« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] tile-processor pro Mono

Vlákno 22.1. - 22.1.2010, počet zpráv: 1


22.1.2010 09:34:17 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, zd? se, ?e jsem vy?e?il v?echny probl?my a zprovoznil tile-processor pod Mono. V p??loze pos?l?m verzi funk?n? p??mo pod Mono (je nutn? m?t nainstalovan? Tesseract) a upraven? TileAnalyzer.cs. V?hoda t?to verze je jednodu??? provoz (nen? nutn? instalovat Mono pod Wine), a tak? podle m?ch test? funguje o 30% rychleji. Tesseract pod Wine nav?c ob?as spadl, co? zni?ilo cel? dosavadn? v?po?et - to s nativn? verz? snad u? nestane. Aby program fungoval provedl jsem n?sleduj?c? ?pravy: 1) Je nutn? pou??t nativn? Tesseract (m?sto toho Windowsov?ho). ?e?en? je jednoduch? - sta?? pou??vat "tesseract" m?sto "tesseract.exe", tak by to m?lo fungovat multiplatform?. Nepoda?ilo se mi nativn? Tesseract p?inutit aby bral tr?novac? soubory ze slo?ky v aktu?ln?m adres??i, je tedy nutn? nakop?rovat nau?en? soubory (tessdata/cuzk.*) do syst?mov? slo?ky (u m? /usr/share/tesseract-ocr/tessdata/). 2) V Monu je n?jak? z?hadn? probl?m se zm?nou m???tka obr?zku. Cht?l jsem nahl?sit bug, ale nepoda?ilo se mi odhalit na ?em chyba z?vis?. Nav?c algoritmus, kter? to pou??v? na Linuxu je hor?? ne? ve Wine, a je tedy nutn? obr?zek zv?t?it ne 2x ale 3x. Probl?m jsem obe?el docela nep?kn? - obr?zek se mus? p?ed zv?t?en?m jednou zkop?rovat. Jestli m? n?kdo n?jak? n?pad, tak sem s n?m. D?le jsem program upravil tak, ?e okraje kolem ??sel o?ez?v? t?sn?ji, a t?m zv??? ??innost v p??padech, kdy by se do v??ezu dostalo n?jak? dal?? ??slo. Taky jsem upravil program tak, aby nehledal ??sla moc bl?zko u prav?ho okraje, proto?e by mohlo doj?t k ukrojen? ??sla (nap?. z "?.p.1234" by se mohlo st?t "?.p.12"). PS: Knihovnu AForge.dll je mo?n? zkompilovat pro Mono - sta?? p?idat symbol "MONO". -- Petr Dlouh? -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: CUZK.ExtractAddresses.tar.gz Type: application/x-gzip Size: 14774 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100122/ecc2aaf2/attachment.bin> -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: TileAnalyzer.cs Type: application/octet-stream Size: 6963 bytes Desc: not available URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100122/ecc2aaf2/attachment.obj>

« zpět na výpis měsíce