« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] Klub českých turistů

Vlákno 16.9. - 16.9.2008, počet zpráv: 2


16.9.2008 04:06:44 (#1)
gravatar

Petr Dlouhý

<petr.dlouhy at email.cz>
607
Tak jsem komunikval s K?T ohledn? turistick?ch/cyklotras, a v?sledek je, ?e n?m nic nedaj?. Pozitivn? na tom je, ?e te? je v podstat? jasn?, ?e ty trasy mus?me proj?t/projet (krom? pra?sk?ch cyklostezek z projektu prahounakole). Je?t? m? napadlo, jestli by nebylo mo?n? zalo?it pro takov? ??ely emailovou adresu/y na openstreetmap.cz, proto?e adresa na freemailu vypad? trochu h?? (pan Markvart ale taky odpov?dal z volny.cz). ----------------------------------------------------------------------------------- Dobr? den, seznam cyklotras dod?v?me na www.cykloserver.cz, kde je k dispozici i v?m. Zdrav? Karel Markvart, K?T. ----------------------------------------------------------------------------------- Dobr? den, velmi v?m d?kuji za odpov??. Samoz?ejm? ch?pu, ?e nen? mo?n? poskytnout kompletn? mapov? podklady. Obracel jsem se na V?s sp??e jako na z?izovatele turistick?ch tras ne? jako na tv?rce map, proto doufal alespo? v n?jakou pomoc. To co jsem ?ekal jako v?sledek m?ho sna?n? nemuseli b?t kompletn? mapov? podklady. Na?emu projektu by velmi pomohl u? nap??klad jen seznam existuj?c?ch cyklotras (domn?v?m se, ?e ani ten nen? leg?ln? mo?n? odvodit z mapy), pomoc? kter?ho by bylo mo?n? kontrolovat kompletnost zmapov?n?. O ?mysln?ch chyb?ch samoz?ejm? v?me (http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Copyright_Easter_Eggs), a v ??dn?m p??pad? nehodl?me obkreslovat cyklotrasy z jin?ch map bez povolen?. On Tue, 16 Sep 2008 09:22:19 +0200, KLUB CESKYCH TURISTU TABOR <kct.markvart(zavin??)volny.cz> wrote: zobrazit citaci
> Dobr? den, > dostala se ke mn? Va?e ??dost z 15.9. ohledn? poskytnut? podklad? pro > zmapov?n? p???ch a cyklistick?ch tras v ?R. Samoz?ejm?, ?e mapov? > podklady V?m nikdo z t?ch, kte?? je vlastn?, zdarma ned?, ale jen prod? > za pom?rn? dost milion? K?. Neud?l? to ani Klub ?esk?ch turist?. Z?kresy > zna?en?ch tras si do nich m??ete (bez poru?en? autorsk?ho z?kona) > po??dit dvoj?m zp?sobem - bu? si je zase koupit od n?koho, kdo je > vlastn? (op?t by to st?lo dost pen?z) nebo si je projet a zmapovat v > ter?nu (co? asi zam??l?te). > To, kudy kter? zna?en? trasa vede, zjist?te z jak?koli turistick? mapy, > kter? je k zakoupen? v prodejn? s?ti. Z?kresy jsou dostupn? i na webu. > Nem??ete ?ekat, ?e na Va?em projektu s V?mi Klub ?esk?ch turist? ?i jin? > vydavatel map bude zdarma spolupracovat - konkuren?n? ml?k?rny tak? > spolu nespolupracuj?. > Je?t? upozor?uji, ?e nen? mo?n? pro V?? projekt zcizit z?kresy z na?ich > map - samoz?ejm? v?me, kde n?m z?kresy nesouhlas? s ter?nem (dokonce v > ka?d? map? n?jak? drobn? chyby z?m?rn? d?l?me), tak?e bychom toto > zcizov?n? lehce odhalili a dok?zali. > Nem?m nic proti Va?? aktivit?, ale jen jsem cht?l hned v za??tku > upozornit, ?e trasy v ter?nu si mus?te projet sami a tak? nazna?it, ?e > spolupr?ci od sou?asn?ch vydavatel? map nem??ete o?ek?vat (i kdy? to > jste u? asi zjistil s?m). Z?kresy zna?en?ch tras i jin? informace o nich > jsou zbo??m a to se prod?v?. > Zdrav? > Karel Markvart, K?T. > >> >> ----- Original Message ----- From: "Petr Dlouh?" >> <petr.dlouhy(zavin??)email.cz> >> To: <info(zavin??)kct.cz> >> Sent: Monday, September 15, 2008 2:55 PM >> Subject: Popis turistick?ch tras >> >> >>> Dobr? den, >>> >>> p??u v?m za projekt openstreetmap.org. Zaj?malo by n?s, jestli by bylo >>> mo?n? z?skat od Klubu ?esk?ch turist? podklady, kter? by bylo mo?n? >>> pou??t >>> pro zmapov?n? p???ch a cyklistick?ch turistick?ch tras v ?esk? >>> Republice v >>> r?mci projektu Openstreetmap. Obrac?m se na v?s, jeliko? na >>> internetov?ch >>> str?nk?ch K?T nejsou v tomto sm?ru ??dn? bli??? informace. >>> Hodil by se n?m bu? seznam tras, nebo l?pe popis (bu? slovn?, nebo >>> rad?ji >>> sch?matick?) jejich veden? (p??padn? data v jak?koli jin? vyu?iteln? >>> podob?). Zaj?maj? n?s i v?echna ostatn? data podobn?ho ra?en?, kter? by >>> byla v na?em projektu vyu?iteln?. P?edem d?kuji za projevenou snahu. >>> Projekt openstreetmap.org (http://www.openstreetmap.org) je svobodn? >>> p??stupn? mapa a mapov? podklady, kter? tvo?? dobrovoln?ci po cel?m >>> sv?t? >>> bez n?roku na honor??. Mapa je vytv??ena pod licenc? "Creative Commons >>> Attribution-ShareAlike 2.0 license" >>> (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/). Datov? podklady n?m >>> ji? >>> byli poskytnuty od n?kter?ch ?esk?ch st?tn?ch instituc? i soukrom?ch >>> spole?nost? (vizte >>> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia/free_map2osm). >>> >>> -- Petr Dlouh?

16.9.2008 04:36:41 (#2)
gravatar

Michal Grézl

<michal.grezl at gmail.com>
231
2008/9/16 Petr Dlouh? <petr.dlouhy at email.cz>: zobrazit citaci
> Tak jsem komunikval s K?T ohledn? turistick?ch/cyklotras, a v?sledek je, > ?e n?m nic nedaj?. Pozitivn? na tom je, ?e te? je v podstat? jasn?, ?e ty > trasy mus?me proj?t/projet (krom? pra?sk?ch cyklostezek z projektu > prahounakole). > Je?t? m? napadlo, jestli by nebylo mo?n? zalo?it pro takov? ??ely > emailovou adresu/y na openstreetmap.cz, proto?e adresa na freemailu vypad? > trochu h?? (pan Markvart ale taky odpov?dal z volny.cz).
adresa na openstreetmap.cz neni problem, jen se tam musi rozjet nakej mail, a webmail. Napiste mi kdo chcete jakej mail. Taky bych asi mohl forwardovat neco jako info at openstreetmap.cz a neco v tom stylu do konference treba. -- Michal Gr?zl http://walley.org

« zpět na výpis měsíce