« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] tagování sídel

Vlákno 4.6. - 14.6.2010, počet zpráv: 28


4.6.2010 01:37:50 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, koukal jsem jak jsou tagovan? s?dla v ?R a p?r v?c? se mi nel?b? a docela bych r?d znal n?zor dal??ch lid?. Zjistil jsem, ?e dost "vesnic" v ?R je otagov?no place=suburb. J? si pod t?mto tagem p?edstavuju ?tvr? m?sta. Tento tag mi p?ijde nevhodn? jako obecn? ozna?en? jak?hokoliv s?dla bez vlastn?ho obecn?ho ??adu, typicky: 1) naprosto jasn? vidl?kovsk? vesnice (neberte si to pros?m nikdo osobn? :)), kter? se administrativn? p?ipojila k n?jak?mu v?t??mu m?stu. 2) vesni?ka, kter? nem? vlastn? obecn? ??ad a administrativn? pat?? pod obec "p?es kopec". Mimochodem v t?chto p??padech je zaj?mav? i silni?n? zna?en? za??tku a konce obce, proto?e na t?chto cedul?ch jsem u? vid?l t?i mo?nosti: a) pouze n?zev vesni?ky; b) n?zev obce, a na dal??m ??dku n?zev vesni?ky; c) pouze n?zev obce, pod kterou vesni?ka pat??. Tu?? n?kdo jak?mi (a jestli n?jak?mi) pravidly se toto zna?en? ??d?? Osobn? si mysl?m, ?e hodnota tagu place by m?la vyjad?ovat region?ln? d?le?itost s?dla - to je to, co v?t?inu ?ten??? mapy zaj?m?. Pokud se n?kdo chce p?dit po tom, jak je kter? oblast za?azena administrativn? m? mo?nost to vyvodit z ned?vno importovan?ch hranic administrativn?ch celk? a jejich center. M?te n?kdo p?ehled jak je to s leg?lnost? importu dat z ?S?? Konkr?tn? by mysl?m bylo celkem dobr? doplnit na relace (p??p. p??mo administrativn? centra) nap?. ?daje o po?tu obyvatel a statutu obce (m?stys, m?sto). M?j n?zor na jednotliv? hodnoty tagu place: * city - v?t?? m?sta... t?ch 10 co je v OSM otagov?no. * town - m?sta z hlediska urbanismu... vet?? s?dla, typicky jsou zde dostupn? n?jak? slu?by (ne jenom s?mo?ka, dv? hospody a JZD :)). Nikoliv administrativn? status m?sta - t?eba takov? Lou?n? pod Kl?novcem s necelou stovkou obyvatel sem podle m? rozhodn? nepat??. * suburb - pojmenovan? m?stsk? ?tvrti, ale op?t bych nelp?l na administrativn?m ?len?n? - nap?. osobn? skute?n? nem?m tu?en? jestli bydl?m v obvodu Pardubice II, III, nebo n?jak? jin? ??slo, ale kdy? m?stn?mu ?eknu Vi??ovka, tak bude v?d?t; nav?c hranice m?stk?ch obvod? a obecn? zn?m?ch pojmenov?n? ??st? Pardubic nejsou shodn?. * village - v?t?? vesnice * hamlet - mal? v?sky, samoty * locality - oblasti bez trval?ho os?dlen? Abych to shrnul, tak si mysl?m, ?e ofici?ln? ?daje - po?ty obyvatel, status obce, apod. - by m?ly b?t nez?visl? na hodnot? tagu place. Zdrav?, Petr Mor?vek -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100604/66e1b53a/attachment.pgp>

4.6.2010 07:10:13 (#2)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ahoj, dohodli jsme se, ?e to budeme zna?it podle administrativn?ho ?len?n?. Toto je v?c, kter? je?t? nen? po importu hranic obc? hotov?. Chyst?m se na to, ale te? mus?m dod?lat je?t? n?jak? v?ci, pak se na to vrhnu. M?lo by to b?t takto: 1. samostatn? obce budou m?t tag place=village/city/town, tyto place budou sou??st? relation p??slu?n?ch boundary s admin_level=8 jako admin_center 2. vesni?ky, pat??c? pod jinou obec, budou m?t tag place=suburb Toto administrativn? d?len? je z?sadn? pro ur?ov?n? adres. Suburb je bran? jako ??st obce a i tak je uv?d?no v ofici?ln?ch seznamech. I ty vesni?ky, kter? vypadaj? samostatn?, tak v t?chto seznamech neexistuj? jako obec. Nap??klad navigace pot?ebuje p?i hled?n? adres seznam obc? (co? je place a jeho poloha, nejde to d?lat podle boundary) a pak adresy, kter? p??slu?? t?to obci a jsou uvnit? boundary stejn?ho jm?na. T?mto je zaru?eno, ?e se v navigaci v seznamu obc? nebudou motat v?echny vesni?ky, kter? tam nemaj? co d?lat, a budou spr?vn? figurovat pod nad?azenou obc?. P??klad: vesnice Nedv?dice je sou??st? obce Sob?slav, adresa v Nedv?dic?ch je uv?d?na jako: Petr Nov?k Nedv?dice 25 Sob?slav P?i hled?n? adresy v navigaci u?ivatel hled? v po?ad? Sob?slav-Nedv?dice-25 On 06/04/2010 01:37 AM, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > koukal jsem jak jsou tagovan? s?dla v ?R a p?r v?c? se mi nel?b? a > docela bych r?d znal n?zor dal??ch lid?. > > Zjistil jsem, ?e dost "vesnic" v ?R je otagov?no place=suburb. J? si pod > t?mto tagem p?edstavuju ?tvr? m?sta. Tento tag mi p?ijde nevhodn? jako > obecn? ozna?en? jak?hokoliv s?dla bez vlastn?ho obecn?ho ??adu, typicky: > 1) naprosto jasn? vidl?kovsk? vesnice (neberte si to pros?m nikdo osobn? > :)), kter? se administrativn? p?ipojila k n?jak?mu v?t??mu m?stu. > 2) vesni?ka, kter? nem? vlastn? obecn? ??ad a administrativn? pat?? pod > obec "p?es kopec". > Mimochodem v t?chto p??padech je zaj?mav? i silni?n? zna?en? za??tku a > konce obce, proto?e na t?chto cedul?ch jsem u? vid?l t?i mo?nosti: a) > pouze n?zev vesni?ky; b) n?zev obce, a na dal??m ??dku n?zev vesni?ky; > c) pouze n?zev obce, pod kterou vesni?ka pat??. Tu?? n?kdo jak?mi (a > jestli n?jak?mi) pravidly se toto zna?en? ??d?? > > Osobn? si mysl?m, ?e hodnota tagu place by m?la vyjad?ovat region?ln? > d?le?itost s?dla - to je to, co v?t?inu ?ten??? mapy zaj?m?. > Pokud se n?kdo chce p?dit po tom, jak je kter? oblast za?azena > administrativn? m? mo?nost to vyvodit z ned?vno importovan?ch hranic > administrativn?ch celk? a jejich center. > M?te n?kdo p?ehled jak je to s leg?lnost? importu dat z ?S?? Konkr?tn? > by mysl?m bylo celkem dobr? doplnit na relace (p??p. p??mo > administrativn? centra) nap?. ?daje o po?tu obyvatel a statutu obce > (m?stys, m?sto). > > M?j n?zor na jednotliv? hodnoty tagu place: > * city - v?t?? m?sta... t?ch 10 co je v OSM otagov?no. > > * town - m?sta z hlediska urbanismu... vet?? s?dla, typicky jsou zde > dostupn? n?jak? slu?by (ne jenom s?mo?ka, dv? hospody a JZD :)). > Nikoliv administrativn? status m?sta - t?eba takov? Lou?n? pod Kl?novcem > s necelou stovkou obyvatel sem podle m? rozhodn? nepat??. > > * suburb - pojmenovan? m?stsk? ?tvrti, ale op?t bych nelp?l na > administrativn?m ?len?n? - nap?. osobn? skute?n? nem?m tu?en? jestli > bydl?m v obvodu Pardubice II, III, nebo n?jak? jin? ??slo, ale kdy? > m?stn?mu ?eknu Vi??ovka, tak bude v?d?t; nav?c hranice m?stk?ch obvod? a > obecn? zn?m?ch pojmenov?n? ??st? Pardubic nejsou shodn?. > > * village - v?t?? vesnice > > * hamlet - mal? v?sky, samoty > > * locality - oblasti bez trval?ho os?dlen? > > Abych to shrnul, tak si mysl?m, ?e ofici?ln? ?daje - po?ty obyvatel, > status obce, apod. - by m?ly b?t nez?visl? na hodnot? tagu place. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

4.6.2010 08:25:34 (#3)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Mike napsal(a): zobrazit citaci
> M?lo by to b?t takto: > 2. vesni?ky, pat??c? pod jinou obec, budou m?t tag place=suburb
Tohle je podle m? ?pln? ?patn?, prost? a? se sna??m jak se sna??m subrub na vesni?ku nepasuje. zobrazit citaci
> Toto administrativn? d?len? je z?sadn? pro ur?ov?n? adres. Suburb je > bran? jako ??st obce a i tak je uv?d?no v ofici?ln?ch seznamech. I ty > vesni?ky, kter? vypadaj? samostatn?, tak v t?chto seznamech neexistuj? > jako obec. Nap??klad navigace pot?ebuje p?i hled?n? adres seznam obc? > (co? je place a jeho poloha, nejde to d?lat podle boundary) a pak > adresy, kter? p??slu?? t?to obci a jsou uvnit? boundary stejn?ho jm?na. > T?mto je zaru?eno, ?e se v navigaci v seznamu obc? nebudou motat v?echny > vesni?ky, kter? tam nemaj? co d?lat, a budou spr?vn? figurovat pod > nad?azenou obc?.
Neslou?? k tomuto n?hodou tak is_in? Nev?m tedy co a jak, kter? naviga?n? software parsuje, ale mysl?m, ?e podobn? jako bychom "nem?li tagovat pro renderery", bychom nem?li pod?izovat tagov?n? naviga?n?m softwaru. Vesni?ka kdesi na Vyso?in?, odkud jsou to k v?t??mu m?stu des?tky kilometr?, prost? nen? suburb. Zdrav?, Petr Mor?vek -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: xificurk.vcf Type: text/x-vcard Size: 353 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100604/d9ef26ff/attachment.vcf> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100604/d9ef26ff/attachment.pgp>

4.6.2010 11:03:05 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> M?te n?kdo p?ehled jak je to s leg?lnost? importu dat z ?S??
*** oni se doposud vyjadrovali neurcite, nebo spise zaporne, wikipedie data CSU pouziva zobrazit citaci
> Abych to shrnul, tak si mysl?m, ?e ofici?ln? ?daje - po?ty obyvatel, > status obce, apod. - by m?ly b?t nez?visl? na hodnot? tagu place.
*** jak jinak chces oznacit cca 6000 obci a 15 000 mistnich casti nez systematicky z oficialnich udaju, ci jejich kombinaci. ha hanoj

4.6.2010 11:59:34 (#5)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
>> M?te n?kdo p?ehled jak je to s leg?lnost? importu dat z ?S?? > *** oni se doposud vyjadrovali neurcite, nebo spise zaporne, wikipedie > data CSU pouziva
To je ?koda (doufal jsem, ?e vzhledem k tomu, ?e je to na wikipedii, tak by nemusel b?t probl?m ani pro OSM)... tak?e se jich tedy n?kdo kdysi ptal p??mo - jak je to dlouho? Mo?n? by bylo dobr? to zkusit n?kdy znovu. zobrazit citaci
>> Abych to shrnul, tak si mysl?m, ?e ofici?ln? ?daje - po?ty obyvatel, >> status obce, apod. - by m?ly b?t nez?visl? na hodnot? tagu place. > > *** jak jinak chces oznacit cca 6000 obci a 15 000 mistnich casti > nez systematicky z oficialnich udaju, ci jejich kombinaci.
V?ak ty ofici?ln? ?daje tam ji? jsou systematicky naimportovan?, nevid?m d?vod aby se ta data je?t? duplikovala v tagu place (kter? dle m?ho n?zoru m? vyjad?ovat n?co trochu jin?ho). D?l?me snad mapu toho, jak to skute?n? na m?st? vypad?, ne jen dal?? ??edn? rejst??k, ne? Osobn? vid?m dva hlavn? probl?my "strojov?ho" p?ekop?rov?n? administrativn?ho ?len?n? do tagu place: a) t?i vesnice, kter? z pohledu n?v?t?vn?ka vypadaj? _velmi_ podobn?, budou v map? zaneseny rozd?ln? - village, town, suburb. b) ofici?ln? m?stsk? obvody m??ou b?t pouze o??slovan? ??sti m?sta, nav?c ty hranice ne v?dy sed? s pojmenovan?mi oblastmi, kter? m?stn? znaj?, viz t?eba zmi?ovan? Pardubice [1]. Tak? v Praze by to znamenalo smazat Malou Stranu, Star? M?sto apod. a nahradit je Praha 1 a? 22. Mysl?m si, ?e hodnota place se ned? dost dob?e vycucat z n?jak? ??edn? tabulky (podobn? jako spousta dal??ch dat v OSM), jednodu?e je pot?eba v?d?t, jak to na dan?m m?st? vypad?. Je?t? k p?edchoz?mu argumentu s hled?n?m adres - engine, kter? pou??v? hlavn? str?nka OSM, by podle wiki [2] nem?l m?t v?bec ??dn? probl?my naj?t spr?vn? adresu nehled? na to, jestli se pro vesnice bez obecn?ho ??adu pou??v?, nebo nepou??v? suburb. Kompletn? import ?zemn?ho ?len?n? ?R v tomto sm?ru hled?n? velmi usnad?uje, p??p. se to d? doladit pomoc? zmi?ovan?ho is_in tagu. [1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice#M.C4.9Bstsk.C3.A9_obvody [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim/Development_overview Zdrav?, Petr Mor?vek -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100604/8fb83bf0/attachment.pgp>

4.6.2010 12:44:41 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> To je ?koda (doufal jsem, ?e vzhledem k tomu, ?e je to na wikipedii, tak > by nemusel b?t probl?m ani pro OSM)... tak?e se jich tedy n?kdo kdysi > ptal p??mo - jak je to dlouho? Mo?n? by bylo dobr? to zkusit n?kdy znovu.
*** ano, odpovedi byly vyhybave, protoze ty lidi z CSU neumeli dotaz na legalitu resit. Pokusit se oslovit spravneho cloveka je urcite spravny smer. zobrazit citaci
>>> Abych to shrnul, tak si mysl?m, ?e ofici?ln? ?daje - po?ty obyvatel, >>> status obce, apod. - by m?ly b?t nez?visl? na hodnot? tagu place. >> >> *** jak jinak chces oznacit cca 6000 obci a 15 000 mistnich casti >> nez systematicky z oficialnich udaju, ci jejich kombinaci. > > V?ak ty ofici?ln? ?daje tam ji? jsou systematicky naimportovan?, nevid?m > d?vod aby se ta data je?t? duplikovala v tagu place (kter? dle m?ho > n?zoru m? vyjad?ovat n?co trochu jin?ho). > D?l?me snad mapu toho, jak to skute?n? na m?st? vypad?, ne jen dal?? > ??edn? rejst??k, ne?
*** tag place by mel vyjadrovat kategorie miry rozvoje zastavenych uzemnich celku. O tom jake parametry a kategorie a jak ji vytvorit je vec hledani mozneho a vhodneho. zobrazit citaci
> Osobn? vid?m dva hlavn? probl?my "strojov?ho" p?ekop?rov?n? > administrativn?ho ?len?n? do tagu place: > a) t?i vesnice, kter? z pohledu n?v?t?vn?ka vypadaj? _velmi_ podobn?, > budou v map? zaneseny rozd?ln? - village, town, suburb.
*** Souhlasim, ale my se nemusime omezovat jen na data administrativniho cleneni. Zname napr. pocet obyvatel sidel, tech. vybavenost, mozna rozsah zastaveneho uzemi, hustotu osidleni, statut... Obce a mistni casti, musis oznacit strojove, systematicky z udaju dostupnych, nebot si myslim, ze: a) nevytvoris jednotnou a pruhlednou metodiku pro vyjadreni dojmu ze sidla pro jeho navstevniky b) neprojdes rucne vsech 15 000 mist zobrazit citaci
> b) ofici?ln? m?stsk? obvody m??ou b?t pouze o??slovan? ??sti m?sta, > nav?c ty hranice ne v?dy sed? s pojmenovan?mi oblastmi, kter? m?stn? > znaj?, viz t?eba zmi?ovan? Pardubice [1]. Tak? v Praze by to znamenalo > smazat Malou Stranu, Star? M?sto apod. a nahradit je Praha 1 a? 22.
*** mestskych casti je v CR 143. Tento problem lze resit rucne. ha hanoj

4.6.2010 01:52:14 (#7)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
zobrazit citaci
>> M?lo by to b?t takto: >> 2. vesni?ky, pat??c? pod jinou obec, budou m?t tag place=suburb > > Tohle je podle m? ?pln? ?patn?, prost? a? se sna??m jak se sna??m subrub > na vesni?ku nepasuje. > >> Toto administrativn? d?len? je z?sadn? pro ur?ov?n? adres. Suburb je >> bran? jako ??st obce a i tak je uv?d?no v ofici?ln?ch seznamech. I ty >> vesni?ky, kter? vypadaj? samostatn?, tak v t?chto seznamech neexistuj? >> jako obec. Nap??klad navigace pot?ebuje p?i hled?n? adres seznam obc? >> (co? je place a jeho poloha, nejde to d?lat podle boundary) a pak >> adresy, kter? p??slu?? t?to obci a jsou uvnit? boundary stejn?ho jm?na. >> T?mto je zaru?eno, ?e se v navigaci v seznamu obc? nebudou motat v?echny >> vesni?ky, kter? tam nemaj? co d?lat, a budou spr?vn? figurovat pod >> nad?azenou obc?. > > Neslou?? k tomuto n?hodou tak is_in? > > Nev?m tedy co a jak, kter? naviga?n? software parsuje, ale mysl?m, ?e > podobn? jako bychom "nem?li tagovat pro renderery", bychom nem?li > pod?izovat tagov?n? naviga?n?m softwaru. Vesni?ka kdesi na Vyso?in?, > odkud jsou to k v?t??mu m?stu des?tky kilometr?, prost? nen? suburb. > > Zdrav?, > Petr Mor?vek > >
Ale toto p?ece nen? tagov?n? pro naviga?n? p??stroje. To je tagov?n? tak, aby to odpov?dalo skute?nosti a bylo univerz?ln?. A jak jinak to tagovat, ne? podle ji? existuj?c?ch zdroj? - v?echny mapy co jsou, tak to maj? takto. Pokud t?eba do vyhled?v?n? na mapy.cz zad?m Nedv?dice, tak to vyhod? ??st obce a ne obec. A ??st obce je suburb. Tagovat to podle dojm? je zkreslen?, ka?d? m? dojem jin?. Dal?? p??klad - podle wiki by m?l town b?t 10-100 tis. obyvatel. Na?el jsem spoustu obc?, kter? n?kdo ozna?il jako town jen proto, ?e m? k tomu m?stu vztah (mo?n? tam bydl?), p?esto?e obec m?la sotva 1000 obyvatel a ani nem? status m?sta. Ani v?t?ina m?st, co m?me ozna?en?ch jako town, toto nespl?uje. Jak rozhodnout tu hranici? Proto se to d?l? podle toho, zda m? u n?s obec status m?sta, pak je to town, jinak je to prost? village (v?etn? tzv. m?stys?). Toto p?esn? definuje zna?en? a ka?d? v?, jak to m? ud?lat. Oproti stavu, kdy definujeme n?jakou velikost - rozlohu/po?et obyvatel apod. Jde o to, aby ka?d? software m?l mo?nost si z toho vyt?hnout to, co pot?ebuje a ne fiktivn? ?daje. Kdy? u? jsme zm?nili navigaci - osobn? jsem si t?m u? pro?el, jak vyt?hnout z OSM adresy a to opravdu prakticky, ne jen fiktivn?, tak?e v?m, o ?em mluv?m. St?le nejsem se stavem spokojen, tak?e mne ?ek? krok p?efiltrov?n? v?ech place a v?echny village co nejsou jako admin_center v relaci boundary s admin_level=8 (=obec) p?evedu na suburb.

4.6.2010 02:06:35 (#8)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Dal?? p??klad - podle wiki by m?l town b?t 10-100 tis. obyvatel. Na?el > jsem spoustu obc?, kter? n?kdo ozna?il jako town jen proto, ?e m? k tomu > m?stu vztah (mo?n? tam bydl?), p?esto?e obec m?la sotva 1000 obyvatel a
Rab?tejn nad St?elou m? asi 20 st?l?ch obyvatel (+p?r chalup???), p?esto m? status m?sta (ve st?edov?ku tam byl hrad a trochu v?t?? os?dlen?, dnes tam moc lid? nen?, ale status m?sta z?stal). Takov?ch "pidim?st" (pod 1000 obyvatel) je v?c, by? ne tak mal?ch. Tam by zase asi necht?lo cp?t do nich town, by? maj? status m?sta, proto?e jsou pak tyto pidim?sta vid?t u? od p??li? velk?ho zoomu. zobrazit citaci
> ani nem? status m?sta. Ani v?t?ina m?st, co m?me ozna?en?ch jako town, > toto nespl?uje. Jak rozhodnout tu hranici? Proto se to d?l? podle toho, > zda m? u n?s obec status m?sta, pak je to town, jinak je to prost? > village (v?etn? tzv. m?stys?). Toto p?esn? definuje zna?en? a ka?d? v?, > jak to m? ud?lat. Oproti stavu, kdy definujeme n?jakou velikost - > rozlohu/po?et obyvatel apod.
Mo?n? by ofici?ln? status (obec, m?sto, m?stys, m?stsk? ??st, ??st obce) + po?et obyvatel k n?jak?mu dni ?el docpat do dal??ho tagu a pak podle n?j p??padn? p?etagov?vat (m?sto + obyvatel?<1000 -> village), pokud vymysl?me pravidla podle kter?ch by to ?lo d?lat. Martin

4.6.2010 02:16:47 (#9)
gravatar

Jiri Parkan

<jparkan at gmail.com>
47
2010/6/4 MP <singularita at gmail.com>: zobrazit citaci
> Rab?tejn nad St?elou m? asi 20 st?l?ch obyvatel (+p?r chalup???), > p?esto m? status m?sta (ve st?edov?ku tam byl hrad a trochu v?t?? > os?dlen?, dnes tam moc lid? nen?, ale status m?sta z?stal). Takov?ch > "pidim?st" (pod 1000 obyvatel) je v?c, by? ne tak mal?ch. Tam by zase > asi necht?lo cp?t do nich town, by? maj? status m?sta, proto?e jsou > pak tyto pidim?sta vid?t u? od p??li? velk?ho zoomu.
Kdy? se kouknu na wikipedii, do?tu se tam ?e "Rab?tejn nad St?elou je b?val? m?sto v severn? ??sti okresu Plze?-sever, dnes ??st m?sta Man?t?n." tak?e to town asi nebude, i kdy? se jako nejmen?? m?sto republiky r?di prezentuj?. Parkis

4.6.2010 02:40:15 (#10)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
A kdy? se pod?v?m do ofici?ln?ho UIR, tak je opravdu Rab?tejn nad St?elou jen ??st obce Man?t?n, tak?e jestli to n?kdo ozna?il jako town, tak je to p?esn? to, o ?em jsem mluvil. On 4.6.2010 14:16, Jiri Parkan wrote: zobrazit citaci
> 2010/6/4 MP <singularita at gmail.com>: > >> Rab?tejn nad St?elou m? asi 20 st?l?ch obyvatel (+p?r chalup???), >> p?esto m? status m?sta (ve st?edov?ku tam byl hrad a trochu v?t?? >> os?dlen?, dnes tam moc lid? nen?, ale status m?sta z?stal). Takov?ch >> "pidim?st" (pod 1000 obyvatel) je v?c, by? ne tak mal?ch. Tam by zase >> asi necht?lo cp?t do nich town, by? maj? status m?sta, proto?e jsou >> pak tyto pidim?sta vid?t u? od p??li? velk?ho zoomu. > > Kdy? se kouknu na wikipedii, do?tu se tam ?e "Rab?tejn nad St?elou je > b?val? m?sto v severn? ??sti okresu Plze?-sever, dnes ??st m?sta > Man?t?n." > tak?e to town asi nebude, i kdy? se jako nejmen?? m?sto republiky r?di > prezentuj?. > > Parkis > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.6.2010 02:56:51 (#11)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
Ok, ?patn? p??klad, ale je dost jin?ch "pidim?st", viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m?st_v_?esku_podle_po?tu_obyvatel Nejmen?? m? 71 obyvatel, ale mal?ch m?st pod 2000 je asi stovka, co? je ?estina seznamu. Tagovat slep? m?sto -> town nemus? b?t v?dy to nejlep?? Martin On 04/06/2010, Mike <mike at mikecrash.com> wrote: zobrazit citaci
> A kdy? se pod?v?m do ofici?ln?ho UIR, tak je opravdu > Rab?tejn nad St?elou jen ??st obce Man?t?n, tak?e jestli to n?kdo > ozna?il jako town, tak je to p?esn? to, o ?em jsem mluvil. > > > On 4.6.2010 14:16, Jiri Parkan wrote: > > 2010/6/4 MP <singularita at gmail.com>: > > > >> Rab?tejn nad St?elou m? asi 20 st?l?ch obyvatel (+p?r chalup???), > >> p?esto m? status m?sta (ve st?edov?ku tam byl hrad a trochu v?t?? > >> os?dlen?, dnes tam moc lid? nen?, ale status m?sta z?stal). Takov?ch > >> "pidim?st" (pod 1000 obyvatel) je v?c, by? ne tak mal?ch. Tam by zase > >> asi necht?lo cp?t do nich town, by? maj? status m?sta, proto?e jsou > >> pak tyto pidim?sta vid?t u? od p??li? velk?ho zoomu. > > > > Kdy? se kouknu na wikipedii, do?tu se tam ?e "Rab?tejn nad St?elou je > > b?val? m?sto v severn? ??sti okresu Plze?-sever, dnes ??st m?sta > > Man?t?n." > > tak?e to town asi nebude, i kdy? se jako nejmen?? m?sto republiky r?di > > prezentuj?. > > > > Parkis > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.6.2010 03:06:52 (#12)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ne??k?me, ?e je to ide?ln?, ale lep?? ?e?en? nem?me. To bysme museli zav?st dal?? tag, kter? pak ?ekne administrativn? status. To by t?ch tag? bylo po?ehnan?. On 4.6.2010 14:56, MP wrote: zobrazit citaci
> Ok, ?patn? p??klad, ale je dost jin?ch "pidim?st", viz. > http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m?st_v_?esku_podle_po?tu_obyvatel > > Nejmen?? m? 71 obyvatel, ale mal?ch m?st pod 2000 je asi stovka, co? > je ?estina seznamu. Tagovat slep? m?sto -> town nemus? b?t v?dy to > nejlep?? > > Martin > > On 04/06/2010, Mike <mike at mikecrash.com> wrote: >> A kdy? se pod?v?m do ofici?ln?ho UIR, tak je opravdu >> Rab?tejn nad St?elou jen ??st obce Man?t?n, tak?e jestli to n?kdo >> ozna?il jako town, tak je to p?esn? to, o ?em jsem mluvil. >> >> >> On 4.6.2010 14:16, Jiri Parkan wrote: >> > 2010/6/4 MP <singularita at gmail.com>: >> > >> >> Rab?tejn nad St?elou m? asi 20 st?l?ch obyvatel (+p?r chalup???), >> >> p?esto m? status m?sta (ve st?edov?ku tam byl hrad a trochu v?t?? >> >> os?dlen?, dnes tam moc lid? nen?, ale status m?sta z?stal). Takov?ch >> >> "pidim?st" (pod 1000 obyvatel) je v?c, by? ne tak mal?ch. Tam by zase >> >> asi necht?lo cp?t do nich town, by? maj? status m?sta, proto?e jsou >> >> pak tyto pidim?sta vid?t u? od p??li? velk?ho zoomu. >> > >> > Kdy? se kouknu na wikipedii, do?tu se tam ?e "Rab?tejn nad St?elou je >> > b?val? m?sto v severn? ??sti okresu Plze?-sever, dnes ??st m?sta >> > Man?t?n." >> > tak?e to town asi nebude, i kdy? se jako nejmen?? m?sto republiky r?di >> > prezentuj?. >> > >> > Parkis >> > >> > _______________________________________________ >> > Talk-cz mailing list >> > Talk-cz at openstreetmap.org >> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

4.6.2010 03:15:30 (#13)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Mike napsal(a): zobrazit citaci
> Ale toto p?ece nen? tagov?n? pro naviga?n? p??stroje. To je tagov?n? > tak, aby to odpov?dalo skute?nosti a bylo univerz?ln?. A jak jinak to > tagovat, ne? podle ji? existuj?c?ch zdroj? - v?echny mapy co jsou, tak > to maj? takto. Pokud t?eba do vyhled?v?n? na mapy.cz zad?m Nedv?dice, > tak to vyhod? ??st obce a ne obec. A ??st obce je suburb. Tagovat to > podle dojm? je zkreslen?, ka?d? m? dojem jin?.
Kde jsi pros?m vzal informaci, ?e ??st obce = suburb? J? pod t?m rozum?m sou??st _m?stsk?_ z?stavby, a ?ekl bych ?e nejsem s?m [1] [2] [3]. Ne ?e by mapy.cz byly n?jakou normou" jak by m?la mapa vypadat, ale kdy? u? byly zm?n?ny... Tak p??klad z m?ho okol? "Medle?ice, Chrudim" versus "Chrudim I, Chrudim" - oboj? je administrativn? ??st obce Chrudim a taky se to tak ve v?sledc?ch hled?n? zobraz?, ALE pod?vej se na popisky na map? p?i libovoln?m zoomu ty n?zvy nejsou zobrazeny stejn? (tj. n?jak? intern? rozli?en? analogicky k tagu place v OSM tam mapy.cz m?t budou). zobrazit citaci
> toto nespl?uje. Jak rozhodnout tu hranici? Proto se to d?l? podle toho, > zda m? u n?s obec status m?sta, pak je to town, jinak je to prost? > village (v?etn? tzv. m?stys?).
A t?m vznik? ten paradox, kdy podobn? vesnice (rozlohou, po?tem obyvatel, dostupn?mi slu?bami, ...) jsou ve t?ech kategori?ch - town, suburb, village. Preferoval bych ?e?en?, kdy ??edn? status obce je n?jak vyzna?en na administrativn?m centru, ale place je vyj?d?en?m re?ln? "kategorie miry rozvoje zastavenych uzemnich celku", jak psal hanoj. [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:place%3Dsuburb [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Suburb [3] http://www.google.cz/search?q=define%3Asuburb Petr Mor?vek -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100604/969e7766/attachment.pgp>

4.6.2010 04:08:08 (#14)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Ano suburb je n?jak? p?edm?st?, s?dli?t? apod., co? je ale tak? ??st m?sta. Co t?eba Dube?? Je to ??st m?sta nebo p?edm?st?? To je taky takov? vesnice, ale z?rove? sou??st Prahy. Nebo co to vlastn? je? Souhlas?m s t?m, ?e sou?asn? zna?en? nen? ide?ln?, ale nem?me lep??. Pokud ponech?me place jen pro renderov?n?, tak ho klidn? m??eme definovat dle velikosti, dost?v?me se k tomu, ?e si ka?d? tu svou obec nadhodnocuje, aby byla vid?t a je v tom nepo??dek. M??eme se dr?et definice velikosti ve wiki, pak ale v?t?ina m?st, co je v map? budou vesnice. Pak taky mus?me vymyslet zcela jin? tag, kter? definuje status obce. A nezbo?it p?i tom hlavn? adresy a kompatibilitu s jin?mi zem?mi. Nen? nic hor??ho, ne? ps?t software pro ka?d? st?t jinak. A dodr?et jednozna?nost hranice-centrum, ?e pro ka?dou hranici (boundary) bude pr?v? jedno centrum (place) a naopak. Vykreslov?n?m na mapy.cz (co? je shocart) bych se moc ne??dil. U n?s kdy? ?lov?k zoomuje, tak se n?zvy objevuj? naprosto nesmysln?. Pod?vej se t?eba na [1], kde jsou vid?t Z?l??-Ma?ice-Borkovice, 3 p?ibli?n? stejn? velk? vesnice. Ma?ice je vykresleno tu?n? a velk?m p?smem, po odzoomov?n? ale Ma?ice zmiz?, z?stane jen Z?l?? a Borkovice a po dal??m odzoomov?n? zbude zase jen Ma?ice. Z?ejm? je to sp?? podle toho, jak se jim to na mapu vejde. V?echny maj? stejn? status obce, Ma?ice m? jen 120 obyvatel, Borkovice 220, tak?e nen? jedin? d?vod, aby byly Ma?ice v?t??m p?smem. Ani nen? jedin? d?vod se ??dit vykreslov?n?m na mapy.cz, proto?e je ?patn?. [1] http://www.mapy.cz/#mm=ZP at x=133575168 at y=132826112 at z=11 On 4.6.2010 15:15, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> Mike napsal(a): >> Ale toto p?ece nen? tagov?n? pro naviga?n? p??stroje. To je tagov?n? >> tak, aby to odpov?dalo skute?nosti a bylo univerz?ln?. A jak jinak to >> tagovat, ne? podle ji? existuj?c?ch zdroj? - v?echny mapy co jsou, tak >> to maj? takto. Pokud t?eba do vyhled?v?n? na mapy.cz zad?m Nedv?dice, >> tak to vyhod? ??st obce a ne obec. A ??st obce je suburb. Tagovat to >> podle dojm? je zkreslen?, ka?d? m? dojem jin?. > > Kde jsi pros?m vzal informaci, ?e ??st obce = suburb? J? pod t?m rozum?m > sou??st _m?stsk?_ z?stavby, a ?ekl bych ?e nejsem s?m [1] [2] [3]. > Ne ?e by mapy.cz byly n?jakou normou" jak by m?la mapa vypadat, ale kdy? > u? byly zm?n?ny... Tak p??klad z m?ho okol? "Medle?ice, Chrudim" versus > "Chrudim I, Chrudim" - oboj? je administrativn? ??st obce Chrudim a taky > se to tak ve v?sledc?ch hled?n? zobraz?, ALE pod?vej se na popisky na > map? p?i libovoln?m zoomu ty n?zvy nejsou zobrazeny stejn? (tj. n?jak? > intern? rozli?en? analogicky k tagu place v OSM tam mapy.cz m?t budou). > >> toto nespl?uje. Jak rozhodnout tu hranici? Proto se to d?l? podle toho, >> zda m? u n?s obec status m?sta, pak je to town, jinak je to prost? >> village (v?etn? tzv. m?stys?). > > A t?m vznik? ten paradox, kdy podobn? vesnice (rozlohou, po?tem > obyvatel, dostupn?mi slu?bami, ...) jsou ve t?ech kategori?ch - town, > suburb, village. Preferoval bych ?e?en?, kdy ??edn? status obce je n?jak > vyzna?en na administrativn?m centru, ale place je vyj?d?en?m re?ln? > "kategorie miry rozvoje zastavenych uzemnich celku", jak psal hanoj. > > > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:place%3Dsuburb > [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Suburb > [3] http://www.google.cz/search?q=define%3Asuburb > > Petr Mor?vek > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

4.6.2010 06:35:34 (#15)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Mike napsal(a): zobrazit citaci
> Ano suburb je n?jak? p?edm?st?, s?dli?t? apod., co? je ale tak? ??st > m?sta. Co t?eba Dube?? Je to ??st m?sta nebo p?edm?st?? To je taky > takov? vesnice, ale z?rove? sou??st Prahy. Nebo co to vlastn? je? > Souhlas?m s t?m, ?e sou?asn? zna?en? nen? ide?ln?, ale nem?me lep??.
Ano, tohle je trochu subjektivn?... kde je ta hranice mezi m?stskou z?stavbou a kdy u? je to vesnice. Ale po??d si mysl?m, ?e je lep?? tagovat podle re?ln?ho charakteru z?stavby (s t?m, ?e se prost? ve sporn?ch p??padech budou muset dohodnout mezi sebou lidi z dan? lokality), ne? tagovat naprosto nesmysln? skupinu p?r vesnick?ch staven? jako suburb. zobrazit citaci
> Pokud ponech?me place jen pro renderov?n?, tak ho klidn? m??eme > definovat dle velikosti
Velikost by nem?la b?t t?m prim?rn?m faktorem, k tomu slou?? tag population. zobrazit citaci
> Pak taky mus?me vymyslet zcela jin? tag, kter? definuje status obce.
J? jsem pro, u? jen proto, ?e v ?R se z ??edn?ho statutu obce/??sti obce ned? pro praktick? ??ely vyvodit zhola nic. Nav?c m?me (statut?rn?) m?sta, m?styse a obce, to jsou informace kter? je mysl?m dobr? n?jak do OSM dostat (n?jak jinak ne? tag place :)). zobrazit citaci
> A nezbo?it p?i tom hlavn? adresy a kompatibilitu s jin?mi zem?mi.
Ono to s tou kompatibilitou nen? nijak slavn?, proto?e hodnoty tagu place se tak jako tak v ka?d?m stat? p?id?luj? jin?m zp?sobem a skute?n? v?t?inou vyjad?uj? region?ln? d?le?itost s?dla a charakter z?stavby. Cel? tenhle probl?m taky pramen? z toho, ?e tu m?me i ??edn? zavedeno n?kolik naprosto rozd?ln?ch zp?sob? d?len?... * spr?vn?: obce ? ??sti obce ? z?kladn? s?deln? jednotky d?ly ? statistick? obvody resp. obce ? m?stsk? obvody/m?stsk? ??sti ? ??sti obce d?ly ? z?kladn? s?deln? jednotky d?ly ? statistick? obvody * ?zemn? obec ? katastr?ln? ?zem? ? ?zemn? technick? jednotka ? z?kladn? s?deln? jednotka ? statistick? obvod * zmi?ovan? adresy, kter? jsou tedy p?kn? maglajz, proto?e... - ?.p. je jedine?n? v r?mci "??sti obce", nikoliv v?ak v r?mci "m?stsk? ??sti/obvodu" - ty, jsou tvo?eny "d?ly" (r?zn?ch) ??st? obce - PS? se p?id?luje skupin? "d?l? ??sti obce", tzn. jedna "??st obce" m??e m?t v?ce r?zn?ch PS? a jedno PS? m??e zahrnovat ?zem? spadaj?c? pod nejen r?zn? "??sti obce", ale i pod r?zn? "obce" ?ekl bych, ?e tenhle chaos n?jak? tagov?n? v?ech ??st? obc? jako "suburb" v?bec nevy?e??. Pokud to n?koho zaj?m?, tak doporu?uju metodiku ze str?nek ?S?: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodicka_dokumentace_registru_doc/$File/metodika%202009_v1.zip Osobn? nev?m, co se to vlastn? m? do "spr?vn?" adresy ps?t. Co se t??e po?ty, tak ta si to (v?t?inou) pokud je spr?vn? aspo? PS? n?jak p?ebere... -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100604/581ea02e/attachment.pgp>

4.6.2010 08:11:00 (#16)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Tak jak je to v sou?asnosti, tak definov?n? adres funguje docela dob?e. Osobn? to d?l?m takto: (MC Navi) 1. najdu v?echny relace boundary s admin_level=8 2. najdu nody s tagem place=village/town/city (suburb ignoruju), pokud je jeho jm?no shodn? s relac? 1 a je uvnit?, je to naviga?n? bod, kam se naviguje pouze podle obce, pokud nen? 1 a je jen 2, tak jde jen o m?sto bez definovan?ch adres 3. pro v?echny pojmenovan? highway najdu, uvnit? kter? relace 1 se nach?z?, a to je ulice, je v?dy jedine?n? v r?mci jedn? obce, pokud nen? ??dn?, zahazuju 3. pro v?echny adresn? body hled?m relaci 1, t?m ho p?i?ad?m ke m?stu, podle street najdu 3 a p?i?ad?m Toto funguje docela dob?e jak u n?s, tak v cizin?, pokud je n?jak? ??st obce nespr?vn? ozna?en? jako place=village m?sto place=suburb, tak se t?mto nespr?vn? vytvo?? naviga?n? adresa. Je to z toho d?vodu, ?e ve mnoha st?tech nemaj? ud?lan? boundary, pokud bych je zahodil, tak by ne?lo navigovat ani podle m?sta. Osobn? je mi ozna?en? vesnice, m?sto, m?stys, statut?rn? m?sto ?pln? jedno. Jsem ale pro to, aby ?lo podle place rozli?it to, jestli je vesnice sou??st? jin? nebo jde o samostatnou obec. Tak to funguje i jinde, tak?e nen? nutn? d?lat r?zn? v?ci pro ka?d? st?t zvl???. Pro? v seznamu m?st m?t plno vesni?ek, kter? tam nikdo hledat nebude? Pokud n?kdo jede na adresu, tak v?t?inou v?, kam jede a jak je to zna?en?. Osobn? bych to d?lal tak, ?e bych pro tyhle vesnice nechal suburb, village a town d?lal podle uv??en?, nap??klad samospr?vn? obce mohou b?t town, ostatn? village. Existuj? v?jimky. Ke v?em pak lze p?idat n?jak? nov? tag, t?eba admin_status apod. On 06/04/2010 06:35 PM, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: zobrazit citaci
> Mike napsal(a): >> Ano suburb je n?jak? p?edm?st?, s?dli?t? apod., co? je ale tak? ??st >> m?sta. Co t?eba Dube?? Je to ??st m?sta nebo p?edm?st?? To je taky >> takov? vesnice, ale z?rove? sou??st Prahy. Nebo co to vlastn? je? >> Souhlas?m s t?m, ?e sou?asn? zna?en? nen? ide?ln?, ale nem?me lep??. > Ano, tohle je trochu subjektivn?... kde je ta hranice mezi m?stskou > z?stavbou a kdy u? je to vesnice. Ale po??d si mysl?m, ?e je lep?? > tagovat podle re?ln?ho charakteru z?stavby (s t?m, ?e se prost? ve > sporn?ch p??padech budou muset dohodnout mezi sebou lidi z dan? > lokality), ne? tagovat naprosto nesmysln? skupinu p?r vesnick?ch staven? > jako suburb. > >> Pokud ponech?me place jen pro renderov?n?, tak ho klidn? m??eme >> definovat dle velikosti > Velikost by nem?la b?t t?m prim?rn?m faktorem, k tomu slou?? tag population. > >> Pak taky mus?me vymyslet zcela jin? tag, kter? definuje status obce. > J? jsem pro, u? jen proto, ?e v ?R se z ??edn?ho statutu obce/??sti obce > ned? pro praktick? ??ely vyvodit zhola nic. Nav?c m?me (statut?rn?) > m?sta, m?styse a obce, to jsou informace kter? je mysl?m dobr? n?jak do > OSM dostat (n?jak jinak ne? tag place :)). > >> A nezbo?it p?i tom hlavn? adresy a kompatibilitu s jin?mi zem?mi. > Ono to s tou kompatibilitou nen? nijak slavn?, proto?e hodnoty tagu > place se tak jako tak v ka?d?m stat? p?id?luj? jin?m zp?sobem a skute?n? > v?t?inou vyjad?uj? region?ln? d?le?itost s?dla a charakter z?stavby. > > Cel? tenhle probl?m taky pramen? z toho, ?e tu m?me i ??edn? zavedeno > n?kolik naprosto rozd?ln?ch zp?sob? d?len?... > * spr?vn?: > obce ? ??sti obce ? z?kladn? s?deln? jednotky d?ly ? statistick? obvody > resp. > obce ? m?stsk? obvody/m?stsk? ??sti ? ??sti obce d?ly ? z?kladn? s?deln? > jednotky d?ly ? statistick? obvody > * ?zemn? > obec ? katastr?ln? ?zem? ? ?zemn? technick? jednotka ? z?kladn? s?deln? > jednotka ? statistick? obvod > * zmi?ovan? adresy, kter? jsou tedy p?kn? maglajz, proto?e... > - ?.p. je jedine?n? v r?mci "??sti obce", nikoliv v?ak v r?mci > "m?stsk? ??sti/obvodu" - ty, jsou tvo?eny "d?ly" (r?zn?ch) ??st? obce > - PS? se p?id?luje skupin? "d?l? ??sti obce", tzn. jedna "??st obce" > m??e m?t v?ce r?zn?ch PS? a jedno PS? m??e zahrnovat ?zem? spadaj?c? pod > nejen r?zn? "??sti obce", ale i pod r?zn? "obce" > ?ekl bych, ?e tenhle chaos n?jak? tagov?n? v?ech ??st? obc? jako > "suburb" v?bec nevy?e??. > > Pokud to n?koho zaj?m?, tak doporu?uju metodiku ze str?nek ?S?: > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodicka_dokumentace_registru_doc/$File/metodika%202009_v1.zip > > Osobn? nev?m, co se to vlastn? m? do "spr?vn?" adresy ps?t. Co se t??e > po?ty, tak ta si to (v?t?inou) pokud je spr?vn? aspo? PS? n?jak p?ebere... > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

4.6.2010 08:52:13 (#17)
gravatar

Mike

<mike at mikecrash.com>
196
Je?t? dodatek - te? jsem koukal do TomToma a tam maj? p?i hled?n? adresy ty vesnice/??sti obce jak jako vesnici, jak tako ??st obce. Tak nevim, co je lep??. On 06/04/2010 08:11 PM, Mike wrote: zobrazit citaci
> Tak jak je to v sou?asnosti, tak definov?n? adres funguje docela dob?e. > Osobn? to d?l?m takto: (MC Navi) > > 1. najdu v?echny relace boundary s admin_level=8 > 2. najdu nody s tagem place=village/town/city (suburb ignoruju), pokud > je jeho jm?no shodn? s relac? 1 a je uvnit?, je to naviga?n? bod, kam se > naviguje pouze podle obce, pokud nen? 1 a je jen 2, tak jde jen o m?sto > bez definovan?ch adres > 3. pro v?echny pojmenovan? highway najdu, uvnit? kter? relace 1 se > nach?z?, a to je ulice, je v?dy jedine?n? v r?mci jedn? obce, pokud nen? > ??dn?, zahazuju > 3. pro v?echny adresn? body hled?m relaci 1, t?m ho p?i?ad?m ke m?stu, > podle street najdu 3 a p?i?ad?m > > Toto funguje docela dob?e jak u n?s, tak v cizin?, pokud je n?jak? ??st > obce nespr?vn? ozna?en? jako place=village m?sto place=suburb, tak se > t?mto nespr?vn? vytvo?? naviga?n? adresa. Je to z toho d?vodu, ?e ve > mnoha st?tech nemaj? ud?lan? boundary, pokud bych je zahodil, tak by > ne?lo navigovat ani podle m?sta. > > Osobn? je mi ozna?en? vesnice, m?sto, m?stys, statut?rn? m?sto ?pln? > jedno. Jsem ale pro to, aby ?lo podle place rozli?it to, jestli je > vesnice sou??st? jin? nebo jde o samostatnou obec. Tak to funguje i > jinde, tak?e nen? nutn? d?lat r?zn? v?ci pro ka?d? st?t zvl???. Pro? v > seznamu m?st m?t plno vesni?ek, kter? tam nikdo hledat nebude? Pokud > n?kdo jede na adresu, tak v?t?inou v?, kam jede a jak je to zna?en?. > > Osobn? bych to d?lal tak, ?e bych pro tyhle vesnice nechal suburb, > village a town d?lal podle uv??en?, nap??klad samospr?vn? obce mohou b?t > town, ostatn? village. Existuj? v?jimky. Ke v?em pak lze p?idat n?jak? > nov? tag, t?eba admin_status apod. > > > On 06/04/2010 06:35 PM, "Petr Mor?vek [Xificurk]" wrote: >> Mike napsal(a): >>> Ano suburb je n?jak? p?edm?st?, s?dli?t? apod., co? je ale tak? ??st >>> m?sta. Co t?eba Dube?? Je to ??st m?sta nebo p?edm?st?? To je taky >>> takov? vesnice, ale z?rove? sou??st Prahy. Nebo co to vlastn? je? >>> Souhlas?m s t?m, ?e sou?asn? zna?en? nen? ide?ln?, ale nem?me lep??. >> Ano, tohle je trochu subjektivn?... kde je ta hranice mezi m?stskou >> z?stavbou a kdy u? je to vesnice. Ale po??d si mysl?m, ?e je lep?? >> tagovat podle re?ln?ho charakteru z?stavby (s t?m, ?e se prost? ve >> sporn?ch p??padech budou muset dohodnout mezi sebou lidi z dan? >> lokality), ne? tagovat naprosto nesmysln? skupinu p?r vesnick?ch staven? >> jako suburb. >> >>> Pokud ponech?me place jen pro renderov?n?, tak ho klidn? m??eme >>> definovat dle velikosti >> Velikost by nem?la b?t t?m prim?rn?m faktorem, k tomu slou?? tag population. >> >>> Pak taky mus?me vymyslet zcela jin? tag, kter? definuje status obce. >> J? jsem pro, u? jen proto, ?e v ?R se z ??edn?ho statutu obce/??sti obce >> ned? pro praktick? ??ely vyvodit zhola nic. Nav?c m?me (statut?rn?) >> m?sta, m?styse a obce, to jsou informace kter? je mysl?m dobr? n?jak do >> OSM dostat (n?jak jinak ne? tag place :)). >> >>> A nezbo?it p?i tom hlavn? adresy a kompatibilitu s jin?mi zem?mi. >> Ono to s tou kompatibilitou nen? nijak slavn?, proto?e hodnoty tagu >> place se tak jako tak v ka?d?m stat? p?id?luj? jin?m zp?sobem a skute?n? >> v?t?inou vyjad?uj? region?ln? d?le?itost s?dla a charakter z?stavby. >> >> Cel? tenhle probl?m taky pramen? z toho, ?e tu m?me i ??edn? zavedeno >> n?kolik naprosto rozd?ln?ch zp?sob? d?len?... >> * spr?vn?: >> obce ? ??sti obce ? z?kladn? s?deln? jednotky d?ly ? statistick? obvody >> resp. >> obce ? m?stsk? obvody/m?stsk? ??sti ? ??sti obce d?ly ? z?kladn? s?deln? >> jednotky d?ly ? statistick? obvody >> * ?zemn? >> obec ? katastr?ln? ?zem? ? ?zemn? technick? jednotka ? z?kladn? s?deln? >> jednotka ? statistick? obvod >> * zmi?ovan? adresy, kter? jsou tedy p?kn? maglajz, proto?e... >> - ?.p. je jedine?n? v r?mci "??sti obce", nikoliv v?ak v r?mci >> "m?stsk? ??sti/obvodu" - ty, jsou tvo?eny "d?ly" (r?zn?ch) ??st? obce >> - PS? se p?id?luje skupin? "d?l? ??sti obce", tzn. jedna "??st obce" >> m??e m?t v?ce r?zn?ch PS? a jedno PS? m??e zahrnovat ?zem? spadaj?c? pod >> nejen r?zn? "??sti obce", ale i pod r?zn? "obce" >> ?ekl bych, ?e tenhle chaos n?jak? tagov?n? v?ech ??st? obc? jako >> "suburb" v?bec nevy?e??. >> >> Pokud to n?koho zaj?m?, tak doporu?uju metodiku ze str?nek ?S?: >> http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodicka_dokumentace_registru_doc/$File/metodika%202009_v1.zip >> >> Osobn? nev?m, co se to vlastn? m? do "spr?vn?" adresy ps?t. Co se t??e >> po?ty, tak ta si to (v?t?inou) pokud je spr?vn? aspo? PS? n?jak p?ebere... >> >> >> >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

5.6.2010 01:06:20 (#18)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Mike napsal(a): zobrazit citaci
> Tak jak je to v sou?asnosti, tak definov?n? adres funguje docela dob?e. > Osobn? to d?l?m takto: (MC Navi) > > 1. najdu v?echny relace boundary s admin_level=8 > 2. najdu nody s tagem place=village/town/city (suburb ignoruju), pokud > je jeho jm?no shodn? s relac? 1 a je uvnit?, je to naviga?n? bod, kam se > naviguje pouze podle obce, pokud nen? 1 a je jen 2, tak jde jen o m?sto > bez definovan?ch adres
"bez definovan?ch adres"? Tomu n?jak nerozum?m. zobrazit citaci
> 3. pro v?echny pojmenovan? highway najdu, uvnit? kter? relace 1 se > nach?z?, a to je ulice, je v?dy jedine?n? v r?mci jedn? obce, pokud nen? > ??dn?, zahazuju > 3. pro v?echny adresn? body hled?m relaci 1, t?m ho p?i?ad?m ke m?stu, > podle street najdu 3 a p?i?ad?m
Jestli?e bod s place=* le?? uvnit? relace boundary s admin_level=8 (ide?ln? s definovan?m administrativn?m centrem), tak je cel? rozpozn?n? bodu obce trivi?ln? z?le?itost, ne? A v?echny zbyl? body s tagem place jsou ??sti t?to obce. Tento algoritmus nikde nepou??v? hodnotu tagu place. A (nejen) v ?R ty admin_level=8 m?me kompletn?... st?le nevid?m d?vod pro? ozna?ovat p?r staven? ([1], [2]) jako suburb (co? i ve vyhled?v?n? podle nominatim na hlavn? str?nce osm je p?elo?eno celkem spr?vn? jako "m?stsk? ??st"). zobrazit citaci
> Osobn? je mi ozna?en? vesnice, m?sto, m?stys, statut?rn? m?sto ?pln? > jedno. Jsem ale pro to, aby ?lo podle place rozli?it to, jestli je > vesnice sou??st? jin? nebo jde o samostatnou obec. Tak to funguje i > jinde, tak?e nen? nutn? d?lat r?zn? v?ci pro ka?d? st?t zvl???.
Skute?n?? J? se te? d?val t?eba do Rakouska na oblast mezi ?esk?mi hranicemi a V?dn? - suburb pou??vaj? v?hradn? pro ??sti V?dn?, a naprosto b??n? maj? v?ce place=village,hamlet uvnit? jedn? relace admin_level=8 (kter? ozna?uje jejich ekvivalent obc?). zobrazit citaci
> Pro? v > seznamu m?st m?t plno vesni?ek, kter? tam nikdo hledat nebude? Pokud > n?kdo jede na adresu, tak v?t?inou v?, kam jede a jak je to zna?en?.
A na tomhle se taky neshodnem - je?t? jsem nap?. nesly?el nikoho ??kat, ?e bydl? v ??sti obce Blansko, Hroch?v T?nec; je to prost? Blansko a basta, konec konc? takov? je i n?pis na ceduli p?i vjezdu do "obce". M?stn? by se asi hodn? sm?li, kdyby se doslechli, ?e jsou v map? zaneseni jako suburb (m?stsk? ??st, s?dli?t?, p?edm?st?, nebo jin? podobn? p?eklad). [1] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.94671&lon=15.93884&zoom=17&layers=B000FTF [2] http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP at sa=s at st=s at ssq=blansko%2C%20chrudim at sss=1 at ssp=135941888_136180320_135970560_136205120 at x=136552224 at y=135460064 at z=15 -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100605/f936145f/attachment.pgp>

5.6.2010 09:41:03 (#19)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
"Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Pokud to n?koho zaj?m?, tak doporu?uju metodiku ze str?nek ?S?: > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodicka_dokumentace_registru_doc/$File/metodika%202009_v1.zip
Mimochodem v tomto dokumentu jsou i dv? zaj?mav? kapitolky ohledn? u??v?n? dat. zobrazit citaci
> 1.4. Ochrana individu?ln?ch dat > Registr s??tac?ch obvod? a budov neobsahuje skute?nosti, na n?? se vztahuje ochrana individu?ln?ch dat dle z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? statistick? slu?b?. > > 1.5. Extern? vyu??v?n? > Registr s??tac?ch obvod? a budov ze z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? statistick? slu?b?, v platn?m zn?n?, je dle novelizace z?kona zve?ejn?n? ve Sb?rce z?kon? 2004, ??stka 25 ze dne 25. ?nora 2004 ve?ejn?m seznamem. Dle novelizace z?kona ?. 230/2006 Sb., jsou ?daje o po?tu byt? v jednotliv?ch budov?ch ve?ejn? a ?daje o jednotliv?ch bytech jsou neve?ejn?. > O v?voji registru je informov?no prost?ednictv?m ve?ejn? internetov? slu?by na str?nce http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu
J? si to vykl?d?m tak, ?e je mo?n? ty data bez probl?m? importovat do OSM. P??p. se m??eme s odkazem na tento text ujistit p??m?m dotazem na ?S?, z kontakt? mi p?ijde jako nejvhodn?j??: zobrazit citaci
> Distribuce v?stup? z registru > Lenka ?ilhanov?, vedouc? odd?len? pro poskytov?n? elektronick?ch v?stup? > tel: 274 053 115 > e-mail: lenka.silhanova at czso.cz
Co vy na to? M?m tam napsat, nebo se najde vhodn?j?? ?lov?k (t?eba n?kdo, kdo n?co _v?_ o p?ede?l? komunikaci :))? Zdrav?, Petr -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 261 bytes Desc: OpenPGP digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100605/7ec4daf6/attachment.pgp>

6.6.2010 12:10:05 (#20)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 4.6.2010 14:06, MP napsal(a): zobrazit citaci
>> Dal?? p??klad - podle wiki by m?l town b?t 10-100 tis. obyvatel. Na?el >> jsem spoustu obc?, kter? n?kdo ozna?il jako town jen proto, ?e m? k tomu >> m?stu vztah (mo?n? tam bydl?), p?esto?e obec m?la sotva 1000 obyvatel a >> > Rab?tejn nad St?elou m? asi 20 st?l?ch obyvatel (+p?r chalup???), > p?esto m? status m?sta (ve st?edov?ku tam byl hrad a trochu v?t?? > os?dlen?, dnes tam moc lid? nen?, ale status m?sta z?stal). Takov?ch > "pidim?st" (pod 1000 obyvatel) je v?c, by? ne tak mal?ch. Tam by zase > asi necht?lo cp?t do nich town, by? maj? status m?sta, proto?e jsou > pak tyto pidim?sta vid?t u? od p??li? velk?ho zoomu. >
To neni ovsem problem znaceni,ale problem renederu. Rabstejn je naprosto spravne town, a reneder si muze pouzit tag s poctem obyvatel (pokud bude). Stejne je to renederovany spatne, protoze casto vedle sebe existuje nekolik polozek town a jako napotvoru je pri odzoomovani renederovany to nejmensi z nich. Tudiz lepe je naucit mapnik brat ohled na pocet obyvatel a to s tim, ze pokud neni, tak ma dana obec rozhodne min obyvatel, nez ta, ktera ten pocet definovany ma. zobrazit citaci
> >> ani nem? status m?sta. Ani v?t?ina m?st, co m?me ozna?en?ch jako town, >> toto nespl?uje. Jak rozhodnout tu hranici? Proto se to d?l? podle toho, >> zda m? u n?s obec status m?sta, pak je to town, jinak je to prost? >> village (v?etn? tzv. m?stys?). Toto p?esn? definuje zna?en? a ka?d? v?, >> jak to m? ud?lat. Oproti stavu, kdy definujeme n?jakou velikost - >> rozlohu/po?et obyvatel apod. >> > Mo?n? by ofici?ln? status (obec, m?sto, m?stys, m?stsk? ??st, ??st > obce) + po?et obyvatel k n?jak?mu dni ?el docpat do dal??ho tagu a pak > podle n?j p??padn? p?etagov?vat (m?sto + obyvatel?<1000 -> village), > pokud vymysl?me pravidla podle kter?ch by to ?lo d?lat. > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

6.6.2010 12:14:22 (#21)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 4.6.2010 18:35, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Mike napsal(a): > >> Ano suburb je n?jak? p?edm?st?, s?dli?t? apod., co? je ale tak? ??st >> m?sta. Co t?eba Dube?? Je to ??st m?sta nebo p?edm?st?? To je taky >> takov? vesnice, ale z?rove? sou??st Prahy. Nebo co to vlastn? je? >> Souhlas?m s t?m, ?e sou?asn? zna?en? nen? ide?ln?, ale nem?me lep??. >> > Ano, tohle je trochu subjektivn?... kde je ta hranice mezi m?stskou > z?stavbou a kdy u? je to vesnice. Ale po??d si mysl?m, ?e je lep?? > tagovat podle re?ln?ho charakteru z?stavby (s t?m, ?e se prost? ve > sporn?ch p??padech budou muset dohodnout mezi sebou lidi z dan? > lokality), ne? tagovat naprosto nesmysln? skupinu p?r vesnick?ch staven? > jako suburb. > >
Suburb jsou napr mestne casti Prahy nebo jinych mest, rozhodne to nejsou obce, ktere stoji samostatne (rekneme, ze rozlisovaci znameni = samostatna zacatek/konec obce cedule u silnice). Praha 10/Vrsovice/Stare Mesto/... jsou tudiz suburb, protoze jsou soucasti mesta Praha (nemaji svoje cedule zacatek/konek obce na silnicich). zobrazit citaci
>> Pokud ponech?me place jen pro renderov?n?, tak ho klidn? m??eme >> definovat dle velikosti >> > Velikost by nem?la b?t t?m prim?rn?m faktorem, k tomu slou?? tag population. > > >> Pak taky mus?me vymyslet zcela jin? tag, kter? definuje status obce. >> > J? jsem pro, u? jen proto, ?e v ?R se z ??edn?ho statutu obce/??sti obce > ned? pro praktick? ??ely vyvodit zhola nic. Nav?c m?me (statut?rn?) > m?sta, m?styse a obce, to jsou informace kter? je mysl?m dobr? n?jak do > OSM dostat (n?jak jinak ne? tag place :)). > > >> A nezbo?it p?i tom hlavn? adresy a kompatibilitu s jin?mi zem?mi. >> > Ono to s tou kompatibilitou nen? nijak slavn?, proto?e hodnoty tagu > place se tak jako tak v ka?d?m stat? p?id?luj? jin?m zp?sobem a skute?n? > v?t?inou vyjad?uj? region?ln? d?le?itost s?dla a charakter z?stavby. > > Cel? tenhle probl?m taky pramen? z toho, ?e tu m?me i ??edn? zavedeno > n?kolik naprosto rozd?ln?ch zp?sob? d?len?... > * spr?vn?: > obce ? ??sti obce ? z?kladn? s?deln? jednotky d?ly ? statistick? obvody > resp. > obce ? m?stsk? obvody/m?stsk? ??sti ? ??sti obce d?ly ? z?kladn? s?deln? > jednotky d?ly ? statistick? obvody > * ?zemn? > obec ? katastr?ln? ?zem? ? ?zemn? technick? jednotka ? z?kladn? s?deln? > jednotka ? statistick? obvod > * zmi?ovan? adresy, kter? jsou tedy p?kn? maglajz, proto?e... > - ?.p. je jedine?n? v r?mci "??sti obce", nikoliv v?ak v r?mci > "m?stsk? ??sti/obvodu" - ty, jsou tvo?eny "d?ly" (r?zn?ch) ??st? obce > - PS? se p?id?luje skupin? "d?l? ??sti obce", tzn. jedna "??st obce" > m??e m?t v?ce r?zn?ch PS? a jedno PS? m??e zahrnovat ?zem? spadaj?c? pod > nejen r?zn? "??sti obce", ale i pod r?zn? "obce" > ?ekl bych, ?e tenhle chaos n?jak? tagov?n? v?ech ??st? obc? jako > "suburb" v?bec nevy?e??. > > Pokud to n?koho zaj?m?, tak doporu?uju metodiku ze str?nek ?S?: > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodicka_dokumentace_registru_doc/$File/metodika%202009_v1.zip > > Osobn? nev?m, co se to vlastn? m? do "spr?vn?" adresy ps?t. Co se t??e > po?ty, tak ta si to (v?t?inou) pokud je spr?vn? aspo? PS? n?jak p?ebere... > > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100606/cf704321/attachment.html>

6.6.2010 12:19:43 (#22)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 5.6.2010 1:06, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> Mike napsal(a): > >> Tak jak je to v sou?asnosti, tak definov?n? adres funguje docela dob?e. >> Osobn? to d?l?m takto: (MC Navi) >> >> 1. najdu v?echny relace boundary s admin_level=8 >> 2. najdu nody s tagem place=village/town/city (suburb ignoruju), pokud >> je jeho jm?no shodn? s relac? 1 a je uvnit?, je to naviga?n? bod, kam se >> naviguje pouze podle obce, pokud nen? 1 a je jen 2, tak jde jen o m?sto >> bez definovan?ch adres >> > "bez definovan?ch adres"? Tomu n?jak nerozum?m. > >> 3. pro v?echny pojmenovan? highway najdu, uvnit? kter? relace 1 se >> nach?z?, a to je ulice, je v?dy jedine?n? v r?mci jedn? obce, pokud nen? >> ??dn?, zahazuju >> 3. pro v?echny adresn? body hled?m relaci 1, t?m ho p?i?ad?m ke m?stu, >> podle street najdu 3 a p?i?ad?m >> > Jestli?e bod s place=* le?? uvnit? relace boundary s admin_level=8 > (ide?ln? s definovan?m administrativn?m centrem), tak je cel? rozpozn?n? > bodu obce trivi?ln? z?le?itost, ne? A v?echny zbyl? body s tagem place > jsou ??sti t?to obce. Tento algoritmus nikde nepou??v? hodnotu tagu > place. A (nejen) v ?R ty admin_level=8 m?me kompletn?... st?le nevid?m > d?vod pro? ozna?ovat p?r staven? ([1], [2]) jako suburb (co? i ve > vyhled?v?n? podle nominatim na hlavn? str?nce osm je p?elo?eno celkem > spr?vn? jako "m?stsk? ??st"). > > >> Osobn? je mi ozna?en? vesnice, m?sto, m?stys, statut?rn? m?sto ?pln? >> jedno. Jsem ale pro to, aby ?lo podle place rozli?it to, jestli je >> vesnice sou??st? jin? nebo jde o samostatnou obec. Tak to funguje i >> jinde, tak?e nen? nutn? d?lat r?zn? v?ci pro ka?d? st?t zvl???. >> > Skute?n?? J? se te? d?val t?eba do Rakouska na oblast mezi ?esk?mi > hranicemi a V?dn? - suburb pou??vaj? v?hradn? pro ??sti V?dn?, a > naprosto b??n? maj? v?ce place=village,hamlet uvnit? jedn? relace > admin_level=8 (kter? ozna?uje jejich ekvivalent obc?). > > >> Pro? v >> seznamu m?st m?t plno vesni?ek, kter? tam nikdo hledat nebude? Pokud >> n?kdo jede na adresu, tak v?t?inou v?, kam jede a jak je to zna?en?. >> > A na tomhle se taky neshodnem - je?t? jsem nap?. nesly?el nikoho ??kat, > ?e bydl? v ??sti obce Blansko, Hroch?v T?nec; je to prost? Blansko a > basta, konec konc? takov? je i n?pis na ceduli p?i vjezdu do "obce". > M?stn? by se asi hodn? sm?li, kdyby se doslechli, ?e jsou v map? > zaneseni jako suburb (m?stsk? ??st, s?dli?t?, p?edm?st?, nebo jin? > podobn? p?eklad). >
Presne, ostatne i dopis se adresuje do Blanska. Suburb je proste mestska cast, rozhodne ne samostatna obec. Ostatne pod kterou obec administrativne patri se da zjistit z importovanych hranic. Pr: Teplice - suburb Trnovany, Prosetice, Retenice ... (kdysy samozrejme vsechno samostatne obce, ale aktualni stav je takovy, ze nemaji svoji znacku obce u silnic - jsou to Teplice). zobrazit citaci
> [1] > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.94671&lon=15.93884&zoom=17&layers=B000FTF > [2] > http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP at sa=s at st=s at ssq=blansko%2C%20chrudim at sss=1 at ssp=135941888_136180320_135970560_136205120 at x=136552224 at y=135460064 at z=15 > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100606/8aaa008f/attachment.html>

6.6.2010 12:20:52 (#23)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 5.6.2010 21:41, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): > >> Pokud to n?koho zaj?m?, tak doporu?uju metodiku ze str?nek ?S?: >> http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodicka_dokumentace_registru_doc/$File/metodika%202009_v1.zip >> > Mimochodem v tomto dokumentu jsou i dv? zaj?mav? kapitolky ohledn? > u??v?n? dat. > > >> 1.4. Ochrana individu?ln?ch dat >> Registr s??tac?ch obvod? a budov neobsahuje skute?nosti, na n?? se vztahuje ochrana individu?ln?ch dat dle z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? statistick? slu?b?. >> >> 1.5. Extern? vyu??v?n? >> Registr s??tac?ch obvod? a budov ze z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? statistick? slu?b?, v platn?m zn?n?, je dle novelizace z?kona zve?ejn?n? ve Sb?rce z?kon? 2004, ??stka 25 ze dne 25. ?nora 2004 ve?ejn?m seznamem. Dle novelizace z?kona ?. 230/2006 Sb., jsou ?daje o po?tu byt? v jednotliv?ch budov?ch ve?ejn? a ?daje o jednotliv?ch bytech jsou neve?ejn?. >> O v?voji registru je informov?no prost?ednictv?m ve?ejn? internetov? slu?by na str?nce http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu >> > J? si to vykl?d?m tak, ?e je mo?n? ty data bez probl?m? importovat do > OSM. P??p. se m??eme s odkazem na tento text ujistit p??m?m dotazem na > ?S?, z kontakt? mi p?ijde jako nejvhodn?j??: >
Vzhledem k tomu ze ta data jsou nejspis pouzita na wiki, ze ktere by je bylo mozne nejspis i vygrabovat ... zobrazit citaci
> >> Distribuce v?stup? z registru >> Lenka ?ilhanov?, vedouc? odd?len? pro poskytov?n? elektronick?ch v?stup? >> tel: 274 053 115 >> e-mail: lenka.silhanova at czso.cz >> > Co vy na to? M?m tam napsat, nebo se najde vhodn?j?? ?lov?k (t?eba > n?kdo, kdo n?co _v?_ o p?ede?l? komunikaci :))? > > Zdrav?, > Petr > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100606/6f3b0bb7/attachment.html>

6.6.2010 12:30:23 (#24)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Dne 5.6.2010 21:41, "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): zobrazit citaci
> "Petr Mor?vek [Xificurk]" napsal(a): > >> Pokud to n?koho zaj?m?, tak doporu?uju metodiku ze str?nek ?S?: >> http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodicka_dokumentace_registru_doc/$File/metodika%202009_v1.zip >> > Mimochodem v tomto dokumentu jsou i dv? zaj?mav? kapitolky ohledn? > u??v?n? dat. > > >> 1.4. Ochrana individu?ln?ch dat >> Registr s??tac?ch obvod? a budov neobsahuje skute?nosti, na n?? se vztahuje ochrana individu?ln?ch dat dle z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? statistick? slu?b?. >> >> 1.5. Extern? vyu??v?n? >> Registr s??tac?ch obvod? a budov ze z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? statistick? slu?b?, v platn?m zn?n?, je dle novelizace z?kona zve?ejn?n? ve Sb?rce z?kon? 2004, ??stka 25 ze dne 25. ?nora 2004 ve?ejn?m seznamem. Dle novelizace z?kona ?. 230/2006 Sb., jsou ?daje o po?tu byt? v jednotliv?ch budov?ch ve?ejn? a ?daje o jednotliv?ch bytech jsou neve?ejn?. >> O v?voji registru je informov?no prost?ednictv?m ve?ejn? internetov? slu?by na str?nce http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu >> > J? si to vykl?d?m tak, ?e je mo?n? ty data bez probl?m? importovat do > OSM. P??p. se m??eme s odkazem na tento text ujistit p??m?m dotazem na > ?S?, z kontakt? mi p?ijde jako nejvhodn?j??: > > >> Distribuce v?stup? z registru >> Lenka ?ilhanov?, vedouc? odd?len? pro poskytov?n? elektronick?ch v?stup? >> tel: 274 053 115 >> e-mail: lenka.silhanova at czso.cz >> > Co vy na to? M?m tam napsat, nebo se najde vhodn?j?? ?lov?k (t?eba > n?kdo, kdo n?co _v?_ o p?ede?l? komunikaci :))? > > Zdrav?, > Petr >
Zm?n?n? registr je samoz?ejm? z hlediska AZ ve?ejn? p??stupn?m rejst??kem (?3), mo?no pou??t bez neve?ejn?ch ?daj? zcela bez probl?m?, na to nen? pot?eba ani svolen?, ani slo?it? pr?vn? v?klad. MK

6.6.2010 03:53:08 (#25)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
>> 1.5. ?Extern? vyu??v?n? >> Registr s??tac?ch obvod? a budov ze z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? statistick? slu?b?, v platn?m zn?n?, je dle novelizace z?kona zve?ejn?n? ve Sb?rce z?kon? 2004, ??stka 25 ze dne 25. ?nora 2004 ve?ejn?m seznamem. Dle novelizace z?kona ?. 230/2006 Sb., jsou ?daje o po?tu byt? v jednotliv?ch budov?ch ve?ejn? a ?daje o jednotliv?ch bytech jsou neve?ejn?. >> O v?voji registru je informov?no prost?ednictv?m ve?ejn? internetov? slu?by na str?nce http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu > > J? si to vykl?d?m tak, ?e je mo?n? ty data bez probl?m? importovat do > OSM. P??p. se m??eme s odkazem na tento text ujistit p??m?m dotazem na > ?S?, z kontakt? mi p?ijde jako nejvhodn?j??:
*** oznaceni za verejny rejstrik je dostacujici pro vseobecne pouziti i v OSM. Muzeme data pouzivat ad lib. Zajimavejsi pro mne je, ze produktem registru jsou nejen UIR-ZSJ ale take Adresni Body, ktere mame importovany jen z nekompletniho registru MMR. ha hanoj

13.6.2010 10:12:08 (#26)
gravatar

Jan Masopust

<masopust.jan at gmail.com>
21
2010/6/6 hanoj <ehanoj at gmail.com> zobrazit citaci
> >> 1.5. Extern? vyu??v?n? > >> Registr s??tac?ch obvod? a budov ze z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? > statistick? slu?b?, v platn?m zn?n?, je dle novelizace z?kona zve?ejn?n? ve > Sb?rce z?kon? 2004, ??stka 25 ze dne 25. ?nora 2004 ve?ejn?m seznamem. Dle > novelizace z?kona ?. 230/2006 Sb., jsou ?daje o po?tu byt? v jednotliv?ch > budov?ch ve?ejn? a ?daje o jednotliv?ch bytech jsou neve?ejn?. > >> O v?voji registru je informov?no prost?ednictv?m ve?ejn? internetov? > slu?by na str?nce > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu > > > > J? si to vykl?d?m tak, ?e je mo?n? ty data bez probl?m? importovat do > > OSM. P??p. se m??eme s odkazem na tento text ujistit p??m?m dotazem na > > ?S?, z kontakt? mi p?ijde jako nejvhodn?j??: > > *** oznaceni za verejny rejstrik je dostacujici pro vseobecne pouziti > i v OSM. Muzeme data pouzivat ad lib. > > Zajimavejsi pro mne je, ze produktem registru jsou nejen UIR-ZSJ ale > take Adresni Body, ktere mame importovany jen z nekompletniho registru > MMR. > > ha > hanoj
To je sice zaj?mav?, ale n?m asi k ni?emu, proto?e to stoj? 20 000,- Cen?k je tady: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/f_registr_scitacich_obvodu_%28rso%29 masox -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100613/f9bb6264/attachment.html>

13.6.2010 10:40:03 (#27)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
2010/6/13 Jan Masopust <masopust.jan at gmail.com>: zobrazit citaci
> > > 2010/6/6 hanoj <ehanoj at gmail.com> >> >> >> 1.5. ?Extern? vyu??v?n? >> >> Registr s??tac?ch obvod? a budov ze z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? >> >> statistick? slu?b?, v platn?m zn?n?, je dle novelizace z?kona zve?ejn?n? ve >> >> Sb?rce z?kon? 2004, ??stka 25 ze dne 25. ?nora 2004 ve?ejn?m seznamem. Dle >> >> novelizace z?kona ?. 230/2006 Sb., jsou ?daje o po?tu byt? v jednotliv?ch >> >> budov?ch ve?ejn? a ?daje o jednotliv?ch bytech jsou neve?ejn?. >> >> O v?voji registru je informov?no prost?ednictv?m ve?ejn? internetov? >> >> slu?by na str?nce http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu >> > >> > J? si to vykl?d?m tak, ?e je mo?n? ty data bez probl?m? importovat do >> > OSM. P??p. se m??eme s odkazem na tento text ujistit p??m?m dotazem na >> > ?S?, z kontakt? mi p?ijde jako nejvhodn?j??: >> >> *** oznaceni za verejny rejstrik je dostacujici pro vseobecne pouziti >> i v OSM. Muzeme data pouzivat ad lib. >> >> Zajimavejsi pro mne je, ze produktem registru jsou nejen UIR-ZSJ ale >> take Adresni Body, ktere mame importovany jen z nekompletniho registru >> MMR. >> >> ha >> hanoj > > To je sice zaj?mav?, ale? n?m asi k ni?emu, proto?e to stoj? 20 000,- > Cen?k je tady: > http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/f_registr_scitacich_obvodu_%28rso%29 > > masox >
ale vybery z kraju sou levnejsi, kdybych momentalne neplanoval asi tak 3 dovolene, mozna bych ten olomouckej koupil;) -- Michal Gr?zl http://walley.org

14.6.2010 03:51:10 (#28)
gravatar

Jan Masopust

<masopust.jan at gmail.com>
21
2010/6/13 Michal Gr?zl <michal.grezl at openstreetmap.cz> zobrazit citaci
> 2010/6/13 Jan Masopust <masopust.jan at gmail.com>: > > > > > > 2010/6/6 hanoj <ehanoj at gmail.com> > >> > >> >> 1.5. Extern? vyu??v?n? > >> >> Registr s??tac?ch obvod? a budov ze z?kona ?. 89/1995 Sb., o st?tn? > >> >> statistick? slu?b?, v platn?m zn?n?, je dle novelizace z?kona > zve?ejn?n? ve > >> >> Sb?rce z?kon? 2004, ??stka 25 ze dne 25. ?nora 2004 ve?ejn?m > seznamem. Dle > >> >> novelizace z?kona ?. 230/2006 Sb., jsou ?daje o po?tu byt? v > jednotliv?ch > >> >> budov?ch ve?ejn? a ?daje o jednotliv?ch bytech jsou neve?ejn?. > >> >> O v?voji registru je informov?no prost?ednictv?m ve?ejn? internetov? > >> >> slu?by na str?nce > http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_scitacich_obvodu > >> > > >> > J? si to vykl?d?m tak, ?e je mo?n? ty data bez probl?m? importovat do > >> > OSM. P??p. se m??eme s odkazem na tento text ujistit p??m?m dotazem na > >> > ?S?, z kontakt? mi p?ijde jako nejvhodn?j??: > >> > >> *** oznaceni za verejny rejstrik je dostacujici pro vseobecne pouziti > >> i v OSM. Muzeme data pouzivat ad lib. > >> > >> Zajimavejsi pro mne je, ze produktem registru jsou nejen UIR-ZSJ ale > >> take Adresni Body, ktere mame importovany jen z nekompletniho registru > >> MMR. > >> > >> ha > >> hanoj > > > > To je sice zaj?mav?, ale n?m asi k ni?emu, proto?e to stoj? 20 000,- > > Cen?k je tady: > > > http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/f_registr_scitacich_obvodu_%28rso%29 > > > > masox > > > > ale vybery z kraju sou levnejsi, kdybych momentalne neplanoval asi tak > 3 dovolene, mozna bych ten olomouckej koupil;) > > > -- > Michal Gr?zl > http://walley.org > > > No i kdyby se nasel nekdo, kdo by to zafinancoval, tak je otazka jak je to
s licenci. Cena by tak mohla byt od 20 az do 180 tisic. ;-) Vice tady: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/m_podminky_pro_komercni_vyuziti_produktu_csu_pri_pouziti_smluvnich_cen masox -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100614/eb627b24/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce