« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] rúian - struktura dat adresních bodů

Vlákno 5.8. - 1.9.2012, počet zpráv: 22


5.8.2012 06:10:08 (#1)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
ahoj, pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi vypl?v?, ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es vazbu na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? ?zemn? celek - okres, region) k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = m? ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = m? definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce = m? vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou ??st; has_parcela = m? vabzu na parcelu): ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, count(*), count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am left join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by typ_kod, has_ulice order by typ_kod, has_ulice; typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 (6 rows) z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 (m? ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st obce. problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? potud jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do informac? o adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u n?s na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli jsem postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city addr:conscriptionnumber=666 addr:country=CZ addr:housenumber=666 addr:street=Lesn? is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ source:addr=mvcr:adresa source:loc=cuzk:km 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street addr:country=CZ addr:housenumber=ev.479 addr:provisionalnumber=479 is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa source=cuzk:km 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city addr:country=CZ addr:housenumber=ev.399 addr:provisionalnumber=399 addr:street=Kl??ek is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ source:addr=mvcr:adresa source:loc=cuzk:km 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s jsem je nena?el tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s ??slem eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech adresn?ch bod? n?sleduj?c? tagy: addr:city=Litovel addr:conscriptionnumber=678 addr:country=CZ addr:housenumber=678/1 addr:postcode=78401 addr:street=Ml?nsk? addr:streetnumber=1 is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ source:addr=ruian ref:ruian=123456789 p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag na osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? v osm datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace r?ian, tak se nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy jsou v?cem?n? toto?n? s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je seznam region?: ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; nazev ----------------- Praha St?edn? ?echy Jihoz?pad Severoz?pad Severov?chod Jihov?chod St?edn? Morava Moravskoslezsko (8 rows) tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, stejn? tak olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v is_in, zda pou??t regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro lep?? identifikaci pou??t rad?ji okresy. tak?e kdy? to shrnu, tak: - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? ff ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/06425b7f/attachment.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/06425b7f/attachment.bin>

5.8.2012 06:19:00 (#2)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
tak jsem je?t? narazil na tabulku rn_vusc (vy??? ?zemn? samospr?vn? celky), co? by asi m?la b?t obdoba kraj? (aspo? podle obsahu): ruian_new=# select nazev from rn_vusc order by nazev; nazev ---------------------- Hlavn? m?sto Praha Jiho?esk? kraj Jihomoravsk? kraj Karlovarsk? kraj Kraj Vyso?ina Kr?lov?hradeck? kraj Libereck? kraj Moravskoslezsk? kraj Olomouck? kraj Pardubick? kraj Plze?sk? kraj St?edo?esk? kraj ?steck? kraj Zl?nsk? kraj (14 rows) t?m by teda m?l b?t t?et? body vy?e?en?. ff Dne 5.8.2012 18:10, Miroslav ?ulc napsal(a): zobrazit citaci
> ahoj, > > pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi > vypl?v?, ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: > - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici > - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici > - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es > vazbu na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? > ?zemn? celek - okres, region) > > k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = > m? ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = > m? definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce > = m? vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou > ??st; has_parcela = m? vabzu na parcelu): > > ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, > count(*), count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, > count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am > left join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by > typ_kod, has_ulice order by typ_kod, has_ulice; > typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela > ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- > 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 > 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 > 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 > 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 > 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 > 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 > (6 rows) > > z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 > (m? ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st > obce. problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? > potud jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do > informac? o adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). > > > > dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u > n?s na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli > jsem postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): > > 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city > addr:conscriptionnumber=666 > addr:country=CZ > addr:housenumber=666 > addr:street=Lesn? > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > source:addr=mvcr:adresa > source:loc=cuzk:km > > 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street > addr:country=CZ > addr:housenumber=ev.479 > addr:provisionalnumber=479 > is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ > note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa > source=cuzk:km > > 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city > addr:country=CZ > addr:housenumber=ev.399 > addr:provisionalnumber=399 > addr:street=Kl??ek > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > source:addr=mvcr:adresa > source:loc=cuzk:km > > 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s > jsem je nena?el > > tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s > ??slem eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech > adresn?ch bod? n?sleduj?c? tagy: > addr:city=Litovel > addr:conscriptionnumber=678 > addr:country=CZ > addr:housenumber=678/1 > addr:postcode=78401 > addr:street=Ml?nsk? > addr:streetnumber=1 > is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ > source:addr=ruian > ref:ruian=123456789 > > p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag > na osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr > > > > posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? > v osm datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace > r?ian, tak se nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy > jsou v?cem?n? toto?n? s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je > seznam region?: > > ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; > nazev > ----------------- > Praha > St?edn? ?echy > Jihoz?pad > Severoz?pad > Severov?chod > Jihov?chod > St?edn? Morava > Moravskoslezsko > (8 rows) > > tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, > stejn? tak olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v > is_in, zda pou??t regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro > lep?? identifikaci pou??t rad?ji okresy. > > > tak?e kdy? to shrnu, tak: > - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) > - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat > - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje > > dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? > > ff > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/ac32e12f/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/ac32e12f/attachment-0001.bin>

5.8.2012 06:19:55 (#3)
gravatar

LM_1

<flukas.robot+osm at gmail.com>
103
N?m?t: Regiony soudr?nosti se zobrazuj? na hlavn? str?nce p?i zoomu 7, tak?e v OSM zcela jist? jsou. LM_1 Dne 5. srpna 2012 18:10 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): zobrazit citaci
> ahoj, > > pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi vypl?v?, > ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: > - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici > - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici > - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es vazbu > na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? ?zemn? celek - > okres, region) > > k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = m? > ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = m? > definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce = m? > vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou ??st; > has_parcela = m? vabzu na parcelu): > > ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, count(*), > count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, > count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am left > join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by typ_kod, > has_ulice order by typ_kod, has_ulice; > typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela > ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- > 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 > 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 > 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 > 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 > 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 > 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 > (6 rows) > > z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 (m? > ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st obce. > problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? potud > jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do informac? o > adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). > > > > dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u n?s > na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli jsem > postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): > > 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city > addr:conscriptionnumber=666 > addr:country=CZ > addr:housenumber=666 > addr:street=Lesn? > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > source:addr=mvcr:adresa > source:loc=cuzk:km > > 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street > addr:country=CZ > addr:housenumber=ev.479 > addr:provisionalnumber=479 > is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ > note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa > source=cuzk:km > > 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city > addr:country=CZ > addr:housenumber=ev.399 > addr:provisionalnumber=399 > addr:street=Kl??ek > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > source:addr=mvcr:adresa > source:loc=cuzk:km > > 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s jsem > je nena?el > > tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s ??slem > eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech adresn?ch bod? > n?sleduj?c? tagy: > addr:city=Litovel > addr:conscriptionnumber=678 > addr:country=CZ > addr:housenumber=678/1 > addr:postcode=78401 > addr:street=Ml?nsk? > addr:streetnumber=1 > is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ > source:addr=ruian > ref:ruian=123456789 > > p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag na > osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr > > > > posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? v osm > datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace r?ian, tak se > nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy jsou v?cem?n? toto?n? > s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je seznam region?: > > ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; > nazev > ----------------- > Praha > St?edn? ?echy > Jihoz?pad > Severoz?pad > Severov?chod > Jihov?chod > St?edn? Morava > Moravskoslezsko > (8 rows) > > tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, stejn? tak > olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v is_in, zda pou??t > regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro lep?? identifikaci pou??t > rad?ji okresy. > > > tak?e kdy? to shrnu, tak: > - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) > - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat > - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje > > dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? > > ff > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

5.8.2012 06:27:48 (#4)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
nejsou ale sou??st? ?daj? o adresn?ch bodech (je ot?zka, jestli by v?bec m?ly b?t). ff Dne 5.8.2012 18:19, LM_1 napsal(a): zobrazit citaci
> N?m?t: Regiony soudr?nosti se zobrazuj? na hlavn? str?nce p?i zoomu 7, > tak?e v OSM zcela jist? jsou. > LM_1 > > Dne 5. srpna 2012 18:10 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): >> ahoj, >> >> pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi vypl?v?, >> ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: >> - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici >> - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici >> - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es vazbu >> na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? ?zemn? celek - >> okres, region) >> >> k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = m? >> ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = m? >> definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce = m? >> vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou ??st; >> has_parcela = m? vabzu na parcelu): >> >> ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, count(*), >> count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, >> count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am left >> join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by typ_kod, >> has_ulice order by typ_kod, has_ulice; >> typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela >> ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- >> 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 >> 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 >> 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 >> 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 >> 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 >> 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 >> (6 rows) >> >> z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 (m? >> ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st obce. >> problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? potud >> jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do informac? o >> adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). >> >> >> >> dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u n?s >> na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli jsem >> postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): >> >> 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city >> addr:conscriptionnumber=666 >> addr:country=CZ >> addr:housenumber=666 >> addr:street=Lesn? >> is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ >> source:addr=mvcr:adresa >> source:loc=cuzk:km >> >> 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street >> addr:country=CZ >> addr:housenumber=ev.479 >> addr:provisionalnumber=479 >> is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ >> note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa >> source=cuzk:km >> >> 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city >> addr:country=CZ >> addr:housenumber=ev.399 >> addr:provisionalnumber=399 >> addr:street=Kl??ek >> is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ >> source:addr=mvcr:adresa >> source:loc=cuzk:km >> >> 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s jsem >> je nena?el >> >> tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s ??slem >> eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech adresn?ch bod? >> n?sleduj?c? tagy: >> addr:city=Litovel >> addr:conscriptionnumber=678 >> addr:country=CZ >> addr:housenumber=678/1 >> addr:postcode=78401 >> addr:street=Ml?nsk? >> addr:streetnumber=1 >> is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ >> source:addr=ruian >> ref:ruian=123456789 >> >> p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag na >> osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr >> >> >> >> posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? v osm >> datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace r?ian, tak se >> nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy jsou v?cem?n? toto?n? >> s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je seznam region?: >> >> ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; >> nazev >> ----------------- >> Praha >> St?edn? ?echy >> Jihoz?pad >> Severoz?pad >> Severov?chod >> Jihov?chod >> St?edn? Morava >> Moravskoslezsko >> (8 rows) >> >> tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, stejn? tak >> olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v is_in, zda pou??t >> regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro lep?? identifikaci pou??t >> rad?ji okresy. >> >> >> tak?e kdy? to shrnu, tak: >> - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) >> - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat >> - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje >> >> dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? >> >> ff >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/a1a697f2/attachment.bin>

5.8.2012 07:45:17 (#5)
gravatar

Petr Morávek

<xificurk at gmail.com>
169
J? mysl?m, ?e nem?ly... Vy jste je n?kdy v adrese vid?li? K ?emu by tam byly... Nav?c tohle u? se d? celkem spolehliv? vyt?hnout z polohy bodu. Jinak kraje st?le existuj? ;) my je m?me v osm jako admin_level=6. Regiony soudr?nosti jsou v osm taky, jako admin_level=4. Petr 05.08.12, Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com>: zobrazit citaci
> nejsou ale sou??st? ?daj? o adresn?ch bodech (je ot?zka, jestli by v?bec > m?ly b?t). > > ff > > Dne 5.8.2012 18:19, LM_1 napsal(a): >> N?m?t: Regiony soudr?nosti se zobrazuj? na hlavn? str?nce p?i zoomu 7, >> tak?e v OSM zcela jist? jsou. >> LM_1 >> >> Dne 5. srpna 2012 18:10 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): >>> ahoj, >>> >>> pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi >>> vypl?v?, >>> ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: >>> - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici >>> - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici >>> - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es >>> vazbu >>> na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? ?zemn? celek >>> - >>> okres, region) >>> >>> k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = >>> m? >>> ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = m? >>> definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce = m? >>> vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou ??st; >>> has_parcela = m? vabzu na parcelu): >>> >>> ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, >>> count(*), >>> count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, >>> count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am >>> left >>> join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by typ_kod, >>> has_ulice order by typ_kod, has_ulice; >>> typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela >>> ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- >>> 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 >>> 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 >>> 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 >>> 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 >>> 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 >>> 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 >>> (6 rows) >>> >>> z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 (m? >>> ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st obce. >>> problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? potud >>> jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do informac? o >>> adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). >>> >>> >>> >>> dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u >>> n?s >>> na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli jsem >>> postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): >>> >>> 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city >>> addr:conscriptionnumber=666 >>> addr:country=CZ >>> addr:housenumber=666 >>> addr:street=Lesn? >>> is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ >>> source:addr=mvcr:adresa >>> source:loc=cuzk:km >>> >>> 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street >>> addr:country=CZ >>> addr:housenumber=ev.479 >>> addr:provisionalnumber=479 >>> is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ >>> note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa >>> source=cuzk:km >>> >>> 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city >>> addr:country=CZ >>> addr:housenumber=ev.399 >>> addr:provisionalnumber=399 >>> addr:street=Kl??ek >>> is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ >>> source:addr=mvcr:adresa >>> source:loc=cuzk:km >>> >>> 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s >>> jsem >>> je nena?el >>> >>> tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s >>> ??slem >>> eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech adresn?ch >>> bod? >>> n?sleduj?c? tagy: >>> addr:city=Litovel >>> addr:conscriptionnumber=678 >>> addr:country=CZ >>> addr:housenumber=678/1 >>> addr:postcode=78401 >>> addr:street=Ml?nsk? >>> addr:streetnumber=1 >>> is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ >>> source:addr=ruian >>> ref:ruian=123456789 >>> >>> p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag na >>> osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr >>> >>> >>> >>> posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? v >>> osm >>> datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace r?ian, tak >>> se >>> nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy jsou v?cem?n? >>> toto?n? >>> s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je seznam region?: >>> >>> ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; >>> nazev >>> ----------------- >>> Praha >>> St?edn? ?echy >>> Jihoz?pad >>> Severoz?pad >>> Severov?chod >>> Jihov?chod >>> St?edn? Morava >>> Moravskoslezsko >>> (8 rows) >>> >>> tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, stejn? >>> tak >>> olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v is_in, zda >>> pou??t >>> regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro lep?? identifikaci >>> pou??t >>> rad?ji okresy. >>> >>> >>> tak?e kdy? to shrnu, tak: >>> - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) >>> - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat >>> - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje >>> >>> dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? >>> >>> ff >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >
-- Odesl?no z mobiln?ho za??zen?

5.8.2012 07:47:49 (#6)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
v r?ian jsou mj dv? tabulky, rn_vusc (to jsou aktu?ln? kraje) a rn_kraj_1960 (tyhle co jsem pochopil u? neplat?). pro is_in ka?dop?dn? pou?iju rn_vusc. ff Dne 5.8.2012 19:45, Petr Mor?vek napsal(a): zobrazit citaci
> J? mysl?m, ?e nem?ly... Vy jste je n?kdy v adrese vid?li? K ?emu by > tam byly... Nav?c tohle u? se d? celkem spolehliv? vyt?hnout z polohy > bodu. > Jinak kraje st?le existuj? ;) my je m?me v osm jako admin_level=6. > Regiony soudr?nosti jsou v osm taky, jako admin_level=4. > Petr > > 05.08.12, Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com>: >> nejsou ale sou??st? ?daj? o adresn?ch bodech (je ot?zka, jestli by v?bec >> m?ly b?t). >> >> ff >> >> Dne 5.8.2012 18:19, LM_1 napsal(a): >>> N?m?t: Regiony soudr?nosti se zobrazuj? na hlavn? str?nce p?i zoomu 7, >>> tak?e v OSM zcela jist? jsou. >>> LM_1 >>> >>> Dne 5. srpna 2012 18:10 Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com> napsal(a): >>>> ahoj, >>>> >>>> pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi >>>> vypl?v?, >>>> ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: >>>> - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici >>>> - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici >>>> - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es >>>> vazbu >>>> na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? ?zemn? celek >>>> - >>>> okres, region) >>>> >>>> k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = >>>> m? >>>> ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = m? >>>> definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce = m? >>>> vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou ??st; >>>> has_parcela = m? vabzu na parcelu): >>>> >>>> ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, >>>> count(*), >>>> count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, >>>> count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am >>>> left >>>> join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by typ_kod, >>>> has_ulice order by typ_kod, has_ulice; >>>> typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela >>>> ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- >>>> 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 >>>> 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 >>>> 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 >>>> 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 >>>> 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 >>>> 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 >>>> (6 rows) >>>> >>>> z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 (m? >>>> ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st obce. >>>> problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? potud >>>> jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do informac? o >>>> adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). >>>> >>>> >>>> >>>> dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u >>>> n?s >>>> na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli jsem >>>> postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): >>>> >>>> 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city >>>> addr:conscriptionnumber=666 >>>> addr:country=CZ >>>> addr:housenumber=666 >>>> addr:street=Lesn? >>>> is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ >>>> source:addr=mvcr:adresa >>>> source:loc=cuzk:km >>>> >>>> 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street >>>> addr:country=CZ >>>> addr:housenumber=ev.479 >>>> addr:provisionalnumber=479 >>>> is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ >>>> note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa >>>> source=cuzk:km >>>> >>>> 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city >>>> addr:country=CZ >>>> addr:housenumber=ev.399 >>>> addr:provisionalnumber=399 >>>> addr:street=Kl??ek >>>> is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ >>>> source:addr=mvcr:adresa >>>> source:loc=cuzk:km >>>> >>>> 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s >>>> jsem >>>> je nena?el >>>> >>>> tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s >>>> ??slem >>>> eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech adresn?ch >>>> bod? >>>> n?sleduj?c? tagy: >>>> addr:city=Litovel >>>> addr:conscriptionnumber=678 >>>> addr:country=CZ >>>> addr:housenumber=678/1 >>>> addr:postcode=78401 >>>> addr:street=Ml?nsk? >>>> addr:streetnumber=1 >>>> is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ >>>> source:addr=ruian >>>> ref:ruian=123456789 >>>> >>>> p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag na >>>> osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr >>>> >>>> >>>> >>>> posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? v >>>> osm >>>> datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace r?ian, tak >>>> se >>>> nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy jsou v?cem?n? >>>> toto?n? >>>> s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je seznam region?: >>>> >>>> ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; >>>> nazev >>>> ----------------- >>>> Praha >>>> St?edn? ?echy >>>> Jihoz?pad >>>> Severoz?pad >>>> Severov?chod >>>> Jihov?chod >>>> St?edn? Morava >>>> Moravskoslezsko >>>> (8 rows) >>>> >>>> tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, stejn? >>>> tak >>>> olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v is_in, zda >>>> pou??t >>>> regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro lep?? identifikaci >>>> pou??t >>>> rad?ji okresy. >>>> >>>> >>>> tak?e kdy? to shrnu, tak: >>>> - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) >>>> - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat >>>> - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje >>>> >>>> dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? >>>> >>>> ff >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >>
------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/96a2739b/attachment.bin>

5.8.2012 07:50:25 (#7)
gravatar

Petr Morávek

<xificurk at gmail.com>
169
Je?t? bych se p?imlouval za ?pln? vypu?t?n? tagu is_in (alespo? pro administrativn? jednotky od obce v??). P?ijde mi zbyte?n? tam znova vypisovat informaci, kter? u? je jednou na relac?ch hranic (kdy? u? je tu v n?s m?me tak hezky komplet). Petr 05.08.12, Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com>: zobrazit citaci
> ahoj, > > pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi > vypl?v?, ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: > - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici > - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici > - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es > vazbu na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? > ?zemn? celek - okres, region) > > k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = > m? ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = > m? definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce = > m? vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou > ??st; has_parcela = m? vabzu na parcelu): > > ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, > count(*), count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, > count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am > left join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by > typ_kod, has_ulice order by typ_kod, has_ulice; > typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela > ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- > 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 > 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 > 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 > 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 > 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 > 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 > (6 rows) > > z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 (m? > ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st obce. > problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? potud > jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do informac? o > adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). > > > > dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u > n?s na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli > jsem postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): > > 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city > addr:conscriptionnumber=666 > addr:country=CZ > addr:housenumber=666 > addr:street=Lesn? > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > source:addr=mvcr:adresa > source:loc=cuzk:km > > 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street > addr:country=CZ > addr:housenumber=ev.479 > addr:provisionalnumber=479 > is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ > note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa > source=cuzk:km > > 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city > addr:country=CZ > addr:housenumber=ev.399 > addr:provisionalnumber=399 > addr:street=Kl??ek > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > source:addr=mvcr:adresa > source:loc=cuzk:km > > 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s > jsem je nena?el > > tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s > ??slem eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech > adresn?ch bod? n?sleduj?c? tagy: > addr:city=Litovel > addr:conscriptionnumber=678 > addr:country=CZ > addr:housenumber=678/1 > addr:postcode=78401 > addr:street=Ml?nsk? > addr:streetnumber=1 > is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ > source:addr=ruian > ref:ruian=123456789 > > p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag na > osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr > > > > posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? v > osm datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace r?ian, > tak se nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy jsou > v?cem?n? toto?n? s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je seznam region?: > > ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; > nazev > ----------------- > Praha > St?edn? ?echy > Jihoz?pad > Severoz?pad > Severov?chod > Jihov?chod > St?edn? Morava > Moravskoslezsko > (8 rows) > > tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, stejn? > tak olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v is_in, > zda pou??t regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro lep?? > identifikaci pou??t rad?ji okresy. > > > tak?e kdy? to shrnu, tak: > - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) > - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat > - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje > > dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? > > ff >
-- Odesl?no z mobiln?ho za??zen?

6.8.2012 10:29:37 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1047 1226
On Sun 2012-08-05 19:50:25, Petr Mor?vek wrote: zobrazit citaci
> Je?t? bych se p?imlouval za ?pln? vypu?t?n? tagu is_in (alespo? pro > administrativn? jednotky od obce v??). P?ijde mi zbyte?n? tam znova > vypisovat informaci, kter? u? je jednou na relac?ch hranic (kdy? u? je > tu v n?s m?me tak hezky komplet).
Ja nevim... je to par bajtu, a kdo vi jaky software to pouziva. Nechal bych to tam... neni to velkej problem... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

6.8.2012 09:12:41 (#9)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj Pet?e, Jak u? jsem psal d??ve, is_in obsahuje informaci z mapy katastr?ln?ch ?zem? neodvoditelnou. Jednak n?kdy K? obsahuje v?ce obc?, druhak se n?kdy obec jmenuje trochu jinak n?? katasr?ln? ?zem?. Je ke zv??en?, jestli je addr:city plnohodnotnou n?hradou. Libor On Sun 05-08-12 19:50:25, Petr Mor?vek wrote: zobrazit citaci
> Je?t? bych se p?imlouval za ?pln? vypu?t?n? tagu is_in (alespo? pro > administrativn? jednotky od obce v??). P?ijde mi zbyte?n? tam znova > vypisovat informaci, kter? u? je jednou na relac?ch hranic (kdy? u? je > tu v n?s m?me tak hezky komplet). > Petr > > 05.08.12, Miroslav ?ulc <fordfrog at fordfrog.com>: > > ahoj, > > > > pustil jsem se do toho bota nad r?ian daty. z anal?zy r?ian dat mi > > vypl?v?, ?e sestaven? adresy lze ud?lat n?sledovn?: > > - adresn? m?sta s vazbou na ulici maj? definovanou ulici > > - adresn? m?sta bez vazby na ulici nemaj? asociovanou ??dnou ulici > > - ur?en? obce adresn?ho m?sta vazbou na stavebn? objekt a u n?j p?es > > vazbu na ??st obce a? na samotnou obec (a n?sledn? na n?jak? vy??? > > ?zemn? celek - okres, region) > > > > k tomu p?ipojuju ilustra?n? tabulku (typ_kod 1 = m? ??slo domovn?, 2 = > > m? ??slo eviden?n?; has_ulice f = nem? definovanou vazbu na ulici, t = > > m? definovanou vazbu na ulici; count = po?et adresn?ch m?st; has_cobce = > > m? vazbu na ??st obce; has_momc = m? vazbu na m?stsk? obvod/m?stskou > > ??st; has_parcela = m? vabzu na parcelu): > > > > ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, > > count(*), count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc, > > count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am > > left join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by > > typ_kod, has_ulice order by typ_kod, has_ulice; > > typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela > > ---------+-----------+---------+-----------+----------+------------- > > 1 | f | 1098413 | 1098413 | 2190 | 1048078 > > 1 | t | 1350292 | 1350292 | 266197 | 1310712 > > 2 | f | 353978 | 353978 | 31947 | 273816 > > 2 | t | 112828 | 112828 | 16215 | 81166 > > 3 | f | 3 | 0 | 0 | 3 > > 3 | t | 1 | 0 | 0 | 1 > > (6 rows) > > > > z n? vypl?v?, ?e v?echny adresn? body typu 1 (m? ??slo domovn?) a 2 (m? > > ??slo eviden?n?) maj? v tabulce stavebn?ch objekt? vazbu na ??st obce. > > problematika ur?en? parametr? adresn?ho bodu by tedy m?la b?t a? potud > > jasn?. (mo?n? se lze je?t? pozastavit nad ot?zkou, zda do informac? o > > adresn?ch bodech zahrnout i m?stsk? obvod/m?stskou ??st). > > > > > > > > dal?? oblast? je tagov?n? adresn?ch bod?. kdy? se pod?v?m t?eba tady u > > n?s na adresn? body, tak jejich otagov?n? se dost r?zn? (nev?m, jestli > > jsem postihnul v?echny p??pady, ale asi ne): > > > > 1) ??slo domovn? bez tagu addr:city > > addr:conscriptionnumber=666 > > addr:country=CZ > > addr:housenumber=666 > > addr:street=Lesn? > > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > > source:addr=mvcr:adresa > > source:loc=cuzk:km > > > > 2) eviden?n? ??slo bez tagu addr:city a addr:street > > addr:country=CZ > > addr:housenumber=ev.479 > > addr:provisionalnumber=479 > > is_in=Star? Splavy, Doksy, Libereck? kraj, CZ > > note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa > > source=cuzk:km > > > > 3) eviden?n? ??slo s tagem addr:street, ale bez addr:city > > addr:country=CZ > > addr:housenumber=ev.399 > > addr:provisionalnumber=399 > > addr:street=Kl??ek > > is_in=Doksy, Libereck? kraj, CZ > > source:addr=mvcr:adresa > > source:loc=cuzk:km > > > > 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s > > jsem je nena?el > > > > tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s > > ??slem eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech > > adresn?ch bod? n?sleduj?c? tagy: > > addr:city=Litovel > > addr:conscriptionnumber=678 > > addr:country=CZ > > addr:housenumber=678/1 > > addr:postcode=78401 > > addr:street=Ml?nsk? > > addr:streetnumber=1 > > is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ > > source:addr=ruian > > ref:ruian=123456789 > > > > p??padn? lze je?t? p?idat tag s ??st? obce. tady je odkaz na addr tag na > > osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr > > > > > > > > posledn? v?c, na kterou jsem narazil, je, ?e kraje, kter? jsou pou?it? v > > osm datech, dnes ji? neexistuj?. co jsem pochopil z dokumentace r?ian, > > tak se nyn? pou??vaj? tzv regiony soudr?nosti, jejich? n?zvy jsou > > v?cem?n? toto?n? s kraji (nicm?n? ne s t?mi v osm). tady je seznam region?: > > > > ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti; > > nazev > > ----------------- > > Praha > > St?edn? ?echy > > Jihoz?pad > > Severoz?pad > > Severov?chod > > Jihov?chod > > St?edn? Morava > > Moravskoslezsko > > (8 rows) > > > > tak?e nap? libereck? kraj zm?n?n? v p??kladech naho?e neexistuje, stejn? > > tak olomouck?. tady je pak ot?zka, jakou identifikaci pou??t v is_in, > > zda pou??t regiony soudr?nosti (jako n?hradu kraj?), nebo pro lep?? > > identifikaci pou??t rad?ji okresy. > > > > > > tak?e kdy? to shrnu, tak: > > - identifikace adresn?ch bod? je asi jasn? (co s momc?) > > - je pot?eba domluvit se, jak? tagy budou adresn? body obsahovat > > - je pot?eba naj?t n?hradu za kraje > > > > dotazy/p?ipom?nky/n?m?ty? > > > > ff > > > > -- > Odesl?no z mobiln?ho za??zen? > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
--

6.8.2012 10:07:46 (#10)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Libor Pechacek wrote: zobrazit citaci
> Ahoj Pet?e, > > Jak u? jsem psal d??ve, is_in obsahuje informaci z mapy katastr?ln?ch ?zem? > neodvoditelnou. Jednak n?kdy K? obsahuje v?ce obc?, druhak se n?kdy obec > jmenuje trochu jinak n?? katasr?ln? ?zem?. Je ke zv??en?, jestli je addr:city > plnohodnotnou n?hradou. > > Libor
Ahoj, asi budu pot?ebovat trochu vyjasnit, co jsi m?l namysli... 1) K? je "v?dy" sou??st? jenom jedn? obce. Jedinou v?jimkou je obec Str??ice, kter? nem? ??dn? K? a le?? na ?zem? obce Rado?ovice. 2) N?zev K? je pro adresn? body "irelevantn?" - v ??dn?m form?tu adresy se neuv?d?, pokud se nepletu, ?.p. by m?la b?t unik?tn? v r?mci ??sti obce, jm?no K? do toho nikde nevstupuje. 3) Osobn? si mysl?m, ?e addr:city by m?lo obsahovat jm?no obce a to sice z ?ist? praktick?ch d?vod? - je to polo?ka, kter? se typicky "p??e na ob?lku", m?me netrivi?ln? po?et "p?esah?", kdy adresn? body pat??c? pod obec A, le?? na ?zem? obce B (sice se tyhle anom?lie pomalu odstra?uj?, ale existuj?). Tag is_in zabilo jeho nadu??v?n? (a? zneu??v?n?) pro v?e mo?n? i nemo?n?, tak?e nikdo p?esn? nev?, co vlastn? jeho obsah m? znamenat, proto bych se mu sna?il vyhnout. P?ijde mi celkem zbyte?n? ps?t t?eba: is_in="Pardubice, okres Pardubice, Pardubick? kraj, Severov?chod, ?esk? republika" kdy? to sam? z?sk?m prost?m pohledem (dotazem do datab?ze) na hranice, kter? m?me komplet. I nominatim, kter? se pou??v? na openstreetmap.org tohle obstojn? zvl?d?. (P?edpokl?d?m, ?e po?et meziokresn?ch, nedej bo?e mezikrajsk?ch, "p?esah?" bude ??dov? men?? ne? meziobecn?ch... v?te v?bec n?kdo o takov?m p??pad?? Kolik jich v republice je?) Kdy? u? n?co d?vat do is_in, tak jm?no ??sti obce... a to ??k?m jen proto, ?e m? moment?ln? nenapad? lep?? tag ;-) P?kn? ve?er, Petr Mor?vek aka Xificurk PS: Ah, a? te? kdy? jsem to v?echno dopsal, tak m? trklo, ?e jsi mo?n? pod pojmem "obec" nem?l namysli pojem ze z?kona ?. 128/2000 Sb. (O obc?ch), ale obecn? "s?dlo". Je to tak? M??e? pros?m vyjasnit? -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120806/5df91292/attachment-0001.pgp>

7.8.2012 09:20:26 (#11)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
Ahoj, On Mon 06-08-12 22:07:46, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> Libor Pechacek wrote: > > Ahoj Pet?e, > > > > Jak u? jsem psal d??ve, is_in obsahuje informaci z mapy katastr?ln?ch ?zem? > > neodvoditelnou. Jednak n?kdy K? obsahuje v?ce obc?, druhak se n?kdy obec > > jmenuje trochu jinak n?? katasr?ln? ?zem?. Je ke zv??en?, jestli je addr:city > > plnohodnotnou n?hradou. > > > > Libor > > Ahoj, > > asi budu pot?ebovat trochu vyjasnit, co jsi m?l namysli...
P?edem, popletl jsem pojmy "obec" a "??st obce". P?i importech byly n?kdy ??sti tak jasn? odd?l?ny, ?e jsem je (intuitivn?) pojal jako samostatn? obce. T?mto tedy odpov?d?m na ot?zku ze z?v?ru Tv?ho p??spevku. zobrazit citaci
> 1) K? je "v?dy" sou??st? jenom jedn? obce. Jedinou v?jimkou je obec > Str??ice, kter? nem? ??dn? K? a le?? na ?zem? obce Rado?ovice. > > 2) N?zev K? je pro adresn? body "irelevantn?" - v ??dn?m form?tu adresy > se neuv?d?, pokud se nepletu, ?.p. by m?la b?t unik?tn? v r?mci ??sti > obce, jm?no K? do toho nikde nevstupuje.
Nav?zal jsem na Tv?j v?rok, ?e ti "p?ijde zbyte?n? tam znova vypisovat informaci, kter? u? je jednou na relac?ch hranic". N?zvy katastr?ln?ch ?zem? se od n?zv? obc? nepatrn? li??. Co jsem se te? d?val, tak n?zvy K? maj? ?asto je?t? n?jak? m?stopisn? p??lepek - Doksy u M?chova jezera (norm?ln? smrteln?ci znaj? jen jako Doksy), Obora v Podbezd?z? (Obora) nebo B?evni?t? pod Ralskem. Kdy? tedy nap??klad zkus?? rekonstruovat is_in bodu http://www.openstreetmap.org/browse/node/983573832 z relac? administrativn?ch hranic, dojde? k trochu jin?mu v?sledku: sou?asn? is_in = B?evni?t?, Hamr na Jeze?e, Libereck? kraj, CZ vs odvozen? is_in = B?evni?t? pod Ralskem, Hamr na Jeze?e, Libereck? kraj, CZ Nejsem si jist, kter? z n?zv? je spr?vn?, nicm?n? jsem si celkem jist, jak s?m hled?m s?dla v map?. ;) zobrazit citaci
> 3) Osobn? si mysl?m, ?e addr:city by m?lo obsahovat jm?no obce a to sice > z ?ist? praktick?ch d?vod? - je to polo?ka, kter? se typicky "p??e na > ob?lku", m?me netrivi?ln? po?et "p?esah?", kdy adresn? body pat??c? pod > obec A, le?? na ?zem? obce B (sice se tyhle anom?lie pomalu odstra?uj?, > ale existuj?).
Vlo?en? n?zvu ??sti do "addr:city" podle m? probl?m syst?mov? vy?e?? alespo? pro ?R - jm?no ??sti obce (ve smyslu ?27 odst. 2 z?kona o obc?ch) je podle m?ch dosavadn?ch zku?enost? v r?mci K? jednozna?n? a nem? dal?? d?len?. zobrazit citaci
> Tag is_in zabilo jeho nadu??v?n? (a? zneu??v?n?) pro v?e mo?n? i > nemo?n?, tak?e nikdo p?esn? nev?, co vlastn? jeho obsah m? znamenat, > proto bych se mu sna?il vyhnout. > P?ijde mi celkem zbyte?n? ps?t t?eba: > is_in="Pardubice, okres Pardubice, Pardubick? kraj, Severov?chod, ?esk? > republika" > kdy? to sam? z?sk?m prost?m pohledem (dotazem do datab?ze) na hranice, > kter? m?me komplet. I nominatim, kter? se pou??v? na openstreetmap.org > tohle obstojn? zvl?d?. (P?edpokl?d?m, ?e po?et meziokresn?ch, nedej bo?e > mezikrajsk?ch, "p?esah?" bude ??dov? men?? ne? meziobecn?ch... v?te > v?bec n?kdo o takov?m p??pad?? Kolik jich v republice je?) > > Kdy? u? n?co d?vat do is_in, tak jm?no ??sti obce... a to ??k?m jen > proto, ?e m? moment?ln? nenapad? lep?? tag ;-)
Jj, to je za? se tady zasazuji. :) zobrazit citaci
> P?kn? ve?er, > Petr Mor?vek aka Xificurk > > PS: Ah, a? te? kdy? jsem to v?echno dopsal, tak m? trklo, ?e jsi mo?n? > pod pojmem "obec" nem?l namysli pojem ze z?kona ?. 128/2000 Sb. (O > obc?ch), ale obecn? "s?dlo". Je to tak? M??e? pros?m vyjasnit?
Libor

8.8.2012 08:03:36 (#12)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> podle m?ch dosavadn?ch zku?enost? v r?mci K? jednozna?n? a nem? dal?? d?len?.
*** to prave neni pravda. vzdy doporucuji pred zobecnenim osobnich dojmu prohlednout toto schema. K.u. a cobe nejsou vzajemne hierarchicke prvky: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/5873954e2ae286eec12570f8003e7738/a1809b67f5f4560ec1256e6100495bff/Obsah/199.3CA2 h. hanoj

8.8.2012 10:45:11 (#13)
gravatar

Libor Pechacek

<lpechacek at gmx.com>
68
On Wed 08-08-12 08:03:36, hanoj wrote: zobrazit citaci
> > podle m?ch dosavadn?ch zku?enost? v r?mci K? jednozna?n? a nem? dal?? d?len?. > *** to prave neni pravda. vzdy doporucuji pred zobecnenim osobnich > dojmu prohlednout toto schema. K.u. a cobe nejsou vzajemne > hierarchicke prvky: > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/5873954e2ae286eec12570f8003e7738/a1809b67f5f4560ec1256e6100495bff/Obsah/199.3CA2
Prima. Kouk?m do toho a vid?m, ?e ??sti obc? mohou m?t je?t? d?ly. To mo?n? vysv?tluje co jsem pozoroval p?i importech, ale zapomn?l jsem v?era napsat. Nap??klad Cvikov (http://www.openstreetmap.org/?lat=50.7743&lon=14.6371&zoom=14&layers=M) m? ??sti Cvikov I a Cvikov II. Av?ak ??ra, kde mezi nimi vede hranice nen? v map?. Podobn? P?skov? Lhota (http://www.openstreetmap.org/?lat=50.36609&lon=14.87461&zoom=15&layers=M) je rozd?lena na ??sti P?skov? Lhota a Z?most?, ov?em tyto ??sti v OSM nejsou reprezentov?ny. Tedy um?st?n? adresn?ho bodu bu? ve Cvikov? I. nebo II., ?i P?skov? Lhot? nebo Z?most? je informace ze sou?asn? mapy neodvoditeln?. Libor

8.8.2012 10:48:13 (#14)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, Libor Pechacek wrote: zobrazit citaci
> Nap??klad Cvikov (http://www.openstreetmap.org/?lat=50.7743&lon=14.6371&zoom=14&layers=M) > m? ??sti Cvikov I a Cvikov II. Av?ak ??ra, kde mezi nimi vede hranice nen? v map?.
To je t?m, ?e ??dn? takov? ??ra neexistuje, ??sti obce _nejsou_ definov?ny ?zem?m, ale v??tem adresn?ch bod? (ze kter?ch potom m??e? zp?tn? vygenerovat n?jak? p?ibli?n? obalov? k?ivky). Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120808/1dcbb4b6/attachment.pgp>

8.8.2012 11:06:39 (#15)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, Libor Pechacek wrote: zobrazit citaci
> Nav?zal jsem na Tv?j v?rok, ?e ti "p?ijde zbyte?n? tam znova > vypisovat informaci, kter? u? je jednou na relac?ch hranic". N?zvy > katastr?ln?ch ?zem? se od n?zv? obc? nepatrn? li??. Co jsem se te? d?val, tak > n?zvy K? maj? ?asto je?t? n?jak? m?stopisn? p??lepek - Doksy u M?chova jezera > (norm?ln? smrteln?ci znaj? jen jako Doksy), Obora v Podbezd?z? (Obora) nebo > B?evni?t? pod Ralskem. > > Kdy? tedy nap??klad zkus?? rekonstruovat is_in bodu > http://www.openstreetmap.org/browse/node/983573832 z relac? administrativn?ch > hranic, dojde? k trochu jin?mu v?sledku: > sou?asn? is_in = B?evni?t?, Hamr na Jeze?e, Libereck? kraj, CZ > vs > odvozen? is_in = B?evni?t? pod Ralskem, Hamr na Jeze?e, Libereck? kraj, CZ > > Nejsem si jist, kter? z n?zv? je spr?vn?, nicm?n? jsem si celkem jist, jak s?m > hled?m s?dla v map?. ;)
Proto jsem u? v prvn?m mailu psal "alespo? pro administrativn? jednotky od obce v??", t?m jsem myslel, ?e je zbyte?n? uv?d?t ??st "okres ?esk? L?pa, Libereck? kraj, Severov?chod, CZ". Nic z toho se "na ob?lku" nep??e. Z?rove? se to d? komplet odvodit z relac? hranic, kdyby to n?kdo p?eci jen k n??emu pot?eboval. Jm?no ??sti obce by se rozhodn? m?lo do importovan?ch dat n?jak?m zp?sobem dostat, nejsem si jist? jestli is_in tag je nejvodn?j?? m?sto, ale pokud se tak dohodnem, budi?. zobrazit citaci
>> 3) Osobn? si mysl?m, ?e addr:city by m?lo obsahovat jm?no obce a to sice >> z ?ist? praktick?ch d?vod? - je to polo?ka, kter? se typicky "p??e na >> ob?lku", m?me netrivi?ln? po?et "p?esah?", kdy adresn? body pat??c? pod >> obec A, le?? na ?zem? obce B (sice se tyhle anom?lie pomalu odstra?uj?, >> ale existuj?). > > Vlo?en? n?zvu ??sti do "addr:city" podle m? probl?m syst?mov? vy?e?? alespo? > pro ?R - jm?no ??sti obce (ve smyslu ?27 odst. 2 z?kona o obc?ch) je podle > m?ch dosavadn?ch zku?enost? v r?mci K? jednozna?n? a nem? dal?? d?len?.
Ne, v addr:city by skute?n? m?l b?t n?zev obce, nikoliv ??sti obce. Kdyby mi n?kdo pos?lal dopis na adresu. Bene?ovo n?m. *** Zelen? P?edm?st? [takhle se jmenuje ??st obce] 53002 tak by se s t?m po?ta asi nakonec n?jak poprala, ale nen? to zrovna preferovan? z?pis moj? adresy, t?m je: Bene?ovo n?m. *** Pardubice 53002 Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120808/1a770c17/attachment.pgp>

8.8.2012 07:20:35 (#16)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
79
Ahoj, tak si pro zaj?mavost rozebereme je?t? jednu obec. ??kejme ji t?eba Bran?e? ;-) http://www.openstreetmap.org/?lat=50.50603&lon=15.0707&zoom=15&layers=M V?cuc z adresy.xml <obec nazev="BRAN?E?" kod="2643" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> <cast nazev="BRAN?E?" kod="2643" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> <a p="10"/> <cast nazev="NOV? VES" kod="11757" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> <ulice nazev="KURANDOV" kod="162124"> <a e="10"/> <ulice nazev="SKALI?KA" kod="162122"> <ulice nazev="U??TKO" kod="162123"> <ulice nazev="ZA VILOU" kod="162126"> <cast nazev="ZAKOPAN?" kod="19154" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> <a p="10"/> Bran?e? sama o sob? nem? pojmenovan? ulice ??st Nov? Ves m? pseudoulice. Ve skute?nosti jsou to chatov? osady. Pochopiteln? funguje doru?ov?n? v obou variant?ch. Spr?vn?j?? je asi ta druh?, i kdy? Nov? Ves je "jen" ??st? Bran?e?e. Bran?e? Zakopan? 10 Nov? Ves Zakopan? 10 Doru?iteln? je i Bran?e? Kurandov 10 Bran?e? Kurandov ?e. 10 Nov? Ves Kurandov 10 Nov? Ves Kurandov ?e. 10 Skoro kulatej ?verec :-) Mirek Dne 8. srpna 2012 11:06 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com>napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > Libor Pechacek wrote: > > Nav?zal jsem na Tv?j v?rok, ?e ti "p?ijde zbyte?n? tam znova > > vypisovat informaci, kter? u? je jednou na relac?ch hranic". N?zvy > > katastr?ln?ch ?zem? se od n?zv? obc? nepatrn? li??. Co jsem se te? > d?val, tak > > n?zvy K? maj? ?asto je?t? n?jak? m?stopisn? p??lepek - Doksy u M?chova > jezera > > (norm?ln? smrteln?ci znaj? jen jako Doksy), Obora v Podbezd?z? (Obora) > nebo > > B?evni?t? pod Ralskem. > > > > Kdy? tedy nap??klad zkus?? rekonstruovat is_in bodu > > http://www.openstreetmap.org/browse/node/983573832 z relac? > administrativn?ch > > hranic, dojde? k trochu jin?mu v?sledku: > > sou?asn? is_in = B?evni?t?, Hamr na Jeze?e, Libereck? kraj, CZ > > vs > > odvozen? is_in = B?evni?t? pod Ralskem, Hamr na Jeze?e, Libereck? kraj, > CZ > > > > Nejsem si jist, kter? z n?zv? je spr?vn?, nicm?n? jsem si celkem jist, > jak s?m > > hled?m s?dla v map?. ;) > > Proto jsem u? v prvn?m mailu psal "alespo? pro administrativn? jednotky > od obce v??", t?m jsem myslel, ?e je zbyte?n? uv?d?t ??st "okres ?esk? > L?pa, Libereck? kraj, Severov?chod, CZ". > Nic z toho se "na ob?lku" nep??e. Z?rove? se to d? komplet odvodit z > relac? hranic, kdyby to n?kdo p?eci jen k n??emu pot?eboval. > > Jm?no ??sti obce by se rozhodn? m?lo do importovan?ch dat n?jak?m > zp?sobem dostat, nejsem si jist? jestli is_in tag je nejvodn?j?? m?sto, > ale pokud se tak dohodnem, budi?. > > >> 3) Osobn? si mysl?m, ?e addr:city by m?lo obsahovat jm?no obce a to sice > >> z ?ist? praktick?ch d?vod? - je to polo?ka, kter? se typicky "p??e na > >> ob?lku", m?me netrivi?ln? po?et "p?esah?", kdy adresn? body pat??c? pod > >> obec A, le?? na ?zem? obce B (sice se tyhle anom?lie pomalu odstra?uj?, > >> ale existuj?). > > > > Vlo?en? n?zvu ??sti do "addr:city" podle m? probl?m syst?mov? vy?e?? > alespo? > > pro ?R - jm?no ??sti obce (ve smyslu ?27 odst. 2 z?kona o obc?ch) je > podle > > m?ch dosavadn?ch zku?enost? v r?mci K? jednozna?n? a nem? dal?? d?len?. > > Ne, v addr:city by skute?n? m?l b?t n?zev obce, nikoliv ??sti obce. > > Kdyby mi n?kdo pos?lal dopis na adresu. > Bene?ovo n?m. *** > Zelen? P?edm?st? [takhle se jmenuje ??st obce] > 53002 > tak by se s t?m po?ta asi nakonec n?jak poprala, ale nen? to zrovna > preferovan? z?pis moj? adresy, t?m je: > Bene?ovo n?m. *** > Pardubice > 53002 > > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120808/fdc9bfc2/attachment.html>

24.8.2012 03:36:34 (#17)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Dne 8.8.2012 19:20, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > tak si pro zaj?mavost rozebereme je?t? jednu obec. ??kejme ji t?eba > Bran?e? ;-) > http://www.openstreetmap.org/?lat=50.50603&lon=15.0707&zoom=15&layers=M > > V?cuc z adresy.xml > > <obec nazev="BRAN?E?" kod="2643" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> > > <cast nazev="BRAN?E?" kod="2643" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> > <a p="10"/> > > <cast nazev="NOV? VES" kod="11757" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> > <ulice nazev="KURANDOV" kod="162124"> > <a e="10"/> > > <ulice nazev="SKALI?KA" kod="162122"> > > <ulice nazev="U??TKO" kod="162123"> > > <ulice nazev="ZA VILOU" kod="162126"> > > <cast nazev="ZAKOPAN?" kod="19154" MinPSC="294 02" MaxPSC="294 02"> > <a p="10"/> > > Bran?e? sama o sob? nem? pojmenovan? ulice > ??st Nov? Ves m? pseudoulice. Ve skute?nosti jsou to chatov? osady. > > Pochopiteln? funguje doru?ov?n? v obou variant?ch. Spr?vn?j?? je asi > ta druh?, i kdy? Nov? Ves je "jen" ??st? Bran?e?e. > Bran?e? > Zakopan? 10 > > Nov? Ves > Zakopan? 10 > > Doru?iteln? je i > Bran?e? > Kurandov 10 > > Bran?e? > Kurandov ?e. 10 > > Nov? Ves > Kurandov 10 > > Nov? Ves > Kurandov ?e. 10 > > > Skoro kulatej ?verec :-)
To bude tim, ze Cp/Ce bude v ramci obce unikatni. Takze pokud "nejak" identifikujes tu obec, at uz nazvem obce nebo jeji casti (coz je celkem sumafuk), tak se vi, kam to poslat. Do toho is-in bych byl pro flaknout pripadne tu mistni cast, pokud je jina nez odpovidajici KU. Jinak bych to tam vubec nedaval. Do addr:city patri nazev obce. Pr: voprsalkova 123 teplice je stejne jednoznacny jako voprsalkova 123 teplice - trnovany Protoze barak s cp 123 je ve meste jen jeden a kdyby byly dva, tak je tam ta ulice. Ovsem voprsalkova 123 trnovany Uz je pruser, protoze Trnovany existujou i jako samostatna obec uplne nekde jinde. zobrazit citaci
> > Mirek > > > Dne 8. srpna 2012 11:06 "Petr Mor?vek [Xificurk]" <xificurk at gmail.com > <mailto:xificurk at gmail.com>> napsal(a): > > Ahoj, > > Libor Pechacek wrote: > > Nav?zal jsem na Tv?j v?rok, ?e ti "p?ijde zbyte?n? tam znova > > vypisovat informaci, kter? u? je jednou na relac?ch hranic". N?zvy > > katastr?ln?ch ?zem? se od n?zv? obc? nepatrn? li??. Co jsem se > te? d?val, tak > > n?zvy K? maj? ?asto je?t? n?jak? m?stopisn? p??lepek - Doksy u > M?chova jezera > > (norm?ln? smrteln?ci znaj? jen jako Doksy), Obora v Podbezd?z? > (Obora) nebo > > B?evni?t? pod Ralskem. > > > > Kdy? tedy nap??klad zkus?? rekonstruovat is_in bodu > > http://www.openstreetmap.org/browse/node/983573832 z relac? > administrativn?ch > > hranic, dojde? k trochu jin?mu v?sledku: > > sou?asn? is_in = B?evni?t?, Hamr na Jeze?e, Libereck? kraj, CZ > > vs > > odvozen? is_in = B?evni?t? pod Ralskem, Hamr na Jeze?e, > Libereck? kraj, CZ > > > > Nejsem si jist, kter? z n?zv? je spr?vn?, nicm?n? jsem si celkem > jist, jak s?m > > hled?m s?dla v map?. ;) > > Proto jsem u? v prvn?m mailu psal "alespo? pro administrativn? > jednotky > od obce v??", t?m jsem myslel, ?e je zbyte?n? uv?d?t ??st "okres ?esk? > L?pa, Libereck? kraj, Severov?chod, CZ". > Nic z toho se "na ob?lku" nep??e. Z?rove? se to d? komplet odvodit z > relac? hranic, kdyby to n?kdo p?eci jen k n??emu pot?eboval. > > Jm?no ??sti obce by se rozhodn? m?lo do importovan?ch dat n?jak?m > zp?sobem dostat, nejsem si jist? jestli is_in tag je nejvodn?j?? > m?sto, > ale pokud se tak dohodnem, budi?. > > >> 3) Osobn? si mysl?m, ?e addr:city by m?lo obsahovat jm?no obce > a to sice > >> z ?ist? praktick?ch d?vod? - je to polo?ka, kter? se typicky > "p??e na > >> ob?lku", m?me netrivi?ln? po?et "p?esah?", kdy adresn? body > pat??c? pod > >> obec A, le?? na ?zem? obce B (sice se tyhle anom?lie pomalu > odstra?uj?, > >> ale existuj?). > > > > Vlo?en? n?zvu ??sti do "addr:city" podle m? probl?m syst?mov? > vy?e?? alespo? > > pro ?R - jm?no ??sti obce (ve smyslu ?27 odst. 2 z?kona o > obc?ch) je podle > > m?ch dosavadn?ch zku?enost? v r?mci K? jednozna?n? a nem? dal?? > d?len?. > > Ne, v addr:city by skute?n? m?l b?t n?zev obce, nikoliv ??sti obce. > > Kdyby mi n?kdo pos?lal dopis na adresu. > Bene?ovo n?m. *** > Zelen? P?edm?st? [takhle se jmenuje ??st obce] > 53002 > tak by se s t?m po?ta asi nakonec n?jak poprala, ale nen? to zrovna > preferovan? z?pis moj? adresy, t?m je: > Bene?ovo n?m. *** > Pardubice > 53002 > > Petr > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org <mailto:Talk-cz at openstreetmap.org> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120824/9b2bc2f6/attachment.html>

24.8.2012 03:57:32 (#18)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<petr at pada.cz>
138
jzvc wrote: zobrazit citaci
> To bude tim, ze Cp/Ce bude v ramci obce unikatni. Takze pokud "nejak" > identifikujes tu obec, at uz nazvem obce nebo jeji casti (coz je celkem > sumafuk), tak se vi, kam to poslat.
Bohu?el nem?? pravdu, ?.p. je unik?tn? v r?mci ??sti obce, nikoliv obce (te? mysl?m to, co m?me jako admin_level=8). To, ?e je na?e po?ta flexibiln? a doru?? i z?silky skoro nedoru?iteln?, je prima v?c, ale v tom, jak spr?vn? importovat adresy do OSM n?m to bohu?el moc nepom??e :/ Zdrav?, Petr Mor?vek aka Xificurk

28.8.2012 10:06:21 (#19)
gravatar

Jakub

<j at kub.cz>
33 3159
zobrazit citaci
> 4) o?ek?val bych adresn? body typu 1) v?etn? tagu addr:city, ale u n?s > jsem je nena?el > > tak?e ot?zkou je, jak? tagy m? m?t adresn? bod s ??slem domovn?m a s > ??slem eviden?n?m (v obci a mimo obec). osobn? bych o?ek?val u v?ech > adresn?ch bod? n?sleduj?c? tagy: > addr:city=Litovel > addr:conscriptionnumber=678 > addr:country=CZ > addr:housenumber=678/1 > addr:postcode=78401 > addr:street=Ml?nsk? > addr:streetnumber=1 > is_in=Litovel, Olomouck? kraj, CZ > source:addr=ruian > ref:ruian=123456789
P?i p??le?itosti importu bych r?d znovu otev?el debatu o stuktu?e addr:housenumber. Osobn? jsem odp?rce uv?d?n? obou ??sel (678/1) v tomto tagu. Jako daleko vhodn?j?? mi p?ijde do housenumber d?t ??slo orienta?n?, proto?e to je ??slo, kter? je p??mo z jeho definice ur?eno k orientaci p?i dohled?v?n? domu (a ??slo eviden?n? pokud orienta?n? ??slo nen? p?id?leno). Jeliko? je dvojit? ??slov?n? ve sv?t? relativn? m?n? ?ast? a jeliko? se ned? o?ek?vat, ?e by renderery studovaly adresn? syst?my jednotliv?ch zem? je realita takov?, ?e renderery o?ek?vaj? v housenuber to co maj? zobrazit na map? (pokud je dostate?n? zoom), tak?e volbou pou?it? pou?it? obou ??sel z?rove? ur?ujeme, ?e v rendererech se budou zobrazovat ob? ??sla mapa bude vypadat takto: V?m, ?e se nem? tagovat pro renderer, ale domn?v?m se, ?e toto nen? ten p??pad. Proto?e informace jsou ji? v adresn?m bodu uvedeny jako ?daje addr:streetnumber a addr:conscriptionnumber, tak?e housenumber u? informci duplikuje a v?cem?n? re?ln? ur?uje to co je pova?ov?no za "hlavn?" informaci zobrazenou v rendererech.P?itom ve v?ech map?ch co zn?m jsou u ulic v m?stech (tedy v p??padech kdy jsou p?id?lena ob? ??sla) zobrazena jen ??sla orenta?n? a v ?ad? p??pad? jen ??sla orienta?n? v roz?ch blok? (ale to u? je jin? t?ma). Mysl?m si, ?e tento fakt m? sv?j lety prov??en? smysl a trouf?m si tvrdit, ?e odborn?ci na grafiku map by k tomu m?li spoustu odborn?ch argument? toto podporuj?c?ch. Posledn? podp?rn? detail k tomuto n?zoru jsou vyhled?va?e a navigace. Zkou?el jsem jich n?kolik a bohu?el ?ada z nich prost? nezvl?dne ?daje v housenumber rozd?lit na dv? ??sla podle lom?tka (je to prost? sv?tov? hodn? nestandardn?). Tak?e adresu prost? nevyhled? ani posle orienta?n?ho ani podle eviden?n?ho ??sla, ale jen pomoc? obou dvou zadan?ch s lom?tkem ve spr?vn?m po?ad? a to je podle m? to nejm?n? ?ast? co u?ivatel pou?ije / m? k dipozici. Pro ilustraci: http://maps.cloudmade.com/ => Search the map => Vypl?te "1","Na Slovance","Praha" do pol? (House #,Street Name,City) a nenajdete nic. Mo?n? ?e v?te eviden?n? ??slo (nebo si ho najdete na googlemaps ;-) ) tak m??ete zadat "1803","Na Slovance","Praha" ani to nic nenajde. Jedin? "1803/1","Na Slovance","Praha" najde dan? d?m. Kdyby housnumber obsahovalo orienta?n? ??slo, najde d?m hned p?i prvn?m (a dle mne nej?ast?j??m) po?adavku. Cloudmate je platforma kter? poskytuje api stovk?m dal??ch aplikac?, tak?e to nelze br?t na lehkou v?hu. A to nen? jedin? p??klad. V?m ?e v minulosti ke shod? nedo?lo, ale kdy? u? se chyst? velk? import adresn?ch bod? m?m za to, ?e by bylo dobr? to ho d?lat tak aby v?sledek byl co nejlep??. Jakub ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120828/3debf352/attachment-0001.html> ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: gfgchbch.png Type: image/png Size: 84434 bytes Desc: [??dn? popis nen? k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120828/3debf352/attachment-0001.png>

29.8.2012 02:32:41 (#20)
gravatar

Jakub Sykora

<kubajz at kbx.cz>
614
zobrazit citaci
> P?i p??le?itosti importu bych r?d znovu otev?el debatu o stuktu?e > addr:housenumber. Osobn? jsem odp?rce uv?d?n? obou ??sel (678/1) v tomto
osobne jsem naopak priznivcem. OSM je prakticky jedina mapa, ktera mi umoznuje vizualne vyhledat dum, at uz znam cislo jakekoliv vc. evidencniho. zobrazit citaci
> tagu. Jako daleko vhodn?j?? mi p?ijde do housenumber d?t ??slo > orienta?n?, proto?e to je ??slo, kter? je p??mo z jeho definice ur?eno k > orientaci p?i dohled?v?n? domu (a ??slo eviden?n? pokud orienta?n? ??slo > nen? p?id?leno). Jeliko? je dvojit? ??slov?n? ve sv?t? relativn? m?n? > ?ast? a jeliko? se ned? o?ek?vat, ?e by renderery studovaly adresn? > syst?my jednotliv?ch zem? je realita takov?, ?e renderery o?ek?vaj? v > housenuber to co maj? zobrazit na map? (pokud je dostate?n? zoom), tak?e > volbou pou?it? pou?it? obou ??sel z?rove? ur?ujeme, ?e v rendererech se > budou zobrazovat ob? ??sla mapa bude vypadat takto:
ano, renderery renderuji zpravidla housenumber. A jsem pro to, aby tam zustala cela informace. I informace, ze se jedna o ev.c je skvela a mnoho map ji nerozlisuje. Pritom na vesnicich se stane, ze jsou budovy se stejnym popisnym a evidencnim cislem. zobrazit citaci
> > V?m, ?e se nem? tagovat pro renderer, ale domn?v?m se, ?e toto nen? ten > p??pad. Proto?e informace jsou ji? v adresn?m bodu uvedeny jako ?daje > addr:streetnumber a addr:conscriptionnumber, tak?e housenumber u? > informci duplikuje a v?cem?n? re?ln? ur?uje to co je pova?ov?no za > "hlavn?" informaci zobrazenou v rendererech.P?itom ve v?ech map?ch co > zn?m jsou u ulic v m?stech (tedy v p??padech kdy jsou p?id?lena ob? > ??sla) zobrazena jen ??sla orenta?n? a v ?ad? p??pad? jen ??sla > orienta?n? v roz?ch blok? (ale to u? je jin? t?ma). Mysl?m si, ?e tento
to je nejvetsi ptakovina, na kterou jsem kdy narazil - cisla na rozich jsou sice hezka graficky, ale kdyz je kilometr dlouha rada domu, tak stejne nevim, kde mnou hledany dum je. zobrazit citaci
> fakt m? sv?j lety prov??en? smysl a trouf?m si tvrdit, ?e odborn?ci na > grafiku map by k tomu m?li spoustu odborn?ch argument? toto podporuj?c?ch.
krome toho, ze je toho v mape mene a je mozna prehlednejsi me moc argumentu nenapada (aniz bych se pasoval na odbornika v grafice) zobrazit citaci
> > Posledn? podp?rn? detail k tomuto n?zoru jsou vyhled?va?e a navigace. > Zkou?el jsem jich n?kolik a bohu?el ?ada z nich prost? nezvl?dne ?daje v > housenumber rozd?lit na dv? ??sla podle lom?tka (je to prost? sv?tov? > hodn? nestandardn?). Tak?e adresu prost? nevyhled? ani posle > orienta?n?ho ani podle eviden?n?ho ??sla, ale jen pomoc? obou dvou > zadan?ch s lom?tkem ve spr?vn?m po?ad? a to je podle m? to nejm?n? ?ast? > co u?ivatel pou?ije / m? k dipozici. Pro ilustraci: > http://maps.cloudmade.com/ => Search the map => Vypl?te "1","Na > Slovance","Praha" do pol? (House #,Street Name,City) a nenajdete nic.
OSM Nominatim najde 1803, na slovance, praha vcelku bez problemu. Nenajde ale 1, na slovance, praha. Vyresi tvuj navrh toto? zobrazit citaci
> Mo?n? ?e v?te eviden?n? ??slo (nebo si ho najdete na googlemaps ;-) ) > tak m??ete zadat "1803","Na Slovance","Praha" ani to nic nenajde. > Jedin? "1803/1","Na Slovance","Praha" najde dan? d?m. Kdyby housnumber > obsahovalo orienta?n? ??slo, najde d?m hned p?i prvn?m (a dle mne > nej?ast?j??m) po?adavku.
Nevim, u me jsou pozadavky na popisne a orientacni cislo tak 50/50. Nekteri lide ani netusi, ktere je ktere, kdyz mi adresu diktuji. Typickym prikladem budiz treba Udolni 18/53, Praha. Tam by clovek cekal 18 jako orientacni a 53 jako popisne a je to presne naopak. V Udolni Cloudmate je platforma kter? poskytuje api zobrazit citaci
> stovk?m dal??ch aplikac?, tak?e to nelze br?t na lehkou v?hu. A to nen? > jedin? p??klad. > > V?m ?e v minulosti ke shod? nedo?lo, ale kdy? u? se chyst? velk? import > adresn?ch bod? m?m za to, ?e by bylo dobr? to ho d?lat tak aby v?sledek > byl co nejlep??. > > Jakub > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

30.8.2012 11:19:08 (#21)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Tak? m?m stejn? n?zor, to ?e Nominatim nehled? pod?et?zec, ale cel? ?et?zec, je jeho chyba a m?la by se opravit. On 29.8.2012 2:32, Jakub Sykora wrote: zobrazit citaci
> >> P?i p??le?itosti importu bych r?d znovu otev?el debatu o stuktu?e >> addr:housenumber. Osobn? jsem odp?rce uv?d?n? obou ??sel (678/1) v tomto > > osobne jsem naopak priznivcem. OSM je prakticky jedina mapa, ktera mi > umoznuje vizualne vyhledat dum, at uz znam cislo jakekoliv vc. evidencniho. > >> tagu. Jako daleko vhodn?j?? mi p?ijde do housenumber d?t ??slo >> orienta?n?, proto?e to je ??slo, kter? je p??mo z jeho definice ur?eno k >> orientaci p?i dohled?v?n? domu (a ??slo eviden?n? pokud orienta?n? ??slo >> nen? p?id?leno). Jeliko? je dvojit? ??slov?n? ve sv?t? relativn? m?n? >> ?ast? a jeliko? se ned? o?ek?vat, ?e by renderery studovaly adresn? >> syst?my jednotliv?ch zem? je realita takov?, ?e renderery o?ek?vaj? v >> housenuber to co maj? zobrazit na map? (pokud je dostate?n? zoom), tak?e >> volbou pou?it? pou?it? obou ??sel z?rove? ur?ujeme, ?e v rendererech se >> budou zobrazovat ob? ??sla mapa bude vypadat takto: > > ano, renderery renderuji zpravidla housenumber. A jsem pro to, aby tam > zustala cela informace. I informace, ze se jedna o ev.c je skvela a > mnoho map ji nerozlisuje. Pritom na vesnicich se stane, ze jsou budovy > se stejnym popisnym a evidencnim cislem. > >> >> V?m, ?e se nem? tagovat pro renderer, ale domn?v?m se, ?e toto nen? ten >> p??pad. Proto?e informace jsou ji? v adresn?m bodu uvedeny jako ?daje >> addr:streetnumber a addr:conscriptionnumber, tak?e housenumber u? >> informci duplikuje a v?cem?n? re?ln? ur?uje to co je pova?ov?no za >> "hlavn?" informaci zobrazenou v rendererech.P?itom ve v?ech map?ch co >> zn?m jsou u ulic v m?stech (tedy v p??padech kdy jsou p?id?lena ob? >> ??sla) zobrazena jen ??sla orenta?n? a v ?ad? p??pad? jen ??sla >> orienta?n? v roz?ch blok? (ale to u? je jin? t?ma). Mysl?m si, ?e tento > > to je nejvetsi ptakovina, na kterou jsem kdy narazil - cisla na rozich > jsou sice hezka graficky, ale kdyz je kilometr dlouha rada domu, tak > stejne nevim, kde mnou hledany dum je. > >> fakt m? sv?j lety prov??en? smysl a trouf?m si tvrdit, ?e odborn?ci na >> grafiku map by k tomu m?li spoustu odborn?ch argument? toto >> podporuj?c?ch. > > krome toho, ze je toho v mape mene a je mozna prehlednejsi me moc > argumentu nenapada (aniz bych se pasoval na odbornika v grafice) > >> >> Posledn? podp?rn? detail k tomuto n?zoru jsou vyhled?va?e a navigace. >> Zkou?el jsem jich n?kolik a bohu?el ?ada z nich prost? nezvl?dne ?daje v >> housenumber rozd?lit na dv? ??sla podle lom?tka (je to prost? sv?tov? >> hodn? nestandardn?). Tak?e adresu prost? nevyhled? ani posle >> orienta?n?ho ani podle eviden?n?ho ??sla, ale jen pomoc? obou dvou >> zadan?ch s lom?tkem ve spr?vn?m po?ad? a to je podle m? to nejm?n? ?ast? >> co u?ivatel pou?ije / m? k dipozici. Pro ilustraci: >> http://maps.cloudmade.com/ => Search the map => Vypl?te "1","Na >> Slovance","Praha" do pol? (House #,Street Name,City) a nenajdete nic. > > OSM Nominatim najde 1803, na slovance, praha vcelku bez problemu. > Nenajde ale 1, na slovance, praha. Vyresi tvuj navrh toto? > >> Mo?n? ?e v?te eviden?n? ??slo (nebo si ho najdete na googlemaps ;-) ) >> tak m??ete zadat "1803","Na Slovance","Praha" ani to nic nenajde. >> Jedin? "1803/1","Na Slovance","Praha" najde dan? d?m. Kdyby housnumber >> obsahovalo orienta?n? ??slo, najde d?m hned p?i prvn?m (a dle mne >> nej?ast?j??m) po?adavku. > > Nevim, u me jsou pozadavky na popisne a orientacni cislo tak 50/50. > Nekteri lide ani netusi, ktere je ktere, kdyz mi adresu diktuji. > Typickym prikladem budiz treba Udolni 18/53, Praha. Tam by clovek cekal > 18 jako orientacni a 53 jako popisne a je to presne naopak. V Udolni > > Cloudmate je platforma kter? poskytuje api >> stovk?m dal??ch aplikac?, tak?e to nelze br?t na lehkou v?hu. A to nen? >> jedin? p??klad. >> >> V?m ?e v minulosti ke shod? nedo?lo, ale kdy? u? se chyst? velk? import >> adresn?ch bod? m?m za to, ?e by bylo dobr? to ho d?lat tak aby v?sledek >> byl co nejlep??. >> >> Jakub >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

1.9.2012 05:09:01 (#22)
gravatar

Jakub

<j at kub.cz>
33 3159
To je ale hloupost, samoz?ejm? ?e u ??sel je naopak pot?eba hledat cel? ?et?zec 1445 taky obsahuje 44 On 30.8.2012 11:19, Mike wrote: zobrazit citaci
> Tak? m?m stejn? n?zor, to ?e Nominatim nehled? pod?et?zec, ale cel? > ?et?zec, je jeho chyba a m?la by se opravit.

« zpět na výpis měsíce