« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Dopravní podnik Prahy

Vlákno 24.2. - 5.3.2009, počet zpráv: 10


24.2.2009 03:42:14 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Dobr? den, komunikoval jsem s DPP ohledn? mo?nosti vyu??van? dat z jejich sch?mat a podobn?. Nev?m ale, jak k v?sledku komunikace p?istupovat. Znamen? to co mi odepsali v?slovn? souhlas? Nebo se takov? data daj? z j?zdn?ch ??d? ?erpat i bez svolen? dan? instituce? Dobr? den, Opravdu jsme si nerozum?li. Domn?vala jsem se, ?e chcete pou??t sch?mata na va?ich str?nk?ch. Pokud se jedn? o informace o pr?b?hu linek doporu?uji vyu??t j?zdn? ??dy jak jsou na internetu. Vzhledem k ?ast?m zm?n?m v doprav? (zejm?na v?luky tramvaj?) je toto nejspolehliv?j?? zdroj, kter? je pravideln? aktualizov?n. S pozdravem Marie Vran??kov?
-----Original Message----- From: Petr Dlouh? [mailto:petr.dlouhy(zavin??)email.cz] Sent: Tuesday, February 24, 2009 9:18 AM To: Vran??kov? Marie Ing. 900720 Subject: Re: Formul??: Dotaz - Ostatn?, Dobr? den, p??u V?m jm?nem projektu Openstreetmap (http://www... On Fri, 20 Feb 2009 10:57:52 +0100, Vran??kov? Marie Ing. 900720 <VrancikovaM(zavin??)dpp.cz> wrote: Dobr? den, d?kuji za odpov??. Ne? v?? n?vrh p?edlo??m na emailov? konferenci r?d bych se ujistil, ?e si opravdu rozum?me. Nechceme sch?mata jako takov? nikde propagovat nebo jinak ???it. Jde n?m o to p?idat do na?? mapy informace t?kaj?c? se dopravn?ch podnik? (zast?vky, linky a podobn?) - nepot?ebujeme sch?mata, sta?ily by n?m ty informace nap??klad v textov? podob? (p?edev??m sledy zast?vek jednotliv?ch linek a podobn?). zobrazit citaci
> Dobr? den, > > Sch?mata z webu nelze d?le pou??vat k dal?? propagaci. Sch?mata v?m r?di > poskytnete, ale za ?hradu 7 000,- K? za jedno sch?ma. Sch?ma nab?z?me: > metro, metro a tramvaje bez zast?vek, metro a tramvaje se zast?vkami a > no?n? MHD. Sch?mata v?m p?iprav?me v rozm?ru a form?tu dle dohody. > Bohu?el nem??eme slevit z ?hrady, proto?e i my mus?me hradit aktualizaci > map a sch?mat. > > S pozdravem > > Marie Vran??kov? > > Odd. Marketing > > > ________________________________ > > From: Kub??kov? Marcela 900730 > Sent: Monday, February 02, 2009 12:47 PM > To: Vran??kov? Marie Ing. 900720 > Subject: FW: Formul??: Dotaz - Ostatn?, Dobr? den, p??u V?m jm?nem > projektu Openstreetmap (http://www... > > > Dobr? den, postupuji ??dost k p??m?mu vy??zen?. D?kuji > > S pozdravem > > Marcela Kub??kov?, > > Dopravn? podnik hl. m. Prahy, a.s. > > Odd.Komunikace > > ________________________________ > > From: noreply at dpp.cz [mailto:noreply at dpp.cz] > Sent: Monday, February 02, 2009 11:57 AM > To: <900730_DPP > Subject: Formul??: Dotaz - Ostatn?, Dobr? den, p??u V?m jm?nem projektu > Openstreetmap (http://www... > > > HTML verze kontaktn?ho formul??e: > > T?lo zpr?vy > > Dobr? den, p??u V?m jm?nem projektu Openstreetmap > (http://www.openstreetmap.org/), kter? m? za c?l vytvo?it svobodnou mapu > sv?ta (svobodnou ve smyslu, ?e ka?d? m??e voln? p?istupovat ke zdrojov?m > dat?m v?etn? jejich modifikace). V r?mci projektu ji? bylo zmapov?no > v?t?? mno?stv? objekt? (zast?vky, tramvajov? trat? i n?kter? linky, > metro), kter? pat?? Dopravn?mu podniku, st?le jich v?ak mnoho chyb?. > Dosud prob?halo mapov?n? na z?klad? znalost? nebo pr?zkum? p?isp?vatel? > projektu. Na Va?ich str?nk?ch v?ak d?v?te k dispozici dopravn? sch?mata, > kter? by na?i pr?ci v?razn? urychlila. Abychom mohli pro na?i mapu > vyu??t n?jak? zdroj, mus?me m?t jistotu, ?e je jeho vyu?it? leg?ln? v > po??dku. Na Va?ich str?nk?ch v?ak bohu?el nen? uvedeno za jak?ch > podm?nek je mo?n? z dopravn?ch sch?mat ?erpat (pokud jsem si n??eho > nev?iml, tak se omlouv?m). Cht?l bych v?s tedy za projekt Openstreetmap > po??dat o povolen? odvozovat do Openstreetmap data z dopravn?ch sch?mat > pod licenc? Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 > (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/). Petr Dlouh? > > Jm?no > > Petr > > P??jmen? > > Dlouh? > > Telefon > > Adresa > > > Pod?no > > 2.2.2009 11:56 >
-- Petr Dlouh? -- Petr Dlouh?

24.2.2009 04:05:58 (#2)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> Dobr? den, > > komunikoval jsem s DPP ohledn? mo?nosti vyu??van? dat z jejich sch?mat a podobn?. Nev?m ale, jak k v?sledku komunikace p?istupovat. Znamen? to co mi odepsali v?slovn? souhlas? Nebo se takov? data daj? z j?zdn?ch ??d? ?erpat i bez svolen? dan? instituce? >
M?m obavu, ?e j?zdn? ??d nen? ??dn? autorsk?m z?konem chr?n?n? um?leck?, ani um?leck?mu d?lu podobn?, d?lo. :-) MK

24.2.2009 04:11:05 (#3)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2009/2/24 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Dobr? den, >
... zobrazit citaci
> -- > Petr Dlouh? > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz >
Pani vubec netusi ktera bije. -- Michal Gr?zl http://walley.org

24.2.2009 04:35:14 (#4)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Tue, 24 Feb 2009 16:05:58 +0100, Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> wrote: To bych ne?ekl, ?e d?lo mus? b?t um?leck?, aby ho chr?nil autorsk? z?kon. Je snad po??ta?ov? program, nebo mapa um?leck? d?lo? Nemysl?m si, ?e bych mohl vz?t j?zdn? ??d jako celek a d?lat si s n?m co chci (nap??klad ho prod?vat v r?mci sv?ho programu). J?zdn? ??d je datab?ze, na kterou se vztahuj? autorsk? z?kony stejn? jako na dal?? d?la. Jin? v?c je, jestli by ne?lo o ?erp?n? ze zdroje podobn? tomu, jako kdy? se p??e odborn? publikace (nebo n?co podobn?ho). Bohu?el se v dan?ch z?konech nevyzn?m tak do hloubky, abych byl schopen ??ct, co je a co nen? mo?n?. zobrazit citaci
> Petr Dlouh? napsal(a): > M?m obavu, ?e j?zdn? ??d nen? ??dn? autorsk?m z?konem chr?n?n? um?leck?, > ani um?leck?mu d?lu podobn?, d?lo. :-) > > MK > > > > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

24.2.2009 04:54:55 (#5)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
Petr Dlouh? napsal(a): zobrazit citaci
> On Tue, 24 Feb 2009 16:05:58 +0100, Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> > wrote: > > To bych ne?ekl, ?e d?lo mus? b?t um?leck?, aby ho chr?nil autorsk? z?kon. > Je snad po??ta?ov? program, nebo mapa um?leck? d?lo? Nemysl?m si, ?e bych > mohl vz?t j?zdn? ??d jako celek a d?lat si s n?m co chci (nap??klad ho > prod?vat v r?mci sv?ho programu). J?zdn? ??d je datab?ze, na kterou se > vztahuj? autorsk? z?kony stejn? jako na dal?? d?la. > Jin? v?c je, jestli by ne?lo o ?erp?n? ze zdroje podobn? tomu, jako kdy? > se p??e odborn? publikace (nebo n?co podobn?ho). > Bohu?el se v dan?ch z?konech nevyzn?m tak do hloubky, abych byl schopen > ??ct, co je a co nen? mo?n?. >
U j?zdn?ho ??du chyb? p?edev??m tv?r?? prvek (t?m sp??, kdy? z n?ho chce? pou??t jen po?ad? zast?vek...). Ad zbytek... nev?m pro? tolik zbyte?n?ch ot?zek, co je a co nen? D?lo jasn? ??k? paragraf 2 AZ. * http://cs.wikisource.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon_(121/2000) MK *

24.2.2009 05:17:52 (#6)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
zobrazit citaci
>> On Tue, 24 Feb 2009 16:05:58 +0100, Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com> >> wrote: >> >> To bych ne?ekl, ?e d?lo mus? b?t um?leck?, aby ho chr?nil autorsk? z?kon. >> Je snad po??ta?ov? program, nebo mapa um?leck? d?lo? Nemysl?m si, ?e bych >> mohl vz?t j?zdn? ??d jako celek a d?lat si s n?m co chci (nap??klad ho >> prod?vat v r?mci sv?ho programu). J?zdn? ??d je datab?ze, na kterou se >> vztahuj? autorsk? z?kony stejn? jako na dal?? d?la. >> Jin? v?c je, jestli by ne?lo o ?erp?n? ze zdroje podobn? tomu, jako kdy? >> se p??e odborn? publikace (nebo n?co podobn?ho). >> Bohu?el se v dan?ch z?konech nevyzn?m tak do hloubky, abych byl schopen >> ??ct, co je a co nen? mo?n?. >> > U j?zdn?ho ??du chyb? p?edev??m tv?r?? prvek (t?m sp??, kdy? z n?ho > chce? pou??t jen po?ad? zast?vek...). Ad zbytek... nev?m pro? tolik > zbyte?n?ch ot?zek, co je a co nen? D?lo jasn? ??k? paragraf 2 AZ. > * > http://cs.wikisource.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon_(121/2000)
Verze j?zdn?ho ??du IDOS pro nevidom? a slabozrak?. Provozuje a inzertn? zastupuje MAFRA, a.s. Aplikaci vyv?j? a technologie dod?v? CHAPS, spol. s r.o. Garance dat verze 1.72.05/1.31/2.08 Publikov?n? a dal?? ???en? informac? bez souhlasu autor? je zak?z?no. hanoj

24.2.2009 05:32:27 (#7)
gravatar

Martin Kokeš

<shr3k at typo3-hosting.com>
135
hanoj napsal(a): zobrazit citaci
> Verze j?zdn?ho ??du IDOS pro nevidom? a slabozrak?. > Provozuje a inzertn? zastupuje MAFRA, a.s. Aplikaci vyv?j? a > technologie dod?v? CHAPS, spol. s r.o. > Garance dat > verze 1.72.05/1.31/2.08 > Publikov?n? a dal?? ???en? informac? bez souhlasu autor? je zak?z?no.
Seznam zast?vek nikdy nem??e b?t jedine?n?m v?sledkem tv?r?? ?innosti autora. Je to faktick? informace, kterou lze kdykoliv p?esn? vygenerovat mnoha dostupn?mi zp?soby znovu a znovu v nejedine?n? form? (m?-li tato forma reprezentovat skute?n? stav v?ci). A co se t??e citovan?ho textu, nen? tam naps?no, kdo je autorem (autor m??e b?t pouze fyzick? osoba, nikoliv CHAPS, spol. s r.o., MAFRA a.s.) a z?eteln? se jedn? o souborn? d?lo, kter? nav?c vznik? z?ejm? p?i sestavov?n? grafikonu a generuje ho n?jak? specializovan? software. Nav?c j?zdn? ??dy lze bez probl?m? p??mo "zkop?rovat" v?etn? dat pomoc? ? 33, nato? pak ?36 a ?37 odst. 2. p?sm. a). Jedin? kopie j?zdn?ho ??du, kter? by skrz AZ nepro?la je nap?. ?pln? bajt-po-bajtu tot?ln? kopie j?zdn?ho ??du v?etn? obslu?n?ho programu. MK

26.2.2009 10:16:50 (#8)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
716
2009/2/24 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: zobrazit citaci
> hanoj napsal(a): >> ?Verze j?zdn?ho ??du IDOS pro nevidom? a slabozrak?. >> Provozuje a inzertn? zastupuje MAFRA, a.s. Aplikaci vyv?j? a >> technologie dod?v? CHAPS, spol. s r.o. >> Garance dat >> verze 1.72.05/1.31/2.08 >> Publikov?n? a dal?? ???en? informac? bez souhlasu autor? je zak?z?no. > Seznam zast?vek nikdy nem??e b?t jedine?n?m v?sledkem tv?r?? ?innosti > autora. Je to faktick? informace, kterou lze kdykoliv p?esn? vygenerovat > mnoha dostupn?mi zp?soby znovu a znovu v nejedine?n? form? (m?-li tato > forma reprezentovat skute?n? stav v?ci). > > A co se t??e citovan?ho textu, nen? tam naps?no, kdo je autorem (autor > m??e b?t pouze fyzick? osoba, nikoliv CHAPS, spol. s r.o., MAFRA a.s.) a > z?eteln? se jedn? o souborn? d?lo, kter? nav?c vznik? z?ejm? p?i > sestavov?n? grafikonu a generuje ho n?jak? specializovan? software. > Nav?c j?zdn? ??dy lze bez probl?m? p??mo "zkop?rovat" v?etn? dat pomoc? > ? 33, nato? pak ?36 a ?37 odst. 2. p?sm. a). > > Jedin? kopie j?zdn?ho ??du, kter? by skrz AZ nepro?la je nap?. ?pln? > bajt-po-bajtu tot?ln? kopie j?zdn?ho ??du v?etn? obslu?n?ho programu.
? 91 Omezen? zvl??tn?ho pr?va po?izovatele datab?ze Do pr?va po?izovatele datab?ze, kter? byla zp??stupn?na jak?mkoli zp?sobem ve?ejnosti, nezasahuje opr?vn?n? u?ivatel, kter? vyt??uje nebo zu?itkov?v? kvalitativn? nebo kvantitativn? nepodstatn? ??sti obsahu datab?ze nebo jej? ??sti, a to k jak?mukoli ??elu, za podm?nky, ?e tento u?ivatel datab?zi u??v? b??n? a p?im??en?, nikoli systematicky ?i opakovan?, a bez ?jmy opr?vn?n?ch z?jm? po?izovatele datab?ze, a ?e nezp?sobuje ?jmu autorovi ani nositeli pr?v souvisej?c?ch s pr?vem autorsk?m k d?l?m nebo jin?m p?edm?t?m ochrany obsa?en?m v datab?zi. PS: mimo j?zdn? ??dy, je snadn? z datab?ze vytvo?it geodatab?zi, a zn? mapu (ale to u? je kartografick? d?lo). hanoj

26.2.2009 03:14:46 (#9)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
On Thu, 26 Feb 2009 10:16:50 +0100, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: Tak?e je sporn?, jestli jsou ty zast?vky je?t? p?im??en? vyu?it?, nebo ne. Bylo by tedy asi lep?? zkusit tu pan? dohnat k tomu, aby dala (nebo n?kdo jin? z DPP) v?slovn? souhla k vyu?it? j?zdn?ho ??du/sch?mat k dan?mu ??elu. zobrazit citaci
> 2009/2/24 Martin Koke? <shr3k at typo3-hosting.com>: > > ? 91 > > Omezen? zvl??tn?ho pr?va po?izovatele datab?ze > > Do pr?va po?izovatele datab?ze, kter? byla zp??stupn?na > jak?mkoli > zp?sobem ve?ejnosti, nezasahuje opr?vn?n? u?ivatel, kter? vyt??uje > nebo > zu?itkov?v? kvalitativn? nebo kvantitativn? nepodstatn? ??sti > obsahu > datab?ze nebo jej? ??sti, a to k jak?mukoli ??elu, za podm?nky, > ?e > tento u?ivatel datab?zi u??v? b??n? a p?im??en?, nikoli systematicky > ?i > opakovan?, a bez ?jmy opr?vn?n?ch z?jm? po?izovatele datab?ze, a > ?e > nezp?sobuje ?jmu autorovi ani nositeli pr?v souvisej?c?ch s > pr?vem > autorsk?m k d?l?m nebo jin?m p?edm?t?m ochrany obsa?en?m v datab?zi. > > PS: mimo j?zdn? ??dy, je snadn? z datab?ze vytvo?it geodatab?zi, a zn? > mapu (ale to u? je kartografick? d?lo). > > hanoj > > _______________________________________________ > Talk-cz mailing list > Talk-cz at openstreetmap.org > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
-- Petr Dlouh?

5.3.2009 05:55:32 (#10)
gravatar

Pavel Machek

<pavel at ucw.cz>
1050 1226
On Thu 2009-02-26 15:14:46, Petr Dlouh? wrote: zobrazit citaci
> On Thu, 26 Feb 2009 10:16:50 +0100, hanoj <ehanoj at gmail.com> wrote: > > Tak?e je sporn?, jestli jsou ty zast?vky je?t? p?im??en? vyu?it?, nebo ne. Bylo by tedy asi lep?? zkusit tu pan? dohnat k tomu, aby dala (nebo n?kdo jin? z DPP) v?slovn? souhla k vyu?it? j?zdn?ho ??du/sch?mat k dan?mu ??elu. >
Seznam zastavek je zcela zrejme fakt, a nikoliv databaze, proto je mozne ho libovolne pouzivat. Pavel -- (english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek (cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

« zpět na výpis měsíce