« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Obsah tagu addr:housenumber

Vlákno 5.6. - 6.6.2009, počet zpráv: 19


5.6.2009 12:20:31 (#1)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
Ahoj v?em, proto?e se ji? pon?kolik?t? rozproudila debata o adres?ch a v sousedn?m vl?kn? se ?e?? podoba tagu pro ??slo orienta?n?, dovolil bych si zalo?it samostatn? vl?kno ????c? vlastn? n?pl? tagu addr:housenumber v ?R. Pro shrnut? situace: V ?R m??e m?t ka?d? adresn? bod (z?m?rn? nep??u d?m, proto?e d?m m??e m?t v?ce adresn?ch bod?) n?sleduj?c? ??sla: - ??slo orienta?n? - ??slo popisn? - ??slo eviden?n? P?i?em? m??e m?t jen jedno z nich, ale tak? m??e m?t jejich kombinaci (t?k? se asi hlavn? ?.p / ?.o.). Pravd?podobn? v?t?ina dom? v ?R m? pouze ?.p. ale velk? skupina dom? ve m?stech m? ?.p./?.o. Ka?d? z t?chto ??sel m??e b?t sou??st? po?tovn? adresy a proto by ide?ln? 1.) mapa / 2.) vyhled?va? / 3.) navigace m?la umo?nit nalezen? tohoto ??sla. Ot?zka je jak naplnit tag addr:housenumber. Podle m?ho n?zoru pro uleh?en? ?ivota renderer?m, navigac?m a dal??m n?stroj?m okolo OSM by m?l m?t tento tag pokud mo?no smyslupln? obsah pro maximumum mo?n?ch p??pad?. Asi nelze ?ekat, ?e v?echny n?stroje budou v?dy zohled?ovat st?edoevropsk? lok?ln? specifika. Proto navrhuji tag addr:housenumber vypl?ovat t?m, co vis? na dom?. Odpov?d? to asi nejl?pe glob?ln? p?edstav? co od tohoto tagu ?ekat - identifik?tor, kter? naleznu v po?tovn? adrese a na tabulce domu. Algoritmus vypln?n? navrhuji n?sleduj?c?: Pokud m? bod jen ?.p., vyplnit ?.p. Pokud m? bod jen ?. ev., vyplnit ?. ev. Pokud m? bod ?.o. i ?.p. vyplnit oboje ve form?tu ?.p./?.o. (nev?m jestli se m??ou vyskytnout dal?? kombinace, kdy?tak je dopl?te). D?le v ka?d?m p??pad? vyplnit "up?es?uj?c?" tagy , kde budou jednotliv? ??sla jednozna?n? identifikov?na (jm?na te? ne?e??m, nap?. addr:konsktiptionsnummer, addr:cislo_orientacni, addr:cislo_evidencni). Tyto tagy mohou p??padn? obsahovat i ?et?zec None jako explicitn? vyj?d?en? skute?nosti, ?e bod nem? dan? ??slo p?id?len. V?hody navrhovan?ho ?e?en?: Ad 1.) Na map? se v?dy zobraz? to co je v adrese, ka?d? je podle n? schopen dan? d?m naj?t. Ad 2.) Obecn? vyhled?va? najde v?echny adresy uveden? v kompletn?m tvaru (s ?.p, nebo ?.p / ?.o). Dopln?n? hled?n? jen podle ??ste?n? adresy je trivi?ln? parsov?n? odd?lova?e bez ohledu na to, jak? jm?na up?es?uj?c?ch tag? budou, p??padn? se m??e v p??pad? neshody kompletn?ho ?et?zce prohled?vat fulltextov?. Ad 3.) U navigace je to kombinace p?edchoz?ch dvou faktor?. D?le libovoln? n?stroj p?izp?soben? lok?ln?m pom?r?m m??e vyu??t n?pl? "up?es?uj?c?ch" tag?. Nev?hody: Ad 1.) ??slo m??e b?t pom?rn? dlouh?, n?kde bude probl?m ho na mapu vecpat Ad 2.) 3.) Vy?aduje ?pravy st?vaj?ch n?stroj?. Bez ?prav bude situace oproti sou?asn?mu stavu zhruba stejn? ( v?razn? zlep?en? u ?.p, ?.ev. a kompletn?ch adres, v?razn? zhor?en? u nekompletn?ch adres jen s ?.o, stav nezm?n?n u nekompletn?ch adres jen s ?.p.). =TT=

5.6.2009 12:46:03 (#2)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Ahoj v?em, lehce bych up?esnil informace o syst?mu ??slov?n? dom?. Za dobu v?voje CzechAddress jsem nenarazil na d?m, kter? by m?l jen ??slo orienta?n?. V praxi se tak vyskytuj? 3 varianty: 1) Jen ??slo eviden?n?. 2) Jen ??slo popisn?. 3) ??slo popisn? a ??slo orienta?n?. N?vrh n??e mi nezn? ?patn?, jedin? pochyby m?m u ??sel eviden?n?ch, kter? mohou zp?sobit nejednozna?nost. ?ekn?me, ?e chci dojet na adresu "Na v?slun? 20", kde "20" je ??slo popisn?. Pokud se v bl?zkosti ulice "Na v?slun?" vyskytuje jak d?m s ?.p. 20, tak d?m s ?.e. 20, nev?m, kam jet. Vzhledem k tomu, ?e ??sla eviden?n? se p??li? ?asto nepou??vaj? [1], m?m n?vrh: Zahrnout je do syst?mu pod zvl??tn? tag (stejn? jako n?vrh n??e), ale nezahrnovat je do 'housenumber'. S pozdravem, Radek ?ernoch [1] http://www.czso.cz/csu/faq.nsf/hlasodpoved?openform&parentunid=491DF30ED371686CC125727D00326B8E: ??slo eviden?n? je ??seln? prostorov? identifik?tor ?zemn?ho prvku statistick? budova, pokud jde o objekt ur?en? k prozat?mn?mu nebo do?asn?mu bydlen? nebo o objekt jin?ho prozat?mn?ho r?zu. 2009/6/5 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz>: zobrazit citaci
> Ahoj v?em, > proto?e se ji? pon?kolik?t? rozproudila debata o adres?ch a v > sousedn?m vl?kn? se ?e?? podoba tagu pro ??slo orienta?n?, dovolil > bych si zalo?it samostatn? vl?kno ????c? vlastn? n?pl? tagu > addr:housenumber v ?R. > > Pro shrnut? situace: > V ?R m??e m?t ka?d? adresn? bod (z?m?rn? nep??u d?m, proto?e d?m m??e > m?t v?ce adresn?ch bod?) n?sleduj?c? ??sla: > - ??slo orienta?n? > - ??slo popisn? > - ??slo eviden?n? > P?i?em? m??e m?t jen jedno z nich, ale tak? m??e m?t jejich kombinaci > (t?k? se asi hlavn? ?.p / ?.o.). > Pravd?podobn? v?t?ina dom? v ?R m? pouze ?.p. ale velk? skupina dom? > ve m?stech m? ?.p./?.o. > > Ka?d? z t?chto ??sel m??e b?t sou??st? po?tovn? adresy a proto by > ide?ln? 1.) mapa / 2.) vyhled?va? / 3.) navigace m?la umo?nit nalezen? > tohoto ??sla. > > Ot?zka je jak naplnit tag addr:housenumber. Podle m?ho n?zoru pro > uleh?en? ?ivota renderer?m, navigac?m ?a dal??m n?stroj?m okolo OSM by > m?l m?t tento tag pokud mo?no smyslupln? obsah pro maximumum mo?n?ch > p??pad?. Asi nelze ?ekat, ?e v?echny n?stroje budou v?dy zohled?ovat > st?edoevropsk? lok?ln? specifika. > > Proto navrhuji tag addr:housenumber vypl?ovat t?m, co vis? na dom?. > Odpov?d? to asi nejl?pe glob?ln? p?edstav? co od tohoto tagu ?ekat - > identifik?tor, kter? naleznu v po?tovn? adrese a na tabulce domu. > > Algoritmus vypln?n? navrhuji n?sleduj?c?: > Pokud m? bod jen ?.p., vyplnit ?.p. > Pokud m? bod jen ?. ev., vyplnit ?. ev. > Pokud m? bod ?.o. i ?.p. vyplnit oboje ve form?tu ?.p./?.o. > (nev?m jestli se m??ou vyskytnout dal?? kombinace, kdy?tak je dopl?te). > > D?le v ka?d?m p??pad? vyplnit "up?es?uj?c?" tagy , kde budou > jednotliv? ??sla jednozna?n? identifikov?na (jm?na te? ne?e??m, nap?. > addr:konsktiptionsnummer, ?addr:cislo_orientacni, > addr:cislo_evidencni). Tyto tagy mohou p??padn? obsahovat i ?et?zec > None jako explicitn? vyj?d?en? skute?nosti, ?e bod nem? dan? ??slo > p?id?len. > > V?hody navrhovan?ho ?e?en?: > Ad 1.) ?Na map? se v?dy zobraz? to co je v adrese, ka?d? je podle n? > schopen dan? d?m naj?t. > Ad 2.) Obecn? vyhled?va? najde v?echny adresy uveden? v kompletn?m > tvaru (s ?.p, nebo ?.p / ?.o). ?Dopln?n? hled?n? jen podle ??ste?n? > adresy je trivi?ln? parsov?n? odd?lova?e bez ohledu na to, jak? jm?na > up?es?uj?c?ch tag? budou, p??padn? se m??e v p??pad? neshody > kompletn?ho ?et?zce prohled?vat fulltextov?. > Ad 3.) U navigace je to kombinace p?edchoz?ch dvou faktor?. > D?le libovoln? n?stroj p?izp?soben? lok?ln?m pom?r?m m??e vyu??t n?pl? > "up?es?uj?c?ch" tag?. > > Nev?hody: > Ad 1.) ??slo m??e b?t pom?rn? dlouh?, n?kde bude probl?m ho na mapu vecpat > Ad 2.) 3.) Vy?aduje ?pravy st?vaj?ch n?stroj?. Bez ?prav bude situace > oproti sou?asn?mu stavu zhruba stejn? ( v?razn? zlep?en? u ?.p, ?.ev. > a kompletn?ch adres, v?razn? zhor?en? u nekompletn?ch adres jen s ?.o, > stav nezm?n?n u nekompletn?ch adres jen s ?.p.). > > =TT=

5.6.2009 01:04:43 (#3)
gravatar

Karel Volný

<kavol at seznam.cz>
544
zdar a s?lu, byl jsem o tro?ku pomalej?? se stejnou my?lenkou, tak dopln?m zde ... zobrazit citaci
> Proto navrhuji tag addr:housenumber vypl?ovat t?m, co vis? na dom?. > Odpov?d? to asi nejl?pe glob?ln? p?edstav? co od tohoto tagu ?ekat - > identifik?tor, kter? naleznu v po?tovn? adrese a na tabulce domu. > > Algoritmus vypln?n? navrhuji n?sleduj?c?: > Pokud m? bod jen ?.p., vyplnit ?.p. > Pokud m? bod jen ?. ev., vyplnit ?. ev. > Pokud m? bod ?.o. i ?.p. vyplnit oboje ve form?tu ?.p./?.o. > (nev?m jestli se m??ou vyskytnout dal?? kombinace, kdy?tak je dopl?te).
podle http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr - addr:alternatenumber ... If a object has two numbers. Better use "addr:housenumber=<first>;<second>" co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam zobrazit citaci
> D?le v ka?d?m p??pad? vyplnit "up?es?uj?c?" tagy , kde budou > jednotliv? ??sla jednozna?n? identifikov?na (jm?na te? ne?e??m, nap?. > addr:konsktiptionsnummer, addr:cislo_orientacni, > addr:cislo_evidencni). Tyto tagy mohou p??padn? obsahovat i ?et?zec > None jako explicitn? vyj?d?en? skute?nosti, ?e bod nem? dan? ??slo > p?id?len.
to bych ned?lal "v ka?d?m p??pad?", ale pouze pokud by hrozilo n?jak? zmaten? (existuje nap??klad mo?nost m?t v ?R d?m bez ?.p. ale s ?.o.?) K.

5.6.2009 01:39:51 (#4)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2009/6/5 Karel Voln? <kavol at seznam.cz>: zobrazit citaci
> > zdar a s?lu, > > byl jsem o tro?ku pomalej?? se stejnou my?lenkou, tak dopln?m zde ... > >> Proto navrhuji tag addr:housenumber vypl?ovat t?m, co vis? na dom?. >> Odpov?d? to asi nejl?pe glob?ln? p?edstav? co od tohoto tagu ?ekat - >> identifik?tor, kter? naleznu v po?tovn? adrese a na tabulce domu. >> >> Algoritmus vypln?n? navrhuji n?sleduj?c?: >> Pokud m? bod jen ?.p., vyplnit ?.p. >> Pokud m? bod jen ?. ev., vyplnit ?. ev. >> Pokud m? bod ?.o. i ?.p. vyplnit oboje ve form?tu ?.p./?.o. >> (nev?m jestli se m??ou vyskytnout dal?? kombinace, kdy?tak je dopl?te). > > podle http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr - > > addr:alternatenumber ... If a object has two numbers. Better use > "addr:housenumber=<first>;<second>" >
St?edn?ku bych se vyhnul, sice je to "ofici?ln?" cesta v OSM, ve skute?nosti to v?ak nikdo nepou??v? a odporuje to i zvyklostem psan? adresy. Nav?c si mysl?m, ?e ten st?edn?k byl my?len tak, ?e d?m m? dv? ??sla stejn?ho v?znami (v ?ek? terminologii dva adresn? body s nap?. dv?mi ?.o.), Jak jsem se do?etl na wikipedii, adresy s ??slem s lom?tkem pou??vaj? i v Rusku (i kdy? s jin?m v?znamem - tam je to kdy? je d?m na dvou ulic?ch), tak?e mi lom?tko p?ijde dostate?n? glob?ln?. zobrazit citaci
> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. > > co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do > housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam >
N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? shod?, m??eme je zat?m vypustit. K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. =TT=

5.6.2009 02:18:35 (#5)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Tom?? Tich? p??e v P? 05. 06. 2009 v 13:39 +0200: zobrazit citaci
> Jak jsem se do?etl na wikipedii, adresy s ??slem s lom?tkem pou??vaj? > i v Rusku (i kdy? s jin?m v?znamem - tam je to kdy? je d?m na dvou > ulic?ch), tak?e mi lom?tko p?ijde dostate?n? glob?ln?. > > > co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. > > > > co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do > > housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam
Bohu?el nejen v Rusku, t?eba v Jind?ichov? Hradci jsou tak? adresy s lom?tkem v jin?m v?znamu: nap?. 700/III (??slo popisn?/m?stsk? ?tvr?, ??sla orienta?n? tam nejsou). Tak?e syst?m pro anal?zu ?. p./?. o. tam naprosto sel?e. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

5.6.2009 02:32:37 (#6)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/5 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Tom?? Tich? p??e v P? 05. 06. 2009 v 13:39 +0200: > >> Jak jsem se do?etl na wikipedii, adresy s ??slem s ?lom?tkem pou??vaj? >> i v Rusku (i kdy? s jin?m v?znamem - tam je to kdy? je d?m na dvou >> ulic?ch), tak?e mi lom?tko p?ijde dostate?n? glob?ln?. >> >> > co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. >> > >> > co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do >> > housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam > > Bohu?el nejen v Rusku, t?eba v Jind?ichov? Hradci jsou tak? adresy > s lom?tkem v jin?m v?znamu: nap?. 700/III (??slo popisn?/m?stsk? ?tvr?, > ??sla orienta?n? tam nejsou). Tak?e syst?m pro anal?zu ?. p./?. o. tam > naprosto sel?e. >
To je zaj?mav?. Co m?te napsan? v ob?ance, kde se b??n? pou??v? "?p/?o"? P?em??l?m toti?, jestli CzechAddress m? um?t i tuto specialitu. D?ky, Radek ?ernoch

5.6.2009 03:00:10 (#7)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Radom?r ?ernoch p??e v P? 05. 06. 2009 v 13:32 +0100: zobrazit citaci
> > Bohu?el nejen v Rusku, t?eba v Jind?ichov? Hradci jsou tak? adresy > > s lom?tkem v jin?m v?znamu: nap?. 700/III (??slo popisn?/m?stsk? ?tvr?, > > ??sla orienta?n? tam nejsou). Tak?e syst?m pro anal?zu ?. p./?. o. tam > > naprosto sel?e. > > > > To je zaj?mav?. Co m?te napsan? v ob?ance, kde se b??n? pou??v? > "?p/?o"? P?em??l?m toti?, jestli CzechAddress m? um?t i tuto > specialitu.
Do ob?anek se tu??m p??e ve form?tu: Ulice ?. p./?tvr? M?stsk? ?tvrti (viz OSM, zat?m bez hranic) nikdy nem?ly jm?no, tak?e je ??edn?ci prost? pojmenovali "Jind?ich?v Hradec I" a? "Jind?ich?v Hradec V". Proto je nem? smysl v adrese vypisovat cel?. Naproti tomu samotn? ?. p. by teoreticky nemuselo b?t v r?mci ulice unik?tn?. Vznikl tak tento zkr?cen? z?pis - ?. p. je unik?tn? v r?mci m?stsk? ?tvrti, z?pis 700/III pak unik?tn? v cel?m m?st?, a z?rove? pod?v? informaci o ?tvrti. http://www.openstreetmap.org/?lat=49.1439&lon=15.0051&zoom=14&layers=B000FTF (??sla je?t? nejsou zanesena) -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

5.6.2009 03:32:00 (#8)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
2009/6/5 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: zobrazit citaci
> Radom?r ?ernoch p??e v P? 05. 06. 2009 v 13:32 +0100: > >> > Bohu?el nejen v Rusku, t?eba v Jind?ichov? Hradci jsou tak? adresy >> > s lom?tkem v jin?m v?znamu: nap?. 700/III (??slo popisn?/m?stsk? ?tvr?, >> > ??sla orienta?n? tam nejsou). Tak?e syst?m pro anal?zu ?. p./?. o. tam >> > naprosto sel?e. >> >
Naopak, p?kn? to do toho zapad? a bude to fungovat. ??elem m?ho n?vrhu na ??sla v housenumber nen? zp?tn? rekonstruovat co je co za ??slo, (k tomu slou?? up?es?uj?c? polo?ky), ale vytvo?it lidsky ?itelnou a "nelokalizovan?" prohledavatelnou podobu ??sla. Tak?e kdy? do tagu housenumber vypln?te 700/III, tak ka?d? tu adresu najde jak v map?, tak ve vyhled?va?i podporuj?c?m odd?lova? lom?tko (a v kompletn? form? i ve vyhled?va?i bez podpory lom?tka). Kdy? n?koho bude zaj?mat co je to za ??sla, tak se pod?v? do pol? konsktiptionsnummer=700, cislo_popisne=None a cislo_evidencni=None a hned mu bude jasn?, co je co. Jen ta III se tam prost? bude muset vypl?ovat ru?n?, nebo b?t o?et?ena jako v?jimka v czechaddress. =TT=

5.6.2009 03:53:54 (#9)
gravatar

Stanislav Brabec

<utx at penguin.cz>
152
Tom?? Tich? p??e v P? 05. 06. 2009 v 15:32 +0200: zobrazit citaci
> 2009/6/5 Stanislav Brabec <utx at penguin.cz>: > > Radom?r ?ernoch p??e v P? 05. 06. 2009 v 13:32 +0100: > > > >> > Bohu?el nejen v Rusku, t?eba v Jind?ichov? Hradci jsou tak? adresy > >> > s lom?tkem v jin?m v?znamu: nap?. 700/III (??slo popisn?/m?stsk? ?tvr?, > >> > ??sla orienta?n? tam nejsou). Tak?e syst?m pro anal?zu ?. p./?. o. tam > >> > naprosto sel?e. > >> > > > Naopak, p?kn? to do toho zapad? a bude to fungovat. ??elem m?ho n?vrhu > na ??sla v housenumber nen? zp?tn? rekonstruovat co je co za ??slo, (k > tomu slou?? up?es?uj?c? polo?ky), ale vytvo?it lidsky ?itelnou a > "nelokalizovan?" prohledavatelnou podobu ??sla. > Tak?e kdy? do tagu housenumber vypln?te 700/III, tak ka?d? tu adresu > najde jak v map?, tak ve vyhled?va?i podporuj?c?m odd?lova? lom?tko (a > v kompletn? form? i ve vyhled?va?i bez podpory lom?tka). > Kdy? n?koho bude zaj?mat co je to za ??sla, tak se pod?v? do pol? > konsktiptionsnummer=700, cislo_popisne=None a cislo_evidencni=None a > hned mu bude jasn?, co je co. > Jen ta III se tam prost? bude muset vypl?ovat ru?n?, nebo b?t o?et?ena > jako v?jimka v czechaddress.
V tom p??pad? pravidlo to d?v? smysl. housenumber je to, co m? b?t na dom? nebo v ob?ance, a konsktiptionsnummer by renderery nemusely nutn? podporovat. Cenou za to je p??padn? pracn?j?? vypl?ov?n? a m?rn? redundance informac?. -- Stanislav Brabec http://www.penguin.cz/~utx

5.6.2009 08:44:15 (#10)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Tom?? Tich? napsal(a): zobrazit citaci
> >> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. >> >> co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do >> housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam >> >> > > N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se > hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? > Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? > shod?, m??eme je zat?m vypustit. > K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s > textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. >
V obcance mam: Peklov 8E, coz je samozrejme blbost, ale je to kratsi a posta si s tim take poradi. Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s vysvetlenim, ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: addr:housenumber = "ev.?. 8" Nenik

5.6.2009 11:38:29 (#11)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
No dote? ?iju v domn?n? ?e pro jednozan?n? ur?en? budovy by mi m?lo sta?it m?sto a ?.p. Jesli wikipedia nel?e tak eviden?n? ??slo je vlastn? popisn?m ??slem u do?asn?ch staveb k ?emu je to orienta?n? ??slo dobr? ? S pozdravem Pavel Kov?? Petr Nejedl? napsal(a): zobrazit citaci
> Tom?? Tich? napsal(a): >>> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. >>> >>> co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do >>> housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam >>> >>> >> N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se >> hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? >> Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? >> shod?, m??eme je zat?m vypustit. >> K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s >> textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. >> > V obcance mam: Peklov 8E, coz je samozrejme blbost, ale je to kratsi a > posta si s tim > take poradi. > Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s > vysvetlenim, > ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" > Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: > addr:housenumber = "ev.?. 8" > > Nenik > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

6.6.2009 01:15:46 (#12)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/5 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: zobrazit citaci
> No dote? ?iju v domn?n? ?e pro jednozan?n? ur?en? budovy by mi m?lo > sta?it m?sto a ?.p.
Pro jednozna?n? ur?en? domu je t?eba jedno z n?sleduj?c?ch 1) m?sto + ulice + ?. orienta?n? 2) m?stsk? ?tvrt + ?. popisn? 3) m?stsk? ?tvrt + ?. eviden?n? P?i?em? mo?nost pou?it? pravidla 1) implikuje pravidlo 2). Naopak to neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch pravidel. zobrazit citaci
> Jesli wikipedia nel?e tak eviden?n? ??slo je vlastn? popisn?m ??slem u > do?asn?ch staveb
Je to pravda. Pou??v? se tak? pro chaty ?i men?? domky na zahrad?ch. Slovo "do?asn?" tedy nemus? znamenat, ?e se d?m bude brzy bourat. zobrazit citaci
> k ?emu je to orienta?n? ??slo dobr? ?
Ve m?stech se ?. popisn? ?patn? pamatuj?, proto?e maj? p??li? mnoho cifer a dv? po sob? n?sleduj?c? ??sla mohou b?t na opa?n?ch stran?ch m?stsk? ??sti. Tady je mo?n? dobr? m?sto pro zd?razn?n?, ?e kdy? ve m?st? ?eknete "Jarn? 50", mysl? se t?m _v?dy_ ??slo orienta?n?. Pou??v?n? ??sel popisn?ch zkr?tka nen? ve m?stech za?it?. Proto by mapa v?dy m?la ??slo orienta?n? obsahovat. S pozdravem, Radek ?ernoch zobrazit citaci
> S pozdravem > Pavel Kov?? > > Petr Nejedl? napsal(a): >> Tom?? Tich? napsal(a): >>>> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. >>>> >>>> co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do >>>> housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam >>>> >>>> >>> N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se >>> hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? >>> Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? >>> shod?, m??eme je zat?m vypustit. >>> K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s >>> textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. >>> >> V obcance mam: Peklov 8E, coz je samozrejme blbost, ale je to kratsi a >> posta si s tim >> take poradi. >> Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s >> vysvetlenim, >> ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" >> Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: >> addr:housenumber = "ev.?. 8" >> >> Nenik >> >> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

6.6.2009 01:26:41 (#13)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/5 Petr Nejedl? <petr at nejedli.cz>: zobrazit citaci
> Tom?? Tich? napsal(a): >> >>> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. >>> >>> co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do >>> housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam >>> >>> >> >> N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se >> hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? >> Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? >> shod?, m??eme je zat?m vypustit. >> K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s >> textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. >> > V obcance mam: Peklov 8E, coz je samozrejme blbost, ale je to kratsi a > posta si s tim > take poradi. > Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s > vysvetlenim, > ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" > Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: > addr:housenumber = "ev.?. 8"
Asi m?te pravdu. Kdy? se p?ed ?.e. p?id? kus textu, zajist? to jednozna?nost. Jen p?em??l?m, jak bude vypadat mapa, na kterou se krom? jedn? ??slice "8" vyp??e p?t dal??ch znak? "ev.?."... Boj?m se, ?e to bude stejn? nep?ehledn? jako na WMS map? ?UZK. Co p?evz?t stejn? syst?m jako m?te na ob?ance a kter? z?rove? pou??v? ?esk? po?ta? Tedy ps?t "E8" nebo "8E"? Zdrav?m, Radek ?ernoch

6.6.2009 01:30:13 (#14)
gravatar

Tomáš Tichý

<t.tichy at post.cz>
150 4809
zobrazit citaci
> Tady je mo?n? dobr? m?sto pro zd?razn?n?, ?e kdy? ve m?st? ?eknete > "Jarn? 50", mysl? se t?m _v?dy_ ??slo orienta?n?. Pou??v?n? ??sel > popisn?ch zkr?tka nen? ve m?stech za?it?
To neni tak uplne pravda, nektera mesta a mestske casti (dokonce i v Praze) orientacni cisla nemaji, i kdyz maji pojmenovane ulice. =TT=

6.6.2009 01:41:19 (#15)
gravatar

Radomír Černoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
2009/6/6 Tom?? Tich? <t.tichy at post.cz>: zobrazit citaci
>> Tady je mo?n? dobr? m?sto pro zd?razn?n?, ?e kdy? ve m?st? ?eknete >> "Jarn? 50", mysl? se t?m _v?dy_ ??slo orienta?n?. Pou??v?n? ??sel >> popisn?ch zkr?tka nen? ve m?stech za?it? > > To neni tak uplne pravda, nektera mesta a mestske casti (dokonce i v > Praze) orientacni cisla nemaji, i kdyz maji pojmenovane ulice. > =TT=
Jasn?, omlouv?m se za nep?esnost. Kdy? ??slo orienta?n? existuje, tak ale st?le plat? to, co jsem psal. Nebo m?te jinou zku?enost? Radek ?ernoch

6.6.2009 01:49:21 (#16)
gravatar

Petr Nejedlý

<petr at nejedli.cz>
26
Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
>> Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s >> vysvetlenim, >> ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" >> Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: >> addr:housenumber = "ev.?. 8" >> > > Asi m?te pravdu. Kdy? se p?ed ?.e. p?id? kus textu, zajist? to > jednozna?nost. Jen p?em??l?m, jak bude vypadat mapa, na kterou se > krom? jedn? ??slice "8" vyp??e p?t dal??ch znak? "ev.?."... Boj?m se, > ?e to bude stejn? nep?ehledn? jako na WMS map? ?UZK. > > Co p?evz?t stejn? syst?m jako m?te na ob?ance a kter? z?rove? pou??v? > ?esk? po?ta? Tedy ps?t "E8" nebo "8E"? >
Ono to 8E je zradne. U velkych budov se takhle obcas znaci vchody, viz v Dejvicich Evropska 33e... Nenik

6.6.2009 09:43:02 (#17)
gravatar

Kubajz

<kubajz at kbx.cz>
614
Dovolim si oponovat. Zdaleka to neni vzdy. Znam lidi a mista, kde pokud ma budova c.p. treba 20 a orientacni 7, casto se rika Jarni 20 a orientacni se ignoruje. A pak se ti stane, ze vlastne stejne nevis, do jakeho domu jdes, protoze existuje i cp 20 i co 20. Proto alespon ja mam zazite, ze vzdy udavam Jarni 20/7, pokud jsou mi ta cisla znama. Jinak to totiz muze vest ke zmatkum. K Radom?r ?ernoch napsal(a): zobrazit citaci
> 2009/6/5 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: > >> No dote? ?iju v domn?n? ?e pro jednozan?n? ur?en? budovy by mi m?lo >> sta?it m?sto a ?.p. >> > > Pro jednozna?n? ur?en? domu je t?eba jedno z n?sleduj?c?ch > 1) m?sto + ulice + ?. orienta?n? > 2) m?stsk? ?tvrt + ?. popisn? > 3) m?stsk? ?tvrt + ?. eviden?n? > P?i?em? mo?nost pou?it? pravidla 1) implikuje pravidlo 2). Naopak to > neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch > pravidel. > > >> Jesli wikipedia nel?e tak eviden?n? ??slo je vlastn? popisn?m ??slem u >> do?asn?ch staveb >> > > Je to pravda. Pou??v? se tak? pro chaty ?i men?? domky na zahrad?ch. > Slovo "do?asn?" tedy nemus? znamenat, ?e se d?m bude brzy bourat. > > >> k ?emu je to orienta?n? ??slo dobr? ? >> > > Ve m?stech se ?. popisn? ?patn? pamatuj?, proto?e maj? p??li? mnoho > cifer a dv? po sob? n?sleduj?c? ??sla mohou b?t na opa?n?ch stran?ch > m?stsk? ??sti. > > Tady je mo?n? dobr? m?sto pro zd?razn?n?, ?e kdy? ve m?st? ?eknete > "Jarn? 50", mysl? se t?m _v?dy_ ??slo orienta?n?. Pou??v?n? ??sel > popisn?ch zkr?tka nen? ve m?stech za?it?. Proto by mapa v?dy m?la > ??slo orienta?n? obsahovat. > > S pozdravem, > Radek ?ernoch > > >> S pozdravem >> Pavel Kov?? >> >> Petr Nejedl? napsal(a): >> >>> Tom?? Tich? napsal(a): >>> >>>>> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. >>>>> >>>>> co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do >>>>> housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam >>>>> >>>>> >>>>> >>>> N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se >>>> hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? >>>> Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? >>>> shod?, m??eme je zat?m vypustit. >>>> K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s >>>> textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. >>>> >>>> >>> V obcance mam: Peklov 8E, coz je samozrejme blbost, ale je to kratsi a >>> posta si s tim >>> take poradi. >>> Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s >>> vysvetlenim, >>> ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" >>> Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: >>> addr:housenumber = "ev.?. 8" >>> >>> Nenik >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >> _______________________________________________ >> Talk-cz mailing list >> Talk-cz at openstreetmap.org >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >> >> > > > >

6.6.2009 09:57:52 (#18)
gravatar

Pavel Kovář

<fox at vsetin.org>
56
Tak ten n?? Vset?nek... orienta?n? ??sla tam rozv??ovali p?ed nejak?mi deseti lety a to co to vlastn? je jsem se dozv?d?l a? z t?to diskuze. A trouf?m si tvrdit ?e v?t?ina Vseti?an? je na tom stejn? tak?e t??ko m??u posuzuvat zvyklosti. Nedala by se na toto t?ma ud?lat anketa a tu vyv?sit vedle mapy ? Jinak je?t? ot?ze?ka: ??slo orienta?n? samotn? mn? ke spr?vn?mu vchodu nedovede nebo ano? Kubajz napsal(a): zobrazit citaci
> Dovolim si oponovat. Zdaleka to neni vzdy. Znam lidi a mista, kde pokud > ma budova c.p. treba 20 a orientacni 7, casto se rika Jarni 20 a > orientacni se ignoruje. A pak se ti stane, ze vlastne stejne nevis, do > jakeho domu jdes, protoze existuje i cp 20 i co 20. Proto alespon ja mam > zazite, ze vzdy udavam Jarni 20/7, pokud jsou mi ta cisla znama. Jinak > to totiz muze vest ke zmatkum. > > K > > Radom?r ?ernoch napsal(a): >> 2009/6/5 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: >> >>> No dote? ?iju v domn?n? ?e pro jednozan?n? ur?en? budovy by mi m?lo >>> sta?it m?sto a ?.p. >>> >> Pro jednozna?n? ur?en? domu je t?eba jedno z n?sleduj?c?ch >> 1) m?sto + ulice + ?. orienta?n? >> 2) m?stsk? ?tvrt + ?. popisn? >> 3) m?stsk? ?tvrt + ?. eviden?n? >> P?i?em? mo?nost pou?it? pravidla 1) implikuje pravidlo 2). Naopak to >> neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch >> pravidel. >> >> >>> Jesli wikipedia nel?e tak eviden?n? ??slo je vlastn? popisn?m ??slem u >>> do?asn?ch staveb >>> >> Je to pravda. Pou??v? se tak? pro chaty ?i men?? domky na zahrad?ch. >> Slovo "do?asn?" tedy nemus? znamenat, ?e se d?m bude brzy bourat. >> >> >>> k ?emu je to orienta?n? ??slo dobr? ? >>> >> Ve m?stech se ?. popisn? ?patn? pamatuj?, proto?e maj? p??li? mnoho >> cifer a dv? po sob? n?sleduj?c? ??sla mohou b?t na opa?n?ch stran?ch >> m?stsk? ??sti. >> >> Tady je mo?n? dobr? m?sto pro zd?razn?n?, ?e kdy? ve m?st? ?eknete >> "Jarn? 50", mysl? se t?m _v?dy_ ??slo orienta?n?. Pou??v?n? ??sel >> popisn?ch zkr?tka nen? ve m?stech za?it?. Proto by mapa v?dy m?la >> ??slo orienta?n? obsahovat. >> >> S pozdravem, >> Radek ?ernoch >> >> >>> S pozdravem >>> Pavel Kov?? >>> >>> Petr Nejedl? napsal(a): >>> >>>> Tom?? Tich? napsal(a): >>>> >>>>>> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. >>>>>> >>>>>> co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do >>>>>> housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>> N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se >>>>> hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? >>>>> Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? >>>>> shod?, m??eme je zat?m vypustit. >>>>> K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s >>>>> textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. >>>>> >>>>> >>>> V obcance mam: Peklov 8E, coz je samozrejme blbost, ale je to kratsi a >>>> posta si s tim >>>> take poradi. >>>> Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s >>>> vysvetlenim, >>>> ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" >>>> Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: >>>> addr:housenumber = "ev.?. 8" >>>> >>>> Nenik >>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> Talk-cz mailing list >>>> Talk-cz at openstreetmap.org >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>>> >>> _______________________________________________ >>> Talk-cz mailing list >>> Talk-cz at openstreetmap.org >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >>> >>> >> >> >> > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

6.6.2009 12:15:32 (#19)
gravatar

Radomir Cernoch

<radomir.cernoch at gmail.com>
139
Pavel Kov?? p??e v So 06. 06. 2009 v 09:57 +0200: zobrazit citaci
> Tak ten n?? Vset?nek... orienta?n? ??sla tam rozv??ovali p?ed nejak?mi > deseti lety a to co to vlastn? je jsem se dozv?d?l a? z t?to diskuze. A > trouf?m si tvrdit ?e v?t?ina Vseti?an? je na tom stejn? tak?e t??ko m??u > posuzuvat zvyklosti. Nedala by se na toto t?ma ud?lat anketa a tu > vyv?sit vedle mapy ?
Anketu ud?lat m??eme, pochybuji o jej?m smyslu. Aktu?ln? n?vrh, kter? m? zat?m nejv?t?? ?anci proj?t, po??t? s t?m, ?e by na map? byla ob? ??sla. zobrazit citaci
> Jinak je?t? ot?ze?ka: ??slo orienta?n? samotn? mn? ke spr?vn?mu vchodu > nedovede nebo ano?
Nejsem si jist?, jestli rozum?m. Pt?te se jestli ulice+?.o. sta?? k nalezen? domu? Samoz?ejm? ano, kv?li tomu se orienta?n? ??sla zav?d?. Nav?c maj? v?hodu, ?e jsou se?azen? od za??tku po konec ulice a lich? na jedn? stran? a sud? na druh?. D?ky ?azen? sni?uj? st?edn? dobu nalezen? domu p?i znalosti jm?na ulice z N/2 na N/4 p??padn? a? log_2(N/2) podle toho, jestli hled?te na map? nebo v ter?nu. ;-) zobrazit citaci
> Kubajz napsal(a): > > Dovolim si oponovat. Zdaleka to neni vzdy. Znam lidi a mista, kde pokud > > ma budova c.p. treba 20 a orientacni 7, casto se rika Jarni 20 a > > orientacni se ignoruje. A pak se ti stane, ze vlastne stejne nevis, do > > jakeho domu jdes, protoze existuje i cp 20 i co 20. Proto alespon ja mam > > zazite, ze vzdy udavam Jarni 20/7, pokud jsou mi ta cisla znama. Jinak > > to totiz muze vest ke zmatkum. > > > > K > > > > Radom?r ?ernoch napsal(a): > >> 2009/6/5 Pavel Kov?? <fox at vsetin.org>: > >> > >>> No dote? ?iju v domn?n? ?e pro jednozan?n? ur?en? budovy by mi m?lo > >>> sta?it m?sto a ?.p. > >>> > >> Pro jednozna?n? ur?en? domu je t?eba jedno z n?sleduj?c?ch > >> 1) m?sto + ulice + ?. orienta?n? > >> 2) m?stsk? ?tvrt + ?. popisn? > >> 3) m?stsk? ?tvrt + ?. eviden?n? > >> P?i?em? mo?nost pou?it? pravidla 1) implikuje pravidlo 2). Naopak to > >> neplat?. Pou?it? pravidla 3) se vylu?uje s pou?it?m ostatn?ch > >> pravidel. > >> > >> > >>> Jesli wikipedia nel?e tak eviden?n? ??slo je vlastn? popisn?m ??slem u > >>> do?asn?ch staveb > >>> > >> Je to pravda. Pou??v? se tak? pro chaty ?i men?? domky na zahrad?ch. > >> Slovo "do?asn?" tedy nemus? znamenat, ?e se d?m bude brzy bourat. > >> > >> > >>> k ?emu je to orienta?n? ??slo dobr? ? > >>> > >> Ve m?stech se ?. popisn? ?patn? pamatuj?, proto?e maj? p??li? mnoho > >> cifer a dv? po sob? n?sleduj?c? ??sla mohou b?t na opa?n?ch stran?ch > >> m?stsk? ??sti. > >> > >> Tady je mo?n? dobr? m?sto pro zd?razn?n?, ?e kdy? ve m?st? ?eknete > >> "Jarn? 50", mysl? se t?m _v?dy_ ??slo orienta?n?. Pou??v?n? ??sel > >> popisn?ch zkr?tka nen? ve m?stech za?it?. Proto by mapa v?dy m?la > >> ??slo orienta?n? obsahovat. > >> > >> S pozdravem, > >> Radek ?ernoch > >> > >> > >>> S pozdravem > >>> Pavel Kov?? > >>> > >>> Petr Nejedl? napsal(a): > >>> > >>>> Tom?? Tich? napsal(a): > >>>> > >>>>>> co? odpov?d? bod?m 1 a 3, pokud za first dosad?me ?.p. a second ?.o. > >>>>>> > >>>>>> co se t??e ??sla eviden?n?ho, klonil bych se sp??e k jeho nezapisov?n? do > >>>>>> housenumber - v syst?mu m? jin? v?znam > >>>>>> > >>>>>> > >>>>>> > >>>>> N?kdo tu uv?d?l p??klad, kdy mu chod? po?ta na ?.ev., tak?e by se > >>>>> hodit mohlo. Nem?te n?kdo n?jak? p??klad adresy s ?.ev.? > >>>>> Je to ale asi dost okrajov? probl?m, tak?e pokud by to br?nilo obecn? > >>>>> shod?, m??eme je zat?m vypustit. > >>>>> K diskuzi p?edkl?d?m kompromisn? n?vrh - ?.ev. vkl?dat do tagu i s > >>>>> textem, nap?. "?.ev. 20", to by mohlo p?edej?t v?t?in? probl?m?. > >>>>> > >>>>> > >>>> V obcance mam: Peklov 8E, coz je samozrejme blbost, ale je to kratsi a > >>>> posta si s tim > >>>> take poradi. > >>>> Kdyz do mapy.cz zadate "Pekov 8", dostanete jednoznacnou odpoved i s > >>>> vysvetlenim, > >>>> ze se jedna o "Peklov ev.?. 8, H?ebe?, okres Kladno" > >>>> Z toho mi vychazi jako vcelku rozumne ulozit: > >>>> addr:housenumber = "ev.?. 8" > >>>> > >>>> Nenik > >>>> > >>>> > >>>> _______________________________________________ > >>>> Talk-cz mailing list > >>>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>>> > >>> _______________________________________________ > >>> Talk-cz mailing list > >>> Talk-cz at openstreetmap.org > >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > >>> > >>> > >> > >> > >> > > > > > > _______________________________________________ > > Talk-cz mailing list > > Talk-cz at openstreetmap.org > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Radomir Cernoch +44 750 708 8293 / +420 607 282 031 Email, Jabber: radomir.cernoch at gmail.com

« zpět na výpis měsíce