« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] oficiální psaní velkých písmen v názvech ulic

Vlákno 30.6. - 1.7.2009, počet zpráv: 2


30.6.2009 12:50:08 (#1)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
poradna p??e v ?t 30. 06. 2009 v 11:28 +0200: (Tento mail je z?rove? p?epos?l?n do konference talk-cz at openstreetmap.org. Pokud byste cht?li diskutovat p??padn? technick? mo?nosti ?e?en? p??mo tam, pros?m, p?ihlaste se na http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz V opa?n?m p??pad? tam p?ipadnou odpov?? p?epo?lu.) zobrazit citaci
> V??en? pane Brab?e, > > vznikl? stav je d?sledkem toho, ?e krom? ?koln?ho prost?ed?, pro kter? > jsou z?vazn?, maj? Pravidla ?esk?ho pravopisu pouze doporu?uj?c? > charakter, jejich dodr?ov?n? nelze v praxi nijak vynutit. Kter?koli > m?stsk? samospr?va se proto m??e rozhodnout pro volbu jin?ho ?e?en?, > ne? kter? se doporu?uje v P?P. Bohu?el je v takov?m p??pad? obt??n? > hledat vin?ka a rozhod?? instituci pro ?e?en? praktick?ch situac? > Va?eho typu. Stejn? jako lze po ?J? ??dat, aby p?estal "p?edepisovat" > psan? velk?ch p?smen (co? se vzhledem k v??e uveden?mu de facto > ned?je), m??ete ??dat po m?stsk?ch samospr?v?ch, aby respektovaly P?P. > Dan? stav bohu?el v sou?asnosti nem? uspokojiv? ?e?en?. V?dy se mus?te > proh?e?it proti jednomu ?i druh?mu.
Samoz?ejm?, i my jsme p?edpokl?dali, ?e se p?i psan? velk?ch p?smen u jmen ulic m??eme spolehnout na pravidla ?esk?ho pravopisu, jejich? posledn? revize z roku 1993 d?v? jednozna?n? n?vod k jejich psan?, nez?visl? na m?stn?ch znalostech. S nejlep??m sv?dom?m jsme proto do mapy doplnili jm?na ulic podle st?vaj?c?ch pravidel. Ale kdy? jsme provedli import z ofici?ln?ch datab?z?, narazili jsme na mno?stv? nesrovnalost?. zobrazit citaci
> Za ?J? lze k uveden?mu je?t? podotknout, ?e nen? zcela nemo?n? > p?enechat rozhodov?n? o psan? velk?ch p?smen jin?mu subjektu, t?eba > prost?ednictv?m formulace, kterou navrhujete, av?ak ve?ejnost o?ek?v? > ur?it? pravopisn? ?e?en? vych?zej?c? z ?esk?ch pravopisn?ch tradic > pr?v? od ?J?, tud?? by ?e?en? pravopisn?ch ot?zek prost?ednictv?m > jin?ho subjektu v praxi patrn? obt??n? hledalo odezvu. Nav?c je v > dan?m p??pad? v?dy prakticky v?hodn?j??, aby pravopisn? pravidla > vych?zela z jednoho zdroje ? zaru?? se tak jednotnost a obecn? > platnost pravidel.
Zcela s v?mi souhlas?m. Tento n?zor v?ak nen? podep?en sou?asnou ??edn? realitou pojmenov?v?n? ulic. Proto?e v projektu OpenStreetMap pracujeme s kompletn? datab?z? ofici?ln?ch n?zv? ulic, nem?l by b?t probl?m vyhledat n?zvy ulic, kde je ??edn? n?zev v rozporu s pravidly, a pokusit se o n?pravu. P?edpokl?d?m, ?e v ??dostech o opravu ofici?ln?ch n?zv? ulic by m?l ?J? v?t?? v?hu ne? skupina nad?enc? tvo??c?ch mapu. zobrazit citaci
> Z poradensk? zku?enosti m??eme ??ci, ?e by mezi u?ivateli ?e?tiny > vyvolalo velkou nevoli, kdyby museli ov??ovat psan? ka?d? jednotliv? > ulice v jak?msi rejst??ku (proto?e nap?. ulice U Nemocnice by se mohla > jinak ps?t v Praze, jinak dejme tomu v ?st? nad Labem apod.) a nemohli > se spolehnout na obecn? pravopisn? zvyklosti. > > D?sledn? vzato lze nam?tnout, ?e uveden? stav panuje u? v sou?asn? > dob?, tj. nem??eme se spolehnout, ?e psan? "ulice U Nemocnice" > odpov?d? ??edn?mu n?zvu toho kter?ho m?sta, existuje v?ak alespo? > pov?dom? o v?it? pravopisn? norm? pro dan? typ a pr?v? > existence obecn? normy je na cel? v?ci nejd?le?it?j??.
Mysl?m si, ?e situace, kdy ??edn?k magistr?tu mus? ps?t "U nemocnice", zat?mco ??k ?koly mus? ps?t "U Nemocnice", k tomuto pov?dom? nep?isp?v?. Plze??t? ?e?tin??i se ji? domohli n?pravy tohoto stavu, ale nap??klad v Praze jsou tabulky s n?zvy ulic proveden? verz?lkami, a tak naprost? v?t?ina obyvatel ani netu??, jak? je vlastn? ??edn? zp?sob psan? n?zv? jejich ulic. Na druhou stranu to znamen?, ?e by ofici?ln? p?ejmenov?n? ulic neprov?zely ??dn? v?t?? n?klady. D?kuji za odpov?? S pozdravem Stanislav Brabec zobrazit citaci
> S pozdravem > > Martin Pro?ek > ?stav pro jazyk ?esk? AV ?R > odd?len? jazykov? kultury ? jazykov? poradna > > **************************************************** > Doporu?ujeme: > - internetov? str?nky http://prirucka.ujc.cas.cz, na kter?ch najdete > Internetovou jazykovou p??ru?ku, > - internetov? str?nky www.jazykovaporadna.cz, na nich? najdete > odpov?di na ?asto kladen? dotazy, rubriku Dotaz t?dne a bibliografii > z?kladn?ch jazykov?ch p??ru?ek, > - z?bavn?-vzd?l?vac? seri?l O ?e?tin?, kter? vys?l? ?T 2, > - populariza?n? publikaci kolektivu pracovn?k? ?J? Ka?d? den s > ?e?tinou (NLN 2009). > > Varujeme: > - p?ed r?zn?mi internetov?mi str?nkami, je? se prezentuj? jako > Pravidla ?esk?ho pravopisu, > - p?ed ?kolen?mi a kurzy s tematikou ?esk?ho jazyka v obchodn?/??edn? > korespondenci, kter? vedou lekto?i bez odpov?daj?c?ho lingvistick?ho > vzd?l?n?. > > ----- Original Message ----- > From: "Stanislav Brabec" <utx at penguin.cz> > To: <poradna at ujc.cas.cz> > Sent: Monday, June 29, 2009 7:05 PM > Subject: ofici?ln? psan? velk?ch p?smen v n?zvech ulic > > > > Dobr? den. > > > > P?i pr?ci na projektu OpenStreetMap[1] jsme narazili na velk? > mno?stv? > > nesrovnalost? v psan? velk?ch p?smen v ofici?ln?ch n?zvech ulic. > > Pravidla ?esk?ho pravopisu sice ur?uj? psan? velk?ch p?smen, ov?em > jak > > ?zemn? identifika?n? registr adres[2], tak i ?esk? ??ad zem?m??ick? > a > > katastr?ln?[3], ofici?ln? zdroje n?zv? ulic v tato pravidla ignoruj? > a > > ponech?vaj? psan? velk?ch p?smen na libov?li jednotliv?ch ??edn?k?. > > > > V Praze jsou nap? ulice se jm?ny: Na p??kop?, Na zbo?enci, Na > v?toni, Na > > hrobci, V c?pu, U p?j?ovny, V t?n?ch, Na hr?dku, U nemocnice, V > celnici, > > Na po????, U pam?tn?ku. V cel? ?R p?jde nejsp?? o stovky n?zv? v > rozporu > > s pravidly. > > > > R?d bych se proto zeptal: Kter?mu n?zvu ulice bychom m?li p?i tvorb? > > mapy d?t p?ednost? Jazykov? spr?vn? mapa bude nespr?vn? ??edn? a > naopak. > > Tento probl?m n?m opakovan? ?in? probl?my p?i kontrole spr?vnosti > mapy > > (viz [4], v?t?ina ?erven? vyzna?en?ch chyb ve vnit?n? Praze je > zp?sobena > > pr?v? nejednotnost? v psan? jejich n?zv?). > > > > Nem?l by za sou?asn?ho stavu ?J? na p?edepisov?n? velk?ch p?smen > > v n?zvech ulic rezignovat a pou??t formulaci: ?Psan? velk?ch p?smen > > v n?zvech ulic se ??d? z?pisem v ?zemn? identifika?n? registru > adres?? > > > > P?edem d?kuji za odpov??. Va?i odpov?? p?epo?lu na ve?ejnou > konferenci > > projektu OpenStreetMap[5]. > > > > [1] > http://www.openstreetmap.org/?lat=49.89&lon=14.71&zoom=8&layers=B000FTF > > [2] http://forms.mpsv.cz/uir/ > > [3] http://www.cuzk.cz/ > > [4] > http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=14.42301&lat=50.07467&zoom=15 > > [5] mailto:talk-cz at openstreetmap.org > > > > -- > > Stanislav Brabec > > > >
-- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

1.7.2009 07:32:50 (#2)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Bohuzel nic noveho, ale zajimave pocteni :) K Stanislav Brabec napsal(a): zobrazit citaci
> poradna p??e v ?t 30. 06. 2009 v 11:28 +0200: > > (Tento mail je z?rove? p?epos?l?n do konference > talk-cz at openstreetmap.org. Pokud byste cht?li diskutovat p??padn? > technick? mo?nosti ?e?en? p??mo tam, pros?m, p?ihlaste se na > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > V opa?n?m p??pad? tam p?ipadnou odpov?? p?epo?lu.) > > >> V??en? pane Brab?e, >> >> vznikl? stav je d?sledkem toho, ?e krom? ?koln?ho prost?ed?, pro kter? >> jsou z?vazn?, maj? Pravidla ?esk?ho pravopisu pouze doporu?uj?c? >> charakter, jejich dodr?ov?n? nelze v praxi nijak vynutit. Kter?koli >> m?stsk? samospr?va se proto m??e rozhodnout pro volbu jin?ho ?e?en?, >> ne? kter? se doporu?uje v P?P. Bohu?el je v takov?m p??pad? obt??n? >> hledat vin?ka a rozhod?? instituci pro ?e?en? praktick?ch situac? >> Va?eho typu. Stejn? jako lze po ?J? ??dat, aby p?estal "p?edepisovat" >> psan? velk?ch p?smen (co? se vzhledem k v??e uveden?mu de facto >> ned?je), m??ete ??dat po m?stsk?ch samospr?v?ch, aby respektovaly P?P. >> Dan? stav bohu?el v sou?asnosti nem? uspokojiv? ?e?en?. V?dy se mus?te >> proh?e?it proti jednomu ?i druh?mu. >> > > Samoz?ejm?, i my jsme p?edpokl?dali, ?e se p?i psan? velk?ch p?smen > u jmen ulic m??eme spolehnout na pravidla ?esk?ho pravopisu, jejich? > posledn? revize z roku 1993 d?v? jednozna?n? n?vod k jejich psan?, > nez?visl? na m?stn?ch znalostech. > > S nejlep??m sv?dom?m jsme proto do mapy doplnili jm?na ulic podle > st?vaj?c?ch pravidel. Ale kdy? jsme provedli import z ofici?ln?ch > datab?z?, narazili jsme na mno?stv? nesrovnalost?. > > >> Za ?J? lze k uveden?mu je?t? podotknout, ?e nen? zcela nemo?n? >> p?enechat rozhodov?n? o psan? velk?ch p?smen jin?mu subjektu, t?eba >> prost?ednictv?m formulace, kterou navrhujete, av?ak ve?ejnost o?ek?v? >> ur?it? pravopisn? ?e?en? vych?zej?c? z ?esk?ch pravopisn?ch tradic >> pr?v? od ?J?, tud?? by ?e?en? pravopisn?ch ot?zek prost?ednictv?m >> jin?ho subjektu v praxi patrn? obt??n? hledalo odezvu. Nav?c je v >> dan?m p??pad? v?dy prakticky v?hodn?j??, aby pravopisn? pravidla >> vych?zela z jednoho zdroje ? zaru?? se tak jednotnost a obecn? >> platnost pravidel. >> > > Zcela s v?mi souhlas?m. Tento n?zor v?ak nen? podep?en sou?asnou ??edn? > realitou pojmenov?v?n? ulic. > > Proto?e v projektu OpenStreetMap pracujeme s kompletn? datab?z? > ofici?ln?ch n?zv? ulic, nem?l by b?t probl?m vyhledat n?zvy ulic, kde je > ??edn? n?zev v rozporu s pravidly, a pokusit se o n?pravu. > > P?edpokl?d?m, ?e v ??dostech o opravu ofici?ln?ch n?zv? ulic by m?l ?J? > v?t?? v?hu ne? skupina nad?enc? tvo??c?ch mapu. > > >> Z poradensk? zku?enosti m??eme ??ci, ?e by mezi u?ivateli ?e?tiny >> vyvolalo velkou nevoli, kdyby museli ov??ovat psan? ka?d? jednotliv? >> ulice v jak?msi rejst??ku (proto?e nap?. ulice U Nemocnice by se mohla >> jinak ps?t v Praze, jinak dejme tomu v ?st? nad Labem apod.) a nemohli >> se spolehnout na obecn? pravopisn? zvyklosti. >> >> D?sledn? vzato lze nam?tnout, ?e uveden? stav panuje u? v sou?asn? >> dob?, tj. nem??eme se spolehnout, ?e psan? "ulice U Nemocnice" >> odpov?d? ??edn?mu n?zvu toho kter?ho m?sta, existuje v?ak alespo? >> pov?dom? o v?it? pravopisn? norm? pro dan? typ a pr?v? >> existence obecn? normy je na cel? v?ci nejd?le?it?j??. >> > > Mysl?m si, ?e situace, kdy ??edn?k magistr?tu mus? ps?t "U nemocnice", > zat?mco ??k ?koly mus? ps?t "U Nemocnice", k tomuto pov?dom? nep?isp?v?. > > Plze??t? ?e?tin??i se ji? domohli n?pravy tohoto stavu, ale nap??klad > v Praze jsou tabulky s n?zvy ulic proveden? verz?lkami, a tak naprost? > v?t?ina obyvatel ani netu??, jak? je vlastn? ??edn? zp?sob psan? n?zv? > jejich ulic. Na druhou stranu to znamen?, ?e by ofici?ln? p?ejmenov?n? > ulic neprov?zely ??dn? v?t?? n?klady. > > D?kuji za odpov?? > S pozdravem > Stanislav Brabec > > >> S pozdravem >> >> Martin Pro?ek >> ?stav pro jazyk ?esk? AV ?R >> odd?len? jazykov? kultury ? jazykov? poradna >> >> **************************************************** >> Doporu?ujeme: >> - internetov? str?nky http://prirucka.ujc.cas.cz, na kter?ch najdete >> Internetovou jazykovou p??ru?ku, >> - internetov? str?nky www.jazykovaporadna.cz, na nich? najdete >> odpov?di na ?asto kladen? dotazy, rubriku Dotaz t?dne a bibliografii >> z?kladn?ch jazykov?ch p??ru?ek, >> - z?bavn?-vzd?l?vac? seri?l O ?e?tin?, kter? vys?l? ?T 2, >> - populariza?n? publikaci kolektivu pracovn?k? ?J? Ka?d? den s >> ?e?tinou (NLN 2009). >> >> Varujeme: >> - p?ed r?zn?mi internetov?mi str?nkami, je? se prezentuj? jako >> Pravidla ?esk?ho pravopisu, >> - p?ed ?kolen?mi a kurzy s tematikou ?esk?ho jazyka v obchodn?/??edn? >> korespondenci, kter? vedou lekto?i bez odpov?daj?c?ho lingvistick?ho >> vzd?l?n?. >> >> ----- Original Message ----- >> From: "Stanislav Brabec" <utx at penguin.cz> >> To: <poradna at ujc.cas.cz> >> Sent: Monday, June 29, 2009 7:05 PM >> Subject: ofici?ln? psan? velk?ch p?smen v n?zvech ulic >> >> >> >>> Dobr? den. >>> >>> P?i pr?ci na projektu OpenStreetMap[1] jsme narazili na velk? >>> >> mno?stv? >> >>> nesrovnalost? v psan? velk?ch p?smen v ofici?ln?ch n?zvech ulic. >>> Pravidla ?esk?ho pravopisu sice ur?uj? psan? velk?ch p?smen, ov?em >>> >> jak >> >>> ?zemn? identifika?n? registr adres[2], tak i ?esk? ??ad zem?m??ick? >>> >> a >> >>> katastr?ln?[3], ofici?ln? zdroje n?zv? ulic v tato pravidla ignoruj? >>> >> a >> >>> ponech?vaj? psan? velk?ch p?smen na libov?li jednotliv?ch ??edn?k?. >>> >>> V Praze jsou nap? ulice se jm?ny: Na p??kop?, Na zbo?enci, Na >>> >> v?toni, Na >> >>> hrobci, V c?pu, U p?j?ovny, V t?n?ch, Na hr?dku, U nemocnice, V >>> >> celnici, >> >>> Na po????, U pam?tn?ku. V cel? ?R p?jde nejsp?? o stovky n?zv? v >>> >> rozporu >> >>> s pravidly. >>> >>> R?d bych se proto zeptal: Kter?mu n?zvu ulice bychom m?li p?i tvorb? >>> mapy d?t p?ednost? Jazykov? spr?vn? mapa bude nespr?vn? ??edn? a >>> >> naopak. >> >>> Tento probl?m n?m opakovan? ?in? probl?my p?i kontrole spr?vnosti >>> >> mapy >> >>> (viz [4], v?t?ina ?erven? vyzna?en?ch chyb ve vnit?n? Praze je >>> >> zp?sobena >> >>> pr?v? nejednotnost? v psan? jejich n?zv?). >>> >>> Nem?l by za sou?asn?ho stavu ?J? na p?edepisov?n? velk?ch p?smen >>> v n?zvech ulic rezignovat a pou??t formulaci: ?Psan? velk?ch p?smen >>> v n?zvech ulic se ??d? z?pisem v ?zemn? identifika?n? registru >>> >> adres?? >> >>> P?edem d?kuji za odpov??. Va?i odpov?? p?epo?lu na ve?ejnou >>> >> konferenci >> >>> projektu OpenStreetMap[5]. >>> >>> [1] >>> >> http://www.openstreetmap.org/?lat=49.89&lon=14.71&zoom=8&layers=B000FTF >> >>> [2] http://forms.mpsv.cz/uir/ >>> [3] http://www.cuzk.cz/ >>> [4] >>> >> http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=14.42301&lat=50.07467&zoom=15 >> >>> [5] mailto:talk-cz at openstreetmap.org >>> >>> -- >>> Stanislav Brabec >>> >>> >>> > >

« zpět na výpis měsíce