?jem si pom?h?me, dohadujeme se nad best > practices, co je jak vhodn? d?lat, organizuj? se z?jmov? skupiny a konference > ku vz?jemn? v?pomoci, a pak p?ijde n?jak? hejhula, kter? se zjevn? nud?, a > m?sto aby sv?ho ?asu a energie vyu?il k tomu, aby pomohl dot?hnout n?kter? z > rozjet?ch projekt? k dokonalosti, m? pocit, ?e se?ral ?alamounovo hovno a mus? > si v?echno ud?lat s?m a po sv?m
zobrazit citaci
> oukej, jeho volba, jeho investice, taky nikomu nenad?v?m, ?e chod? na ryby > m?sto aby b?hal s GPS a vylep?oval OSM, a nav?c jak bylo ?e?eno, je tu mo?nost > n?jak?ho posunu vp?ed ... jen nev?m, kdo se konkr?tn? t?mto m? vp?ed posouvat, > pokud autor apriorn? zavrhne spolupr?ci s komunitou, kter? m? pr?v? s takov?m > projektem nejv?ce co do ?in?n?
zobrazit citaci
> nav?c mi pon?kud vadilo, kdy? se autor oh?n?l jakousi svoj? touhou ud?lat mapy > podobn? pap?rov?m, p?itom vpodstat? kam jsem se pod?val, tam jsem vid?l n?jak? > rozd?l, nikoli dan? omezen?mi OSM a Mapniku, n?br? autorovou svobodnou v?l? > (nap?. v tom, jak? pou?ije zna?kov? kl??)
zobrazit citaci
> te? zase mluv? o n?jak?ch "zab?hl?ch kartografick?ch postupech", p?itom jsem z > minul? diskuse nabyl dojmu, ?e o nich v? je?t? m?? ne? j?, co? se bl??? nule > (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s nej?ast?j??mi > poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, wikiskripta ??kaj? > 9% mu?? ...)
zobrazit citaci
> tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf > program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" a reakc? > na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten > spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ...
zobrazit citaci
> just my 0.02EUR
zobrazit citaci
> K.
-------------------------------------------- P?edem mus?m ??ct, ?e p??sp?vky tohoto ?lov?ka (p?i?el jsem s n?m do styku ji? d??ve), jsou, pro m? nepochopiteln?, napln?ny zna?nou d?vkou nen?visti. Pokud je takto emotivn? zabarven? debata v t?to komunit? pravidlem, pak jsem p?ekvapen, ?e zde v?bec m??e doj?t k n?jak? konstruktivn? diskusi. P?esto se pokus?m reagovat citov? nezabarven? a objektivn? a postupn?: zobrazit citaci
> my se tu s n???m pacht?me, navz?jem si pom?h?me, dohadujeme se nad best > practices, co je jak vhodn? d?lat, organizuj? se z?jmov? skupiny a konference > ku vz?jemn? v?pomoci, a pak p?ijde n?jak? hejhula, kter? se zjevn? nud?, a > m?sto aby sv?ho ?asu a energie vyu?il k tomu, aby pomohl dot?hnout n?kter? z > rozjet?ch projekt? k dokonalosti, m? pocit, ?e se?ral ?alamounovo hovno a mus? > si v?echno ud?lat s?m a po sv?m
Nev?m p?esn? jak? pacht?n? na jak?m projektu m?te na mysli. Pokud je mi zn?mo tak na nov?m renderu osm map zde v ?ech?ch pracuje pan Tesa? a jedn? se o projekt mtbmap.cz. Tuto pr?ci obdivuji. P?esto jsem se rozhodl, ?e bych v?ci cht?l d?lat tro?ku jinak a ud?lal vlastn? render, kdy? porovn?te map1.eu a mtbmap.cz, zejm?na v mal?ch zv?t?en?ch, zjist?te ?e se jedn? o ?pln? jin? projekt. Na v?ty typu "?e se?ral ?alamounovo hovno a mus? si v?echno ud?lat s?m a po sv?m" se d? konstruktivn? reagovat jen t??ko. M??u k tomu ??ct jen to, ?e si prohl???m mnoho map sna??m se vzd?l?vat v kartografii a vyb?rat ze v?eho pokud je to technologicky mo?n? to nejlep??. Mnoho konstruktivn?ch p?ipom?nek, kter? jsem dostal od jin?ch jsem do mapy za?lenil. zobrazit citaci
> oukej, jeho volba, jeho investice, taky nikomu nenad?v?m, ?e chod? na ryby > m?sto aby b?hal s GPS a vylep?oval OSM, a nav?c jak bylo ?e?eno, je tu mo?nost > n?jak?ho posunu vp?ed ... jen nev?m, kdo se konkr?tn? t?mto m? vp?ed posouvat, > pokud autor apriorn? zavrhne spolupr?ci s komunitou, kter? m? pr?v? s takov?m > projektem nejv?ce co do ?in?n?
Nikdy jsem ??dnou spolupr?ci s komunitou nezavrhl. zobrazit citaci
> te? zase mluv? o n?jak?ch "zab?hl?ch kartografick?ch postupech", p?itom jsem z > minul? diskuse nabyl dojmu, ?e o nich v? je?t? m?? ne? j?, co? se bl??? nule
Op?t se jen t??ko reaguje. Nejsem vystudovan?m kartografem. Vystudoval jsem matfyz. Diskuze o tom kdo v? v?c mi p?ipad? absurdn?, chci se bavit v?cn?. zobrazit citaci
> (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s nej?ast?j??mi > poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, wikiskripta ??kaj? > 9% mu?? ...)
Toto je prvn? a posledn? konkr?tn? p?ipom?nka. Mapa skute?n? nen? optimalizov?na pro barvoslep?. Sna??m se, aby byla mapa dob?e ?iteln? a kontrastn?. A v???m (podle reakc?), ?e se mi to relativn? i da??. Optimalizace pro barvoslep? zat?m nebyla br?na v potaz a po t?to p?ipom?nce se to nenaru??-li to celkovou estetickou hodnotu mapy zm?n?. zobrazit citaci
> tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf > program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" a reakc? > na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten > spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ...
Jak to m?m dokazovat? Pavel Klinger <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-May/008391.html> -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130517/dd6b1c93/attachment.html>

17.5.2013 01:06:06 (#2)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
P?edev??m d?ky za to, ?e jste, p?es technologick? odpor, dorazil do spr?vn? diskuzn? platformy, zam??en? na OSM v ?esku. Reagujete na p??sp?vky dvou druh?: 1 - k n?mi vyj?d?en? frustraci, ?e autor projektu, kter? se hl?s? k OSM se nep?ihl?s? do ?esk?ho OSM mailing listu. 2 - m?j n?vrh ohledn? MapServeru. 1 - to, ?e jste sem nakonec dorazil je pro m? (a mysl?m, ?e mluv?m i za ostatn?) d?kaz, ?e "kolega je ochoten spolupracovat". T?m bych tenhle bod ukon?il. Snad jenom m?j post?eh: tahle komunita se zat?m v?dycky dohodla, ??dn? flamy se tu moc nevedou. A za??n?m si ??kat, ?e z?pis do datab?ze OSM by m?li m?t jenom u?ivatel? p?ihl??en? do mailing listu (to ale nen? V?? p??pad). 2 - MapServer (v?ce technick?, ne? soci?ln? t?ma) MapServer tady byl d?vno p?ed WMS (a asi tady bude i po n?m). Existuje alternativn? (p?vodn?) rozhran? CGI. To d?v? trochu v?ce volnosti p?i tvorb? map. Existuje projekt http://trac.osgeo.org/mapserver/wiki/RenderingOsmData kter? jednak p?egeneruje vstupn? data a jednak vyrob? konfigur?ky pro mapserver. Pak se to sice d? p?es WMS pou??vat, ale je to (na ?rovni Evropy) dost nepou?iteln? pomal?. Na tvorbu dla?dic lze pou??t jak?koliv dostupn? cashov?tko (nap?. v r?mci MapServeru vyv?jen? MapCache -- mmchdm, ?sp??n? jsem to odzkou?el s Locusem na Androidu). MapServer s?m o sob? m? u? dost dob?e propracovan? renderovac? engine, ale po??d to chce vylep?ovat. A m?j n?vrh je, mrkn?te na to, jestli by to nest?lo za to. S MapServerem se daj? vyrobit hodn? hezk? mapy 1 - Mrkn?te na povod?ov? port?l Libereck?ho kraje: http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/index.php?project=dpp, vlevo zvolte "Mapa povode?" a v mapov? aplikaci je to "mapa z?kladn?". Nen? to turistick? mapa, ale mapa povod?ov?, nic m?n? p?i zoomu na n?jak? v?t?? m???tko to IMHO vypad? dost dob?e i jako turistick? poklad. Vstupn? data jsou Zabaged. 2 - Tu aplikaci nem?m r?d, ale ukazuje to na mo?nosti http://www.nisa-go.cz/(S(dbhzv5hlneytwewdlbrqb4ew))/nisago.aspx Mapa je jenom pro ?zem? kraje - st?novan? reli?f atd. m? tam t?eba chyb? vrstevnice a m?m milion dal??ch v?hrad. No n?vrh d?lala jedna N?mka s Corelem, bez znalosti podkladov?ch dat, ale p?es to: MapServer dok??e leccos (vstupn? data jsou Zabaged kombinovan? s OSM). J? m?m pochopen? pro to, za??t "yet another cartographic rendering engine", s?m jsem u? tenhle krok ud?lal n?kolikr?t (tedy u jin?ch projekt?), ale v?dycky m? to ?tvalo. Jenom V?s upozor?uju na n?stroj, kter? toho u? opravdu hodn? um? a pot?ebuje lidi co maj? na kartografii n?zor a jsou schopni ho i p?elo?it do zdroj?ku. Hodn? ?t?st? J?chym Dne 17.5.2013 12:33, Pavel Klinger napsal(a): zobrazit citaci
> Na za??tek bych se cht?l omluvit, ?e jsem se nep?ihl?sil do tohoto > mailinglistu d??ve. P?izn?v?m, ?e tento zp?sob komunikace mi nep?irostl > upln? k t?lu s pova?uji to sp??e za sv?j nedostatek ne? p?ednost. U? > v?bec se neodva?uji soudit zda-li je ta ?i ona technologie p?e?itkem ?i > ne. Jedn? se pouze a jenom o moje osobn? preference. Mysl?m si, ?e to, > ?e jsem se nezapojil do tohoto mailinglistu byla chyba a t?mto pros?m o > odpu?t?n?. > > Nyn? se pokus?m reagovat na p??sp?vky ve vl?knu map1.eu -- Vyd?na verze > 0.4 > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-May/008391.html> > na kter? neum?m odpov?d?t p??mo. > >> J? p?eju v?em nad?enc?m, aby jim nad?en? vydr?elo. Jen ??len? a zd?nliv? >> neuskute?niteln?ch n?pady n?s posouvaj? vp?ed. Rovnou ale ??k?m, ?e si >> nedovedu p?edstavit, ?e n?kdo (jednotlivec) p?ijde s n?jak?m radik?ln? >> nov?m renderovac?m enginem, kter? bude chodit a jeho? v?voj nebude trvat >> 2 roky (osobn? odhaduju sp?? 3 ?lov?koroky intenzivn? pr?ce do prvn? >> verze). >> >> Na MapServer jste se nekoukal? Sice to neum? generalizovat data >> on-the-fly, ale p?i rozumn? p??prav? to lze nastavit tak, ?e pro r?zn? >> m???tka to vezme r?zn? data. >> >> J > > Faktu, ?e ud?lat nov? renderer nen? hra?ka, jsem si v?dom, a proto bych > do toho rozhodn? nikdy ne?el s?m a to ?e to potrv? n?kolik let je mi > jasn?. Proto je to tak? jeden z m?ch dlouhodob?ch potenci?ln?ch pl?n?. > Na Mapserver jsem se koukal asi p?ed rokem, kdy? jsem experimentoval s > osmarenderem, kter? mi nevyhovoval, tehdy jsem se rozhodl p?ej?t na > mapnik. MapServer je rozhodn? dosp?lou technologi?, ale pojal jsem tehdy > pocit, ?e je zam??en prim?rn? na WMS a neum? spoustu v?ci, kter? mapnik > ano, ale mo?n? jsem se tehdy spletl. Jinak extrahovat r?zn? data pro > r?zn? m???tka um? mapnik tak? v?lmi dob?e. J? mluvil, nikoliv o selekci > dat, ale o dal??ch operac?ch generalizace jako je agregace a p?edev??m > posunut?, d?le o chyt?ej??m optimaliz?toru rozvr?en? textu. > ---------------------------------------------------- > >> J?chyme, d?v?m velk? +1 > >> mrz? m?, ?e jsem zase za ?karohl?da, posledn? jsem byl za negativistick? >> p??stup p?kn? zdrb?n, ale tohlento mi fakt vad?, tak takhle ten >> socialismus >> nevybudujeme ... > >> my se tu s n???m pacht?me, navz?jem si pom?h?me, dohadujeme se nad best >> practices, co je jak vhodn? d?lat, organizuj? se z?jmov? skupiny a >> konference >> ku vz?jemn? v?pomoci, a pak p?ijde n?jak? hejhula, kter? se zjevn? >> nud?, a >> m?sto aby sv?ho ?asu a energie vyu?il k tomu, aby pomohl dot?hnout >> n?kter? z >> rozjet?ch projekt? k dokonalosti, m? pocit, ?e se?ral ?alamounovo >> hovno a mus? >> si v?echno ud?lat s?m a po sv?m > >> oukej, jeho volba, jeho investice, taky nikomu nenad?v?m, ?e chod? na >> ryby >> m?sto aby b?hal s GPS a vylep?oval OSM, a nav?c jak bylo ?e?eno, je tu >> mo?nost >> n?jak?ho posunu vp?ed ... jen nev?m, kdo se konkr?tn? t?mto m? vp?ed >> posouvat, >> pokud autor apriorn? zavrhne spolupr?ci s komunitou, kter? m? pr?v? s >> takov?m >> projektem nejv?ce co do ?in?n? > >> nav?c mi pon?kud vadilo, kdy? se autor oh?n?l jakousi svoj? touhou >> ud?lat mapy >> podobn? pap?rov?m, p?itom vpodstat? kam jsem se pod?val, tam jsem >> vid?l n?jak? >> rozd?l, nikoli dan? omezen?mi OSM a Mapniku, n?br? autorovou svobodnou >> v?l? >> (nap?. v tom, jak? pou?ije zna?kov? kl??) > >> te? zase mluv? o n?jak?ch "zab?hl?ch kartografick?ch postupech", >> p?itom jsem z >> minul? diskuse nabyl dojmu, ?e o nich v? je?t? m?? ne? j?, co? se >> bl??? nule >> (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s >> nej?ast?j??mi >> poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, wikiskripta >> ??kaj? >> 9% mu?? ...) > >> tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf >> program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" >> a reakc? >> na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten >> spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ... > >> just my 0.02EUR > >> K. > > -------------------------------------------- > P?edem mus?m ??ct, ?e p??sp?vky tohoto ?lov?ka (p?i?el jsem s n?m do > styku ji? d??ve), > jsou, pro m? nepochopiteln?, napln?ny zna?nou d?vkou nen?visti. Pokud je > takto > emotivn? zabarven? debata v t?to komunit? pravidlem, pak jsem p?ekvapen, > ?e zde > v?bec m??e doj?t k n?jak? konstruktivn? diskusi. P?esto se pokus?m > reagovat citov? nezabarven? > a objektivn? a postupn?: > >> my se tu s n???m pacht?me, navz?jem si pom?h?me, dohadujeme se nad best >> practices, co je jak vhodn? d?lat, organizuj? se z?jmov? skupiny a >> konference >> ku vz?jemn? v?pomoci, a pak p?ijde n?jak? hejhula, kter? se zjevn? >> nud?, a >> m?sto aby sv?ho ?asu a energie vyu?il k tomu, aby pomohl dot?hnout >> n?kter? z >> rozjet?ch projekt? k dokonalosti, m? pocit, ?e se?ral ?alamounovo >> hovno a mus? >> si v?echno ud?lat s?m a po sv?m > > Nev?m p?esn? jak? pacht?n? na jak?m projektu m?te na mysli. Pokud je mi > zn?mo > tak na nov?m renderu osm map zde v ?ech?ch pracuje pan Tesa? a jedn? se > o projekt > mtbmap.cz. Tuto pr?ci obdivuji. P?esto jsem se rozhodl, ?e bych v?ci > cht?l d?lat > tro?ku jinak a ud?lal vlastn? render, kdy? porovn?te map1.eu a > mtbmap.cz, zejm?na > v mal?ch zv?t?en?ch, zjist?te ?e se jedn? o ?pln? jin? projekt. > Na v?ty typu "?e se?ral ?alamounovo hovno a mus? si v?echno ud?lat s?m a > po sv?m" > se d? konstruktivn? reagovat jen t??ko. M??u k tomu ??ct jen to, ?e si > prohl???m mnoho map > sna??m se vzd?l?vat v kartografii a vyb?rat ze v?eho pokud je to > technologicky mo?n? to nejlep??. > Mnoho konstruktivn?ch p?ipom?nek, kter? jsem dostal od jin?ch jsem do > mapy za?lenil. > >> oukej, jeho volba, jeho investice, taky nikomu nenad?v?m, ?e chod? na >> ryby >> m?sto aby b?hal s GPS a vylep?oval OSM, a nav?c jak bylo ?e?eno, je tu >> mo?nost >> n?jak?ho posunu vp?ed ... jen nev?m, kdo se konkr?tn? t?mto m? vp?ed >> posouvat, >> pokud autor apriorn? zavrhne spolupr?ci s komunitou, kter? m? pr?v? s >> takov?m >> projektem nejv?ce co do ?in?n? > > Nikdy jsem ??dnou spolupr?ci s komunitou nezavrhl. > >> te? zase mluv? o n?jak?ch "zab?hl?ch kartografick?ch postupech", >> p?itom jsem z >> minul? diskuse nabyl dojmu, ?e o nich v? je?t? m?? ne? j?, co? se >> bl??? nule > > Op?t se jen t??ko reaguje. Nejsem vystudovan?m kartografem. Vystudoval jsem > matfyz. Diskuze o tom kdo v? v?c mi p?ipad? absurdn?, chci se bavit v?cn?. > >> (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s >> nej?ast?j??mi >> poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, wikiskripta >> ??kaj? >> 9% mu?? ...) > > Toto je prvn? a posledn? konkr?tn? p?ipom?nka. Mapa skute?n? nen? > optimalizov?na > pro barvoslep?. Sna??m se, aby byla mapa dob?e ?iteln? a kontrastn?. A > v???m (podle > reakc?), ?e se mi to relativn? i da??. Optimalizace pro barvoslep? zat?m > nebyla br?na > v potaz a po t?to p?ipom?nce se to nenaru??-li to celkovou estetickou > hodnotu mapy > zm?n?. > >> tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf >> program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" >> a reakc? >> na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten >> spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ... > > Jak to m?m dokazovat? > > > Pavel Klinger > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-May/008391.html> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky Help Service - Remote Sensing s.r.o. jachym.cepicky at gmail.com HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz http://les-ejk.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 198 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130517/7de5e019/attachment-0001.pgp>

17.5.2013 01:14:35 (#3)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Je?t? k detekci kolize textu v MS: V dokumentaci k mapfilu: http://mapserver.org/mapfile/label.html parametry PRIORITY a FORCE Kdysi jsem n?kde ?etl, ?e kolize label? je v mapserveru d?lan? dost primitivn?: 1 - vezme se label 2 - je pro n?j m?st -> ano/ne 3 - pokud ne, zkou?? se jin? pozice okolo bodu (naho?e, dole, vlevo, vpravo + mezi), na?lo se voln? m?sto ano/ne 4 - pokud ne, label se nevyrenderuje Ale v?c V?m ur?it? ?eknou na MapServer-dev mailing listu ;-) J Dne 17.5.2013 12:33, Pavel Klinger napsal(a): zobrazit citaci
> Na za??tek bych se cht?l omluvit, ?e jsem se nep?ihl?sil do tohoto > mailinglistu d??ve. P?izn?v?m, ?e tento zp?sob komunikace mi nep?irostl > upln? k t?lu s pova?uji to sp??e za sv?j nedostatek ne? p?ednost. U? > v?bec se neodva?uji soudit zda-li je ta ?i ona technologie p?e?itkem ?i > ne. Jedn? se pouze a jenom o moje osobn? preference. Mysl?m si, ?e to, > ?e jsem se nezapojil do tohoto mailinglistu byla chyba a t?mto pros?m o > odpu?t?n?. > > Nyn? se pokus?m reagovat na p??sp?vky ve vl?knu map1.eu -- Vyd?na verze > 0.4 > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-May/008391.html> > na kter? neum?m odpov?d?t p??mo. > >> J? p?eju v?em nad?enc?m, aby jim nad?en? vydr?elo. Jen ??len? a zd?nliv? >> neuskute?niteln?ch n?pady n?s posouvaj? vp?ed. Rovnou ale ??k?m, ?e si >> nedovedu p?edstavit, ?e n?kdo (jednotlivec) p?ijde s n?jak?m radik?ln? >> nov?m renderovac?m enginem, kter? bude chodit a jeho? v?voj nebude trvat >> 2 roky (osobn? odhaduju sp?? 3 ?lov?koroky intenzivn? pr?ce do prvn? >> verze). >> >> Na MapServer jste se nekoukal? Sice to neum? generalizovat data >> on-the-fly, ale p?i rozumn? p??prav? to lze nastavit tak, ?e pro r?zn? >> m???tka to vezme r?zn? data. >> >> J > > Faktu, ?e ud?lat nov? renderer nen? hra?ka, jsem si v?dom, a proto bych > do toho rozhodn? nikdy ne?el s?m a to ?e to potrv? n?kolik let je mi > jasn?. Proto je to tak? jeden z m?ch dlouhodob?ch potenci?ln?ch pl?n?. > Na Mapserver jsem se koukal asi p?ed rokem, kdy? jsem experimentoval s > osmarenderem, kter? mi nevyhovoval, tehdy jsem se rozhodl p?ej?t na > mapnik. MapServer je rozhodn? dosp?lou technologi?, ale pojal jsem tehdy > pocit, ?e je zam??en prim?rn? na WMS a neum? spoustu v?ci, kter? mapnik > ano, ale mo?n? jsem se tehdy spletl. Jinak extrahovat r?zn? data pro > r?zn? m???tka um? mapnik tak? v?lmi dob?e. J? mluvil, nikoliv o selekci > dat, ale o dal??ch operac?ch generalizace jako je agregace a p?edev??m > posunut?, d?le o chyt?ej??m optimaliz?toru rozvr?en? textu. > ---------------------------------------------------- > >> J?chyme, d?v?m velk? +1 > >> mrz? m?, ?e jsem zase za ?karohl?da, posledn? jsem byl za negativistick? >> p??stup p?kn? zdrb?n, ale tohlento mi fakt vad?, tak takhle ten >> socialismus >> nevybudujeme ... > >> my se tu s n???m pacht?me, navz?jem si pom?h?me, dohadujeme se nad best >> practices, co je jak vhodn? d?lat, organizuj? se z?jmov? skupiny a >> konference >> ku vz?jemn? v?pomoci, a pak p?ijde n?jak? hejhula, kter? se zjevn? >> nud?, a >> m?sto aby sv?ho ?asu a energie vyu?il k tomu, aby pomohl dot?hnout >> n?kter? z >> rozjet?ch projekt? k dokonalosti, m? pocit, ?e se?ral ?alamounovo >> hovno a mus? >> si v?echno ud?lat s?m a po sv?m > >> oukej, jeho volba, jeho investice, taky nikomu nenad?v?m, ?e chod? na >> ryby >> m?sto aby b?hal s GPS a vylep?oval OSM, a nav?c jak bylo ?e?eno, je tu >> mo?nost >> n?jak?ho posunu vp?ed ... jen nev?m, kdo se konkr?tn? t?mto m? vp?ed >> posouvat, >> pokud autor apriorn? zavrhne spolupr?ci s komunitou, kter? m? pr?v? s >> takov?m >> projektem nejv?ce co do ?in?n? > >> nav?c mi pon?kud vadilo, kdy? se autor oh?n?l jakousi svoj? touhou >> ud?lat mapy >> podobn? pap?rov?m, p?itom vpodstat? kam jsem se pod?val, tam jsem >> vid?l n?jak? >> rozd?l, nikoli dan? omezen?mi OSM a Mapniku, n?br? autorovou svobodnou >> v?l? >> (nap?. v tom, jak? pou?ije zna?kov? kl??) > >> te? zase mluv? o n?jak?ch "zab?hl?ch kartografick?ch postupech", >> p?itom jsem z >> minul? diskuse nabyl dojmu, ?e o nich v? je?t? m?? ne? j?, co? se >> bl??? nule >> (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s >> nej?ast?j??mi >> poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, wikiskripta >> ??kaj? >> 9% mu?? ...) > >> tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf >> program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" >> a reakc? >> na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten >> spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ... > >> just my 0.02EUR > >> K. > > -------------------------------------------- > P?edem mus?m ??ct, ?e p??sp?vky tohoto ?lov?ka (p?i?el jsem s n?m do > styku ji? d??ve), > jsou, pro m? nepochopiteln?, napln?ny zna?nou d?vkou nen?visti. Pokud je > takto > emotivn? zabarven? debata v t?to komunit? pravidlem, pak jsem p?ekvapen, > ?e zde > v?bec m??e doj?t k n?jak? konstruktivn? diskusi. P?esto se pokus?m > reagovat citov? nezabarven? > a objektivn? a postupn?: > >> my se tu s n???m pacht?me, navz?jem si pom?h?me, dohadujeme se nad best >> practices, co je jak vhodn? d?lat, organizuj? se z?jmov? skupiny a >> konference >> ku vz?jemn? v?pomoci, a pak p?ijde n?jak? hejhula, kter? se zjevn? >> nud?, a >> m?sto aby sv?ho ?asu a energie vyu?il k tomu, aby pomohl dot?hnout >> n?kter? z >> rozjet?ch projekt? k dokonalosti, m? pocit, ?e se?ral ?alamounovo >> hovno a mus? >> si v?echno ud?lat s?m a po sv?m > > Nev?m p?esn? jak? pacht?n? na jak?m projektu m?te na mysli. Pokud je mi > zn?mo > tak na nov?m renderu osm map zde v ?ech?ch pracuje pan Tesa? a jedn? se > o projekt > mtbmap.cz. Tuto pr?ci obdivuji. P?esto jsem se rozhodl, ?e bych v?ci > cht?l d?lat > tro?ku jinak a ud?lal vlastn? render, kdy? porovn?te map1.eu a > mtbmap.cz, zejm?na > v mal?ch zv?t?en?ch, zjist?te ?e se jedn? o ?pln? jin? projekt. > Na v?ty typu "?e se?ral ?alamounovo hovno a mus? si v?echno ud?lat s?m a > po sv?m" > se d? konstruktivn? reagovat jen t??ko. M??u k tomu ??ct jen to, ?e si > prohl???m mnoho map > sna??m se vzd?l?vat v kartografii a vyb?rat ze v?eho pokud je to > technologicky mo?n? to nejlep??. > Mnoho konstruktivn?ch p?ipom?nek, kter? jsem dostal od jin?ch jsem do > mapy za?lenil. > >> oukej, jeho volba, jeho investice, taky nikomu nenad?v?m, ?e chod? na >> ryby >> m?sto aby b?hal s GPS a vylep?oval OSM, a nav?c jak bylo ?e?eno, je tu >> mo?nost >> n?jak?ho posunu vp?ed ... jen nev?m, kdo se konkr?tn? t?mto m? vp?ed >> posouvat, >> pokud autor apriorn? zavrhne spolupr?ci s komunitou, kter? m? pr?v? s >> takov?m >> projektem nejv?ce co do ?in?n? > > Nikdy jsem ??dnou spolupr?ci s komunitou nezavrhl. > >> te? zase mluv? o n?jak?ch "zab?hl?ch kartografick?ch postupech", >> p?itom jsem z >> minul? diskuse nabyl dojmu, ?e o nich v? je?t? m?? ne? j?, co? se >> bl??? nule > > Op?t se jen t??ko reaguje. Nejsem vystudovan?m kartografem. Vystudoval jsem > matfyz. Diskuze o tom kdo v? v?c mi p?ipad? absurdn?, chci se bavit v?cn?. > >> (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s >> nej?ast?j??mi >> poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, wikiskripta >> ??kaj? >> 9% mu?? ...) > > Toto je prvn? a posledn? konkr?tn? p?ipom?nka. Mapa skute?n? nen? > optimalizov?na > pro barvoslep?. Sna??m se, aby byla mapa dob?e ?iteln? a kontrastn?. A > v???m (podle > reakc?), ?e se mi to relativn? i da??. Optimalizace pro barvoslep? zat?m > nebyla br?na > v potaz a po t?to p?ipom?nce se to nenaru??-li to celkovou estetickou > hodnotu mapy > zm?n?. > >> tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf >> program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" >> a reakc? >> na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten >> spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ... > > Jak to m?m dokazovat? > > > Pavel Klinger > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2013-May/008391.html> > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Jachym Cepicky Help Service - Remote Sensing s.r.o. jachym.cepicky at gmail.com HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz http://les-ejk.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 198 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130517/1756c456/attachment.pgp>

17.5.2013 02:09:28 (#4)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, zobrazit citaci
> P?edem mus?m ??ct, ?e p??sp?vky tohoto ?lov?ka (p?i?el jsem s n?m do > styku ji? d??ve), jsou, pro m? nepochopiteln?, napln?ny zna?nou d?vkou > nen?visti.
prost? jenom odm?t?m p?istoupit na styl ?e?n?n? politik?, a pova?uju za pom?rn? tragick?, kdy? to, ?e ob?as n?co kv?knu jak mi zob?k narost, je automaticko n?lepkov?no za "arogantn?" pop??pad? jako zde "nen?vistn?" mysl?m?e jsem vcelku jasn? ?ekl, ?e projektu samotn?mu nep?eju nic zl?ho, pouze ?e nepova?uju za ??astn? zp?sob jeho vzniku a (ne)integrace do ekosyst?mu OSM, plus n?kter? dal?? v?tky, na jejich? z?klad? jsem teprv pou?il n?kter? expresivn? vyj?d?en? ... prost? akce a reakce, nap??klad jestli?e akce je zhruba "nesta?? navrhnout zm?nu Martinovi, mus?m to ud?lat cel? po sv?m", pak je reakce "chov? se, jako kdyby myslel, ?e um? v?echno nejl?p" asi vcelku pochopiteln?, ?e? a jinak doporu?uju k zamy?len? tak? http://www.mit.edu/~jcb/tact.html zobrazit citaci
> > (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s > > nej?ast?j??mi poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, > > wikiskripta ??kaj? 9% mu?? ...) > > Toto je prvn? a posledn? konkr?tn? p?ipom?nka.
ehm, a co t?eba ta p?ipom?nka ke zna?kov?mu kl??i? jestli?e nap??klad na silnic?ch po cel? Evrop? (a snad i zbytku sv?ta?) znamen? b?l? troj?heln?k s ?erven?m okrajem postaven? na ?pi?ku "dej p?ednost v j?zd?", pro? se nemohou obdobn? shodnout i tv?rci map a n?kte?? si pot?ebuj? vym??let origin?ln? symboly? - to pou?itelnost pro n?hodn?ho u?ivatele dosti sni?uje ... (pozn. nekoukal jsem na aktu?ln? stav, pokud toto bylo ?e?eno, tak dobr? a omlouv?m se za neaktu?lnost p?ipom?nky, pokud ne, m??eme to eventueln? probrat v nov?m threadu, je-li z?jem) zobrazit citaci
> Mapa skute?n? nen? optimalizov?na pro barvoslep?. Sna??m se, aby byla mapa > dob?e ?iteln? a kontrastn?. A v???m (podle reakc?), ?e se mi to relativn? i > da??. Optimalizace pro barvoslep? zat?m nebyla br?na v potaz a po t?to > p?ipom?nce se to nenaru??-li to celkovou estetickou hodnotu mapy zm?n?.
nen? nutno hned p??mo "optimalizovat pro barvoslep?", tedy pokud si rozum?me co se takovou formulac? mysl? ... ale vezme-li se tento probl?m v potaz, i mal?mi ?pravami lze pou?itelnost radik?ln? zv??it - a to nejen pro lidi s n?jakou diagnostikovanou poruchou, n?br? i ti zdrav? se pak m?n? nad?ou, resp. budou schopni mapu l?pe ??st za hor??ch sv?teln?ch podm?nek (p?ipust?me-li, ?e bude pou?ita i mimo dostate?n? kvalitn? podsv?tlen? a zast?n?n? display - tisk by si samoz?ejm? ale zaslou?il vlastn? styl) kdysi jsem se pokou?el toto t?ma ?e?it s jednou d?v?inou, co se t?m zab?vala odborn?, ale k ni?emu to nevedlo, tak?e k t?matu bohu?el nep?isp?ju ni??m konstruktivn?j??m, ne?li t?m upozorn?n?m, ?e je vhodn? jej vz?t v potaz zobrazit citaci
> > tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf > > program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" a > > reakc? na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten > > spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ... > > Jak to m?m dokazovat?
mysl?m?e tento mail (a tedy i p?ihl??en? do listu) byl krokem spr?vn?m sm?rem j? bych t?eba t?? preferoval n?kter? v?ci ?e?it u piva ne?li na listu, ale holt ?as, po kter? existuje Internet tak jak ho zn?me, prov??il, ?e celkov? nejefektivn?j?? zp?sob komunikace je pr?v? tento (by? se konkr?tn? technick? implementace m??e li?it, a? u? pou?it?m NNTP nebo t?eba webov?ho f?ra s podporou thread?), tak?e m?-li to k ne?emu b?t, mus? j?t osobn? preference tro?ku stranou (co? ale nebr?n? jako dopln?k zformovat n?jakou "task force" skupinku, co si nad n?jak?m probl?mem sedne u toho piva nebo n?kde na irc nebo na n?jak? soci?ln? s?ti - ale ne ka?d? je ve stejn?m m?st?, aby mohl dorazit do vybran? hospody, ne ka?d? m? ?as ve stejnou dobu aby se se?el na tom chatu, a ne ka?d? m? a chce m?t ??et na n?jak? konkr?tn? soci?ln? s?ti ...) K.

17.5.2013 06:13:55 (#5)
gravatar

Pavel Klinger

<ja at bigr.cz>
7
Taky zdrav?m, proto?e nechci pl?tvat pomysln? pap?r zbyte?n?m sporem o slu?nosti, vyj?d??m se pouze ke konkr?tn?m v?cem t?kaj?c?ch se mapy: zobrazit citaci
> jestli?e nap??klad na silnic?ch po cel? Evrop? (a snad i zbytku sv?ta?) > znamen? b?l? troj?heln?k s ?erven?m okrajem postaven? na ?pi?ku "dej p?ednost > v j?zd?", pro? se nemohou obdobn? shodnout i tv?rci map a n?kte?? si pot?ebuj? > vym??let origin?ln? symboly? - to pou?itelnost pro n?hodn?ho u?ivatele dosti > sni?uje ...
Tento symbol, pokud v?m, v?bec nepou??v?m, kde jste ho vid?l? Jedin? snad na p??padn?ch tras?ch, kter? jsou zna?eny pr?v? t?mto symbolem a maj? to v osmcsymbolu. V tomto p??pad? si mysl?m, ?e to je spr?vn?. Ji? po n?kolik?t? v?s ??d?m, abyste mi napsal, kter? konkr?tn? symboly m?te namysli, jsem otev?en? v?em konkr?tn?m a uchopiteln?m p?ipom?nk?m. Co? u? jsem v?m ale tak? psal d??ve. O barvoslep?ch jsem ji? psal, tak?e to je asi v?e, k ?emu se mohu vyj?d?it. Pavel Klinger Dne 17.5.2013 14:09, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> zdrav?m, > >> P?edem mus?m ??ct, ?e p??sp?vky tohoto ?lov?ka (p?i?el jsem s n?m do >> styku ji? d??ve), jsou, pro m? nepochopiteln?, napln?ny zna?nou d?vkou >> nen?visti. > prost? jenom odm?t?m p?istoupit na styl ?e?n?n? politik?, a pova?uju za > pom?rn? tragick?, kdy? to, ?e ob?as n?co kv?knu jak mi zob?k narost, je > automaticko n?lepkov?no za "arogantn?" pop??pad? jako zde "nen?vistn?" > > mysl?m?e jsem vcelku jasn? ?ekl, ?e projektu samotn?mu nep?eju nic zl?ho, > pouze ?e nepova?uju za ??astn? zp?sob jeho vzniku a (ne)integrace do > ekosyst?mu OSM, plus n?kter? dal?? v?tky, na jejich? z?klad? jsem teprv pou?il > n?kter? expresivn? vyj?d?en? ... prost? akce a reakce, nap??klad jestli?e akce > je zhruba "nesta?? navrhnout zm?nu Martinovi, mus?m to ud?lat cel? po sv?m", > pak je reakce "chov? se, jako kdyby myslel, ?e um? v?echno nejl?p" asi vcelku > pochopiteln?, ?e? > > a jinak doporu?uju k zamy?len? tak? http://www.mit.edu/~jcb/tact.html > >>> (nap?. ot?zka v?b?ru ?iteln?ch barev, pou?iteln?ch i pro lidi s >>> nej?ast?j??mi poruchami barvocitu, kter?ch je v populaci proklat? mnoho, >>> wikiskripta ??kaj? 9% mu?? ...) >> Toto je prvn? a posledn? konkr?tn? p?ipom?nka. > ehm, a co t?eba ta p?ipom?nka ke zna?kov?mu kl??i? > > jestli?e nap??klad na silnic?ch po cel? Evrop? (a snad i zbytku sv?ta?) > znamen? b?l? troj?heln?k s ?erven?m okrajem postaven? na ?pi?ku "dej p?ednost > v j?zd?", pro? se nemohou obdobn? shodnout i tv?rci map a n?kte?? si pot?ebuj? > vym??let origin?ln? symboly? - to pou?itelnost pro n?hodn?ho u?ivatele dosti > sni?uje ... > > (pozn. nekoukal jsem na aktu?ln? stav, pokud toto bylo ?e?eno, tak dobr? a > omlouv?m se za neaktu?lnost p?ipom?nky, pokud ne, m??eme to eventueln? probrat > v nov?m threadu, je-li z?jem) > >> Mapa skute?n? nen? optimalizov?na pro barvoslep?. Sna??m se, aby byla mapa >> dob?e ?iteln? a kontrastn?. A v???m (podle reakc?), ?e se mi to relativn? i >> da??. Optimalizace pro barvoslep? zat?m nebyla br?na v potaz a po t?to >> p?ipom?nce se to nenaru??-li to celkovou estetickou hodnotu mapy zm?n?. > nen? nutno hned p??mo "optimalizovat pro barvoslep?", tedy pokud si rozum?me > co se takovou formulac? mysl? ... ale vezme-li se tento probl?m v potaz, i > mal?mi ?pravami lze pou?itelnost radik?ln? zv??it - a to nejen pro lidi s > n?jakou diagnostikovanou poruchou, n?br? i ti zdrav? se pak m?n? nad?ou, resp. > budou schopni mapu l?pe ??st za hor??ch sv?teln?ch podm?nek (p?ipust?me-li, ?e > bude pou?ita i mimo dostate?n? kvalitn? podsv?tlen? a zast?n?n? display - tisk > by si samoz?ejm? ale zaslou?il vlastn? styl) > > kdysi jsem se pokou?el toto t?ma ?e?it s jednou d?v?inou, co se t?m zab?vala > odborn?, ale k ni?emu to nevedlo, tak?e k t?matu bohu?el nep?isp?ju ni??m > konstruktivn?j??m, ne?li t?m upozorn?n?m, ?e je vhodn? jej vz?t v potaz > >>> tak?e j? bych byl s ???en?m v?zev typu "Pokud toto ?te n?jak? kartograf >>> program?tor (a nebo vlastn? i kdokoliv jin?), a? do toho se mnou jde" a >>> reakc? na n? pon?kud opatrn?j??, a? kolega nejprv prok??e, ?e je ochoten >>> spolupracovat, a pak teprv se tedy do t? spolupr?ce vrhejme ... >> Jak to m?m dokazovat? > mysl?m?e tento mail (a tedy i p?ihl??en? do listu) byl krokem spr?vn?m sm?rem > > j? bych t?eba t?? preferoval n?kter? v?ci ?e?it u piva ne?li na listu, ale > holt ?as, po kter? existuje Internet tak jak ho zn?me, prov??il, ?e celkov? > nejefektivn?j?? zp?sob komunikace je pr?v? tento (by? se konkr?tn? technick? > implementace m??e li?it, a? u? pou?it?m NNTP nebo t?eba webov?ho f?ra s > podporou thread?), tak?e m?-li to k ne?emu b?t, mus? j?t osobn? preference > tro?ku stranou (co? ale nebr?n? jako dopln?k zformovat n?jakou "task force" > skupinku, co si nad n?jak?m probl?mem sedne u toho piva nebo n?kde na irc nebo > na n?jak? soci?ln? s?ti - ale ne ka?d? je ve stejn?m m?st?, aby mohl dorazit > do vybran? hospody, ne ka?d? m? ?as ve stejnou dobu aby se se?el na tom chatu, > a ne ka?d? m? a chce m?t ??et na n?jak? konkr?tn? soci?ln? s?ti ...) > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

17.5.2013 10:14:49 (#6)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
Dobry vecer, zobrazit citaci
> maj? to v osmcsymbolu. V tomto p??pad? si mysl?m, ?e to je spr?vn?. Ji? > po n?kolik?t? v?s ??d?m, abyste mi napsal, kter? konkr?tn? symboly m?te > namysli, jsem otev?en? v?em konkr?tn?m a uchopiteln?m p?ipom?nk?m. Co?
dovolil bych si jeden konkretni postreh ke znackovemu klici map1.eu. Ve vetsich meritkach se zacnou uvozove cesty (highway=track) rendrovat velmi podobne jako bezne silnice (pokud jsem si vsiml, lisi se to hranicni carou kolem te cesty - ze u track je carkovana, ale to mi vizualne velmi splyva). Osobne mne to velmi mate, protoze mezi silnici a highway=track je pro vetsinu pouziti velmi zasadni rozdil (zejm. pocinaje grade2). S pozdravem Petr

17.5.2013 10:45:48 (#7)
gravatar

Pavel Klinger

<ja at bigr.cz>
7
Dobry vecer, ve drivejsich verzich to bylo jiv od zvetseni 13. Nyni jsem po velke kritice takto zobrazovane cesty, podle gradu odsunul az do vetsich zvetseni. Pripoustim ze je to moje invence, a ze to neni zcela bezne. Snazim se co nejvice rozlisit jednlive typy cest, navic si chci do budoucna zobrazovat uvnitr cest pattern, ktery bude vyjadrovat povrch cesty, je-li zadan. Cesty jsou-li nezpevnene maji carkovany obryz (carkovanost ostatne obecne souvisi na me mape s parameterem smoothness, ktery neni li zadan snazim se vyvodit ze surface a tracktype.). Uznavam ze svadi li mapa uzivatele k tomu ze si plete track grade2, ktera by mela mit nespevneny povrch se silnici je to spatne, nicmene rozdil mezi vykreslenim highway=unclassified a highway=track, tracktype=grade2 je propastny. Pokud to ale bude delat problemy hodne uzivatelum a nepujde si na to zvyknout ustoupim jeste vice. Dani za to bude ze pak nepujde rozlisit cesty od pesin, coz je take velmi velky rozdil. S pozdravem Pavel Klinger Dne 17.5.2013 22:14, Petr Holub napsal(a): zobrazit citaci
> Dobry vecer, > >> maj? to v osmcsymbolu. V tomto p??pad? si mysl?m, ?e to je spr?vn?. Ji? >> po n?kolik?t? v?s ??d?m, abyste mi napsal, kter? konkr?tn? symboly m?te >> namysli, jsem otev?en? v?em konkr?tn?m a uchopiteln?m p?ipom?nk?m. Co? > dovolil bych si jeden konkretni postreh ke znackovemu klici map1.eu. > Ve vetsich meritkach se zacnou uvozove cesty (highway=track) rendrovat > velmi podobne jako bezne silnice (pokud jsem si vsiml, lisi se to > hranicni carou kolem te cesty - ze u track je carkovana, ale to > mi vizualne velmi splyva). Osobne mne to velmi mate, protoze mezi > silnici a highway=track je pro vetsinu pouziti velmi zasadni rozdil > (zejm. pocinaje grade2). > > S pozdravem > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

18.5.2013 11:04:56 (#8)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zobrazit citaci
> > jestli?e nap??klad na silnic?ch po cel? Evrop? (a snad i zbytku sv?ta?) > > znamen? b?l? troj?heln?k s ?erven?m okrajem postaven? na ?pi?ku "dej > > p?ednost v j?zd?", pro? se nemohou obdobn? shodnout i tv?rci map a > > n?kte?? si pot?ebuj? vym??let origin?ln? symboly? - to pou?itelnost pro > > n?hodn?ho u?ivatele dosti sni?uje ... > > Tento symbol, pokud v?m, v?bec nepou??v?m, kde jste ho vid?l?
jak p??u, na silnic?ch po cel? Evrop? to byl p??klad, analogie zobrazit citaci
> Ji? po n?kolik?t? v?s ??d?m, abyste mi napsal, kter? konkr?tn? symboly m?te > namysli, jsem otev?en? v?em konkr?tn?m a uchopiteln?m p?ipom?nk?m. Co? > u? jsem v?m ale tak? psal d??ve.
nu a j? jsem p?esv?d?en, ?e jsem ji? odpov?dal p??kladem zna?ky rozcestn?ku, nicm?n? ?e?it co kdo kdy komu asi nem? v?znam d?le nap??klad zna?ky n?dra?? a zast?vek jak vlakov?ch, tak autobusov?ch - mimochodem tyto se v r?zn?ch zoomech z?hadn? objevuj? a zase miz? v zoomu 12 vid?m Doln? Lou?ky, ale v zoomu 13 Doln? Lou?ky nevid?m, a v zoomu 14 op?t vid?m, p?itom sousedn? ?ikon?n je vid?t po??d k?es?ansk? objekty maj n?jakou fajfku m?sto klasick?ho rozli?en? typu kole?kem/?tvere?kem/atd. (jin? ne? k?es?ansk? zd? se chyb? ?pln?) ob?erstvovny se v turistick?ch map?ch tak? zna?? jinak ... K.

18.5.2013 11:23:48 (#9)
gravatar

Pavel Klinger

<ja at bigr.cz>
7
1. To neni pravda. 2. Nerozumim pouziti slova "Analogie" v tomto kontextu. 3 .Rozhovor s vami je naprosta ztrata casu, uz s vami nebudu dale komunikovat. Dne 18.5.2013 11:04, Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
>>> jestli?e nap??klad na silnic?ch po cel? Evrop? (a snad i zbytku sv?ta?) >>> znamen? b?l? troj?heln?k s ?erven?m okrajem postaven? na ?pi?ku "dej >>> p?ednost v j?zd?", pro? se nemohou obdobn? shodnout i tv?rci map a >>> n?kte?? si pot?ebuj? vym??let origin?ln? symboly? - to pou?itelnost pro >>> n?hodn?ho u?ivatele dosti sni?uje ... >> Tento symbol, pokud v?m, v?bec nepou??v?m, kde jste ho vid?l? > jak p??u, na silnic?ch po cel? Evrop? > > to byl p??klad, analogie > >> Ji? po n?kolik?t? v?s ??d?m, abyste mi napsal, kter? konkr?tn? symboly m?te >> namysli, jsem otev?en? v?em konkr?tn?m a uchopiteln?m p?ipom?nk?m. Co? >> u? jsem v?m ale tak? psal d??ve. > nu a j? jsem p?esv?d?en, ?e jsem ji? odpov?dal p??kladem zna?ky rozcestn?ku, > nicm?n? ?e?it co kdo kdy komu asi nem? v?znam > > d?le nap??klad zna?ky n?dra?? a zast?vek jak vlakov?ch, tak autobusov?ch > > - mimochodem tyto se v r?zn?ch zoomech z?hadn? objevuj? a zase miz? > v zoomu 12 vid?m Doln? Lou?ky, ale v zoomu 13 Doln? Lou?ky nevid?m, a v zoomu > 14 op?t vid?m, p?itom sousedn? ?ikon?n je vid?t po??d > > k?es?ansk? objekty maj n?jakou fajfku m?sto klasick?ho rozli?en? typu > kole?kem/?tvere?kem/atd. > > (jin? ne? k?es?ansk? zd? se chyb? ?pln?) > > ob?erstvovny se v turistick?ch map?ch tak? zna?? jinak ... > > K. > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

18.5.2013 12:53:22 (#10)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Dovolil bych s poznamenat, ?e jsem od Karla Voln?ho nezaznamenal nic, co by se dalo ch?pat jako osobn? invektivum nebo pkous vyvolat flame, ale p?i?lo mi naopak, ?e se sna?? o konstruktivn? kritiku. To jenom tak na okraj. J?chym Dne 18.5.2013 11:23, Pavel Klinger napsal(a): zobrazit citaci
> 1. To neni pravda. > 2. Nerozumim pouziti slova "Analogie" v tomto kontextu. > 3 .Rozhovor s vami je naprosta ztrata casu, uz s vami nebudu dale > komunikovat. > > > Dne 18.5.2013 11:04, Karel Voln? napsal(a): >>>> jestli?e nap??klad na silnic?ch po cel? Evrop? (a snad i zbytku sv?ta?) >>>> znamen? b?l? troj?heln?k s ?erven?m okrajem postaven? na ?pi?ku "dej >>>> p?ednost v j?zd?", pro? se nemohou obdobn? shodnout i tv?rci map a >>>> n?kte?? si pot?ebuj? vym??let origin?ln? symboly? - to pou?itelnost pro >>>> n?hodn?ho u?ivatele dosti sni?uje ... >>> Tento symbol, pokud v?m, v?bec nepou??v?m, kde jste ho vid?l? >> jak p??u, na silnic?ch po cel? Evrop? >> >> to byl p??klad, analogie >> >>> Ji? po n?kolik?t? v?s ??d?m, abyste mi napsal, kter? konkr?tn? >>> symboly m?te >>> namysli, jsem otev?en? v?em konkr?tn?m a uchopiteln?m p?ipom?nk?m. Co? >>> u? jsem v?m ale tak? psal d??ve. >> nu a j? jsem p?esv?d?en, ?e jsem ji? odpov?dal p??kladem zna?ky >> rozcestn?ku, >> nicm?n? ?e?it co kdo kdy komu asi nem? v?znam >> >> d?le nap??klad zna?ky n?dra?? a zast?vek jak vlakov?ch, tak autobusov?ch >> >> - mimochodem tyto se v r?zn?ch zoomech z?hadn? objevuj? a zase miz? >> v zoomu 12 vid?m Doln? Lou?ky, ale v zoomu 13 Doln? Lou?ky nevid?m, a >> v zoomu >> 14 op?t vid?m, p?itom sousedn? ?ikon?n je vid?t po??d >> >> k?es?ansk? objekty maj n?jakou fajfku m?sto klasick?ho rozli?en? typu >> kole?kem/?tvere?kem/atd. >> >> (jin? ne? k?es?ansk? zd? se chyb? ?pln?) >> >> ob?erstvovny se v turistick?ch map?ch tak? zna?? jinak ... >> >> K. >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Jachym Cepicky Help Service - Remote Sensing s.r.o. jachym.cepicky at gmail.com HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz http://les-ejk.cz -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 198 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130518/fa6204c0/attachment.pgp>

19.5.2013 09:54:20 (#11)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Ahoj, Dne 18.5.2013 11:23, Pavel Klinger napsal(a): zobrazit citaci
> 1. To neni pravda. > 2. Nerozumim pouziti slova "Analogie" v tomto kontextu.
Nechci se chlubit, ale j? pochopil kam t?m Karel m??? ;-). Nicm?n? to, ?e dopravn? zna?ky jsou v?ude v?cem?n? stejn? je v?sledkem dohody mezi st?ty. A mysl?m, ?e podobn? dohoda ohledn? map neexistuje. Tak?e kdy? na to p?ijde, ka?d? si m??e vybrat symbol, jak? se mu zl?b?. To ?e se na map?ch pou??vaj? podobn? symboly je rozhodnut?m vydavatel? map. To ale neznamen?, ?e pou?it? odli?n?ch symbol? automaticky znamen?, ?e jsou hor??. To u? z?le?? na konkr?tn?m p??padu. Na druhou stranu pou??t n?jakou zavedenou zna?ku a ozna?it t?m n?co jin?ho rozhodn? nen? dob?e (jen p??klad ;-) ) U ka?d? mapy by m?la b?t legenda. Na map1.eu zat?m chyb?, ov?em je fajn, ?e ke ka?d?mu symbolu se zobraz? popis. Mimochodem t?eba na mapy.cz je legenda k turistick?m map?m schov?na n?kde v n?pov?d?. V?dy to mus?m slo?it? hledat, m?sto toho aby to bylo dostupn? na jedno kliknut? n?kde z menu. BTW: ta zna?ka rozcestn?ku je fakt divn?. Vypad? jako norm?ln? turistick? zna?ka, jen je hn?d?. Neb?t n?zvu tak ji snad na map? ani nenajdu. P?imlouval bych se za klasick? rozcestn?k. Autobusov? zast?vka mi p?ijde OK. Mari?n zobrazit citaci
> 3 .Rozhovor s vami je naprosta ztrata casu, uz s vami nebudu dale > komunikovat. > > > Dne 18.5.2013 11:04, Karel Voln? napsal(a): >>>> jestli?e nap??klad na silnic?ch po cel? Evrop? (a snad i zbytku >>>> sv?ta?) >>>> znamen? b?l? troj?heln?k s ?erven?m okrajem postaven? na ?pi?ku "dej >>>> p?ednost v j?zd?", pro? se nemohou obdobn? shodnout i tv?rci map a >>>> n?kte?? si pot?ebuj? vym??let origin?ln? symboly? - to pou?itelnost >>>> pro >>>> n?hodn?ho u?ivatele dosti sni?uje ... >>> Tento symbol, pokud v?m, v?bec nepou??v?m, kde jste ho vid?l? >> jak p??u, na silnic?ch po cel? Evrop? >> >> to byl p??klad, analogie >> >>> Ji? po n?kolik?t? v?s ??d?m, abyste mi napsal, kter? konkr?tn? >>> symboly m?te >>> namysli, jsem otev?en? v?em konkr?tn?m a uchopiteln?m p?ipom?nk?m. Co? >>> u? jsem v?m ale tak? psal d??ve. >> nu a j? jsem p?esv?d?en, ?e jsem ji? odpov?dal p??kladem zna?ky >> rozcestn?ku, >> nicm?n? ?e?it co kdo kdy komu asi nem? v?znam >> >> d?le nap??klad zna?ky n?dra?? a zast?vek jak vlakov?ch, tak autobusov?ch >> >> - mimochodem tyto se v r?zn?ch zoomech z?hadn? objevuj? a zase miz? >> v zoomu 12 vid?m Doln? Lou?ky, ale v zoomu 13 Doln? Lou?ky nevid?m, a >> v zoomu >> 14 op?t vid?m, p?itom sousedn? ?ikon?n je vid?t po??d >> >> k?es?ansk? objekty maj n?jakou fajfku m?sto klasick?ho rozli?en? typu >> kole?kem/?tvere?kem/atd. >> >> (jin? ne? k?es?ansk? zd? se chyb? ?pln?) >> >> ob?erstvovny se v turistick?ch map?ch tak? zna?? jinak ... >> >> K. >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

19.5.2013 10:01:12 (#12)
gravatar

Petr Holub

<hopet at ics.muni.cz>
290 3608
zobrazit citaci
> Dne 18.5.2013 11:23, Pavel Klinger napsal(a): > > 1. To neni pravda. > > 2. Nerozumim pouziti slova "Analogie" v tomto kontextu. > > Nechci se chlubit, ale j? pochopil kam t?m Karel m??? ;-). > > Nicm?n? to, ?e dopravn? zna?ky jsou v?ude v?cem?n? stejn? je v?sledkem > dohody mezi st?ty. A mysl?m, ?e podobn? dohoda ohledn? map neexistuje. > Tak?e kdy? na to p?ijde, ka?d? si m??e vybrat symbol, jak? se mu zl?b?. > To ?e se na map?ch pou??vaj? podobn? symboly je rozhodnut?m vydavatel? > map. To ale neznamen?, ?e pou?it? odli?n?ch symbol? automaticky znamen?, > ?e jsou hor??. To u? z?le?? na konkr?tn?m p??padu. Na druhou stranu > pou??t n?jakou zavedenou zna?ku a ozna?it t?m n?co jin?ho rozhodn? nen? > dob?e (jen p??klad ;-) )
Kupodivu to neni tak uplne pravda - v ramci dosazeni srozumitelnosti pro lidi se rada statu prihlasila k dokumentu, ktery se nazyva "?mluva o silni?n?ch zna?k?ch a sign?lech" podepsane roku 1968 ve Vidni. Tech umluv je docela vic, pro zacatek se clovek muze zacist treba ve Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dka Ono na jakousi obecnou standardizaci, abychom si mezi sebou jakztazk rozumeli, se hraje uz pomerne dlouho a v ruznych oborech :). Petr

19.5.2013 11:02:55 (#13)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
Dne 19.5.2013 22:01, Petr Holub napsal(a): zobrazit citaci
>> Dne 18.5.2013 11:23, Pavel Klinger napsal(a): >>> 1. To neni pravda. >>> 2. Nerozumim pouziti slova "Analogie" v tomto kontextu. >> Nechci se chlubit, ale j? pochopil kam t?m Karel m??? ;-). >> >> Nicm?n? to, ?e dopravn? zna?ky jsou v?ude v?cem?n? stejn? je v?sledkem >> dohody mezi st?ty. A mysl?m, ?e podobn? dohoda ohledn? map neexistuje. >> Tak?e kdy? na to p?ijde, ka?d? si m??e vybrat symbol, jak? se mu zl?b?. >> To ?e se na map?ch pou??vaj? podobn? symboly je rozhodnut?m vydavatel? >> map. To ale neznamen?, ?e pou?it? odli?n?ch symbol? automaticky znamen?, >> ?e jsou hor??. To u? z?le?? na konkr?tn?m p??padu. Na druhou stranu >> pou??t n?jakou zavedenou zna?ku a ozna?it t?m n?co jin?ho rozhodn? nen? >> dob?e (jen p??klad ;-) ) > Kupodivu to neni tak uplne pravda - v ramci dosazeni srozumitelnosti > pro lidi se rada statu prihlasila k dokumentu, ktery se nazyva > "?mluva o silni?n?ch zna?k?ch a sign?lech" podepsane roku 1968 ve Vidni. > Tech umluv je docela vic, pro zacatek se clovek muze zacist treba > ve Wikipedii: > https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dka
No v?ak p??u "v?cem?n?" :-D Mari?n zobrazit citaci
> Ono na jakousi obecnou standardizaci, abychom si mezi sebou jakztazk > rozumeli, se hraje uz pomerne dlouho a v ruznych oborech :). > > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

20.5.2013 12:15:12 (#14)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, zobrazit citaci
> Nicm?n? to, ?e dopravn? zna?ky jsou v?ude v?cem?n? stejn? je v?sledkem > dohody mezi st?ty. A mysl?m, ?e podobn? dohoda ohledn? map neexistuje. > Tak?e kdy? na to p?ijde, ka?d? si m??e vybrat symbol, jak? se mu zl?b?. > To ?e se na map?ch pou??vaj? podobn? symboly je rozhodnut?m vydavatel? > map.
samoz?ejm?, ot?zkou ov?em je, ??m se ta rozhodnut? ??d? - jestli t?eba n?kdo db? na to, aby se ta mapa lidem dob?e pou??vala nu a j? mluv?m pr?v? o t? u?ivatelsk? p??v?tivosti - ostatn? s?m si d?v?? p??klad, slo?it? hled?n? v n?pov?d? asi moc p??v?tiv? nen?, ale kdybys tu zna?ku znal, proto?e "se pou??v? v?ude", tak bys asi hledat nemusel, a tedy bylo by to p??v?tiv?j??, ne? zobrazit citaci
> To ale neznamen?, ?e pou?it? odli?n?ch symbol? automaticky znamen?, > ?e jsou hor??.
pokud to vyzn?lo, ?e tvrd?m n?co takov?ho, tak to jsem ur?it? ??ci necht?l zau??vanost je pouze jedn?m z parametr? "kvality" dan?ho symbolu, kter? nav?c nem? v?dy stejnou v?hu nicm?n? je tady jist? souvislost, ty obl?ben? symboly jsou l?ty prov??en? a vylad?n?, aby z mapy vy?n?valy a pokud mo?no se mezi sebou p??li? nepletly pochopiteln?, n?kdy je to zase na ?kor srozumitelnosti pro toho, kdo v hlav? ten zna?kov? kl?? nem? ... a tady se zas m??em bavit o rozd?lu mezi pap?rem a monitorem, pon?vad? na monitoru m??e? d?lat triky s pr?hlednost? nebo spol?hat, ?e p?i jin?m zoomu se ta zna?ka p?estane tlouct s objektama okolo, atd., tak?e si m??e? dovolit n?vodn? obr?zky m?sto schematick?ch symbol? jen?e tady zase nar???? na limit zpracov?n? informac? mozkem - konkr?tn? nap??klad obd?ln?k le??c? na ?elezni?n? trati identifikuju podstatn? rychlej?, ne?li n?jakou mal?vku, u kter? nen? jist? jestli le?? na trati nebo na silnici kdy? jsou t?sn? u sebe, a kter? vypad? jak autobus zp?edu, ale nen? to autobus, sb?haj se tomu pod kolama koleje ... K.

20.5.2013 08:16:20 (#15)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> Datum: 20. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu "zdrav?m, zobrazit citaci
> Nicm?n? to, ?e dopravn? zna?ky jsou v?ude v?cem?n? stejn? je v?sledkem > dohody mezi st?ty. A mysl?m, ?e podobn? dohoda ohledn? map neexistuje. > Tak?e kdy? na to p?ijde, ka?d? si m??e vybrat symbol, jak? se mu zl?b?. > To ?e se na map?ch pou??vaj? podobn? symboly je rozhodnut?m vydavatel? > map.
samoz?ejm?, ot?zkou ov?em je, ??m se ta rozhodnut? ??d? - jestli t?eba n?kdo db? na to, aby se ta mapa lidem dob?e pou??vala nu a j? mluv?m pr?v? o t? u?ivatelsk? p??v?tivosti - ostatn? s?m si d?v?? p??klad, slo?it? hled?n? v n?pov?d? asi moc p??v?tiv? nen?, ale kdybys tu zna?ku znal, proto?e "se pou??v? v?ude", tak bys asi hledat nemusel, a tedy bylo by to p??v?tiv?j??, ne? " Bohu?el nezn?m v?echny zna?ky. Proto je snadno p??stupn? legenda d?le?it?. Ov?em na mapy.cz s t?m nehodlaj? nic d?lat. Legenda z?stane ukryta v n?pov?d? a basta. " zobrazit citaci
> To ale neznamen?, ?e pou?it? odli?n?ch symbol? automaticky znamen?, > ?e jsou hor??.
pokud to vyzn?lo, ?e tvrd?m n?co takov?ho, tak to jsem ur?it? ??ci necht?l zau??vanost je pouze jedn?m z parametr? "kvality" dan?ho symbolu, kter? nav?c nem? v?dy stejnou v?hu nicm?n? je tady jist? souvislost, ty obl?ben? symboly jsou l?ty prov??en? a vylad?n?, aby z mapy vy?n?valy a pokud mo?no se mezi sebou p??li? nepletly " S t?mhle souhlas?m. Ale t?eba rozcestn?k moc standartizovan? nen?. Seznam m? zna?ku rozcestn?ku, Shocar ?ern? "+", mtbmap maj? nejak? podivn? pidi symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co to vlastn? je). " pochopiteln?, n?kdy je to zase na ?kor srozumitelnosti pro toho, kdo v hlav? ten zna?kov? kl?? nem? ... a tady se zas m??em bavit o rozd?lu mezi pap?rem a monitorem, pon?vad? na monitoru m??e? d?lat triky s pr?hlednost? nebo spol?hat, ?e p?i jin?m zoomu se ta zna?ka p?estane tlouct s objektama okolo, atd., tak?e si m??e? dovolit n?vodn? obr?zky m?sto schematick?ch symbol? jen?e tady zase nar???? na limit zpracov?n? informac? mozkem - konkr?tn? nap??klad obd?ln?k le??c? na ?elezni?n? trati identifikuju podstatn? rychlej?, ne?li n?jakou mal?vku, u kter? nen? jist? jestli le?? na trati nebo na silnici kdy? jsou t?sn? u sebe, a kter? vypad? jak autobus zp?edu, ale nen? to autobus, sb?haj se tomu pod kolama koleje ... " Myslel jsem, ?e kritizuje? autobusy, ale probl?m je ve vlac?ch. Tam bych se taky p?imlouval za ?ern? obd?ln?k na trati, ale klidn? by i mohla b?t parn? ma?inka. Ta by byla m?c p?kn? :-D A souhlas?m s t?m, ?e by mohly b?t zna?ky v?ce v?razn?j??. Pokud ?ern? nen? ?ern?, ale ?ed? a i ostatn? barvy jdou do ?eda, tak t?m p?ehlednost trp?. (Alespo? dle m?ho n?zoru). Mari?n " K. _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130520/9910413d/attachment-0001.html>

20.5.2013 11:17:52 (#16)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
zdrav?m, ... zobrazit citaci
> Bohu?el nezn?m v?echny zna?ky.
to jen m?lokdo - a potom dosti pom?h?, pokud mi pro 20 typ? objekt?, kter? b??n? na map?ch hled?m nebo pou??v?m k orientaci, sta?? zn?t 20 zna?ek, a ne 20*po?et map zobrazit citaci
> Proto je snadno p??stupn? legenda d?le?it?. Ov?em na mapy.cz s t?m nehodlaj? > nic d?lat. Legenda z?stane ukryta v n?pov?d? a basta.
souhlas?m, legenda by m?la b?t snadno p??stupn? v?dy, bez ohledu na to, jestli si auto?i v???, ?e je v?echno zjevn? a zn?m? zobrazit citaci
> Ale t?eba rozcestn?k moc standartizovan? nen?.
no to pr?v? nen? tak ?pln? pravda - t?eba turistick? kluby se shoduj? krom K?T viz nap??klad Wegweiser zde: http://www.unibw.de/ipk/karto-en/maps/dav-en/brenta-en/brentalegende-en http://www.boehmwanderkarten.de/redaktion/is_zeichen_kartensignaturen_und_typographie.html a j? se domn?v?m, ?e nen? ??dn? p?dn? d?vod na jejich styl nep?istoupit a vym??let si vlastn? zobrazit citaci
> Seznam m? zna?ku rozcestn?ku,
kterou t?eba osobn? pova?uju za dosti ne??astnou, to m? b?t pr?v? ten obr?zek, ze kter?ho ?lov?k pozn?, o co jde, jen?e p?i m? nasleplosti a rozli?en? monitoru to v tom na b??nou pozorovac? vzd?lenost nevid?m, mus?m na to j?t s lupou - p?itom ale po??d je ta zna?ka o dost v?t?? ne? ostatn? a tedy v?ce koliduje s kresbou mapy zobrazit citaci
> Shocar ?ern? "+",
toto prozm?nu pova?uju za blbost proto?e to koliduje s ozna?en?m zdravotnick?ch za??zen? zobrazit citaci
> mtbmap maj? nejak? podivn? pidi > symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co to vlastn? je).
to je pr?v? ten turistick? symbol - tady by to ale asi st?lo za to navrhnout, aby mtbmap rozli?ovala styl pro mobiln? za??zen? a styl pro velk? monitor ... na pidi displayi telefonu, kter? dr??m t?sn? p?ed xichtem, je to asi akor?t, ale kdy? na to kouk?m na monitoru, tak mus?m souhlasit, ?e je to pidi a nesrozumiteln? ... zobrazit citaci
> Myslel jsem, ?e kritizuje? autobusy, ale probl?m je ve vlac?ch.
mluvil jsem p?vodn? o oboj?m, te? jsem si vybral vlak jako p??klad zobrazit citaci
> Tam bych se taky p?imlouval za ?ern? obd?ln?k na trati, ale klidn? by i > mohla b?t parn? ma?inka. Ta by byla m?c p?kn? :-D
http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=File:A30_CZ.svg&page=1 ;-) zobrazit citaci
> A souhlas?m s t?m, ?e by mohly b?t zna?ky v?ce v?razn?j??. Pokud ?ern? nen? > ?ern?, ale ?ed? a i ostatn? barvy jdou do ?eda, tak t?m p?ehlednost trp?. > (Alespo? dle m?ho n?zoru).
t?eba na tebe, narozd?l ode m?, autor d? ;-) K.

21.5.2013 07:53:01 (#17)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> Datum: 20. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu "> mtbmap maj? nejak? podivn? pidi zobrazit citaci
> symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co to vlastn? je).
to je pr?v? ten turistick? symbol - tady by to ale asi st?lo za to navrhnout, aby mtbmap rozli?ovala styl pro mobiln? za??zen? a styl pro velk? monitor .. . na pidi displayi telefonu, kter? dr??m t?sn? p?ed xichtem, je to asi akor?t, ale kdy? na to kouk?m na monitoru, tak mus?m souhlasit, ?e je to pidi a nesrozumiteln? " Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by nebylo? :-D Mari?n " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/c81fb29b/attachment.html>

21.5.2013 09:32:45 (#18)
gravatar

Pavel Klinger

<ja at bigr.cz>
7
Zdravim, byl bych vdecny za zeznam symbolu, ktere vam na map1.eu vadi. Snazil jsem se symboly navrhovat podle jinych tistenych map, nemohl jsem vsak uplne kopirovat, uz jenom kvuli licenci. Tam kde jsem rozumny symbol nenasel jsem se snazil nakreslit takovy symbol, aby bylo jasne o co se jedna. Je samozrejme, ze se to vsude nepovedlo. Zatim se vyjadrim k symbolum o kterych zde byla rec: 1) Rozcestniky - V podstate se jedna o velmi podobny symbol jako je na mapy.cz, prisel mi nejlepsi protoze je to defakto nakresleny rozcestnik. Podle me je nevyhodou meho symbolu horsi citelnost, protoze se jedna o obrys vyplneny bilym polem udelam ho tedy monoliticky. 2) Vlakova nadrazi - Moc dobre si uvedomuju, jake je standardni znaceni. Nicmene asi sami vite, ze ve vetsine pripadu jsou vlakove zastavky jenom typ node a nemaji zadnou vazbu na koleje na kterych se nachazi. Neni proto zadny spolehlivy zpusob, jak nakreslit obdelnicek orientovany ve smeru koleji. Informace o tom na jake strane je nastupiste take neni v OSM datech dobre upchopitelna (to mluvim o te tecce co se kresli v obdelnicku nadrazi a znamena pozici nastupiste). PRoto jsem zvolil jednotne znacky pro vsechny zastavky verejne dopravy. Vidim v tom ale i vyhodu te jednotnosti, mit vlakovou stanici jako obdelnik a autobusovou jako obrazek autopbusu a co treba tramvajovou? Problemem jsou jeste stanice metra. Ty se zatim zobrazuji stejne jako nadrazi, coz je asi spatne. Stale nevim, ktery ze symbolu na map1.eu koliduje s dopravnim znacenim? Prosim prozradte mi to. Plne s vami souhlasim ze takoveto oznaceni by bylo zavadejici. Co se tyka legendy tak na ni se pracuje. Rim nelze postavit za jeden den. Pavel Dne 21.5.2013 07:53, Mari?n Kyral napsal(a): zobrazit citaci
> > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > Datum: 20. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu > > > > mtbmap maj? nejak? podivn? pidi > > symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co to vlastn? je). > > to je pr?v? ten turistick? symbol - tady by to ale asi st?lo za to > navrhnout, > aby mtbmap rozli?ovala styl pro mobiln? za??zen? a styl pro velk? > monitor ... > na pidi displayi telefonu, kter? dr??m t?sn? p?ed xichtem, je to > asi akor?t, > ale kdy? na to kouk?m na monitoru, tak mus?m souhlasit, ?e je to > pidi a > nesrozumiteln? > > > Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by > nebylo? :-D > > Mari?n > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/57b49769/attachment.html>

21.5.2013 09:43:41 (#19)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Pavel Klinger <ja at bigr.cz> Datum: 21. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu " Zdravim, Stale nevim, ktery ze symbolu na map1.eu koliduje s dopravnim znacenim? Prosim prozradte mi to. Plne s vami souhlasim ze takoveto oznaceni by bylo zavadejici. Co se tyka legendy tak na ni se pracuje. Rim nelze postavit za jeden den. " Jak jsem to pochopil j?, tak ty dopravn? zna?ky byly? jen p??klad jednotnosti symbol? (I kdy? nedokonal?). Tohle bych u? ne?e?il. Mari?n " Pavel Dne 21.5.2013 07:53, Mari?n Kyral napsal(a): " ---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz>(mailto:kavol at seznam.cz) Datum: 20. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu "> mtbmap maj? nejak? podivn? pidi zobrazit citaci
> symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co to vlastn? je).
to je pr?v? ten turistick? symbol - tady by to ale asi st?lo za to navrhnout, aby mtbmap rozli?ovala styl pro mobiln? za??zen? a styl pro velk? monitor .. . na pidi displayi telefonu, kter? dr??m t?sn? p?ed xichtem, je to asi akor?t, ale kdy? na to kouk?m na monitoru, tak mus?m souhlasit, ?e je to pidi a nesrozumiteln? " Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by nebylo? :-D Mari?n " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org(mailto:Talk-cz at openstreetmap.org) http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz)" _______________________________________________ Talk-cz mailing list <a href='mailto:Talk-cz at openstreetmap.org'>Talk-cz at openstreetmap.org</a> <a href='http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz'>http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz</a> " _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/12f8e808/attachment.html>

21.5.2013 11:59:38 (#20)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
550
ad rozcestn?k zobrazit citaci
> > > mtbmap maj? nejak? podivn? pidi symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co > > > to vlastn? je).
... zobrazit citaci
> Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by > nebylo? :-D
nejsem si jist, jestli kolegov? z turistklub? vid?li do budoucnosti a ?etli Pratcheta, kdy? kreslili prvn? mapy co to takto pou??vaj? ... vad? ti takov? zna?ka obecn?, anebo jen jej? konkr?tn? ztv?rn?n? na mtbmap? pokud obecn?, klon?? se k n?kter?mu z ji? uveden?ch n?vrh? (a pro?, a co s jeho nev?hodami), anebo m?? n?co zcela origin?ln?ho? K.

21.5.2013 12:54:57 (#21)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> Datum: 21. 5. 2013 P?edm?t: [Talk-cz] rozcestn?ky na mtbmap (was: Re: zna?ky na map1.eu) "ad rozcestn?k zobrazit citaci
> > > mtbmap maj? nejak? podivn? pidi symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co > > > to vlastn? je).
... zobrazit citaci
> Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by > nebylo? :-D
nejsem si jist, jestli kolegov? z turistklub? vid?li do budoucnosti a ?etli Pratcheta, kdy? kreslili prvn? mapy co to takto pou??vaj? ... vad? ti takov? zna?ka obecn?, anebo jen jej? konkr?tn? ztv?rn?n? na mtbmap?" Nikdy p?edt?m jsem tuto zna?ku nevid?l (nebo se na to alespo? nepamatuji) tak?e mn? p?ekvapila.? A opravdu mi p?ipom?n? sp??e semaforovou v??. Ale ne??k?m, ?e si nezvyknu, kdy? budu muset. Co mi asi nejv?ce vad? je, ?e ob? ramena jdou na stejnou stranu. A na mtbmap by ur?it? ne?kodilo, kdyby byl v?t??. Na desktopu to je p?kn? blecha (a na mobilu jsem to nezkou?el). " pokud obecn?, klon?? se k n?kter?mu z ji? uveden?ch n?vrh? (a pro?, a co s jeho nev?hodami), anebo m?? n?co zcela origin?ln?ho? " Moment?ln? jsem na slu?ebce, tak?e se nepod?v?m do map, co m?m doma, ale p?i rychl?m pr?zkumu na googlu, jsem ten symbol na ??dn? ?esk? turistick? map? nena?el. Bu? nen? rozcestn?k v?bec ozna?en, nebo jsem na?el symbol ?erven?ho l?z?tka. "" ? Navrhnout lep?? symbol asi nen? jen tak, ale vid?l bych to t?eba na n?co takov?ho: (jen pro p?edstavu, nev?m jak to bude ve v?sledku vypadat. V podstat? symbol z mapy.cz, ale v?ce schematick?. ? ^ ?-+-> <-+- ? | ? | Mari?n " K. _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/9a2e72f8/attachment.html>

21.5.2013 01:53:11 (#22)
gravatar

Martin Tesar

<osmmtb at gmail.com>
80
Ahojte, zobrazit citaci
> > > > mtbmap maj? nejak? podivn? pidi symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, > co > > > > to vlastn? je). > ... > > Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by > > nebylo? :-D > > nejsem si jist, jestli kolegov? z turistklub? vid?li do budoucnosti a > ?etli > Pratcheta, kdy? kreslili prvn? mapy co to takto pou??vaj? ... vad? ti > takov? > zna?ka obecn?, anebo jen jej? konkr?tn? ztv?rn?n? na mtbmap? > > > Nikdy p?edt?m jsem tuto zna?ku nevid?l (nebo se na to alespo? nepamatuji) > tak?e mn? p?ekvapila. A opravdu mi p?ipom?n? sp??e semaforovou v??. Ale > ne??k?m, ?e si nezvyknu, kdy? budu muset. Co mi asi nejv?ce vad? je, ?e ob? > ramena jdou na stejnou stranu. > > > A na mtbmap by ur?it? ne?kodilo, kdyby byl v?t??. Na desktopu to je p?kn? > blecha (a na mobilu jsem to nezkou?el). > > > Souhlas, n?co s t?m ud?l?m.
zobrazit citaci
> > > pokud obecn?, klon?? se k n?kter?mu z ji? uveden?ch n?vrh? (a pro?, a co s > jeho nev?hodami), anebo m?? n?co zcela origin?ln?ho? > > > Moment?ln? jsem na slu?ebce, tak?e se nepod?v?m do map, co m?m doma, ale > p?i rychl?m pr?zkumu na googlu, jsem ten symbol na ??dn? ?esk? turistick? > map? nena?el. Bu? nen? rozcestn?k v?bec ozna?en, nebo jsem na?el symbol > ?erven?ho l?z?tka. > > > > Navrhnout lep?? symbol asi nen? jen tak, ale vid?l bych to t?eba na n?co > takov?ho: (jen pro p?edstavu, nev?m jak to bude ve v?sledku vypadat. V > podstat? symbol z mapy.cz, ale v?ce schematick?. > > > ^ > > -+-> > > <-+- > > | > > | > > > Na nov?ch pap?rov?ch map?ch K?T se, pokud v?m, pou??v? dost podobn? symbol
jako na mtbmap.cz, akor?t je ?erven?. Asi se v?ichni neshodneme, kter? je nejlep??. J? asi budu pokra?ovat p?ibli?n? v tom co m?m, jen to dolad?m, aby to bylo z displej? ?iteln?j??. Martin ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130521/90eb6ed7/attachment.html>

21.5.2013 02:23:58 (#23)
gravatar

Jan Skala

<speirs at email.cz>
34 715
Dne Tue, 21 May 2013 13:53:11 +0200 Martin Tesar <osmmtb at gmail.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Ahojte, > Na nov?ch pap?rov?ch map?ch K?T se, pokud v?m, pou??v? dost podobn? > symbol > jako na mtbmap.cz, akor?t je ?erven?. Asi se v?ichni neshodneme, kter? je > nejlep??. J? asi budu pokra?ovat p?ibli?n? v tom co m?m, jen to dolad?m, > aby to bylo z displej? ?iteln?j??. > > Martin
Zdrav?m, kdy? jsem si dal pr?ci a p?em??lel co ten znak vyjad?uje, netrvalo dlouho a do?lo mi, ?e je to pohled na rozcestn?k shora a ta ??ra dole je kus st?nu (pro ilustraci sm?rovky: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Signpost.jpg). Je to celkem specifick? zna?ka, kter? se s n???m jen tak nezam?n?, tak?e t?eba zv?t?it, ale rozhodn? nem?nit. Kdy? m?m mo?nost mus?m v?m hned mtbmap pochv?lit. Sem tam jsem se z n? inspiroval p?i tvorb? turistick? mapy do mobilu. Honza

22.5.2013 01:48:03 (#24)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
302 645
P?imlouval bych se za jinou zna?ku pro ploty - a jejich renderov?n? a? v detailn?ch map?ch. Viz ploty, co jsem nakreslil ve Vidov? nebov ?esk?ch Bud?jovic?ch -jsou star?n? v?razn? a tlu?ou se s ostatn?m JAnD Dne 21. kv?tna 2013 9:32 Pavel Klinger <ja at bigr.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdravim, > > byl bych vdecny za zeznam symbolu, ktere vam na map1.eu vadi. Snazil jsem se > symboly navrhovat podle jinych tistenych map, nemohl jsem vsak uplne > kopirovat, uz jenom kvuli licenci. Tam kde jsem rozumny symbol nenasel jsem > se snazil nakreslit takovy symbol, aby bylo jasne o co se jedna. Je > samozrejme, ze se to vsude nepovedlo. Zatim se vyjadrim k symbolum o kterych > zde byla rec: > > 1) Rozcestniky - V podstate se jedna o velmi podobny symbol jako je na > mapy.cz, prisel mi nejlepsi protoze je to defakto nakresleny rozcestnik. > Podle me je nevyhodou meho symbolu horsi citelnost, protoze se jedna o obrys > vyplneny bilym polem udelam ho tedy monoliticky. > > 2) Vlakova nadrazi - Moc dobre si uvedomuju, jake je standardni znaceni. > Nicmene asi sami vite, ze ve vetsine pripadu jsou vlakove zastavky jenom typ > node a nemaji zadnou vazbu na koleje na kterych se nachazi. Neni proto zadny > spolehlivy zpusob, jak nakreslit obdelnicek orientovany ve smeru koleji. > Informace o tom na jake strane je nastupiste take neni v OSM datech dobre > upchopitelna (to mluvim o te tecce co se kresli v obdelnicku nadrazi a > znamena pozici nastupiste). PRoto jsem zvolil jednotne znacky pro vsechny > zastavky verejne dopravy. Vidim v tom ale i vyhodu te jednotnosti, mit > vlakovou stanici jako obdelnik a autobusovou jako obrazek autopbusu a co > treba tramvajovou? Problemem jsou jeste stanice metra. Ty se zatim zobrazuji > stejne jako nadrazi, coz je asi spatne. > > Stale nevim, ktery ze symbolu na map1.eu koliduje s dopravnim znacenim? > Prosim prozradte mi to. Plne s vami souhlasim ze takoveto oznaceni by bylo > zavadejici. Co se tyka legendy tak na ni se pracuje. Rim nelze postavit za > jeden den. > > Pavel > > > > Dne 21.5.2013 07:53, Mari?n Kyral napsal(a): > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > Datum: 20. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu > > >> mtbmap maj? nejak? podivn? pidi >> symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co to vlastn? je). > > to je pr?v? ten turistick? symbol - tady by to ale asi st?lo za to > navrhnout, > aby mtbmap rozli?ovala styl pro mobiln? za??zen? a styl pro velk? monitor > ... > na pidi displayi telefonu, kter? dr??m t?sn? p?ed xichtem, je to asi akor?t, > ale kdy? na to kouk?m na monitoru, tak mus?m souhlasit, ?e je to pidi a > nesrozumiteln? > > > Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by > nebylo? :-D > > Mari?n > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

22.5.2013 01:56:10 (#25)
gravatar

Marián Kyral

<mkyral at email.cz>
2308 2537
---------- P?vodn? zpr?va ---------- Od: Jan Dud?k <jan.dudik at gmail.com> Datum: 22. 5. 2013 P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu "P?imlouval bych se za jinou zna?ku pro ploty - a jejich renderov?n? a? v detailn?ch map?ch. Viz ploty, co jsem nakreslil ve Vidov? nebov ?esk?ch Bud?jovic?ch -jsou star?n? v?razn? a tlu?ou se s ostatn?m "" JAnD " Ono z?le?? na velikosti are?lu. T?eba tady to nevypad? ?patn?. Ov?em u zahrad to u? je jin?. Cht?lo by to vychytat, ale nen? to tak jednoduch?. http://alpha.map1.eu/#zoom=15&lat=49.65579&lon=18.33622&layers=BTT Mari?n " Dne 21. kv?tna 2013 9:32 Pavel Klinger <ja at bigr.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Zdravim, > > byl bych vdecny za zeznam symbolu, ktere vam na map1.eu vadi. Snazil jsem
se zobrazit citaci
> symboly navrhovat podle jinych tistenych map, nemohl jsem vsak uplne > kopirovat, uz jenom kvuli licenci. Tam kde jsem rozumny symbol nenasel
jsem zobrazit citaci
> se snazil nakreslit takovy symbol, aby bylo jasne o co se jedna. Je > samozrejme, ze se to vsude nepovedlo. Zatim se vyjadrim k symbolum o
kterych zobrazit citaci
> zde byla rec: > > 1) Rozcestniky - V podstate se jedna o velmi podobny symbol jako je na > mapy.cz, prisel mi nejlepsi protoze je to defakto nakresleny rozcestnik. > Podle me je nevyhodou meho symbolu horsi citelnost, protoze se jedna o
obrys zobrazit citaci
> vyplneny bilym polem udelam ho tedy monoliticky. > > 2) Vlakova nadrazi - Moc dobre si uvedomuju, jake je standardni znaceni. > Nicmene asi sami vite, ze ve vetsine pripadu jsou vlakove zastavky jenom
typ zobrazit citaci
> node a nemaji zadnou vazbu na koleje na kterych se nachazi. Neni proto
zadny zobrazit citaci
> spolehlivy zpusob, jak nakreslit obdelnicek orientovany ve smeru koleji. > Informace o tom na jake strane je nastupiste take neni v OSM datech dobre > upchopitelna (to mluvim o te tecce co se kresli v obdelnicku nadrazi a > znamena pozici nastupiste). PRoto jsem zvolil jednotne znacky pro vsechny > zastavky verejne dopravy. Vidim v tom ale i vyhodu te jednotnosti, mit > vlakovou stanici jako obdelnik a autobusovou jako obrazek autopbusu a co > treba tramvajovou? Problemem jsou jeste stanice metra. Ty se zatim
zobrazuji zobrazit citaci
> stejne jako nadrazi, coz je asi spatne. > > Stale nevim, ktery ze symbolu na map1.eu koliduje s dopravnim znacenim? > Prosim prozradte mi to. Plne s vami souhlasim ze takoveto oznaceni by bylo > zavadejici. Co se tyka legendy tak na ni se pracuje. Rim nelze postavit za > jeden den. > > Pavel > > > > Dne 21.5.2013 07:53, Mari?n Kyral napsal(a): > > > ---------- P?vodn? zpr?va ---------- > Od: Karel Voln? <kavol at seznam.cz> > Datum: 20. 5. 2013 > P?edm?t: Re: [Talk-cz] zna?ky na map1.eu > > >> mtbmap maj? nejak? podivn? pidi >> symbol (dlouho jsem si nebyl jist?, co to vlastn? je). > > to je pr?v? ten turistick? symbol - tady by to ale asi st?lo za to > navrhnout, > aby mtbmap rozli?ovala styl pro mobiln? za??zen? a styl pro velk? monitor > ... > na pidi displayi telefonu, kter? dr??m t?sn? p?ed xichtem, je to asi
akor?t, zobrazit citaci
> ale kdy? na to kouk?m na monitoru, tak mus?m souhlasit, ?e je to pidi a > nesrozumiteln? > > > Tohle sp??e vypad? jako semaforov? v?? ze Zem?plochy. N?co lep??ho by > nebylo? :-D > > Mari?n > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k _______________________________________________ Talk-cz mailing list Talk-cz at openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz" ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20130522/011caeb5/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce