« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Stav administrativnich hranic

Vlákno 24.9. - 24.9.2012, počet zpráv: 1


24.9.2012 02:43:47 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
Ahoj, tak nakonec prob?hla (t?m???) kompletn? aktualizace administrativn?ch hranic z RUIAN dat. Moment?ln? ??dn? hranice nem? odchylku v?t?? ne? 5m, tento stav budu nad?le pravideln? kontrolovat a udr?ovat. Tzn. pokud se hranice zm?n? v RUIAN, nebo se n?kdo sekne p?i editaci a p?esune v OSM datech hranici p??li? daleko, tak aktualizuji hranici dot?en?ho KU z RUIAN. V?echno v??e napsan? plat? pro hranice uvnit? st?tu, st?tn? hranice z?stala v?ce m?n?, jak byla. Nev?m, kdy se k tomu dostanu, ale v?hledov? bych ur?it? cht?l upravit skript a sepsat pl?n aktualizace i pro st?tn? hranici a oslovit s n?m na?e sousedy. A te? bych cht?l v?echny poprosit o pomoc s trochou do?i??ovac?ch prac?: N?kter? objekty, kter? byly napojen? na cesty hranic jsem u? vy?e?il, ale spousta jich zb?v?. Sepsal jsem mal? koment?? a seznam na wiki [1]. U? jsem odfiltroval objekty, kter? na novou hranici v?bec nesed?ly, p??p. ned?valo smysl je zp?tky slu?ovat (cesty jdouc? kolmo na hranici apod.). Ne??k?m, ?e v?echno, co je v seznamu je vhodn? nebo nutn? slou?it zp?t na hranici, jde opravdu o oblasti, kter? je pot?eba ru?n? proj?t a pou??vat p?i tom hlavu! ;) Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Czechreg/Objekty_ke_kontrole

« zpět na výpis měsíce