« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] OpenTrackMap - pár dotazů/návrhů

Vlákno 18.2. - 22.2.2010, počet zpráv: 17


18.2.2010 12:44:40 (#1)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Ahoj, p?edn? d?ky za skv?lou mapu - m?m opravdu radost z toho, ?e OSM data se pou??vaj? i na generov?n? jin?ch v?c? ne? jen jednoho autoatlasu za druh?m. M?l bych ale p?r dotaz?, p??pom?nek, n?vrh?... moc do zp?sobu renderov?n? nevid?m, tak se p?edem omlouv?m, jestli bude n?co z toho p??li? slo?it? (nebo v?bec) realizovateln?. 1) Bylo by mo?n? trochu roz???it box, kter? se renderuje, na z?pad tak, aby tam bylo i p?r kilometr? p??hrani?n? oblasti? 2) Jak je to moment?ln? s aktualizacemi? Na n?kolika m?stech jsem narazil na nenavazuj?c? dla?dice (nejl?pe se pozn? podle popisk?). Jak ?asto se synchronizuj? data z OSM a znovupo??taj? dla?dice? 3) Nev?m, jestli to um? p??mo renderer, ale docela by se hodilo, kdyby byla k map? n?kde vyrenderovan? legenda - s popisem, co vlastn? (a jak se vykresluje). Bez legendy nen? ?pln? snadn? zjistit, co ?e to vlastn? kter? barvi?ka a druh ??ry v lese znamen?. A te? konkr?tn? p?ipom?nky a n?vrhy k vykreslov?n?: 4) Na v?ech zoomech bych zv?raznil ?eleznici - je to docela dobr? orienta?n? prvek a pro nemotorizovan? turisty ?ast? zp?sob p?epravy na del?? vzd?lenost :) 5) Zhruba od zoomu 13-14 a v??e mi p?ijde st?nov?n? kopc? jako zbyte?n? a celkov? ru?iv?. Naopak p?i ni???m zoomu (kter? slou?? sp?? jako orienta?n? p?ehled, ne? jako skute?n? turistick? mapa) by asi sta?ilo samotn? st?nov?n? a vrstevnice u? moc k u?itku nejsou. 6) Bylo by fajn, kdyby se poda?ilo renderovat vrstvu s vrstevnicemi pod v?t?inou objekt? (ulice, budovy, popisky, jak?koliv voda...), ale jsou ty objekty, kter? by m?ly z?stat pod vrstevnicemi (les, louky...). 7) Velikost fontu pro n?zvy ulic je zbyte?n? velk? a na v?t?in? m?st se "nevejde" do dan? ulice/silnice. Taky nev?m jak? algoritmus tam pokl?d? ty p?smenka, ale n?zev ulice zalomen? v zat??ce do prav?ho ?hlu vypad? dost odporn? :-) 8) Taky by to cht?lo je?t? trochu poladit fonty pro n?zvy m?st, vesnic, oblast?... Moment?ln? nap?. v zoomu 9 a 12 nen? v n?kter?ch oblastech kv?li spoust? popisk? vid?t samotn? mapa. A velmi ?patn? se rozli?uje n?zev m?sta od n?zvu samoty u lesa. http://opentrackmap.no-ip.org/tiles/9/279/174.png http://opentrackmap.no-ip.org/tiles/12/2224/1380.png 9) Trochu po??dek v t?ch n?zvech by mohly ud?lat i barvy - n?zvy vodn?ch d?l n?jakou tmav? modrou, NP a CHKO tmav? zelenou. Na zoomu 11 jsou ?pln? zbyte?n? velk? n?pisy "Leti?t? XY". 10) Na zoom 8 (a m?n?) asi nem? moc smysl renderovat kdejakou turistickou trasu, ale asi by bylo dobr? tam hodit t?ch n?kolik m?lo evropsk?ch, co u n?s jsou. 11) Osobn? se mi moc nezamlouv? to zna?en? spole?n?ch ?sek? v?ce turistick?ch tras - rad?i bych vid?l skute?n? _??rkovanou_ ??ru. Sou?asn? styl vypad? hlavn? na v?t??ch zoomech "divn?". Hodn? zdaru p?eje Petr Mor?vek aka Xificurk

18.2.2010 01:09:49 (#2)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
zdrav?m, taky se p?ipoj?m: zobrazit citaci
> 1) Bylo by mo?n? trochu roz???it box, kter? se renderuje, na z?pad tak, > aby tam bylo i p?r kilometr? p??hrani?n? oblasti?
s/na z?pad/v?emi sm?ry/ zobrazit citaci
> A te? konkr?tn? p?ipom?nky a n?vrhy k vykreslov?n?: > > 4) Na v?ech zoomech bych zv?raznil ?eleznici - je to docela dobr? > orienta?n? prvek a pro nemotorizovan? turisty ?ast? zp?sob p?epravy na > del?? vzd?lenost :)
+1 - ?eleznice by IMO m?la b?t vid?t stejn? dob?e jako silnice I. t??dy (t?m nem?n?m vykreslovat stejn? tlust? :-)) zobrazit citaci
> 5) Zhruba od zoomu 13-14 a v??e mi p?ijde st?nov?n? kopc? jako zbyte?n? > a celkov? ru?iv?. Naopak p?i ni???m zoomu (kter? slou?? sp?? jako > orienta?n? p?ehled, ne? jako skute?n? turistick? mapa) by asi sta?ilo > samotn? st?nov?n? a vrstevnice u? moc k u?itku nejsou.
tady bych si dovolil nesouhlasit, vrstevnice s v?t??m krokem mi na p?ehledov? map? p?ijdou dobr? mimochodem, objevil jsem chybku v datech, co se s t?m d? d?lat? - okolo Okrouhlic vrstevnice zna?n? nesed?, viz http://opentrackmap.no- ip.org/?zoom=16&lat=49.62857&lon=15.49139&layers=B00FFF000 hm, a vid?m ?e v?bec v cel?m ?ir??m okol? je to ?patn?, i Havl??k?v Brod atd. zobrazit citaci
> 7) Velikost fontu pro n?zvy ulic je zbyte?n? velk? a na v?t?in? m?st se > "nevejde" do dan? ulice/silnice.
-1 - sou?asn? velikosti p?sma mi v TangoGPS na FreeRunneru p?ijdou tak akor?t, ?e se to d? je?t? p?e??st, na norm?ln?m monitoru mi to vych?z? tro?ku v?t?? ne? bych snesl, ale rozhodn? nijak ru?iv? zobrazit citaci
> Taky nev?m jak? algoritmus tam pokl?d? > ty p?smenka, ale n?zev ulice zalomen? v zat??ce do prav?ho ?hlu vypad? > dost odporn? :-)
star? bol?stka Mapniku ... zobrazit citaci
> 9) Trochu po??dek v t?ch n?zvech by mohly ud?lat i barvy - n?zvy vodn?ch > d?l n?jakou tmav? modrou, NP a CHKO tmav? zelenou. Na zoomu 11 jsou > ?pln? zbyte?n? velk? n?pisy "Leti?t? XY".
+1 K.

19.2.2010 11:51:06 (#3)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?tvrtek 18 ?nor 2010 12:44:40 Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj,
Ahoj. zobrazit citaci
> 1) Bylo by mo?n? trochu roz???it box, kter? se renderuje, na z?pad tak, > aby tam bylo i p?r kilometr? p??hrani?n? oblasti?
No bylo by, ale projev? se to hlavn? na dob? rendrov?n? aktualizac?, pokud budu d?lat aktualizace ru?n? dop?edu a taky na na pot?ebn?m m?st?. Pokud by OTM b??ela na serverech ?VUT a zvl?dly by on-demand renderov?n? s rozumnou latenc?, tak by to teoreticky bylo mo?n? rendrovat i cel? sv?t. Moment?ln? jsem necht?l Martina L. otravovat s urgenc? p?esunu OTM na ?VUT, zvl??t? te? , kdy? do konce b?ezna nebudu m?t ?as na n?jak? v?t?? ?pravy OTM. Taky by se asi musely definovat styly rendrov?n? pro region?ln? zna?en? tur. zna?ek na?ich soused?. Zat?m to o p?r kilometr? (<50) to zv?t?it m??u. zobrazit citaci
> 2) Jak je to moment?ln? s aktualizacemi? Na n?kolika m?stech jsem > narazil na nenavazuj?c? dla?dice (nejl?pe se pozn? podle popisk?). Jak > ?asto se synchronizuj? data z OSM a znovupo??taj? dla?dice?
Tak, jak to ru?n? spust?m na jin?m, v?konn?j??m po??ta?i a p?es SSH nakop?ruji na server. Co se t??e n?vaznosti dla?dic, tak renderovac? skript, kter? moment?ln? pou??v?m, je napsan? na nov?j?? Mapnik, kter? si intern? zv?t?? renderovac? buffer, aby texty sousedn?ch dla?dic navazovaly, ale pro renderov?n? pou??v?m star?? verzi, kter? to je?t? neum?. P?es v?kend +- to zaktualizuji. zobrazit citaci
> 3) Nev?m, jestli to um? p??mo renderer, ale docela by se hodilo, kdyby > byla k map? n?kde vyrenderovan? legenda - s popisem, co vlastn? (a jak > se vykresluje). Bez legendy nen? ?pln? snadn? zjistit, co ?e to vlastn? > kter? barvi?ka a druh ??ry v lese znamen?.
Legendu bych asi musel udelat ru?n?. I kdy? existuje skript, kter? legendu vygeneruje automaticky z Mapnik stylu, tak vypov?daj?c? hodnota v?sledku je prakticky nula. Co se t??e ?pravy "vzhledu" str?nky m?m docela velk? pl?ny a legenda do toho zapad?, ale zat?m nen? ?as. zobrazit citaci
> 4) Na v?ech zoomech bych zv?raznil ?eleznici - je to docela dobr? > orienta?n? prvek a pro nemotorizovan? turisty ?ast? zp?sob p?epravy na > del?? vzd?lenost :)
Dobr? n?pad, taky bych na druhou stranu trochu zmen?il silnice. zobrazit citaci
> 5) Zhruba od zoomu 13-14 a v??e mi p?ijde st?nov?n? kopc? jako zbyte?n? > a celkov? ru?iv?. Naopak p?i ni???m zoomu (kter? slou?? sp?? jako > orienta?n? p?ehled, ne? jako skute?n? turistick? mapa) by asi sta?ilo > samotn? st?nov?n? a vrstevnice u? moc k u?itku nejsou.
To si nemysl?m. zobrazit citaci
> 6) Bylo by fajn, kdyby se poda?ilo renderovat vrstvu s vrstevnicemi pod > v?t?inou objekt? (ulice, budovy, popisky, jak?koliv voda...), ale jsou > ty objekty, kter? by m?ly z?stat pod vrstevnicemi (les, louky...).
Tak by to m?lo b?t. Budovy bych asi posunul nad vrstevnice, zat?mco silnice bych asi nechal pod. U vody nev?m, zat?m je pod. Co konkr?tn? by se m?lo podle V?s p?ehodit? zobrazit citaci
> 7) Velikost fontu pro n?zvy ulic je zbyte?n? velk? a na v?t?in? m?st se > "nevejde" do dan? ulice/silnice. Taky nev?m jak? algoritmus tam pokl?d? > ty p?smenka, ale n?zev ulice zalomen? v zat??ce do prav?ho ?hlu vypad? > dost odporn? :-) > > 8) Taky by to cht?lo je?t? trochu poladit fonty pro n?zvy m?st, vesnic, > oblast?... Moment?ln? nap?. v zoomu 9 a 12 nen? v n?kter?ch oblastech > kv?li spoust? popisk? vid?t samotn? mapa. A velmi ?patn? se rozli?uje > n?zev m?sta od n?zvu samoty u lesa. > http://opentrackmap.no-ip.org/tiles/9/279/174.png > http://opentrackmap.no-ip.org/tiles/12/2224/1380.png
zobrazit citaci
> -1 - sou?asn? velikosti p?sma mi v TangoGPS na FreeRunneru p?ijdou tak
akor?t, ?e se to d? je?t? p?e??st, na norm?ln?m monitoru mi to vych?z? tro?ku v?t?? ne? bych snesl, ale rozhodn? nijak ru?iv? Fonty jsem trochu zv?t?il oproti v?choz?mu stylu, pr?v? kv?li Freerunneru a mobiln?m za??zen?m obecn?. Mo?n? by to cht?lo m?t zvl?? vrstvu pro PC a zvl??? pro mobiln? za??zen?. Co se t??e n?zv? ulic, mo?n? bych m?l zase zapnout "halo" okolo p?smen, aby men?? tlou??ka silnic tolik nevadila. zobrazit citaci
> 9) Trochu po??dek v t?ch n?zvech by mohly ud?lat i barvy - n?zvy vodn?ch > d?l n?jakou tmav? modrou, NP a CHKO tmav? zelenou. Na zoomu 11 jsou > ?pln? zbyte?n? velk? n?pisy "Leti?t? XY".
Jo, to by cht?lo doladit. zobrazit citaci
> 10) Na zoom 8 (a m?n?) asi nem? moc smysl renderovat kdejakou > turistickou trasu, ale asi by bylo dobr? tam hodit t?ch n?kolik m?lo > evropsk?ch, co u n?s jsou.
V?ak tak to je, nebo ne? zobrazit citaci
> 11) Osobn? se mi moc nezamlouv? to zna?en? spole?n?ch ?sek? v?ce > turistick?ch tras - rad?i bych vid?l skute?n? _??rkovanou_ ??ru. > Sou?asn? styl vypad? hlavn? na v?t??ch zoomech "divn?".
Tady nech?pu, jak si tu _??rkovanou_ ??ru p?edstavujete? Jinak d?ky za podm?tn? p?ipom?nky, a? si na n? ud?l?m ?as, tak je zkus?m zapracovat, zat?m ud?l?m pouze tu aktualizaci. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

19.2.2010 11:54:28 (#4)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne ?tvrtek 18 ?nor 2010 13:09:49 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> mimochodem, objevil jsem chybku v datech, co se s t?m d? d?lat? > - okolo Okrouhlic vrstevnice zna?n? nesed?, viz http://opentrackmap.no- > ip.org/?zoom=16&lat=49.62857&lon=15.49139&layers=B00FFF000 > > hm, a vid?m ?e v?bec v cel?m ?ir??m okol? je to ?patn?, i Havl??k?v Brod > atd.
D? se identifikovat, jak?m zp?sobem to je ?patn?? -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

19.2.2010 12:34:35 (#5)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
Dne P? 19. ?nora 2010 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne ?tvrtek 18 ?nor 2010 13:09:49 Karel Voln? napsal(a): > > mimochodem, objevil jsem chybku v datech, co se s t?m d? d?lat? > > - okolo Okrouhlic vrstevnice zna?n? nesed?, viz http://opentrackmap.no- > > ip.org/?zoom=16&lat=49.62857&lon=15.49139&layers=B00FFF000 > > > > hm, a vid?m ?e v?bec v cel?m ?ir??m okol? je to ?patn?, i Havl??k?v Brod > > atd. > > D? se identifikovat, jak?m zp?sobem to je ?patn??
nejsem si jist, zda rozum?m ot?zce ... prejevuje se to nap??klad tak, ?e v t? oblasti podle mapy ?eka te?e z prudk?ho kopce a zas do kopce, na jednom b?ehu je v?? ne? na druh?m apod. K.

19.2.2010 12:47:53 (#6)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne p?tek 19 ?nor 2010 12:34:35 Karel Voln? napsal(a): zobrazit citaci
> > D? se identifikovat, jak?m zp?sobem to je ?patn?? > > nejsem si jist, zda rozum?m ot?zce ... prejevuje se to nap??klad tak, ?e v > t? oblasti podle mapy ?eka te?e z prudk?ho kopce a zas do kopce, na jednom > b?ehu je v?? ne? na druh?m apod. >
No n??eho takov?ho jsme si pr?v? nev?imnul. Jestli mysl?te tu tlustou vrstevnici 400 v pr?se??ku ?erven? zna?ky s ?ekou v Okrouhlic?ch, tak do sousedn?ch vrstevn?c (10m) je relativn? daleko, 10m je kolem p?esnosti zdrojov? v??kov? mapy a nav?c to bude asi ovlivn?no t?m, ?e tam bude n?jak? most a LIDAR to zm??il i s t?m mostem. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

19.2.2010 12:51:43 (#7)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
717
Dne 19. ?nora 2010 12:47 Radek Barto? <blackhex at post.cz> napsal(a): zobrazit citaci
> Dne p?tek 19 ?nor 2010 12:34:35 Karel Voln? napsal(a): > >> > D? se identifikovat, jak?m zp?sobem to je ?patn?? >> >> nejsem si jist, zda rozum?m ot?zce ... prejevuje se to nap??klad tak, ?e v >> t? oblasti podle mapy ?eka te?e z prudk?ho kopce a zas do kopce, na jednom >> b?ehu je v?? ne? na druh?m apod. >> > > No n??eho takov?ho jsme si pr?v? nev?imnul. Jestli mysl?te tu tlustou > vrstevnici 400 v pr?se??ku ?erven? zna?ky s ?ekou v Okrouhlic?ch, tak do > sousedn?ch vrstevn?c (10m) je relativn? daleko, 10m je kolem p?esnosti > zdrojov? v??kov? mapy a nav?c to bude asi ovlivn?no t?m, ?e tam bude n?jak? > most a LIDAR to zm??il i s t?m mostem.
*** SRTM != LIDAR to jenom tak po obede ;) hanoj

19.2.2010 01:14:53 (#8)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne p?tek 19 ?nor 2010 12:51:43 hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> *** SRTM != LIDAR > > to jenom tak po obede ;)
Ups, jsem m?l za to, ?e jo, ale ona to byla dvojice oby?ejn?ch radar?. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

19.2.2010 01:20:42 (#9)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
552
Dne P? 19. ?nora 2010 Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
> Dne p?tek 19 ?nor 2010 12:34:35 Karel Voln? napsal(a): > > > D? se identifikovat, jak?m zp?sobem to je ?patn?? > > > > nejsem si jist, zda rozum?m ot?zce ... prejevuje se to nap??klad tak, ?e > > v t? oblasti podle mapy ?eka te?e z prudk?ho kopce a zas do kopce, na > > jednom b?ehu je v?? ne? na druh?m apod. > > No n??eho takov?ho jsme si pr?v? nev?imnul. Jestli mysl?te tu tlustou > vrstevnici 400 v pr?se??ku ?erven? zna?ky s ?ekou v Okrouhlic?ch, tak do > sousedn?ch vrstevn?c (10m) je relativn? daleko, 10m je kolem p?esnosti > zdrojov? v??kov? mapy a nav?c to bude asi ovlivn?no t?m, ?e tam bude n?jak? > most a LIDAR to zm??il i s t?m mostem.
no, jen?e od tohoto m?sta, kde by to dejme tomu ovlivnil most, a vedlej?? obdobn? probl?m zanedb?me, jde pak je?t? dal?? 400 d?le po proudu, p?i?em? ?eku n?kolikr?t k???? ... dejme tomu, ?e by to je?t? bylo v toleranci t?ch 10 m, jen?e za m?stem kde tato kon?? ?eku dvakr?t prot?n? 410, u Chl?stova ?eku prot?n? dokonce 420, a?koliv zhruba stejn? kus p?edt?m v Havl??kov? Brod? se k?i?uje jenom s 410 ?ili kdybychom brali, ?e 410 je v tom ?seku skoro spr?vn? (te?e to vpodstat? po rovin?, v?t?? sp?d je a? pod Sv?tlou), tak to m?me +- 10 m na ka?dou stranu - j? jsem ale tu p?esnost 10 m pochopil jako celkovou, tj. +- 5 m, a nav?c tak, ?e je to absolutn? p?esnost, ?e se to m??e li?it od skute?n? v??ky v dan?m m?st? o tolik, ?e tam v r?mci nep?esnost? m??e vznikat r?zn? offset, a ne ?e dva sousedn? body zm??? v r?mci tolerance ka?d? jinak K.

19.2.2010 01:27:19 (#10)
gravatar

"Petr Morávek [Xificurk]"

<xificurk at gmail.com>
169
Radek Barto? napsal(a): zobrazit citaci
>> 1) Bylo by mo?n? trochu roz???it box, kter? se renderuje, na z?pad tak, >> aby tam bylo i p?r kilometr? p??hrani?n? oblasti? > > Taky by se asi musely definovat styly rendrov?n? pro region?ln? zna?en? tur. > zna?ek na?ich soused?.
Tohle by bylo v?hledov? moc fajn... t?ch zajimav?ch (p?es)hrani?n?ch turistick?ch tras je celkem dost. zobrazit citaci
> Zat?m to o p?r kilometr? (<50) to zv?t?it m??u.
P?esn? tak to bylo my?leno - aby okolo hranic ?R bylo ?ekn?me 20-30km z okoln?ch st?t? (ve v?t?in? sm?r? to u? bylo, jen ten z?pad byl u??zl? naprosto natvrdo.). zobrazit citaci
>> 5) Zhruba od zoomu 13-14 a v??e mi p?ijde st?nov?n? kopc? jako zbyte?n? >> a celkov? ru?iv?. Naopak p?i ni???m zoomu (kter? slou?? sp?? jako >> orienta?n? p?ehled, ne? jako skute?n? turistick? mapa) by asi sta?ilo >> samotn? st?nov?n? a vrstevnice u? moc k u?itku nejsou. > > To si nemysl?m.
Osobn? mi p?ijde jako nesmysl renderovat na nejvy???m zoomu st?nov?n? - i na b??n?m monitoru ?lov?k vid? pom?rn? mal? v??ez mapy (a na mobiln?ch za??zen?ch je?t? mnohem men?? v??ez). V?t?ina viditeln? plochy je pak vypln?na bu? ?ed?m nebo b?l?m "flekem" a st?nov?n? nepln? sv?j ??el (vytv??en? plastick?ho reli?fu) a v?ce m?n? jen p?ek???. Mo?n? je to jen m?j subjektivn? pocit, nebo t?m, na kter? m?sta jsem se na map? d?val... a samoz?ejm? to od jak?ho zoomu u? by se st?nov?n? p??padn? vyp?nalo je dal?? ot?zka. zobrazit citaci
>> 6) Bylo by fajn, kdyby se poda?ilo renderovat vrstvu s vrstevnicemi pod >> v?t?inou objekt? (ulice, budovy, popisky, jak?koliv voda...), ale jsou >> ty objekty, kter? by m?ly z?stat pod vrstevnicemi (les, louky...). > > Tak by to m?lo b?t. Budovy bych asi posunul nad vrstevnice, zat?mco silnice > bych asi nechal pod. U vody nev?m, zat?m je pod. Co konkr?tn? by se m?lo podle > V?s p?ehodit?
Osobn? preferuji vrstevnice tak, jak je to na v?t?in? turistick?ch map, tj. a? jako t?m?? posledn? vrstvu... jedin? co je je?t? n??e jsou v?ci jako landuse atp. zobrazit citaci
>> 7) Velikost fontu pro n?zvy ulic je zbyte?n? velk? a na v?t?in? m?st se >> "nevejde" do dan? ulice/silnice. Taky nev?m jak? algoritmus tam pokl?d? >> ty p?smenka, ale n?zev ulice zalomen? v zat??ce do prav?ho ?hlu vypad? >> dost odporn? :-) > > Co se t??e n?zv? ulic, mo?n? bych m?l zase zapnout "halo" okolo p?smen, aby > men?? tlou??ka silnic tolik nevadila.
To je taky celkem rozumn? ?e?en?. zobrazit citaci
>> 10) Na zoom 8 (a m?n?) asi nem? moc smysl renderovat kdejakou >> turistickou trasu, ale asi by bylo dobr? tam hodit t?ch n?kolik m?lo >> evropsk?ch, co u n?s jsou. > > V?ak tak to je, nebo ne?
No jo, pravda... N?jak mi nedo?lo, ?e ty ??ry nejsou "n?hodn?" vybran? ?erven? trasy, ale Evropsk? d?lkov?... Bylo by mo?n? dodat ke zna?en? t?ch E-tras ?t?tek s jej?m ??slem (podobn? jako je u silnic)? zobrazit citaci
>> 11) Osobn? se mi moc nezamlouv? to zna?en? spole?n?ch ?sek? v?ce >> turistick?ch tras - rad?i bych vid?l skute?n? _??rkovanou_ ??ru. >> Sou?asn? styl vypad? hlavn? na v?t??ch zoomech "divn?". > > Tady nech?pu, jak si tu _??rkovanou_ ??ru p?edstavujete?
Mysl?m t?m aby d?lka ??rky byla v?t?? ne? jej? ???ka :-) Te? je to renderov?no ze st??daj?c?ch se ?tvere?k?. zobrazit citaci
> Jinak d?ky za podm?tn? p?ipom?nky, a? si na n? ud?l?m ?as, tak je zkus?m > zapracovat, zat?m ud?l?m pouze tu aktualizaci.
Nen? za?, jsem r?d za renderer, kter? se ub?r? turistick?m sm?rem. Petr Mor?vek aka Xificurk PS: Jako zelen?? v OSM komunit? polo??m jednu asi hloupou ot?zku, abych se vyhnul faux pas v budoucnosti - vid?m, ?e mi v mailu vyk?te... osobn? si na tyhle formality moc nepotrp?m :-) Jak to tu po t?hle form?ln? str?nce obvykle funguje?

19.2.2010 06:17:03 (#11)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
Dne p?tek 19 ?nor 2010 13:27:19 Petr Mor?vek [Xificurk] napsal(a): zobrazit citaci
> Radek Barto? napsal(a): > > Osobn? mi p?ijde jako nesmysl renderovat na nejvy???m zoomu st?nov?n? - > i na b??n?m monitoru ?lov?k vid? pom?rn? mal? v??ez mapy (a na mobiln?ch > za??zen?ch je?t? mnohem men?? v??ez). V?t?ina viditeln? plochy je pak > vypln?na bu? ?ed?m nebo b?l?m "flekem" a st?nov?n? nepln? sv?j ??el > (vytv??en? plastick?ho reli?fu) a v?ce m?n? jen p?ek???. Mo?n? je to jen > m?j subjektivn? pocit, nebo t?m, na kter? m?sta jsem se na map? d?val... > a samoz?ejm? to od jak?ho zoomu u? by se st?nov?n? p??padn? vyp?nalo je > dal?? ot?zka.
Tady se asi nech?m ovlivnit v?t?inou. zobrazit citaci
> >> 6) Bylo by fajn, kdyby se poda?ilo renderovat vrstvu s vrstevnicemi pod > > No jo, pravda... N?jak mi nedo?lo, ?e ty ??ry nejsou "n?hodn?" vybran? > ?erven? trasy, ale Evropsk? d?lkov?... Bylo by mo?n? dodat ke zna?en? > t?ch E-tras ?t?tek s jej?m ??slem (podobn? jako je u silnic)?
P?id?m "?t?ty" s ??slem mez. tur. zna?ky. To bude i dobr? zp?sob, jak je rozli?it od lok?ln?ch na vy???ch zoomech. zobrazit citaci
> Mysl?m t?m aby d?lka ??rky byla v?t?? ne? jej? ???ka :-) Te? je to > renderov?no ze st??daj?c?ch se ?tvere?k?.
Jo, to by byla taky zm?na k lep??mu. zobrazit citaci
> PS: Jako zelen?? v OSM komunit? polo??m jednu asi hloupou ot?zku, abych > se vyhnul faux pas v budoucnosti - vid?m, ?e mi v mailu vyk?te... osobn? > si na tyhle formality moc nepotrp?m :-) Jak to tu po t?hle form?ln? > str?nce obvykle funguje? > _______________________________________________
No tady se sp??e faux pas c?len? dopou?t?m j?, proto?e a?koliv si zde v?ichni tykaj?, m? osobn? p??jde nep?irozen? tykat n?komu, koho nezn?m osobn?. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

20.2.2010 07:46:45 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > 6) Bylo by fajn, kdyby se poda?ilo renderovat vrstvu s vrstevnicemi pod > > v?t?inou objekt? (ulice, budovy, popisky, jak?koliv voda...), ale jsou > > ty objekty, kter? by m?ly z?stat pod vrstevnicemi (les, louky...). > > Tak by to m?lo b?t. Budovy bych asi posunul nad vrstevnice, zat?mco silnice > bych asi nechal pod. U vody nev?m, zat?m je pod. Co konkr?tn? by se m?lo podle > V?s p?ehodit?
Ja bych dal silnice i vodu nad vrstevnice... -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

20.2.2010 08:01:42 (#13)
gravatar

CZ_Tibo

<CZ-Tibo at seznam.cz>
19
Ahoj, PMSN v?echny linie a body pat?? nad vrstevnice a v?echny plochy pod vrstevnice, snad s v?jimkou budov. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Pavel Machek <pavel at ucw.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] OpenTrackMap - p?r dotaz?/n?vrh? > Datum: 20.2.2010 19:47:30 > ---------------------------------------- > Ahoj! > > > > 6) Bylo by fajn, kdyby se poda?ilo renderovat vrstvu s vrstevnicemi pod > > > v?t?inou objekt? (ulice, budovy, popisky, jak?koliv voda...), ale jsou > > > ty objekty, kter? by m?ly z?stat pod vrstevnicemi (les, louky...). > > > > Tak by to m?lo b?t. Budovy bych asi posunul nad vrstevnice, zat?mco silnice > > bych asi nechal pod. U vody nev?m, zat?m je pod. Co konkr?tn? by se m?lo podle > > > V?s p?ehodit? > > Ja bych dal silnice i vodu nad vrstevnice... > > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) > http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

21.2.2010 10:53:47 (#14)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1054 1226
On Sat 2010-02-20 20:01:42, CZ_Tibo wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > PMSN v?echny linie a body pat?? nad vrstevnice a v?echny plochy pod vrstevnice, snad s v?jimkou budov. >
No... na vodnich plochach byva zvykem delat vrstevnice modre a udavajici hloubku... pokud to neumime udelat, mozna bych vrstevnice radeji schoval pod vodou. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

21.2.2010 04:04:44 (#15)
gravatar

CZ_Tibo

<CZ-Tibo at seznam.cz>
19
To je pravda, vodu jsem si neuv?domil. Jako bonus m? je?t? napadly ledovce, ale ty je v ?R asi zbyte?n? ?e?it (nav?c nev?m, jestli v??kov? data po??taj? hol? ter?n nebo i ledovcovou pokr?vku). Pak je je?t? ot?zka p?ekr?v?n? ploch, nap? vojensk? prostor nebo n?rodn? park by m?ly b?t nad v??m ostatn?m v?etn? cest, naopak m?stsk? oblasti v n?jak? spodn? vrstv?, a? p?es n? jde kreslit parky atd. Je?t? m? napadla jedna v?c. Zkusil jsem upravit TYP soubor z TopoCZ 1.2, a nahradit ??ru turistick? stezky bitmapov?m vzorem (k???ky = barva, kole?ka = pr?hledn?): xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx oooooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooooo oooooooooooooooo Garmin posune vzor tak, ?e prost?edn? ??dek vzoru vede v ose komunikace, tak?e ??ra se posune na stranu. TopoCZ 1.2 m? bohu?el zna?ky kreslen? obousm?rn? (vznikly dv? ??ry a mezi nimi vede cesta), ale u jin?ch map by to snad ?lo. Pak p?i libovoln?m zoomu povede zna?ka soub??n? s komunikac? a nebude ji zakr?vat, nav?c m??eme r?znou ???kou vzoru pro jednotliv? barvy vy?e?it soub?h n?kolika zna?en?ch tras. Jenom nem?m p?edstavu, jak slo?it? by bylo tohle prov?st v OTM. zobrazit citaci
> ------------ P?vodn? zpr?va ------------ > Od: Pavel Machek <pavel at ucw.cz> > P?edm?t: Re: [Talk-cz] OpenTrackMap - p?r dotaz?/n?vrh? > Datum: 21.2.2010 10:54:52 > ---------------------------------------- > On Sat 2010-02-20 20:01:42, CZ_Tibo wrote: > > Ahoj, > > > > PMSN v?echny linie a body pat?? nad vrstevnice a v?echny plochy pod > vrstevnice, snad s v?jimkou budov. > > > > No... na vodnich plochach byva zvykem delat vrstevnice modre a > udavajici hloubku... pokud to neumime udelat, mozna bych vrstevnice > radeji schoval pod vodou. > > -- > (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek > (cesky, pictures) > http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > >

21.2.2010 04:27:51 (#16)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
zobrazit citaci
> Je?t? m? napadla jedna v?c. Zkusil jsem upravit TYP soubor z TopoCZ 1.2, a > nahradit ??ru turistick? stezky bitmapov?m vzorem (k???ky = barva, kole?ka > = pr?hledn?): > > xxxxxxxxxxxxxxxx > xxxxxxxxxxxxxxxx > oooooooooooooooo > oooooooooooooooo > oooooooooooooooo > oooooooooooooooo > oooooooooooooooo > > Garmin posune vzor tak, ?e prost?edn? ??dek vzoru vede v ose komunikace, > tak?e ??ra se posune na stranu. TopoCZ 1.2 m? bohu?el zna?ky kreslen? > obousm?rn? (vznikly dv? ??ry a mezi nimi vede cesta), ale u jin?ch map by > to snad ?lo. Pak p?i libovoln?m zoomu povede zna?ka soub??n? s komunikac? > a nebude ji zakr?vat, nav?c m??eme r?znou ???kou vzoru pro jednotliv? > barvy vy?e?it soub?h n?kolika zna?en?ch tras. Jenom nem?m p?edstavu, jak > slo?it? by bylo tohle prov?st v OTM. >
Tohle jsme u? kdysi ?e?ili. I pap?rov? mapy to d?laj? takhle, ale Mapnik to neum?. -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

22.2.2010 12:12:46 (#17)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, p?ipojil bych se taky s jedn?m n?vrhem. Pros?m nekresli do t? mapy cykloturistick? trasy (tedy ty s kct_barva=bicycle), proto?e ty u? jsou v cyklomap?, a v turistick? d?laj? akor?t zmatek. On Thu, 18 Feb 2010 12:44:40 +0100, Petr Mor?vek [Xificurk] <xificurk at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > p?edn? d?ky za skv?lou mapu - m?m opravdu radost z toho, ?e OSM data se > pou??vaj? i na generov?n? jin?ch v?c? ne? jen jednoho autoatlasu za > druh?m. M?l bych ale p?r dotaz?, p??pom?nek, n?vrh?... moc do zp?sobu > renderov?n? nevid?m, tak se p?edem omlouv?m, jestli bude n?co z toho > p??li? slo?it? (nebo v?bec) realizovateln?. > > 1) Bylo by mo?n? trochu roz???it box, kter? se renderuje, na z?pad tak, > aby tam bylo i p?r kilometr? p??hrani?n? oblasti? > > 2) Jak je to moment?ln? s aktualizacemi? Na n?kolika m?stech jsem > narazil na nenavazuj?c? dla?dice (nejl?pe se pozn? podle popisk?). Jak > ?asto se synchronizuj? data z OSM a znovupo??taj? dla?dice? > > 3) Nev?m, jestli to um? p??mo renderer, ale docela by se hodilo, kdyby > byla k map? n?kde vyrenderovan? legenda - s popisem, co vlastn? (a jak > se vykresluje). Bez legendy nen? ?pln? snadn? zjistit, co ?e to vlastn? > kter? barvi?ka a druh ??ry v lese znamen?. > > > A te? konkr?tn? p?ipom?nky a n?vrhy k vykreslov?n?: > > 4) Na v?ech zoomech bych zv?raznil ?eleznici - je to docela dobr? > orienta?n? prvek a pro nemotorizovan? turisty ?ast? zp?sob p?epravy na > del?? vzd?lenost :) > > 5) Zhruba od zoomu 13-14 a v??e mi p?ijde st?nov?n? kopc? jako zbyte?n? > a celkov? ru?iv?. Naopak p?i ni???m zoomu (kter? slou?? sp?? jako > orienta?n? p?ehled, ne? jako skute?n? turistick? mapa) by asi sta?ilo > samotn? st?nov?n? a vrstevnice u? moc k u?itku nejsou. > > 6) Bylo by fajn, kdyby se poda?ilo renderovat vrstvu s vrstevnicemi pod > v?t?inou objekt? (ulice, budovy, popisky, jak?koliv voda...), ale jsou > ty objekty, kter? by m?ly z?stat pod vrstevnicemi (les, louky...). > > 7) Velikost fontu pro n?zvy ulic je zbyte?n? velk? a na v?t?in? m?st se > "nevejde" do dan? ulice/silnice. Taky nev?m jak? algoritmus tam pokl?d? > ty p?smenka, ale n?zev ulice zalomen? v zat??ce do prav?ho ?hlu vypad? > dost odporn? :-) > > 8) Taky by to cht?lo je?t? trochu poladit fonty pro n?zvy m?st, vesnic, > oblast?... Moment?ln? nap?. v zoomu 9 a 12 nen? v n?kter?ch oblastech > kv?li spoust? popisk? vid?t samotn? mapa. A velmi ?patn? se rozli?uje > n?zev m?sta od n?zvu samoty u lesa. > http://opentrackmap.no-ip.org/tiles/9/279/174.png > http://opentrackmap.no-ip.org/tiles/12/2224/1380.png > > 9) Trochu po??dek v t?ch n?zvech by mohly ud?lat i barvy - n?zvy vodn?ch > d?l n?jakou tmav? modrou, NP a CHKO tmav? zelenou. Na zoomu 11 jsou > ?pln? zbyte?n? velk? n?pisy "Leti?t? XY". > > 10) Na zoom 8 (a m?n?) asi nem? moc smysl renderovat kdejakou > turistickou trasu, ale asi by bylo dobr? tam hodit t?ch n?kolik m?lo > evropsk?ch, co u n?s jsou. > > 11) Osobn? se mi moc nezamlouv? to zna?en? spole?n?ch ?sek? v?ce > turistick?ch tras - rad?i bych vid?l skute?n? _??rkovanou_ ??ru. > Sou?asn? styl vypad? hlavn? na v?t??ch zoomech "divn?". > > Hodn? zdaru p?eje > Petr Mor?vek aka Xificurk > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce