« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] talk-cz Digest, Vol 194, Issue 14

Vlákno 16.5. - 16.5.2023, počet zpráv: 4


16.5.2023 10:37:15 (#1)
gravatar

Petr Lachovsky

<sandonorico at post.cz>
8
Ahoj, dìlám to já a aèkoli jsou èlánky u¾ dost staré, tak +- stále platí https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Import_adres_z_RUIAN https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Address_import_from_RUIAN https://www.openstreetmap.org/user/CzechAddress/history + vìtèí stovky zpráv zde a v imports@ asi tak 10 let nazpìt :) -- Zdraví Petr Vejsada Dne úterý 9. kvìtna 2023 8:05:54 CEST, Petr Lachovsky napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > díky moc Miroslav Suchý <mirek na rodina-sucha.cz> a jzvc <jzvc na tpfree.net> > za reakce k adresním bodùm; > > tak¾e teï to tedy ve výsledku funguje jak? > > Nìkdo editorù v OSM opraví polohy adresních míst a pak pøijde nìjaký > pravidelný auto-update adres z RÚIANu? > > Tzn. v¹echny stávající adresy se pøepí¹ou? Nebo se aktualizují jen > nìjaké informace? > > > > > V odkazu http://ruian.poloha.net/czaddr/ nevidím, k jakému datu je daný > stav. > > > Jak je to se zaniklými adresami? > > > > > Vyvolávám tyto otázky proto, jestli by nebylo mo¾né navázat nìjakou > hlub¹í komunikaci s ÈÚZK > > a dávat jim podnìty ke zmìnám (opravám) poloh adresních míst. Nebo se to > dìje? > > > > > Dal¹í vìc - v adresních datech RÚIANu je spoustá adres, které nemají > souøadnice. > > Co jsem si v¹iml, tak tøeba mapy.cz tyto body umis»ují èasto do støedu > obce (nebo mo¾ná èásti obce), > > co s tìmito body dìlá OSM? > > > > > Díky > > Petr > > > > > ---------- Pùvodní e-mail ---------- > Od: talk-cz-request na openstreetmap.org > Komu: talk-cz na openstreetmap.org > Datum: 6. 5. 2023 13:02:31 > Pøedmìt: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 11 > "Pøíspìvky do konference talk-cz zasílejte na adresu: > talk-cz na openstreetmap.org > > Pro pøihlá¹ení nebo odhlá¹ení pou¾ijte WWW rozhraní na adrese" > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > nebo pou¾ijte elektronickou po¹tu, za¹lete slovo help v tìle dopisu na > adresu > talk-cz-request na openstreetmap.org > > Správce konference mù¾ete nalézt na adrese > talk-cz-owner na openstreetmap.org > > Kdy¾ budete odpovídat na pøíspìvek, zmìòte, prosím, Subject: na nìco > rozumnìj¹ího ne¾ je: "Re: Contents of talk-cz digest..." > > > Dne¹ní menu: > > 1. Mezimìstská veøejná doprava (Spratek) > 2. Znaèka crossing:markings u pøechodù pro chodce (Ale¹) > 3. Re: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 5 (jzvc) > 4. Re: hledá se konzultant ohlednì domovních èísel > (ramirezhav na seznam.cz) > > > ---------------------------------------------------------------------- > > Message: 1 > Date: Fri, 05 May 2023 14:00:53 +0200 > From: Spratek <spratek na centrum.cz> > To: <talk-cz na openstreetmap.org> > Subject: [talk-cz] Mezimìstská veøejná doprava > Message-ID: <20230505140053.9627A875 na centrum.cz> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed" > > Díky za postøehy a podnìty, zkusím to nìjak zapracovat, uvidím jak to > pùjde. > > > Mám k tomu je¹tì pár poznámek: > - zaèal bych tedy zpracováním zastávek co u¾ v OSM jsou, u tìch kontrola > stávajících klíèù a doplnìní chybìjících. > > - polohu zastávek bych bral tak, ¾e pokud to bude jednoznaèné, tak > poloha zastávky v OSM je správnì. > > - dál mám bod k diskusi, jestli v OSM nìjakým klíèem nerozli¹it dvojice > zastávek pro rùzný smìr? > > - pak jsem pátral po tom, jak do stávajících OSM zastávek dopsat nebo > opravit chybìjící klíèe. > Na¹el jsem jen toto: > https://community.openstreetmap.org/t/editing-osm-tags-poi-data-in-a->
spreadsheet/96843 zobrazit citaci spreadsheet/96843> zobrazit citaci
> Mì se to zdá ideální pro tento pøípad. > > Nebo existuje i nìjaký jiný zpùsob? > > R. > > > > ------------- dal¹í èást --------------- > HTML pøíloha byla odstranìna... > URL: > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230505/ > c3f97835/attachment-0001.htm> > > ------------------------------ > > Message: 2 > Date: Fri, 05 May 2023 15:34:46 +0200 (CEST) > From: Ale¹ <f.ales1 na seznam.cz> > To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz na openstreetmap.org> > Subject: [talk-cz] Znaèka crossing:markings u pøechodù pro chodce > Message-ID: <JI5.1}ZaD.2LYtGiieWDy.1aLGNs na seznam.cz> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > Ahoj, > teï tu zaèala být k pøechodùm pro chodce nová znaèka urèující oznaèení > pøechodu crossing:markings, asi je to u pøechodù vy¾adováno. Podle > TagInfa jsou nejèastìj¹ími hodnotami yes a no, u tìch yes bych vidìl > radìji konkrétnìj¹í znaèení, jako tøeba zebra. Mìl bych k tìm > neoznaèeným pøechodùm > > jednu otázku: Platí poka¾dé, ¾e u neoznaèených pøechodù by mìla být > hodnota > > no? A chopil by se nìkdo znaèení pøechodù? Aby byly blí¾e urèeny, musíme > vzít na vìdomí, ¾e na bli¾¹í specifikování nebude mít nikdo v iD > editoru èas > > a chtìlo by hodnoty yes projet. Problém je v tom, ¾e ne poka¾dé to bude > zebra. Díky! > > > Je tedy nìjaký reálný výhled, ¾e by mohlo dojít k nìjakému hromadnému > > importu adresních míst pro ÈR? > > Pota¾mo, nastavit nìjaké periodické aktualizace? > > Cus, jak bylo receno, adresni body se jiz roky importuji, ale ne pres > josm, pokud vim ;D. Take se pokud je mi znamo nemazou (automaticky) > stare. > > Duvodu proc to neodpovida tak uplne realite je cela rada, od klasickeho > bordelu pres vsemozne predpisy, lhuty atd atd. > > Tudiz muze existovat adresni bod, ackoli neexistuje budova, stejne jako > to muze platit i naopak, a to i v pripade, ze budova je na miste roky a > adresu ma. Pripadne ten naimportovany adresni bod muze byt umisten uplne > jinde, nez je skutecna poloha adresy/budovy atd atd. > > A toto vse muzes u(o)pravit, pokud realny stav znas. > > > Mimochodem, kdybys trochu pohledal historii konference, tak bys to v ni > samozrejme vse nasel. > > > > > ------------------------------ > > Message: 4 > Date: Sat, 06 May 2023 11:38:42 +0200 (CEST) > From: <ramirezhav na seznam.cz> > To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz na openstreetmap.org> > Subject: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel > Message-ID: <JBt.8nTmd.3zWi7DNr58y.1aLY0Y na seznam.cz> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > Pøípadnì by mo¾ná ¹lo pou¾ít chatGPT, taky teï hodnì vyu¾ívám. Ale má > cca 1,5 let zastaralé informace. > ---------- Pùvodní e-mail ---------- > Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 3. 5. 2023 15:22:47 > Pøedmìt: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel > " > Idealni asi at se ozve do konference pripadne na chat (matrix), ja se > toho ujmu, kdyz nebude zadna jina odezva. > > > > Bye tom.k > > > > > On Wed, 3 May 2023, 14:39 , <r.stampach na centrum.cz > (mailto:r.stampach na centrum.cz)> wrote: > > "Zdravím vás, pøátelé. > > Kontaktoval mì Martin Raifer > (https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer. > > html(https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer.html)), se kterým > jsem se > > vidìl na konferenci SOTM. Má na starosti (mezi jiným) vývoj iD editoru. > > Ptal se mì, jak je to v ÈR s domovními èísly. Byl trochu zmatený z toho, > ¾e > > máme pro ka¾dý dùm jak èísla pobytná tak èísla orientaèní (ani se to prý > nedá pøesnì pøelo¾it do cizího jazyka). > Ptal se, jestli je nìkteré z tìch èísel oficiálnìj¹í, jestli se nìkteré > u¾ívá v adrese více ne¾ to druhé, jestli potøebujeme obojí. > Tøeba proto, jestli mají být v editorech dvì kolonky nebo staèí jedna. > > A hlavnì se ptal, jestli je v èeské OSM komunitì nìkdo, s kým by to mohl > prodiskutovat. > > Slíbil jsem, ¾e mu poskytnu kontakt. > Hlásí se nìkdo dobrovolnì? > > Radim ©tampach > Masarykova univerzita > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org(mailto:talk-cz na openstreetmap.org) > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) > https://openstreetmap.cz/talkcz(https://openstreetmap.cz/talkcz) > " > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz > " > ------------- dal¹í èást --------------- > HTML pøíloha byla odstranìna... > URL: > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230506/ > e655641e/attachment-0001.htm> > > ------------------------------ > > Subject: Patièka digestu > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz > > > ------------------------------ > > Konec: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 11 > **************************************** > "
------------------------------ Message: 2 Date: Tue, 09 May 2023 09:21:16 +0200 (CEST) From: <ramirezhav na seznam.cz> To: <talk-cz na openstreetmap.org> Subject: [talk-cz] oznaèit pahýly ve mìstì? Message-ID: <KUM.8nTmB.31Jwvyniboh.1aMVHi na seznam.cz> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" V mìstì v urèité èásti na sídli¹ti kácely stromy a nechaly tam po nich asi metr vysoké pahýly. Nevypadá to hezky a paøez to není. Je na to nìjaká znaèka? Já bych ty pahýly oznaèil proto¾e jsou výrazným orientaèním a o¹klivým bodem a pøipomínkou bezdùvodného nièení pøírody. Mo¾ná jako památka by to ¹lo oznaèit. Památka nièení pøírody a devastace krajiny :) . ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230509/ 3bdd3c2d/attachment-0001.htm> ------------------------------ Message: 3 Date: Tue, 9 May 2023 11:10:06 +0200 From: Jakub Jelen <jakuje na gmail.com> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Subject: Re: [talk-cz] oznaèit pahýly ve mìstì? Message-ID: <CALjGrCkub9QiYq31wqrYBrzU7eAo8yhdOZUryAMeNM8_3SDDRg na mail.gmail.com> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" Ja bych byl pro parez. Nikde neni zminene jak velky nebo maly parez musi byt, aby byl oznacen jako parez: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dtree_stump Urcite to pujde spojit s tagem height, pro odliseni vysky: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:height Jakub On Tue, May 9, 2023 at 9:24?AM <ramirezhav na seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> > V mìstì v urèité èásti na sídli¹ti kácely stromy a nechaly tam po nich asi
metr vysoké pahýly. Nevypadá to hezky a paøez to není. Je na to nìjaká znaèka? Já bych ty pahýly oznaèil proto¾e jsou výrazným orientaèním a o¹klivým bodem a pøipomínkou bezdùvodného nièení pøírody. Mo¾ná jako památka by to ¹lo oznaèit. Památka nièení pøírody a devastace krajiny :) . zobrazit citaci
> _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
------------------------------ Message: 4 Date: Tue, 09 May 2023 11:52:50 +0200 (CEST) From: <ramirezhav na seznam.cz> To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz na openstreetmap.org> Subject: Re: [talk-cz] oznaèit pahýly ve mìstì? Message-ID: <Kjz.8nTm3.iIbuCEqSa6.1aMXVo na seznam.cz> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Pí¹ou tam: "Some tree stumps may also have been intentionally left, e.g. to provide seating or in memory of a tree. " Sezení asi ne, na to je moc vysoký, ale jako památník tedy jo. Jiné vysvìtlení pro to nemám.
---------- Pùvodní e-mail ---------- Od: Jakub Jelen <jakuje na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 9. 5. 2023 11:18:29 Pøedmìt: Re: [talk-cz] oznaèit pahýly ve mìstì? "Ja bych byl pro parez. Nikde neni zminene jak velky nebo maly parez musi byt, aby byl oznacen jako parez: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dtree_stump Urcite to pujde spojit s tagem height, pro odliseni vysky: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:height Jakub On Tue, May 9, 2023 at 9:24?AM <ramirezhav na seznam.cz> wrote: zobrazit citaci
> > V mìstì v urèité èásti na sídli¹ti kácely stromy a nechaly tam po nich asi
metr vysoké pahýly. Nevypadá to hezky a paøez to není. Je na to nìjaká znaèka? Já bych ty pahýly oznaèil proto¾e jsou výrazným orientaèním a o¹klivým bodem a pøipomínkou bezdùvodného nièení pøírody. Mo¾ná jako památka by to ¹lo oznaèit. Památka nièení pøírody a devastace krajiny :) . zobrazit citaci
> _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz
_______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230509/ b0410132/attachment-0001.htm> ------------------------------ Message: 5 Date: Tue, 09 May 2023 12:05:22 +0200 From: Marián Kyral <mkyral na email.cz> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>, ramirezhav na seznam.cz Subject: Re: [talk-cz] oznaèit pahýly ve mìstì? Message-ID: <3C90963D-62FE-4184-9E92-E429CF8721C4 na email.cz> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" A není to nìco takového? https://www.mestske-lesy.cz/aktuality/co-delaji-v-lese-vysoke-hnijici- parezy.html Marian 9. kvìtna 2023 11:52:50 SELÈ, ramirezhav na seznam.cz napsal: zobrazit citaci
>Pí¹ou tam: "Some tree stumps may also have been intentionally left, e.g. to
zobrazit citaci
>provide seating or in memory of a tree. " Sezení asi ne, na to je moc >vysoký, ale jako památník tedy jo. Jiné vysvìtlení pro to nemám. >---------- Pùvodní e-mail ---------- >Od: Jakub Jelen <jakuje na gmail.com> >Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> >Datum: 9. 5. 2023 11:18:29 >Pøedmìt: Re: [talk-cz] oznaèit pahýly ve mìstì? >"Ja bych byl pro parez. Nikde neni zminene jak velky nebo maly parez >musi byt, aby byl oznacen jako parez: > >https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dtree_stump > >Urcite to pujde spojit s tagem height, pro odliseni vysky: > >https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:height > >Jakub > >On Tue, May 9, 2023 at 9:24?AM <ramirezhav na seznam.cz> wrote: >> >> V mìstì v urèité èásti na sídli¹ti kácely stromy a nechaly tam po nich
asi zobrazit citaci
>metr vysoké pahýly. Nevypadá to hezky a paøez to není. Je na to nìjaká >znaèka? Já bych ty pahýly oznaèil proto¾e jsou výrazným orientaèním a >o¹klivým bodem a pøipomínkou bezdùvodného nièení pøírody. Mo¾ná jako
památka zobrazit citaci
>by to ¹lo oznaèit. Památka nièení pøírody a devastace krajiny :) . >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz > >_______________________________________________ >talk-cz mailing list >talk-cz na openstreetmap.org >https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >https://openstreetmap.cz/talkcz >"
-- Odesláno aplikací K-9 Mail ze systému Android. Omluvte prosím moji struènost. ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230509/ 6ec5815b/attachment.htm> ------------------------------ Subject: Patièka digestu _______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz ------------------------------ Konec: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 14 **************************************** " ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230516/a1583483/attachment-0001.htm>

16.5.2023 11:14:15 (#2)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at poloha.net>
18
Ahoj, zobrazit citaci
> - nekde jsem tam videl, ze se neimportuji souradnice. To porad plati? > Pokud ano, proc?
Získání souřadnic adresního místa je poměrně komplikovaný proces (vzhledem k /tehdejšímu?) bordelu v RUIAN) a to rozhodování o tom, kde se souřadnice vezmou, je prakticky tu: https://github.com/osmcz/poloha.net_postgres/blob/master/schemas/import/ functions/import.refresh_parovane_geom.sql v tom zdrojáku jsou komentáře, kde je napsané, co to dělá (odkud to bere geometrii adresního místa) zobrazit citaci
> - jak je to tedy s adresami z RUIAN, ktere souradnice vubec nemaji? > Napr. tyto: > Borotín 209, 67937 Borotín
viz výše zobrazit citaci
> - v RUIANU jsou, ale nemaji souradnici. V OSM jsou i se souradnici. Proc > tato informace nedoputuje na CUZK, aby opravili/doplnili?
protože nejsou lidi.Kdysi jsem na tom pracoval, https://ruian.poloha.net/ neplatne-budovy/ , myšlenka byla posbírat chyby a následně z toho vygenerovat reklamaci v XML, ale pracnost je obrovská. Skončil jsem u toho, že jsem ručně napsal jedno XMLko a poslal ho jako reklamaci. Tuto dokonce vyřešili (byly to geometrie budov totožné s parcelou), ale nemám na to dále čas. Ty reklamace by proces navíc asi moc neurychlily, opravují to i bez nich, i když strašně pomalu. Míval jsem v tabulce vadných budov kolem 30.000 záznamů, ted jich tam je 36 (sic!), takže na tom opravdu makají, ale trvá to roky, jak ostatně slibovali :) zobrazit citaci
> - existuje tedy nejaka komunikacni vazba mezi OSM komunitou a CUZK?
Já ne, možná někdo jiný zobrazit citaci
> Nebylo by lepsi proste dolaďovat data RUIANU a pak jen importovat?
:) zobrazit citaci
> Stejne tak je to se zpresnovanim polohy, jak RUIAN dat, tak OSM dat.
ty adresní body nezadává do RUIAN CUZK, ale obce, tedy reklamace by sla z CUZK nějakou zdlouhavou cestou na příslušnou obec, kde bude paní, co tam ty adresy dává ... zobrazit citaci
> Vaze se to nasledne i na budovy (nebo SO) - pokud uz je v RUIANu adresa, > znamena to, ze je zkolaudovana i budova, je tak?
nevím, ale adresní místo je vždy svázané se "stavebním objektem", což nemusí být nutně vždy budova, ale stavební objekt je třeba most (i když nevím o tom, že by most měl adresní místo) ;) zobrazit citaci
> Cili pak by mel existovat i zakres budovy.
a nebo taky ne. Před léty jsem se o tom bavil s pánem, jehož jméno jsem už zapomněl, z CUZK, který celkem komunikoval a i jsme se párkrát osobně potkali, ten říkal, že některé stavební objekty nikdy mít geometrii v RUIAN nebudou, ale detaily si už nepamatuju zobrazit citaci
> Je to takova prace paralelne vedle sebe, tak si rikam, jestli by nebyla > cesta to nejak spojit.
Snaha byla, ale z mé strany už není, mám prostě zase jiné koníčky :) zobrazit citaci
> Pak by ale asi bylo mozna na miste (pokud by se dalo domluvit s CUZK) > neco jako nastaveni u adresnich mist v OSM, > > ze pokud by nekdo zeditoval adresni misto v OSM, dostalo by to atribut > "ke zpracovani CUZK"
viz výše, týkalo se to teda spíš budov. Reklamační proces existuje, jsou to ta XMLka https://reklamace.cuzk.cz/reklamaceRUIAN/form?type=xmlruian či obecně https://reklamace.cuzk.cz/reklamaceRUIAN/ zobrazit citaci
> jestli by meli neco jako zajem participovat na techto aktualizacich > (resp. tlacit to z tech krajskych pozic), > > pak by to mohlo mit pro CUZK mozna vetsi vahu resit spolupraci s OSM. > Nevim, jen hadam.
IMO by bylo fajn, kdyby se toto někdo ujmul. Na tom https:// ruian.poloha.net/neplatne-budovy/ je docela dost záznamů, tak napřed zkontroloval, jestli jsou ještě aktuální -- Zdraví Petr

16.5.2023 08:08:20 (#3)
gravatar

Miroslav Suchý

<mirek at rodina-sucha.cz>
166 6573
Dne 16. 05. 23 v 11:14 Petr Vejsada napsal(a): zobrazit citaci
>> Nebylo by lepsi proste dolaďovat data RUIANU a pak jen importovat? > ? >
Já tuhle Petrovu reakci rozvedu a odpovím na obecné variace: "Úřad tuhle informaci má, mohl by nám ji poskytnout?" "Úřad má mylnou informaci a my máme přesnější, můžou to od nás přebírat?" "Můžeme požádat XY o data?" Odpověď téměř jistě je "ANO, můžete". Můžete vy. Nikoliv "někdo". Vy. Ptejte se, jednejte. Když o tom, že začínáte jednat, napíšete sem, tak super. Ale podmínka to není. Když napíšete jak jednání dopadla, tak super. Ale podmínka to není. Když byste potřebovali nějakou oficiální žádost, oficiální vyjádření... tak řekněte radě spolku: https://openstreetmap.cz/spolek Ale rada spolku vám může jenom vypomáhat. Nepovede za vás to hlavní jednání. Jako člověk, který má za sebou už mnoho takových jednání vím, že budete muset mnohokrát vystoupit z komfortní zóny protože: * úřad je tvořen lidmi a vy nejdříve musíte najít fyzického člověka s kterým se budete bavit. * se s vámi nebudou chtít nejdřív vůbec bavit a budete je muset přesvědčit co je to vlastně OSM. Může se vám hodit např. [1] * budou trvat na osobní schůzce a budete se muset fyzicky někam vypravit a slušně obléci. * budou si klást nesmyslné podmínky a budete muset nacházet kompromisy * bude to trvat dlouho * ne vždy se podaří to dotáhnout do konce * když už se podaří něco dojednat, tak se najdou lidi kteří vám kopnou do kotníku, protože jste to přece mohl vyjednat lépe. Ale pak se to někdy podáří dotáhnout do konce a můžete kousek světa posunout někam dál dopředu. A to je docela hezký pocit. Takže až se zeptáte: "Nebylo by lepší..." tak je fajn být přípraven na odpověď "Ano, bylo by to lepší". A tuhle odpověď být připraven zvednout a říct "Dobře, tak já to zkusím zařídit". Pokud tuhle větu nejste ochotni říct, tak vlastně nemá moc smysl tu první otázku ani otvírat. Mirek [1] https://docs.google.com/presentation/d/1Z3JcgBd9DrDuRC-z3l2qFpam5gbYA869xHu7Tv-QCxA/edit?usp=sharing

16.5.2023 10:44:53 (#4)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
576
Dne 16.05.2023 v 20:08 Miroslav Suchý napsal(a): zobrazit citaci
> Dne 16. 05. 23 v 11:14 Petr Vejsada napsal(a): >>> Nebylo by lepsi proste dolaďovat data RUIANU a pak jen importovat? >> ? >> > > Já tuhle Petrovu reakci rozvedu a odpovím na obecné variace: > >  "Úřad tuhle informaci má, mohl by nám ji poskytnout?" >  "Úřad má mylnou informaci a my máme přesnější, můžou to od nás > přebírat?" >  "Můžeme požádat XY o data?" > > Odpověď téměř jistě je "ANO, můžete". Můžete vy. Nikoliv "někdo". Vy.
Cus ja bych k tomu jeste doplnil. Nejakou dobu byla verejne dostupna mapa, kterou pouziva IZS. Nekde v hlubinach konfery bude pokus je informovat o nejakych pomerne zasadnich minelach - v tomto pripade poloha zeleznicnich prejezdu. Proc zasadni, protoze prejezdy jsou cislovany, a kdyz nahlasis problem s cislem, tak se oni pokusi zastavit na te trati provoz. Jenze na te mape kterou pro to pouzivali byly nektere prejezdy i o desitky km jinde a na uplne jine trati. A vysledek? Data opravit nemuzou protoze je "oficielne" prebiraji treba od SZ, kterym prozmenu nevadi, ze maji prejezd uprostred pacifiku (vazne tam jeden byl). Takovych dat ktera zas tak moc neodpovidaji realite, tam byla cela hromada, v pameti mam kuprikladu hydranty - 2/3 jich chybelo uplne, a ten zbytek casto znamenal prohledavat desitky metru okolo oznacene polohy. Opet, data jim dodava provozovatel vodovodu a tomu je to jedno.

« zpět na výpis měsíce