« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] talk-cz Digest, Vol 194, Issue 11

Vlákno 9.5. - 9.5.2023, počet zpráv: 2


9.5.2023 08:05:54 (#1)
gravatar

Petr Lachovsky

<sandonorico at post.cz>
8
Díky za postøehy a podnìty, zkusím to nìjak zapracovat, uvidím jak to pùjde.   Mám k tomu je¹tì pár poznámek: - zaèal bych tedy zpracováním zastávek co u¾ v OSM jsou, u tìch kontrola stávajících klíèù a doplnìní chybìjících.     - polohu zastávek bych bral tak, ¾e pokud to bude jednoznaèné, tak poloha zastávky v OSM je správnì.   - dál mám bod k diskusi, jestli v OSM nìjakým klíèem nerozli¹it dvojice zastávek pro rùzný smìr?   - pak jsem pátral po tom,  jak do stávajících OSM zastávek dopsat nebo opravit chybìjící klíèe. Na¹el jsem jen toto:  https://community.openstreetmap.org/t/editing-osm-tags-poi-data-in-a- spreadsheet/96843 <https://community.openstreetmap.org/t/editing-osm-tags- poi-data-in-a-spreadsheet/96843> Mì se to zdá ideální pro tento pøípad.   Nebo existuje i nìjaký jiný zpùsob?   R.     ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230505/ c3f97835/attachment-0001.htm> ------------------------------ Message: 2 Date: Fri, 05 May 2023 15:34:46 +0200 (CEST) From: Ale¹ <f.ales1 na seznam.cz> To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz na openstreetmap.org> Subject: [talk-cz] Znaèka crossing:markings u pøechodù pro chodce Message-ID: <JI5.1}ZaD.2LYtGiieWDy.1aLGNs na seznam.cz> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Ahoj, teï tu zaèala být k pøechodùm pro chodce nová znaèka urèující oznaèení pøechodu crossing:markings, asi je to u pøechodù vy¾adováno. Podle TagInfa jsou nejèastìj¹ími hodnotami yes a no, u tìch yes bych vidìl radìji konkrétnìj¹í znaèení, jako tøeba zebra. Mìl bych k tìm neoznaèeným pøechodùm jednu otázku: Platí poka¾dé, ¾e u neoznaèených pøechodù by mìla být hodnota no? A chopil by se nìkdo znaèení pøechodù? Aby byly blí¾e urèeny, musíme vzít na vìdomí, ¾e na bli¾¹í specifikování nebude mít nikdo v iD editoru èas a chtìlo by hodnoty yes projet. Problém je v tom, ¾e ne poka¾dé to bude zebra. Díky! -- Ale¹ ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230505/ 9172099c/attachment-0001.htm> ------------------------------ Message: 3 Date: Fri, 5 May 2023 22:55:48 +0200 From: jzvc <jzvc na tpfree.net> To: talk-cz na openstreetmap.org Subject: Re: [talk-cz] talk-cz Digest, Vol 194, Issue 5 Message-ID: <2fff1440-b74b-d705-c0c0-f508fd437cd4 na tpfree.net> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Dne 04.05.2023 v 8:54 Petr Lachovsky napsal(a): zobrazit citaci
> Je tedy nìjaký reálný výhled, ¾e by mohlo dojít k nìjakému hromadnému > importu adresních míst pro ÈR? > Pota¾mo, nastavit nìjaké periodické aktualizace?
Cus, jak bylo receno, adresni body se jiz roky importuji, ale ne pres josm, pokud vim ;D. Take se pokud je mi znamo nemazou (automaticky) stare. Duvodu proc to neodpovida tak uplne realite je cela rada, od klasickeho bordelu pres vsemozne predpisy, lhuty atd atd. Tudiz muze existovat adresni bod, ackoli neexistuje budova, stejne jako to muze platit i naopak, a to i v pripade, ze budova je na miste roky a adresu ma. Pripadne ten naimportovany adresni bod muze byt umisten uplne jinde, nez je skutecna poloha adresy/budovy atd atd. A toto vse muzes u(o)pravit, pokud realny stav znas. Mimochodem, kdybys trochu pohledal historii konference, tak bys to v ni samozrejme vse nasel. ------------------------------ Message: 4 Date: Sat, 06 May 2023 11:38:42 +0200 (CEST) From: <ramirezhav na seznam.cz> To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz na openstreetmap.org> Subject: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel Message-ID: <JBt.8nTmd.3zWi7DNr58y.1aLY0Y na seznam.cz> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Pøípadnì by mo¾ná ¹lo pou¾ít chatGPT, taky teï hodnì vyu¾ívám. Ale má cca 1,5 let zastaralé informace.
---------- Pùvodní e-mail ---------- Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Datum: 3. 5. 2023 15:22:47 Pøedmìt: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel " Idealni asi at se ozve do konference pripadne na chat (matrix), ja se toho ujmu, kdyz nebude zadna jina odezva. Bye tom.k On Wed, 3 May 2023, 14:39 , <r.stampach na centrum.cz (mailto:r.stampach na centrum.cz)> wrote: "Zdravím vás, pøátelé. Kontaktoval mì Martin Raifer (https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer. html(https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer.html)), se kterým jsem se vidìl na konferenci SOTM. Má na starosti (mezi jiným) vývoj iD editoru. Ptal se mì, jak je to v ÈR s domovními èísly. Byl trochu zmatený z toho, ¾e máme pro ka¾dý dùm jak èísla pobytná tak èísla orientaèní (ani se to prý nedá pøesnì pøelo¾it do cizího jazyka). Ptal se, jestli je nìkteré z tìch èísel oficiálnìj¹í, jestli se nìkteré u¾ívá v adrese více ne¾ to druhé, jestli potøebujeme obojí. Tøeba proto, jestli mají být v editorech dvì kolonky nebo staèí jedna. A hlavnì se ptal, jestli je v èeské OSM komunitì nìkdo, s kým by to mohl prodiskutovat. Slíbil jsem, ¾e mu poskytnu kontakt. Hlásí se nìkdo dobrovolnì? Radim ©tampach Masarykova univerzita _______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org(mailto:talk-cz na openstreetmap.org) https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) https://openstreetmap.cz/talkcz(https://openstreetmap.cz/talkcz) " _______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz " ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230506/ e655641e/attachment-0001.htm> ------------------------------ Subject: Patièka digestu _______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz ------------------------------ Konec: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 11 **************************************** " ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230509/9ba8a6c8/attachment-0001.htm>

9.5.2023 08:18:49 (#2)
gravatar

Petr Vejsada

<osm at poloha.net>
18
Ahoj, dìlám to já a aèkoli jsou èlánky u¾ dost staré, tak +- stále platí https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Import_adres_z_RUIAN https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Address_import_from_RUIAN https://www.openstreetmap.org/user/CzechAddress/history + vìtèí stovky zpráv zde a v imports@ asi tak 10 let nazpìt :) -- Zdraví Petr Vejsada Dne úterý 9. kvìtna 2023 8:05:54 CEST, Petr Lachovsky napsal(a): zobrazit citaci
> Ahoj, > > díky moc Miroslav Suchý <mirek na rodina-sucha.cz> a jzvc <jzvc na tpfree.net> > za reakce k adresním bodùm; > > tak¾e teï to tedy ve výsledku funguje jak? > > Nìkdo editorù v OSM opraví polohy adresních míst a pak pøijde nìjaký > pravidelný auto-update adres z RÚIANu? > > Tzn. v¹echny stávající adresy se pøepí¹ou? Nebo se aktualizují jen > nìjaké informace? > > > > > V odkazu http://ruian.poloha.net/czaddr/ nevidím, k jakému datu je daný > stav. > > > Jak je to se zaniklými adresami? > > > > > Vyvolávám tyto otázky proto, jestli by nebylo mo¾né navázat nìjakou > hlub¹í komunikaci s ÈÚZK > > a dávat jim podnìty ke zmìnám (opravám) poloh adresních míst. Nebo se to > dìje? > > > > > Dal¹í vìc - v adresních datech RÚIANu je spoustá adres, které nemají > souøadnice. > > Co jsem si v¹iml, tak tøeba mapy.cz tyto body umis»ují èasto do støedu > obce (nebo mo¾ná èásti obce), > > co s tìmito body dìlá OSM? > > > > > Díky > > Petr > > > > > ---------- Pùvodní e-mail ---------- > Od: talk-cz-request na openstreetmap.org > Komu: talk-cz na openstreetmap.org > Datum: 6. 5. 2023 13:02:31 > Pøedmìt: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 11 > "Pøíspìvky do konference talk-cz zasílejte na adresu: > talk-cz na openstreetmap.org > > Pro pøihlá¹ení nebo odhlá¹ení pou¾ijte WWW rozhraní na adrese" > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > nebo pou¾ijte elektronickou po¹tu, za¹lete slovo help v tìle dopisu na > adresu > talk-cz-request na openstreetmap.org > > Správce konference mù¾ete nalézt na adrese > talk-cz-owner na openstreetmap.org > > Kdy¾ budete odpovídat na pøíspìvek, zmìòte, prosím, Subject: na nìco > rozumnìj¹ího ne¾ je: "Re: Contents of talk-cz digest..." > > > Dne¹ní menu: > > 1. Mezimìstská veøejná doprava (Spratek) > 2. Znaèka crossing:markings u pøechodù pro chodce (Ale¹) > 3. Re: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 5 (jzvc) > 4. Re: hledá se konzultant ohlednì domovních èísel > (ramirezhav na seznam.cz) > > > ---------------------------------------------------------------------- > > Message: 1 > Date: Fri, 05 May 2023 14:00:53 +0200 > From: Spratek <spratek na centrum.cz> > To: <talk-cz na openstreetmap.org> > Subject: [talk-cz] Mezimìstská veøejná doprava > Message-ID: <20230505140053.9627A875 na centrum.cz> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed" > > Díky za postøehy a podnìty, zkusím to nìjak zapracovat, uvidím jak to > pùjde. > > > Mám k tomu je¹tì pár poznámek: > - zaèal bych tedy zpracováním zastávek co u¾ v OSM jsou, u tìch kontrola > stávajících klíèù a doplnìní chybìjících. > > - polohu zastávek bych bral tak, ¾e pokud to bude jednoznaèné, tak > poloha zastávky v OSM je správnì. > > - dál mám bod k diskusi, jestli v OSM nìjakým klíèem nerozli¹it dvojice > zastávek pro rùzný smìr? > > - pak jsem pátral po tom, jak do stávajících OSM zastávek dopsat nebo > opravit chybìjící klíèe. > Na¹el jsem jen toto: > https://community.openstreetmap.org/t/editing-osm-tags-poi-data-in-a-> spreadsheet/96843 > <https://community.openstreetmap.org/t/editing-osm-tags-> poi-data-in-a-spreadsheet/96843> > Mì se to zdá ideální pro tento pøípad. > > Nebo existuje i nìjaký jiný zpùsob? > > R. > > > > ------------- dal¹í èást --------------- > HTML pøíloha byla odstranìna... > URL: > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230505/ > c3f97835/attachment-0001.htm> > > ------------------------------ > > Message: 2 > Date: Fri, 05 May 2023 15:34:46 +0200 (CEST) > From: Ale¹ <f.ales1 na seznam.cz> > To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz na openstreetmap.org> > Subject: [talk-cz] Znaèka crossing:markings u pøechodù pro chodce > Message-ID: <JI5.1}ZaD.2LYtGiieWDy.1aLGNs na seznam.cz> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > Ahoj, > teï tu zaèala být k pøechodùm pro chodce nová znaèka urèující oznaèení > pøechodu crossing:markings, asi je to u pøechodù vy¾adováno. Podle > TagInfa jsou nejèastìj¹ími hodnotami yes a no, u tìch yes bych vidìl > radìji konkrétnìj¹í znaèení, jako tøeba zebra. Mìl bych k tìm > neoznaèeným pøechodùm > > jednu otázku: Platí poka¾dé, ¾e u neoznaèených pøechodù by mìla být > hodnota > > no? A chopil by se nìkdo znaèení pøechodù? Aby byly blí¾e urèeny, musíme > vzít na vìdomí, ¾e na bli¾¹í specifikování nebude mít nikdo v iD > editoru èas > > a chtìlo by hodnoty yes projet. Problém je v tom, ¾e ne poka¾dé to bude > zebra. Díky! > > > Je tedy nìjaký reálný výhled, ¾e by mohlo dojít k nìjakému hromadnému > > importu adresních míst pro ÈR? > > Pota¾mo, nastavit nìjaké periodické aktualizace? > > Cus, jak bylo receno, adresni body se jiz roky importuji, ale ne pres > josm, pokud vim ;D. Take se pokud je mi znamo nemazou (automaticky) > stare. > > Duvodu proc to neodpovida tak uplne realite je cela rada, od klasickeho > bordelu pres vsemozne predpisy, lhuty atd atd. > > Tudiz muze existovat adresni bod, ackoli neexistuje budova, stejne jako > to muze platit i naopak, a to i v pripade, ze budova je na miste roky a > adresu ma. Pripadne ten naimportovany adresni bod muze byt umisten uplne > jinde, nez je skutecna poloha adresy/budovy atd atd. > > A toto vse muzes u(o)pravit, pokud realny stav znas. > > > Mimochodem, kdybys trochu pohledal historii konference, tak bys to v ni > samozrejme vse nasel. > > > > > ------------------------------ > > Message: 4 > Date: Sat, 06 May 2023 11:38:42 +0200 (CEST) > From: <ramirezhav na seznam.cz> > To: "OpenStreetMap Czech Republic" <talk-cz na openstreetmap.org> > Subject: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel > Message-ID: <JBt.8nTmd.3zWi7DNr58y.1aLY0Y na seznam.cz> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8" > > Pøípadnì by mo¾ná ¹lo pou¾ít chatGPT, taky teï hodnì vyu¾ívám. Ale má > cca 1,5 let zastaralé informace. > ---------- Pùvodní e-mail ---------- > Od: Tom Ka <tomas.kasparek na gmail.com> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> > Datum: 3. 5. 2023 15:22:47 > Pøedmìt: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel > " > Idealni asi at se ozve do konference pripadne na chat (matrix), ja se > toho ujmu, kdyz nebude zadna jina odezva. > > > > Bye tom.k > > > > > On Wed, 3 May 2023, 14:39 , <r.stampach na centrum.cz > (mailto:r.stampach na centrum.cz)> wrote: > > "Zdravím vás, pøátelé. > > Kontaktoval mì Martin Raifer > (https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer. > > html(https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer.html)), se kterým > jsem se > > vidìl na konferenci SOTM. Má na starosti (mezi jiným) vývoj iD editoru. > > Ptal se mì, jak je to v ÈR s domovními èísly. Byl trochu zmatený z toho, > ¾e > > máme pro ka¾dý dùm jak èísla pobytná tak èísla orientaèní (ani se to prý > nedá pøesnì pøelo¾it do cizího jazyka). > Ptal se, jestli je nìkteré z tìch èísel oficiálnìj¹í, jestli se nìkteré > u¾ívá v adrese více ne¾ to druhé, jestli potøebujeme obojí. > Tøeba proto, jestli mají být v editorech dvì kolonky nebo staèí jedna. > > A hlavnì se ptal, jestli je v èeské OSM komunitì nìkdo, s kým by to mohl > prodiskutovat. > > Slíbil jsem, ¾e mu poskytnu kontakt. > Hlásí se nìkdo dobrovolnì? > > Radim ©tampach > Masarykova univerzita > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org(mailto:talk-cz na openstreetmap.org) > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > (https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz) > https://openstreetmap.cz/talkcz(https://openstreetmap.cz/talkcz) > " > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz > " > ------------- dal¹í èást --------------- > HTML pøíloha byla odstranìna... > URL: > <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230506/ > e655641e/attachment-0001.htm> > > ------------------------------ > > Subject: Patièka digestu > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz > > > ------------------------------ > > Konec: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 11 > **************************************** > "

« zpět na výpis měsíce