Browse Source

Překlad Zásady pro organizované editace

majkaz 11 months ago
commit
3022d3ab24
3 changed files with 178 additions and 0 deletions
 1. 89 0
    překlady/Guidelines_cs.md
 2. 89 0
    překlady/Guidelines_en.md
 3. BIN
    překlady/OrgEditace.ods

+ 89 - 0
překlady/Guidelines_cs.md

@@ -0,0 +1,89 @@
+# Zásady pro organizované editace
+
+Schváleno v listopadu 2018
+
+## Úvod
+
+OpenStreetMap je vytvářená komunitou. Přestože původně začala jako iniciativa jednotlivců, stálý růst a popularita OSM s sebou rovněž přinesla snahu o organizované mapování. Toho se účastní jak firmy, které zaměstnávají týmy věnující se mapování, tak i neplacené skupiny, jako jsou školní třídy, které se věnují práci v OSM.
+
+Organizované mapování je integrální součástí dnešní struktury přispěvatelů do OSM. Pokud je to prováděné správně, pomáhá zlepšovat OSM a rozšiřovat její užívání.
+
+(Nadace) OSM Foundation vytvořila následující zásady, která na základě diskuse s komunitou, poradním sborem OSMF a organizacemi humanitárního mapování shrnují očekávání, konsenzus a akceptované konvence. Cílem je poskytnout rámec, který podpoří dobrou praxi v organizované mapování, a to jak pro skupiny se tímto zabývající, tak i pro (místní) komunitu. Jejich platnost není zamýšlena pro aktivity komunity, jako jsou mapovací párty mezi přáteli nebo prezentace OSM v místních klubech. Pokud si nejste jisti, zda je třeba se podle těchto pravidel zachovat, zkontaktujte místní komunitu (pro radu).
+
+Nejedná se o předpis, avšak dodržení těchto zásad je nejlepším způsobem, jak mít úspěch v organizovaných editacích a od komunity získávat konstruktivní ohlas.
+
+## Platnost
+
+Zásady pro organizované editace platí pro všechny editace, které se týkají více než jedné osoby a které mohou být seskupeny v rámci jedné nebo více rozsáhlých, podstatných a koordinovaných iniciativ. I když jsou tyto zásady primárně směřované na editace mapy, mohou být uplatněny i na další části projektu, jako je například wiki.
+
+## Proces
+
+Nemusí být vždy snadné, nebo možné splnit vše. Postačuje a je očekáván přístup s odpovídající snahou, od větších iniciativ se očekává věnovat tomu i větší úsilí.
+
+### Dokumentace na wiki
+
+Organizované editace by měly mít stránku na wiki nazvanou`[[Organizované editace/aktivity/jméno aktivity]]` pro jednotlivou aktivitu, a zanesení stránky do seznamu [Organizované editace/aktivity](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities)) Toto není užitečné jen pro spolupráci s komunitou, ale je i vhodným seznamem pro kontrolu, a představuje cestu pro získání konstruktivního ohlasu. Tato strana by měla pravdivě popsat vše, co v konkrétním případě platí:
+
+- osoba nebo společnost, která činnost organizuje
+- způsob, jak kontaktovat organizátora
+- jedinečný hashtag, který bude používat v komentáři sady změn
+- cíl činnosti, včetně vysvětlení důvodu
+- časové určení činnosti
+- všechny nestandardní nástroje a zdroje dat, které budou používány, a podmínky jejich užívání
+- odkazy, kde komunita může získat přístup k používaným nestandardním nástrojům nebo zdrojům dat
+- účty zúčastněných osob, které si přejí být identifikovány, s detaily, které si přejí zveřejnit
+- pokud bude měřen úspěch či výkon účastníků jakýmkoli způsobem: popis tohoto způsobu
+- pokud účastníci budou získávat výukový materiál nebo písemné instrukce, kopie nebo odkaz na tyto materiály
+- plán "úklidu po akci", jak budou editace validovány, obzvláště pokud činnost přivádí do OpenStreetMap nové přispěvatele
+- poté, co aktivita skončí, nebo minimálně jednou měsíčně pro probíhající činnosti, popis výsledků
+
+Pokud organizátor (organizuje) různé aktivity, může vytvořit jednu stránku za organizátora, na které budou vypsány společné prvky, a ze stránek jednotlivých aktivit pak na tuto společnou stránku odkazovat.
+
+### Komunikace s komunitou
+
+všechna příslušná komunikace by měla užívat komunikační kanály, které jsou:
+
+- otevřené (bez nutnosti registrace mimo OpenStreetMap),
+- veřejné, a
+- archivované.
+
+Diskuse na fóru OpenStreetMap, mailové konferenci, wiki, nebo pomocí (komentářů) sad změn OpenStreetMap typicky splní všechny tyto požadavky. Soukromé zprávy (například zprávy nebo mail OpenStreetMap) mohou užity být ve výjimečných případech. Diskuse by neměly být "přesouvány" z veřejných kanálů do soukromé konverzace, pokud se netýkají osobních záležitostí.
+
+#### Informování komunity
+
+Poté, co je připravena stránka wiki, by měly být informované dotčené komunity OSM pomocí vhodného oznámení: buďto na obecné mailové konferenci "talk" nebo, pokud je aktivita omezena na jeden stát či region, na regionální mailové konferenci nabo na jiných kanálech, které komunita užívá nejčastěji. K tomu by mělo dojít nejpozději dva týdny před započetím aktivity. Komunita by měla mít k dispozici odpovídající množství času pro diskusi. Jakékoli návrhy ze strany komunity na zlepšení by měly být pečlivě zváženy. Pokud se u aktivity jedná o odpověď na mimořádnou událost a není možné předchozí projednání, komunita by měla být informována, jakmile to bude (reálné).
+
+Výslovný souhlas ze strany komunity se zahájením aktivity není nutný, a implicitní souhlas nebo dokonce mlčení je dostatečné. Ignorování oprávněné kritiky a pokračování bez ohledu na ni může však vést k zastavení činnosti a revertu.
+
+#### Komunikace s ostatními přispěvateli
+
+Přispěvatelé by měli odpovídat na pokus o komunikaci ze stran ostatních přispěvatelů, ke kterým došlo v dobré víře. Komunikace může být také (eskalována) k osobě zodpovědné za komunikaci, například koordinátor.
+
+Pokud aktivita probíhá, mělo by se odpovídat na zprávy během dvou pracovních dní a odpovědi by měly také skutečně odpovídat na dotazy, a ne jen obsahovat poděkování.
+
+### Povinnosti a výcvik editorů
+
+Každá osoba nebo organizace, jejichž aktivity mají vliv na projekt OpenStreetMap mají za povinnost o tento projekt pečovat a musí respektovat konsenzus přijatý v komunitě, pravidla mapování a zásady. Měli by se ujistit o tom, že všechny osoby, kterým dávají instrukce ohledně přispívání do OpenStreetMap je znají. Stránka profilu uživatele by také měla zahrnovat odkazy na stránky organizované editace a organizací, kterých se dlouhodobě účastní.
+
+### Editace v mapě
+
+Kdokoli se podívá na jednotlivou sadu změn, která vznikla v rámci organizovaného mapování, by toto měla poznat při prvním pohledu na tuto sadu změn. Komentáře sady změn by měly obsahovat unikátní hashtag, který je popsán na stránce wiki pod Organizované editace/aktivity/jméno aktivity (jak je popsáno v části Proces), a na tuto stránku odkazovat.
+
+### Co NEDĚLAT
+
+- pokoušet se skrýt aktivity, nebo znesnadňovat jejich sledování, například užíváním různých účtů, výběrem matoucích uživatelských jmen nebo častou změnou uživatelského jména
+- přispívat velmi velkými nebo velmi malými sadami změn
+- v diskusích být nečestný
+- specifikovat chybné zdroje
+
+## Možné akce u problematických editací
+
+Problematické editace mohou být revertovány. V případě závažných nebo opakovaných problémů mohou být jednotlivci nebo organizaci zamezena editace OpenStreetMap.
+
+
+Tyto Zásady pro organizované editace byly schváleny představenstvem nadace Openstreetmap [OpenStreetMap Foundation Board of Directors] 15. listopadu 2018.
+
+Kate Chapman
+
+předsedkyně představenstva
+nadace OpenStreetMap

+ 89 - 0
překlady/Guidelines_en.md

@@ -0,0 +1,89 @@
+# Organised Editing Guidelines
+
+Approved November 2018
+
+## Preamble
+
+OpenStreetMap is powered by its community. While originally supported by individuals, the continuing growth and popularity of OSM have also spawned organised mapping efforts by companies employing mapping teams and unpaid groups like school classes that are directed to work on OSM.
+
+Organised mapping efforts are an integral part of today's OSM contribution landscape and, when done well, help make OSM better and more widely used.
+
+The OSM Foundation has created the following guidelines that summarize expectations, consensus and established conventions based on discussions with the community, the OSMF advisory board and humanitarian mapping efforts. Their goal is to provide a framework to both organised mapping initiatives and the communities to encourage good organised mapping. They are not meant to apply to community activities like mapping parties between friends or doing a presentation on OSM at a local club. If you're not sure whether you should apply them, contact the local community for advice.
+
+They are not a policy, but following them is the best way to make your organised edit successful and receive constructive community feedback.
+
+## Scope
+
+The organised editing guidelines apply to any edits that involve more than one person and can be grouped under one or more sizeable, substantial, coordinated editing initiatives. While primarily aimed at map editing, they can also be applied to other aspects of the project, e.g. the Wiki.
+
+## Process
+
+It might not always be easy or possible to check all the boxes. A best-effort approach is expected and enough; more substantial initiatives are expected to spend a more substantial amount of effort.
+
+### Documentation on the wiki
+
+Organised edits should have a Wiki page named `[[Organised Editing/Activities/Name of the Activity]]` for the particular activity, and record the page in the list under [Organised Editing/Activities](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities)) This is not just useful in interacting with the community but also a good preflight checklist, and a way to get constructive feedback. This page should truthfully describe, where applicable:
+
+-  the coordinating person or organisation
+-  a way to contact the organiser
+-  a unique hashtag to be used in the changeset comments
+-  the goal of the activity, explaining also why the goal is being pursued
+-  the timeframe for the activity
+-  any non-standard tools and data sources used, and their usage conditions
+-  links where the community can access any non-standard tools or data sources used
+-  the accounts of participating persons that wish to be identified, with any details they wish to include
+-  if the success or performance of participants will be measured in any way, a description of the metrics used for this
+-  if participants will receive training material or written instructions, a copy of, or link to, these materials
+-  plans for a "post-event clean up" to validate edits, especially if the activity introduces new contributors to OpenStreetMap
+-  after the activity has completed, or at least once a month for ongoing efforts, a description of the results
+
+If an organisation has many different activities, it can create one page for the organisation that lists the common elements, and point to that from each activity page.
+
+### Communication with the community
+
+All related communications should use channels that are
+
+-  open (no non-OpenStreetMap registration required),
+-  public, and
+-  archived.
+
+Discussions on the OpenStreetMap forum, mailing lists, wiki, or using OpenStreetMap changesets will typically fulfill all of these requirements. Private messages (for example OpenStreetMap messaging or email) can be used exceptionally. Discussions should not be "moved" from a public venue to a private conversation unless they concern personal matters.
+
+#### Informing the community
+
+After the Wiki page is set up, the affected OSM communities should be informed through a suitable post: the general-purpose "talk" mailing list or, if the activity is limited to one country or region, on a regional mailing list or other channels which the community uses the most. This should be done no less than two weeks before the activity is started. The community should have reasonable time to discuss, and any suggestions for improvement made by the community should be carefully considered. If the activity is a response to an emergency and no advance discussion is possible, the community should be informed as soon as is practical.
+
+An explicit go-ahead from the community is not required, and implicit consensus or even silence is enough. Ignoring justified criticism and pressing on regardless can, however, lead to an activity being stopped and reverted.
+
+#### Communication with other contributors
+
+Contributors should respond to communication attempts made in good faith by other contributors. Communications can also be escalated to a person in charge of communication, for example a coordinator.
+
+Messages should be answered within two working days while the activity is ongoing, and responses should actually answer any questions and not just say "thank you".
+
+### Duties and training of editors
+
+Any person or organisation whose actions affect the OpenStreetMap project has the duty to care for the project, and should respect the community's consensus, mapping practices and guidelines. They should make sure any person they instruct to contribute to OpenStreetMap is familiar with them. An user's profile page should also include links to the wiki pages of the organised edits and organisations they participate in on an ongoing basis.
+
+### Edits to the map
+
+People looking at individual changesets that are part of a organised mapping activity should be able to tell as soon as they look at a changeset. Changeset comments should include the unique hashtag described on the wiki page under Organised Editing/Activities/Name of the Activity (as described in the Process section), and link to that page.
+
+### What NOT to do
+
+-  Trying to hide activities or make them difficult to follow, for example by using many different accounts, selecting misleading user names or changing user names frequently
+-  Contributing very large or very small changesets
+-  being dishonest in discussions
+-  specifying wrong sources.
+
+## Possible actions on problematic edits
+
+Problematic edits may be reverted. In cases of severe or repeated problems, individuals and organisations may be banned from editing OpenStreetMap.
+
+\
+These Organised Editing Guidelines have been approved by the OpenStreetMap Foundation Board of Directors on the 15th of November, 2018.
+
+Kate Chapman
+
+Chairperson of the Board of Directors\
+OpenStreetMap Foundation

BIN
překlady/OrgEditace.ods