« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Právní rozbor definice úředního díla

Vlákno 30.10. - 7.11.2009, počet zpráv: 5


30.10.2009 07:22:07 (#1)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Čirou náhodou jsem narazil na docela podrobný rozbor, který potvrzuje moje dřívější amatérské dedukce ohledně začlenění DIBAVODu. http://www.isvs.cz/legislativa/patri-uredni-databaze-vsem.html Velmi důležitá je podle mě pasáž: "Pro upřesnění dodejme, že taková databáze může být úředním dílem i v případě, že ji vytvořil soukromý subjekt (např. na zakázku). Zákon nespojuje úřední dílo s otázkou autorství (tedy kdo ho vytvořil), ale s otázkou, zda existuje či neexistuje veřejný zájem na vyloučení z ochrany autorského zákona." A konečně i naznačení, jakým způsobem by měly být všechny zakázky ze strany úřadů zadávány: "Subjekt, který databázi vytvořil, by měl vždy od povinného orgánu dostat při zadání zakázky či při uzavírání autorského ujednání informace o tom, k čemu bude dílo využíváno a z jakých zdrojů vychází potřeba vytvoření této databáze." Co teď brání kompletnímu importu DIBAVODu, případně UIR-ADR? Martin Kokeš

30.10.2009 08:02:39 (#2)
gravatar

Ondrej Novy

<novy at ondrej.org>
17
Zdravim, Dne 30. října 2009 19:22 Martin Kokeš <shr3k na typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> ... > Co teď brání kompletnímu importu DIBAVODu, případně UIR-ADR? >
vzdyt UIR jiz naimportovany je. Ciste nahodou, nespadaji semka treba i barevne ortofoto mapy CUZK? Sice to neni databaze, ale taky je to preci uredni dilo a jak si stat muze dovolit v tomto smeru neco prodavat? -- S pozdravem/Best regards Bc. Ondrej Novy Email: novy na ondrej.org Jabber: onovy na njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207 ------------- další část --------------- HTML příloha byla odstraněna... URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20091030/9e32f1ec/attachment.html>

31.10.2009 01:41:20 (#3)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
718
Dne 30. října 2009 19:22 Martin Kokeš <shr3k na typo3-hosting.com> napsal(a): zobrazit citaci
> Čirou náhodou jsem narazil na docela podrobný rozbor, který potvrzuje moje dřívější amatérské dedukce ohledně začlenění DIBAVODu. > > http://www.isvs.cz/legislativa/patri-uredni-databaze-vsem.html > > Velmi důležitá je podle mě pasáž: > > "Pro upřesnění dodejme, že taková databáze může být úředním dílem i v > případě, že ji vytvořil soukromý subjekt (např. na zakázku). Zákon > nespojuje úřední dílo s otázkou autorství (tedy kdo ho vytvořil), ale s > otázkou, zda existuje či neexistuje veřejný zájem na vyloučení z > ochrany autorského zákona." > > A konečně i naznačení, jakým způsobem by měly být všechny zakázky ze strany úřadů zadávány: > > "Subjekt, který databázi vytvořil, by měl vždy od povinného orgánu > dostat při zadání zakázky či při uzavírání autorského ujednání > informace o tom, k čemu bude dílo využíváno a z jakých zdrojů vychází > potřeba vytvoření této databáze." > > Co teď brání kompletnímu importu DIBAVODu, případně UIR-ADR?
"Veřejný zájem je pojem neurčitý, je třeba ho vykládat a posuzovat vždy znovu v každém jednotlivém případě. Při tomto posuzování se střetnou dvě hlediska - veřejný zájem na vyloučení z ochrany a zájem (právo) autora (v našem případě pořizovatele databáze). Vždy je třeba pečlivě zvažovat, který zájem převáží." Kdo z nas bude tento arbitr a pravne to prikryje? Neni lepsi zeptat se gestatora databaze, zda nas nebude jednou zalovat? PS: asi jste myslel UIR-ZSJ hanoj

7.11.2009 09:29:03 (#4)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1066 1226
On Sat 2009-10-31 01:41:20, hanoj wrote: zobrazit citaci
> Dne 30. ??jna 2009 19:22 Martin Koke? <shr3k na typo3-hosting.com> napsal(a): > > ?irou n?hodou jsem narazil na docela podrobn? rozbor, kter? potvrzuje moje d??v?j?? amat?rsk? dedukce ohledn? za?len?n? DIBAVODu. > > > > http://www.isvs.cz/legislativa/patri-uredni-databaze-vsem.html > > > > Velmi d?le?it? je podle m? pas??: > > > > "Pro up?esn?n? dodejme, ?e takov? datab?ze m??e b?t ??edn?m d?lem i v > > p??pad?, ?e ji vytvo?il soukrom? subjekt (nap?. na zak?zku). Z?kon > > nespojuje ??edn? d?lo s ot?zkou autorstv? (tedy kdo ho vytvo?il), ale s > > ot?zkou, zda existuje ?i neexistuje ve?ejn? z?jem na vylou?en? z > > ochrany autorsk?ho z?kona." > > > > A kone?n? i nazna?en?, jak?m zp?sobem by m?ly b?t v?echny zak?zky ze strany ??ad? zad?v?ny: > > > > "Subjekt, kter? datab?zi vytvo?il, by m?l v?dy od povinn?ho org?nu > > dostat p?i zad?n? zak?zky ?i p?i uzav?r?n? autorsk?ho ujedn?n? > > informace o tom, k ?emu bude d?lo vyu??v?no a z jak?ch zdroj? vych?z? > > pot?eba vytvo?en? t?to datab?ze." > > > > Co te? br?n? kompletn?mu importu DIBAVODu, p??padn? UIR-ADR? > > "Ve?ejn? z?jem je pojem neur?it?, je t?eba ho vykl?dat a posuzovat > v?dy znovu v ka?d?m jednotliv?m p??pad?. P?i tomto posuzov?n? se > st?etnou dv? hlediska - ve?ejn? z?jem na vylou?en? z ochrany a z?jem > (pr?vo) autora (v na?em p??pad? po?izovatele datab?ze). V?dy je t?eba > pe?liv? zva?ovat, kter? z?jem p?ev???." > > Kdo z nas bude tento arbitr a pravne to prikryje? Neni lepsi zeptat se > gestatora databaze, zda nas nebude jednou zalovat?
Bohuzel ten 'majitel' databaze ma dobry duvod lhat :-(. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

7.11.2009 09:29:22 (#5)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1066 1226
zobrazit citaci
> > A kone??n?? i nazna??en??, jak??m zp??sobem by m??ly b??t v??echny zak??zky ze strany ????ad?? zad??v??ny: > > "Subjekt, kter?? datab??zi vytvo??il, by m??l v??dy od povinn??ho org??nu > dostat p??i zad??n?? zak??zky ??i p??i uzav??r??n?? autorsk??ho ujedn??n?? > informace o tom, k ??emu bude d??lo vyu????v??no a z jak??ch zdroj?? vych??z?? > pot??eba vytvo??en?? t??to datab??ze." > > Co te?? br??n?? kompletn??mu importu DIBAVODu, p????padn?? UIR-ADR?
UIR-ADR uz importovany je, DIBAVOD by to importovat chtelo. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce