« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Zámecké, krajinářské apod. parky

Vlákno 7.2. - 14.2.2011, počet zpráv: 6


7.2.2011 11:03:33 (#1)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, je n?jak? ?zus, jak tagovat rozlehl? z?meck? parky, kter? sv?m stylem napodobuj? b??nou krajinu? Konkr?tn? jsem nasb?ral n?jak? data k z?meck?mu parku na Konopi?ti [1], kter? je nyn? tagov?n jen jako les, a p?em??l?m, zda ho m?m cel? p?etagovat na park. Na jednu stranu by to bylo asi s?manticky spr?vn?j??, na druhou stranu pak bude mapa m?n? v?rn? odr??et vzhled krajiny, proto?e se v parku st??daj? plochy vzrostl?ch strom? a luk, co? pom?h? orientaci v ter?nu. Napadla mne i takov? kombinace, ?e by cel? plocha byla otagovan? jako park a v n? by pak byly nav?c vyzna?eny souvisl? stromov? porosty jako les. Jen pro srovn?n?, podobn? parky, t?eba Pr?honick? [2] nebo na Hlubok? [3] jsou ji? nyn? tagovan? jen jako parky. [1] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.77504&lon=14.65885&zoom=15&layers=M [2] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.9903&lon=14.5536&zoom=14&layers=M [3] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.05335&lon=14.43955&zoom=15&layers=M D?ky, Marek

8.2.2011 06:52:37 (#2)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ahoj, mysl?m, ?e Konopi?t? je na tuty les, park se to naz?v? snad jen proto, ?e je mezi m?stem a z?mkem. Ozna?en? park by mo?n? se zamhou?en?ma o?ima ?lo d?t na tu malou ??st hned vedle z?mku, ale na v?c ur?it? ne. Pr?honick? park je zcela jin? - tam snad nen? jedin? strom, kter? by nebyl vysazen a udr?ov?n - tak? to m? statut botanick? zahrady, nav?c se tam plat? vstup. Park a les bych rozli?oval hlavn? podle podlo?? - v parku se hrabe list?, sb?raj? klac?ky a udr?uje se to tam ?ist?. Naopak v lese se list? nech?v?, klacky se nesb?raj?. Pak je je?t? wood, co? je les, kde se ned?l? nic - d?evo se net??? a stromy se pov?t?inou nech?vaj? le?et, kde padnou, p??padn? se odvezou jednou za ?as v r?mci ?klidu, ale d?evo se nijak nevyu??v?. Mike On 7.2.2011 23:03, Marek Prokop wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > je n?jak? ?zus, jak tagovat rozlehl? z?meck? parky, kter? sv?m stylem > napodobuj? b??nou krajinu? Konkr?tn? jsem nasb?ral n?jak? data k > z?meck?mu parku na Konopi?ti [1], kter? je nyn? tagov?n jen jako les, > a p?em??l?m, zda ho m?m cel? p?etagovat na park. Na jednu stranu by to > bylo asi s?manticky spr?vn?j??, na druhou stranu pak bude mapa m?n? > v?rn? odr??et vzhled krajiny, proto?e se v parku st??daj? plochy > vzrostl?ch strom? a luk, co? pom?h? orientaci v ter?nu. > > Napadla mne i takov? kombinace, ?e by cel? plocha byla otagovan? jako > park a v n? by pak byly nav?c vyzna?eny souvisl? stromov? porosty jako > les. > > Jen pro srovn?n?, podobn? parky, t?eba Pr?honick? [2] nebo na Hlubok? > [3] jsou ji? nyn? tagovan? jen jako parky. > > [1] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.77504&lon=14.65885&zoom=15&layers=M > [2] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.9903&lon=14.5536&zoom=14&layers=M > [3] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.05335&lon=14.43955&zoom=15&layers=M > > D?ky, > > Marek > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

13.2.2011 05:56:22 (#3)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, 2011/2/8 Mike <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> mysl?m, ?e Konopi?t? je na tuty les, park se to naz?v? snad jen proto, > ?e je mezi m?stem a z?mkem.
No, park se to naz?v? proto, ?e to je park :-) Narozd?l od lesa, kter? se vysazuje prim?rn? pro hospod??sk? ??ely, parky se vysazuj? a udr?uj? pro ??ely estetick? a rekrea?n?. Je ale pravda, ?e pr?v? typ anglick?ho krajin??sk?ho parku, kter?m je Konopi?t?, m? les napodobovat a laik to v krajin? asi snadno nepozn?. zobrazit citaci
> Pr?honick? park je zcela jin? - tam snad nen? jedin? strom, kter? by > nebyl vysazen a udr?ov?n - tak? to m? statut botanick? zahrady, nav?c se > tam plat? vstup.
Zadn? ??st je stylov? skoro stejn? (a vstupn? se do ni neplat?). Nicm?n? zkusil jsem to nakonec pro v?t?? n?zornost zkombinovat. Park tvo?? z?kladn? vrstvu a na n? je vynesen les. Vypad? to takto: http://www.openstreetmap.org/?lat=49.77628&lon=14.65935&zoom=15&layers=M Zaj?m? mne, jak? m?t na toto ?e?en? n?zor. Pro srovn?n? se ale pod?vejte tak? na vzory, kter? mne inspirovaly: Dr???any http://www.openstreetmap.org/?lat=51.03844&lon=13.76233&zoom=15&layers=M Lond?n http://www.openstreetmap.org/?lat=51.4246&lon=-0.3065&zoom=13&layers=M Cambridge http://www.openstreetmap.org/?lat=52.20486&lon=0.11354&zoom=17&layers=M V Anglii z?ejm? pou??vaj? sp??e nature=wood, co? asi spr?vn? nen?, ale princip kombinace parku a lesa se mi l?b?, proto?e je spr?vn? s?manticky a n?zorn? na vykreslen? map?. Zdrav?, Marek

13.2.2011 05:58:11 (#4)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
99 2484
Tohle ?e?en? se mi l?b?. ~ honny

14.2.2011 08:33:00 (#5)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
Dovolil bych si malou pozn?mku, zobrazit citaci
> No, park se to naz?v? proto, ?e to je park :-) Na rozd?l od lesa, kter? > se vysazuje prim?rn? pro hospod??sk? ??ely, parky se vysazuj? a > udr?uj? pro ??ely estetick? a rekrea?n?. Je ale pravda, ?e pr?v? typ > anglick?ho krajin??sk?ho parku, kter?m je Konopi?t?, m? les > napodobovat a laik to v krajin? asi snadno nepozn?.
velmi voln? podle lesn?ho z?kona a i z jin?ch zdroj?: Les m? funkce produk?n? a neproduk?n?. Produk?n? se v?t?inou mysl? d??v?, ale m??ou to b?t i lesn? plody, maso. Nap?. v obo?e, co? je bez pochyby "les" je hlavn? funkc? produkce jelen? - s d??v?m se tam na zisk moc po??tat ned?. Z neproduk?n?ch funkc? je jasn?, ?e se jedn? o funkce ochrann? (p?da, voda, hluk, ...), hydrologick?, rekrea?n?, a dal??. Z hlediska hospod??sk? ?pravy lesa existuje kategorie lesa "les zvl??tn?ho ur?en?", co? jsou porosty, kde p?evl?d? pr?v? jin? funkce, ne? d?evoproduk?n?. Typick?m p??kladem jsou "p??m?stsk? lesy", kde p?evl?d? funkce rekreak?n?. A to jsem je?t? ne?ekl, ?e z hlediska z?kona nejde ani tak o "les" v kter?mkoliv jeho v?vojov?m stadiu, jako sp?? o "pozemky ur?en? k pln?n? funkce lesa", co? m??ou b?t i krom? zjevn?ho i lesn? ?kolky, lesn? cesty, skl?dky d??v?, lesn? pastviny, ba?iny, rybn??ky, atd. Z uveden?ho vpl?v?, ?e to, ?e se n??emu ??k? "les" nebo "park" je?t? ne??k? nic o tom, jak?m atributem by bylo vhodn? to ozna?it. Nap?. "parkem" je ozna?ov?n lesn? porost + louky v okol? Hostiva?sk? p?ehrady http://www.openstreetmap.org/?lat=50.0418&lon=14.53481&zoom=15&layers=M Podle katastru je to ale "lesn? pozemek" http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-736442&y=-1049210&maplayers=%208244EA23 jako typick? "park" bych ale nev?hal ozna?it nap?. sharwood u hl. n?dra?? (Praha) http://www.openstreetmap.org/?lat=50.08379&lon=14.43413&zoom=17&layers=M zobrazit citaci
> > > Pr?honick? park je zcela jin? - tam snad nen? jedin? strom, kter? by > > nebyl vysazen a udr?ov?n - tak? to m? statut botanick? zahrady, nav?c se > > tam plat? vstup. > > Zadn? ??st je stylov? skoro stejn? (a vstupn? se do ni neplat?).
Kdy? se pod?v?me do KN, tak ta p?edn? ??st parku (kliknul jsem n?hodn? do ??sti "p?ed silnic?") je "zele?", zp?sob vyu?it? je "ostan? plocha". http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-734697&y=-1054840&maplayers=%208244EA23 Za silnici jakbysmet: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-735030&y=-1054981&maplayers=%208244EA23 Kdy? jsem kliknul n?kam u Konopi?t? (moc to tam nezn?m): http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-730831&y=-1079439&maplayers=%208244EA23 tak to vypad? na "jin? plocha" a "ostatn? plocha" nebo hned vedle http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-731263&y=-1079391&maplayers=%208244EA23 lesn? pozemek. "Kunratick? les" (co? je pozemek prakticky uprost?ed m?sta) je "lesn? pozemek", vyu?it? je ale drsn? rekrea?n? (a p?do ochrann?, ale to bych sem moc netahal). A tak d?l. zobrazit citaci
> > Nicm?n? zkusil jsem to nakonec pro v?t?? n?zornost zkombinovat. Park > tvo?? z?kladn? vrstvu a na n? je vynesen les. Vypad? to takto: > > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.77628&lon=14.65935&zoom=15&layers=M > > Zaj?m? mne, jak? m?t na toto ?e?en? n?zor. Pro srovn?n? se ale > pod?vejte tak? na vzory, kter? mne inspirovaly: > > Dr???any > http://www.openstreetmap.org/?lat=51.03844&lon=13.76233&zoom=15&layers=M > > Lond?n > http://www.openstreetmap.org/?lat=51.4246&lon=-0.3065&zoom=13&layers=M > > Cambridge > http://www.openstreetmap.org/?lat=52.20486&lon=0.11354&zoom=17&layers=M > > V Anglii z?ejm? pou??vaj? sp??e nature=wood, co? asi spr?vn? nen?, ale > princip kombinace parku a lesa se mi l?b?, proto?e je spr?vn? > s?manticky a n?zorn? na vykreslen? map?. > > Zdrav?, > > Marek
J? bych se k navr?en?mu p?ipojil, ale poprosil bych, aby se p?i vykreslov?n? "park?" a "les?" zohlednilo to, co je moment?ln? v katastru, proto?e to je tak ??kaj?c "ground truth". Mysl?m taky, ?e se vyplat? to konzultovat se ZABAGEDem (k dispozici na map?ch v nahlizenidokn.cuzk.cz, tam je to sice rozd?leno snad jenom na "les","sad","ostatn? plochy" (voln? vym??l?m, nenahl???m do dokumentace), m??e to b?t ur?it? vod?tko. Tolik moje cancy J?chym -- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz PGP Public key: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp

14.2.2011 01:01:40 (#6)
gravatar

Marek Prokop

<marek at sovavsiti.cz>
98
Ahoj, 2011/2/14 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com>: zobrazit citaci
> Z uveden?ho vpl?v?, ?e to, ?e se n??emu ??k? "les" nebo "park" je?t? > ne??k? nic o tom, jak?m atributem by bylo vhodn? to ozna?it.
To je mi jasn?. J? osobn? vid?m d?l?tko v tom, ?e park je architektonick? d?lo, tj. je vytvo?en podle p?esn?ho pl?nu, kde co poroste a neporoste, ten pl?n je n?jak sofistikovan? promy?len? (tedy ne v?ude smrky, jen na okraji ?ada dub?) a m? prim?rn? estetick? ??el. Ch?pu, ?e zanedban? ?i zcela zpustl? parky (co? n?kter? z?meck? jsou) jde u? od lesa poznat t??ko, ale trochu znal? ?lov?k tam alespo? existenci p?vodn?ho pl?nu pozn?. To na?t?st? nen? p??pad Konopi??sk?ho parku. Ten je udr?ovan? slu?n?, i kdy? se od vzhledu p?ed 100 lety vzd?lil u? hodn?. zobrazit citaci
> Nap?. "parkem" je ozna?ov?n lesn? porost + louky > v okol? Hostiva?sk? p?ehrady
Pravd?podobn? spr?vn?. Sice nezn?m detaily, ale pamatuji si, ?e kdy? jsem byl d?t?, ty porosty tam byly ?erstv? vysazen? a zjevn? tam existoval alespo? n?jak? architektonick? n?vrh. zobrazit citaci
> J? bych se k navr?en?mu p?ipojil, ale poprosil bych, aby se p?i > vykreslov?n? "park?" a ?"les?" zohlednilo to, co je moment?ln? v > katastru, proto?e to je tak ??kaj?c "ground truth".
Zohlednit se to m??e (a zohled?ovat to budu), pokud to nen? ve zjevn?m rozporu s realitou, co? t?eba lesy (?i sp??e p?esn? pr?b?h jejich hranic) ?asto jsou. Zdrav?, Marek

« zpět na výpis měsíce