« zpět na výpis měsíce |

[Talk-cz] [Adresy] Informace o stavu vyjednavani

Vlákno 22.3. - 23.3.2014, počet zpráv: 4


22.3.2014 05:06:29 (#1)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, r?di bychom v?s sen?mili s postupem debaty ohledn? importu adres z R?IAN. D?ky trp?livosti Petra Vejsady a Petr Mor?vka se poda?ilo dos?hnout ??ste?n? n?zorov? shody na mailing listu imports@ a Petr Mor?vek absolvoval nav?c soukrom? chat s Sergem Wroclawskim, ?lenem DWG (http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Data_Working_Group). Zd? se tedy, ?e pokud p?ijmeme dosa?en? kompromis, pak by se s importem mohlo za??t. Obecn? bylo po?adov?no, abychom se vyhnuli potenci?ln?m duplicti?m a prob?m?m a pou?ili hranice ur?en? polygony v OSM v?ude, kde to bude mo?n?. D?v? to smysl, proto?e jednak se s adresami ur?en?mi ??ste?n? hranicemi d? skute?n? pracovat, ?eho? d?kazem je New York, kter? si vysta?? s ulic? a ??slem domu. Druhak p?i zm?n? jak?koliv hranice obce nen? pot?eba zm?nit v?echna adresn? m?sta, jich? se zm?na dot?k?. Vezmu to popo?ad? podle zna?ek: * addr:housenumber * addr:conscriptionnumber * addr:streetnumber * addr:provisionalnumber * addr:street Tyhle ZNA?KY nikdo nezpochyb?uje. * addr:place - pro ??st obce. Umo?n? hledat Nominatimem ve vesnic?ch, kde nejsou ulice, podle "??stObce ??sloDomu". Ve m?st? um? vyhled?vat, jen pokud je d?m ozna?en ??slem domu, ale nem? ulici, nap?. "Libe? 2295". Nemo?nost vyhledat adresu podle "??stObce ??sloDomu" i v m?stech, kde jsou pojmenovan? ulice, je chyb?j?c? funkce Nominatimu - snad se to ?asem tak? nau??. Na?test? zna?ku nelze nep?idat, proto?e nen? definov?na hranicemi, ale jen v??tem, je tedy pot?eba ji p?id?vat p?i importu, co? se poda?ilo autorit?m vysv?tlit. * addr:borough nebo addr:suburb addr:borough se nel?bilo, proto?e se zat?m nepou??v?. A a? u? by se zna?ka jmenovala jakkoliv, bylo doporu?eno ji nep?id?vat, ale rad?i z R?IAN naimportovat hranice m?stk?ch ??st?/obvod?. Ty zat?m v OSM nem?me a nev?me, kdo se tohoto importu ujme. * addr:postcode U n?s asi nejde nahradit polygonu hranic, proto?e PS? u n?s nen? ?pln? geografick? z?le?itost. Jak se p?id?luje v? asi jen po?ta sama. Mus? b?t sou??st? importovan? adresy. Ov?em doru?ovac? po?tu k dan? adrese importovat nebudeme, d? se dohledat na internetu a do mapy asi ?pln? nepat??. * addr:city Tohle asi vyvol? nejv?t?? odpor, ale op?t je logick?, aby se zna?ka nep?id?vala, proto?e v OSM m?me hranice. Zna?ku bychom p?id?vali pouze v p??padech, kdy adresa administrativn? spad? do jin? obce, ne? ve kter? le?? podle geografick?ch hranic. V?hodou tohoto ?e?en? je, ?e pokud dojde ke slou?en? obc?, nebo naopak vyd?len? n?jak? ??sti, tak sta?? zm?nit ?daj na hranic?ch a nen? t?eba aktualizovat stovky a? tis?ce adresn?ch bod?. P??klad: Zjist? se, ?e timestamp m?sta se zm?nil a budou se muset projet v?echny body, kter? jsou v tomto m?st?, jestli se nem? n?zev m?sta zm?nit. Pokud ano, mus? se zm?nit v?echny ty body a API 0.6 nav?c neum? zm?nit jeden tag, ale mus? se nahr?t cel? bod znovu. A to se t?k? v?ech entit, ulic, suburb i country.. U place se to tak ov?em bude muset d?lat. * addr:country=CZ nebude se p?id?vat, m?me v OSM hranice. Ale z existuj?c?ch bod? se nebude ani mazat. * ref:ruian:addr zachov?v? vazbu na R?IAN pro p???t? aktualizace, umo??uje vytvo?it odkaz na ve?ejn? d?lkov? p??stup do R?IAN. Nikdo nezpochyb?oval. * is_in bude p?i importu odstra?ov?n a od jeho u??v?n? bude odrazov?no, krom? v?jime?n?ch p??pad?. V podstat? jen duplikuje hrani?n? polygony a nem? jasnou strukturu a koneckonc? ani pou??van? odd?lova? hodnot nen? asi v po??dku. Zna?ky, kter? nechceme p?id?vat, by se p?i importu m?ly i mazat: country, city, suburb a borough. Informace o dal??ch vymaz?van?ch zna?k?ch jsou tady http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Import_adres_z_RUIAN#Tagov.C3.A1n.C3.A D Podeps?ni: Petr Mor?vek Petr Vejsada Mari?n Kyral Dalibor Jel?nek -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140322/b1f64d70/attachment.html>

23.3.2014 12:11:15 (#2)
gravatar

radek

<radek at aktovka.net>
14
Cau, Pises ze country se nebude pridavat, ale ani mazat. Dole pak pises ze mazat. Jak tedy? Nebo smazat puvodni adresni body a udelat vse nanovo? Radek
-------- P?vodn? zpr?va -------- Od: Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz> Datum: 22. 03. 2014 17:07 (GMT+01:00) Komu: 'OpenStreetMap Czech Republic' <talk-cz at openstreetmap.org> P?edm?t: [Talk-cz] [Adresy] Informace o stavu vyjednavani Ahoj, r?di bychom v?s sen?mili s postupem debaty ohledn? importu adres z R?IAN. ? D?ky trp?livosti Petra Vejsady a Petr Mor?vka se poda?ilo dos?hnout ??ste?n? n?zorov? shody na mailing listu imports@ a Petr Mor?vek absolvoval nav?c soukrom? chat s Sergem Wroclawskim, ?lenem DWG (http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Data_Working_Group). Zd? se tedy, ?e pokud p?ijmeme dosa?en? kompromis, pak by se s importem mohlo za??t. ? Obecn? bylo po?adov?no, abychom se vyhnuli potenci?ln?m duplicti?m a prob?m?m a pou?ili hranice ur?en? polygony v OSM v?ude, kde to bude mo?n?. D?v? to smysl, proto?e jednak se s adresami ur?en?mi ??ste?n? hranicemi d? skute?n? pracovat, ?eho? d?kazem je New York, kter? si vysta?? s ulic? a ??slem domu. Druhak p?i zm?n? jak?koliv hranice obce nen? pot?eba zm?nit v?echna adresn? m?sta, jich? se zm?na dot?k?. ? Vezmu to popo?ad? podle zna?ek: * addr:housenumber * addr:conscriptionnumber * addr:streetnumber * addr:provisionalnumber * addr:street Tyhle ZNA?KY nikdo nezpochyb?uje. ? * addr:place - pro ??st obce. Umo?n? hledat Nominatimem ve vesnic?ch, kde nejsou ulice, podle "??stObce ??sloDomu". Ve m?st? um? vyhled?vat, jen pokud je d?m ozna?en ??slem domu, ale nem? ulici, nap?. "Libe? 2295". Nemo?nost vyhledat adresu podle "??stObce ??sloDomu" i v m?stech, kde jsou pojmenovan? ulice, je chyb?j?c? funkce Nominatimu - snad se to ?asem tak? nau??. Na?test? zna?ku nelze nep?idat, proto?e nen? definov?na hranicemi, ale jen v??tem, je tedy pot?eba ji p?id?vat p?i importu, co? se poda?ilo autorit?m vysv?tlit. ? * addr:borough nebo addr:suburb addr:borough se nel?bilo, proto?e se zat?m nepou??v?. A a? u? by se zna?ka jmenovala jakkoliv, bylo doporu?eno ji nep?id?vat, ale rad?i z R?IAN naimportovat hranice m?stk?ch ??st?/obvod?. Ty zat?m v OSM nem?me a nev?me, kdo se tohoto importu ujme. ? * addr:postcode U n?s asi nejde nahradit polygonu hranic, proto?e PS? u n?s nen? ?pln? geografick? z?le?itost. Jak se p?id?luje v? asi jen po?ta sama. Mus? b?t sou??st? importovan? adresy. Ov?em doru?ovac? po?tu k dan? adrese importovat nebudeme, d? se dohledat na internetu a do mapy asi ?pln? nepat??. ? * addr:city Tohle asi vyvol? nejv?t?? odpor, ale op?t je logick?, aby se zna?ka nep?id?vala, proto?e v OSM m?me hranice. Zna?ku bychom p?id?vali pouze v p??padech, kdy adresa administrativn? spad? do jin? obce, ne? ve kter? le?? podle geografick?ch hranic. V?hodou tohoto ?e?en? je, ?e pokud dojde ke slou?en? obc?, nebo naopak vyd?len? n?jak? ??sti, tak sta?? zm?nit ?daj na hranic?ch a nen? t?eba aktualizovat stovky a? tis?ce adresn?ch bod?. P??klad: Zjist? se, ?e timestamp m?sta se zm?nil a budou se muset projet v?echny body, kter? jsou v tomto m?st?, jestli se nem? n?zev m?sta zm?nit. Pokud ano, mus? se? zm?nit v?echny ty body a API 0.6 nav?c neum? zm?nit jeden tag, ale mus? se nahr?t cel? bod znovu. A to se t?k? v?ech entit, ulic, suburb i country.. U place se to tak ov?em bude muset d?lat. ? * addr:country=CZ nebude se p?id?vat, m?me v OSM hranice. Ale z existuj?c?ch bod? se nebude ani mazat. ? * ref:ruian:addr zachov?v? vazbu na R?IAN pro p???t? aktualizace, umo??uje vytvo?it odkaz na ve?ejn? d?lkov? p??stup do R?IAN. Nikdo nezpochyb?oval. ? * is_in bude p?i importu odstra?ov?n a od jeho u??v?n? bude odrazov?no, krom? v?jime?n?ch p??pad?. V podstat? jen duplikuje hrani?n? polygony a nem? jasnou strukturu a koneckonc? ani pou??van? odd?lova? hodnot nen? asi v po??dku. ? Zna?ky, kter? nechceme p?id?vat, by se p?i importu m?ly i mazat: country, city, suburb a borough. ? Informace o dal??ch vymaz?van?ch zna?k?ch jsou tady http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Import_adres_z_RUIAN#Tagov.C3.A1n.C3.AD ? Podeps?ni: Petr Mor?vek Petr Vejsada Mari?n Kyral Dalibor Jel?nek ? ------------- dal?? ??st --------------- HTML p??loha byla odstran?na... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140323/36b917a2/attachment.html>

23.3.2014 01:01:53 (#3)
gravatar

Dalibor Jelínek

<dalibor at dalibor.cz>
412 1253
Ahoj, omlouvam se za chaos. Ten dokument vznikal dele a navickrat, tak mi to nejak proklouzlo. Puvodni body by se mazat nemely, jen se k nim doplni chybejici znacky a vymazaly by se znacky, ktere by se nemely importovat ? tedy city, country a borough/suburb. Pokud adresni misto bude mit vsechny nalezitosti ? spravne adresu, place a referenci na RUIAN, tak se na nej asi nebude sahat vubec, tedy asi ani nic mazat. Nevim, zalezi presne na kodu programu. Zdravi, Dalibor From: radek [mailto:radek at aktovka.net] Sent: Sunday, March 23, 2014 12:11 PM To: OpenStreetMap Czech Republic Subject: Re: [Talk-cz] [Adresy] Informace o stavu vyjednavani Cau, Pises ze country se nebude pridavat, ale ani mazat. Dole pak pises ze mazat. Jak tedy? Nebo smazat puvodni adresni body a udelat vse nanovo? Radek
-------- P?vodn? zpr?va -------- Od: Dalibor Jel?nek <dalibor at dalibor.cz <mailto:dalibor at dalibor.cz> > Datum: 22. 03. 2014 17:07 (GMT+01:00) Komu: 'OpenStreetMap Czech Republic' <talk-cz at openstreetmap.org <mailto:talk-cz at openstreetmap.org> > P?edm?t: [Talk-cz] [Adresy] Informace o stavu vyjednavani Ahoj, r?di bychom v?s sen?mili s postupem debaty ohledn? importu adres z R?IAN. D?ky trp?livosti Petra Vejsady a Petr Mor?vka se poda?ilo dos?hnout ??ste?n? n?zorov? shody na mailing listu imports@ a Petr Mor?vek absolvoval nav?c soukrom? chat s Sergem Wroclawskim, ?lenem DWG (http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Data_Working_Group). Zd? se tedy, ?e pokud p?ijmeme dosa?en? kompromis, pak by se s importem mohlo za??t. Obecn? bylo po?adov?no, abychom se vyhnuli potenci?ln?m duplicti?m a prob?m?m a pou?ili hranice ur?en? polygony v OSM v?ude, kde to bude mo?n?. D?v? to smysl, proto?e jednak se s adresami ur?en?mi ??ste?n? hranicemi d? skute?n? pracovat, ?eho? d?kazem je New York, kter? si vysta?? s ulic? a ??slem domu. Druhak p?i zm?n? jak?koliv hranice obce nen? pot?eba zm?nit v?echna adresn? m?sta, jich? se zm?na dot?k?. Vezmu to popo?ad? podle zna?ek: * addr:housenumber * addr:conscriptionnumber * addr:streetnumber * addr:provisionalnumber * addr:street Tyhle ZNA?KY nikdo nezpochyb?uje. * addr:place - pro ??st obce. Umo?n? hledat Nominatimem ve vesnic?ch, kde nejsou ulice, podle "??stObce ??sloDomu". Ve m?st? um? vyhled?vat, jen pokud je d?m ozna?en ??slem domu, ale nem? ulici, nap?. "Libe? 2295". Nemo?nost vyhledat adresu podle "??stObce ??sloDomu" i v m?stech, kde jsou pojmenovan? ulice, je chyb?j?c? funkce Nominatimu - snad se to ?asem tak? nau??. Na?test? zna?ku nelze nep?idat, proto?e nen? definov?na hranicemi, ale jen v??tem, je tedy pot?eba ji p?id?vat p?i importu, co? se poda?ilo autorit?m vysv?tlit. * addr:borough nebo addr:suburb addr:borough se nel?bilo, proto?e se zat?m nepou??v?. A a? u? by se zna?ka jmenovala jakkoliv, bylo doporu?eno ji nep?id?vat, ale rad?i z R?IAN naimportovat hranice m?stk?ch ??st?/obvod?. Ty zat?m v OSM nem?me a nev?me, kdo se tohoto importu ujme. * addr:postcode U n?s asi nejde nahradit polygonu hranic, proto?e PS? u n?s nen? ?pln? geografick? z?le?itost. Jak se p?id?luje v? asi jen po?ta sama. Mus? b?t sou??st? importovan? adresy. Ov?em doru?ovac? po?tu k dan? adrese importovat nebudeme, d? se dohledat na internetu a do mapy asi ?pln? nepat??. * addr:city Tohle asi vyvol? nejv?t?? odpor, ale op?t je logick?, aby se zna?ka nep?id?vala, proto?e v OSM m?me hranice. Zna?ku bychom p?id?vali pouze v p??padech, kdy adresa administrativn? spad? do jin? obce, ne? ve kter? le?? podle geografick?ch hranic. V?hodou tohoto ?e?en? je, ?e pokud dojde ke slou?en? obc?, nebo naopak vyd?len? n?jak? ??sti, tak sta?? zm?nit ?daj na hranic?ch a nen? t?eba aktualizovat stovky a? tis?ce adresn?ch bod?. P??klad: Zjist? se, ?e timestamp m?sta se zm?nil a budou se muset projet v?echny body, kter? jsou v tomto m?st?, jestli se nem? n?zev m?sta zm?nit. Pokud ano, mus? se zm?nit v?echny ty body a API 0.6 nav?c neum? zm?nit jeden tag, ale mus? se nahr?t cel? bod znovu. A to se t?k? v?ech entit, ulic, suburb i country.. U place se to tak ov?em bude muset d?lat. * addr:country=CZ nebude se p?id?vat, m?me v OSM hranice. Ale z existuj?c?ch bod? se nebude ani mazat. * ref:ruian:addr zachov?v? vazbu na R?IAN pro p???t? aktualizace, umo??uje vytvo?it odkaz na ve?ejn? d?lkov? p??stup do R?IAN. Nikdo nezpochyb?oval. * is_in bude p?i importu odstra?ov?n a od jeho u??v?n? bude odrazov?no, krom? v?jime?n?ch p??pad?. V podstat? jen duplikuje hrani?n? polygony a nem? jasnou strukturu a koneckonc? ani pou??van? odd?lova? hodnot nen? asi v po??dku. Zna?ky, kter? nechceme p?id?vat, by se p?i importu m?ly i mazat: country, city, suburb a borough. Informace o dal??ch vymaz?van?ch zna?k?ch jsou tady http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Import_adres_z_RUIAN#Tagov.C3.A1n.C3.AD Podeps?ni: Petr Mor?vek Petr Vejsada Mari?n Kyral Dalibor Jel?nek -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140323/e8e8fdbe/attachment.html>

23.3.2014 05:33:02 (#4)
gravatar

hanoj

<ehanoj at gmail.com>
714
zobrazit citaci
> > r?di bychom v?s sen?mili s postupem debaty ohledn? importu adres z R?IAN. > > *** dobr? pr?ce
ha hanoj -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140323/dbcb6eea/attachment.html>

« zpět na výpis měsíce