« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Začátečnické dotazy

Vlákno 12.6. - 21.6.2009, počet zpráv: 23


12.6.2009 09:18:21 (#1)
gravatar

Milan Zamazal

<to-news-osm-cz at zamazal.org>
1
Uva?uji, ?e bych tak? svou tro?kou p?isp?l do projektu, pot?eboval bych si ale nap?ed ujasnit, jak se mapa ?R vytv???. Pokud jsem spr?vn? pochopil, co se p??e na str?nk?ch, tak v?minulosti do?lo k?hromadn?m import?m z?r?zn?ch pou?iteln?ch zdroj? rozli?n? kvality. Nelze vylou?it dal?? budouc? importy, pokud se objev? nov? (nebo stanou pou?iteln?mi st?vaj?c?) data. Napadaj? m? n??e uveden? ?innosti vhodn? pro drobn? p?isp?vatele. Cht?l bych se zeptat, nakolik jsou smyslupln?? - Dopl?ov?n? chyb?j?c?ch n?zv? ulic. N?kde chyb? sem tam n?zev n?kter? ulice, n?kde chyb? n?zvy v?ech ulic. N?zvy ulic lze doplnit editac?, pokud jsou tyto autorovy zn?my. Lze p??padn? pou??t i?ru?n? vkl?d?n? n?zv? na z?klad? jin?ch zdroj? (mapov? servery apod.)? - Prolezen? nezmapovan? vesnice a vytvo?en? mapy jej?ch ulic s?pomoc? GPS. - Orienta?n? ??sla byla z?sk?na hromadn?m importem, zdroj je v?ak po str?nce sou?adnic zna?n? nekompletn?. Lze orienta?n? ??sla n?jak?m rozumn?m zp?sobem dopl?ovat? - Projet? a dopln?n? chyb?j?c?ch kus? silnic s?pomoc? GPS. - Ru?n? dopl?ov?n? chyb?j?c?ch s?del (n?zv? s?del). - Co GPS mapov?n? lesn?ch cest, zna?en?ch stezek v?eho druhu, potok?, atd.? M? to smysl nebo je re?ln? ?ance na dopln?n? n?kter?ch t?chto dat hromadn?m importem v?dohledn? budoucnosti? - P??le?itostn? ov??ov?n?, zp?es?ov?n? a dopl?ov?n? v?ech st?vaj?c?ch prvk?. - Jin? n?m?ty? Koordinuj? se tyto v?ci n?jak nebo aktivita nen? zase tak velk?, aby to bylo nutn?? A?je?t? by m? zaj?malo, zda jsou turistick? stezky ?ist? specialitou openstreetmap.cz a na openstreetmap.org nejsou?

12.6.2009 11:15:48 (#2)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 12 Jun 2009 21:18:21 +0200, Milan Zamazal <to-news-osm-cz at zamazal.org> wrote: zobrazit citaci
> Uva?uji, ?e bych tak? svou tro?kou p?isp?l do projektu, pot?eboval bych > si ale nap?ed ujasnit, jak se mapa ?R vytv???. > > Pokud jsem spr?vn? pochopil, co se p??e na str?nk?ch, tak v minulosti > do?lo k hromadn?m import?m z r?zn?ch pou?iteln?ch zdroj? rozli?n? > kvality. Nelze vylou?it dal?? budouc? importy, pokud se objev? nov? > (nebo stanou pou?iteln?mi st?vaj?c?) data. > > Napadaj? m? n??e uveden? ?innosti vhodn? pro drobn? p?isp?vatele. Cht?l > bych se zeptat, nakolik jsou smyslupln??
N?zvy ulic je mo?n? z?skat z adresn?ch bod?, kter? jsou ve v?t??ch m?stech importovan?, a ve zbytku jdou vytvo?it za pomoci katastr?ln? mapy a pluginu Czechaddress. Znamen? to tedy, ?e jdou doplnit od po??ta?e. ??dn? jin? pou?iteln? zdroje (krom? m?stn? znalosti nebo pr?zkumu) nezn?m zobrazit citaci
> - Dopl?ov?n? chyb?j?c?ch n?zv? ulic. N?kde chyb? sem tam n?zev n?kter? > ulice, n?kde chyb? n?zvy v?ech ulic. N?zvy ulic lze doplnit editac?, > pokud jsou tyto autorovy zn?my. Lze p??padn? pou??t i ru?n? vkl?d?n? > n?zv? na z?klad? jin?ch zdroj? (mapov? servery apod.)?
To nem? moc smysl, proto?e je mo?n? pou??vat ?ernob?lou ortofotomapu ?HULu a katastr?ln? mapu C?ZK, ze kter?ch to jde docela dob?e opsat. Samoz?ejm? dal?? fyzick? prolezen? pom??e data zp?esnit. zobrazit citaci
> - Prolezen? nezmapovan? vesnice a vytvo?en? mapy jej?ch ulic s pomoc? > GPS.
Pomoc? pluginu Czechaddress (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cz:JOSM/Plugins/CzechAddress). zobrazit citaci
> - Orienta?n? ??sla byla z?sk?na hromadn?m importem, zdroj je v?ak po > str?nce sou?adnic zna?n? nekompletn?. Lze orienta?n? ??sla n?jak?m > rozumn?m zp?sobem dopl?ovat?
Podobn? jako s vesnicemi. zobrazit citaci
> - Projet? a dopln?n? chyb?j?c?ch kus? silnic s pomoc? GPS.
S?dla se daj? dopl?ovat z p?ehledek C?ZK, ale je nutn? postupovat velmi opatrn?, proto?e n?zev katastr?ln?ho ?zem? se ne v?dy rovn? n?zvu obce. Asi budou existovat i dal?? zdroje, ale pokud dosud nezadan? s?dla zn?te, tak je ur?it? dopl?te. zobrazit citaci
> - Ru?n? dopl?ov?n? chyb?j?c?ch s?del (n?zv? s?del).
M? smysl, pokud cesta nen? v katastr?ln?/ortofotomap?. Pokud tam je, tak to pom??e jako dopl?kov? zdroj, ale ty mapy jsou v?t?inou p?esn?j??, ne? GPS. Potoky jdou taky dopl?it z katastr?ln? mapy. Velk? smysl maj? cyklostezky a zna?en? stezky K?T, proto?e u t?ch je ?ance na import/z?sk?n? podklad? minim?ln? (K?T je odm?tl uvolnit). zobrazit citaci
> - Co GPS mapov?n? lesn?ch cest, zna?en?ch stezek v?eho druhu, potok?, > atd.? M? to smysl nebo je re?ln? ?ance na dopln?n? n?kter?ch t?chto > dat hromadn?m importem v dohledn? budoucnosti? > > - P??le?itostn? ov??ov?n?, zp?es?ov?n? a dopl?ov?n? v?ech st?vaj?c?ch > prvk?. > > - Jin? n?m?ty?
Jedin? koordinace je toto f?rum, do mapy m??ete p?isp?vat jak chcete. zobrazit citaci
> Koordinuj? se tyto v?ci n?jak nebo aktivita nen? zase tak velk?, aby to > bylo nutn?? >
V?echna data poch?zej? z jedn? datab?ze, a na .org se akor?t nevikresluj? - hlavn? proto, ?e zat?m nen? jejich tagov?n? sjednocen?. zobrazit citaci
> A je?t? by m? zaj?malo, zda jsou turistick? stezky ?ist? specialitou > openstreetmap.cz a na openstreetmap.org nejsou? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

12.6.2009 11:22:59 (#3)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Fri, 12 Jun 2009 21:18:21 +0200, Milan Zamazal <to-news-osm-cz at zamazal.org> wrote: Jo, a hlavn? v?c: To nejd?le?it?j??, co m??ete, alespo? ze za??tku, projektu d?t je m?stn? znalost va?eho okol? (bydli?t?, ?koly/pr?ce, chaty, ...). To je to co nejde z?skat ??dn?m importem, a co si nem??e dovolit ??dn? komer?n? mapa. zobrazit citaci
> Uva?uji, ?e bych tak? svou tro?kou p?isp?l do projektu, pot?eboval bych > si ale nap?ed ujasnit, jak se mapa ?R vytv???.
-- Petr Dlouh?

13.6.2009 01:41:06 (#4)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> - Dopl?ov?n? chyb?j?c?ch n?zv? ulic. N?kde chyb? sem tam n?zev n?kter? > ulice, n?kde chyb? n?zvy v?ech ulic. N?zvy ulic lze doplnit editac?, > pokud jsou tyto autorovy zn?my. Lze p??padn? pou??t i ru?n? vkl?d?n? > n?zv? na z?klad? jin?ch zdroj? (mapov? servery apod.)?
M? to smysl, moment?ln? asi nen? v dohlednu n?jak? ?ance na automatick? import ulic, by? jsou ve v?vinu n?stroje, kter? by to mohly o n?co usnadnit (Czechaddress...) ale asi ne zautomatizovat. zobrazit citaci
> - Prolezen? nezmapovan? vesnice a vytvo?en? mapy jej?ch ulic s pomoc? > GPS.
M? smysl, obzvl??t? m? smysl p?id?vat r?zn? POI (points of interest), jako t?eba obchody, ??ady, hospody, l?k?rny, nemocnice, policejn? stanice, telefonn? budky, po?ty, atd .... tyhle v?ci ??dn?m automatick?m importem asi nebude mo?n? z?skat. A to je i to, co v komer?n?ch map?ch bu? nen?, nebo je to nekompletn? nebo zoufale zastaral? (dost hospod t?eba na mapy.cz u? neexistuje, jmenuje se jinak, nebo jsou n?kdy i o 100 metr? jinde) zobrazit citaci
> - Co GPS mapov?n? lesn?ch cest, zna?en?ch stezek v?eho druhu, potok?, > atd.? M? to smysl nebo je re?ln? ?ance na dopln?n? n?kter?ch t?chto > dat hromadn?m importem v dohledn? budoucnosti?
Je tu jist? ?ance na dopln?n? odvozn?ch lesn?ch cest z UHULu (co? je ??st lesn?ch cest, ale ne v?echny) .... ale nev?m, v jak?m je to moment?ln? stavu. Co se potok? t??e, tak byl pokus o dohodnut? importu z tu??m heis.vuv.cz, ale mysl?m ?e se to nakonec selhalo kv?li autorsk?m pr?v?m (necht?li to pustit), tak?e potoky bych asi sp?? v importu ne?ekal. zobrazit citaci
> - P??le?itostn? ov??ov?n?, zp?es?ov?n? a dopl?ov?n? v?ech st?vaj?c?ch > prvk?.
Tohle je v?dy v?t?no. Jednak data z automatick?ch import? maj? n?kdy omezenou p?esnost, jednak se ob?as stane, ?e n?jak? nov??ek s n???m omylem h?bne nebo n?co zmrv? a pokud se na to p?ijde, tak to chce napravit. Martin zobrazit citaci
> Koordinuj? se tyto v?ci n?jak nebo aktivita nen? zase tak velk?, aby to > bylo nutn??
Moc se to nekoordinuje, i kdy? jsou zde pokusy o jistou organizaci, jako nap?. mapping party M?ln?k. Ale lid? co mapujou zas tolik nen?, tak?e je nepravd?podobn?, ?e by si lidi p??li? "lezli do zel?" (s vyj?mkou v?t??ch m?st, kde n?kdy je aktivn?ch v?ce lid? najednou v n?jak? oblasti, ale zat?m jsem se jen jednou setkal s t?m, ?e by dva lidi editovali jednu oblast najednou - j? s Mormegilem jsme kreslili cesty na ol?ansk?ch h?bitovech. J? pr?ci ulo?il, ale jemu padl p?ed ulo?en?m JOSM a kdy? se k tomu cht?l vr?tit tak u? tam ty cesty byly (ode mn?), z ?eho? byl celkem p?ekvapen) Martin

13.6.2009 03:40:15 (#5)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Dobr? den, v n?kolika odpov?d?ch byl zm?n?n plugin CzechAddress. Jeho potenci?l je zejm?na v mapov?n? "od stolu" tedy bez nutnosti vyrazit do ter?nu. M??e se hodit k n?sleduj?c?m ?innostem: 1) Zmapovat adresy dom? ve v?t??ch obc?ch za pomoci katastr?ln? mapy. 2) Kdy? m?te v map? _v?echny_ adresy, snadno z nich odvod?te n?zvy ulic. N?zvy ulic ve m?stech osobn? pova?uji za aktu?ln? prioritu. Koneckonc? OpenStreetMap m? "ulice" i v n?zvu. ;-) M??ete fyzicky proch?zet m?sto a n?zvy ulic opisovat, ale p?ijde mi v?razn? rychlej?? naklikat adresy a ulice z nich odvodit. Mal? m?sto lze t?mto zp?sobem stihnout za 3,4 hodinky. S mapov?n?m lesn?ch cest je trochu pot??. Bohu?el je od "lesn?ch cest" k "turistick? map?" hodn? dlouh? kus cesty. A?koli s?m do p??rody s?m r?d vyraz?m, p?ijde mi p??nosn?j?? vyrobit nejd??ve v OSM pou?itelnou "automapu", k n?? jsme relativn? bl?zko. Jinak v?tan? je samoz?ejm? jak?koli pomoc. Za??n?te-li, je dobr? podrobn? zmapovat sv? okol?. I m?sto, kde ?lov?k n?jakou chv?li ?ije, dok??e zaj?mav? p?ekvapit! S pozdravem, Radek ?ernoch Milan Zamazal p??e v P? 12. 06. 2009 v 21:18 +0200: zobrazit citaci
> Uva?uji, ?e bych tak? svou tro?kou p?isp?l do projektu, pot?eboval bych > si ale nap?ed ujasnit, jak se mapa ?R vytv???. > > Pokud jsem spr?vn? pochopil, co se p??e na str?nk?ch, tak v minulosti > do?lo k hromadn?m import?m z r?zn?ch pou?iteln?ch zdroj? rozli?n? > kvality. Nelze vylou?it dal?? budouc? importy, pokud se objev? nov? > (nebo stanou pou?iteln?mi st?vaj?c?) data. > > Napadaj? m? n??e uveden? ?innosti vhodn? pro drobn? p?isp?vatele. Cht?l > bych se zeptat, nakolik jsou smyslupln?? > > - Dopl?ov?n? chyb?j?c?ch n?zv? ulic. N?kde chyb? sem tam n?zev n?kter? > ulice, n?kde chyb? n?zvy v?ech ulic. N?zvy ulic lze doplnit editac?, > pokud jsou tyto autorovy zn?my. Lze p??padn? pou??t i ru?n? vkl?d?n? > n?zv? na z?klad? jin?ch zdroj? (mapov? servery apod.)? > > - Prolezen? nezmapovan? vesnice a vytvo?en? mapy jej?ch ulic s pomoc? > GPS. > > - Orienta?n? ??sla byla z?sk?na hromadn?m importem, zdroj je v?ak po > str?nce sou?adnic zna?n? nekompletn?. Lze orienta?n? ??sla n?jak?m > rozumn?m zp?sobem dopl?ovat? > > - Projet? a dopln?n? chyb?j?c?ch kus? silnic s pomoc? GPS. > > - Ru?n? dopl?ov?n? chyb?j?c?ch s?del (n?zv? s?del). > > - Co GPS mapov?n? lesn?ch cest, zna?en?ch stezek v?eho druhu, potok?, > atd.? M? to smysl nebo je re?ln? ?ance na dopln?n? n?kter?ch t?chto > dat hromadn?m importem v dohledn? budoucnosti? > > - P??le?itostn? ov??ov?n?, zp?es?ov?n? a dopl?ov?n? v?ech st?vaj?c?ch > prvk?. > > - Jin? n?m?ty? > > Koordinuj? se tyto v?ci n?jak nebo aktivita nen? zase tak velk?, aby to > bylo nutn?? > > A je?t? by m? zaj?malo, zda jsou turistick? stezky ?ist? specialitou > openstreetmap.cz a na openstreetmap.org nejsou? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

13.6.2009 10:55:13 (#6)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Je?t? bych p?ipomn?l ?e je tady i ?esk? m?stnost na jabberu openstreetmap at conf.netlab.cz M? sice jenom dva pravideln? obyvatele ale zato tam vis?me skoro po??d. Nejsme ??dn? experti nic m?n? se z?kladn?ma v?cma snad dok??eme poradit. S pozdravem Pavel Kov?? Radomir Cernoch napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, > > v n?kolika odpov?d?ch byl zm?n?n plugin CzechAddress. Jeho potenci?l je > zejm?na v mapov?n? "od stolu" tedy bez nutnosti vyrazit do ter?nu. M??e > se hodit k n?sleduj?c?m ?innostem: > > 1) Zmapovat adresy dom? ve v?t??ch obc?ch za pomoci katastr?ln? mapy. > 2) Kdy? m?te v map? _v?echny_ adresy, snadno z nich odvod?te n?zvy ulic. > > N?zvy ulic ve m?stech osobn? pova?uji za aktu?ln? prioritu. Koneckonc? > OpenStreetMap m? "ulice" i v n?zvu. ;-) M??ete fyzicky proch?zet m?sto a > n?zvy ulic opisovat, ale p?ijde mi v?razn? rychlej?? naklikat adresy a > ulice z nich odvodit. Mal? m?sto lze t?mto zp?sobem stihnout za 3,4 > hodinky. > > S mapov?n?m lesn?ch cest je trochu pot??. Bohu?el je od "lesn?ch cest" k > "turistick? map?" hodn? dlouh? kus cesty. A?koli s?m do p??rody s?m r?d > vyraz?m, p?ijde mi p??nosn?j?? vyrobit nejd??ve v OSM pou?itelnou > "automapu", k n?? jsme relativn? bl?zko. > > Jinak v?tan? je samoz?ejm? jak?koli pomoc. Za??n?te-li, je dobr? > podrobn? zmapovat sv? okol?. I m?sto, kde ?lov?k n?jakou chv?li ?ije, > dok??e zaj?mav? p?ekvapit! > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > > > Milan Zamazal p??e v P? 12. 06. 2009 v 21:18 +0200: >> Uva?uji, ?e bych tak? svou tro?kou p?isp?l do projektu, pot?eboval bych >> si ale nap?ed ujasnit, jak se mapa ?R vytv???. >> >> Pokud jsem spr?vn? pochopil, co se p??e na str?nk?ch, tak v minulosti >> do?lo k hromadn?m import?m z r?zn?ch pou?iteln?ch zdroj? rozli?n? >> kvality. Nelze vylou?it dal?? budouc? importy, pokud se objev? nov? >> (nebo stanou pou?iteln?mi st?vaj?c?) data. >> >> Napadaj? m? n??e uveden? ?innosti vhodn? pro drobn? p?isp?vatele. Cht?l >> bych se zeptat, nakolik jsou smyslupln?? >> >> - Dopl?ov?n? chyb?j?c?ch n?zv? ulic. N?kde chyb? sem tam n?zev n?kter? >> ulice, n?kde chyb? n?zvy v?ech ulic. N?zvy ulic lze doplnit editac?, >> pokud jsou tyto autorovy zn?my. Lze p??padn? pou??t i ru?n? vkl?d?n? >> n?zv? na z?klad? jin?ch zdroj? (mapov? servery apod.)? >> >> - Prolezen? nezmapovan? vesnice a vytvo?en? mapy jej?ch ulic s pomoc? >> GPS. >> >> - Orienta?n? ??sla byla z?sk?na hromadn?m importem, zdroj je v?ak po >> str?nce sou?adnic zna?n? nekompletn?. Lze orienta?n? ??sla n?jak?m >> rozumn?m zp?sobem dopl?ovat? >> >> - Projet? a dopln?n? chyb?j?c?ch kus? silnic s pomoc? GPS. >> >> - Ru?n? dopl?ov?n? chyb?j?c?ch s?del (n?zv? s?del). >> >> - Co GPS mapov?n? lesn?ch cest, zna?en?ch stezek v?eho druhu, potok?, >> atd.? M? to smysl nebo je re?ln? ?ance na dopln?n? n?kter?ch t?chto >> dat hromadn?m importem v dohledn? budoucnosti? >> >> - P??le?itostn? ov??ov?n?, zp?es?ov?n? a dopl?ov?n? v?ech st?vaj?c?ch >> prvk?. >> >> - Jin? n?m?ty? >> >> Koordinuj? se tyto v?ci n?jak nebo aktivita nen? zase tak velk?, aby to >> bylo nutn?? >> >> A je?t? by m? zaj?malo, zda jsou turistick? stezky ?ist? specialitou >> openstreetmap.cz a na openstreetmap.org nejsou? >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

14.6.2009 01:45:29 (#7)
gravatar

Milan Zamazal

<pdm at zamazal.org>
23
D?ky v?em za odpov?di. Vypl?v? mi z?nich n?sleduj?c? shrnut?: - Chyb?j?c? kusy silnic, ulice, s?t? ulic lze obkreslit z?ortofotomapy UHUL a/nebo katastr?ln? mapy. V?p??pad? ulic lze n?sledn? doplnit ??sla a n?zvy s?pomoc? Czechaddress. - Chyb?j?c? n?zvy ulic a s?del lze dopl?ovat na z?klad? vlastn? znalosti, p??padn? z?jin?ch zdroj?, s?dostate?nou obez?etnost? v??i mo?n?mu vzniku chyb a z?m?n. - U?nov?, ale i?d??ve, zmapovan?ch v?c? nen? na ?kodu dan? m?sto osobn? prol?zt, zkontrolovat, doplnit body z?jmu a celkov? ov??it aktu?ln? stav v?eho. - Turistick?, cyklistick?, ko?sk? a ly?a?sk? stezky je nutno mapovat v?ter?nu (dokud n?kdo neinfiltruje K?T:-). - Ostatn? objekty v?eho mo?n?ho druhu lze v?r?mci mo?nost? obkreslovat ze zdroj? pro odvozov?n? dat uveden?ch ve wiki, p??padn? zji??ovat nebo dopl?ovat v?ter?nu. - Obzvl??t? vhodn? je zab?vat se dob?e zn?m?mi m?sty (okol? bydli?t?, pracovi?t?, ?koly, chaty). V?t?chto p??padech se tak? k??lov?ku obvykle dostanou informace jako ?e n?kde postavili novou ulici, most, stezku, ?isti?ku, otev?eli/zav?eli/p?ejmenovali/p?esunuli hospodu, atd., tak?e je na takov? zpr?vy mo?no promptn? reagovat aktualizac? mapy. - Mapovat lze cokoliv, pokud by m?ly b?t ?e?eny n?jak? aktu?ln? priority, tak to mohou b?t n?zvy ulic ve m?stech a dokon?en? silni?n? s?t?. Je?t? m?m dopl?uj?c? ot?zky: - Eviduj? se jak?koliv v??kov? informace? - Josm je na m?m po??ta?i v?n?kter?ch sm?rech dost pomal?, nap?. p?echod mezi n?kter?mi menu trv? a? n?kolik sekund. To je norm?ln?, nebo se m?m p?dit po z?vad??

14.6.2009 02:37:22 (#8)
gravatar

Lukas Kabrt

<lukas at kabrt.cz>
92
Rad bych navazal na predchozi dotazy, protoze jsem v OpenStreetMap taky zacatenik. Jedna se mi predevsim o to, jak konkretne nektere veci kreslit do mapy a jak je znacit. Spolecna hranice ploch, plocha linie Na mape jsem vypozoroval, ze pokud vede cesta napr. po kraji lesa, tak nekde je to nakresleno jako dve linie, nekde jako jedna, kdy les a cesta sdili hranicni body. Podobna situace je u dvou sousedicich ploch napr. (zastavena oblast, les). Logicka se mi zda druha varinta a navic pri jejim pouziti bych rekl, ze vyrenederovana mapa vypada lip. Je to spravne? Jak to resit pokud sousedi dve linie (cesta, potok; cesta, elektricke vedeni), kreslit je oddelene? S tim souvisi dalsi otazka. Mnoho cest, ktere vedou lesem ho na mape deli na dve casti. je spravny postup ten les spojit do jednoho? Nevadi, ze takhle vnikaji hodne velke polygony? Oznaceni cest residental/service/track/unclassified Tady v tom mam trochu "bordel". Jsou typicke priklady, kdy je to jasne (residenal - ulice ve meste, service - silnice v nejakem arealu atd) Ale jak treba oznacit sterkovou cestu ktera ve 3 km na samotu, kde stoji asi 20 domu? Unclassified, s dalsim tagem pro povrch? Nebo treba track? Jak treba oznacit cestu, ktera vede ridce zastavenou oblasti - co 100-200m jeden dum. Takovych cest je v okoli hromada a snazim se je znacit tak nejak podle citu, ale nekdy si moc jisty nejsem. Navic nektere tagy se mi zda duplicitni treba tracktype, surface a smoothness. Smoothnes vystihuje cestu nejlip z hlediska jeji pouzitelnosti ale poziti na mape jsem u nas snad nikde nevidel. Na druhou stranu, pokud vim, tak renendery na smoothnes neberou nejak moc ohledy. Takze polni cesta, kam klidne muzu osobakem bude stejne vykreslena jako vypleta lesni cesta, kde budu mit problemy s 4x4. Ktere z techle tagu pouzivat? Ani wiki v tohhle moc nepomuze. Diky za rady. 2009/6/14 Milan Zamazal <pdm at zamazal.org>: zobrazit citaci
> D?ky v?em za odpov?di. ?Vypl?v? mi z?nich n?sleduj?c? shrnut?: > > - Chyb?j?c? kusy silnic, ulice, s?t? ulic lze obkreslit z?ortofotomapy > ?UHUL a/nebo katastr?ln? mapy. ?V?p??pad? ulic lze n?sledn? doplnit > ???sla a n?zvy s?pomoc? Czechaddress. > > - Chyb?j?c? n?zvy ulic a s?del lze dopl?ovat na z?klad? vlastn? > ?znalosti, p??padn? z?jin?ch zdroj?, s?dostate?nou obez?etnost? v??i > ?mo?n?mu vzniku chyb a z?m?n. > > - U?nov?, ale i?d??ve, zmapovan?ch v?c? nen? na ?kodu dan? m?sto osobn? > ?prol?zt, zkontrolovat, doplnit body z?jmu a celkov? ov??it aktu?ln? > ?stav v?eho. > > - Turistick?, cyklistick?, ko?sk? a ly?a?sk? stezky je nutno mapovat > ?v?ter?nu (dokud n?kdo neinfiltruje K?T:-). > > - Ostatn? objekty v?eho mo?n?ho druhu lze v?r?mci mo?nost? obkreslovat > ?ze zdroj? pro odvozov?n? dat uveden?ch ve wiki, p??padn? zji??ovat > ?nebo dopl?ovat v?ter?nu. > > - Obzvl??t? vhodn? je zab?vat se dob?e zn?m?mi m?sty (okol? bydli?t?, > ?pracovi?t?, ?koly, chaty). ?V?t?chto p??padech se tak? k??lov?ku > ?obvykle dostanou informace jako ?e n?kde postavili novou ulici, most, > ?stezku, ?isti?ku, otev?eli/zav?eli/p?ejmenovali/p?esunuli hospodu, > ?atd., tak?e je na takov? zpr?vy mo?no promptn? reagovat aktualizac? > ?mapy. > > - Mapovat lze cokoliv, pokud by m?ly b?t ?e?eny n?jak? aktu?ln? > ?priority, tak to mohou b?t n?zvy ulic ve m?stech a dokon?en? silni?n? > ?s?t?. > > Je?t? m?m dopl?uj?c? ot?zky: > > - Eviduj? se jak?koliv v??kov? informace? > > - Josm je na m?m po??ta?i v?n?kter?ch sm?rech dost pomal?, nap?. p?echod > ?mezi n?kter?mi menu trv? a? n?kolik sekund. ?To je norm?ln?, nebo se > ?m?m p?dit po z?vad?? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >

14.6.2009 02:57:23 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 14 Jun 2009 13:45:29 +0200, Milan Zamazal <pdm at zamazal.org> wrote: zobrazit citaci
> D?ky v?em za odpov?di. Vypl?v? mi z nich n?sleduj?c? shrnut?: > > - Chyb?j?c? kusy silnic, ulice, s?t? ulic lze obkreslit z ortofotomapy > UHUL a/nebo katastr?ln? mapy. V p??pad? ulic lze n?sledn? doplnit > ??sla a n?zvy s pomoc? Czechaddress. > > - Chyb?j?c? n?zvy ulic a s?del lze dopl?ovat na z?klad? vlastn? > znalosti, p??padn? z jin?ch zdroj?, s dostate?nou obez?etnost? v??i > mo?n?mu vzniku chyb a z?m?n.
Samoz?ejm? jen ze zdroj?, u kter?ch je to licen?n? v po??dku. zobrazit citaci
> > - U nov?, ale i d??ve, zmapovan?ch v?c? nen? na ?kodu dan? m?sto osobn? > prol?zt, zkontrolovat, doplnit body z?jmu a celkov? ov??it aktu?ln? > stav v?eho. > > - Turistick?, cyklistick?, ko?sk? a ly?a?sk? stezky je nutno mapovat > v ter?nu (dokud n?kdo neinfiltruje K?T:-). > > - Ostatn? objekty v?eho mo?n?ho druhu lze v r?mci mo?nost? obkreslovat > ze zdroj? pro odvozov?n? dat uveden?ch ve wiki, p??padn? zji??ovat > nebo dopl?ovat v ter?nu. > > - Obzvl??t? vhodn? je zab?vat se dob?e zn?m?mi m?sty (okol? bydli?t?, > pracovi?t?, ?koly, chaty). V t?chto p??padech se tak? k ?lov?ku > obvykle dostanou informace jako ?e n?kde postavili novou ulici, most, > stezku, ?isti?ku, otev?eli/zav?eli/p?ejmenovali/p?esunuli hospodu, > atd., tak?e je na takov? zpr?vy mo?no promptn? reagovat aktualizac? > mapy. > > - Mapovat lze cokoliv, pokud by m?ly b?t ?e?eny n?jak? aktu?ln? > priority, tak to mohou b?t n?zvy ulic ve m?stech a dokon?en? silni?n? > s?t?.
Silni?n? s?? by zmapovan? m?la b?t cel? (silnice I.-III. t??dy), samoz?ejm? oprava nedostatk? je v?t?na. Chyb? hlavn? ulice v n?kter?ch m?stech a vesnic?ch. Na automatick? dopln?n? n?zv? ulic z adresn?ch bod? existoval skript, ale nev?m, jak to s n?m v sou?asn? dob? je. Taky pom??e tento n?stroj: http://tools.geofabrik.de/osmi/ zobrazit citaci
> > Je?t? m?m dopl?uj?c? ot?zky: >- Eviduj? se jak?koliv v??kov? informace?
Existuje tag "ele", kter? zna?? nadmo?skou v??ku (u kopce, rozcestn?ku, atd.). Potom existuje tag "height", kter? zna?? v??ku objektu (v??e, sloupu, apod.). Vrstevnice jako takov? se nemapuj?, a pro Cycle map jsou z?sk?ny ze zdroj? NASA. zobrazit citaci
> > - Josm je na m?m po??ta?i v n?kter?ch sm?rech dost pomal?, nap?. p?echod > mezi n?kter?mi menu trv? a? n?kolik sekund. To je norm?ln?, nebo se > m?m p?dit po z?vad?? >
N?kter? ?inosti (posouv?n? mapy, apod.) v JOSM bohu?el ?pln? plynul? nejsou, ale u menu jsem se s t?m mysl?m nesetkal. zobrazit citaci
> > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

14.6.2009 03:22:30 (#10)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 14 Jun 2009 14:37:22 +0200, Lukas Kabrt <lukas at kabrt.cz> wrote: zobrazit citaci
> Rad bych navazal na predchozi dotazy, protoze jsem v OpenStreetMap > taky zacatenik. > > Jedna se mi predevsim o to, jak konkretne nektere veci kreslit do mapy > a jak je znacit. > > Spolecna hranice ploch, plocha linie > Na mape jsem vypozoroval, ze pokud vede cesta napr. po kraji lesa, tak > nekde je to nakresleno jako dve linie, nekde jako jedna, kdy les a > cesta sdili hranicni body. Podobna situace je u dvou sousedicich ploch > napr. (zastavena oblast, les). Logicka se mi zda druha varinta a navic > pri jejim pouziti bych rekl, ze vyrenederovana mapa vypada lip. Je to > spravne? Jak to resit pokud sousedi dve linie (cesta, potok; cesta, > elektricke vedeni), kreslit je oddelene?
V tomto sm?ru neexistuje shoda. Ob? varianty maj? sv? plusy a m?nusy. J? osobn? sd?len? hranice nepou??v?m. Logi?t?j?? m??e b?t varianta druh?, ale pom?rn? ?patn? se edituje. Je?t? existuje t?et? varianta, a to nechat na t? hranici poze jednu way, a t? p?i?adit tagy obou objekt?, p??padn? objekty reprezentovat relac?. zobrazit citaci
> > S tim souvisi dalsi otazka. Mnoho cest, ktere vedou lesem ho na mape > deli na dve casti. je spravny postup ten les spojit do jednoho? > Nevadi, ze takhle vnikaji hodne velke polygony?
To je zp?soben? t?m, ?e lesy poch?zej? z importu, ve kter?m to tak bylo. Nen? d?vod, aby cesta rozd?lovala les, pokud kolem n? nen? louka - tak?e spojov?n? je v po??dku. Velk? polygony nevad?, akor?t kdy? m? polygon p?ili? mnoho nod?, tak u? nelze odeslat na OSM, tak?e je nutn? ho reprezentovat relac?. zobrazit citaci
> > Oznaceni cest residental/service/track/unclassified > Tady v tom mam trochu "bordel". Jsou typicke priklady, kdy je to jasne > (residenal - ulice ve meste, service - silnice v nejakem arealu atd) > Ale jak treba oznacit sterkovou cestu ktera ve 3 km na samotu, kde > stoji asi 20 domu? Unclassified, s dalsim tagem pro povrch? Nebo treba > track? Jak treba oznacit cestu, ktera vede ridce zastavenou oblasti - > co 100-200m jeden dum. Takovych cest je v okoli hromada a snazim se je > znacit tak nejak podle citu, ale nekdy si moc jisty nejsem. Navic > nektere tagy se mi zda duplicitni treba tracktype, surface a > smoothness. Smoothnes vystihuje cestu nejlip z hlediska jeji > pouzitelnosti ale poziti na mape jsem u nas snad nikde nevidel. Na > druhou stranu, pokud vim, tak renendery na smoothnes neberou nejak moc > ohledy. Takze polni cesta, kam klidne muzu osobakem bude stejne > vykreslena jako vypleta lesni cesta, kde budu mit problemy s 4x4. > Ktere z techle tagu pouzivat? Ani wiki v tohhle moc nepomuze. >
Unclassified je mal? ve?ejn? cesta pro auta, tak?e pokud po t? ?t?rkov? cest? jezd? auta ?asto, tak bych j? dal klidn? unclassified. Cesty ??dce os?dlenou oblast? taky budou nejsp?? unclassified (pokud to nejsou silnice t?et? t??dy). Tracktype zna?? t??du vozov? cesty podle jej?ho v?znamu a velikosti. Smoothness zna?? pouze hladkost povrchu a surface zase typ povrchu. Prim?rn? se pou??v? tag tracktype, kter? se tak? prom?t? do v?t?iny vyrenderovan?ch map. Tagy smoothness a surface jsou sp?? dopl?kov?. Ono je to dost t??k? rozhodnout, co je spr?vn?. Bohu?el neexistuje ??dn? n?vod, kter? by d?val jasn? pravidla jak cestu otagovat, tak?e je v?dy nutn? se ??dit citem a sna?it se vych?zet z toho, jak to d?laj? ostatn?. zobrazit citaci
> Diky za rady. > > > 2009/6/14 Milan Zamazal <pdm at zamazal.org>: >> D?ky v?em za odpov?di. Vypl?v? mi z nich n?sleduj?c? shrnut?: >> >> - Chyb?j?c? kusy silnic, ulice, s?t? ulic lze obkreslit z ortofotomapy >> UHUL a/nebo katastr?ln? mapy. V p??pad? ulic lze n?sledn? doplnit >> ??sla a n?zvy s pomoc? Czechaddress. >> >> - Chyb?j?c? n?zvy ulic a s?del lze dopl?ovat na z?klad? vlastn? >> znalosti, p??padn? z jin?ch zdroj?, s dostate?nou obez?etnost? v??i >> mo?n?mu vzniku chyb a z?m?n. >> >> - U nov?, ale i d??ve, zmapovan?ch v?c? nen? na ?kodu dan? m?sto osobn? >> prol?zt, zkontrolovat, doplnit body z?jmu a celkov? ov??it aktu?ln? >> stav v?eho. >> >> - Turistick?, cyklistick?, ko?sk? a ly?a?sk? stezky je nutno mapovat >> v ter?nu (dokud n?kdo neinfiltruje K?T:-). >> >> - Ostatn? objekty v?eho mo?n?ho druhu lze v r?mci mo?nost? obkreslovat >> ze zdroj? pro odvozov?n? dat uveden?ch ve wiki, p??padn? zji??ovat >> nebo dopl?ovat v ter?nu. >> >> - Obzvl??t? vhodn? je zab?vat se dob?e zn?m?mi m?sty (okol? bydli?t?, >> pracovi?t?, ?koly, chaty). V t?chto p??padech se tak? k ?lov?ku >> obvykle dostanou informace jako ?e n?kde postavili novou ulici, most, >> stezku, ?isti?ku, otev?eli/zav?eli/p?ejmenovali/p?esunuli hospodu, >> atd., tak?e je na takov? zpr?vy mo?no promptn? reagovat aktualizac? >> mapy. >> >> - Mapovat lze cokoliv, pokud by m?ly b?t ?e?eny n?jak? aktu?ln? >> priority, tak to mohou b?t n?zvy ulic ve m?stech a dokon?en? silni?n? >> s?t?. >> >> Je?t? m?m dopl?uj?c? ot?zky: >> >> - Eviduj? se jak?koliv v??kov? informace? >> >> - Josm je na m?m po??ta?i v n?kter?ch sm?rech dost pomal?, nap?. p?echod >> mezi n?kter?mi menu trv? a? n?kolik sekund. To je norm?ln?, nebo se >> m?m p?dit po z?vad?? >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

14.6.2009 03:25:21 (#11)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 14 Jun 2009 13:45:29 +0200, Milan Zamazal <pdm at zamazal.org> wrote: zobrazit citaci
> - U nov?, ale i d??ve, zmapovan?ch v?c? nen? na ?kodu dan? m?sto osobn? > prol?zt, zkontrolovat, doplnit body z?jmu a celkov? ov??it aktu?ln? > stav v?eho.
Na tohle jde v Praze a Brn? pou??t fotky z <norc.cz>. -- Petr Dlouh?

14.6.2009 04:42:17 (#12)
gravatar

Milan Zamazal

<pdm at zamazal.org>
23
zobrazit citaci
>>>>> "PD" == Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> p??e:
PD> Silni?n? s?? by zmapovan? m?la b?t cel? (silnice I.-III. t??dy), To je zaj?mav?. Kdy? se pod?v?te na http://www.openstreetmap.org/?mlat=49.382778&mlon=16.265972&zoom=13, tak mezi obcemi ???rec a Ti?novsk? Nov? Ves a mezi obcemi N?hov a Lubn? ve skute?nosti vede n?co, co vypad? jako norm?ln? silnice a co je na v?ech pap?rov?ch map?ch, kter? jsem kdy vid?l (v?etn? m? automapy), a na maps.google.com zna?eno stejn? jako navazuj?c? ??st silnice (v?obc?ch Ti?novsk? Nov? Ves a Lubn?). Na www.mapy.cz je jedna z?t?ch silnic zna?ena stejn? jako navazuj?c? ??st a jedna ten?eji. Ale na map? ?SD tyto silnice nejsou. P?edpokl?d?m tedy, ?e se jedn? o?silnice, kter? z?kdov?jak?ho d?vodu nejsou evidov?ny jako silnice III. t??dy. P?esto se fakticky jedn? o?norm?ln? pou?iteln? silnice, kter? by na automap? rozhodn? b?t m?ly. Jak k?takov?m p??pad?m p?istupovat? Na prvn? pohled by mi p?i?lo logick? je klasifikovat jako highway=unclassified, ale: PD> Unclassified je mal? ve?ejn? cesta pro auta, tak?e pokud po t? PD> ?t?rkov? cest? jezd? auta ?asto, tak bych j? dal klidn? PD> unclassified. Cesty ??dce os?dlenou oblast? taky budou nejsp?? PD> unclassified (pokud to nejsou silnice t?et? t??dy). Mnou v??e uveden? p??pady pova?uji za norm?ln? silnice, po kter?ch se d? standardn? jezdit, kter? jsou takto zna?en? i?v?pap?rov?ch (auto)map?ch a na kter?ch plat? norm?ln? dopravn? p?edpisy pro silnice. To je n?co v?c ne? ?t?rkov? cesty nebo i?poln? asfaltky, kde si obt??n? vyh?b? auto s?traktorem. P??klad takov? poln? silnice je kousek d?l na v?chod mezi obcemi Horn? Lou?ky a Kaly. To je silnice (asfaltov? cesta), kter? nen? na rozd?l od v??e uveden?ch p??pad? vhodn? pro norm?ln? provoz, ale lze ji dob?e pou??t, pokud se ?lov?k pot?ebuje autem p?em?stit p??mo mezi uveden?mi obcemi nebo pokud jede na kole, obj??d?t to jinudy ur?it? cht?t nebude. Na pap?rov?ch map?ch je (dle m?ho n?zoru velmi vhodn?) zna?ena jako zpevn?n? poln? cesta. Jde mi o?to, ?e pro ?idi?e je podstatn? informace, zda n?kde vede norm?ln? silnice (bez ohledu na to, jak ji klasifikuje ?SD). Ta p?itom mus? b?t odli?en? od poln?ch a lesn?ch asfaltek, po kter?ch b??n? jezdit nebudu. Shrnuto: Jak zna?it norm?ln? silnice, kter? nejsou na map? ?SD, a?jak zna?it poln? asfaltky?

14.6.2009 04:54:58 (#13)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Sun, 14 Jun 2009 16:42:17 +0200, Milan Zamazal <pdm at zamazal.org> wrote: zobrazit citaci
>>>>>> "PD" == Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz> p??e: > > PD> Silni?n? s?? by zmapovan? m?la b?t cel? (silnice I.-III. t??dy), > > To je zaj?mav?. Kdy? se pod?v?te na > http://www.openstreetmap.org/?mlat=49.382778&mlon=16.265972&zoom=13, tak > mezi obcemi ???rec a Ti?novsk? Nov? Ves a mezi obcemi N?hov a Lubn? ve > skute?nosti vede n?co, co vypad? jako norm?ln? silnice a co je na v?ech > pap?rov?ch map?ch, kter? jsem kdy vid?l (v?etn? m? automapy), a na > maps.google.com zna?eno stejn? jako navazuj?c? ??st silnice (v obc?ch > Ti?novsk? Nov? Ves a Lubn?). Na www.mapy.cz je jedna z t?ch silnic > zna?ena stejn? jako navazuj?c? ??st a jedna ten?eji. Ale na map? ?SD > tyto silnice nejsou.
Systematicky byly zmapov?ny silnice I.-III. t??dy evidovan? ?SD. Tak?e men?? silnice ur?it? na dost m?stech chyb?. Samoz?ejm? jejich zmapov?n? bude velmi v?t?no. zobrazit citaci
> > P?edpokl?d?m tedy, ?e se jedn? o silnice, kter? z kdov?jak?ho d?vodu > nejsou evidov?ny jako silnice III. t??dy. P?esto se fakticky jedn? > o norm?ln? pou?iteln? silnice, kter? by na automap? rozhodn? b?t m?ly. > > Jak k takov?m p??pad?m p?istupovat? Na prvn? pohled by mi p?i?lo > logick? je klasifikovat jako highway=unclassified, ale: > > PD> Unclassified je mal? ve?ejn? cesta pro auta, tak?e pokud po t? > PD> ?t?rkov? cest? jezd? auta ?asto, tak bych j? dal klidn? > PD> unclassified. Cesty ??dce os?dlenou oblast? taky budou nejsp?? > PD> unclassified (pokud to nejsou silnice t?et? t??dy). >
To jsem napsal v reakci na dotaz ohledn? ??erkov? cesty, kter? je na doln? hranici unclassified - tedy je?t? lze zna?it jako unclassified, pokud po n? b??n? jezd? auta. M??e se ale zna?it i jako track, z?le?? asi na citu. Jinak unclassified je mal? asfaltka, kter? nen? silnic? III. t??dy. Prost? m?stn? komunikace. Tedy shrnuto: unclassified bych zna?il pokud je tam b??n? provoz, a track pokud tam auta b??n? nejezd?. zobrazit citaci
> Mnou v??e uveden? p??pady pova?uji za norm?ln? silnice, po kter?ch se d? > standardn? jezdit, kter? jsou takto zna?en? i v pap?rov?ch (auto)map?ch > a na kter?ch plat? norm?ln? dopravn? p?edpisy pro silnice. To je n?co > v?c ne? ?t?rkov? cesty nebo i poln? asfaltky, kde si obt??n? vyh?b? auto > s traktorem. P??klad takov? poln? silnice je kousek d?l na v?chod mezi > obcemi Horn? Lou?ky a Kaly. To je silnice (asfaltov? cesta), kter? nen? > na rozd?l od v??e uveden?ch p??pad? vhodn? pro norm?ln? provoz, ale lze > ji dob?e pou??t, pokud se ?lov?k pot?ebuje autem p?em?stit p??mo mezi > uveden?mi obcemi nebo pokud jede na kole, obj??d?t to jinudy ur?it? > cht?t nebude. Na pap?rov?ch map?ch je (dle m?ho n?zoru velmi vhodn?) > zna?ena jako zpevn?n? poln? cesta. > > Jde mi o to, ?e pro ?idi?e je podstatn? informace, zda n?kde vede > norm?ln? silnice (bez ohledu na to, jak ji klasifikuje ?SD). Ta p?itom > mus? b?t odli?en? od poln?ch a lesn?ch asfaltek, po kter?ch b??n? jezdit > nebudu. > > Shrnuto: Jak zna?it norm?ln? silnice, kter? nejsou na map? ?SD, a jak > zna?it poln? asfaltky? > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

14.6.2009 06:05:51 (#14)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> Mnou v??e uveden? p??pady pova?uji za norm?ln? silnice, po kter?ch se d? > standardn? jezdit, kter? jsou takto zna?en? i?v?pap?rov?ch (auto)map?ch > a na kter?ch plat? norm?ln? dopravn? p?edpisy pro silnice. ?To je n?co > v?c ne? ?t?rkov? cesty nebo i?poln? asfaltky, kde si obt??n? vyh?b? auto > s?traktorem. ?P??klad takov? poln? silnice je kousek d?l na v?chod mezi > obcemi Horn? Lou?ky a Kaly. ?To je silnice (asfaltov? cesta), kter? nen? > na rozd?l od v??e uveden?ch p??pad? vhodn? pro norm?ln? provoz, ale lze > ji dob?e pou??t, pokud se ?lov?k pot?ebuje autem p?em?stit p??mo mezi > uveden?mi obcemi nebo pokud jede na kole, obj??d?t to jinudy ur?it? > cht?t nebude. ?Na pap?rov?ch map?ch je (dle m?ho n?zoru velmi vhodn?) > zna?ena jako zpevn?n? poln? cesta. > > Jde mi o?to, ?e pro ?idi?e je podstatn? informace, zda n?kde vede > norm?ln? silnice (bez ohledu na to, jak ji klasifikuje ?SD). ?Ta p?itom > mus? b?t odli?en? od poln?ch a lesn?ch asfaltek, po kter?ch b??n? jezdit > nebudu. > > Shrnuto: Jak zna?it norm?ln? silnice, kter? nejsou na map? ?SD, a?jak > zna?it poln? asfaltky?
*** Bohu?el pojem norm?ln? silnice neexistuje: jsou silnice spravovan? ?SD, kraji, v?jime?n? m?sty (d?lnice, rychlostn? silnice, motorov? silnice, silnice I., II. a III. t??dy) u nich? jejich spr?vce "garantuje" opravy a ?dr?by. Ostatn? komunikace jsou bu? m?stn? (spravuje obec), ??elov? (spravuje obec nebo jin? subjekt) nebo poln?/lesn? (spravuje obec nebo jin? subjekt): _Zna?en? v OSM_ M?stn? v intravil?nu: highway=residential M?stn? v extravil?nu: highway=unclassified ??elov?: highway=service Poln?/lesn?: highway=track Silnici postavenou jako propojen? vzd?len?ch m?stn?ch ??st? obce tedy vhodn? ozna??me jako highway=unclassified Lesn? asfaltovou cestu jako highway=track, tracktype=grade1 podrobn?ji viz: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/roads_tagging ha hanoj

14.6.2009 07:59:57 (#15)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Milan Zamazal p??e v Ne 14. 06. 2009 v 13:45 +0200: zobrazit citaci
> - Josm je na m?m po??ta?i v n?kter?ch sm?rech dost pomal?, nap?. p?echod > mezi n?kter?mi menu trv? a? n?kolik sekund. To je norm?ln?, nebo se > m?m p?dit po z?vad??
Dobr? den, n?kolik vte?in na zobrazen? menu je neobvykl?. P?itom zrovna menu je sp??e z?le?itost? samotn? Javy ne? JOSM. Pou??v?te Windows, Linux nebo OS-X? ??k? se, ?e pod Windows jsou Javov? programy znateln? pomalej?? ne? v ostatn?ch syst?mech. Jinak vzhled m?te nastaven? na "Metal"? A v neposledn? ?ad? -- jak v?konn? m?te po??ta?? S pozdravem, Radek ?ernoch

14.6.2009 09:44:34 (#16)
gravatar

Milan Zamazal

<pdm at zamazal.org>
23
zobrazit citaci
>>>>> "RC" == Radomir Cernoch <radomir.cernoch at gmail.com> p??e:
RC> n?kolik vte?in na zobrazen? menu je neobvykl?. P?itom zrovna RC> menu je sp??e z?le?itost? samotn? Javy ne? JOSM. Pou??v?te RC> Windows, Linux nebo OS-X? ??k? se, ?e pod Windows jsou Javov? RC> programy znateln? pomalej?? ne? v ostatn?ch syst?mech. Jinak RC> vzhled m?te nastaven? na "Metal"? A v neposledn? ?ad? -- jak RC> v?konn? m?te po??ta?? Debian GNU/Linux, amd64, X2 3800+, vzhled Metal. Zkusil jsem josm nainstalovat na jin?, syst?mov? i?hardwarov? podobn?, po??ta? a tam je mnohem svi?n?j??. Podez??val jsem Java Access Bridge, ale t?m to nen?. Tak?e d?ky za informaci, podum?m, v?pr?ci to nebr?n?, jen je to otravn?.

14.6.2009 10:30:33 (#17)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Milan Zamazal napsal(a): zobrazit citaci
> RC> n?kolik vte?in na zobrazen? menu je neobvykl?. P?itom zrovna > RC> menu je sp??e z?le?itost? samotn? Javy ne? JOSM. Pou??v?te > RC> Windows, Linux nebo OS-X? ??k? se, ?e pod Windows jsou Javov? > RC> programy znateln? pomalej?? ne? v ostatn?ch syst?mech. Jinak > RC> vzhled m?te nastaven? na "Metal"? A v neposledn? ?ad? -- jak > RC> v?konn? m?te po??ta?? > > Debian GNU/Linux, amd64, X2 3800+, vzhled Metal. Zkusil jsem josm > nainstalovat na jin?, syst?mov? i hardwarov? podobn?, po??ta? a tam je > mnohem svi?n?j??. Podez??val jsem Java Access Bridge, ale t?m to nen?. > Tak?e d?ky za informaci, podum?m, v pr?ci to nebr?n?, jen je to otravn?. >
Diagnostice by pomoho spustit to z prikazove radky a behem toho vytuhnuti procesu nekolikrat poslat SIGQUIT (Cltr-\). Java na konzoli pokazde vypise thread dump a v nem bude dobre videt, co se zrovna delo. A treba poznat i jaky plugin to zpusobuje ;-) Nenik

15.6.2009 01:13:20 (#18)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> Silni?n? s?? by zmapovan? m?la b?t cel? (silnice I.-III. t??dy), samoz?ejm? oprava nedostatk? je v?t?na. Chyb? hlavn? ulice v n?kter?ch m?stech a vesnic?ch. > Na automatick? dopln?n? n?zv? ulic z adresn?ch bod? existoval skript, ale nev?m, jak to s n?m v sou?asn? dob? je.
Ten dopl?oval n?zvy ulic podle bl?zk?ch adresn?ch bod?. Jednak u? asi dob?hl (aspo? v Praze, tam u? ??dn? dal?? ulice, kter? by ?ly doiplnit u? nejsou), jednak nen? dokonal? (asi tak 5% ulic (m?j odhad, nepodlo?en? p?esn?m m??en?m, pouze t?m, ?e jsem po n?m musel n?kde dost opravovat) ozna?il chybn?) Martin

15.6.2009 04:20:19 (#19)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Hm, nap??klad na Kladn? jsem doplnil n?jak? ulice; v n?kter?ch vesnic?ch na sever a? severoz?pad od Prahy zase adresn? body. V?bec se mi je nechce pojmenov?vat ru?n? (kop?rov?n?m), a i p?es t?ch 5% chyb by automatick? pojmenov?n? znamenalo velkou pomoc. Stejn? probl?m ur?it? ?e?? p?isp?vatel? v ?R i ve zbytku sv?ta. Uva?uji tedy o tvorb? pluginu, kter? by n?zvy dopl?oval a nav?c by um?l je?t? n?co podobn?ho jako d?l? <http://tools.geofabrik.de/osmi/>, aby bylo mo?n? rychle kontrolovat spr?vn? pojmenov?n? ulic. O Mon, 15 Jun 2009 01:13:20 +0200, MP <singularita at gmail.com> wrote: zobrazit citaci
> Ten dopl?oval n?zvy ulic podle bl?zk?ch adresn?ch bod?. Jednak u? asi > dob?hl (aspo? v Praze, tam u? ??dn? dal?? ulice, kter? by ?ly doiplnit > u? nejsou), jednak nen? dokonal? (asi tak 5% ulic (m?j odhad, > nepodlo?en? p?esn?m m??en?m, pouze t?m, ?e jsem po n?m musel n?kde > dost opravovat) ozna?il chybn?)
-- Petr Dlouh?

15.6.2009 04:42:38 (#20)
gravatar

MP

<singularita at gmail.com>
306
zobrazit citaci
> > Na mape jsem vypozoroval, ze pokud vede cesta napr. po kraji lesa, tak > > nekde je to nakresleno jako dve linie, nekde jako jedna, kdy les a > > cesta sdili hranicni body. Podobna situace je u dvou sousedicich ploch > > napr. (zastavena oblast, les). Logicka se mi zda druha varinta a navic > > pri jejim pouziti bych rekl, ze vyrenederovana mapa vypada lip. Je to > > spravne? Jak to resit pokud sousedi dve linie (cesta, potok; cesta, > > elektricke vedeni), kreslit je oddelene? > > > V tomto sm?ru neexistuje shoda. Ob? varianty maj? sv? plusy a m?nusy. J? osobn? sd?len? hranice nepou??v?m. > Logi?t?j?? m??e b?t varianta druh?, ale pom?rn? ?patn? se edituje. > > Je?t? existuje t?et? varianta, a to nechat na t? hranici poze jednu way, a t? p?i?adit tagy obou objekt?, p??padn? objekty reprezentovat relac?.
Idea sice dobra, ale je to nekorektni varianta - neni to dle "specifikace", navic snad kazdy ze soucasnych softwaru to nepochopi tak, jak autor zamyslel. IMHO kreslit oddelene pokud jsou v terenu ty veci kus od sebe (mezi potokem a prostredkem cesty obvykle byva nejaka mezera, vedeni stejne tak nevede prostredkem cesty...), pokud se vyslovene dotykaji (napr. les ktery sdili hranici s rybnikem, aneb stromy az k vode), tak bych to udelal bez mezery. Ale jini lide na to maji jiny nazor. zobrazit citaci
> > S tim souvisi dalsi otazka. Mnoho cest, ktere vedou lesem ho na mape > > deli na dve casti. je spravny postup ten les spojit do jednoho? > > Nevadi, ze takhle vnikaji hodne velke polygony?
Vetsi polygony spis nespojovat (mozna i nektere opravdu velke polygony (vice nez 1000 bodu) tahle i rozdelovat). Navic je tam limit 2000 nodes na cestu, takze pokud by po spojeni mel vysledny polygon vice tak smula, nepujde nahrat (coz sice lze resit pomoci multipolygonu, ale renderery a jiny software asi nebudou mit moc radost pokud dostanou na vstup obri polygon o 10000 bodech) Pokud jsou polygony male (vysledek by mel mene nez 500 bodu), tak asi spojit Snazil bych se drzet s polygony obecne tak pod 500-1000 bodu (v ramci moznosti), s vetsimi se pak hure pracuje. Martin

15.6.2009 04:52:46 (#21)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Mon, 15 Jun 2009 04:42:38 +0200, MP <singularita at gmail.com> wrote: To rozd?len? podel cest p?id?v? spoustu nod? nav?c, kter? jsou tam um?le. Pokud je ten renderer implementov?n chyt?e, tak si multipolygon rozd?l? (p??padn? mu to n?co p?edkou?e) podle konc? way?, a ve v?sledku to vyjde rychleji. Nem? cenu zav?d?t um?l? omezen? na OSM data, pokud to jde softwarov? obej?t. zobrazit citaci
> > Vetsi polygony spis nespojovat (mozna i nektere opravdu velke polygony > (vice nez 1000 bodu) tahle i rozdelovat). Navic je tam limit 2000 > nodes na cestu, takze pokud by po spojeni mel vysledny polygon vice > tak smula, nepujde nahrat (coz sice lze resit pomoci multipolygonu, > ale renderery a jiny software asi nebudou mit moc radost pokud > dostanou na vstup obri polygon o 10000 bodech) > > Pokud jsou polygony male (vysledek by mel mene nez 500 bodu), tak asi > spojit > > Snazil bych se drzet s polygony obecne tak pod 500-1000 bodu (v ramci > moznosti), s vetsimi se pak hure pracuje. > > Martin > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

15.6.2009 06:29:21 (#22)
gravatar

Jachym Cepicky

<jachym.cepicky at gmail.com>
407 93
On Sat, Jun 13, 2009 at 02:40:15AM +0100, Radomir Cernoch wrote: [...] zobrazit citaci
> S mapov?n?m lesn?ch cest je trochu pot??. Bohu?el je od "lesn?ch cest" k > "turistick? map?" hodn? dlouh? kus cesty. A?koli s?m do p??rody s?m r?d > vyraz?m, p?ijde mi p??nosn?j?? vyrobit nejd??ve v OSM pou?itelnou > "automapu", k n?? jsme relativn? bl?zko. >
u? jsem zm?nil, ?e UHUL chyst? WFS pro lesn? cesty? j -- Jachym Cepicky e-mail: jachym.cepicky gmail com URL: http://les-ejk.cz GPG: http://www.les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp Key fingerprint: 0C6D 0EAE 76BD 506C F299 ED8A C8AB 74B8 08D4 E08F -------------- next part -------------- A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type: application/pgp-signature Size: 197 bytes Desc: Digital signature URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20090615/d944e224/attachment.pgp>

21.6.2009 08:42:38 (#23)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1038 1226
Ahoj! zobrazit citaci
> > - Mapovat lze cokoliv, pokud by m?ly b?t ?e?eny n?jak? aktu?ln? > > priority, tak to mohou b?t n?zvy ulic ve m?stech a dokon?en? silni?n? > > s?t?. > > Silni?n? s?? by zmapovan? m?la b?t cel? (silnice I.-III. t??dy), samoz?ejm? oprava nedostatk? je v?t?na. Chyb? hlavn? ulice v n?kter?ch m?stech a vesnic?ch. > Na automatick? dopln?n? n?zv? ulic z adresn?ch bod? existoval skript, ale nev?m, jak to s n?m v sou?asn? dob? je.
Je to aplikacka v c++, mozna bude potreba trochu poupravit pro nove api. Zajemci necht mi napisou (osobni) mail. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce