« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] P?echod ?esk?ch turistick?ch tras na OSMC

Vlákno 2.1. - 5.1.2010, počet zpráv: 24


2.1.2010 05:41:59 (#1)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1023 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> mysl?m ?e je nevyhnuteln?, aby zna?kov?n? ?esk?ch turistick?ch tras v > budoucnu p?e?lo na n?jak? syst?m, kter? bude jednotn? v r?mci cel? OSM. > Jen tak je ?ance, aby se ?esk? trasy vykreslovaly i na hlavn? str?nce OSM, > a v?bec byly pou?iteln? i pro cizince. > V sou?asn? dob? se za??n? roz?i?ovat syst?m OSMC [1] tak, ?e je mo?n? > uva?ovat nad t?m, ?e to bude ten prav? syst?m pro cel? sv?t. Je tedy > nam?st? se pt?t, jestli je to ten prav? syst?m, nebo jestli je?t? chv?li > nepo?kat, ne? budeme n?kam p?ech?zet.
Koukam prekvapko, znacky v okoli zernovky jsou najednou videt na http://osm.lonvia.de/world_hiking.html?zoom=13&lat=50.9011&lon=14.21767&layers=FFBT , protoze jsou z nich relace a dokonce maj cisla. Dik! zobrazit citaci
> Jak? by m?lo p?ejit? na OSMC v?hody?
"Prejit" na OSMC bych asi radej neprechazel, ale doplnit do tagu relace osmc:symbol= tagy by byl rozhodne zasluzny cin. (Pokud znacky jeste nejsou znaceny relaci, tak bych je asi prvni spojil do relace, mit osmc:symbol na kazdy pesince by bylo zvlastni, a nemam pocit ze osmc:symbol zvladne dve turisticky trasy na jedny ceste _bez relaci_). Kdo si pohraje se skriptem? :-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

2.1.2010 07:11:59 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, mysl?m ?e je nevyhnuteln?, aby zna?kov?n? ?esk?ch turistick?ch tras v budoucnu p?e?lo na n?jak? syst?m, kter? bude jednotn? v r?mci cel? OSM. Jen tak je ?ance, aby se ?esk? trasy vykreslovaly i na hlavn? str?nce OSM, a v?bec byly pou?iteln? i pro cizince. V sou?asn? dob? se za??n? roz?i?ovat syst?m OSMC [1] tak, ?e je mo?n? uva?ovat nad t?m, ?e to bude ten prav? syst?m pro cel? sv?t. Je tedy nam?st? se pt?t, jestli je to ten prav? syst?m, nebo jestli je?t? chv?li nepo?kat, ne? budeme n?kam p?ech?zet. Jak? by m?lo p?ejit? na OSMC v?hody? P?edev??m by se za?aly ?esk? turistick? trasy vykreslovat na mezin?rodn?ch map?ch jako [2] nebo [3] nebo by existoval p?evodn?k do Garmina [4]. Vzhledem k tomu, ?e v sou?asn? dob? pro ?R existuje pouze jedin?, nep??li? propracovan? overlay turistick?ch tras, tak by to znamenalo pokrok. Pokud bychom na OSMC p?e?li, tak by to tak? usnadnilo pr?ci cizinc? (hlavn? velmi aktivn?ch n?mc?) na ?esk?ch tras?ch. Dal?? v?hodou je to, ?e by se p?echodem ?R povedlo OSMC rychleji roz???it, a t?m p?dem by se urychlil p?echod OSM na jednotn? syst?m. To by znamenalo dal?? n?r?st slu?eb podporuj?c?ch tento syst?m, a d??v by se vyvinula mapa vhodn? na hlavn? str?nku. ??m d??v p?ejdeme, t?m v?t?? bude mo?nost dan? syst?m ovlivnit, tak aby vyhovoval ?R. Tak? bude men?? mno?stv? tras znamenat men?? mno?stv? probl?m?. Jak? nev?hody by m?l p?echod? P?edev??m je tu riziko, ?e se prosad? n?jak? konkuren?n? syst?m (existuj? n?jak??), a bude nutn? p?ech?zet dvakr?t (i kdy? pravd?podobn? budou existovat konverzn? skripty). Dal?? nev?hodou je to, ?e OSMC nen? zalo?en? na modelu ?R, tedy bude pro za??te?n?ka t???? ho za??t pou??vat. Tak? chyb? n?kter? symboly pou??van? v ?R (v?zna?n? objekt, stud?nka, z??cenina, mo?n? dal??), bude tedy nutn? je do OSMC p?idat. OSMC bohu?el nen? s?mantick? syst?m, co? je trochu krokem vzad. Je tak? mo?n? pou??vat v?c syst?mu sou?asn? (alespo? pro relace), ale nese to riziko datov? nekonzistence. [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:osmc:symbol [2] http://osm.lonvia.de/world_hiking.html?zoom=13&lat=50.9011&lon=14.21767&layers=FFBT [3] http://opentiles.com/cmarqu/ [4] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OSM_Composer -- Petr Dlouh?

2.1.2010 08:13:46 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
523
zdar a s?lu, ... zobrazit citaci
> Jen tak je ?ance, aby se ?esk? trasy vykreslovaly i na hlavn? str?nce OSM,
ot?zka zn?: a chceme (pot?ebujeme) to v?bec? - je ?ance, aby celosv?tov? syst?m zvl?dl dob?e u n?s u??van? zna?en?? zobrazit citaci
> a v?bec byly pou?iteln? i pro cizince.
hm, mal? analogie: tak?e t?ebas mapy K?T jsou pro cizince nepou?iteln?, proto?e nepou??vaj? ten jeden spr?vn?_celosv?tov?_syst?m(tm)? v??e uveden? berme jen jako ?e?nick? ot?zky ... j? s?m jsem samoz?ejm? pro co nejv?t?? ujednocen? a kompatibilitu, ale ne za ka?dou cenu l?mat v?ci p?es koleno, ?e?? se tu co chv?li n?jak? m?stn? specifika, a uv?d?t takov?to n?vrh t?mto stylem mi p?ijde, ?ekn?me, jaksi podivn? ... zobrazit citaci
> V sou?asn? dob? se za??n? roz?i?ovat syst?m OSMC [1] tak, ?e je mo?n? > uva?ovat nad t?m, ?e to bude ten prav? syst?m pro cel? sv?t. Je tedy > nam?st? se pt?t, jestli je to ten prav? syst?m, nebo jestli je?t? chv?li > nepo?kat, ne? budeme n?kam p?ech?zet.
pokud ony ?vahy zakon??me rozhodnut?m, ?e je to ten prav? syst?m, tak st?le nech?pu, pro? bychom na n?j m?li *p?ech?zet* p?e?etl jsem si http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:osmc:symbol odshora dol?, a nic o celosv?tov? univerz?ln?m syst?mu popisu turistick?ch tras tam nevid?m naopak soust?edil bych se na nadpis "Machine-Readable Description of Hiking Path Symbols" a ?vod popisu: "This renderer specific tag ..." tak?e nakolik tomu rozum?m, nejde o zp?sob, jak trasy popsat, n?br? jak stroji vysv?tlit, co m? vykreslovat v tom p??pad? ale nevid?m v?znam n?? syst?m t?mto nahrazovat, ale naopak bylo by dobr? jej o osmc roz???it - tedy pokud v?bec n?co takov?ho chceme pou??vat; jev? se mi principi?ln? nesmysln? ?e?it zobrazen? na ?rovni zdrojov?ch dat nam?sto stylu ... ale i p?esto, je-li tu z?jem, a je-li to cesta, jak se "domluvit" s ostatn?mi, jsem sp??e pro to za??t pou??vat K.

2.1.2010 08:31:45 (#4)
gravatar

Milan Zamazal

<pdm at zamazal.org>
23
zobrazit citaci
>>>>> "KV" == Karel Voln? <kavol at seznam.cz> p??e:
zobrazit citaci
>> a v?bec byly pou?iteln? i pro cizince.
KV> hm, mal? analogie: tak?e t?ebas mapy K?T jsou pro cizince KV> nepou?iteln?, proto?e nepou??vaj? ten jeden KV> spr?vn?_celosv?tov?_syst?m(tm)? To nen? analogie. Na pap?rov? map? ka?d? ty trasy vid?. Na openstreetmap.org je nevid? a v?navigaci tak? ne (oboj? dost ?tve i?m?, p?esto?e nejsem cizinec). KV> v tom p??pad? ale nevid?m v?znam n?? syst?m t?mto nahrazovat, KV> ale naopak bylo by dobr? jej o osmc roz???it - tedy pokud v?bec KV> n?co takov?ho chceme pou??vat; jev? se mi principi?ln? nesmysln? KV> ?e?it zobrazen? na ?rovni zdrojov?ch dat nam?sto stylu ... S?t?m bych vcelku souhlasil. Nicm?n? nep?edpokl?d?m, ?e n?? kct_* syst?m bude ten prav? celosv?tov? (a?tud?? obecn? podporovan?) a pakli?e nic lep??ho neexistuje, tak rad?ji (prozat?m) osmc ne? nic.

2.1.2010 09:22:31 (#5)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, j? jsem p?esv?d?en, ?e n?jak? celosv?tov? syst?m budeme pot?ebovat. U? jenom proto?e OSM je mapa celosv?tov?. V ??dn?m p??pad? v?ak nechci tvrdit, ?e OSMC je n?jak extra vhodn?, a u? v?bec ne ?e bychom hned m?li n?kam p?ech?zet. M? se tak? nel?b?, ?e trasy nezachycuje s?manticky, ale explicitn?m popisem zna?ek. Pokud se v?ak dohodneme, ?e je OSMC naprosto nevhodn?, tak bychom ho bu? m?li doplnit, a nebo vyvinout syst?m jin?, a ten se sna?it celosv?tov? prosadit. On Sat, 02 Jan 2010 20:13:46 +0100, Karel Voln? <kavol at seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> > zdar a s?lu, > > ... >> Jen tak je ?ance, aby se ?esk? trasy vykreslovaly i na hlavn? str?nce >> OSM, > > ot?zka zn?: a chceme (pot?ebujeme) to v?bec? - je ?ance, aby celosv?tov? > syst?m zvl?dl dob?e u n?s u??van? zna?en?? > >> a v?bec byly pou?iteln? i pro cizince. > > hm, mal? analogie: tak?e t?ebas mapy K?T jsou pro cizince nepou?iteln?, > proto?e nepou??vaj? ten jeden spr?vn?_celosv?tov?_syst?m(tm)? > > v??e uveden? berme jen jako ?e?nick? ot?zky ... j? s?m jsem samoz?ejm? > pro co > nejv?t?? ujednocen? a kompatibilitu, ale ne za ka?dou cenu l?mat v?ci > p?es > koleno, ?e?? se tu co chv?li n?jak? m?stn? specifika, a uv?d?t takov?to > n?vrh > t?mto stylem mi p?ijde, ?ekn?me, jaksi podivn? ... > >> V sou?asn? dob? se za??n? roz?i?ovat syst?m OSMC [1] tak, ?e je mo?n? >> uva?ovat nad t?m, ?e to bude ten prav? syst?m pro cel? sv?t. Je tedy >> nam?st? se pt?t, jestli je to ten prav? syst?m, nebo jestli je?t? chv?li >> nepo?kat, ne? budeme n?kam p?ech?zet. > > pokud ony ?vahy zakon??me rozhodnut?m, ?e je to ten prav? syst?m, tak > st?le > nech?pu, pro? bychom na n?j m?li *p?ech?zet* > > p?e?etl jsem si http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:osmc:symbol > odshora > dol?, a nic o celosv?tov? univerz?ln?m syst?mu popisu turistick?ch tras > tam > nevid?m > > naopak soust?edil bych se na nadpis "Machine-Readable Description of > Hiking > Path Symbols" a ?vod popisu: "This renderer specific tag ..." > > tak?e nakolik tomu rozum?m, nejde o zp?sob, jak trasy popsat, n?br? jak > stroji > vysv?tlit, co m? vykreslovat > > v tom p??pad? ale nevid?m v?znam n?? syst?m t?mto nahrazovat, ale naopak > bylo > by dobr? jej o osmc roz???it - tedy pokud v?bec n?co takov?ho chceme > pou??vat; > jev? se mi principi?ln? nesmysln? ?e?it zobrazen? na ?rovni zdrojov?ch > dat > nam?sto stylu ... ale i p?esto, je-li tu z?jem, a je-li to cesta, jak se > "domluvit" s ostatn?mi, jsem sp??e pro to za??t pou??vat > > K. > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

2.1.2010 09:32:17 (#6)
gravatar

Aleš Janda

<openstreetmap at kyblsoft.cz>
85
Ahoj, jestli jsem to dob?e pochopil, tak jde v podstat? jen o to, ?e by se nap?. kct_red=major nahradilo n?co jako osmc:symbol = red:white:red_bar Nes?mantick? to je, nicm?n? ud?lat s?mantick? syst?m zna?en? cest vzhledem ke zna?n?m rozd?l?m v jednotliv?ch st?tech je asi nemo?n?. A kct_red v podstat? tak? nen? n?jak s?mantick? - ?lov?k mus? v?d?t, ?e zrovna ?erven? trasa m? n?jak? v?sadn? postaven?, nicm?n? po??d to ??erven? trasa? je ta hlavn? informace, kter? z?stane zachov?na. Nov? by sice bylo skryto, ?e je to od K?T, ale co jin?ho by to tak? m?lo b?t a kdy? u?, tvar zna?ky napov? celkem jednozna?n?. Ve v?sledku se mi zdaj? oba syst?my pro na?e ??ely podobn? pou?iteln?. Vzhledem k tomu, ?e OSMC m? vzhledem k obecnosti n?jakou nad?ji na to st?t se standardem a vykreslovat se, osobn? jsem pro p?evod. Ale? Janda

2.1.2010 09:51:36 (#7)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Na to je tag operator, kter? se dnes u relac? pou??v? tak trochu duplicitn?. On Sat, 02 Jan 2010 21:32:17 +0100, Ale? Janda <openstreetmap at kyblsoft.cz> wrote: zobrazit citaci
> Nov? by sice bylo skryto, ?e je to od K?T, > ale co jin?ho by to tak? m?lo b?t a kdy? u?, tvar zna?ky napov? celkem > jednozna?n?.
-- Petr Dlouh?

2.1.2010 10:15:40 (#8)
gravatar

Jiri Klement

<jiri.klement at gmail.com>
140
Me se osmc moc nelibi, protoze neni semanticky. Urcite bych na nej neprechazel, myslim ze v mape by mela byt informace jestli se jedna a obycejnou / mistni nebo naucnou stezku, ne pouze symbol. Pokud ale existuji globalni renderery podporujici osmc, pak by bylo mozne uvazovat o nejakem botovi, ktery cestam s kct_red tagovanim automaticky prida osmc:symbol tag. Jinak kdysi jsem navrhoval (mimojine) univerzalni system pro trasy - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking/Trails Pak jsem ale mel moc prace s diplomkou a v praci, takze jsem to nedokoncil. Zakladni myslenka byla, ze kazdy stat si trasy bude znacit tak, jak se mu libi. Dale bude existovat popis znacek (podobny treba kosmos pravidlum), ktere obecnym tagum priradi symbol nebo barvu/styl stezky. -- Jiri Klement

3.1.2010 12:54:47 (#9)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
ja bych komentoval jen poznamkami: a) univerzalni system je velmi dulezity. Hrat si na nasem malem pisecku prinese nejen nesrozumitelnost pro cizi, ale hodne prace navic pro nas pri vyuzivani dat. b) kdyz to jde globalizovat s cyklotrasama proc by to nemelo jit velice obdobne s pesima trasama. c) samotna realizace osmc je otazka vytvoreni nejakych preset pro JOSM, to neni pro lidi. hanoj

3.1.2010 10:49:20 (#10)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, samoz?ejm? uva?uji p?edev??m relace. Zat?m se v?t?ina n?zor? p?ikl?n? k tomu, ?e by bylo nejlep?? pou??vat oba syst?my sou?asn?. P?idat jednor?zov? ty tagy pomoc? XAPI a JOSM by asi nebyl velk? probl?m, bude ale nutn? tagy udr?ovat konzistentn? s tagy KCT. Mo?n? by tedy bylo vhodn?j?? vyrobit skript (nebo XSLT), kter? pouze kontroluje nekonzistence, proto?e stejn? bude nutn? ?e?it konflikty v?c ne? p?id?vat ty tagy. Takov? skript klidn? vyrob?m. On Sat, 02 Jan 2010 17:41:59 +0100, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: zobrazit citaci
> "Prejit" na OSMC bych asi radej neprechazel, ale doplnit do tagu > relace osmc:symbol= tagy by byl rozhodne zasluzny cin. (Pokud znacky > jeste nejsou znaceny relaci, tak bych je asi prvni spojil do relace, > mit osmc:symbol na kazdy pesince by bylo zvlastni, a nemam pocit ze > osmc:symbol zvladne dve turisticky trasy na jedny ceste _bez relaci_).
-- Petr Dlouh?

3.1.2010 02:30:21 (#11)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, tak jsem vyrobil mechanizmus na kontrolu integrity OSMC tag?. Do seznamu turistick?ch tras [1] jsem p?idal sloupec OSMC. Zat?m m? OSMC tag jen p?r tras na ?umav?, kter? pravd?podobn? ud?lali N?mci. Skript je na [2]. OSMC tagy pro zna?ky "local", "ruin", "spring" a "interesting_object" jsou jen mnou vymy?len? n?hrady - bude nutn? nap?ed do OSMC p?idat p??slu?n? symboly. Nyn?, kdy? je mo?n? zkontrolovat v?sledek bych mohl bych p?idat i "osmc:symbol" tagy k jednotliv?m relac?m. Jsou n?jak? v?hrady? [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trasy_K?T [2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cyklotrasy_v_?R/skript On Sun, 03 Jan 2010 10:49:20 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > samoz?ejm? uva?uji p?edev??m relace. Zat?m se v?t?ina n?zor? p?ikl?n? k > tomu, ?e by bylo nejlep?? pou??vat oba syst?my sou?asn?. > > P?idat jednor?zov? ty tagy pomoc? XAPI a JOSM by asi nebyl velk? probl?m, > bude ale nutn? tagy udr?ovat konzistentn? s tagy KCT. Mo?n? by tedy bylo > vhodn?j?? vyrobit skript (nebo XSLT), kter? pouze kontroluje > nekonzistence, proto?e stejn? bude nutn? ?e?it konflikty v?c ne? p?id?vat > ty tagy. Takov? skript klidn? vyrob?m. > > On Sat, 02 Jan 2010 17:41:59 +0100, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: > >> "Prejit" na OSMC bych asi radej neprechazel, ale doplnit do tagu >> relace osmc:symbol= tagy by byl rozhodne zasluzny cin. (Pokud znacky >> jeste nejsou znaceny relaci, tak bych je asi prvni spojil do relace, >> mit osmc:symbol na kazdy pesince by bylo zvlastni, a nemam pocit ze >> osmc:symbol zvladne dve turisticky trasy na jedny ceste _bez relaci_). > >
-- Petr Dlouh?

3.1.2010 07:48:32 (#12)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1023 1226
On Sun 2010-01-03 14:30:21, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > tak jsem vyrobil mechanizmus na kontrolu integrity OSMC tag?. Do seznamu > turistick?ch tras [1] jsem p?idal sloupec OSMC. Zat?m m? OSMC tag jen p?r > tras na ?umav?, kter? pravd?podobn? ud?lali N?mci. Skript je na [2]. OSMC > tagy pro zna?ky "local", "ruin", "spring" a "interesting_object" jsou jen > mnou vymy?len? n?hrady - bude nutn? nap?ed do OSMC p?idat p??slu?n? > symboly. > > Nyn?, kdy? je mo?n? zkontrolovat v?sledek bych mohl bych p?idat i > "osmc:symbol" tagy k jednotliv?m relac?m. Jsou n?jak? v?hrady?
Ne, myslim ze je to vyborny plan :-). Uvidime jak rychle se osm.lonvia.de updatuje... -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

3.1.2010 08:32:59 (#13)
gravatar

honny

<honnycze at gmail.com>
98 2484
Pokud by slo jen o doplneni stavajicich relaci temi novymi tagy, nevidim v tom problem. A pokud by automatizovane dochazelo k jejich doplnovani a kontrole, tim spis :) Nekompatibilita nasich a zahranicnich tras me pri generovani vlastni Garminni mapy trosku stve. -- honny

4.1.2010 12:11:31 (#14)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, tak?e jsem p?idal OSMC tag ke v?em tras?m (krom? dev?ti pro kter? zat?m neexistuje vhodn? symbol). V?sledek je mo?n? vid?t na [1]. To p?id?v?n? tag? je v?ce hromadn?, ne? automatick? a kontrola je pouze poloautomatick? (mus?m j? ru?n? spou?t?t). Uv?tal bych tedy, kdybyste se sna?ili tagy udr?et konzistentn?, a u?et?ili mi t?m pr?ci. Taky bych uv?tal, kdybyste se sna?ili vyvarovat se n?kter?ch dal??ch probl?m? s relacemi, jako jsou: duplicitn? ?lenstv? v relaci nebo vytv??en? nov? relace pro ji? existuj?c? trasu. [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Trasy_K?T On Sun, 03 Jan 2010 20:32:59 +0100, honny <honnycze at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Pokud by slo jen o doplneni stavajicich relaci temi novymi tagy, nevidim > v > tom problem. A pokud by automatizovane dochazelo k jejich doplnovani a > kontrole, tim spis :) Nekompatibilita nasich a zahranicnich tras me pri > generovani vlastni Garminni mapy trosku stve. > > > -- honny > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

4.1.2010 07:17:13 (#15)
gravatar

Lubos Petrovic

<nick.n17 at gmail.com>
2
OSMC tiez to vidim ako krok spat, ked mate uz vysperkovane relacie. Konecne sme presli na relacie aj my na slovensku =) http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Hiking_routes Takisto aj pre cyklo http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Cycle_routes Na server http://turistika.freemap.sk som spravil preklad vasich kct relacii, tak ked budeme aktualizovat CR data, uz sa budu renderovat aj vase. -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100104/dde3341f/attachment.html>

4.1.2010 03:53:09 (#16)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
> OSMC tiez to vidim ako krok spat, ked mate uz vysperkovane relacie.
*** v cem je to krok zpet? Je to jeden univerzalni tag v relaci navic/misto lokalniho zobrazit citaci
> Na server http://turistika.freemap.sk som spravil preklad vasich kct > relacii, tak ked budeme aktualizovat CR data, uz sa budu renderovat aj vase.
*** super! hanoj

4.1.2010 05:02:04 (#17)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Dne 4.1.2010 15:53, hanoj napsal(a): zobrazit citaci
>> OSMC tiez to vidim ako krok spat, ked mate uz vysperkovane relacie. >> > *** v cem je to krok zpet? Je to jeden univerzalni tag v relaci > navic/misto lokalniho >
Chapu to tak, ze je spatne rikat "tohle je cervena cara s bledemodrym pozadim", melo by se rict "toto je naucna ztezka", "toto je silnice", ... zobrazit citaci
> >> Na server http://turistika.freemap.sk som spravil preklad vasich kct >> relacii, tak ked budeme aktualizovat CR data, uz sa budu renderovat aj vase. >> > *** super! > > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

4.1.2010 05:50:52 (#18)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
>>> OSMC tiez to vidim ako krok spat, ked mate uz vysperkovane relacie. >>> >> *** v cem je to krok zpet? Je to jeden univerzalni tag v relaci >> navic/misto lokalniho >> > Chapu to tak, ze je spatne rikat "tohle je cervena cara s bledemodrym > pozadim", melo by se rict "toto je naucna ztezka", "toto je silnice", ...
*** sama o sobe je OSMC k nicemu. Jako jine vyjadreni symbol a color neni az tak tragicka. Sic se mi znackovy symbol pesi trasy v renderovane mape nelibi. Me by se libilo to mapovani zjednodusit a nechat tam jen color a network. Naucnou stezku od bezne odlisim pomoci network, nepotrebuji kategorie ruin/peak/spring/interesting_object/education. Na kopci neni pramen, hrad neni na horach, vse je v POI v trasach je to duplicita. Ale je to dost univerzalni a malo zmatecne pro globalizaci? hanoj

4.1.2010 06:47:31 (#19)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
To ?e uvedu kct_n?co=ruin pro trasu vedouc? k hradu nen? duplicita, proto?e t?m zachycuji z?m?r K?T n?jak ozna?it tu trasu a proto?e i ?pln? norm?ln? trasa m??e v?st okolo hradu. Kdyby to bylo spr?vn? ozna?en?, tak by m? nem?lo p?ekvapit, ?e zna?ka? omylem ozna?il cestu k hrady symbolem pro stud?nku. Rozhodn? to nen? informace, kter? z mapy p??mo vypl?v?. On Mon, 04 Jan 2010 17:50:52 +0100, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Me by se libilo to mapovani zjednodusit a nechat tam jen color a > network. Naucnou stezku od bezne odlisim pomoci network, nepotrebuji > kategorie ruin/peak/spring/interesting_object/education. Na kopci neni > pramen, hrad neni na horach, vse je v POI v trasach je to duplicita.
-- Petr Dlouh?

4.1.2010 07:44:29 (#20)
gravatar

malenki

<osm_ at malenki.ch>
5
Dcien Dobry, (or similiar 0o ;) ) I try to follow the OSMC-thread with translate.google (which sometimes translates only the half of the messages) As far as I understood one thing maybe needs to be explained more precisely: OSMC:symbol isn't the mastertool to map hiking routes around the world. It is a way to describe the symbol machine-readable. It was introduced while developing OSMC? - a tool to create maps for Garmin devices. The hiking routes I saw (and mapped myself) mostly followed this description: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Walking_Routes#Relations As you see there are a lot of additional tags which should meet the requirements for things you surely missed. network= describes the "importance" of the route and should match kct_major (nwn or rwn) and kct_local (lwn) nwn - national walking route, rwn - regional walking route, lwn - local walking route iwn would be international walking routes icn, rcn and so on is used for cycling networks At the above mentioned page it also sais: | Since the tagging is generic, it is up to each country to decide how | to map the hiking networks that exist in their country onto the | hierarchy of national/regional/local Regards malenki ? http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Composer (regretfully the up-to-date version isn't translated into english) and since there wasn't any other way to tag hiking symbols (at least the german) OSM stuck with that.

4.1.2010 10:52:08 (#21)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
523
Hi, zobrazit citaci
> I try to follow the OSMC-thread with translate.google (which > sometimes translates only the half of the messages)
OT: if you have troubles understanding something, just ask ... oh, and I think we can even switch to English completely on this thread; it is about international topic anyways K.

5.1.2010 10:13:39 (#22)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
> To ?e uvedu kct_n?co=ruin pro trasu vedouc? k hradu nen? duplicita, > proto?e t?m zachycuji z?m?r K?T n?jak ozna?it tu trasu a proto?e i ?pln? > norm?ln? trasa m??e v?st okolo hradu. Kdyby to bylo spr?vn? ozna?en?, tak > by m? nem?lo p?ekvapit, ?e zna?ka? omylem ozna?il cestu k hrady symbolem > pro stud?nku. Rozhodn? to nen? informace, kter? z mapy p??mo vypl?v?.
*** ano takovy je system KCT, nase znaceni je mu zcela prizpusobeno. Metodika KCT neni ale univerzalni, v tomto smyslu je IMHO prilis podrobna. Je to pohled generalizace. Jestli chci jit ke hradu je mi jedno, zda pujdu po hlavni trase, nebo vidim ze mam odbocit na "nejakou" vedlejsi. Jaka vedlejsi uz je mi myslim fuk. Nepovazuji to za az tak dulezite. Uvazuji psanim. Spis se ted divam na: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Walking_Routes#Relations resp. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Hiking_routes rozhodne se mi to libi vice nez system znacek kct_color=neco, kterym rozumime jen my. ahoj hanoj

5.1.2010 06:00:34 (#23)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
No, pokud by ?lo o rozpad tagu "kct_symbol=barva" na tagy "operator=cz:K?T", "symbol=symbol", "colour=barva" (v?dy slovn?, v ??dn?m p??pad? ne pomoc? hex tripletu) byl bych klidn? pro. Syst?m kct_... byl ur?en pro tagov?n? way?, a pro relace by se n?co takov?ho asi hodilo v?c. V XSLT by se s t?m pracovalo o trochu l?p, a taky by bylo jednodu??? pou?it? XAPI. Akor?t si nejsem jist, jak by to fungovalo na ly?a?sk? a cykloturistick? trasy - to by se ud?valo "symbol=bicycle" nebo "symbol=ski"? Neza?ali by to n?kter? mapy interpretovat jako symbol kola nebo symbol ly??? Jinak si ale nemysl?m, ?e by ten syst?m byl p??li? podrobn?. On Tue, 05 Jan 2010 10:13:39 +0100, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
>> To ?e uvedu kct_n?co=ruin pro trasu vedouc? k hradu nen? duplicita, >> proto?e t?m zachycuji z?m?r K?T n?jak ozna?it tu trasu a proto?e i ?pln? >> norm?ln? trasa m??e v?st okolo hradu. Kdyby to bylo spr?vn? ozna?en?, >> tak >> by m? nem?lo p?ekvapit, ?e zna?ka? omylem ozna?il cestu k hrady symbolem >> pro stud?nku. Rozhodn? to nen? informace, kter? z mapy p??mo vypl?v?. > *** ano takovy je system KCT, nase znaceni je mu zcela prizpusobeno. > Metodika KCT neni ale univerzalni, v tomto smyslu je IMHO prilis > podrobna. Je to pohled generalizace. > Jestli chci jit ke hradu je mi jedno, zda pujdu po hlavni trase, nebo > vidim ze mam odbocit na "nejakou" vedlejsi. Jaka vedlejsi uz je mi > myslim fuk. > Nepovazuji to za az tak dulezite. Uvazuji psanim. > > > Spis se ted divam na: > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Walking_Routes#Relations > resp. > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Hiking_routes > > rozhodne se mi to libi vice nez system znacek kct_color=neco, kterym > rozumime jen my. > > > ahoj > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

5.1.2010 09:42:02 (#24)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
713
zobrazit citaci
> Akor?t si nejsem jist, jak by to fungovalo na ly?a?sk? a cykloturistick? > trasy - to by se ud?valo "symbol=bicycle" nebo "symbol=ski"? Neza?ali by > to n?kter? mapy interpretovat jako symbol kola nebo symbol ly???
type=route route=hiking,bicycle,ski http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:route hanoj

« zpět na výpis měsíce