« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Adresy podruh??

Vlákno 30.7. - 3.8.2009, počet zpráv: 10


30.7.2009 11:29:32 (#1)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > Nav??c je sice hezk??, ??e tam m??lo b??t alternatenumber, to je ale tag, > > kter?? se nikde nepou????v?? a nepou????val a nezobrazuje se. > > Sp???? ho nikdo nezdokumentoval. Tento tag se pou????val ve v??ech velk??ch > m??stech a v??bec v??ude tam, kde dnes p??ed lom??tkem vid??te ????slo. Jinak
alternatenum* byl generovany importem -> objevil se vsude tam kde byly k dispozici adresy pro import. -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

31.7.2009 09:29:43 (#2)
gravatar

Mike Crash

<mike at mikecrash.com>
196
Zdrav?m, s hr?zou jsem zjistil, ?e se najednou v?echny adresy u n?s p?ejmenovaly na ?/??slo, kouknu do mailing listu a zbytek zn?te. Docela by mne zaj?malo, pro? d?l?te ?eskou specialitu na pojmenov?n? dom?, kdy? se v?ude pou??v? zaveden? syst?m s addr:housenumber, viz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/House_numbers/Karlsruhe_Schema To bude zase ?esk? specialita, ?e v?ichni budu pou??vat housenumber a jen u n?s bude streetnumber a kdo v? co je?t? (t?eba konskriptionsnumber apod.)? Nav?c pro? je housenumber ve form?tu O?/S?? Jsou p?ece m?sta, kter? maj? jen orienta?n? ??slo, t?eba ?esk? Brod m? jen O?, kter? je identick? pro cel? m?sto. Podobn? je to u jin?ch m?st, t?eba Sob?slav pou??v? adresu ve form?tu O?/??st, kde ??st je je?t? k tomu ??msk?m p?smenem, nap?. 100/III. Pak je to ?pln? nesmysln?. Navrhuji tedy, kdy? u? chcete mermomoc? streetname, aby aspo? housenumber bylo jen O?, pokud streetname neexistuje. U? v?bec nech?pu dopln?n? otazn?ku, co? nen? ??dn? adresa, ale jen zmatek. Pt?m se d?le - p??u navigaci a jak m?m br?t adresu? Bude to housenumber nebo streetnumber nebo co? Bude pro ka?d? st?t jin? sch?ma a budu tam muset m?t tis?c if? podle st?tu? Jak m?m br?t adresu ?/100. M?j n?zor je ten, ?e je v tom te? akor?t bordel. V?m, ?e st?le v OSM nen? p?esn? definov?no, jak adresy d?lat, ale p?ece jen je u? zaveden? zp?sob s housenumber, tak bysme se ho m?li dr?et. A pokud m?me i streetname, tak teda ps?t streetname i housenumber, ale odd?len?, ??dn? lom?tko. Pak bude nap??klad: housenumber=1234 streetname=10 A ka?d? soft bude v?d?t co s t?m, pokud bude jen jedno nebo ob?. Oh?bat to kv?li tomu, aby se zobrazovalo v mapniku cel? ??slo, je nesmysl. To rad?i rozh?bat diskuzi o psan? adres na wiki a pro mapnik, a n?jak to uzav??t, ne? takto. Jsem rozhodn? pro to, aby se v prv? ?ad? aspo? ty housenumber, kde je ?/??slo, zm?nily na ??slo, proto?e takto je to nesmysl. A d?le pak opravdu seri?zn? rozjet diskuzi o psan? v celosv?tov?m m???tku. Aspo? od n?s vzejde n?co rozumn?ho, ne? si hr?t na sv?m vlastn?m p?se?ku. V?m, ?e m? te? budete kamenovat, ?e jsem s t?m m?l p?ij?t d??ve, ale cel? p?edchoz? diskuze mi unikla. Hlavn? se zamyslete, jak se m? chovat naviga?n? soft, proto?e nejde jen o to, co se zobrazuje na map? (to zle snadno zm?nit i v mapniku), ale jak se vektorov? data vyu?ij? i pro jin? ??ely. A pr?v? navigace bude asi to nejd?le?it?j?? vyu?it?, schazuje to ale pr?v? zmatek v pou??v?n? tag?. Nikdo nebude m?t chu? ps?t soft pro n?co, co se ka?dou chv?li m?n? a u? v?bec ne, pokud je to v ka?d? zemi jinak. Radek

31.7.2009 09:38:43 (#3)
gravatar

Radek Bartoň

<blackhex at post.cz>
149
+1 -- Ing. Radek Barto? Faculty of Information Technology Department of Computer Graphics and Multimedia Brno University of Technology E-mail: blackhex at post.cz Web: http://blackhex.no-ip.org Jabber: blackhex at jabber.cz

31.7.2009 10:13:46 (#4)
gravatar

Frettie

<frettie at gmail.com>
102
+1 -- S pozdravem, Jirka Sedl??ek --- jirisedlacek at gmail.com

31.7.2009 11:22:29 (#5)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Pros?m p?e?t?te si diskuzi k adres?m v t?chto vl?knech http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003055.html http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003019.html tam jsou v?mi popsan? probl?my diskutov?na a vy?e?ena shodou na "nejmen??m zlu". Pokud nem?te s?lu to ??st, pak jenom ve zkratce: Nov? sch?ma ?e?? pr?v? probl?m ?esk? "speciality" dvoj?ho ??slov?n? - do celosv?tov? u??van?ho housenumber se p??ou ob? ??sla v nejroz???en?ji pou??van?m form?tu v ?R pr?v? z d?vodu snadn?ho pou?it? v navigac?ch a vyhled?va??ch, kter? nebudou lokalizov?ny (t.j. kdy? v?m n?kdo d? adresu a zad?te ji do navigace, je nejv?ce pravd?podobn?, ?e ji navigace najde, i kdy? nebude p?izp?sobena ?esk?m pom?r?m). Otazn?ky jsou v m?stech, kde je nutn? ru?n? kontrolu po automatick?m skriptu a pot? budou odstran?ny. =TT= 2009/7/31 Mike Crash <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> Zdrav?m, s hr?zou jsem zjistil, ?e se najednou v?echny adresy u n?s > p?ejmenovaly na ?/??slo, kouknu do mailing listu a zbytek zn?te. Docela > by mne zaj?malo, pro? d?l?te ?eskou specialitu na pojmenov?n? dom?, kdy? > se v?ude pou??v? zaveden? syst?m s addr:housenumber, viz > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/House_numbers/Karlsruhe_Schema > To bude zase ?esk? specialita, ?e v?ichni budu pou??vat housenumber a > jen u n?s bude streetnumber a kdo v? co je?t? (t?eba konskriptionsnumber > apod.)? Nav?c pro? je housenumber ve form?tu O?/S?? Jsou p?ece m?sta, > kter? maj? jen orienta?n? ??slo, t?eba ?esk? Brod m? jen O?, kter? je > identick? pro cel? m?sto. Podobn? je to u jin?ch m?st, t?eba Sob?slav > pou??v? adresu ve form?tu O?/??st, kde ??st je je?t? k tomu ??msk?m > p?smenem, nap?. 100/III. Pak je to ?pln? nesmysln?. > Navrhuji tedy, kdy? u? chcete mermomoc? streetname, aby aspo? > housenumber bylo jen O?, pokud streetname neexistuje. U? v?bec nech?pu > dopln?n? otazn?ku, co? nen? ??dn? adresa, ale jen zmatek. > > Pt?m se d?le - p??u navigaci a jak m?m ?br?t adresu? Bude to housenumber > nebo streetnumber nebo co? Bude pro ka?d? st?t jin? sch?ma a budu tam > muset m?t tis?c if? podle st?tu? Jak m?m br?t adresu ?/100. > > M?j n?zor je ten, ?e je v tom te? akor?t bordel. V?m, ?e st?le v OSM > nen? p?esn? definov?no, jak adresy d?lat, ale p?ece jen je u? zaveden? > zp?sob s housenumber, tak bysme se ho m?li dr?et. A pokud m?me i > streetname, tak teda ps?t streetname i housenumber, ale odd?len?, ??dn? > lom?tko. > Pak bude nap??klad: > housenumber=1234 > streetname=10 > > A ka?d? soft bude v?d?t co s t?m, pokud bude jen jedno nebo ob?. Oh?bat > to kv?li tomu, aby se zobrazovalo v mapniku cel? ??slo, je nesmysl. To > rad?i rozh?bat diskuzi o psan? adres na wiki a pro mapnik, a n?jak to > uzav??t, ne? takto. > > Jsem rozhodn? pro to, aby se v prv? ?ad? aspo? ty housenumber, kde je > ?/??slo, zm?nily na ??slo, proto?e takto je to nesmysl. A d?le pak > opravdu seri?zn? rozjet diskuzi o psan? v celosv?tov?m m???tku. Aspo? od > n?s vzejde n?co rozumn?ho, ne? si hr?t na sv?m vlastn?m p?se?ku. > > V?m, ?e m? te? budete kamenovat, ?e jsem s t?m m?l p?ij?t d??ve, ale > cel? p?edchoz? diskuze mi unikla. Hlavn? se zamyslete, jak se m? chovat > naviga?n? soft, proto?e nejde jen o to, co se zobrazuje na map? (to zle > snadno zm?nit i v mapniku), ale jak se vektorov? data vyu?ij? i pro jin? > ??ely. A pr?v? navigace bude asi to nejd?le?it?j?? vyu?it?, schazuje to > ale pr?v? zmatek v pou??v?n? tag?. Nikdo nebude m?t chu? ps?t soft pro > n?co, co se ka?dou chv?li m?n? a u? v?bec ne, pokud je to v ka?d? zemi > jinak. > > Radek > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

31.7.2009 12:15:22 (#6)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, je to tak trochu moje chyba -- sl?bil jsem, ?e nap??u na wiki vysv?tlovac? ?l?nek. Zat?m ale d?v?m p?ednost diplomce... ?as bych m?l m?t v pond?l?. Krom? odkaz? Tom??e Tich?ho p?id?v?m i ostatn? vl?kna, ve kter?ch se ?adou mail? adresy ?e?ily: http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003019.html http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003102.html http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003155.html http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003055.html http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003298.html Hlavn? d?vody pro zm?nu u? tu tak? zazn?ly, omez?m se proto jen na up?esn?n? n?kter?ch v?c? z Va?? zpr?vy. 2009/7/31 Mike Crash <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> To bude zase ?esk? specialita, ?e v?ichni budu pou??vat housenumber a > jen u n?s bude streetnumber a kdo v? co je?t? (t?eba konskriptionsnumber > apod.)?
Ne, "conscriptionnumber" nen? omezen? jen na ?R. Proto se tak? tento tag jmenuje tak, jak se jmenuje. zobrazit citaci
> Nav?c pro? je housenumber ve form?tu O?/S??
To nen? p?esn?. Form?t je "??slo popisn? / ??slo orienta?n?". A d?vod je ten, ?e se tento form?t pou??v? ve v?t?in? m?st a na ob?ansk?ch pr?kazech. zobrazit citaci
> Jsou p?ece m?sta, > kter? maj? jen orienta?n? ??slo, t?eba ?esk? Brod m? jen O?, kter? je > identick? pro cel? m?sto.
Nikoli. ?esk? Brod m? jen "??sla popisn?". Z principu m? ka?d? d?m ??slo popisn?. Jen v n?kter?ch m?stech se nav?c pou??vaj? ??sla orienta?n?. To, ?e n?kdo vyplnil ??slo popisn? do tagu "housenumber" a ne do tagu "alternatenumber", jak tomu bylo ve zbytku republiky, nemohl automatick? konvertor poznat. V p??pad? ?esk?ho Brodu by tedy adresy m?ly b?t vypln?ny n?sledovn?: addr:housenumber=X addr:conscriptionnumber=X Ned?m za to ruku do ohn?, ale CzechAddress by takovou zm?nu mohl um?t automaticky. Chcete-li, data v ?esk?m Brod? zkus?m opravit (v pond?l?). zobrazit citaci
> Podobn? je to u jin?ch m?st, t?eba Sob?slav > pou??v? adresu ve form?tu O?/??st, kde ??st je je?t? k tomu ??msk?m > p?smenem, nap?. 100/III.
Ano, nov? syst?m je pr?v? navr?en pro tyto v?jimky. Sob?slav m??e m?t tagy vypln?n? takto: addr:housenumber=X/??st addr:conscriptionnumber=X Princip je ten, ?e tag "housenumber" m? voln?j?? syntaxi. Tagy pro ostatn? ??sla jsou vymezen? striktn?. zobrazit citaci
> U? v?bec nech?pu > dopln?n? otazn?ku, co? nen? ??dn? adresa, ale jen zmatek.
Otazn?k znamen? "chyb? ?daj". Jak jsem psal, v ?R m? opravdu ka?d? d?m ??slo popisn?, kter? se zapisovalo do tagu "alternatenumber". Pokud d?m tento tag nem?l, pou?il se otazn?k. Smyslem je odli?it domy, kter? maj? jen ??slo popisn? (a nikoli ??slo orienta?n?) od dom?, u kter?ch nen? ??slo popisn? zn?m?. zobrazit citaci
> Pt?m se d?le - p??u navigaci a jak m?m ?br?t adresu? Bude to housenumber > nebo streetnumber nebo co? Bude pro ka?d? st?t jin? sch?ma a budu tam > muset m?t tis?c if? podle st?tu? Jak m?m br?t adresu ?/100.
Nikoli, pokud p??ete naviga?n? program, nejjednodu??? ?e?en? je porovn?vat ?et?zec zadan? u?ivatelem s tagem "housenumber". Umo?n? mu to vyhled?vat podle ??sel orienta?n?ch, popisn?ch i podle Sob?slavsk?ch specialit jako "100/III". Stejn? to ?e?? mapy.cz i google a funguje to spolehliv?. zobrazit citaci
> A ka?d? soft bude v?d?t co s t?m, pokud bude jen jedno nebo ob?. Oh?bat > to kv?li tomu, aby se zobrazovalo v mapniku cel? ??slo, je nesmysl. To > rad?i rozh?bat diskuzi o psan? adres na wiki a pro mapnik, a n?jak to > uzav??t, ne? takto.
Ne, nejde o to, aby se v mapniku zobrazovala ob? ??sla! Osobn? bych se toho dokonce r?d zbavil, proto?e to d?l? mapu nep?ehlednou. Jak s?m d?l p??ete, opravit mapnik je snaz??, ne? ps?t v navigaci hromadu if? pro jednotliv? st?ty. zobrazit citaci
> A d?le pak > opravdu seri?zn? rozjet diskuzi o psan? v celosv?tov?m m???tku. Aspo? od > n?s vzejde n?co rozumn?ho, ne? si hr?t na sv?m vlastn?m p?se?ku.
Klidn? se toho ujm?te. J? u? si sv?ch sto mail? u?il... a to jen v ot?zce ?R. ;-) zobrazit citaci
> V?m, ?e m? te? budete kamenovat, ?e jsem s t?m m?l p?ij?t d??ve, ale > cel? p?edchoz? diskuze mi unikla. Hlavn? se zamyslete, jak se m? chovat > naviga?n? soft, proto?e nejde jen o to, co se zobrazuje na map? (to zle > snadno zm?nit i v mapniku), ale jak se vektorov? data vyu?ij? i pro jin? > ??ely.
Viz v??e. S pozdravem, Radek ?ernoch -- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

31.7.2009 01:05:17 (#7)
gravatar

Mike Crash

<mike at mikecrash.com>
196
Zdrav?m, d?ky za info, ?etl jsem. Mn? ani tak nejde o to, jak se bude tag jmenovat apod, sp?? o zp?sob proveden? zm?ny. M?lo by to b?t tak, ?e tam, kde je lom?tko, tak vytvo?it streetnumber a conscriptionnumber, ale kde je jen ??slo, tak nechat pouze housenumber a ani jeden dal?? tag nevytv??et, proto?e jsou zbyte?n? a hlavn? se nev?, kter? z nich to je. Toto bude ?ast? p??pad, nav?c pro adresu je jedno, zda je to popisn? nebo orienta?n? ??slo, a pokud na to p?ijde, tak se to vygeneruje pro ka?d? m?sto zvl???. Ale vkl?dat do toho lom?tka opravdu nen? dobr? n?pad. Nav?c je sice hezk?, ?e tam m?lo b?t alternatenumber, to je ale tag, kter? se nikde nepou??v? a nepou??val a nezobrazuje se. Radek Radom?r ?ernoch wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den, > > je to tak trochu moje chyba -- sl?bil jsem, ?e nap??u na wiki > vysv?tlovac? ?l?nek. Zat?m ale d?v?m p?ednost diplomce... ?as bych m?l > m?t v pond?l?. > > Krom? odkaz? Tom??e Tich?ho p?id?v?m i ostatn? vl?kna, ve kter?ch se > ?adou mail? adresy ?e?ily: > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003019.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003102.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003155.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003055.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003298.html > > Hlavn? d?vody pro zm?nu u? tu tak? zazn?ly, omez?m se proto jen na > up?esn?n? n?kter?ch v?c? z Va?? zpr?vy. > > 2009/7/31 Mike Crash <mike at mikecrash.com>: > >> To bude zase ?esk? specialita, ?e v?ichni budu pou??vat housenumber a >> jen u n?s bude streetnumber a kdo v? co je?t? (t?eba konskriptionsnumber >> apod.)? >> > > Ne, "conscriptionnumber" nen? omezen? jen na ?R. Proto se tak? tento > tag jmenuje tak, jak se jmenuje. > > >> Nav?c pro? je housenumber ve form?tu O?/S?? >> > > To nen? p?esn?. Form?t je "??slo popisn? / ??slo orienta?n?". A d?vod > je ten, ?e se tento form?t pou??v? ve v?t?in? m?st a na ob?ansk?ch > pr?kazech. > > >> Jsou p?ece m?sta, >> kter? maj? jen orienta?n? ??slo, t?eba ?esk? Brod m? jen O?, kter? je >> identick? pro cel? m?sto. >> > > Nikoli. ?esk? Brod m? jen "??sla popisn?". Z principu m? ka?d? d?m > ??slo popisn?. Jen v n?kter?ch m?stech se nav?c pou??vaj? ??sla > orienta?n?. To, ?e n?kdo vyplnil ??slo popisn? do tagu "housenumber" a > ne do tagu "alternatenumber", jak tomu bylo ve zbytku republiky, > nemohl automatick? konvertor poznat. > > V p??pad? ?esk?ho Brodu by tedy adresy m?ly b?t vypln?ny n?sledovn?: > addr:housenumber=X > addr:conscriptionnumber=X > > Ned?m za to ruku do ohn?, ale CzechAddress by takovou zm?nu mohl um?t > automaticky. Chcete-li, data v ?esk?m Brod? zkus?m opravit (v > pond?l?). > > >> Podobn? je to u jin?ch m?st, t?eba Sob?slav >> pou??v? adresu ve form?tu O?/??st, kde ??st je je?t? k tomu ??msk?m >> p?smenem, nap?. 100/III. >> > > Ano, nov? syst?m je pr?v? navr?en pro tyto v?jimky. Sob?slav m??e m?t > tagy vypln?n? takto: > addr:housenumber=X/??st > addr:conscriptionnumber=X > > Princip je ten, ?e tag "housenumber" m? voln?j?? syntaxi. Tagy pro > ostatn? ??sla jsou vymezen? striktn?. > > >> U? v?bec nech?pu >> dopln?n? otazn?ku, co? nen? ??dn? adresa, ale jen zmatek. >> > > Otazn?k znamen? "chyb? ?daj". Jak jsem psal, v ?R m? opravdu ka?d? d?m > ??slo popisn?, kter? se zapisovalo do tagu "alternatenumber". Pokud > d?m tento tag nem?l, pou?il se otazn?k. > > Smyslem je odli?it domy, kter? maj? jen ??slo popisn? (a nikoli ??slo > orienta?n?) od dom?, u kter?ch nen? ??slo popisn? zn?m?. > > >> Pt?m se d?le - p??u navigaci a jak m?m br?t adresu? Bude to housenumber >> nebo streetnumber nebo co? Bude pro ka?d? st?t jin? sch?ma a budu tam >> muset m?t tis?c if? podle st?tu? Jak m?m br?t adresu ?/100. >> > > Nikoli, pokud p??ete naviga?n? program, nejjednodu??? ?e?en? je > porovn?vat ?et?zec zadan? u?ivatelem s tagem "housenumber". Umo?n? mu > to vyhled?vat podle ??sel orienta?n?ch, popisn?ch i podle > Sob?slavsk?ch specialit jako "100/III". Stejn? to ?e?? mapy.cz i > google a funguje to spolehliv?. > > >> A ka?d? soft bude v?d?t co s t?m, pokud bude jen jedno nebo ob?. Oh?bat >> to kv?li tomu, aby se zobrazovalo v mapniku cel? ??slo, je nesmysl. To >> rad?i rozh?bat diskuzi o psan? adres na wiki a pro mapnik, a n?jak to >> uzav??t, ne? takto. >> > > Ne, nejde o to, aby se v mapniku zobrazovala ob? ??sla! Osobn? bych se > toho dokonce r?d zbavil, proto?e to d?l? mapu nep?ehlednou. Jak s?m > d?l p??ete, opravit mapnik je snaz??, ne? ps?t v navigaci hromadu if? > pro jednotliv? st?ty. > > >> A d?le pak >> opravdu seri?zn? rozjet diskuzi o psan? v celosv?tov?m m???tku. Aspo? od >> n?s vzejde n?co rozumn?ho, ne? si hr?t na sv?m vlastn?m p?se?ku. >> > > Klidn? se toho ujm?te. J? u? si sv?ch sto mail? u?il... a to jen v > ot?zce ?R. ;-) > > >> V?m, ?e m? te? budete kamenovat, ?e jsem s t?m m?l p?ij?t d??ve, ale >> cel? p?edchoz? diskuze mi unikla. Hlavn? se zamyslete, jak se m? chovat >> naviga?n? soft, proto?e nejde jen o to, co se zobrazuje na map? (to zle >> snadno zm?nit i v mapniku), ale jak se vektorov? data vyu?ij? i pro jin? >> ??ely. >> > > Viz v??e. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > >

31.7.2009 01:31:59 (#8)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/7/31 Mike Crash <mike at mikecrash.com>: zobrazit citaci
> Zdrav?m, > > d?ky za info, ?etl jsem. > Mn? ani tak nejde o to, jak se bude tag jmenovat apod, sp?? o zp?sob > proveden? zm?ny.
To se mi ulevilo. ;-) zobrazit citaci
> M?lo by to b?t tak, ?e tam, kde je lom?tko, tak vytvo?it streetnumber a > conscriptionnumber, > ale kde je jen ??slo, tak nechat pouze housenumber a ani jeden dal?? tag > nevytv??et, proto?e jsou zbyte?n? a hlavn? se nev?, > kter? z nich to je.
J? si nejsem jist?, jestli rozum?m spr?vn?. Kdy? by se v n?kter?ch p??padech pou?ilo jen "housenumber", nezp?sobovalo by to je?t? v?t?? nejednozna?nost? Nezapome?te, ?e existuj? je?t? ??sla eviden?n?. Jak byste poznal, jestli "addr:housenumber=40" je ??slo popisn?, nebo eviden?n?? Cel? n?pad je zalo?en? na tom, ?e na skupinu tag? streetnumber, conscriptionnumber a provisionalnumber, se jaksi "d? spolehnout". V?dy obsahuj? ??slo (p??padn? streetnumber m??e m?t na konci p?smeno) a v?dy je alespo? jeden z nich p??tomn?. Zkr?tka ide?ln? pro strojov? zpracov?n? "bez hromady if?". Vedle toho "housenumber" je voln?j?? a sp?? ur?en? pro ?ten? lidmi. Proto m??e obsahovat lom?tka, ??sla ?tvrt? zapsan? ??msk?mi ??slicemi atd. atd. A?koli mezi ob?ma je docela siln? vazba, toto rozd?len? na tagy pro stroje a lidi se mi zd? rozumn?. A to i za cenu duplicity dat. S t?mto n?vrhem byl nav?c v?eobecn? souhlas, diskutovalo se prakticky v?hradn? o n?zvech tag?. Jak asi v?te, syst?m byl nav?c odhlasov?n a z tohoto d?vodu bych proto nerad diskuzi znovu otv?ral. Nebo alespo? ne tak brzy. Jinak d?vody pro zm?nu samoz?ejm? r?d vysv?tl?m. zobrazit citaci
> Toto bude ?ast? p??pad, nav?c pro adresu je jedno, > zda je to popisn? nebo orienta?n? ??slo, a pokud na to p?ijde, > tak se to vygeneruje pro ka?d? m?sto zvl???.
Asi nerozum?m. Jak "se to vygeneruje"? Kdo to vygeneruje? A nav?c "pro ka?d? m?sto zvl???"? Nerad bych, aby n?kdo musel programovat jak?si "gener?tory" pro ka?d? m?sto zvl???. zobrazit citaci
> Ale vkl?dat do toho lom?tka opravdu nen? dobr? n?pad.
Pro?? Pou??v? se nejen v ?R. Nap?. v Rusku tak? maj? n?kter? domy ??sla s lom?tkem a nav?c s ?pln? jin?m v?znamem. Jak jsem psal, housenumber je pro ?ten? lidmi... zobrazit citaci
> Nav?c je sice hezk?, ?e tam m?lo b?t alternatenumber, to je ale tag, > kter? se nikde nepou??v? a nepou??val a nezobrazuje se.
Sp?? ho nikdo nezdokumentoval. Tento tag se pou??val ve v?ech velk?ch m?stech a v?bec v?ude tam, kde dnes p?ed lom?tkem vid?te ??slo. Jinak j? V?s neobvi?uji ze ?patn?ho pou?it? tagu. Jen se sna??m popsat, kde se stala chyba, a pro? tak? najednou vyplula na povrch. S pozdravem, Radek ?ernoch

3.8.2009 11:09:18 (#9)
gravatar

Mike Crash

<mike at mikecrash.com>
196
Adresy pro ?esk? brod jsem opravil, tak u? to nen? nutn? Radom?r ?ernoch wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den, > > je to tak trochu moje chyba -- sl?bil jsem, ?e nap??u na wiki > vysv?tlovac? ?l?nek. Zat?m ale d?v?m p?ednost diplomce... ?as bych m?l > m?t v pond?l?. > > Krom? odkaz? Tom??e Tich?ho p?id?v?m i ostatn? vl?kna, ve kter?ch se > ?adou mail? adresy ?e?ily: > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003019.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003102.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003155.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003055.html > http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2009-June/003298.html > > Hlavn? d?vody pro zm?nu u? tu tak? zazn?ly, omez?m se proto jen na > up?esn?n? n?kter?ch v?c? z Va?? zpr?vy. > > 2009/7/31 Mike Crash <mike at mikecrash.com>: > >> To bude zase ?esk? specialita, ?e v?ichni budu pou??vat housenumber a >> jen u n?s bude streetnumber a kdo v? co je?t? (t?eba konskriptionsnumber >> apod.)? >> > > Ne, "conscriptionnumber" nen? omezen? jen na ?R. Proto se tak? tento > tag jmenuje tak, jak se jmenuje. > > >> Nav?c pro? je housenumber ve form?tu O?/S?? >> > > To nen? p?esn?. Form?t je "??slo popisn? / ??slo orienta?n?". A d?vod > je ten, ?e se tento form?t pou??v? ve v?t?in? m?st a na ob?ansk?ch > pr?kazech. > > >> Jsou p?ece m?sta, >> kter? maj? jen orienta?n? ??slo, t?eba ?esk? Brod m? jen O?, kter? je >> identick? pro cel? m?sto. >> > > Nikoli. ?esk? Brod m? jen "??sla popisn?". Z principu m? ka?d? d?m > ??slo popisn?. Jen v n?kter?ch m?stech se nav?c pou??vaj? ??sla > orienta?n?. To, ?e n?kdo vyplnil ??slo popisn? do tagu "housenumber" a > ne do tagu "alternatenumber", jak tomu bylo ve zbytku republiky, > nemohl automatick? konvertor poznat. > > V p??pad? ?esk?ho Brodu by tedy adresy m?ly b?t vypln?ny n?sledovn?: > addr:housenumber=X > addr:conscriptionnumber=X > > Ned?m za to ruku do ohn?, ale CzechAddress by takovou zm?nu mohl um?t > automaticky. Chcete-li, data v ?esk?m Brod? zkus?m opravit (v > pond?l?). > > >> Podobn? je to u jin?ch m?st, t?eba Sob?slav >> pou??v? adresu ve form?tu O?/??st, kde ??st je je?t? k tomu ??msk?m >> p?smenem, nap?. 100/III. >> > > Ano, nov? syst?m je pr?v? navr?en pro tyto v?jimky. Sob?slav m??e m?t > tagy vypln?n? takto: > addr:housenumber=X/??st > addr:conscriptionnumber=X > > Princip je ten, ?e tag "housenumber" m? voln?j?? syntaxi. Tagy pro > ostatn? ??sla jsou vymezen? striktn?. > > >> U? v?bec nech?pu >> dopln?n? otazn?ku, co? nen? ??dn? adresa, ale jen zmatek. >> > > Otazn?k znamen? "chyb? ?daj". Jak jsem psal, v ?R m? opravdu ka?d? d?m > ??slo popisn?, kter? se zapisovalo do tagu "alternatenumber". Pokud > d?m tento tag nem?l, pou?il se otazn?k. > > Smyslem je odli?it domy, kter? maj? jen ??slo popisn? (a nikoli ??slo > orienta?n?) od dom?, u kter?ch nen? ??slo popisn? zn?m?. > > >> Pt?m se d?le - p??u navigaci a jak m?m br?t adresu? Bude to housenumber >> nebo streetnumber nebo co? Bude pro ka?d? st?t jin? sch?ma a budu tam >> muset m?t tis?c if? podle st?tu? Jak m?m br?t adresu ?/100. >> > > Nikoli, pokud p??ete naviga?n? program, nejjednodu??? ?e?en? je > porovn?vat ?et?zec zadan? u?ivatelem s tagem "housenumber". Umo?n? mu > to vyhled?vat podle ??sel orienta?n?ch, popisn?ch i podle > Sob?slavsk?ch specialit jako "100/III". Stejn? to ?e?? mapy.cz i > google a funguje to spolehliv?. > > >> A ka?d? soft bude v?d?t co s t?m, pokud bude jen jedno nebo ob?. Oh?bat >> to kv?li tomu, aby se zobrazovalo v mapniku cel? ??slo, je nesmysl. To >> rad?i rozh?bat diskuzi o psan? adres na wiki a pro mapnik, a n?jak to >> uzav??t, ne? takto. >> > > Ne, nejde o to, aby se v mapniku zobrazovala ob? ??sla! Osobn? bych se > toho dokonce r?d zbavil, proto?e to d?l? mapu nep?ehlednou. Jak s?m > d?l p??ete, opravit mapnik je snaz??, ne? ps?t v navigaci hromadu if? > pro jednotliv? st?ty. > > >> A d?le pak >> opravdu seri?zn? rozjet diskuzi o psan? v celosv?tov?m m???tku. Aspo? od >> n?s vzejde n?co rozumn?ho, ne? si hr?t na sv?m vlastn?m p?se?ku. >> > > Klidn? se toho ujm?te. J? u? si sv?ch sto mail? u?il... a to jen v > ot?zce ?R. ;-) > > >> V?m, ?e m? te? budete kamenovat, ?e jsem s t?m m?l p?ij?t d??ve, ale >> cel? p?edchoz? diskuze mi unikla. Hlavn? se zamyslete, jak se m? chovat >> naviga?n? soft, proto?e nejde jen o to, co se zobrazuje na map? (to zle >> snadno zm?nit i v mapniku), ale jak se vektorov? data vyu?ij? i pro jin? >> ??ely. >> > > Viz v??e. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > >

3.8.2009 12:47:14 (#10)
gravatar

Ondrej Novy

<novy at ondrej.org>
17
Zdravim, Dne 31. ?ervenec 2009 13:31 Radom?r ?ernoch <radomir.cernoch at gmail.com>napsal(a): zobrazit citaci
> J? si nejsem jist?, jestli rozum?m spr?vn?. Kdy? by se v n?kter?ch > p??padech pou?ilo jen "housenumber", nezp?sobovalo by to je?t? v?t?? > nejednozna?nost? Nezapome?te, ?e existuj? je?t? ??sla eviden?n?. Jak > byste poznal, jestli "addr:housenumber=40" je ??slo popisn?, nebo > eviden?n??
nedomluvili jsme se nahodou tak ze housenumber bude obsahovat: 1. <cislo popisne>/<cislo orientacni><pismeno> 2. <cislo popisne> 3. ev. <cislo evidencni> (v poradi zvrchu dolu podle toho jak jsou data). -- S pozdravem/Best regards Bc. Ondrej Novy Email: novy at ondrej.org Jabber: onovy at njs.netlab.cz ICQ: 115-674-713 Tel/Cell: +420 777 963 207 -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090803/dcb0d7f8/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce