« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] river/stream

Vlákno 7.2. - 8.2.2012, počet zpráv: 6


7.2.2012 07:03:58 (#1)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
Zdravim, Je mo?n? pou??t data z web? povod? ?ek? Konkr?tn? "pr?m?rn? ro?n? pr?tok", nap?. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280" Cht?l bych zp?esnit rozli?en? river/stream, proto?e v sou?asn?m stavu sou, asi podle dibavodu, ?eky "river" a? k prameni, co? je dle m? ?patn?. Vid?l bych to tak, ?e od stanice, kde je pr?tok pod 1 m3/s bych to p?ezna?il na "stream" + mo?n? p?idal "fixme". M? n?kdo lep?? n?pad? PB

7.2.2012 09:34:30 (#2)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
526
zdar, zobrazit citaci
> Je mo?n? pou??t data z web? povod? ?ek? Konkr?tn? "pr?m?rn? ro?n? pr?tok", > nap?. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280"
tipuju (!) ?e ano, nicm?n? stejn? data jsou i na Wikipedii, tak?e ... kdybychom jeli pod CC, tak ?eknu, ?e je m??e? opsat bez skrupul? odtamtud, le? s nov?m licencov?n?m je to nejsp??e neslu?iteln? (p?edev??m pokud licence m??e b?t libovoln? m?n?na) zobrazit citaci
> Cht?l bych zp?esnit rozli?en? river/stream, proto?e v sou?asn?m stavu sou, > asi podle dibavodu, ?eky "river" a? k prameni, co? je dle m? ?patn?.
potud souhlas zobrazit citaci
> Vid?l bych to tak, ?e od stanice, kde je pr?tok pod 1 m3/s bych to p?ezna?il > na "stream" + mo?n? p?idal "fixme". > M? n?kdo lep?? n?pad?
to? j? bych m?l douf?m ?e lep?? n?pad - a) dr?et se pravidla na OSM wiki, tedy ?e pro stream plat? "An active, able- bodied person should be able to jump over it if trees along it aren't too thick." b) nem?nit to bez m?stn? znalosti (nespol?hat na fixme ... takov?ch tam stra?? ...) pravda, b) tak tro?ku plyne z a) - nav?c pova?ovat za vhodn? bod, kde se to m? l?mat, vodo?et, je nesmysl, nebo? naprost? v?t?ina vodo?t? nen? v m?st?, kde by se n?jak z?sadn? m?nil charakter ?eky ... kde se m?n? potok na ?eku, resp. ???ku (pak m?me taky riverbank, ?e), m??e b?t zna?n? subjektivn?, ov?em p?edpokl?d?m, ?e v?t?inou bychom se shodli na m?st? n?jak?ho v?znamn?ho p??toku, anebo n?kde v ?seku, kde potok skles? z kopc? do n??in, ??m? se jeho tok zvoln? a rozlije do ???e c) limit 1 m? je p??li? p??sn? ... moje p?edstava o tom, co u? je ?eka, by se dala vyj?d?it _tak?_ t?m, odkud je to (aspo? zjara) splavn? pro norm?ln? lo?, nikoli jen pro ??lence hon?c? prvosjezdy na ultrakr?tk?ch rodeovk?ch s pr?m?rn?m pr?tokem 0,60 m?/s v Batelov? by z toho tak vypadla nap??klad Jihlava nad soutokem s T?e??sk?m potokem, kterou jsme ov?em celkem bez probl?m? jeli na Orlici (a to je n?jakej kor?b) z Doln? Cerekve ... a v?? mi, ?e tam ji rozhodn? nep?esko???, to jde tak maxim?ln? do Horn? Vsi, mo?n? do Horn? Cerekve (m?stn? znalci m? dopln?, j? u? si to tak p?esn? nepamatuju) no a nebo t?eba Rokytn?, jeli jsme ji od Jarom??ic, p?i?em? v P????pu m? pr?m?r 0,75 m?/s ... nezn?m, jak vej?, ale v t?ch Jarom??ic?ch bych ji ur?it? p?eskakovat necht?l K.

7.2.2012 10:09:08 (#3)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Karel Voln? wrote: zobrazit citaci
> > zdar, > >> Je mo?n? pou??t data z web? povod? ?ek? Konkr?tn? "pr?m?rn? ro?n? pr?tok", >> nap?. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280" > > tipuju (!) ?e ano, nicm?n? stejn? data jsou i na Wikipedii, tak?e ... > kdybychom jeli pod CC, tak ?eknu, ?e je m??e? opsat bez skrupul? odtamtud, le? > s nov?m licencov?n?m je to nejsp??e neslu?iteln? (p?edev??m pokud licence m??e > b?t libovoln? m?n?na)
Tohle se asi vy?e?? jedin? dotazem na konkr?tn? licen?n? podm?nky pou?it? dat, bohu?el jsem je na webu na prvn? pohled nena?el. zobrazit citaci
> c) limit 1 m? je p??li? p??sn? ... moje p?edstava o tom, co u? je ?eka, by se > dala vyj?d?it _tak?_ t?m, odkud je to (aspo? zjara) splavn? pro norm?ln? lo?, > nikoli jen pro ??lence hon?c? prvosjezdy na ultrakr?tk?ch rodeovk?ch > > s pr?m?rn?m pr?tokem 0,60 m?/s v Batelov? by z toho tak vypadla nap??klad > Jihlava nad soutokem s T?e??sk?m potokem, kterou jsme ov?em celkem bez > probl?m? jeli na Orlici (a to je n?jakej kor?b) z Doln? Cerekve ... a v?? mi, > ?e tam ji rozhodn? nep?esko???, to jde tak maxim?ln? do Horn? Vsi, mo?n? do > Horn? Cerekve (m?stn? znalci m? dopln?, j? u? si to tak p?esn? nepamatuju) > > no a nebo t?eba Rokytn?, jeli jsme ji od Jarom??ic, p?i?em? v P????pu m? > pr?m?r 0,75 m?/s ... nezn?m, jak vej?, ale v t?ch Jarom??ic?ch bych ji ur?it? > p?eskakovat necht?l
Tagovat podle jen podle pr?toku skute?n? nen? ??astn?, ale kdy? se zvol? limit naopak dostat?n? n?zk? a pou?ije se pouze pro zm?nu river->stream a ne naopak, tak v?sledek bude rozhodn? lep?? ne? sou?asn? stav... a a? se najde n?kdo m?stn? znal? (nebo ochotn? to vykoukat z leteck?ch sn?mk?), tak ten bod zlomu stream/river zp?esn?. Petr Mor?vek aka Xificurk -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/cca1ea84/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/cca1ea84/attachment.pgp>

7.2.2012 10:30:31 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
530
Dne 7.2.2012 22:09, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Karel Voln? wrote: >> zdar, >> >>> Je moz(n? pouz(?t data z webu* povod? r(ek? Konkr?tne( "pru*me(rn? roc(n? pru*tok", >>> napr(. "http://voda.chmi.cz/hpps/prf_bk_createpage.php?seq=2505280" >> tipuju (!) z(e ano, nicm?ne( stejn? data jsou i na Wikipedii, takz(e ... >> kdybychom jeli pod CC, tak r(eknu, z(e je mu*z(es( opsat bez skrupul? odtamtud, lec( >> s nov?m licencov?n?m je to nejsp?s(e nesluc(iteln? (pr(edevs(?m pokud licence mu*z(e >> b?t libovolne( me(ne(na) > Tohle se asi vyr(es(? jedine( dotazem na konkr?tn? licenc(n? podm?nky > pouz(it? dat, bohuz(el jsem je na webu na prvn? pohled nenas(el.
Obavam se, ze libovolna licence neni kompatibilni s moznosti zmeny licence OSM. zobrazit citaci
> >> c) limit 1 m? je pr(?lis( pr(?sn? ... moje pr(edstava o tom, co uz( je r(eka, by se >> dala vyj?dr(it _tak?_ t?m, odkud je to (aspon( zjara) splavn? pro norm?ln? lod(, >> nikoli jen pro s(?lence hon?c? prvosjezdy na ultrakr?tk?ch rodeovk?ch >> >> s pru*me(rn?m pru*tokem 0,60 m?/s v Batelove( by z toho tak vypadla napr(?klad >> Jihlava nad soutokem s Tr(es(t(sk?m potokem, kterou jsme ovs(em celkem bez >> probl?mu* jeli na Orlici (a to je ne(jakej kor?b) z Doln? Cerekve ... a ve(r( mi, >> z(e tam ji rozhodne( nepr(eskoc(?s(, to jde tak maxim?lne( do Horn? Vsi, moz(n? do >> Horn? Cerekve (m?stn? znalci me( dopln?, j? uz( si to tak pr(esne( nepamatuju) >> >> no a nebo tr(eba Rokytn?, jeli jsme ji od Jarome(r(ic, pr(ic(emz( v Pr(?s(t(pu m? >> pru*me(r 0,75 m?/s ... nezn?m, jak vejs(, ale v te(ch Jarome(r(ic?ch bych ji urc(ite( >> pr(eskakovat nechte(l > Tagovat podle jen podle pru*toku skutec(ne( nen? s(t(astn?, ale kdyz( se zvol? > limit naopak dostatc(ne( n?zk? a pouz(ije se pouze pro zme(nu river->stream > a ne naopak, tak v?sledek bude rozhodne( leps(? nez( souc(asn? stav... a az( > se najde ne(kdo m?stne( znal? (nebo ochotn? to vykoukat z leteck?ch > sn?mku*), tak ten bod zlomu stream/river zpr(esn?. > > Petr Mor?vek aka Xificurk > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/d86ff39d/attachment.html>

7.2.2012 10:38:39 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
jzvc wrote: zobrazit citaci
> Obavam se, ze libovolna licence neni kompatibilni s moznosti zmeny > licence OSM.
Spousta geodat je "bez omezen?" (public domain), co? kompatibiln? je ;-) P??padn? je v?dycky mo?nost, ?e vlastn?k d? na po??d?n? explicitn? souhlas s pou?it?m v r?mci OSM, by? t?eba s dodate?nou podm?nkou jako zm?n?n? instituce jako p?isp?vatele na webu OSM (jako nap?. australsk? importy ze st?tn?ch datab?z? [1]). Petr Mor?vek aka Xificurk [1] http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-au/2011-September/008453.html -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 211 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/41dafce2/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 262 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120207/41dafce2/attachment.pgp>

8.2.2012 10:38:07 (#6)
gravatar

Petr Balíček

<PBalicek at seznam.cz>
24
zobrazit citaci
> Tagovat podle jen podle pr?toku skute?n? nen? ??astn?, ale kdy? se zvol? > limit naopak dostat?n? n?zk? a pou?ije se pouze pro zm?nu river->stream > a ne naopak, tak v?sledek bude rozhodn? lep?? ne? sou?asn? stav... a a? > se najde n?kdo m?stn? znal? (nebo ochotn? to vykoukat z leteck?ch > sn?mk?), tak ten bod zlomu stream/river zp?esn?.
Jo, p?esn? tak sem to v p?vodn?m dotazu myslel. Je mi jasn?, ?e to chce m?stn? znalost a nerad bych nad?lal v?c ?kody ne? u?itku, ale kdyby se pou?il rozumnej limit, tak by snad ??dnej probl?m nebyl. 1 m3/s byl jenom takovej takovej prvn? n?st?el ;c) Jestli se teda shodnem na t?hle metod?, poptal bych se na povod?ch, jak je to s licenc?. P??padn? by mohli m?t i podrobn?j?? data.

« zpět na výpis měsíce