« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] ruian a automatizace?

Vlákno 12.7. - 16.7.2012, počet zpráv: 6


12.7.2012 10:15:52 (#1)
gravatar

Jakub

<j at kub.cz>
33 3159
S s plnou a dokonce i ??ste?nou automatizac? je to slo?it?, resp. je slo?it? to ud?lat dob?e. Nav?c kdy? se to ud?l? ?patn?, tak to m??e v?ci i zhor?it - nap??klad p?epsat zd?nliv? chybnou informaci, kter? se ale zakl?d? na osobn?m pozorov?n? na m?st? namotn?m a je naopak spr?vn?. OSM je zalo?eno na tom, ?e se v n?m mixuj? r?zn? zdroje informac?, tak?e dlouhodob? jednosm?rn? synchronizace z n?jak?ho jedin?ho zdroje je proti smyslu projektu. Pokud by ov?em onen projekt byl schopen a ochoten i zp?tn? synchronizace informac? dopln?n?ch OSM tak to je jin?, ale i tohle bude sp?? spousta pr?ce, ne? n?jak? automatick? proces. K t? pr?ci se samoz?ejm? mohou hodit r?zn? n?stroje, ale ??dn? n?stroj ti nevy?e?? jednoduch? probl?m typu: naimportuje? odn?kud budouvu a za rok p?i snaze o synchronizaci zjist?? ?e jak v OSM tak v prvotn?m zdroji do?lo ke ?prav?m polohy. Co s t?m? Pokud se nevyd?? do ter?nu, pravdu nezjist??. ?ili ud?l?tka typu automatick? generov?tka chyb ano, ale stejn? na konci bude ru?n? pr?ce. Jakub On 12.7.2012 09:51, talk-cz-request at openstreetmap.org wrote: zobrazit citaci
> zdrav?m, > > cht?l jsem se zeptat, jak je to s mo?nost? vyu?it? dat r?ian pro n?jakou > formu automatizace? jednak je tu samoz?ejm? ?vaha o importu adresn?ch > bod? a budov, ale co t?eba vyhled?v?n? chyb?j?c?ch ulic, vyu?it? import > hranic ?zem? apod.? a jak je to s kvalitou dat r?ian? nedalo by se > vyu??t v?c t?ch dat z r?ian pro automatizaci aktualizac? map? nebo > ?ekn?me poloautomatizaci? ?e by se nap??klad data z r?ian zobrazovala v > n?jak? vrstv? a dalo by se nap??klad potvrdit ur?it? objekt, nebo naopak > odm?tnout, nebo upravit? > > mo?n? jsou ty ?vahy naprosto zcestn?, ale zeptat jsem se prost? musel:-) > > fordfrog

12.7.2012 12:53:01 (#2)
gravatar

Mirek Dlask

<dlask.m at gmail.com>
79
Ahoj, to co p??e? je nepochybn? pravda, ale jak? je sou?asn? stav? Na?tu si oblast a vid?m zjevn? nesoulad mezi katastr. mapou a stavem v OSM. Jak si m?m takov? stav vysv?tlit? Byl stav v OSM zachycen na z?klad? n???ho pr?zkumu (znalost?)? Jde o chybu, omyl, nep?esnost? Do?lo mezi t?m k aktualizaci zdroje dat (km)? ?e?en?m by bylo d?sledn? ps?t zdroj, podle kter?ho je stav zachycen. To se bohu?el ne v?dy d?je. Mirek Dne 12. ?ervence 2012 10:15 Jakub <j at kub.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> S s plnou a dokonce i ??ste?nou automatizac? je to slo?it?, resp. je > slo?it? to ud?lat dob?e. Nav?c kdy? se to ud?l? ?patn?, tak to m??e v?ci i > zhor?it - nap??klad p?epsat zd?nliv? chybnou informaci, kter? se ale > zakl?d? na osobn?m pozorov?n? na m?st? namotn?m a je naopak spr?vn?. OSM je > zalo?eno na tom, ?e se v n?m mixuj? r?zn? zdroje informac?, tak?e > dlouhodob? jednosm?rn? synchronizace z n?jak?ho jedin?ho zdroje je proti > smyslu projektu. Pokud by ov?em onen projekt byl schopen a ochoten i zp?tn? > synchronizace informac? dopln?n?ch OSM tak to je jin?, ale i tohle bude > sp?? spousta pr?ce, ne? n?jak? automatick? proces. K t? pr?ci se samoz?ejm? > mohou hodit r?zn? n?stroje, ale ??dn? n?stroj ti nevy?e?? jednoduch? > probl?m typu: naimportuje? odn?kud budouvu a za rok p?i snaze o > synchronizaci zjist?? ?e jak v OSM tak v prvotn?m zdroji do?lo ke ?prav?m > polohy. Co s t?m? Pokud se nevyd?? do ter?nu, pravdu nezjist??. > > ?ili ud?l?tka typu automatick? generov?tka chyb ano, ale stejn? na konci > bude ru?n? pr?ce. > > Jakub > > On 12.7.2012 09:51, talk-cz-request at openstreetmap.**org<talk-cz-request at openstreetmap.org>wrote: > >> zdrav?m, >> >> cht?l jsem se zeptat, jak je to s mo?nost? vyu?it? dat r?ian pro n?jakou >> formu automatizace? jednak je tu samoz?ejm? ?vaha o importu adresn?ch >> bod? a budov, ale co t?eba vyhled?v?n? chyb?j?c?ch ulic, vyu?it? import >> hranic ?zem? apod.? a jak je to s kvalitou dat r?ian? nedalo by se >> vyu??t v?c t?ch dat z r?ian pro automatizaci aktualizac? map? nebo >> ?ekn?me poloautomatizaci? ?e by se nap??klad data z r?ian zobrazovala v >> n?jak? vrstv? a dalo by se nap??klad potvrdit ur?it? objekt, nebo naopak >> odm?tnout, nebo upravit? >> >> mo?n? jsou ty ?vahy naprosto zcestn?, ale zeptat jsem se prost? musel:-) >> >> fordfrog >> > ______________________________**_________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-cz<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz> >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120712/2250504d/attachment.html>

12.7.2012 01:21:27 (#3)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 12.7.2012 10:15, Jakub napsal(a): zobrazit citaci
> S s plnou a dokonce i ??ste?nou automatizac? je to slo?it?, resp. je > slo?it? to ud?lat dob?e. Nav?c kdy? se to ud?l? ?patn?, tak to m??e > v?ci i zhor?it - nap??klad p?epsat zd?nliv? chybnou informaci, kter? > se ale zakl?d? na osobn?m pozorov?n? na m?st? namotn?m a je naopak > spr?vn?. OSM je zalo?eno na tom, ?e se v n?m mixuj? r?zn? zdroje > informac?, tak?e dlouhodob? jednosm?rn? synchronizace z n?jak?ho > jedin?ho zdroje je proti smyslu projektu. Pokud by ov?em onen projekt > byl schopen a ochoten i zp?tn? synchronizace informac? dopln?n?ch OSM > tak to je jin?, ale i tohle bude sp?? spousta pr?ce, ne? n?jak? > automatick? proces. K t? pr?ci se samoz?ejm? mohou hodit r?zn? > n?stroje, ale ??dn? n?stroj ti nevy?e?? jednoduch? probl?m typu: > naimportuje? odn?kud budouvu a za rok p?i snaze o synchronizaci > zjist?? ?e jak v OSM tak v prvotn?m zdroji do?lo ke ?prav?m polohy. Co > s t?m? Pokud se nevyd?? do ter?nu, pravdu nezjist??. > > ?ili ud?l?tka typu automatick? generov?tka chyb ano, ale stejn? na > konci bude ru?n? pr?ce.
proto jsem psal o t? poloautomatice. je mi jasn?, ?e nelze prost? vz?t data z r?ian a p?epsat s t?m data v osm. ale asi by se na z?klad? ur?it?ch pravidel daly ty importy aspo? zpoloautomatizovat, tj. n?co by se naimportovalo rovnou (t?eba proto, ?e to v osm chyb?), u n??eho t?eba bude mo?n? ur?it, ?e to lze taky automaticky p?epsat (needitovan? z?znam, rozd?l v sou?adnic?ch pouze v r?mci n?jak? mal? odchylky, atd.), a zbytek by se musel p?i prvotn?m importu odkontrolovat ru?n?. pak u? by ale m?lo b?t mo?n? jen sledovat zm?ny a podle toho p??padn? upravovat ?daje v map?. v praxi by to samoz?ejm? znamenalo spoustu testov?n? a ov??ov?n?, ne? by se takov?mu syst?mu povolilo n?co zapisovat, ale do budoucna by v tom podle m? byl rozhodn? velk? p??nos. samoz?ejm? ale z?kladn? ot?zka je, nakolik kvalitn? data r?ian obsahuje. zobrazit citaci
> > Jakub
fordfrog ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120712/f2fbe9f4/attachment.bin>

12.7.2012 01:30:06 (#4)
gravatar

Miroslav Šulc

<fordfrog at fordfrog.com>
101
Dne 12.7.2012 12:53, Mirek Dlask napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > to co p??e? je nepochybn? pravda, ale jak? je sou?asn? stav? > Na?tu si oblast a vid?m zjevn? nesoulad mezi katastr. mapou a stavem v > OSM. Jak si m?m takov? stav vysv?tlit? > Byl stav v OSM zachycen na z?klad? n???ho pr?zkumu (znalost?)? > Jde o chybu, omyl, nep?esnost? > Do?lo mezi t?m k aktualizaci zdroje dat (km)?
tohle samoz?ejm? ch?pu. asi a? praktick? testy by uk?zaly, nakolik lze tyhle v?ci automatizovat. zaj?malo by m?, jestli se t?m u? n?kdo zab?val a do jak? f?ze se to dostalo. zobrazit citaci
> > ?e?en?m by bylo d?sledn? ps?t zdroj, podle kter?ho je stav zachycen. > To se bohu?el ne v?dy d?je. > > Mirek
fordfrog ------------- dal?? ??st --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smime.p7s Type: application/pkcs7-signature Size: 4475 bytes Desc: Elektronicky podpis S/MIME URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120712/15b3a103/attachment-0001.bin>

16.7.2012 10:40:16 (#5)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
546
Dne 12.7.2012 13:21, Miroslav S(ulc napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 12.7.2012 10:15, Jakub napsal(a): >> S s plnou a dokonce i c(?stec(nou automatizac? je to sloz(it?, resp. je >> sloz(it? to ude(lat dobr(e. Nav?c kdyz( se to ude(l? s(patne(, tak to mu*z(e >> ve(ci i zhors(it - napr(?klad pr(epsat zd?nlive( chybnou informaci, kter? >> se ale zakl?d? na osobn?m pozorov?n? na m?ste( namotn?m a je naopak >> spr?vne(. OSM je zaloz(eno na tom, z(e se v ne(m mixuj? ru*zn? zdroje >> informac?, takz(e dlouhodobe( jednosme(rn? synchronizace z ne(jak?ho >> jedin?ho zdroje je proti smyslu projektu. Pokud by ovs(em onen projekt >> byl schopen a ochoten i zpe(tn? synchronizace informac? doplne(n?ch OSM >> tak to je jin?, ale i tohle bude sp?s( spousta pr?ce, nez( ne(jak? >> automatick? proces. K t? pr?ci se samozr(ejme( mohou hodit ru*zn? >> n?stroje, ale z(?dn? n?stroj ti nevyr(es(? jednoduch? probl?m typu: >> naimportujes( odne(kud budouvu a za rok pr(i snaze o synchronizaci >> zjist?s( z(e jak v OSM tak v prvotn?m zdroji dos(lo ke ?prav?m polohy. Co >> s t?m? Pokud se nevyd?s( do ter?nu, pravdu nezjist?s(. >> >> C(ili ude(l?tka typu automatick? generov?tka chyb ano, ale stejne( na >> konci bude ruc(n? pr?ce. > proto jsem psal o t? poloautomatice. je mi jasn?, z(e nelze proste( vz?t > data z r?ian a pr(epsat s t?m data v osm. ale asi by se na z?klade( > urc(it?ch pravidel daly ty importy aspon( zpoloautomatizovat, tj. ne(co by > se naimportovalo rovnou (tr(eba proto, z(e to v osm chyb?), u ne(c(eho tr(eba > bude moz(n? urc(it, z(e to lze taky automaticky pr(epsat (needitovan? > z?znam, rozd?l v sour(adnic?ch pouze v r?mci ne(jak? mal? odchylky, atd.), > a zbytek by se musel pr(i prvotn?m importu odkontrolovat ruc(ne(. pak uz( by > ale me(lo b?t moz(n? jen sledovat zme(ny a podle toho pr(?padne( upravovat > ?daje v mape(. > > v praxi by to samozr(ejme( znamenalo spoustu testov?n? a ove(r(ov?n?, nez( by > se takov?mu syst?mu povolilo ne(co zapisovat, ale do budoucna by v tom > podle me( byl rozhodne( velk? pr(?nos. samozr(ejme( ale z?kladn? ot?zka je, > nakolik kvalitn? data r?ian obsahuje.
Ad kvalita dat - zrovna nedavno sem nekde cet vyjadreni z nejaky obce typu "ten system funguje blbe, a jeste v tom je hromada chyb" prave k RUIAN, s tim, ze pry se pokusili opravit nejake chyby, ale neni jak to dam dostat, protoze to funguje jako vsechny registry ... Ad zbytek - moje predstava (obecne) je zhruba ta, ze by to chtelo nejakou prehledovou mapu, kde by nejak barevne bylo videt trebas % rozdilu. Dal by to chtelo neco jako tracer, ale aby to neobkreslovalo ale primo importovalo vybrany prvky (plugin do JOSM). Proste jednoduse by user jen klikal na vybrany prvky a ty by se mu ladovaly do datasetu - rychly, jednoduchy, a podlehajici alespon zbezny vizualni kontrole => jakas takas ochrana proti importu ptakovin. Soucinosti s tim prehledem by se relativne rychle dala zpracovat drtiva vetsina dat + zaroven by se nemuselo vymejslet, co se kde cim rozbije. Samo optimalne s moznosti si zobrazit jen vybrany typ (trebas jen ulice) a vybrat celou oblast. Technicky ses pak schopen zpetne generovat nejakej seznam objektu, ktery byly v OSM zmeneny, na ktery se pak muze kdokoli podivat a trebas do poznamky napsat "je to OK, v RUIAN je pitomost", pripadne u toho objektu nejak nastavi fixme => muzes objekt prepsat. zobrazit citaci
>> Jakub > fordfrog > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120716/b2e6bcf2/attachment.html>

16.7.2012 11:22:29 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Ad kvalita dat - zrovna nedavno sem nekde cet vyjadreni z nejaky obce typu > "ten system funguje blbe, a jeste v tom je hromada chyb" prave k RUIAN, s > tim, ze pry se pokusili opravit nejake chyby, ale neni jak to dam dostat, > protoze to funguje jako vsechny registry ...
*** ...ale nic lepsiho neni a lepsi nez dosavadni UIR-ADR to je. zobrazit citaci
> Ad zbytek - moje predstava (obecne) je zhruba ta, ze by to chtelo nejakou > prehledovou mapu, kde by nejak barevne bylo videt trebas % rozdilu. Dal by > to chtelo neco jako tracer, ale aby to neobkreslovalo ale primo importovalo > vybrany prvky (plugin do JOSM). Proste jednoduse by user jen klikal na > vybrany prvky a ty by se mu ladovaly do datasetu - rychly, jednoduchy, a > podlehajici alespon zbezny vizualni kontrole => jakas takas ochrana proti > importu ptakovin. Soucinosti s tim prehledem by se relativne rychle dala > zpracovat drtiva vetsina dat + zaroven by se nemuselo vymejslet, co se kde > cim rozbije. Samo optimalne s moznosti si zobrazit jen vybrany typ (trebas > jen ulice) a vybrat celou oblast.
*** Ja moc na pluginy neverim. Takovou vec tu mame a dosud neni dodelana (waterway). *** Ze stovky beznych useru budou rozhodovat co jo/ne a resit konflikty... A uz vubec to neni realne ze bezni useri projdou 12 000 sidel, natoz uspesne. ha hanoj

« zpět na výpis měsíce