« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Opisování turistických tras z ostatních map

Vlákno 22.11. - 23.11.2009, počet zpráv: 20


22.11.2009 02:35:36 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, bavil jsem se s p?isp?vatelem ?J? (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:?J?#Fotky_rozcestn.C3.ADk.C5.AF) na ?esk? Wikipedii, kter? si mysl?, ?e opisov?n? turistick?ch cest z ostatn?ch map by mohlo b?t pln? leg?ln?. Dosud v ?esk? komunit? platilo, ?e se to d?lat nesm?, jak? je v?? n?zor na toto t?ma. ?J? napsal: Kartografick? d?lo je uvedeno jako posledn? ve v??tu, kter? tvo?? definici "d?la" v ? 2 odst. 1 autorsk?ho z?kona. Datab?ze se pova?uje za souborn? d?lo pouze tehdy, je-li "zp?sobem v?b?ru nebo uspo??d?n?m obsahu autorov?m vlastn?m du?evn?m v?tvorem", p?i?em? autorsk? ochrana se vztahuje na tento celek a tyto jeho aspekty (tv?r?? zp?sob v?b?ru a uspo??d?n? obsahu, viz ? 2 odst. 2 tamt??), nikoliv na jednotliv? obsa?en? data sama o sob?. Podle odstavce 6 t?ho? paragrafu "d?lem podle tohoto z?kona nen? zejm?na n?m?t d?la s?m o sob?, denn? zpr?va nebo jin? ?daj s?m o sob?". To je v z?kon? jasn? a p??mo naps?no, tud?? nen? t?eba k t?to ot?zce vym??let n?jak? n?? konsensus. Ov?em jak u? jsem zm?nil, v p??pad? mapy m??e b?t obt??n? rozli?it "?daj s?m o sob?" od jeho tv?r??ho grafick?ho zpracov?n?. P?i zagooglov?n? jsem zjistil, ?e podobn?m t?mat?m se v odborn?ch ?l?nc?ch dlouhodob? (u? od 80. let) a soustavn? v?nuje p?edev??m kartograf Petr Sk?la, viz nap?. http://www.zememeric.cz/9-97/kartpravo.html, kde problematiku v ?vodu shrnul do bonmotu: "N?zory na to, kdy kartograf u? zneu??v? kartografick? d?lo jako podklad pro tvorbu vlastn? mapy, jsou stejn? nevyjasn?n? jako stanoviska ?en, kdy u? doch?z? k sexu?ln?mu hara?en? mezi mu?em a ?enou." Vyt??en? informace o veden? turistick? zna?en? trasy bych v?ak za sporn? nepova?oval, to je typicky ?daj s?m o sob?. -- Petr Dlouh?

22.11.2009 06:53:26 (#2)
gravatar

Milan Zamazal

<pdm at zamazal.org>
23
Pon?vad? je K?T tv?rcem t?ch tras a dost mo?n? ?daje o?jejich veden? poskytuje do v?ech mapov?ch d?l, m??e b?t ozna?en? t?chto dat za ??daj s?m o?sob?? zpochybniteln?. O?hodn? zaj?mav?j?? by mi tento p??stup p?i?el u?vodn?ch tok? a ploch, kter?ch se v?OSM velmi nedost?v?. Znamen? to, ?e si mohu leg?ln? oskenovat mapu (p??padn? pou??t internetovou mapu, ale tam bych si p?inejmen??m koledoval o?zablokov?n? p??stupu), ud?lat si z?n? podklad v?JOSM a vodn? toky a plochy obkreslit? Nebo je h??ek v?tom, ?e mapu v?bec oskenovat nesm?m (jak se ostatn? na pap?rov?ch map?ch obvykle explicitn? uv?d?)? Mohl bych v?takov?m p??pad? leg?ln? pou??t jinou cestu, nap?. ?e b?hem skenov?n? obr?zek mapy neukl?d?m a pouze z?n?j vyt?hnu _informace_, kter? m? zaj?maj?, a?ty pou?iji? Ohledn? turistick?ch tras ?ist? prakticky: 1. Jejich veden? na map?ch ne zcela odpov?d? skute?nosti; 2. z?valn? ??sti vedou po lesn?ch cest?ch a p??in?ch, kter? v?OSM nem?me; 3. K?T mysl?m ji? dal najevo, ?e by p?eb?r?n? ?daj? o?nich nesl s?nelibost?; 4. co tak hejbnout kostrou :-)? Z?t?chto hledisek mi p?ijde obecn? nejlep?? je prost? proj?t. S?vodou, kterou nelze obkreslit z?cuzk:km a uhul:ortofoto, je to hor??, brodit se a prod?rat potokem v?rokli, kde nav?c ani nen? pou?iteln? p??jem GPS sign?lu, je dost na houby. :-)

22.11.2009 07:06:47 (#3)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2009/11/22 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> rozli?it "?daj s?m o sob?" od jeho tv?r??ho grafick?ho zpracov?n?. P?i > zagooglov?n? jsem zjistil, ?e podobn?m t?mat?m se v odborn?ch ?l?nc?ch > dlouhodob? (u? od 80. let) a soustavn? v?nuje p?edev??m kartograf Petr > Sk?la, viz nap?. http://www.zememeric.cz/9-97/kartpravo.html, kde > problematiku v ?vodu shrnul do bonmotu: "N?zory na to, kdy kartograf u? > zneu??v? kartografick? d?lo jako podklad pro tvorbu vlastn? mapy, jsou > stejn? nevyjasn?n? jako stanoviska ?en, kdy u? doch?z? k sexu?ln?mu > hara?en? mezi mu?em a ?enou." Vyt??en? informace o veden? turistick? > zna?en? trasy bych v?ak za sporn? nepova?oval, to je typicky ?daj s?m o > sob?.
Jak p??ete, je to cel? dost sporn? (a mimochodem m??ete uva?ovat i o tom, ?e to je mo?no oto?it: velmi sporn? je tedy i to, do jak? m?ry je autorsk?m pr?vem chr?n?n obsah OSM, kde je nav?c v?razn? potla?ena ona autorskopr?vn? kreativita t?m, ?e samotn? mapy voln? podle dodan?ch _dat_ renderuje program? ale to odbo?uji). Jen bych cht?l upozornit, ?e ?daje v map?ch, zejm?na data pr?v? typu ?veden? v?ech turistick?ch tras? by tak? mohla b?t (IANAL) chr?n?na sui generis ochranou datab?ze (??st prvn?, hlava III. AutZ). P?i?em? poznamen?v?m, ?e v dob? psan? toho v??e uveden?ho ?l?nku tato ochrana v ?esk?m autorsk?m pr?vu je?t? nebyla, tam se dostala a? v nov?m autorsk?m z?kon? z roku 2000 (na to p?i prohl??en? star??ch ?l?nk? o autorsk?m pr?vu pozor: ta novela byla opravdu z?sadn?). -- Petr Kadlec / Mormegil

22.11.2009 07:07:51 (#4)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
531
zdar a s?lu, jen pozn?mka na okraj: minul? v?kend jsem byl na vandru(*), a mus?m ??ci, ?e stav zna?ek v realit? a na map?ch je natolik rozd?ln?, ?e m?sty OSM bez zna?ek paradoxn? vyhr?v? t?m, ?e ?lov?k v?, ?e to v t? map? nen?, a ne ?e se na mapu spolehne a ono je to ?patn? ... (*) achjo, zpracov?n? tras m?m je?t? ve front?, a to jsem cht?l dnes nahazovat renderov?n? pro OTM ... taky v?m n?kam po??d z?hadn? miz? ?as? :-/ K. Dne Ne 22. listopadu 2009 Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > bavil jsem se s p?isp?vatelem ?J? > (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:?J?#Fotky_rozcestn.C3.ADk > .C5.AF) na ?esk? Wikipedii, kter? si mysl?, ?e opisov?n? turistick?ch cest > z ostatn?ch map by mohlo b?t pln? leg?ln?. Dosud v ?esk? komunit? platilo, > ?e se to d?lat nesm?, jak? je v?? n?zor na toto t?ma. > > ?J? napsal: > Kartografick? d?lo je uvedeno jako posledn? ve v??tu, kter? tvo?? definici > "d?la" v ? 2 odst. 1 autorsk?ho z?kona. Datab?ze se pova?uje za souborn? > d?lo pouze tehdy, je-li "zp?sobem v?b?ru nebo uspo??d?n?m obsahu autorov?m > vlastn?m du?evn?m v?tvorem", p?i?em? autorsk? ochrana se vztahuje na tento > celek a tyto jeho aspekty (tv?r?? zp?sob v?b?ru a uspo??d?n? obsahu, viz ? > 2 odst. 2 tamt??), nikoliv na jednotliv? obsa?en? data sama o sob?. Podle > odstavce 6 t?ho? paragrafu "d?lem podle tohoto z?kona nen? zejm?na n?m?t > d?la s?m o sob?, denn? zpr?va nebo jin? ?daj s?m o sob?". To je v z?kon? > jasn? a p??mo naps?no, tud?? nen? t?eba k t?to ot?zce vym??let n?jak? n?? > konsensus. Ov?em jak u? jsem zm?nil, v p??pad? mapy m??e b?t obt??n? > rozli?it "?daj s?m o sob?" od jeho tv?r??ho grafick?ho zpracov?n?. P?i > zagooglov?n? jsem zjistil, ?e podobn?m t?mat?m se v odborn?ch ?l?nc?ch > dlouhodob? (u? od 80. let) a soustavn? v?nuje p?edev??m kartograf Petr > Sk?la, viz nap?. http://www.zememeric.cz/9-97/kartpravo.html, kde > problematiku v ?vodu shrnul do bonmotu: "N?zory na to, kdy kartograf u? > zneu??v? kartografick? d?lo jako podklad pro tvorbu vlastn? mapy, jsou > stejn? nevyjasn?n? jako stanoviska ?en, kdy u? doch?z? k sexu?ln?mu > hara?en? mezi mu?em a ?enou." Vyt??en? informace o veden? turistick? > zna?en? trasy bych v?ak za sporn? nepova?oval, to je typicky ?daj s?m o > sob?. >

22.11.2009 07:09:16 (#5)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 22 Nov 2009 18:53:26 +0100, Milan Zamazal <pdm at zamazal.org> wrote: zobrazit citaci
> Pon?vad? je K?T tv?rcem t?ch tras a dost mo?n? ?daje o jejich veden? > poskytuje do v?ech mapov?ch d?l, m??e b?t ozna?en? t?chto dat za ??daj > s?m o sob?? zpochybniteln?. > > O hodn? zaj?mav?j?? by mi tento p??stup p?i?el u vodn?ch tok? a ploch, > kter?ch se v OSM velmi nedost?v?. Znamen? to, ?e si mohu leg?ln? > oskenovat mapu (p??padn? pou??t internetovou mapu, ale tam bych si > p?inejmen??m koledoval o zablokov?n? p??stupu), ud?lat si z n? podklad > v JOSM a vodn? toky a plochy obkreslit? Nebo je h??ek v tom, ?e mapu > v?bec oskenovat nesm?m (jak se ostatn? na pap?rov?ch map?ch obvykle > explicitn? uv?d?)? Mohl bych v takov?m p??pad? leg?ln? pou??t jinou > cestu, nap?. ?e b?hem skenov?n? obr?zek mapy neukl?d?m a pouze z n?j > vyt?hnu _informace_, kter? m? zaj?maj?, a ty pou?iji? > > Ohledn? turistick?ch tras ?ist? prakticky: 1. Jejich veden? na map?ch ne > zcela odpov?d? skute?nosti; 2. z valn? ??sti vedou po lesn?ch cest?ch a > p??in?ch, kter? v OSM nem?me; 3. K?T mysl?m ji? dal najevo, ?e by > p?eb?r?n? ?daj? o nich nesl s nelibost?; 4. co tak hejbnout kostrou :-)? > Z t?chto hledisek mi p?ijde obecn? nejlep?? je prost? proj?t. S vodou, > kterou nelze obkreslit z cuzk:km a uhul:ortofoto, je to hor??, brodit se > a prod?rat potokem v rokli, kde nav?c ani nen? pou?iteln? p??jem GPS > sign?lu, je dost na houby. :-)
1. Z hlediska pravdivosti OSM by to moc nevadilo, proto?e by to u?ivatel? ?asem opravili - a? by jich bylo v?c, dokud nen? mapa nejsou ani u?ivatel?. 2. Ty by ?asto ?lo obkreslit z uhul:ortofoto/cuzk:km 3. To je mi jasn?. Dokud nebudeme m?t naprostou jistotu, ?e to je v po??dku, tak to hodlat ned?l?m. 4. Mysl?m, ?e kostrou hejbu dost, ale prost? se sou?asn?m tempem to bude trvat je?t? n?kolik let, ne? cesty zmapujeme. Nep?ipad? mi, ?e by r?zn? pot??ky ne?li obkreslit z uhul:ortofoto/cuzk:km - a? ty ?pln? nejmen?? mohou b?t probl?m. V?t?ina jich je na cuzk, mnoho se d? vid?t (alespo? ??ste?n?) na uhulu, a v?t?inou nen? p??li? d?le?it?, aby byly ?pln? p?esn?. zobrazit citaci
> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

22.11.2009 07:16:41 (#6)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Ahoj, je?t? bych cht?l diskuzi na toto t?ma roz???it. Na str?nk?ch Plze?sk?ho K?T je kilometr?? turistick?ch tras (http://kctplzen.webpark.cz/kilo/), kter? je tak? na zadn? stran? n?kter?ch vyd?n? map K?T. Z t?chto kilometr??? by ?li ?erpat informace jako: p?edev??m ??slo a c?le trasy, mo?n? i ??ste?n? veden? trasy. Jak? je v?? n?zor na ?erp?n? informac? z kilometr???? On Sun, 22 Nov 2009 14:35:36 +0100, Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > bavil jsem se s p?isp?vatelem ?J? > (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:?J?#Fotky_rozcestn.C3.ADk.C5.AF) > na ?esk? Wikipedii, kter? si mysl?, ?e opisov?n? turistick?ch cest z > ostatn?ch map by mohlo b?t pln? leg?ln?. Dosud v ?esk? komunit? platilo, > ?e se to d?lat nesm?, jak? je v?? n?zor na toto t?ma. > > ?J? napsal: > Kartografick? d?lo je uvedeno jako posledn? ve v??tu, kter? tvo?? > definici > "d?la" v ? 2 odst. 1 autorsk?ho z?kona. Datab?ze se pova?uje za souborn? > d?lo pouze tehdy, je-li "zp?sobem v?b?ru nebo uspo??d?n?m obsahu > autorov?m > vlastn?m du?evn?m v?tvorem", p?i?em? autorsk? ochrana se vztahuje na > tento > celek a tyto jeho aspekty (tv?r?? zp?sob v?b?ru a uspo??d?n? obsahu, viz > ? > 2 odst. 2 tamt??), nikoliv na jednotliv? obsa?en? data sama o sob?. Podle > odstavce 6 t?ho? paragrafu "d?lem podle tohoto z?kona nen? zejm?na n?m?t > d?la s?m o sob?, denn? zpr?va nebo jin? ?daj s?m o sob?". To je v z?kon? > jasn? a p??mo naps?no, tud?? nen? t?eba k t?to ot?zce vym??let n?jak? n?? > konsensus. Ov?em jak u? jsem zm?nil, v p??pad? mapy m??e b?t obt??n? > rozli?it "?daj s?m o sob?" od jeho tv?r??ho grafick?ho zpracov?n?. P?i > zagooglov?n? jsem zjistil, ?e podobn?m t?mat?m se v odborn?ch ?l?nc?ch > dlouhodob? (u? od 80. let) a soustavn? v?nuje p?edev??m kartograf Petr > Sk?la, viz nap?. http://www.zememeric.cz/9-97/kartpravo.html, kde > problematiku v ?vodu shrnul do bonmotu: "N?zory na to, kdy kartograf u? > zneu??v? kartografick? d?lo jako podklad pro tvorbu vlastn? mapy, jsou > stejn? nevyjasn?n? jako stanoviska ?en, kdy u? doch?z? k sexu?ln?mu > hara?en? mezi mu?em a ?enou." Vyt??en? informace o veden? turistick? > zna?en? trasy bych v?ak za sporn? nepova?oval, to je typicky ?daj s?m o > sob?. > > > >
-- Petr Dlouh?

22.11.2009 08:09:07 (#7)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> Nep?ipad? mi, ?e by r?zn? pot??ky ne?li obkreslit z uhul:ortofoto/cuzk:km > - a? ty ?pln? nejmen?? mohou b?t probl?m. V?t?ina jich je na cuzk, mnoho > se d? vid?t (alespo? ??ste?n?) na uhulu, a v?t?inou nen? p??li? d?le?it?, > aby byly ?pln? p?esn?.
No, zrovna potucky jsou docela uzitecny -- i aby byly presne, protoze a) je velmi dulezite na kterym brehu potoka vede cesta b) potok typicky tvori neprijemnou barieru Obkreslit to zkusim, ale jestli je legalne mozny udelat automaticky import, bylo by to o hodne lepsi nez se s tim delat rucne... Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.11.2009 08:23:28 (#8)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Sun 2009-11-22 19:16:41, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> Ahoj, > > je?t? bych cht?l diskuzi na toto t?ma roz???it. Na str?nk?ch Plze?sk?ho > K?T je kilometr?? turistick?ch tras (http://kctplzen.webpark.cz/kilo/), > kter? je tak? na zadn? stran? n?kter?ch vyd?n? map K?T. Z t?chto > kilometr??? by ?li ?erpat informace jako: p?edev??m ??slo a c?le trasy, > mo?n? i ??ste?n? veden? trasy. > Jak? je v?? n?zor na ?erp?n? informac? z kilometr????
To uz jsou zcela zjevna fakta, navic nejsou ani nejak kreativne tridena aby to mohla byt "databaze"... Tj ok. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.11.2009 08:31:12 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
OK. Tak? mi to tak p?ipad?. Kdy? to ale dovedu do extr?mu, tak by mohl jeden ?lov?k sestavit (velmi) podrobnou kilometr??, a druh? ?lov?k by z t? kilometr??e mohl vytvo?it danou trasu. To u? je ale asi zbyte?n? vyhrocen?, ale ukazuje to na spoustu nelogi?nost?, kter? v z?kon? jsou. On Sun, 22 Nov 2009 20:23:28 +0100, Pavel Machek <pavel at ucw.cz> wrote: zobrazit citaci
> On Sun 2009-11-22 19:16:41, Petr Dlouh? wrote: >> Ahoj, >> >> je?t? bych cht?l diskuzi na toto t?ma roz???it. Na str?nk?ch Plze?sk?ho >> K?T je kilometr?? turistick?ch tras (http://kctplzen.webpark.cz/kilo/), >> kter? je tak? na zadn? stran? n?kter?ch vyd?n? map K?T. Z t?chto >> kilometr??? by ?li ?erpat informace jako: p?edev??m ??slo a c?le trasy, >> mo?n? i ??ste?n? veden? trasy. >> Jak? je v?? n?zor na ?erp?n? informac? z kilometr???? > > To uz jsou zcela zjevna fakta, navic nejsou ani nejak kreativne > tridena aby to mohla byt "databaze"... Tj ok. > Pavel >
-- Petr Dlouh?

22.11.2009 08:33:40 (#10)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
On Sun 2009-11-22 20:31:12, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> OK. Tak? mi to tak p?ipad?. > > Kdy? to ale dovedu do extr?mu, tak by mohl jeden ?lov?k sestavit (velmi) > podrobnou kilometr??, a druh? ?lov?k by z t? kilometr??e mohl vytvo?it > danou trasu. To u? je ale asi zbyte?n? vyhrocen?, ale ukazuje to na > spoustu nelogi?nost?, kter? v z?kon? jsou.
No tomu se rika "clean room reverse engineering" :-). (V U.S. nemaji v zakone vyjimku na kompatibilitu, takze kdyz chci byt kompatibilni, tak potrebuju 2 lidi: jeden cte disassembler a pise dokumentaci, druhy cte dokumentaci a pise novy kod. A je to presne ten princip nahore :-). Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.11.2009 08:40:19 (#11)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > rozli?it "?daj s?m o sob?" od jeho tv?r??ho grafick?ho zpracov?n?. P?i > > zagooglov?n? jsem zjistil, ?e podobn?m t?mat?m se v odborn?ch ?l?nc?ch > > dlouhodob? (u? od 80. let) a soustavn? v?nuje p?edev??m kartograf Petr > > Sk?la, viz nap?. http://www.zememeric.cz/9-97/kartpravo.html, kde > > problematiku v ?vodu shrnul do bonmotu: "N?zory na to, kdy kartograf u? > > zneu??v? kartografick? d?lo jako podklad pro tvorbu vlastn? mapy, jsou > > stejn? nevyjasn?n? jako stanoviska ?en, kdy u? doch?z? k sexu?ln?mu > > hara?en? mezi mu?em a ?enou." Vyt??en? informace o veden? turistick? > > zna?en? trasy bych v?ak za sporn? nepova?oval, to je typicky ?daj s?m o > > sob?. > > Jak p??ete, je to cel? dost sporn? (a mimochodem m??ete uva?ovat i o > tom, ?e to je mo?no oto?it: velmi sporn? je tedy i to, do jak? m?ry je > autorsk?m pr?vem chr?n?n obsah OSM, kde je nav?c v?razn? potla?ena ona > autorskopr?vn? kreativita t?m, ?e samotn? mapy voln? podle dodan?ch > _dat_ renderuje program??? ale to odbo?uji). Jen bych cht?l
Ono je dost dobre mozne ze OSM v Cechach autorskym pravem chranen neni. Nebyla by to zadna velka tragedie. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

22.11.2009 09:10:45 (#12)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> bavil jsem se s p?isp?vatelem ?J? > (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:?J?#Fotky_rozcestn.C3.ADk.C5.AF) > na ?esk? Wikipedii, kter? si mysl?, ?e opisov?n? turistick?ch cest z > ostatn?ch map by mohlo b?t pln? leg?ln?. Dosud v ?esk? komunit? platilo, > ?e se to d?lat nesm?, jak? je v?? n?zor na toto t?ma.
*** Wikipedie ma jina, volnejsi vnitrni pravidla nez my. Na Wikipedii se klidne oscanuje mapa mesta, zajimave veci se obtahnou v inkscape a da se to wiki commons moje dilo copyleft. Jinymi slovy provedu selekci informaci a zmenim mapovy klic. *** Ten problem co tu my dokola resime je dle zakona definovan jako uziti dila podle: * Autorskecho zakona: ** kartograficke dilo (napr. papirova mapa, digitalni bezesva mapa, ortofotomapa) ** (geo)databaze, jako soubor formalizovanych polohovych informaci * Jine pravni upravy (napr. katastralni mapa) Pokud se mluvi o nelegalnim zneuziti mapy tak temer vyhradne na prikladu kopie, tj. pouziti 1:1. Nemluvi se o nasem praktictejsim pouziti, tj. dalsim odvozovanim, digitalizaci, selekci, generalizaci obsazenych dat. To je pripad KCT, tedy pole neorane. Tedy jako vzdy: chybi precedent, arbitr ci soudni rozhodnuti a majitel se tvari (logicky, jde o jeho byznys) negativne. PS: Dokazete si predstavit, ze z knihy vydate jen kapitolu 12, 13 a 16, stylisticky ji preformulujete a budete tvrdit ze jde o puvodni dilo? ha hanoj

22.11.2009 09:52:45 (#13)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
No, ale zas na wikipedii je za??zen? ur?it? pr?vn? pomoc p?es wikimedii (pracuj? tu??m chvilku t?dn?, radu na tohle t?ma by d?t mohli), co to zkusit? 2009/11/22 hanoj <ehanoj at gmail.com>: zobrazit citaci
>> bavil jsem se s p?isp?vatelem ?J? >> (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:?J?#Fotky_rozcestn.C3.ADk.C5.AF) >> na ?esk? Wikipedii, kter? si mysl?, ?e opisov?n? turistick?ch cest z >> ostatn?ch map by mohlo b?t pln? leg?ln?. Dosud v ?esk? komunit? platilo, >> ?e se to d?lat nesm?, jak? je v?? n?zor na toto t?ma. > > *** Wikipedie ma jina, volnejsi vnitrni pravidla nez my. Na Wikipedii > se klidne oscanuje mapa mesta, zajimave veci se obtahnou v inkscape a > da se to wiki commons moje dilo copyleft. Jinymi slovy provedu selekci > informaci a zmenim mapovy klic. > > *** Ten problem co tu my dokola resime je dle zakona definovan jako > uziti dila podle: > > * Autorskecho zakona: > ** kartograficke dilo (napr. papirova mapa, digitalni bezesva mapa, > ortofotomapa) > ** (geo)databaze, jako soubor formalizovanych polohovych informaci > > * Jine pravni upravy (napr. katastralni mapa) > > Pokud se mluvi o nelegalnim zneuziti mapy tak temer vyhradne na > prikladu kopie, tj. pouziti 1:1. > Nemluvi se o nasem praktictejsim pouziti, tj. dalsim odvozovanim, > digitalizaci, selekci, generalizaci obsazenych dat. > > To je pripad KCT, tedy pole neorane. Tedy jako vzdy: chybi precedent, > arbitr ci soudni rozhodnuti a majitel se tvari (logicky, jde o jeho > byznys) negativne. > > PS: Dokazete si predstavit, ze z knihy vydate jen kapitolu 12, 13 a > 16, stylisticky ji preformulujete a budete tvrdit ze jde o puvodni > dilo? > > ha > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

23.11.2009 06:47:20 (#14)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
ahoj, mmchd, sk?lu zn?m, je komunikativn?, na p??m? dotaz ur?it? r?d odpov?, jinak On Sun, Nov 22, 2009 at 09:10:45PM +0100, hanoj wrote: [...] zobrazit citaci
> To je pripad KCT, tedy pole neorane. Tedy jako vzdy: chybi precedent, > arbitr ci soudni rozhodnuti a majitel se tvari (logicky, jde o jeho > byznys) negativne. >
No a jak? by byl probl?m, odcitovat do wiki p??slu?n? z?kon, podlo?en? pr?vn? expertizou (n?jak? pr?vn?k by se snad na?el, kdo by k tomu napsal sv?j koment?? zadarmo), n?sledn? za??t "obkreslovat" K?T mapy do osm s d?sledn? uveden?m zdrojem, pro p??padn? snadn?j?? pozd?j?? vyjmut? z mapy a ?ekat na ten precedent? J?chym -- Jachym Cepicky e-mail: jachym les-ejk cz URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 197 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20091123/4f259a6c/attachment.pgp>

23.11.2009 09:31:57 (#15)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
2009/11/23 Jachym Cepicky <jachym.cepicky at gmail.com>: zobrazit citaci
> ahoj, > mmchd, sk?lu zn?m, je komunikativn?, na p??m? dotaz ur?it? r?d odpov?, > jinak > > On Sun, Nov 22, 2009 at 09:10:45PM +0100, hanoj wrote: > [...] >> To je pripad KCT, tedy pole neorane. Tedy jako vzdy: chybi precedent, >> arbitr ci soudni rozhodnuti a majitel se tvari (logicky, jde o jeho >> byznys) negativne. >> > > No a jak? by byl probl?m, odcitovat do wiki p??slu?n? z?kon, podlo?en? > pr?vn? expertizou (n?jak? pr?vn?k by se snad na?el, kdo by k tomu napsal > sv?j koment?? zadarmo), n?sledn? za??t "obkreslovat" K?T mapy do osm s > d?sledn? uveden?m zdrojem, pro p??padn? snadn?j?? pozd?j?? vyjmut? z > mapy a ?ekat na ten precedent? > > J?chym
V podstat? si mysl?m, ?e by to bylo ide?ln?. Nav?c, nemysl?m si, ?e by se (z principu) K?T upln? vztekal. Jen se tro?ku boj?m, ?e i oni pou??vaj? n?jak? zdroje a to by mohl b?t v?t?? probl?m. zobrazit citaci
> > -- > Jachym Cepicky > e-mail: jachym les-ejk cz > URL: http://les-ejk.cz > GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp > Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ?ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F > > -----BEGIN PGP SIGNATURE----- > Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux) > > iEYEARECAAYFAksKIegACgkQyKt0uAjU4I8+gQCdG5nt4Gu6E9w7H07ammaCiszM > 5CQAoKYyLX1IdqKZfOtrif28A8BpyL0d > =S1Sf > -----END PGP SIGNATURE----- > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >
-- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

23.11.2009 10:15:53 (#16)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at openstreetmap.cz>
346 8449
neobkreslovat bez povoleni, ktere od kct stejne nedostaneme. -- Michal Gr?zl http://walley.org

23.11.2009 10:18:52 (#17)
gravatar

Petr Kadlec

<petr.kadlec at gmail.com>
208 937
2009/11/22 Pavel Machek <pavel at ucw.cz>: zobrazit citaci
> To uz jsou zcela zjevna fakta, navic nejsou ani nejak kreativne > tridena aby to mohla byt "databaze"... Tj ok.
Pozor, mot?te tady dohromady dv? v?ci: To nen? tak, ?e ?nutnou podm?nkou, aby n?co mohlo b?t datab?ze, je autorsk? kreativn? vklad?. Je to tak, ?e kdy? m?te n?jakou datab?zi, tak _pokud_ ?je zp?sobem v?b?ru nebo uspo??d?n?m obsahu autorov?m vlastn?m du?evn?m v?tvorem a [jej?] sou??sti jsou systematicky nebo metodicky uspo??d?ny a jednotliv? zp??stupn?ny elektronicky ?i jin?m zp?sobem?, tak je chr?n?na ?klasick?m? autorsk?m pr?vem jako d?lo souborn? (tedy: v?lu?n? pr?va osobnostn? a v?lu?n? pr?va majetkov? po dobu ?ivota uspo?adatele t? datab?ze a 70 let po jeho smrti). Pokud m?te datab?zi, kter? tato krit?ria nespl?uje, tak sama o sob? nen? chr?n?na klasick?m autorsk?m pr?vem jako souborn? d?lo. Ale tak jako tak, pokud m?te n?jakou datab?zi, tj. ?soubor nez?visl?ch d?l, ?daj? nebo jin?ch prvk?, systematicky nebo metodicky uspo??dan?ch a individu?ln? p??stupn?ch elektronick?mi nebo jin?mi prost?edky, bez ohledu na formu jejich vyj?d?en?? (a to a? u? je v??e zm?n?n?m zp?sobem chr?n?na jako souborn? d?lo, nebo ne), a pokud ?po??zen?, ov??en? nebo p?edveden? obsahu datab?ze p?edstavuje kvalitativn? nebo kvantitativn? podstatn? vklad?, tak je _nav?c_ chr?n?na (mnohem slab??m) ?zvl??tn?m pr?vem po?izovatele datab?ze? (tj. 15 let od po??zen? datab?ze ?pr?vo na vyt??ov?n? nebo na zu?itkov?n? cel?ho obsahu datab?ze nebo jej? kvalitativn? nebo kvantitativn? podstatn? ??sti?). -- Petr Kadlec / Mormegil

23.11.2009 11:50:53 (#18)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
zobrazit citaci
> PS: Dokazete si predstavit, ze z knihy vydate jen kapitolu 12, 13 a > 16, stylisticky ji preformulujete a budete tvrdit ze jde o puvodni > dilo?
No, kdyz budu detem na tabore vypravet snehurku, myslite ze me po tom prijdou zavrit? Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

23.11.2009 01:14:20 (#19)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.fdns.net>
180
Zdravim, k tematu, pouzivam ruzne zdroje k overovani toho co je na katastralce, protoze tam jsou obcas budovy, ktere uz nestoji, cesty, ktere uz neexistuji ... a temi ruznymi zdroji myslim vsemozne mapy/orthofoto/... Nekreslim veci ktere nejsou ve volnem zdroji nebo jsem je osobne nevidel. Myslim ze takto nemuze mit nikdo nic proti. Co se KCT tyce, nemeli by nahodou byt spis radi, ze casem ziskaji nastroj umoznujici udrzovat aktualni mapy za pomoci kohokoli ? Ze kdyz nahodou vytvori novou trsasu, muze byt druhy den v mape ?

23.11.2009 01:21:08 (#20)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Kdyby v?znamn? ??st jejich p??jm? nepoch?zela z prodeje pap?rov?ch map, tak mohli. On Mon, 23 Nov 2009 13:14:20 +0100, jzvc <jzvc at tpfree.fdns.net> wrote: zobrazit citaci
> Co se KCT tyce, nemeli by nahodou byt spis radi, ze casem ziskaji > nastroj umoznujici udrzovat aktualni mapy za pomoci kohokoli ? Ze kdyz > nahodou vytvori novou trsasu, muze byt druhy den v mape ?
-- Petr Dlouh?

« zpět na výpis měsíce