« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Mapa - k.u.,obce,okresy,kraje,regiony,cr

Vlákno 6.2. - 6.2.2010, počet zpráv: 3


6.2.2010 08:42:36 (#1)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
Kone?n? se mi poda?ilo dod?lat mapu s hranicemi katastr?ln?ch ?zem?, obc?, okres?, kraj?, region? a ?R. Mapa je ke sta?en? na [1]. Na map? je: 13027 katastr?ln?ch uzem? 6249 obc? 77 okres? 14 kraj? 8 region? (NUTS 2) 1 hranice ?R Informace o p?i?azen? k.?. - obec - okres - kraj jsem ?erpal z [3]. Na map? je jeden probl?m o kter?m v?m: Obec Str??ice [4][5] je na strank?ch ?esk?ho statistick?ho ??adu [6] uvedena jako samostatn? obec. M?lo by to b?t jedeno z m?st, kdy bylo v?ce obc? na jedom k.?. N?kdo tady psal, ?e v?echny takov? p??pady u? byly vy?e?eny.Jak je to ve skute?nosti nev?m. Ka?dop?dn? na katastr?ln? map? (prehledky), nen? ??dn? hranice, tud?? nebylo podle ?eho hranici obce nakreslit a proto Str??ice na map? nejsou. Sporn? m??e b?t okres na ?zem? Hlavn?ho m?sta Prahy. Pokud v?m, tak nikdy takov? okres neexistoval, p?esto na map? je, aby bylo ?zem? s admin_level=7 celistv? (V [6] je tak? takov? okres uveden) Tagov?n?: cesty tvo??c? hranice <tag k='source' v='cuzk:km' /> <tag k='boundary' v='administrative' /> relace reprezentuj?c? jednotliv? ?zem? <tag k='ref' v='xxx' /> xxx - identifik?tor k.?., obce (LAU2), okresu (LAU1), kraje (NUTS 3), regionu (NUTS 2), a st?tu (NUTS 1) <tag k='admin_level' v='xxx' /> xxx - admin level podle [2] <tag k='source' v='cuzk' /> <tag k='name' v='xxx' /> xxx - n?zev <tag k='type' v='multipolygon' /> <tag k='boundary' v='administrative' /> K tagov?n? m?m n?kolik pozn?mek / dotaz?. Pokud cesty nemaj? tag admin_level, tak se hranice na map? nezobraz?. M??e mi to n?kdo potvrdit? Na wiki [7] je uvedeno, ?e cesta m? m?t "admin_level=for the highest border". M?m to ch?pat tak, ?e nejvy??? ??slo admin_level, nebo vy??? ve smyslu ?len?n? ?zem? (tak?e nejni??? admin_level). Stejn? se mi ale nechce p?i?azovat v?em cest?m tag admin_level. Je pro to n?jak? rozumn? d?vod, pro? tam mus? b?t? Nesta?? kdy? je admin_level definov?n v relaci? P?ijde mi to jako nesmysl p?id?vat ho ka?d? cest?, kdy? je ta cesta sou??st? v?ce hranic s r?zn?m admin_level. Identifik?tor obce LAU2 - na n?kter?ch m?stech je jako identifik?tor obce vedeno ?estim?stn? ??slo, na jin?ch m?stech je to sam? ??slo uvozeno identifik?torem okresu. Netu??te, kter? varianta je spr?vn?? type=multipolygon vs. type=boundary Pro ozna?en? hranic se pou??vaj? oba dva zp?soby. Type=multipolygon se pou??v? z okoln?ch zem? pou??v? p?edev??m v N?mecku, Rakousku. multipolygon + intuitivn?j?? editace - u?ivatel? se inner/outer u multipolygon setk?vaj? rozhodn? ?ast?ji n?? s enclave/exclave u boundary, tak?e je men?? pravd?podobnost chyb p?i editaci + implikuje ?e se jedn? o uzav?en? polygon (i kdy? se to p?i editaci nijak nevynucuje) boundary + je to doporu?en? zp?sob podle wiki (i kdy? zastoupen? multipolygon:boundary je pr? stejn? [8]) Na ?zem? ?R bude dost p??pad? kdy je uzem? obce nesouvisl? nebo se n?jak? ?zem? nach?z? uvnit? jin?ho => pou?it? inner/outer nebo enclave/exclave. Jedn? se o 6 k.u., kter? jsou uvnit? jin?ho k.?. a obce, jejich? ?zem? je nesouvisl? (to nem?m spo??tan? ale na mal?m kousku, kter? jsem kontroloval ru?n? jsem na?el 2 takov? obce - v cel? ?R jich tak m??ou b?t des?tky) J? preferuju pou?it? multipolygon, ale pokud se tady dohodneme na pou?it? boundary, tak nem?m probl?m to v map? zm?nit. Jak jsem psal v sousedn?m vl?kn?, tak moment?ln? si hraju p?edev??m s importem adres, tak?e nev?m kdy se dostanu k uplodu mapy. Pokud se n?kdo chce zapojit a zapracovat na uplodu, tak m? voln? pole p?sobnosti. [1] http://osm.kabrt.cz/home/kucr.zip?attredirects=0&d=1 [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:admin_level#admin_level [3] http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ [4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Str??ice [5] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.01027&lon=14.26689&zoom=15&layers=B000FTF [6] http://registry.czso.cz/irso/cisdet.jsp?orgkodcis=43&kodcis=43&kod=536032&z=1603191&selvaz=52 [7] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:boundary [8] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Relation:boundary -- Lukas

6.2.2010 09:20:44 (#2)
gravatar

Jan Dudík

<jan.dudik at gmail.com>
293 645
Str??ice u? k.?. snad maj?, kdy? to bude bez n?j, snadno se dokresl?. Obc? je od 1.1. 2650, vznikl Petrov nad Desnou [1] v okrese ?umperk odd?len?m od Sobot?na. Ov?em i toto je drobnost Nebylo by ?patn? ud?lat je?t? obvod obc? s roz???enou p?sobnost? a s pov??en?m ??adem Co se t??e nesouvisl?ch obc?, tak co jsem zat?m zji??oval, ak je v pr?m?ru minim?ln? jedna takov? v ka?d?m okrese, v ?B m? jedna dokonce t?i nesouvisej?c? ??sti. [1] http://cs.wikipedia.org/wiki/V?voj_administrativn?ho_d?len?_?eska J&D 2010/2/6 Lukas Kabrt <lukas at kabrt.cz>: zobrazit citaci
> Kone?n? se mi poda?ilo dod?lat mapu s hranicemi katastr?ln?ch ?zem?, > obc?, okres?, kraj?, region? a ?R. Mapa je ke sta?en? na [1]. > > Na map? je: > 13027 katastr?ln?ch uzem? > 6249 obc? > 77 okres? > 14 kraj? > 8 region? (NUTS 2) > 1 hranice ?R > > Informace o p?i?azen? k.?. - obec - okres - kraj jsem ?erpal z [3]. > > Na map? je jeden probl?m o kter?m v?m: > Obec Str??ice [4][5] je na strank?ch ?esk?ho statistick?ho ??adu [6] > uvedena jako samostatn? obec. M?lo by to b?t jedeno z m?st, kdy bylo > v?ce obc? na jedom k.?. N?kdo tady psal, ?e v?echny takov? p??pady u? > byly vy?e?eny.Jak je to ve skute?nosti nev?m. Ka?dop?dn? na > katastr?ln? map? (prehledky), nen? ??dn? hranice, tud?? nebylo podle > ?eho hranici obce nakreslit a proto Str??ice na map? nejsou. > > Sporn? m??e b?t okres na ?zem? Hlavn?ho m?sta Prahy. Pokud v?m, tak > nikdy takov? okres neexistoval, p?esto na map? je, aby bylo ?zem? s > admin_level=7 celistv? (V [6] je tak? takov? okres uveden) > > Tagov?n?: > cesty tvo??c? hranice > <tag k='source' v='cuzk:km' /> > <tag k='boundary' v='administrative' /> > > > relace reprezentuj?c? jednotliv? ?zem? > <tag k='ref' v='xxx' /> > xxx - identifik?tor k.?., obce (LAU2), okresu (LAU1), kraje (NUTS 3), > regionu (NUTS 2), a st?tu (NUTS 1) > > <tag k='admin_level' v='xxx' /> > xxx - admin level podle [2] > > <tag k='source' v='cuzk' /> > > <tag k='name' v='xxx' /> > xxx - n?zev > > <tag k='type' v='multipolygon' /> > <tag k='boundary' v='administrative' /> > > K tagov?n? m?m n?kolik pozn?mek / dotaz?. > Pokud cesty nemaj? tag admin_level, tak se hranice na map? nezobraz?. M??e mi > to n?kdo potvrdit? > > Na wiki [7] je uvedeno, ?e cesta m? m?t "admin_level=for the highest > border". M?m to ch?pat tak, ?e nejvy??? ??slo admin_level, nebo vy??? > ve smyslu ?len?n? ?zem? (tak?e nejni??? admin_level). > > Stejn? se mi ale nechce p?i?azovat v?em cest?m tag admin_level. Je pro > to n?jak? rozumn? d?vod, pro? tam mus? b?t? Nesta?? kdy? je > admin_level definov?n v relaci? P?ijde mi to jako nesmysl p?id?vat ho > ka?d? cest?, kdy? je ta cesta sou??st? v?ce hranic s r?zn?m > admin_level. > > Identifik?tor obce LAU2 - na n?kter?ch m?stech je jako identifik?tor > obce vedeno ?estim?stn? ??slo, na jin?ch m?stech je to sam? ??slo > uvozeno identifik?torem okresu. Netu??te, kter? varianta je spr?vn?? > > type=multipolygon vs. type=boundary > Pro ozna?en? hranic se pou??vaj? oba dva zp?soby. Type=multipolygon se > pou??v? z okoln?ch zem? pou??v? p?edev??m v N?mecku, Rakousku. > > multipolygon > + intuitivn?j?? editace - u?ivatel? se inner/outer u multipolygon > setk?vaj? rozhodn? ?ast?ji n?? s enclave/exclave u boundary, tak?e je > men?? pravd?podobnost chyb p?i editaci > + implikuje ?e se jedn? o uzav?en? polygon (i kdy? se to p?i editaci > nijak nevynucuje) > > boundary > + je to doporu?en? zp?sob podle wiki (i kdy? zastoupen? > multipolygon:boundary je pr? stejn? [8]) > > Na ?zem? ?R bude dost p??pad? kdy je uzem? obce nesouvisl? nebo se > n?jak? ?zem? nach?z? uvnit? jin?ho => pou?it? inner/outer nebo > enclave/exclave. Jedn? se o 6 k.u., kter? jsou uvnit? jin?ho k.?. a > obce, jejich? ?zem? je nesouvisl? (to nem?m spo??tan? ale na mal?m > kousku, kter? jsem kontroloval ru?n? jsem na?el 2 takov? obce - v cel? > ?R jich tak m??ou b?t des?tky) > > J? preferuju pou?it? multipolygon, ale pokud se tady dohodneme na > pou?it? boundary, tak nem?m probl?m to v map? zm?nit. > > Jak jsem psal v sousedn?m vl?kn?, tak moment?ln? si hraju p?edev??m s > importem adres, tak?e nev?m kdy se dostanu k uplodu mapy. Pokud se > n?kdo chce zapojit a zapracovat na uplodu, tak m? voln? pole > p?sobnosti. > > [1] http://osm.kabrt.cz/home/kucr.zip?attredirects=0&d=1 > [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:admin_level#admin_level > [3] http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ > [4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Str??ice > [5] http://www.openstreetmap.org/?lat=49.01027&lon=14.26689&zoom=15&layers=B000FTF > [6] http://registry.czso.cz/irso/cisdet.jsp?orgkodcis=43&kodcis=43&kod=536032&z=1603191&selvaz=52 > [7] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:boundary > [8] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Relation:boundary > -- > Lukas > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- -- Ing. Jan Dud?k

6.2.2010 09:30:06 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Tagov?n?: > cesty tvo??c? hranice > <tag k='source' v='cuzk:km' />
*** mozna spise "cuzk:prehledky", cuzk:km je jina mapa zobrazit citaci
> Identifik?tor obce LAU2 - na n?kter?ch m?stech je jako identifik?tor > obce vedeno ?estim?stn? ??slo, na jin?ch m?stech je to sam? ??slo > uvozeno identifik?torem okresu. Netu??te, kter? varianta je spr?vn??
*** v CR se zpravidla pouziva ten 6 mistny kod. Mozna tam dat oba? Nebo je rozdelit na CZ a zbytek? hanoj

« zpět na výpis měsíce