« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] pozvánka na mapathon / an invitation to a mapathon

Vlákno 13.4. - 13.4.2024, počet zpráv: 1


13.4.2024 10:47:06 (#1)
gravatar

r.stampach na centrum.cz

<r.stampach at centrum.cz>
30 452
ENGLISH TEXT FOLLOWS Vážení příznivci mapathonů a OpenStreetMap, na Masarykově univerzitě se pořádají mapathony - setkání dobrovolníků věnujících se humanitárnímu mapování, kdy se tvoří data OSM pro potřeby humanitárních organizací pracujících v zemích třetího světa. Na konci dubna se odehraje další mapathon na Geografickém ústavu. Na mapathonu budeme společně podle satelitních snímků vytvářet v OpenStreetMap mapu jednoho z míst, na kterém působí Lékaři bez hranic. Své zkušenosti přímo z misí v terénu nám přijde povyprávět členka Lékařů bez hranic Eva Adamová. Přijďte se ji zeptat! Mapathon se bude konat hybridně. Zájemci, kteří chtějí mapovat na Geografickém ústavu, se mohou sejít osobně v počítačové učebně Z7. Zde jsou k dispozici i počítače pro ty, kteří nemají vlastní notebook. Učebna Z7 je v přízemí budovy, umístění budovy: https://www.openstreetmap.org/way/84965582. Ti, kteří se chtějí připojit online, dostanou odkaz pro připojení e-mailem. Kdy a kde se sejdeme: středa 29. dubna 2024, čas: 18:00 - 21:00 Geografický ústav, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, Brno, budova 4, učebna Z7 https://www.openstreetmap.org/way/84965582 Odkaz na registraci a více informací naleznete zde: https://buytickets.at/missingmapsczsk/1216249 Můžete přijít i bez svého notebooku. K dispozici budou počítače v počítačové studovně. Ale vlastní notebooku si určitě přinést můžete, stabilní bezdrátové připojení bude zajištěno. K němu bude vhodné si donést i myš. Pokud nemáte zkušenosti, nevadí. Všechno se na místě naučíte a po krátkém školení už budete moci sami mapovat. Pokud máte zkušenosti, tím lépe. Budeme pracovat ve čtyřech skupinách, z nichž ve třech se budeme učit: ? Začátečníci se budou mít možnost naučit program iD ? základní editor, ve kterém se i začátečník rychle naučí základy mapování. A příště může přejít do další skupiny. ? Začátečníci i zkušenější se budou mít možnost naučit program JOSM ? volně dostupný editor pro OpenStreetMap, který umožňuje mapovat rychle a přitom kvalitně. Do této skupiny se můžete registrovat, i když ještě nemáte zkušenosti s iD editorem. Podle našich zkušeností tento editor zvládne i začátečník. ? Pokud už ovládáte program JOSM, tak se můžete vyškolit na validátora. To je kontrolor, který může i mapovat, ale spíše kontroluje práci ostatních a opravuje chyby, aby byla vytvořená data kvalitní a užitečná. Není to vůbec těžké, přitom je validátorů málo, takže jsou vážení. Pojďte si to zkusit! ? Zváni jsou i zkušení uživatelé, kteří už žádné školení nepotřebují a chtějí jen sami mapovat nebo validovat. Pokud již patříte mezi zkušené a chtěli byste se přidat do organizačního týmu, tak se na tom na mapathonu rádi domluvíme. Mám si něco připravit? ? Pokud ještě nemáte účet na OpenStreetMap, vytvořte si ho zde: https://www.openstreetmap.org/user/new. ? Budete li mapovat v programu JOSM, je potřeba ho mít předem naistalován. Je volně ke stažení na adrese https://josm.openstreetmap.de. Program vyžaduje nainstalovaný programovací jazyk Java. ? Pokud chcete být ve skupině validátorů, je výhodou již alespoň základní znalost editoru JOSM. Ideální je proto nejdříve absolvovat mapathon ve skupině JOSM a na následujícím mapathonu přejít k validátorům. Těší se na Vás Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, organizační tým brněnských mapathonů Missing Maps Brno, sdružení Geokomunita, Lékaři bez hranic, dobrovolníci Missing Maps Slovakia. Bližší informace: Radim Štampach (stampach na mail.muni.cz) Jménem skupiny brněnských organizátorů Vám děkuji. Radim Štampach Missing Maps Brno Dear fans of mapathons and OpenStreetMap, Masaryk University organizes mapathons - meetings of volunteers dedicated to humanitarian mapping, when OSM data is created for the needs of humanitarian organizations working in third world countries. At the end of April, another mapathon will take place at the Department of Geography. At the mapathon, we will create a map in OpenStreetMap of one of the places where Médecins Sans Fronti?res operates. Eva Adamová, a member of Médecins Sans Fronti?res, will tell us about her experiences directly from missions in the field. Come ask her! The mapathon will be held in a hybrid way. Those interested in mapping at the Department of Geography can meet in person in the Z7 computer room. Computers are also available here for those who do not have their own laptop. Computer room Z7 is on the ground floor of the building, building location: https://www.openstreetmap.org/way/84965582. Those who wish to join online will receive a link via email. When and where we meet: Wednesday 29 April 2024, time: 18:00 - 21:00 Department of Geography, Masaryk University, Kotlářská 2, Brno, building 4, classroom Z7 https://www.openstreetmap.org/way/84965582 The registration link and more information can be found here: https://buytickets.at/missingmapsczsk/1216249 You can also come without your laptop. Computers will be available in the computer lab. But you can certainly bring your own laptop, a stable wireless connection will be ensured. It will be convenient to bring a mouse along with it. It doesn't matter if you don't have experience. You will learn everything on the spot and after a short training you will be able to map yourself. If you have experience, all the better. We will work in four groups, three of which we will learn: ? Beginners will have the opportunity to learn the iD program - a basic editor in which even a beginner can quickly learn the basics of mapping. And next time he can move to another group. ? Beginners and more experienced people will have the opportunity to learn the JOSM program - a freely available editor for OpenStreetMap that allows mapping quickly and at the same time with high quality. You can register for this group even if you have no experience with the iD editor yet. In our experience, even a beginner can handle this editor. ? If you already use the JOSM program, you can train as a validator. This is a checker who can also map, but rather checks the work of others and corrects errors so that the data produced is of high quality and useful. It's not difficult at all, but there are few validators, so they are valued. Come and try it! ? Experienced users who no longer need any training and just want to map or validate themselves are invited. If you are already among the experienced and would like to join the organizing team, we will be happy to discuss this at the mapathon. Should I prepare something? ? If you do not yet have an OpenStreetMap account, create one here: https://www.openstreetmap.org/user/new. ? If you are going to map in the JOSM program, you need to have it installed in advance. It is freely downloadable at https://josm.openstreetmap.de. The program requires the Java programming language to be installed. ? If you want to be in the group of validators, it is an advantage to have at least basic knowledge of the JOSM editor. It is therefore ideal to first complete the mapathon in the JOSM group and at the next mapathon to go to the validators. The Department of Geography of the Faculty of Science of Masaryk University, the organizing team of the Brno mapathon Missing Maps Brno, the Geocommunity association, Médecins Sans Fronti?res, volunteers of Missing Maps Slovakia are looking forward to seeing you. More information: Radim Štampach (stampach na mail.muni.cz) On behalf of the group of Brno organizers, I thank you. Radim Štampach Missing Maps Brno

« zpět na výpis měsíce