« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] talk-cz Digest, Vol 194, Issue 5

Vlákno 4.5. - 5.5.2023, počet zpráv: 3


4.5.2023 08:54:13 (#1)
gravatar

Petr Lachovsky

<sandonorico at post.cz>
8
øe¹ili jsme to s Martinem Zdilou, který má zároveò vhled do slovenských dat Myslím, ¾e Martin je tady nìkde J ---- dne Wed, 03 May 2023 14:35:50 +0200, <r.stampach na centrum.cz> napsal --- Zdravím vás, pøátelé. Kontaktoval mì Martin Raifer (https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer. html), se kterým jsem se vidìl na konferenci SOTM. Má na starosti (mezi jiným) vývoj iD editoru. Ptal se mì, jak je to v ÈR s domovními èísly. Byl trochu zmatený z toho, ¾e máme pro ka¾dý dùm jak èísla pobytná tak èísla orientaèní (ani se to prý nedá pøesnì pøelo¾it do cizího jazyka). Ptal se, jestli je nìkteré z tìch èísel oficiálnìj¹í, jestli se nìkteré u¾ívá v adrese více ne¾ to druhé, jestli potøebujeme obojí. Tøeba proto, jestli mají být v editorech dvì kolonky nebo staèí jedna. A hlavnì se ptal, jestli je v èeské OSM komunitì nìkdo, s kým by to mohl prodiskutovat. Slíbil jsem, ¾e mu poskytnu kontakt. Hlásí se nìkdo dobrovolnì? Radim ©tampach Masarykova univerzita _______________________________________________ talk-cz mailing list mailto:talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230503/ a409f4ac/attachment-0001.htm> ------------- dal¹í èást --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smile.png Type: image/png Size: 1470 bytes Desc: [¾ádný popis není k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230503/ a409f4ac/attachment-0001.png> ------------------------------ Message: 2 Date: Wed, 3 May 2023 21:52:13 +0200 From: Martin ®dila <martin.zdila na freemap.sk> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Subject: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel Message-ID: <CAL520Rnj+kiOwLBk42fM8BvZ6hOf5SgEBb09KZRUMCMMsCb7Wg na mail.gmail.com> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Toto je podµa mòa dobre zdokumentované na wiki: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:%C4%8Cesko/Syst%C3%A9m_adres V SR máme v obciach, kde sú pomenované ulice, èísla orientaèné (addr:streetnumber) a súpisné (èesky - popisné) (addr:conscriptionnumber). Niektoré typy stavieb majú aj v mestách len súpisné èísla (gará¾e, servisné budovy ako trafostanice a pod.). Z mojej skúsenosti sa pou¾íva primárne orientaèné èíslo, a ak nie je, tak súpisné. V Ko¹iciach som býval na troch rôznych adresách a nikdy som ani na jednej netu¹il aké ma súpisné èíslo, hoci je na vchodoch vyznaèené. V iných mestách a obciach na Slovensku, kde sú pomenované ulice, to je podobne; aj kontakty prevádzok na internete sú väè¹inou len s orientaèným èíslom. Neviem, èi je tento zvyk rovnaký aj v ÈR. Tagovanie je v ÈR podobné, no naviac tam máte e¹te èísla evidenèné. Za mòa, editor iD (a ïal¹ie) by mali ponúka» formulár na zadanie oboch èísel (a addr:housenumber odvodi» ako súpisné/orientaèné). On Wed, May 3, 2023 at 9:27?PM Jáchym Èepický <jachym.cepicky na gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> øe¹ili jsme to s Martinem Zdilou, který má zároveò vhled do slovenských
dat zobrazit citaci
> > Myslím, ¾e Martin je tady nìkde > J > > > > ---- dne Wed, 03 May 2023 14:35:50 +0200, * <r.stampach na centrum.cz > <r.stampach na centrum.cz>>* napsal --- > > Zdravím vás, pøátelé. > > Kontaktoval mì Martin Raifer ( > https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer.html), se kterým jsem se > vidìl na konferenci SOTM. Má na starosti (mezi jiným) vývoj iD editoru. > > Ptal se mì, jak je to v ÈR s domovními èísly. Byl trochu zmatený z toho, > ¾e máme pro ka¾dý dùm jak èísla pobytná tak èísla orientaèní (ani se to
prý zobrazit citaci
> nedá pøesnì pøelo¾it do cizího jazyka). > Ptal se, jestli je nìkteré z tìch èísel oficiálnìj¹í, jestli se nìkteré > u¾ívá v adrese více ne¾ to druhé, jestli potøebujeme obojí. > Tøeba proto, jestli mají být v editorech dvì kolonky nebo staèí jedna. > > A hlavnì se ptal, jestli je v èeské OSM komunitì nìkdo, s kým by to mohl > prodiskutovat. > > Slíbil jsem, ¾e mu poskytnu kontakt. > Hlásí se nìkdo dobrovolnì? > > Radim ©tampach > Masarykova univerzita > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz > > > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz >
-- Ing. Martin ®dila <http://www.openstreetmap.org/user/*Martin*> OZ Freemap Slovakia tel:+421-908-363-848 mailto:martin.zdila na freemap.sk http://www.freemap.sk/ ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230503/ fff251ed/attachment-0001.htm> ------------- dal¹í èást --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smile.png Type: image/png Size: 1470 bytes Desc: [¾ádný popis není k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230503/ fff251ed/attachment-0001.png> ------------------------------ Message: 3 Date: Wed, 3 May 2023 23:03:04 +0200 From: Jan Macura <macurajan na gmail.com> To: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org> Subject: Re: [talk-cz] hledá se konzultant ohlednì domovních èísel Message-ID: <CAL3KpHzQsh5VMb_hCxF=UQSuh6+kb0B0fGwpTCuX98EDAALrVg na mail.gmail.com> Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Já bych jen zopakoval odkaz na wiki, kde je to medle dobøe popsané: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:%C4%8Cesko/Syst%C3%A9m_adres A chtìl bych vypíchnout, ¾e èísla popisná jsou unikátní v rámci ZSJ, nikoliv v rámci celé obce. A ZSJ do adresy bì¾nì nikdo neuvádí. Tak¾e nechat si nìco poslat tøeba na adresu "Doma¾lice 1 <https://mapy.cz/turisticka?q=doma%C5%BElice%201&x=12.9282463&y=49.4392559&z =16>" je docela zábavná loterie ? adresát má ¹anci cca 1:5, ¾e mu zásilka správnì dorazí. Proto se adresa bì¾nì uvádí ve tvaru "Doma¾lice, Husova tøída 1", pøesto¾e NEJDE o èíslo orientaèní ale o èíslo popisné. Obdobná situace bude jistì i v dal¹ích obcích. Sna¾ím se tím øíct, ¾e obì domovní èísla jsou dùle¾itá, editory by mìly vy¾adovat vyplnìní alespoò jednoho z nich, ale ideálnì obou. A ani tak to nemusí staèit k jednoznaèné identifikaci adresy... H. On Wed, 3 May 2023 at 21:56, Martin ®dila <martin.zdila na freemap.sk> wrote: zobrazit citaci
> Toto je podµa mòa dobre zdokumentované na wiki: > https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:%C4%8Cesko/Syst%C3%A9m_adres > > V SR máme v obciach, kde sú pomenované ulice, èísla orientaèné > (addr:streetnumber) a súpisné (èesky - popisné) (addr:conscriptionnumber).
zobrazit citaci
> Niektoré typy stavieb majú aj v mestách len súpisné èísla (gará¾e,
servisné zobrazit citaci
> budovy ako trafostanice a pod.). Z mojej skúsenosti sa pou¾íva primárne > orientaèné èíslo, a ak nie je, tak súpisné. > > V Ko¹iciach som býval na troch rôznych adresách a nikdy som ani na jednej > netu¹il aké ma súpisné èíslo, hoci je na vchodoch vyznaèené. V iných > mestách a obciach na Slovensku, kde sú pomenované ulice, to je podobne; aj
zobrazit citaci
> kontakty prevádzok na internete sú väè¹inou len s orientaèným èíslom. > > Neviem, èi je tento zvyk rovnaký aj v ÈR. Tagovanie je v ÈR podobné, no > naviac tam máte e¹te èísla evidenèné. > > Za mòa, editor iD (a ïal¹ie) by mali ponúka» formulár na zadanie oboch > èísel (a addr:housenumber odvodi» ako súpisné/orientaèné). > > > On Wed, May 3, 2023 at 9:27?PM Jáchym Èepický <jachym.cepicky na gmail.com> > wrote: > >> øe¹ili jsme to s Martinem Zdilou, který má zároveò vhled do slovenských >> dat >> >> Myslím, ¾e Martin je tady nìkde >> J >> >> >> >> ---- dne Wed, 03 May 2023 14:35:50 +0200, * <r.stampach na centrum.cz >> <r.stampach na centrum.cz>>* napsal --- >> >> Zdravím vás, pøátelé. >> >> Kontaktoval mì Martin Raifer ( >> https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/raifer.html), se kterým jsem se >> vidìl na konferenci SOTM. Má na starosti (mezi jiným) vývoj iD editoru. >> >> Ptal se mì, jak je to v ÈR s domovními èísly. Byl trochu zmatený z toho, >> ¾e máme pro ka¾dý dùm jak èísla pobytná tak èísla orientaèní (ani se to
prý zobrazit citaci
>> nedá pøesnì pøelo¾it do cizího jazyka). >> Ptal se, jestli je nìkteré z tìch èísel oficiálnìj¹í, jestli se nìkteré >> u¾ívá v adrese více ne¾ to druhé, jestli potøebujeme obojí. >> Tøeba proto, jestli mají být v editorech dvì kolonky nebo staèí jedna. >> >> A hlavnì se ptal, jestli je v èeské OSM komunitì nìkdo, s kým by to mohl >> prodiskutovat. >> >> Slíbil jsem, ¾e mu poskytnu kontakt. >> Hlásí se nìkdo dobrovolnì? >> >> Radim ©tampach >> Masarykova univerzita >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz >> >> >> _______________________________________________ >> talk-cz mailing list >> talk-cz na openstreetmap.org >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> https://openstreetmap.cz/talkcz >> > > > -- > Ing. Martin ®dila <http://www.openstreetmap.org/user/*Martin*> > OZ Freemap Slovakia > tel:+421-908-363-848 > mailto:martin.zdila na freemap.sk > http://www.freemap.sk/ > _______________________________________________ > talk-cz mailing list > talk-cz na openstreetmap.org > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > https://openstreetmap.cz/talkcz >
------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230503/ 78296d26/attachment.htm> ------------- dal¹í èást --------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: smile.png Type: image/png Size: 1470 bytes Desc: [¾ádný popis není k dispozici] URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230503/ 78296d26/attachment.png> ------------------------------ Subject: Patièka digestu _______________________________________________ talk-cz mailing list talk-cz na openstreetmap.org https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz https://openstreetmap.cz/talkcz ------------------------------ Konec: talk-cz Digest, Vol 194, Issue 5 *************************************** " ------------- dal¹í èást --------------- HTML pøíloha byla odstranìna... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20230504/d2c37cf8/attachment-0001.htm>

5.5.2023 10:51:36 (#2)
gravatar

Miroslav Suchý

<mirek at rodina-sucha.cz>
166 6573
Dne 04. 05. 23 v 8:54 Petr Lachovsky napsal(a): zobrazit citaci
> Je tedy nějaký reálný výhled, že by mohlo dojít k nějakému hromadnému importu adresních míst pro ČR? > Potažmo, nastavit nějaké periodické aktualizace?
To se už dávno děje. https://openstreetmap.cz/poloha-net http://ruian.poloha.net/czaddr/ Já to nikdy osobně nedělal, ale myslím, že se na to používá tento plugin https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:JOSM/Plugins/CzechAddress Mirek

5.5.2023 10:55:48 (#3)
gravatar

jzvc

<jzvc at tpfree.net>
576
Dne 04.05.2023 v 8:54 Petr Lachovsky napsal(a): zobrazit citaci
> Je tedy nějaký reálný výhled, že by mohlo dojít k nějakému hromadnému > importu adresních míst pro ČR? > Potažmo, nastavit nějaké periodické aktualizace?
Cus, jak bylo receno, adresni body se jiz roky importuji, ale ne pres josm, pokud vim ;D. Take se pokud je mi znamo nemazou (automaticky) stare. Duvodu proc to neodpovida tak uplne realite je cela rada, od klasickeho bordelu pres vsemozne predpisy, lhuty atd atd. Tudiz muze existovat adresni bod, ackoli neexistuje budova, stejne jako to muze platit i naopak, a to i v pripade, ze budova je na miste roky a adresu ma. Pripadne ten naimportovany adresni bod muze byt umisten uplne jinde, nez je skutecna poloha adresy/budovy atd atd. A toto vse muzes u(o)pravit, pokud realny stav znas. Mimochodem, kdybys trochu pohledal historii konference, tak bys to v ni samozrejme vse nasel.

« zpět na výpis měsíce